Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Dato: 26. marts 2018 Sagsnr Bestilling fra tidligere borgmester Ninna Thomsen af notat om lønbånd og aflønning af topchefer i Københavns Kommune i forhold til sammenlignelige stillinger. Tidligere Borgmester Ninna Thomsen (F) efterspurgte i forbindelse med Økonomiudvalgets (ØU s) behandling af en sag om løn til administrative chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) på møde den 15. august 2017 (ØU j.nr ): et notat om, hvorvidt den nuværende beslutning vedrørende lønbånd vedtaget af ØU er forældet. Notatet skal tillige beskrive Københavns Kommunes aflønninger af topchefer i forhold til sammenlignelige stillinger. Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat. Besvarelse Vedr. spørgsmål om lønbåndene er forældet For chefniveauet under direktionsniveau i Københavns Kommune (KK) gælder siden september 2015 en lønpolitik med specifikke lønbånd, der indebærer, at aflønning af en stilling højere end kr. + evt. resultatløn på max kr. (aktuelt niveau, excl. pension årligt) skal forelægges ØU. Hensigten med rammerne har dels været at sikre, at lønningerne for sammenlignelige chefstillinger i de enkelte forvaltninger ikke udvikler sig i en uholdbar retning, dels at sikre overordnet politisk indsigt og indflydelse på chefløn. Der har siden fastlæggelsen af lønbånd kun været få anmodninger om oprettelse af stillinger i lønbånd 3 eller højere. Der er tale om fire anmodninger omfattende i alt otte stillinger. Dette indikerer, at formålet med de gældende regler er opfyldt, og at reglerne er tidssvarende hvad angår begrænsning af risikoen for lønglidning. Da det endvidere med lønbåndene er sikret, at det politiske niveau har indsigt i og indflydelse på cheflønningerne, vurderes der ikke at være behov for en revidering på nuværende tidspunkt. Center for Personalejura og HR Borups Allé København NV Mobil EAN nummer

2 Vedlagt er følgende: - Bilag A: Notat om chefløn i Københavns Kommune. - Bilag B: Oversigt over topcheflønninger i Københavns Kommune sammenlignet med tilsvarende stillinger i hhv. Aarhus Kommune, regionerne og staten. - Bilag C: Oversigt over antallet af chefer på forskellige organisationsniveauer i Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Region Hovedstaden og staten. Side 2 af 2

3 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR NOTAT Bilag A Dato: 26. marts 2018 Chefløn i Københavns Kommune Rammerne for cheflønninger i Københavns Kommune. Udgangspunktet for aflønningen af administrative chefer i KK er protokollater for administrative chefer til henholdsvis AC- og HK-overenskomsten, samt hertil svarende tjenestemandsaftale. Lønnen for de 7 administrerende direktører i KK er på samme måde som for kommunaldirektørerne i landets øvrige kommuner aftalt centralt mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer (i KK mellem KL og AC henholdsvis HK). KK kan ikke fravige denne centrale aftale. Ansættelsesformen, f.eks. kontraktansættelse, kan dog indebære, at der skal ydes et tillæg. ØU har den 1. marts 2011 besluttet, at administrerende direktører ansættes på kontraktvilkår i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse mellem KL og en række organisationer. Det indebærer et løntillæg på 20% af den varige løn. Lønnen udgør, incl. kontrakttillæg: Adm.dir. i ØKF: kr. 1 Adm.dir. i BUF, SUF, SOF og TMF: kr. Adm.dir. i KFF og BIF: kr. Der kan ikke ydes engangsvederlag og/eller resultatløn. Efter fast praksis udgør aflønningen af en direktør, der er medlem af en forvaltnings direktion kr. for direktører i Økonomiforvaltningen og kr. for direktører i fagforvaltningerne. Heri indgår et kontrakttillæg på 15% i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse, idet også direktører jf. den overfor nævnte beslutning i ØU - ansættes på kontraktvilkår. Aflønningen af stillingerne fremlægges for ØU i forbindelse med ansættelsen. Herudover kan der efter beslutning i den enkelte forvaltning ydes engangsvederlag og/eller resultatløn. Lønnen til direktører for koncernenhederne i Økonomiforvaltningen (ØKF) besluttes ligeledes af ØU i forbindelse med ansættelsen. Oprettelsen af de 3 nuværende stillinger er alle sket for relativt nylig: Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT) i april 2016 og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID i 2017). Lønnen for de pågældende udgør kr. incl. kontrakttillæg på 15%. Hertil kommer engangsvederlag/resultatløn inden for en ramme på kr. Administrative chefer under direktionsniveau i KK ansættes i henhold til beslutning i ØU af 1. marts 2011 som udgangspunkt på overenskomstvilkår, med mindre ØU konkret beslutter andet. Det indebærer, at ansættelse på tjenestemands-, kontrakt- eller åremålsvilkår kun kan ske i særlige tilfælde og efter ØU s godkendelse. 1 Lønningerne er excl. pension og i aktuelt niveau, dvs

4 2 For aflønningen af de pågældende chefstillinger gælder vedhæftede cirkulære af 29. september 2015 med lønbånd, der er tiltrådt af ØU den 22. september Som det fremgår, er der klare grænser og kriterier for, hvad der kan besluttes administrativt i kommunens forvaltninger, såvel i forhold til den varige løn, som i forhold til resultatløn/engangs-vederlag. Det bemærkes, at der i perioden fra cirkulærets ikrafttræden i 2015 og til nu har været 8 stillinger, som er godkendt af ØU til aflønning i eller over lønbånd 3. Udviklingen i cheflønninger Økonomiforvaltningen har til beskrivelse af lønudvikling mv. for administrative chefer 2 udarbejdet de nedenfor anførte oversigter. Det er i de umiddelbart tilgængelige data på landsplan alene muligt at trække data for den samlede gruppe af chefer i kommunerne. Med henblik på at tilvejebringe sammenlignelige oplysninger omfatter samtlige oversigter derfor den samlede chefgruppe, dvs. såvel direktørniveauet som chefniveauerne herunder. Figur 1 viser udviklingen i gennemsnitsløn for chefer i KK henholdsvis på det samlede kommunale område i perioden i løbende priser. Som det fremgår, er gennemsnitslønnen for administrative chefer i KK lavere end på det kommunale område samlet Figur 1 Udvikling i gennemsnitsløn for chefer i Københavns Kommune og chefer på det samlede kommunale område, løbende priser Månedsløn, Bruttoløn nov nov nov nov nov nov nov KL, Det samlede kommunale område Københavns Kommune Kilde: KRL, Gennemsnitlig bruttoløn november måned opgjort i løbende priser (fast løn, pension, resultatløn) Figur 2 viser udviklingen i gennemsnitsløn for samme grupper, men opgjort i faste priser 2017-niveau. 2 Herudover er der ledere på andre områder, f.eks. skoleledere

5 Figur 2 Udvikling i gennemsnitsløn for chefer i Københavns Kommune og chefer på det samlede kommunale område, faste priser Månedsløn, Bruttoløn, faste priser nov nov nov nov nov nov nov KL, Det samlede kommunale område Københavns Kommune Kilde: KRL, Gennemsnitlig bruttoløn november måned opgjort i faste priser i henhold til KL s index for den kommunale lønudvikling (fast løn, pension, resultatløn) Figur 3 viser lønudviklingen tilsvarende figur 1 for chefer i henholdsvis KK og det samlede kommunale område med udgangspunkt i Som det fremgår, har lønudviklingen i KK ligget nogenlunde stabilt i forhold til det samlede kommunale område set over den samlede periode. 120,0 115,0 110,0 Indeks 105,0 100,0 95,0 100,0 Figur 3 Lønudvikling for chefer i hhv. Københavns Kommune og det samlede kommunale område 102,5 101,1 103,8 103,9 105,7 103,2 Det samlede kommunale område, KL 109,4 109,5 111,8 108,5 114,2 Københavns Kommune Nov 2011 Nov 2012 Nov 2013 Nov 2014 Nov 2015 Nov 2016 Nov ,8 Kilde: KRL, Gennemsnitlig bruttoløn november måned i løbende priser (fast løn, pension, resultatløn) Lønudviklingen skal sammenholdes med, at der i perioden samlet set har været et fald såvel i antallet af chefer som i chef-/medarbejderratioen. Data vedr. KK fremgår af figur 4.

6 4 Figur 4 Udvikling i antal chefer i Københavns Kommune og udvikling i chefers andel af det samlede antal fuldtidsstillinger Andel chefer i % 1,05% 1,03% 1,01% 0,99% 0,97% 0,95% 0,93% 0,91% 0,89% 0,87% 0,85% Andel chefstillinger i Københavns Kommune Antal chefer i Københavns Kommune nov nov nov nov nov nov nov ,0 370,0 360,0 350,0 340,0 330,0 320,0 310,0 300,0 Antal chefer Kilde: KRL, Antal chefer og antal fuldtidsstillinger november måned, alle ansatte.

7 Bilag B: Topcheflønninger: Sammenligning af udvalgte lønniveauer (fast løn ekskl. pension og resultatløn/engangsvederlag) Københavns Kommune Aarhus Kommune Regioner Stat Stilling Løn 1 Stilling Løn Stilling Løn Stilling Løn Administrerende direktører i KK Direktører i forvaltninger (Lønspænd: ) (Lønspænd: ) Koncerndirektører Stadsdirektør Regionsdirektør Departementschef (Lønspænd: ) Magistratsdirektører Koncerndirektører Direktører lønramme Direktører lønramme 39 4 Departementale afdelingschefer Lønramme 39 KK- niveau 2- chefer med ledelsesspænd over 400 KK- niveau 2- chefer med ledelsesspænd under Forvaltningschefer Lønspænd: ( ) Vicedirektører i styrelser lønramme Kontorchefer Ikke oplyst Kontorchefer Kontorchefer lønramme Årsløn november 2017 inkl. evt. kontrakt- eller åremålstillæg ekskl. resultatløn/engangstillæg, pension og særydelser. Lønnen er angivet som gennemsnitsløn. (Lønspænd angivet for udvalgte stillinger). KK-niveau 2 chefer er opgjort pr. maj Ifølge Aarhus kommune: De pågældende er chefer for en forvaltning 3 Ifølge Moderniseringsstyrelsen: Typisk direktører i større styrelser og styrelser med policyopgaver 4 Ifølge Moderniseringsstyrelsen: Typisk direktører i mindre styrelser 5 Ifølge Aarhus kommune: De pågældende er chefer for en afdeling 6 Ifølge DJØF`s lønstatistik. Behæftet med betydelig usikkerhed.

8 Opgørelse af chefløn i Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Region Hovedstaden og Staten Vedr. oplysningerne om chefløn i København Oplysningerne er trukket i lønsystemet og er kombineret med oplysninger fra KKorg for at fremfinde oplysningerne vedr. KK-niveau 2-chefer med angivelse af ledelsesspænd. Vedr. oplysningerne om chefløn i Aarhus I forhold til 6-byerne adskiller KK sig væsentligt, bl.a. som følge af sin særlige struktur. Dette afspejles blandt andet i, at lønnen for alle 7 administrerende direktører i KK er aftalt direkte mellem overenskomstparterne (dvs. uden mulighed for at aftale tillæg lokalt), medens dette for de øvrige kommuner herunder Aarhus alene gælder kommunaldirektørens løn. Opgaveporteføljen er også forskellig for administrerende direktører og direktører i KK i forhold til henholdsvis kommunaldirektør og direktører i de øvrige 6-byer. Opgaveporteføljen for en direktør i KK vil typisk være som økonomidirektør henholdsvis fagdirektør, medens en direktør - i Aarhus magistratsdirektør - i de øvrige byer typisk vil have ansvaret for en forvaltning. Dette betyder, at der for så vidt angår direktører ikke er tale om sammenlignelige stillinger. I vedhæftede oversigt er derfor ikke medtaget oplysninger vedrørende 6-byerne. For dog at angive niveauet for cheflønninger i landets næststørste kommune er Aarhus dog taget med, men oplysningerne må tages med de ovenfor anførte forbehold. Det bemærkes, at oplysningerne vedr. forvaltningschefer er indhentet konkret fra Aarhus. Opdaterede gennemsnitslønninger vedr. kontorchefer foreligger ikke umiddelbart, ligesom man ikke kan trække oplysninger om løn baseret på ledelsesspænd i de statistikker, der udarbejdes af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Vedr. oplysningerne om chefløn i regionerne Oplysningerne vedr. regionerne er hentet fra 3 forskellige kilder - cheflønsaftalen på regionernes område - lønstatistikken KRL - DJØF s lønstatistik Vedr. oplysningerne om chefløn i staten Oplysninger vedr. lønninger i staten er hentet fra statens offentligt tilgængelige lønstatistik Lønoverblik, hvor gennemsnitsløn mv. foreligger for forskellige stillingskategorier. Koncernservice (KS) har anmodet Moderniseringsstyrelsen om opgørelser vedr. ledelsesspænd for de forskellige ledelseskategorier i staten. Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at der ikke foreligger sådanne opgørelser.

9 Bilag C: Oversigt over organisationsniveau mv. Københavns Kommune Antal Løn Ledelsesniveau Administrerende direktører 7 Centralt aftalt 0 Direktører i forvaltningerne 14 Fast praksis i KK 1 ØU tiltræder konkret ved ansættelse Koncerndirektører 3 Rammen fastsættes konkret af ØU ved ansættelse Servicecenterchefer og tilsvarende Løn bundet af lønbånd, der er tiltrådt af ØU 2 Øvrige administrative chefer Løn bundet af lønbånd, der er tiltrådt af ØU 2/3 Århus Kommune Antal Løn Ledelsesniveau Stadsdirektør 1 Centralt aftalt 0 Magistratsdirektører 5 Gennemsnitsløn (Kilde KRL) 1 Forvaltningschefer 18 Gennemsnitsløn (Kilde Århus Kommune) 2 Regioner Antal Løn Ledelsesniveau Regionsdirektør 5 Centralt aftalt 0 Koncerndirektør 11 Gennemsnit for alle regioner (Kilde KRL) 1 Staten Antal Løn Ledelsesniveau Departementschefer 18 Gennemsnitsløn (Kilde Lønoverblik, staten) 0 Direktører lønramme 40 (typisk Gennemsnitsløn (Kilde Lønoverblik, staten) 1 direktører i større styrelser og styrelser med policyopgaver) 34 Direktører lønramme 39 (typisk 38 Gennemsnitsløn (Kilde Lønoverblik, staten) 1 direktører i mindre styrelser) Afdelingschefer lønramme 39 (typisk 48 Gennemsnitsløn (Kilde Lønoverblik, staten) 1 departementale afdelingschefer) Afdelingschefer lønramme 38 (typisk 30 Gennemsnitsløn (Kilde Lønoverblik, staten) 2 afdelingschefer i styrelser) Kontorchefer lønramme 37 M/U åremål 823 Gennemsnitsløn (Kilde Lønoverblik, staten) 2/3

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline

Læs mere

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. januar 2016 Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune 1. Resume SF har fremsat et beslutningsforslag vedrørende stop

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring

Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring Punkt 10. Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring 2018-014675 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at ansættelsesformen for niveau 1-chefer (kommunaldirektør,

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær I e-mail af 1. december 2010 stiller Jakob Hougaard, MB, flg. spørgsmål om

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2017 Til Fælleskommunale selskaber, att.: Formanden for bestyrelsen og kommuner, att.: Personalechefen Dato: 24. marts 2017 Sags ID: SAG-2015-03442 Dok.

Læs mere

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer Side 1 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK Kommunal Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt truffet af Aarhus Kommune

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt truffet af Aarhus Kommune Ankestyrelsens svar til en borger: Dato: 06-02-2018 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt truffet af Aarhus Kommune I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 14. december 2017 har Aarhus Kommune

Læs mere

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april 2013. Københavns

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DJØF INGENIØRFORENINGEN, IDA HK KOMMUNAL RAMMEAFTALE om kontraktansættelse af chefer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT**

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat. Jf. udvalgsbehandling af Ligestillingsredegørelsen Emne: Jf. udvalgsbehandling af Ligestillingsredegørelsen Den 5.

Notat. Jf. udvalgsbehandling af Ligestillingsredegørelsen Emne: Jf. udvalgsbehandling af Ligestillingsredegørelsen Den 5. Notat Emne: Jf. udvalgsbehandling af Ligestillingsredegørelsen 2013 Til: Byrådet Den 5. november 2013 Jf. udvalgsbehandling af Ligestillingsredegørelsen 2013. Byrådet behandlede den 9. oktober 2013 indstilling

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT TIL Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk Formål Til brug for beregning af forvaltningernes omkostninger til sygefravær opgjort

Læs mere

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE

Side 1 AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere Offentligt ansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Offentligt ansatte Lønstatistik for offentligt ansatte I denne publikation får du de vigtigste tendenser fra årets lønstatistik

Læs mere

I perioden før 2007 er gennemsnittet af registrerede skader per år væsentligt lavere. Dette skyldes ændring i registreringspraksis og selvrisiko.

I perioden før 2007 er gennemsnittet af registrerede skader per år væsentligt lavere. Dette skyldes ændring i registreringspraksis og selvrisiko. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Bilag 1: Udvikling i kommunens skader 7-213 Tingskader løsøre Tingskade på løsøre omfatter områderne beskrevet i figur 1. Tingskader på løsøre

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i april-juni 2016 12. kontor J.nr.: 10567 Revisionsområder Ved revisionen har vi gennemgået

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06)

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT**

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2019 Cirkulære af 10. juli 2019 Modst. nr. 060-19 J.nr. 2017-38 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme, som hvis den kontraktansatte

Læs mere

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. december 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny Løn 1. april 2005 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer.

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Bedste praksis for lønforhandlingsdata

Bedste praksis for lønforhandlingsdata Side 1 af 11 Bedste praksis for lønforhandlingsdata Denne bedste praksis beskriver hvilke løndata/rapporter, der kan anvendes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Lokale lønforhandlinger er de forhandlinger

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om aftale om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2019 Cirkulære af 10. juli 2019 Modst. nr. 061-19 PKAT nr. 260 J.nr. 2018-5819 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Forvaltning af chefaftalen fra OK18

Forvaltning af chefaftalen fra OK18 Forvaltning af chefaftalen fra OK18 Indhold 1. Indledning... 1 2. Den lokale forvaltning af chefaftalen... 2 3.1. Teknisk indplacering... 3 3.2. Normallønsområdet... 4 3.3 Oplysninger om lønforhold for

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere Offentligt ansatte Lønstatistik 2017 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2017 Offentligt ansatte Lønstatistik for offentligt ansatte I denne publikation får du de vigtigste tendenser fra årets lønstatistik

Læs mere

Februar Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren. Tænk længere

Februar Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren. Tænk længere Februar 2019 Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren Tænk længere Nyhed Samlet lønstatistik for ledere i uddannelses- og undervisningssektoren I denne publikation får du en

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere Offentligt ansatte Lønstatistik 2018 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2018 Offentligt ansatte Lønstatistik for offentligt ansatte I denne publikation får du de vigtigste tendenser fra årets lønstatistik

Læs mere

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 NOTAT Kontakt: Tue Thiellesen Bjerborg ttb@sl.dk Dok.nr. 4702468 Sagsnr. 2018-SLCFV-00786 04-12-2018 Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 Indledning Hovedformålet med Socialpædagogernes ligelønsregnskab

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-8939 Doknr. 461321 Dato 28-04-2017 Vedrørende

Læs mere

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer 12/2016 Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Februar 2017 114.6 22.480 908 12 / 2016 Beretning

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

RAPPORT Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012

RAPPORT Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012 Intern Revision 20. august 2012 RAPPORT 2012 Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012 MODTAGER: Administrerende direktør Claus Juhl,

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2017 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2017 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2017 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2017 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE 2018 16,3 15,6 15,2 14,8 13,6 12,7 12,7 12,3 12,2 12,0 11,2 11,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken CIR nr 9554 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 07-401-7 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 11. marts 2008 Perst. nr. 005-08 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-1 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Der har været følgende udgifter til indretning af overborgmesterens kontor siden 2010:

Der har været følgende udgifter til indretning af overborgmesterens kontor siden 2010: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Alex Vanopslagh 30. oktober 2018 Sagsbehandler Carina Tengstedt Der har været følgende udgifter til indretning af overborgmesterens

Læs mere

KMD påtager sig det fulde ansvar og redegør i bilag 1 for den konkrete status og løsningshorisont for konverteringsfejlene.

KMD påtager sig det fulde ansvar og redegør i bilag 1 for den konkrete status og løsningshorisont for konverteringsfejlene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om konverteringsfejl i KAS I forbindelse med overgangen til Københavns Kommunes Arbejdsplansystem (KAS) i 2015

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Til HovedMED og BUU 13. september Sagsnr Halvårsrapport for ansattes sygefravær i Dokumentnr.

Til HovedMED og BUU 13. september Sagsnr Halvårsrapport for ansattes sygefravær i Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Til HovedMED og BUU 13. september 2018 Halvårsrapport for ansattes sygefravær i 2018 ØU har den 25/9-2018 behandlet halvårsrapport

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2016 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 5. april Modst. nr PKAT nr og J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 5. april Modst. nr PKAT nr og J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2019 Cirkulære af 5. april 2019 Modst. nr. 014-19 PKAT nr. 0265 og 0289 J.nr. 2018-3831 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte 2018

Lønstatistik for privatansatte 2018 Lønstatistik for privatansatte 2018 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange medarbejdere har der været i hhv. forvaltningernes Rådhussekretariater og direktioner pr. 1/ , 1/ og 1/1 2015?

Spørgsmål 1 Hvor mange medarbejdere har der været i hhv. forvaltningernes Rådhussekretariater og direktioner pr. 1/ , 1/ og 1/1 2015? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Finn Rudaizky E-mail: Finn_Rudaizky@br.kk.dk 11-09-2015 Sagsnr. 2015-0205524 Dokumentnr. 2015-0205524-2 Kære Finn Rudaizky

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten 2019 Cirkulære af 23. maj 2019 Modst. nr. 028-19 PKAT nr. 608

Læs mere

Transportbetjente i Kriminalforsorgen

Transportbetjente i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Transportbetjente i Kriminalforsorgen 2018 Cirkulære af 15. juni 2018 Modst. nr. 007-18 PKAT nr. 138 J.nr. 2018-125 Dataark PKAT med specifikation 138 - Transportbetjente

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019 Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse Juni 2019 Indhold 1. En ny karrierevej for akademikere i staten 4 1.1 En ny stillingskategori

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Udviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018

Udviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018 Område: Human Resources Afdeling: HR Løn og Analyse Journal nr.: 18/28547 Dato: 11. april 2019 Udarbejdet af: Annette Rangstrup E-mail: annette.rangstrup@rsyd.dk Telefon: 51 64 26 48 Notat Udviklingen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere. Cirkulære af 3. september Modst.nr PKAT nr. 0265, J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 040-13 PKAT nr. 0265, 0289 J.nr. 12-333/02-24 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere