AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland"

Transkript

1 OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet og en række sygehuse i de gamle Århus og Nordjyllands amter. Flere organisatoriske og strukturelle ændringer herunder særligt ændringer i samarbejdet omkring Aarhus Universitetshospital samt et øget fokus på at fremme forskningsaktiviteten på regionshospitalerne - har skabt en ny situation i forhold til samarbejdet mellem universitetet og hospitalsvæsenet. Der er på baggrund af den ændrede situation foretaget en gennemgang og efterfølgende opdatering af væsentlige dele af det samlede aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem universitetet og regionen. De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere aftalegrundlag er følgende: Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus ophører med udgangen af 2012 med at være en del af samarbejdet i Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet mellem regionshospitalerne i Region Midtjylland og Aarhus Universitet intensiveres, således at et aftalebaseret og intensivt samarbejde fremover inkluderer alle hospitaler i Region Midtjylland. På samme måde inkluderes folkesundhedsområdet i Region Midtjylland i de overordnede aftaler med Aarhus Universitet, så aftalerne fremover inkluderer både regionens primære og sekundære sundhedssektor. Det aftales, at forskningsledelsesansvaret ved regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale driftsområde fremover løftes af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, ligesom for Aarhus Universitetshospital. Ledelsesstrukturen for samarbejdet ændres og kommer fremadrettet til at bestå af Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) og to koordinationsudvalg for henholdsvis hospitalerne og folkesundhedsområdet i Region Midtjylland.

2 Nyt aftalekompleks Arbejdet med gennemgang og revision af det samlede aftalekompleks for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland har resulteret i udarbejdelsen af følgende dokumenter: Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland o Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland Aftale om tilknytningsformer (delaftale), inkl. bilag om Procedure for ansøgning om status som universitetsklinik ved Aarhus Universitet o Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland (under udarbejdelse) o Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital o Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland (under udarbejdelse) o Økonomiaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning o Aftale om forskningsstøttende faciliteter Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere hospitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. En elektronisk version af aftalekomplekset vil være tilgængelig på hjemmesiden for samarbejdet på sundhedsområdet mellem universitetet og regionen ( Der vil på hjemmesiden desuden løbende blive lagt link ind til alle de bilaterale aftaler, som er indgået efter indgåelse af hovedaftalen. Håndtering af samarbejdet med Region Nordjylland i overgangsperiode Det nye aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet beskriver den nye samarbejdskonstruktion mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland og ikke de to parters relation til Region Nordjylland i overgangsperioden frem til udgangen af 2012, hvor Region Nordjylland fortsat indgår i samarbejdet. I overgangsperioden - fra underskrivelsen af aftalerne i det nye aftalekompleks til udløb af de eksisterende samarbejdsaftaler med Region 2

3 Nordjylland ved udgangen af 2012 vil den oprindelige aftale Aftalegrundlag for Århus Universitetshospital af 1. januar 2004 fortsat være gældende, og vil udgøre de rammer, inden for hvilke relationen mellem Aarhus Universitet og Region Nordjylland skal håndteres. For så vidt angår det fremadrettede samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vil det fra og med underskrivelse af aftalerne være det nye aftalekompleks, som er gældende. Det betyder, at der i en periode frem til udgangen af 2012 vil gælde to aftaler for universitetregionssamarbejdet på sundhedsområdet. 3

4 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1. Indledning Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet og en række sygehuse i de gamle Århus og Nordjyllands amter. Flere organisatoriske og strukturelle ændringer i kølvandet på strukturreformen har nødvendiggjort en opdatering af aftalekomplekset for samarbejdet mellem universitetet og hospitalsvæsenet. Nærværende hovedaftale erstatter det oprindelige Aftalegrundlag for Århus Universitetshospital af 1. januar De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere aftalegrundlag er følgende: Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus ophører med udgangen af 2012 med at være en del af samarbejdet i Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet mellem regionshospitalerne i Region Midtjylland og Aarhus Universitet intensiveres, således at et aftalebaseret og intensivt samarbejde fremover inkluderer alle hospitaler i Region Midtjylland. På samme måde inkluderes folkesundhedsområdet i Region Midtjylland i de overordnede aftaler med Aarhus Universitet, så aftalerne fremover inkluderer både regionens primære og sekundære sundhedssektor. Det aftales, at forskningsledelsesansvaret ved regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale driftsområde fremover løftes af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet ligesom for Aarhus Universitetshospital. Ledelsesstrukturen for samarbejdet ændres og kommer fremadrettet til at bestå af Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) og to koordinationsudvalg for henholdsvis hospitalerne og folkesundhedsområdet i Region Midtjylland. Denne hovedaftale vedrørende samarbejde på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland udgør en del af en overordnet partnerskabsaftale mellem universitetet og regionen, jf. Strategisk part-

5 nerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet af 6. januar Der kan dermed foregå samarbejdsprojekter mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet også på sundhedsområdet, som ikke har udspring i denne hovedaftale. 2. Formål Formålet med at Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland har særlige aftaler på sundhedsområdet er til stadighed at øge kvaliteten og evidensen i sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering til det højeste internationale niveau til gavn for befolkning og patienter i Region Midtjylland. Hovedtesen samarbejdet i forhold til organiseringen af forskningen er, at grundforskning, klinisk forskning samt klinisk udvikling og den kliniske virksomhed hænger tæt sammen. Strategien for universitetets og regionens samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet formuleres og justeres løbende af Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR). 3. Ansvarsfordeling Den overordnede ansvarsfordeling i forhold til universitetets og regionens samarbejde på sundhedsområdet indebærer, at Health, Aarhus Universitet har hovedansvaret for forskningen og den prægraduate kliniske undervisning, og at Region Midtjylland har ansvaret for de kliniske funktioner på regionens hospitaler. Ledelserne på de forskellige niveauer er ansvarlige for, at der både nu og i fremtiden leveres forskning, uddannelse og klinisk service af højeste kvalitet ud fra de givne regler og økonomiske forudsætninger. 4. Parter Hovedaftalen omfatter følgende parter: Health, Aarhus Universitet De somatiske og psykiatriske hospitaler samt det præhospitale driftsområde i Region Midtjylland Folkesundhedsområdet i Region Midtjylland, dvs.: o Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland o Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland 5. Ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland består af Ledelsesforum for Universitet- 2

6 Regionssamarbejdet (LUR) samt koordinationsudvalg på følgende to områder: Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet De to koordinationsudvalg bindes sammen af LUR. LUR udgør det øverste ledelsesorgan, jf. nedenstående figur. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5.1 Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fastlægger de overordnede strategier og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. LUR træffer beslutninger i enighed LURs medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening LUR består af følgende repræsentanter: Dekanen for Health, Aarhus Universitet Prodekanen for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet Ad hoc prodekan for forskning, talentudvikling eller uddannelse efter behov Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Direktør med særligt ansvar for sundhed, undtagen primær sundhed og regionalt sundhedssamarbejde, Region Midtjylland Direktør med særligt ansvar for psykiatri og social samt primær sundhed og regionalt sundhedssamarbejde & center for folkesundhed, Region Midtjylland Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland To repræsentanter fra hospitalsledelsen ved Aarhus Universitetshospital To hospitalsledelsesrepræsentanter fra regionshospitalerne 3

7 Cheflægen for Psykiatri og Social Formandskabet for LUR er fælles mellem dekanen for Health, Aarhus Universitet og direktøren med særligt ansvar for sundhed, undtagen primær sundhed og regionalt sundhedssamarbejde, Region Midtjylland. Sekretariatsbetjeningen varetages af et sekretariatsudvalg med repræsentation fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og Health, Aarhus Universitet LURs ansvarsområder Det er en del af strategien for samarbejdet på sundhedsområdet mellem universitetet og regionen, at LUR løbende tilpasser organisation og ledelse omkring samarbejdet, søger gensidighed mellem universitet og region i strategier o.lign. samt arbejder på at styrke enhedspræget og informationen om samarbejdet. LUR har følgende konkrete ansvarsområder: Et årligt forskningsstrategimøde Godkendelse af universitetsklinikker Opfølgning på regionshospitalernes forskningsprofiler Tværgående forskningsprogrammer Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Et årligt forskningsstrategimøde LUR har ansvar for et årligt større forskningsstrategimøde for en bredere kreds af interessenter. På forskningsstrategimødet drøftes de overordnede retningslinjer for forskningssamarbejdet, herunder opstilles målsætninger for, hvilke forskningsområder der skal prioriteres, samt hvilke resultater der forventes at komme ud af forskningen inden for disse områder. Region Midtjyllands regionsråd holdes løbende orienteret om den overordnede forskningsstrategi samt særlige indsatsområder inden for sundhedsvidenskabelige forskning i Region Midtjylland. Godkendelse af universitetsklinikker Med indgåelse af Aftale om samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland får regionshospitalerne i Region Midtjylland mulighed for at opnå status som universitetsklinik inden for forskellige områder. Det er LUR, som på baggrund af en indstilling fra et fagligt bedømmelsesudvalg, træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om status som universitetsklinik kan godkendes. LUR har desuden til opgave at monitorere, inden 4

8 for hvilke områder der forventes at kunne etableres nye universitetsklinikker. Proceduren for godkendelse af universitetsklinikker er nærmere beskrevet i Aftale om tilknytningsformer. Opfølgning på regionshospitalernes forskningsprofiler LUR har ansvar for løbende at drøfte regionshospitalernes forskningsprofiler, så forskningsprofilerne til enhver tid er i overensstemmelse med dels den aktuelle situation på det pågældende regionshospital, dels den overordnede strategi for forskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Tværgående forskningsprogrammer LUR har ansvar for at følge udviklingen i de tværgående forskningsprogrammer samt at tage initiativ til igangsætning af nye tværgående forskningsprogrammer. Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Med indgåelsen af nærværende hovedaftale overtager LUR desuden det ledelsesmæssige ansvar for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og retter sig mod alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland. LURs opgave i forhold til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er at udforme strategier for anvendelsen af forskningsfondens midler samt at foretage en overordnet fordeling af forskningsfondens budget, herunder at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgninger om større beløb til forskning. Inden behandlingen i LUR foretages der en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne i et videnskabeligt bedømmelsesudvalg. 5.2 Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har til opgave at udmønte de strategiske beslutninger, som træffes i LUR vedrørende hospitalsvæsenet. Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet fastlægger fælles strategier for udvikling af hospitalsvæsenet inden for de fastlagte rammer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Beslutninger kan kun træffes i enighed. 5

9 5.2.1 Koordinationsudvalgets medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet består af følgende repræsentanter: Prodekan for uddannelse, Health, Aarhus Universitet Prodekan for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Cheflægen for Aarhus Universitetshospital Chefsygeplejersken for Aarhus Universitetshospital Cheflægen for Psykiatri og Social En hospitalsledelsesrepræsentant fra hvert af regionshospitalerne Chefen for det præhospitale driftsområde Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Formandskabet for Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet er fælles mellem Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og cheflægen for Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland. Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsudvalget Koordinationsudvalgets ansvarsområder Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for hospitaler og universitet omfatter samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) mellem Aarhus Universitet og hospitalerne i Region Midtjylland. Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har følgende konkrete ansvarsområder: Fastlægge fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Revurdere og foreslå justeringer af regionshospitalernes forskningsprofiler. Forslag til justeringer i forskningsprofilerne forelægges LUR. Afdække muligheder for samt facilitere indgåelse af tilknytningsaftaler mellem regionshospitalerne og Aarhus Universitet Fastlægge og løbende justere principperne for fordeling af lægestuderende mellem hospitalerne. Medvirke til at sikre opretholdelse og styrkelse af den kliniske undervisning. Sikre at muligheden for ph.d.-forløb o.lign. på hospitalerne udnyttes bedst mulig. Sikre at hospitalernes potentiale inden for innovation udnyttes bedst mulig. 6

10 5.3 Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har til opgave at udmønte de strategiske beslutninger, som træffes i LUR vedrørende universitetets samarbejde med folkesundhedsområdet. Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet fastlægger fælles strategier for udvikling af folkesundhedsområdet inden for de fastlagte rammer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Beslutninger kan kun træffes i enighed Koordinationsudvalgets medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet består af følgende repræsentanter: Prodekanen for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet Ad hoc prodekan for forskning, talentudvikling eller uddannelse efter behov Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Chefen for Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Chef for Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Chefsygeplejersken for Aarhus Universitetshospital Hospitalsledelsesrepræsentant fra regionshospitalerne Repræsentant for kommunerne (tager udgangspunkt i formandskabet for Folkesundhed i Midten ). Formandskabet for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet er fælles mellem Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Chefen for Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsudvalget Koordinationsudvalgets ansvarsområder Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet i Region Midtjylland omfatter samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Folkesundhed i Region Midtjylland. Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har følgende konkrete ansvarsområder: Fastlægge fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling 7

11 Følge og inspirere til fælles forskningsindsatser og styrke den tværsektorielle forskningsindsats Medvirke til at styrke kontakten mellem forskning og praksis på folkesundhedsområdet Søg at inddrage de relevante parter i samarbejdet, herunder styrke samarbejdet med kommunerne 6. Aftaler Samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er opbygget omkring en række aftaler. Nogle aftaler vedrører universitetets samarbejde med samtlige af regionens hospitaler, mens andre aftaler udelukkende vedrører universitetets samarbejde med enten universitetshospitalet, regionshospitalerne og/eller folkesundhedsområdet. De underliggende aftaler for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrører blandt andet: Samarbejdet om forskning og undervisning på regionshospitalerne Samarbejdet på folkesundhedsområdet Sammenhængen mellem og beskrivelse af ansvarsområder for de forskellige stillingskategorier af professorer ved henholdsvis Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne Organisering og afregningsmodel for hospitalernes varetagelse af klinisk studenterundervisning Hospitalernes adgang til forskningsstøttende faciliteter Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere hospitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. Som eksempler på sådanne aftaler kan nævnes aftaler vedrørende samarbejdet med følgende institutioner: Neuroforskning Klinisk Epidemiologi Klinisk Farmakologi På hjemmesiden for samarbejdet mellem universitetet og regionen ( vil der løbende blive lagt link ind til alle de bilaterale aftaler, som er indgået efter denne hovedaftale. Ole Thomsen Region Midtjylland Allan Flyvbjerg Aarhus Universitet 8

12 BILAG TIL HOVEDAFTALE Oversigt over aftaler relateret til samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland Samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er opbygget omkring en række aftaler. Nogle aftaler vedrører universitetets samarbejde med samtlige af regionens hospitaler, mens andre aftaler udelukkende vedrører universitetets samarbejde med enten universitetshospitalet, regionshospitalerne og/eller folkesundhedsområdet. Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet består foruden hovedaftalen af følgende aftaler: Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland o Aftale om tilknytningsformer (delaftale) Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland Økonomiaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning Aftale om forskningsstøttende faciliteter Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland Aarhus Universitet og Region Midtjylland har med indgåelse af Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland realiseret et længerevarende ønske om at styrke forskning og forskningsbaseret uddannelse ved regionshospitalerne. Aftalen indebærer, at regionshospitalerne dels får en forskningsmæssig tilknytning til Aarhus Universitet, dels en forpligtelse til at fungere som et forskningsbaseret undervisningshospital.

13 Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne i Region Midtjylland spiller en vigtig rolle i den kliniske studenterundervisning inden for medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Alle regionshospitaler har fået status af at være forskningsbaseret undervisningshospital (Teaching Hospital). Regionshospitalerne vil også kunne være tilknyttet Aarhus Universitet på ét eller flere af følgende niveauer: Universitære samarbejdsaftaler Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter Universitetsmæssige enkeltstillinger Der er udarbejdet en procedure for regionshospitalernes ansøgning om at blive tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik. Tilknytningsformen mellem regionshospital og universitet angiver den konkrete ramme om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) i det konkrete kliniske/akademiske miljø. Tilknytningsformerne matcher samarbejdets omfang, potentiale og niveau. Bilag: Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. Aftale om tilknytningsformer, inkl. procedure for regionshospitalernes ansøgning om status som universitetsklinik. Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland I henhold til den eksisterende aftale på folkesundhedsområdet Aftale om udvikling af Miljø for Folkesundhed af 10. december 2008 er der et samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Den nuværende aftale indebærer blandt andet universitetstilknytning af flere af afdelingerne i Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Afdeling for medicinsk teknologivurdering og sundhedstjenesteforskning, Afdeling for klinisk socialmedicin og Afdeling for MarselisborgCenterets forsknings- og udviklingsfunktion). De organisatoriske ændringer i såvel universitetsregi som regionalt regi sammen med en hel række nye forskningsbaserede aktiviteter på folkesundhedsområdet i regionens område har medført et behov for en ny aftale. Der er igangsat et arbejde med henblik på udarbejdelse af en ny aftale på folkesundhedsområdet. Der forventes at foreligge et udkast til en aftale ultimo

14 Aftale om professorer ved Aarhus Universitetshospital De kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital har alle pligt til at varetage en række specialiserede opgaver i sundhedsvæsenet. Det drejer sig om varetagelse og udvikling af klinikken på højt niveau, forskning på internationalt niveau og uddannelse herunder prægraduat undervisning af medicinstuderende. Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og de kliniske afdelinger og centre på Aarhus Universitetshospital varetages i væsentligt omfang gennem de kliniske professorer, som har til formål at sikre den ønskede og nødvendige videnskabelige, uddannelsesmæssige og kliniske udvikling på Aarhus Universitetshospital. De kliniske professorer står centralt i udmøntningen af grundsætningen om, at grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling hænger sammen. De forskellige kategorier af professorer med funktion på Aarhus Universitetshospital er beskrevet i Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital. Bilag: Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital. Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland Arbejdet med udarbejdelse af en aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland forventes igangsat ultimo 2011/primo Økonomiaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning Klinisk studenterundervisning for medicinstuderende ved Aarhus Universitet varetages ved alle hospitaler i Region Midtjylland. I Økonomiaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning beskrives den nærmere organisering og afregningsmodel for hospitalernes varetagelse af undervisningsopgaven. Der er i første omgang udarbejdet en interimaftale, som beskriver rammerne for refusion for de første to semestre på medicinstudiet. Aftalen vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning vil blive løbende udbygget i takt med, at de øvrige semestre på medicinstudiet fastlægges. Bilag: Interimaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning. 3

15 Aftale om forskningsstøttende faciliteter Med indgåelse af det nye aftalekompleks overtager Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet ansvaret for al forskning ved universitetshospitalet, regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale driftsområde i Region Midtjylland. Med overdragelsen af forskningsansvaret til Aarhus Universitet opnår samtlige hospitalsenheder i regionen adgang til en række forskningsstøttende faciliteter, som er opbygget omkring det hidtidige samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. En nærmere beskrivelse af forskningsinfrastrukturen fremgår af Aftale om forskningsstøttende faciliteter. Bilag: Aftale om forskningsstøttende faciliteter. Øvrige aftaler Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere hospitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. Som eksempler på sådanne aftaler kan nævnes aftaler vedrørende samarbejdet med følgende institutioner: Neuroforskning Klinisk Epidemiologi Klinisk Farmakologi På hjemmesiden for samarbejdet mellem universitetet og regionen ( vil der løbende blive lagt link ind til alle de bilaterale aftaler som er indgået efter indgåelse af hovedaftalen. 4

16 Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet med Sundhedsloven fra 2007 er der kommet et øget fokus på forskning ved hospitaler uden for universitetshospitalerne. Af 194 i den nye Sundhedslov, der trådte i kraft 1. januar 2007, fremgår det, at: Regionsrådet skal sikre udviklings- og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Denne aftale er et led i det forskningsengagement, der fremgår i Sundhedslovens bestemmelser. Med udgangspunkt i nærværende aftale er det målsætningen at skabe et fagligt og organisatorisk grundlag for forskning og forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet på regionens hospitaler. Med denne aftale har alle regionshospitalerne en forskningsmæssig tilknytning til Aarhus Universitet og en forpligtelse som forskningsbaseret undervisningshospital. Aarhus Universitet og regionshospitalerne indgår derved et forpligtende samarbejde omkring klinisk undervisning og forskning. Sammen med hovedaftalen for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Health, Aarhus Universitet betyder denne aftale, at der skabes rammer for forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudvekesling (herunder klinisk udvikling), der understøtter udviklingen af det sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Hermed sikres at alle borgere i regionen har adgang til forskningsbaseret behandling på højt internationalt niveau, og at det samlede forskningspotentiale i regionens sundhedsvæsen udnyttes bedst muligt. I aftalen beskrives rammerne for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland om forskning og undervisning. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

17 2. Vision, mission og strategi 2.1 Vision Det er visionen, at al patientbehandling på regionshospitalerne i Region Midtjylland, blandt andet med udgangspunkt i lokale forskningsmiljøer, er forsknings- og evidensbaseret. 2.2 Mission At styrke udvalgte forskningsmiljøer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland indtil højeste internationale niveau At fremme nye forskningsmiljøer på regionshospitalerne i Region Midtjylland At understøtte sammenhængende og koordinerede forskningsmiljøer og forskningsbaseret uddannelse på regionshospitalerne i Region Midtjylland 2.3 Strategi Mission og vision for samarbejdet søges realiseret ved hjælp af ledelsesforankring, særlige tilknytningsformer mellem hospital og universitet samt en entydig fordeling af ansvaret for patientbehandling, forskning og uddannelse. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond bidrager til at understøtte realiseringen af strategien. 3. Parter Aftalen omfatter følgende parter: Aarhus Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale driftsområde i Region Midtjylland Delelementer af aftalen indgår endvidere i andre samarbejdsrelationer mellem universitetet og regionen. 4. Ledelsesstruktur Den løbende koordinering af og det daglige ansvar for forsknings- og undervisningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland varetages af Koordinationsudvalget for hospitalerne. Det overordnede ledelsesmæssige ansvar for samarbejdet påhviler Ledelsesforum for Universitets- og Regionssamarbejdet (LUR), jf. beskrivelse af ledelsesstrukturen i Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland. 5. Ansvarsfordeling 2

18 Det er en af rammebetingelserne for den sundhedsvidenskabelige forskning ved regionshospitalerne, at der er en uløselig sammenhæng mellem grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling og dermed behandling, og at lægelig uddannelse skal være forskningsbaseret. Ansvaret for patientbehandling, forskning og prægraduat akademisk uddannelse placeres entydigt således: Ansvar for de kliniske funktioner: Region Midtjylland har hovedansvaret for de kliniske funktioner. Region Midtjylland er bindeled mellem forskningen og patientbehandlingen. Kvaliteten i den kliniske virksomhed er tæt knyttet til forskningen. Hospitalerne i Region Midtjylland lægger hus til forskningen, og forskningen udføres af personale, der er tilknyttet hospitalet og/eller universitetet. Hospitalerne i Region Midtjylland har ansvaret for at sikre et velfungerende uddannelsesmiljø for de studerende på alle afdelinger. Det enkelte hospital fastlægger de fysiske rammer for den interne struktur omkring den forskning, der foregår på hospitalet. Ansvar for forskningen: Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet har, uanset finansiel baggrund for forskningen, som repræsentant for Aarhus Universitet ansvaret for forskningen. o Ved hvert regionshospital ansætter Institut for Klinisk Medicin en akademisk koordinator, der også har ansættelse ved regionshospitalet. Vedkommende refererer dermed til institutlederen og hospitalsledelsen. Den akademiske koordinator er på institutlederens vegne stedlig koordinator for forskning, studenterundervisning, ph.d.-vejledning, videnudveksling m.m. og kan også have opgaver for hospitalsledelsen. Institut for Klinisk Medicin kan uddelegere det forskningsmæssige ansvar til den akademiske koordinator eller videre til de kliniske professorer, herunder ansvaret for de afdelingstilknyttede laboratorier. På de afdelinger, der ikke har en klinisk professor tilknyttet, kan det forskningsmæssige ansvar uddelegeres til en specifik klinisk lektor på afdelingen. Forskningsmiljøerne støttes, der hvor de er, således at forskningen forsat har sammenhæng med den kliniske virksomhed. Forskningen udføres således i en decentral struktur, og forskningsledelsen er tilknyttet forskningsmiljøerne. Alle kliniske forskningsprojekter skal godkendes af afdelingsledelsen på den pågældende afdeling og af den akademiske koordinator på det pågældende hospital. 3

19 Der kan inden for rammerne af denne aftale udarbejdes bilaterale aftaler mellem Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne og mellem regionshospitalerne og andre parter. I samarbejdsaftaler med eksterne parter fremgår de interne bestemmelser vedrørende forskningsansvaret. Ansvar for den kliniske studenterundervisning og anden studenterudvisning på sygehusene: Health, Aarhus Universitet har hovedansvaret for den prægraduate kliniske undervisning. Health, Aarhus Universitet tilrettelægger kandidatuddannelsen og indgår aftale med regionshospitalerne om den kliniske undervisning. Health, Aarhus Universitet har ansvaret for i samarbejde med hospitalerne at udarbejde overordnede strategiske retningslinjer for fx hvilken professor- og lektorprofil, der skal være i den kliniske sektor (hospitalerne). 6. Regionshospitalernes tilknytning til Aarhus Universitet Alle regionshospitalerne har jf. ovenstående en forskningsmæssig tilknytning til Aarhus Universitet og en forpligtelse som forskningsbaseret undervisningshospital. Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland indgår derved i et forpligtende samarbejde omkring klinisk undervisning og forskning. Tilknytningsformen mellem hospital og universitet udgør den konkrete ramme om forskning og uddannelse i det konkrete forskningsmiljø. Tilknytningsformerne matcher forskningens omfang, potentialer og niveau. En nærmere beskrivelse af de forskellige tilknytningsformer fremgår af Aftale om tilknytningsformer, jf. bilag. 7. Forskningsprofiler Samarbejdet om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland tager udgangspunkt i de forskningsprofiler, som udarbejdes af regionshospitalerne, regionspsykiatrien og det præhospitale driftsområde i Region Midtjylland. Forskningsprofilerne vil løbende blive justeret, så de afspejler den aktuelle forskning samt perspektiver og muligheder for udvikling af forskningen. Ole Thomsen Region Midtjylland Allan Flyvbjerg Aarhus Universitet 4

20 BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne og regionspsykiatrien i Region Midtjylland er med indgåelse af Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne i Region Midtjylland tilknyttet Aarhus Universitet. Regionshospitalerne og regionspsykiatrien indgår derved i et forpligtende samarbejde med universitetet om klinisk undervisning og forskning. Ud over regionshospitalernes grundlæggende tilknytning kan der opnås tilknytning på følgende niveauer: a) Ved forskningsmæssige enkeltstillinger, fx professorater b) I forbindelse med konkrete, enkeltstående forskningsprojekter c) Ved universitære samarbejdsaftaler d) Som universitetsklinik, hvor et helt speciale / en afdeling på et regionshospital eller en regionspsykiatri opnår status som universitetsklinik Tilknytning på de enkelte niveauer indgås bilateralt mellem det enkelte regionshospital / regionspsykiatri og Aarhus Universitet. Ad a) Forskningsmæssige stillinger I forbindelse med tilknytningsformerne kan alle universitetets typer af stillingsstrukturer bringes i spil, jf. cirkulære om stillingsstrukturer for videnskabeligt personale ved universiteter. Der kan indgås aftale om fx lektorater eller forskningsoverlægestillinger, hvor man en del af tiden frikøbes til forskning og uddannelse. Fremover vil et eventuelt professorat blive vurderet i forhold til den øvrige forskningsaktivitet og forskningsmæssige tilknytning til Aarhus Universitet. Ad b) Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter Regionshospitalerne og regionspsykiatrien kan tilknyttes Aarhus Universitet i forbindelse med samarbejdet omkring konkrete, enkeltstående forskningsprojekter. Regionshospitalernes/-psykiatriens forskningskoor-

21 dinatorer skal facilitere og koordinere de enkeltstående forskningsprojekter. Ved samarbejde med andre institutioner, virksomheder og lignende beskrives rammerne for forskningsansvar i samarbejdsaftalen. Forskningsansvaret uddelegeres af lederen for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Ad c) Universitære samarbejdsaftaler Regionshospitalerne og regionspsykiatrien kan samarbejde med Aarhus Universitet om konkrete behandlinger eller områder inden for et speciale, jf. tidligere tilknytningsaftaler. Nogle samarbejdsaftaler vil være enslydende med de formaliserede samarbejdsaftaler, der indgår i den samlede specialeplan. Andre kan fx omhandle særlige fokusområder på hovedfunktionsniveau, hvor man via samarbejdet kan udvikle en særlig klinisk og forskningsmæssig ekspertise. Samarbejdet omfatter ikke nødvendigvis hele afdelingen. Samarbejdet skal indeholde et femårigt forskningsprogram og en beskrivelse af det økonomiske grundlag og relevans, og skal godkendes i Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR). Til forskel fra konceptet omkring universitetsklinikkerne kan forskellige regionshospitaler/regionspsykiatrien have ensartede universitære samarbejdsaftaler. Ad d) Universitetsklinik Begrebet universitetsklinik dækker over en fælles prioritering af et område for Region Midtjylland, et regionshospital og Aarhus Universitet. Klinikken omfatter et speciale eller afgrænset fagområde inden for et større speciale, hvor man kan have fokus på interventionsforskning på højeste internationale niveau. En universitetsklinik er defineret som en stabil konstruktion, hvor al forskning og undervisning er som beskrevet i strategi for universitetregionssamarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet. Klinikken skal have dokumenteret en betydelig forskningsaktivitet, herunder en årrække med internationale publikationer og forskeruddannelse med hovedsæde på klinikken, og der skal foreligge en plan fra klinik og regionshospital for, hvorledes man agter at fastholde og udbygge den position, klinikken har nationalt såvel som internationalt. Klinikken kan opnå en akademisk stab bestående af en flerhed af personer, herunder kliniske professorater. Der skal være en forskningsmæssig 2

22 bemanding, der svarer til den forskning, der foregår, og der er mere end én seniorforsker. Der skal være en allokering af ressourcer, der afspejler forskningsaktiviteten. I den overordnede planlægning for antallet af universitetsklinikker tages hensyn til specialeplanlægningen samt regionens behov for diagnostik og behandling på højeste internationale niveau af de mere udbredte sygdomme. På baggrund af de krav, der stilles, vurderes det, at der som udgangspunkt højst vil kunne etableres én universitetsklinik inden for samme fagområde i Region Midtjylland, dog foretages der en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Der vil være et tæt samspil med satsningerne omkring forskningsprofiler. Status som universitetsklinik godkendes af Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) efter indstilling fra Region Midtjylland og eget hospital. Grundlaget gennemgås af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og anden part, fx lærestolsprofessor eller ekstern part. Der lægges op til, at aktiviteterne evalueres hvert 5. år. Procedure for ansøgning om status som universitetsklinik ved Aarhus Universitet fremgår af bilag. Undervisningshospitaler (Teaching Hospitals) Regionshospitalerne og regionspsykiatrien i Region Midtjylland har en fremtrædende rolle i studenterundervisningen inden for medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Denne rolle vil i de kommende år blive udbygget inden for kerneområder med betydning for afvikling af de seks temabelagte semestre. Ole Thomsen Region Midtjylland Allan Flyvbjerg Aarhus Universitet 3

23 BILAG TIL AFTALE OM TILKNYTNINGSFORMER Procedure for ansøgning om status som universitetsklinik ved Aarhus Universitet Definition Begrebet universitetsklinik dækker over en fælles prioritering af et område for Region Midtjylland, et regionshospital og Aarhus Universitet. Klinikken omfatter et speciale eller afgrænset fagområde inden for et større speciale, hvor man kan have fokus på interventionsforskning på højeste internationale niveau. Klinikken skal have dokumenteret en betydelig forskningsaktivitet, herunder en årrække med internationale publikationer og forskeruddannelse med hovedsæde på klinikken, og der skal foreligge en plan fra klinik og regionshospital for, hvorledes man agter at fastholde og udbygge den position, klinikken har nationalt såvel som internationalt. Klinikken skal bestykkes med en akademisk stab bestående af en flerhed af personer, herunder kliniske professorater. Der skal være en forskningsmæssig bemanding, der svarer til den forskning, der foregår, og der er mere end én seniorforsker. Der skal være en allokering af ressourcer, der afspejler forskningsaktiviteten. I den overordnede planlægning for antallet af universitetsklinikker tages hensyn til specialplanlægningen samt regionens behov for diagnostik og behandling på højeste internationale niveau af de mere udbredte sygdomme. På baggrund af de krav, der stilles, vurderes det, at der som udgangspunkt højst vil kunne etableres én universitetsklinik inden for samme fagområde i Region Midtjylland, dog foretages der en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Der vil være et tæt samspil med satsningerne omkring forskningsprofiler. Procedure for etablering af en universitetsklinik Den afdeling på et regionshospital, der ønsker at opnå status som universitetsklinik, udarbejder en ansøgning indeholdende en redegørelse for: Forskningsaktiviteten de seneste 5 år Aktuel status for forskningen, herunder redegørelse for bemanding og ressourcer Udviklingsplan med et 5-årigt perspektiv

24 Hospitalsledelsen redegør i ansøgningen for, hvorledes universitetsklinikken understøtter hospitalets forskningsstrategi, og hvilke ressourcer hospitalet vil stille til rådighed for universitetsklinikken. Ansøgningen sendes til Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland med henblik på at sikre, at forslaget om oprettelse af universitetsklinikken er i overensstemmelse med regionens strategier og planlægning. Ansøgningen forelægges Klinikforum med henblik på en vurdering af, om ansøgningen harmonerer med den samlede specialeplanlægning og forskningsstrategi i regionen. Ansøgningen fremsendes herefter til Institut for Klinisk Medicin, der efter dekanens accept iværksætter en evaluering af ansøgningen. Der nedsættes i hvert enkelt tilfælde et fagkyndigt bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer. Sammensætningen af bedømmelsesudvalget følger principperne, der anvendes ved professorbedømmelser. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at et af medlemmerne kommer fra et af de øvrige skandinaviske lande. Bedømmelsesudvalget udarbejder en indstilling, der efterfølgende behandles i Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR), der træffer beslutning om etablering af universitetsklinikken. Der skal ske en evaluering af universitetsklinikkens forskningsaktiviteter efter 5 år. Det vil være hensigtsmæssigt, at denne evaluering forestås af det bedømmelsesudvalg, der oprindeligt bedømte ansøgningen om etablering af universitetsklinikken. 2

25

26

27 Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus... 2 Stillings- og funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus... 6 Stillings- og funktionsbeskrivelse for klinisk professor ved AUH, Aarhus... 9 Stillings- og funktionsbeskrivelse for professor med funktion på hospital i AUH, Aarhus.. 13 Eksempel 1 på Samarbejdsaftale vedr. tidsbegrænset ansættelse i klinisk professorat Eksempel 2 på Samarbejdsaftale vedr. tidsbegrænset ansættelse i klinisk professorat... 20

28 Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor ved AUH, Aarhus 1. Kort beskrivelse af Aarhus Universitetshospital (AUH) og Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet (AU) - Herunder en helt overordnet beskrivelse af de fem centre ved AUH, Aarhus: Akut Hoved-Neuro Abdominal Inflammation-onkologi Hjerte-lunge-kar og Kvinde-barn 2. Kort beskrivelse af centret og af Institut for Klinisk Medicin - Herunder en beskrivelse af centret og af Institut for Klinisk Medicin 3. Funktionens indhold Funktion og stilling Funktionen benævnes Koordinerende klinisk lærestolsprofessor Én af de kliniske lærestolsprofessorer indenfor centret udpeges til også at have funktion som koordinerende klinisk lærestolsprofessor for centrets område. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende 25% af sin arbejdstid på kliniske funktioner som specialeansvarlig overlæge, 50% på forskning og andre universitære funktioner som klinisk lærestolsprofessor og 25% på funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor. AU yder i disse tilfælde yderligere refusion til Region Midjylland for de sidstnævnte 25% beregnet på basis af overlægelønnen. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor kan ikke samtidig fungere som ledende overlæge for en af det pågældende centers afdelinger. Udpegningen er femårig og forudsætter, at den pågældende er ansat som klinisk lærestolsprofessor ved et af det pågældende centers afdelinger. Udpegningen kan forlænges. Udpegning Udpegning til funktionen som koordinerende klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU foretages af lederen af Institut for Klinisk Medicin efter rådføring med centerledelsen og dekanen. Lønforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Der ydes tillige honorar for 2

29 professorfunktionen ved AU jfr. bl.a. Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. AU yder yderligere to funktionstillæg for varetagelse af funktionerne som henholdsvis klinisk lærestolsprofessor og som koordinerende klinisk lærestolsprofessor. Vagtforpligtelse Stillingen er vagtfri. Organisatorisk placering Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor refererer vedrørende koordineringen, forskning og klinisk studenterundervisning til lederen af Institut for Klinisk Medicin ved Faculty of Health Sciences / Sundhedsvidenskab, AU. Som specialeansvarlig overlæge refererer den koordinerende kliniske lærestolsprofessor vedrørende sin kliniske funktion og ansættelse til afdelingsledelsen på Afdeling xx, AUH. 4. Særlige opgaver / ansvarsområder for den koordinerende kliniske lærestolsprofessor Koordination og ledelse Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor koordinerer i 25% af arbejdstiden centrets forskning og universitetsundervisning: prægraduat undervisning, anden universitetsrelateret undervisning, forskeruddannelse, øvrige universitetsrelaterede opgaver, forskningsadministration og forskningsfaciliteter. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor er født formand for eventuelle forskningsudvalg som har centret som genstandsfelt. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor indgår derforuden i et råd for Institut for Klinisk Medicin. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har sammen med centerledelsen et overordnet ansvar for koordineringen af den faglige udvikling i afdelingerne / specialerne indenfor centret. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor har et særligt medansvar for optimal drift og udvikling af centret og indgår derfor i ledergruppen ved centret. Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor informeres og rådspørges derved om alle væsentlige forhold vedrørende centrets drift, budget og personaleforhold, inden væsentlige beslutninger træffes. I fasen inden den fulde udflytning af AUH til Skejby har den koordinerende lærestolsprofessor en speciel opgave ved på planlægningsmøder om udflytning m.m. at sikre integrationen mellem behandling, forskning og undervisning for det givne center. Kliniske funktioner Den koordinerende kliniske lærestolsprofessor forventes at anvende ca. 25% af sin arbejdstid til varetagelse af det daglige kliniske arbejde afhængigt af professorens faglige baggrund og efter aftale med afdelingsledelsen. Det kan dreje sig om funktion/specialeansvar inden for ethvert af afdelingens områder / subspecialer. 3

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011

Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011 Til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) Dato 31-01-2012 Katrine Svane Jørgensen Tel. +45 7841 2047 Katrine.Joergensen@stab.rm.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Forskning på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Forskning på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Socialchefmøde 4.september 2015 Forskning på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Forskningschef, professor Claus Vinther Nielsen, ph.d. Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv Cheflæge Jens Friis Bak Hospitalsenheden Vest Folkesundhed: 2 www.vest.rm.dk Udfordringer

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere