Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune"

Transkript

1 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er der ligeledes angivet data fra skoleåret og i nogle tilfælde fra Data er valideret så godt som muligt, men da der trækkes data fra mange systemer og på forskellige tider af året, kan der forekomme afvigelser fra andre offentliggjorte data. Indholdsfortegnelse Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen... 2 Antal klassetrin, spor, elever mv. ( 7, stk. 2)... 3 Antal almenklasser... 3 Antal specialklasser... 4 Elevtal... 4 Dansk som andetsprog... 5 Andel af skolens elever i FFO1 og FFO Økonomi ( 7, stk. 3)... 6 Udgift pr. elev Udgifter til specialpædagogisk bistand og dansk som andetsprog... 6 Øvrige rammebetingelser ( 7, stk. 4)... 7 Klassekvotient... 7 Lærernes arbejdstid... 7 Planlagte timer... 8 Elevfravær... 8 Personalefravær - skole... 9 Personalefravær - FFO... 9 Udgifter til undervisningsmidler... 9 Antal elever pr. nyere computer m. internetopk Gennemførelse af undervisning, linjefagsuddannede lærere mv. ( 7, stk. 5) Planlagt, gennemført og aflyst undervisning Lærere med linjefag el. tilsv. komp Udgifter til kompetenceudvikling Fordeling af elever på skoletyper ( 7, stk. 6) Frit skolevalg, privatskoler og specialtilbud Karaktergivning, læsetest samt overgang til ungdomsuddannelse ( 9, stk. 1-3) Obligatoriske fag 9. klasse (I) Obligatoriske fag 9. klasse (II) Udtræksfag 9. klasse (I) Udtræksfag 9. klasse (II) klasse (I) klasse (II) klasse (III) Læsetest OS 64 (1. kl.) Udvikling i læsetest fra 2007 til Læsetest SL 60 (3. kl.) Overgange fra 9. klasse Overgange fra 10. klasse Side 1

2 Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen Datadelen af skolevæsenets kvalitetsrapport for er bygget op ud fra anvisningerne i Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Følgende paragraffer er relevante i forhold til datadelen af kvalitetsrapporten: 7. Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, som kommunalbestyrelsen har fastsat, og som har betydning for undervisningen og dens kvalitet, herunder eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder. Stk. 2. Der skal indgå en angivelse af de af rapporten omhandlede skoler og i forhold til den enkelte skole af, 1) hvilke klassetrin skolen udbyder, 2) antal af spor pr. klassetrin, 3) antal af elever, herunder antal af elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser, og antal af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, og 4) andelen af elever i skolefritidsordning i forhold til det samlede antal elever på de klassetrin, hvor denne tilbydes. Stk. 3. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå en angivelse af de gennemsnitlige udgifter pr. elev. Herudover skal særskilt angives, hvilke ressourcer der i kommunen er afsat til henholdsvis 1) specialpædagogisk bistand og 2) undervisning i dansk som andetsprog. Stk. 4. Der skal indgå andre relevante oplysninger om rammebetingelser for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, herunder oplysninger om 1) antal af elever pr. klasse, 2) antal af elever pr. lærer, 3) elevernes fravær på baggrund af skolernes fraværslister, 4) antal af elever pr. nyere computer (under fem år gamle) med internetopkobling, 5) afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev, 6) andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning, og 7) planlagte timer, jf. lovens 16. Stk. 5. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå en redegørelse for følgende forhold og for, om disse i relation til bestemte fag har givet anledning til nærmere ledelsesmæssige dispositioner: 1) I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. 2) I hvilket omfang undervisningen varetages af lærere med linjefagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. 3) I hvilket omfang undervisningen af børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i specialpædagogik eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse. 4) I hvilket omfang undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller kompetencer svarende til linjefagsuddannelse 5) I hvilket omfang der er anvendt midler på efteruddannelse eller kompetenceudvikling i øvrigt af lærerne. Stk. 6. Det skal angives, hvor mange børn i kommunen, der er henvist til undervisning i henholdsvis specialklasser eller specialskoler inden for kommunens eget skolevæsen, specialklasser og specialskoler i andre kommuners skolevæsener, regionernes undervisningstilbud samt dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. 9. Kvalitetsrapporten skal omfatte relevante oplysninger om resultater for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen, herunder oplysninger om 1) karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver, 2) resultater af de i lovens 13, stk. 3, nævnte test, jf. lovens 55 b, og 3) eventuelt resultater af andre typer af evalueringer, der anvendes bredt i det kommunale skolevæsen, f.eks. til belysning af elevernes kundskaber og færdigheder inden for områder (trinmål), der ikke er omfattet af de i nr. 2 nævnte test. Stk. 2. Der skal for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen indgå oplysninger om overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse. Stk. 3. Der skal for hver af kommunens folkeskoler indgå oplysninger om, hvordan henholdsvis elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Side 2

3 Antal klassetrin, spor, elever mv. ( 7, stk. 2) I Furesø Kommune er der 7 grundskoler og en 10. klasse skole (Egeskolen). Grundskolerne har mellem 500 og 850 elever og er fordelt med 3 skoler i Farum (Lyngholmskolen, Solvangskolen og Stavnsholtskolen) og 4 skoler i Værløse (Hareskov Skole, Lille Værløse Skole, Søndersøskolen og Syvstjerneskolen). Ud over de kommunale skoler, så ligger privatskolen Marie Kruses Skole i Farum. Ca. 550 elever fra Furesø Kommune går på Marie Kruses Skole primært elever bosat i Farum. I tabel 1 angives antallet af spor (almenklasser) på de enkelte folkeskoler: Antal almenklasser Skoleår I alt Hareskov Skole Lille Værløse Skole Søndersøskolen Syvstjerneskolen Lyngholmskolen Solvangskolen Stavnsholtskolen Egeskolen Furesø i alt Tabel 1. Kilde: TEA (Tabulex ElevAdministration) - ( 7, stk. 2, nr. 1-2) Ud over almenklasserne er der etableret følgende typer af specialklasser: Generelle indlæringsvanskeligheder: Søndersøskolen og Stavnsholtskolen Læsevanskeligheder: Lyngholmskolen og Hareskov Skole Tale/sprog-vanskeligheder: Hareskov Skole ADHD: Syvstjerneskolen med afdelinger på Lille Værløse Skole og Solvangskolen Autisme: Syvstjerneskolen, men fysisk placeret på Lille Værløse Skole Hold 96: Et hold på Egeskolen for udskolingselever med behov for særligt tilrettelagt undervisning Derudover er der Furesøskolen, som er en del af Furesø Skole- og Familiehus. Furesøskolen modtager elever, hvor familiebehandling er en tæt og integreret del af undervisningen. Furesø Kommune har driftsoverenskomst med skolen MIR, som har en afdeling i Værløse. Skolen modtager elever med komplicerede og sammensatte problemstillinger. Endelig er der et samarbejde med kommunerne i netværk 3 (Allerød og Egedal), hvor Allerød dækker svære generelle indlæringsvanskeligheder, og Egedal dækker autisme. Det forventes, at Furesø Kommunes autismecenter med tiden vil overtage undervisningen af den type elever, som pt. undervises i Egedal. Undervisning af døve, blinde og multihandicappede elever varetages af Region Hovedstaden. Side 3

4 I tabel 2 angives antallet af specialklasser på de enkelte skoler: Antal specialklasser Skoleår I alt Hareskov Skole Lille Værløse Skole (afdeling af ADHD- og autismecenteret på Syvstjerneskolen er fysisk placeret på Lille Værløse Skole) Søndersøskolen Syvstjerneskolen Lyngholmskolen Solvangskolen (afdeling af ADHD- og autismecenteret på Syvstjerneskolen er fysisk placeret på Solvangskolen) Stavnsholtskolen Egeskolen Furesø i alt Tabel 2. Kilde: TEA ( 7, stk. 2, nr. 1-2) I tabel 3 opgøres antallet af elever pr. 5. september i skoleåret: Elevtal Skoleår Almenklasser Specialklasser I alt Hareskov Skole Lille Værløse Skole Søndersøskolen Syvstjerneskolen Lyngholmskolen Solvangskolen Stavnsholtskolen Egeskolen Furesø i alt Tabel 3. Kilde: Skolernes indberetning til UNI-C (vedr. 7, stk. 2, nr. 3) I tabel 4 opgøres antallet af elever med andet modersmål end dansk og antallet af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. Side 4

5 Dansk som andetsprog Skoleår HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Elever i folkeskolerne heraf elever med andet mo dersmål end dansk antal elever, der modtager uv. i dansk som andetsprog Tabel 4. Kilde: TEA (elevadministrationssystem) og skolernes egne opgørelser (vedr. 7, stk. 2, nr. 3) Undervisningen i dansk som andetsprog er organiseret og registeret meget forskelligt på de enkelte skoler, og derfor er det svært at se en sammenhæng mellem antallet af elever med andet modersmål end dansk og antallet af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. Afhængig af den enkelte elevs sproglige forudsætninger på dansk, kan den supplerende undervisning i dansk som andetsprog organiseres på flere måder: Som en dimension i den almindelige klasseundervisning ved undervisningsdifferentiering eller ved tilknytning af en ekstra lærer Som særlig tilrettelagt undervisning uden for den almindelige skoletid for elever med behov for en mere intensiv udvikling af deres andetsprogskompetence Som særlig tilrettelagt undervisning i undervisningstiden uden for klassens rammer, når elevens sproglige behov forudsætter det. Kilde: Undervisningsvejledningen (Fælles Mål) i Dansk som Andetsprog Skolerne får tildelt en ressource til undervisning i dansk som andetsprog ud fra antallet af elever med andet modersmål end dansk, men det er op til den enkelte skole at vælge, hvordan anvendelsen af denne ressource organiseres. I tabel 5 angives andelen af elever på de enkelte skoler, som er indskrevet i skolens FFO1 og FFO2. Andel af skolens elever i FFO1 og FFO2 Skoleår HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Antal indskrevne elever i FFO andel af elever på skolen % 98% 101% 95% 96% 40% 77% 86% (0. til 3. klasse) % 102% 101% 96% 98% 45% 80% 88% Antal indskkrevne elever i FFO andel af elever på skolen % 99% 97% 91% 20% 58% (4. til 6. klasse) % 93% 98% 85% 27% % Tabel 5. Kilde: Pladsanvisningens opgørelse af antal indskrevne børn i de enkelte FFO er sep (vedr. 7, stk. 2,nr. 4) Det skal bemærkes, at nogle skoler har flere børn indskrevet i FFO en, end der går på skolen. Det kan dels skyldes små forskydninger i opgørelsestidspunktet, dels at der er indskrevet elever fra andre skoler i den pågældende FFO. De lave procenter på FFO erne i Farum skal ses i lyset af, at der i Farum er en række private fritidstilbud: Fuglsang (92 FFO1), Idrætten (99 FFO1 / 160 FFO2 / 23 FFO3), Solhøjgård (58 FFO1) og Furesøgård (360 FFO2 / 70 FFO3). Der er FFO3 tilbud (7. til 9. klasse) på Hareskov Skole (145 medl.), Lille Værløse Skole (94 medl.) og Lyngholmskolen/Regnbuen (58 medl.). Alle angivne tal er pr. sep Side 5

6 Økonomi ( 7, stk. 3) Udgifterne pr. elev er opgjort for budgetåret 2012 på baggrund af et vægtet elevtal for skoleårene 2011/12 og 2012/13. I udgifterne er medregnet løn og drift samt indvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse samt udgifter til rengøring, vand, el, varme, skatter mv. er ikke medregnet. Organisatorisk svarer det til, at det er udgifterne under Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, der er medtaget. I tabel 6 angives udgiften pr. elev på den enkelte skole: Udgift pr. elev 2011 HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Samlede udgifter (mio. kr.) 30,2 26,5 39,6 44,4 36,1 34,4 42,1 13,5 266,7 Udgifter pr. elev (kr.) ,245 Tabel 6. Kilde: OPUS udtræk (udgifter)samt Skolernes ressourcefordeling (elevtal) Som udgangspunkt tildeles skolerne ressourcer efter de samme principper, men der er en lang række parametre, som har indflydelse på udgiften pr. elev: Antallet af specialklasser Om skolen har basishold for elever, der ikke taler dansk ved ankomsten til skolen Om skolen har særlige ressourcetildelinger (f.eks. Lille Værløse Skole, der får en særlig ressource til drift af Jonstrupafdelingen) Skolernes andel af puljen fordelt efter antallet af tosprogede elever Skolernes andel af puljen fordelt efter socioøkonomiske parametre Skolernes elevtal (hvor mange der er til at dele de ikke-elevafhængige udgifter) Om skolen mister elever fra det tidspunkt, hvor ressourcerne tildeles, til det tidspunkt, hvor elevtallet opgøres I De Kommunale Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet opgøres de samlede nettoudgifter pr. elev til folkeskolen (inkl. udgifter til bygninger, vand, varme, el mv.) til følgende: Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev Furesø Region H. Hele landet I tabel 7 angives de samlede udgifter til specialpædagogisk bistand i specialklasser samt til undervisning i dansk som andetsprog. Opgørelsen er lavet ud fra ressourcetildelingen til skolerne, da denne undervisning ikke kan udskilles særskilt i regnskabet. Udgifter til specialpædagogisk bistand og dansk som andetsprog Specialpæd. bistand i specialklasser Pulje til uv. i dansk som andetsprog (DA2) Tabel 7. Kilde: Skolernes ressourcefordeling FURESØ 24,7 mio. kr. 4,0 mio. kr. Side 6

7 Øvrige rammebetingelser ( 7, stk. 4) I tabel 8 opgøres klassekvotienten for de enkelte skoler i henholdsvis almenklasser og specialklasser: Klassekvotient Skoleår Almenklasser Specialklasser Hareskov Skole ,1 8, ,7 6,5 Lille Værløse Skole , ,2 Søndersøskolen ,3 5, ,6 4,0 Syvstjerneskolen ,7 5, ,7 8,7 Lyngholmskolen ,0 6, ,7 8,5 Solvangskolen , ,7 Stavnsholtskolen ,5 6, ,5 8,1 Egeskolen ,2 18, ,4 Furesø i alt ,5 6, ,7 6,6 Tabel 8. Kilde: Beregnet ud fra tabel 1-3 (vedr. 7, stk. 4, nr. 1) I tabel 9 opgøres antallet af lærer-årsværk, antallet af elever pr. lærer samt andelen af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning efter det klassiske undervisningsbegreb (dvs. undervisning af enkeltelever, hold eller klasser i folkeskolens fag): Lærernes arbejdstid HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Antal årsværk 44,8 40,3 60,5 68,1 57,2 50,3 65,9 21,0 408,1 Antal elever pr. lærer 14,3 12,4 14,1 10,9 10,6 14,0 10,6 12,1 12,2 Andel af arbejdstid anvendt på uv. 40,7% 39,2% 40,5% 40,5% 40,3% 40,3% 40,0% - 40,3% Tabel 9. Kilde: TRIO tjenestetidsprogram (vedr. 7, stk. 4., nr. 3 og 6) En række af de forhold, som er angivet i forbindelse med beregningen af udgifter pr. elev, vil også have indflydelse på opgørelsen af antallet af elever pr. lærer herunder antallet af specialklasser, andelen af puljer, særlige tildelinger mv. På grund af Egeskolens status som 10. klasse skole er skolens undervisningsprocent ikke sammenlignelig med de øvrige skoler. Skolen bruger en langt højere del af lærernes arbejdstid på afgangsprøver, brobygning, lejrskoler mv. end de øvrige skoler. I tabel 10 på næste side opgøres antallet af planlagte undervisningstimer (klokketimer pr. år). Der undervises i et antal timer svarende til det vejledende timetal. Dog er det sådan, at der flyttes et antal timer mellem nogle af årgangene i indskolingen og på mellemtrinnet for at sikre, at alle elever i er skole til kl. 13. Dette har ikke indflydelse på det samlede antal timer, som den enkelte elev vil modtage i de enkelte fag gennem et helt skoleforløb: Side 7

8 Planlagte timer Humanistiske fag Dansk Engelsk Tysk/fransk Historie Kristendomsk Samfundsfag Naturfag Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Praktisk/musiske fag Idræt Musik Billedkunst Hå+slø+hjemk Valgfag Klassens tid Klassens tid 30 22,5 22,5 22,5 22, Regulering 60 37,5-52,5-22,5-22,5 Planlagte timer i alt Tabel 10. Kilde: Skolernes ressourcetildeling (vedr. 7, stk. 4, nr. 7) I tabel 11 opgøres elevernes fravær. Elevfravær HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom ,3% 3,5% 3,0% 2,7% 4,8% 4,5% 4,6% 2,4% 3,7% ,2% 4,4% 2,6% 3,4% 4,8% 4,6% 4,8% 4,7% 4,0% Lovligt fravær ,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,9% 1,2% 1,3% 0,3% 1,4% ,6% 1,0% 1,6% 1,6% 1,7% 0,6% 1,3% 0,4% 1,3% Ulovligt fravær ,1% 0,8% 0,1% 0,2% 1,9% 1,4% 1,2% 0,7% 0,8% ,1% 0,6% 0,2% 0,2% 1,6% 1,8% 0,8% 1,7% 0,8% Samlet fravær ,1% 5,6% 4,7% 4,1% 8,5% 7,0% 7,1% 3,4% 5,8% ,0% 5,9% 4,4% 5,1% 8,0% 7,0% 6,9% 6,9% 6,0% Tabel 11. Kilde: TEA elevadministrationssystem (vedr. 7, stk. 4, nr. 3) Elevfraværet er opdelt i: Sygefravær Lovligt fravær (med skolelederens tilladelse) Ulovligt fravær (uden skolelederens tilladelse) Det er skolelederens kompetence at give tilladelse eller afslag i forbindelse med en ansøgning om ekstraordinær frihed. Der kan på de enkelte skoler være forskellige holdninger til, hvornår der gives tilladelse til fravær f.eks. til ferie med familien uden for skoleferierne og det vil afspejle sig i forskelle på andelen af lovligt og ulovligt fravær. I tabel 12 opgøres fraværet for personalet på skolerne Side 8

9 Personalefravær - skole HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom ,1% 3,2% 3,1% 1,8% 4,1% 3,9% 3,8% 2,4% 3,0% ,5% 2,6% 5,9% 2,2% 3,5% 4,7% 4,5% 2,7% 4,0% Andet fravær (barsel, barns ,3% 4,0% 2,0% 3,2% 2,3% 4,4% 2,3% 5,3% 3,0% sygedage mv.) ,2% 2,1% 1,9% 1,5% 1,3% 2,0% 0,9% 3,3% 1,7% Samlet fravær ,4% 7,3% 5,1% 4,9% 6,4% 8,3% 6,1% 7,7% 6,0% ,7% 4,7% 7,8% 3,7% 4,8% 6,7% 5,3% 6,1% 5,6% Tabel 12. Kilde: OPUS (supplerende oplysninger) I tabel 13 opgøres fraværet for personalet i FFO erne: Personalefravær - FFO HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Sygdom ,9% 3,2% 6,0% 4,5% 2,6% 6,6% 8,8% - 4,6% ,7% 4,8% 8,3% 4,8% 3,9% 4,1% 5,2% - 5,6% Andet fravær (barsel, barns ,9% 0,4% 2,5% 5,1% 0,5% 0,3% 0,4% - 1,7% sygedage mv.) ,6% 1,3% 2,3% 1,3% 0,2% 0,5% 1,8% - 1,5% Samlet fravær ,3% 3,4% 8,4% 9,6% 3,1% 7,0% 9,2% - 6,3% ,3% 6,1% 10,6% 6,1% 4,2% 4,5% 1,8% - 7,1% Tabel 13. Kilde: OPUS ( supplerende oplysninger) I tabel 14 opgøres udgifterne til undervisningsmidler pr. elev pr. skole. Udgifter til undervisningsmidler HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Driftsramme 2012 (mio. kr.) 1,96 1,57 2,39 2,83 1,97 2,20 2,27 0,85 16,04 Anvendt til undervisningsmidler (mio. kr.) 1,51 1,52 2,02 2,83 1,93 3,40 2,39 0,98 16,56 Udgifter til uv-midler pr. elev (kr.) Tabel 14. Kilde: OPUS udtræk (udgifter)samt Skolernes ressourcefordeling (elevtal) I kommunen som helhed er i 2012 anvendt flere midler til undervisningsmidler, end driftsrammen indeholder. Det skyldes, at der er prioriteret at anvende lønmidler til drift, at der er overført mindreforbrug fra 2011, samt at der er merforbrugt i Udgifter til undervisningsmidler er i denne opgørelse defineret som alt det, der direkte kan relateres til eleverne dvs. undervisnings- og aktivitetsmaterialer, inventar og it. Driftsrammen skal også anvendes til udgifter til blandt andet kompetenceudvikling for personalet (ca. 1,2 mio. kr.) og til administration. Skolernes prioriteringer vil svinge fra år til år alt efter indsatsområder, og derfor svinger udgiften til undervisningsmidler pr. elev væsentligt fra skole til skole. Skolerne kan ligeledes vælge at holde igen på driftsudgifterne med henblik på at reducere et forventet merforbrug på lønkontoen. I tabel 15 opgøres antallet af nyere computere (PC + Ipad / max. 5 år) med internetopkobling. Antal elever pr. nyere computer m. internetopk. HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR ,1 1,5 3,3 1,7 1,5 2,5 2,8 2,2 2, ,7 3,2 2,9 2,7 2,5 3,5 3,0 2,6 3,0 Tabel 15. Kilde: Skole-IT s database over it-udstyr - OBS aktuelle tal anvendt. Side 9

10 Gennemførelse af undervisning, linjefagsuddannede lærere mv. ( 7, stk. 5) Tabel 16 er udarbejdet ud fra en optælling af planlagt, gennemført og aflyst undervisning over 3 uger i november måned i henholdsvis 2012 og Planlagt, gennemført og aflyst undervisning HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE A: Timer læst efter ,1% 83,9% 93,8% 96,2% 93,4% 88,4% 89,1% 99,6% planen ,2% 92,5% 88,8% 94,8% 92,9% 71,0% 94,9% 99,8% B: Vikartimer med ,6% 16,0% 6,2% 3,7% 6,2% 11,4% 10,7% 0,0% undervisning ,1% 7,3% 10,7% 4,4% 6,7% 20,0% 4,2% 0,0% C: Arbejde alene med ,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% en opgave ,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0% D: Vikartimer uden ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% undervisning ,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% E: aflyste timer ,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% ,5% 0,1% 0,3% 0,5% 0,4% 1,3% 0,5% 0,2% A + B ,7% 99,9% 100% 99,9% 99,6% 99,8% 99,8% 99,6% ,3% 99,8% 99,5% 99,2% 99,6% 91,0% 99,1% 99,8% Tabel 16. Kilde: UNI-C s opgørelse vedr og skolernes egen opgørelse vedr I tabel 17 opgøres andelen af klasser, hvor undervisningen varetages af en lærer med linjefag eller tilsvarende kompetencer i det pågældende fag. Tilsvarende kompetencer opgøres som mindst 200 timers uddannelse i faget ved en relevant uddannelsesinstitution. Lærere med linjefag el. tilsv. komp. HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Billedkunst 59% 75% 45% 75% 100% 74% 59% 69% Biologi 87% 87% 79% 45% 100% 100% 75% 82% Dansk 94% 81% 100% 98% 95% 82% 88% 90% 91% Engelsk 79% 95% 76% 94% 100% 59% 57% 100% 78% Fransk som tilbudsfag kl. 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% Fysik/kemi 100% 90% 92% 79% 83% 100% 85% 100% 89% Geografi 50% 55% 81% 100% 52% 100% 38% 67% Historie 60% 43% 35% 57% 38% 31% 55% 100% 46% Hjemkundskab 9% 50% 56% 47% 33% 33% 33% 39% Håndarbejde 77% 76% 91% 56% 0% 0% 64% 60% Idræt 92% 73% 65% 70% 45% 57% 70% 100% 67% Kristendomskundskab 20% 16% 30% 25% 29% 34% 25% 26% Matematik 88% 79% 87% 83% 87% 65% 73% 100% 80% Musik 36% 76% 86% 72% 77% 100% 91% 76% Natur/teknik 44% 50% 58% 43% 29% 10% 35% 37% Samfundsfag 100% 80% 67% 100% 88% 57% 67% 100% 79% Sløjd 83% 100% 100% 33% 42% 100% 87% 75% Tysk som tilbudsfag kl. 100% 100% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 97% Hovedtotal 78% 76% 80% 78% 75% 68% 72% 75% Tabel 17. Kilde: TRIO tjenestetidsprogam (vedr. 7, stk. 5, nr. 2) OBS: Egeskolen indgår ikke i samlet sum Omkring undervisning af børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte ( 7, stk. 5, nr. 3) og undervisning i dansk som andetsprog ( 7, stk. 5, nr. 4) eksisterer der pt. ikke en opgørelse af, hvorvidt denne undervisning varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller kompetencer svarende til linjefag. Side 10

11 Der sker en løbende kompetenceudvikling af personalet i specialklasserne, hvilket blandt andet fremgår af nedenstående opgørelse over midler anvendt til efteruddannelse og kompetenceudvikling. På skoler med mange tosprogede elever er der lærere, som har særlige kompetencer inden for området. Dansk som andetsprog er dog organiseret på så mange måder, at det er vanskeligt at opgøre, hvor stor en del af undervisningen, der varetages af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer. Som udgangspunkt er dansk som andetsprog en dimension i alle fag, og dermed vil en række lærere uden linjefag eller tilsvarende kompetencer skulle undervise i faget. Tabel 18 opgør anvendte midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling i budgetåret Udgifter til kompetenceudvikling HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Udgifter til kompetenceudvikling (1.000 kr.) Tabel 18. Kilde: OPUS udtræk) Den angivne udgift vedrører skolernes driftsrammer hertil kommer den anvendte arbejdstid. Fordeling af elever på skoletyper ( 7, stk. 6) I tabel 19 opgøres antallet af elever i interne og eksterne specialtilbud. Herudover opgøres antallet af elever, der benytter frit skolevalg ind og ud af kommunen, antallet af elever i privatskoler og antallet af elever på efterskoler. Frit skolevalg, privatskoler og specialtilbud Skoleår HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE FUR Elever i folkeskolerne heraf elever fra andre kommuner (frit skolevalg ind) heraf elever i specialklasser heraf elever fra andre kommuner i specialklasser Elever i eksterne spec. tilbud Elever i privatskoler heraf på Marie Kruses Skole Elever på efterskoler Elever på skoler i andre kom muner (frit skolevalg ud) Tabel 19. Kilde: TEA (vedr. 7, stk. 6 + supplerende oplysninger) Side 11

12 Karaktergivning, læsetest samt overgang til ungdomsuddannelse ( 9, stk. 1-3) På de følgende sider er resultaterne af Folkeskolens afgangsprøver angivet for de enkelte skoler og for det samlede skolevæsen. I forhold til bekendtgørelsens 9, stk. 3 vedrørende prøveresultater for elever i specialklasser og for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, vurderes datagrundlaget at være så lille, at det af diskretionshensyn ikke kan medtages i rapporten. I tabellerne på de følgende sider er der angivet gennemsnitskarakterer i følgende kategorier: Alle Piger Drenge Dansksprogede Tosprogede Landsgennemsnit for skoleåret 2011/12 offentliggøres først senere på året, og er derfor ikke med i denne udgave af kvalitetsrapporten. Landsgennemsnit for 2010/11 er medtaget i det omfang, data har været tilgængelige. I forhold til 9. klassernes afgangsprøver er opgørelsen delt op i bundne fag og udtræksfag. Alle elever i 9. klasse skal til afgangsprøve i følgende fag: Dansk, læsning Dansk, retskrivning Dansk, skriftlig fremstilling Dansk, mundtlig Engelsk, mundtlig Fysik/kemi Matematik, mundtlig Matematik, færdighed Matematik, problemløsning Projektopgaven Derudover skal alle elever op i et af følgende to naturfag: Biologi Geografi I ovenstående fag er datagrundlaget ca. 400 elever for de obligatoriske fag og det halve for hvert af fagene biologi og geografi. Eleverne skal endvidere op i ét af følgende humanistiske fag: Historie, kristendom, samfundsfag, skriftlig engelsk, mundtlig tysk, skriftlig tysk, mundtlig fransk eller skriftlig fransk. Datagrundlaget bliver derfor lille for de enkelte fag, og nogle fag bliver slet ikke trukket ud. Datagrundlaget bliver endnu mindre, når der deles op i de enkelte kategorier. Alle data er trukket fra elevadministrationssystemet TEA. Side 12

13 Obligatoriske fag 9. klasse (I) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Dansk, læsning Alle ,4 7,7 7,1 7,7 5,5 7,1 7,3 7, ,5 6,8 7,9 7,5 5,9 6,5 7,2 7,1 6,5 Piger ,1 7,8 7,3 8,2 6,0 8,1 8,7 7, ,4 6,7 8,6 7,9 6,6 6,9 6,9 7,2 Drenge ,7 7,6 7,0 7,0 5,1 5,8 6,3 6, ,7 6,9 7,6 7,2 5,1 6,0 7,5 7,1 Dansksprogede ,4 8,5 7,3 7,8 5,8 7,6 7,2 7, ,5 6,9 8,0 7,5 6,6 7,0 7,9 7,4 Tosprogede ,7 5,8 4,0 4,6 4,9 7,5 5, ,8 6,0 7,0 3,0 4,2 3,8 4,3 Dansk, retskrivning Alle ,0 6,8 7,7 8,0 4,9 6,3 6,6 6, ,8 6,5 8,2 6,9 6,0 7,0 6,5 7,1 6,4 Piger ,7 7,5 7,3 8,5 4,9 7,2 8,0 7, ,6 6,8 8,1 7,6 6,7 7,8 6,5 7,4 Drenge ,4 5,9 8,0 7,4 4,9 5,1 5,7 6, ,1 5,5 8,3 6,3 5,0 6,2 6,6 6,7 Dansksprogede ,0 7,7 7,9 8,1 5,4 6,7 7,0 7, ,8 6,6 8,5 6,9 6,8 7,8 7,0 7,4 Tosprogede ,4 5,4 2,0 3,4 4,5 5,4 4, ,0 4,0 10,0 2,7 3,8 4,1 4,2 Dansk, skr. fremstilling Alle ,3 7,5 6,3 6,1 6,8 8,0 6,3 6, ,3 8,1 7,5 6,1 5,7 6,9 6,3 6,7 6,3 Piger ,3 8,2 6,1 6,7 6,9 9,2 8,0 7, ,2 8,3 7,4 7,1 6,4 8,5 6,6 7,4 Drenge ,3 6,6 6,6 5,4 6,7 6,5 5,1 6, ,5 7,1 7,6 5,3 4,9 5,4 6,0 5,9 Dansksprogede ,3 8,3 6,5 6,2 7,4 8,6 6,2 7, ,3 8,2 7,8 6,1 6,6 7,4 6,8 6,9 Tosprogede ,5 4,8 4,0 4,9 5,7 6,7 5, ,2 3,3 7,0 2,3 5,0 3,8 4,4 Dansk, mundtlig Alle ,5 7,6 8,7 7,6 8,0 8,2 7,5 8, ,6 9,1 8,4 7,1 8,5 8,0 6,8 8,0 7,4 Piger ,3 8,1 8,7 8,4 8,4 9,0 9,0 8, ,7 9,7 9,3 8,4 9,2 9,2 6,9 8,7 Drenge ,7 7,1 8,8 6,5 7,6 7,1 6,3 7, ,5 7,6 8,0 6,0 7,7 6,8 6,7 7,3 Dansksprogede ,5 8,3 9,0 7,7 8,3 8,4 7,1 8, ,6 9,5 8,4 7,1 8,8 8,6 7,1 8,2 Tosprogede ,1 6,6 2,0 7,1 7,4 8,9 7, ,8 7,0 7,0 7,4 5,8 5,2 6,2 Engelsk, mundtlig Alle ,3 8,8 8,3 8,5 8,2 7,7 8,0 8, ,7 7,8 8,8 8,9 5,4 8,0 8,3 8,2 7,3 Piger ,2 8,9 8,0 8,0 9,1 8,4 8,5 8, ,5 8,3 8,7 8,8 5,5 8,7 7,8 8,2 Drenge ,4 8,6 8,6 9,2 7,5 6,8 7,7 8, ,9 6,2 8,9 9,0 5,3 7,3 8,7 8,2 Dansksprogede ,3 9,8 8,5 8,5 8,0 8,3 8,2 8, ,7 8,1 9,1 8,9 5,6 8,6 9,3 8,5 Tosprogede ,3 6,4-9,1 5,2 7,5 6, ,2 5,3 12,0 4,2 5,6 2,8 4,9 Side 13

14 Obligatoriske fag 9. klasse (II) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Fysik/kemi Alle ,7 6,2 7,9 5,9 5,6 7,2 5,2 6, ,2 6,5 7,3 5,9 6,3 8,0 5,5 6,7 6,2 Piger ,3 5,8 7,2 5,9 6,2 7,4 6,1 6, ,4 6,7 5,7 6,2 6,2 8,2 4,4 6,7 Drenge ,1 6,7 8,7 6,0 5,0 7,1 4,6 6, ,2 5,9 8,0 5,6 6,5 7,8 6,4 6,7 Dansksprogede ,7 7,2 8,4 6,0 6,0 7,7 5,6 6, ,2 6,8 7,4 5,8 6,9 8,6 6,2 6,9 Tosprogede ,7 4,0 2,0 4,1 5,3 4,0 4, ,3 6,3 12,0 4,0 5,8 1,3 4,4 Matematik, mundtlig Alle ,3 7,7 9,2 8,1 7,1 8,6 7,9 8, Piger ,2 7,2 9,3 8,7 7,0 10,0 8,6 8, Drenge ,2 8,3 9,1 7,5 7,2 6,9 7,3 8, Dansksprogede ,3 8,3 9,8 8,5 7,4 9,0 8,6 8, Tosprogede ,8 6,0 2,0 6,4 7,5 6,1 6, Matematik, færdighed Alle ,0 7,6 8,1 7,0 6,5 8,2 7,9 7, ,5 8,2 9,2 8,5 5,7 7,3 7,0 7,9 6,9 Piger ,4 6,9 6,9 7,2 6,2 8,2 8,0 7, ,5 8,1 7,0 8,0 5,7 7,5 4,9 7,2 Drenge ,6 8,5 9,4 6,7 6,9 8,1 7,9 8, ,5 8,6 10,1 8,9 5,7 7,1 8,8 8,5 Dansksprogede ,0 8,7 8,4 7,0 7,3 8,5 8,2 8, ,5 8,4 9,1 8,4 6,2 8,1 7,7 8,2 Tosprogede ,9 5,0 4,0 4,3 6,7 6,8 5, ,0 9,7 12,0 3,7 4,2 3,3 4,9 Matematik, problemregn. Alle ,5 6,9 7,1 7,1 6,4 6,7 6,5 6, ,0 8,3 8,1 8,7 5,4 6,8 6,1 7,3 6,2 Piger ,6 6,5 6,2 7,3 6,6 7,0 7,1 6, ,1 8,4 6,8 8,4 6,0 6,9 5,1 7,0 Drenge ,4 7,4 8,0 6,8 6,2 6,4 6,1 6, ,9 7,9 8,7 8,9 4,7 6,8 6,9 7,5 Dansksprogede ,5 8,1 7,4 7,1 6,8 7,2 6,9 7, ,0 8,5 8,3 8,6 5,9 7,4 6,6 7,6 Tosprogede ,9 4,4 4,0 5,1 5,1 5,0 4, ,7 6,0 12,0 3,6 4,5 3,0 4,6 Projektopgave Alle ,7 6,9 9,6 9,1 7,9 8,9 7,5 8, ,8 9,6 9,1 7,8 7,9 8,7 8,5 8,8 7,6 Piger ,9 7,3 9,4 9,5 9,0 10,1 8,7 9, ,4 10,6 9,5 9,1 8,8 9,8 8,6 9,5 Drenge ,4 6,4 9,9 8,7 7,0 7,3 6,4 7, ,3 6,4 8,9 6,6 6,6 7,5 8,4 8,0 Dansksprogede ,7 7,5 9,8 9,1 8,2 9,0 7,4 8, ,8 9,7 9,3 7,7 8,5 9,2 8,6 8,9 Tosprogede ,4 7,8 12,0 7,0 8,2 7,8 7, ,2 7,0 12,0 5,3 6,6 7,5 7,1 Side 14

15 Udtræksfag 9. klasse (I) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Biologi Alle ,3 8,8 8,3 8,5 8,2 7,7 8,0 8, ,7 7,8 8,8 8,9 5,4 8,0 8,3 8,2 6,8 Piger ,2 8,9 8,0 8,0 9,1 8,4 8,5 8, ,5 8,3 8,7 8,8 5,5 8,7 7,8 8,2 Drenge ,4 8,6 8,6 9,2 7,5 6,8 7,7 8, ,9 6,2 8,9 9,0 5,3 7,3 8,7 8,2 Dansksprogede ,3 9,8 8,5 8,5 8,0 8,3 8,2 8, ,7 8,1 9,1 8,9 5,6 8,6 9,3 8,5 Tosprogede ,3 6,4-9,1 5,2 7,5 6, ,2 5,3 12,0 4,2 5,6 2,8 4,9 Geografi Alle ,7 6,2 7,9 5,9 5,6 7,2 5,2 6, ,2 6,5 7,3 5,9 6,3 8,0 5,5 6,7 6,7 Piger ,3 5,8 7,2 5,9 6,2 7,4 6,1 6, ,4 6,7 5,7 6,2 6,2 8,2 4,4 6,7 Drenge ,1 6,7 8,7 6,0 5,0 7,1 4,6 6, ,2 5,9 8,0 5,6 6,5 7,8 6,4 6,7 Dansksprogede ,7 7,2 8,4 6,0 6,0 7,7 5,6 6, ,2 6,8 7,4 5,8 6,9 8,6 6,2 6,9 Tosprogede ,7 4,0 2,0 4,1 5,3 4,0 4, ,3 6,3 12,0 4,0 5,8 1,3 4,4 Historie Alle ,0 7,6 8,1 7,0 6,5 8,2 7,9 7, ,5 8,2 9,2 8,5 5,7 7,3 7,0 7,9 6,9 Piger ,4 6,9 6,9 7,2 6,2 8,2 8,0 7, ,5 8,1 7,0 8,0 5,7 7,5 4,9 7,2 Drenge ,6 8,5 9,4 6,7 6,9 8,1 7,9 8, ,5 8,6 10,1 8,9 5,7 7,1 8,8 8,5 Dansksprogede ,0 8,7 8,4 7,0 7,3 8,5 8,2 8, ,5 8,4 9,1 8,4 6,2 8,1 7,7 8,2 Tosprogede ,9 5,0 4,0 4,3 6,7 6,8 5, ,0 9,7 12,0 3,7 4,2 3,3 4,9 Kristendom Alle ,5 6,9 7,1 7,1 6,4 6,7 6,5 6, ,0 8,3 8,1 8,7 5,4 6,8 6,1 7,3 7,3 Piger ,6 6,5 6,2 7,3 6,6 7,0 7,1 6, ,1 8,4 6,8 8,4 6,0 6,9 5,1 7,0 Drenge ,4 7,4 8,0 6,8 6,2 6,4 6,1 6, ,9 7,9 8,7 8,9 4,7 6,8 6,9 7,5 Dansksprogede ,5 8,1 7,4 7,1 6,8 7,2 6,9 7, ,0 8,5 8,3 8,6 5,9 7,4 6,6 7,6 Tosprogede ,9 4,4 4,0 5,1 5,1 5,0 4, ,7 6,0 12,0 3,6 4,5 3,0 4,6 Samfundsfag Alle ,7 6,9 9,6 9,1 7,9 8,9 7,5 8, ,8 9,6 9,1 7,8 7,9 8,7 8,5 8,8 7,1 Piger ,9 7,3 9,4 9,5 9,0 10,1 8,7 9, ,4 10,6 9,5 9,1 8,8 9,8 8,6 9,5 Drenge ,4 6,4 9,9 8,7 7,0 7,3 6,4 7, ,3 6,4 8,9 6,6 6,6 7,5 8,4 8,0 Dansksprogede ,7 7,5 9,8 9,1 8,2 9,0 7,4 8, ,8 9,7 9,3 7,7 8,5 9,2 8,6 8,9 Tosprogede ,4 7,8 12,0 7,0 8,2 7,8 7, ,2 7,0 12,0 5,3 6,6 7,5 7,1 Side 15

16 Udtræksfag 9. klasse (II) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR DK Engelsk, skriftligt Alle ,4-9,7-8,7 7,1-8, ,7-7,8 8,1 8,2 7,0 Piger ,1-9,3-8,7 9,2-9, ,3-7,7 9,0 8,7 Drenge ,6-10,0-8,6 4,3-7, ,0-8,2-7,8 6,7 7,7 Dansksprogede ,4-9,5-9,3 7,9-8, ,0-8,7-8,3 9,5 8,7 Tosprogede ,0-6,3 4,5-6, ,0-6,0 2,0 5,1 Fransk, mundtlig Alle , , , ,4-10,2-9,0 7,0 Piger , , , ,0-9,8-8,7 Drenge , , , ,0 8,0-11,3-9,7 Dansksprogede , , , ,0 7,4-10,2-9,1 Tosprogede , , ,0 Fransk, skriftligt Alle , ,2 7, ,1 8, ,3 6,9 Piger , ,0 8, ,3 9, ,9 Drenge , ,0 5, ,0 7, ,4 Dansksprogede , ,0 7, ,1 10, ,8 Tosprogede ,0 7, , ,5 Tysk, mundtlig Alle , , , ,3-6,1-7,0 5,8 Piger , , , ,3-7,8-8,0 Drenge , , , ,3-5,1-6,3 Dansksprogede , , , ,3-7,0-7,7 Tosprogede , , ,0-5,0 Tysk, skriftligt Alle , ,5-6, ,6 8, ,6 7,3 Piger , ,0-6, ,2 9, ,5 Drenge , ,0-7, ,6 7, ,4 Dansksprogede , ,5-7, ,6 8, ,7 Tosprogede , , , ,0 Side 16

17 10. klasse (I) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR EGE DK Dansk, mundtlig 10. kl. Alle , ,9 5,5 Piger , ,3 Drenge , ,5 Dansksprogede , ,2 Tosprogede , ,0 Dansk, skriftligt Alle , ,8 3,3 Piger , ,9 Drenge , ,9 Dansksprogede , ,0 Tosprogede , ,0 Fysik/kemi 10. kl. Alle , ,8 5,4 Piger , ,7 Drenge , ,9 Dansksprogede , ,4 Tosprogede ,0 Matematik, mundtlig 10. kl. Alle , ,2 6,0 Piger , ,9 Drenge , ,5 Dansksprogede , ,4 Tosprogede , ,2 Matematik, skriftlig 10. kl. Alle , ,0 6,4 Piger , ,7 Drenge , ,2 Dansksprogede , ,3 Tosprogede , ,0 Side 17

18 10. klasse (II) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR EGE DK Engelsk, mundtlig Alle , ,0 4,8 Piger , ,8 Drenge , ,3 Dansksprogede , ,2 Tosprogede , ,5 Engelsk, skriftlig Alle , ,9 6,3 Piger , ,8 Drenge , ,1 Dansksprogede , ,1 Tosprogede , ,8 Fransk, mundtlig Alle , ,0 6,5 Piger , ,3 Drenge ,3 Dansksprogede , ,0 Tosprogede , ,0 Fransk, skriftlig Alle , ,4 5,9 Piger , ,8 Drenge , ,0 Dansksprogede , ,8 Tosprogede , ,0 Tysk, mundtlig Alle , ,0 6,1 Piger , ,2 Drenge , ,5 Dansksprogede , ,8 Tosprogede , ,0 Side 18

19 10. klasse (III) SKOLE FAG OPDELING SKOLEÅR EGE DK Tysk, skriftlig Alle , ,6 5,7 Piger , ,6 Drenge , ,6 Dansksprogede , ,7 Tosprogede , ,8 Obligatorisk, selvvalgt Alle ,6 opgave ,9 7,5 Piger , ,5 Drenge , ,5 Dansksprogede , ,1 Tosprogede , ,6 I tabel 20 opgøres resultaterne af læsetesten OS 64, som gennemføres af alle 1. klasse elever i slutningen af skoleåret (juni). Læsetest OS 64 (1. kl.) HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Hurtige og sikre læsere % 88% 94% 97% 91% 89% 89% 91% % 98% 94% 97% 82% 87% 88% 92% Langsomme og delvis sikre % 13% 3% 1% 2% 8% 9% 5% læsere % 2% 0% 0% 9% 11% 3% 4% Usikre læsere % 0% 4% 2% 8% 8% 2% 4% % 0% 6% 3% 9% 3% 9% 5% Antal testede elever Tabel 20. Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest (vedr. 9, stk. 1, nr. 3) Resultaterne af læsetesten OS 64 har udviklet sig på følgende måde over de sidste 6 år: Udvikling i læsetest fra 2007 til 2012 Juni 2013 Juni 2012 Juni 2011 Juni 2010 Juni 2009 Juni 2008 Juni 2007 Hurtige og sikre læsere 91% 92% 89% 89% 88% 88% 79% Langsomme og delvis sikre læsere 5% 4% 6% 6% 6% 5% 12% Usikre læsere 4% 5% 5% 5% 7% 7% 10% Antal testede elever Tabel 21. Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest (vedr. 9, stk. 1, nr. 3) Side 19

20 I 3. klasse gennemføres læsetesten SL 60, og i tabel 22 opgøres resultatet af denne test for skoleåret : Læsetest SL 60 (3. kl.) HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA FUR Hurtige og sikre læsere % 91% 91% 91% 86% 93% 84% 90% % 75% 96% 91% 90% 93% 73% 88% Langsomme og delvis sikre % 0% 6% 6% 10% 5% 13% 6% læsere % 22% 3% 6% 2% 4% 15% 8% Usikre læsere % 9% 2% 3% 4% 1% 4% 3% % 3% 1% 3% 7% 3% 13% 4% Antal testede elever Tabel 22. Kilde: Skolernes opgørelser af læsetest (vedr. 9, stk. 1, nr. 3) I tabel 23 opgøres overgangene fra 9. klasse til videre uddannelse. Overgange fra 9. klasse HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA MKS FUR 10. klasse folkeskole % 23% 12% 19% 29% 25% 10% 2% 15% % 24% 26% 9% 43% 22% 18% 0% 15% 10. klasse privatskole % 2% 6% 2% 3% 5% 8% 9% 6% % 2% 4% 6% 0% 5% 8% 12% 6% 10. klasse efterskole % 9% 10% 13% 21% 29% 10% 10% 17% % 20% 20% 17% 20% 7% 13% 13% 19% I ALT 10. KLASSE % 34% 29% 34% 53% 58% 28% 20% 38% % 47% 49% 33% 63% 33% 40% 24% 40% Højere handelseksamen % 4% 4% 8% 9% 0% 10% 6% 6% (hhx) % 0% 10% 5% 3% 13% 8% 6% 7% Højere teknisk eksamen % 2% 8% 0% 3% 0% 7% 3% 3% (htx) % 4% 4% 6% 3% 0% 0% 4% 3% Studentereksamen % 55% 55% 57% 29% 37% 48% 69% 49% (stx) % 42% 35% 50% 23% 50% 42% 64% 46% I ALT GYM. UDD % 60% 67% 64% 41% 37% 64% 78% 58% % 47% 49% 61% 29% 63% 52% 74% 56% ERHVERVSUDD % 2% 4% 2% 3% 5% 3% 0% 2% % 2% 2% 6% 6% 2% 7% 1% 3% ØVRIGE % 4% 0% 0% 2% 0% 5% 2% 2% % 4% 0% 0% 3% 2% 2% 1% 2% Antal elever Tabel 23. Kilde: UU-Sjælsø s årsrapporter for 2011 og 2012 (vedr. 9, stk. 2) På grund af afrundinger, vil der være summer, som ikke stemmer helt. I tabel 23 (på næste side) opgøres overgangen fra 10. klasse til videre uddannelse: Side 20

21 Overgange fra 10. klasse EGE 10. KLASSE % % Højere handelseksamen % (hhx) % Højere teknisk eksamen % (htx) % Studentereksamen % (stx) % HF % % SUM GYM. UDD % % ERHVERVSUDD % % ØVRIGE % % Antal elever Tabel 22. Kilde: UU-Sjælsø s årsrapporter for 2011 og 2012 (vedr. 9, stk. 2) Side 21

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport Høringsmateriale Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Høringsmateriale Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2011 2012 Light version KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2009/2010. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_ e40.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2009/2010. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_ e40. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2009/2010 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_14831412720e40.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Dragør Skole Vestgrønningen

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016

1. november 2016 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2015/2016 1. november 216 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 215/216 Side 2 af 57 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018 srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 30. marts 2015 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.:

Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: 74f70fb9-65e6-4875-b878-1ce071421698 Side 1 Ulla tabel nr.: 1+2+4+7+8+15+16+17 Britt Alstrøm tabel nr.: 11 + 25 Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: 9+13+19+22+23+24 Elevtal Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen 13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017

1. november 2017 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 2016/2017 1. november 217 Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Lolland Kommunale Skolevæsen 216/217 Side af 58 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2008-2010 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse Forord 1 Rammebetingelser 2 Personalets sammensætning 2 Personalets sygefravær (%) 3 Uddannede lærere 4 Andel af lærernes

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere