Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi

2 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det sker gennem indsatser, der bygger på viden og dialog. Vi videreudvikler vores velfærdssamfund for at sikre lige muligheder og hjælp, der fører til bedre sociale forhold for mennesker i alle aldre. Vores opgaver spænder vidt og berører mennesker i deres helt nære dagligdag. Det er derfor naturligt, at mange mennesker er interesseret i vores område, og det stiller store krav til vores åbenhed og til måden, vi kommunikerer på. Et led i at kunne skabe reelle fremskridt for borgerne er kommunikationen med vores omverden. Kommunikation er ikke et mål i sig selv, men et af flere redskaber til at ministeriets initiativer og viden bliver omsat til handling i bl.a. kommuner, regioner, organisationer, institutioner og kommer til gavn hos den enkelte borger. Vores eksterne kommunikation skal udvikles og forbedres i takt med nye behov og opgaver. Desuden er det en forudsætning for en god ekstern kommunikation, at vi har en god intern kommunikation i hele koncernen. Det er baggrunden for, at vi har udarbejdet denne kommunikationsstrategi, der sætter fælles mål for god kommunikation i koncernen. Kommunikationsstrategien tager afsæt i Social-, Børne- og Integrationsministeriets fælles koncernstrategi, der bl.a. stiller krav om målrettet kommunikation til målgrupperne. Kommunikationsstrategien skal desuden medvirke til at skabe et klart billede af ministeriets opgaver og resultater. Kommunikationsstrategien beskriver de overordnede rammer for, hvordan kommunikationsarbejdet skal udvikles i de næste to år. Strategien er dermed også et vigtigt redskab for Koncernkommunikation, der prioriterer sit arbejde og indsatsområder efter den. Ansatte i koncernen skal samtidig kende til de områder i strategien, der er relevante for deres arbejde.

3 3 KOMMUNIKATIVE UDFORDRINGER Kommunikationssituationen er foranderlig, og koncernens kommunikation skal løbende kunne reagere på de konstante forandringer, der kommer i form af nye medier, ressortændringer, ny organisation, nye opgaver etc. Kommunikationsstrategien forsøger at tage højde for denne foranderlighed, så der formuleres overordnede rammer for kommunikationsarbejdet samtidig med, at der løbende er mulighed for at tilpasse og ændre kommunikationsaktiviteter, hvor det viser sig nødvendigt. I forhold til den eksterne kommunikation er der en konkurrence om mange af vores målgruppers opmærksomhed. Det betyder, at der er behov for løbende at udvikle et godt kendskab til målgrupperne og vælge de helt rigtige veje i vores valg af kommunikationskanaler. Vi skal søge nye veje, men også kendte kommunikationskanaler kan optimeres og anvendes bedre. Internt i vores koncern er udfordringerne at udvikle den faglige vidensdeling i organisationen og undersøge, hvordan løbende information til medarbejdere styrkes, bl.a. via linjekommunikationen fra den øverste ledelse via ledere til medarbejdere. Endelig er der et stort potentiale både eksternt og internt i hele koncernen - i at koordinere og samle kommunikationen i forbindelse med projekter, der ligner hinanden.

4 4 VISION OG MÅL Det er visionen, at kommunikationsstrategien skal medvirke til at forbedre og udvikle hele koncernens kommunikation. Alle ansatte i koncernen bidrager på hver sin måde til dette. Koncernkommunikation har ansvar for, at kommunikationsstrategien bliver kendt og anvendt. Samtidig skal Koncernkommunikation understøtte ledelsen i sit kommunikationsarbejde bl.a. gennem rådgivning og redskaber. Kommunikation er et centralt redskab for at gennemføre koncernens mission. Vi har sat følgende mål for kommunikationsstrategien, når den er gennemført i 2015: Vi skaber god kommunikation, der giver merværdi til projekter og indsatser i hele koncernen. Vores kommunikation når frem til fagpersoner via effektive kommunikationskanaler, giver brugbar viden og fører til resultater. Kommunikationsaktiviteter planlægges tidligst muligt og koordineret. Vi har et professionelt og aktivt samspil med medierne. Vores image er positivt blandt vores samarbejdspartnere. Når vi kommunikerer med borgerne, oplever de, at det er relevant og forståeligt. Vores kommunikation er digital, medmindre særlige forhold taler for andet. Ansatte i koncernen oplever, at de har en god dialog med deres leder og har nemt ved at dele og finde viden, der er relevant for deres arbejde.

5 5 Strategien følges op af handlingsplaner Kommunikationsstrategien bygger på fem tværgående principper og tre indsatsområder, hvor kommunikationen særligt skal styrkes. Kommunikationsstrategien står ikke alene, men følges op af handlingsplaner, hvor indsatsområderne udmøntes i kommunikaionsprojekter i samarbejde med koncernens tre huse i løbet af de næste to år.

6 6 PRINCIPPER FOR VORES KOMMUNIKATION Vi har formuleret fem principper for vores kommunikation. Principperne er nødvendige for at omsætte strategien til handling blandt ansatte i ministeriet og dermed skabe resultater via bedre kommunikation. Kommunikation indgår i de fleste aktiviteter Vigtige begivenheder, beslutninger og nye tiltag skal kommunikeres: Internt i kontoret, huset, koncernen eller eksternt med omverdenen. Kommunikationen kan være til en mindre eller større målgruppe, til chefen, kollegaer, og det kan være alt lige fra en telefonsamtale eller til en hjemmeside eller konference. For at kunne løse kommunikationsopgaven bedst muligt skal kommunikation tænkes ind fra starten, planlagt og rettet mod målgruppen.

7 7 Det er et fælles ansvar at skabe god kommunikation Medarbejdere og ledelse har sammen ansvar for at skabe god intern kommunikation. Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre klar kommunikation om mål og retning samt skabe en god dialog. Medarbejderne har tilsvarende et ansvar for at opsøge og efterspørge den viden, der er relevant for den enkeltes arbejdsopgaver. Vi deler vores viden Det skal være nemt at dele viden ikke bare i egen organisation, men i hele koncernen. Opdateret og relevant viden er en forudsætning for, at koncernen kan løse sine opgaver på et højt fagligt niveau. Vores kommunikation er målrettet Vores kommunikation skal være målrettet modtagerens behov og forudsætninger. Målrettet kommunikation betyder, at vi kender og kommunikerer direkte til vores målgrupper. Vi skal kommunikere præcist, relevant og i øjenhøjde. Vores sprog, valg af kommunikationskanal osv. er målrettet til forskellige målgrupper som fx kommunale chefer, sagsbehandlere, borgere, politikere eller medarbejdere i koncernen. Kommunikation skal kunne anvendes Vi lægger vægt på, at vi kommunikerer viden og resultater, der kan bruges af modtageren. Kommunikationen skal være anvendelig og relevant. Det skal være nemt at omsætte det, vi kommunikerer, til handling. Derfor skal vi have et godt kendskab til vores brugeres behov for ny viden, så vi kan kommunikere med dem på den mest optimale måde.

8 8 INDSATSOMRÅDER FREM TIL 2015 I forbindelse med kommunikationsstrategien er der tre områder, hvor der særligt er behov for at udvikle og styrke kommunikationen: 1. Bedre intern kommunikation 2. Effektiv ekstern kommunikation 3. Digitalisering og modernisering Koncernens eksterne kommunikation er og vil fortsat være det område, der fylder mest i kommunikationsarbejdet. Men et velfungerende kommunikationsarbejde med omverdenen forudsætter bl.a. en god intern kommunikation. Samtidig er der et stort behov for, at koncernen udvikler nye digitale kommunikationsløsninger i de kommende år. Indenfor de tre områder vil der nu og i de næste to år blive igangsat nye tiltag via handlingsplaner hvor der vil blive arbejdet med at forbedre og udvikle kommunikationen. Det vil bl.a. ske gennem kurser, fælles guidelines og nye kommunikationsredskaber. 1. Bedre intern kommunikation God intern kommunikation, herunder klar kommunikation fra ledelsen samt faglig vidensdeling, er en forudsætning for, at vi kan nå vores mål og indfri vores mission om at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Den faglige vidensdeling på tværs i koncernen skal styrkes. Vores tre huse er fagligt stærke og behandler mange af de samme områder, men med forskellige indgangsvinkler. Her skal ledelsen sikre, at vi bruger hinanden på tværs. Medarbejderne har selv et ansvar for at holde sig orienteret via ledelsen, interne kommunikationskanaler mv.

9 9 Alle skal kunne dele deres faglige viden om de enkelte huses opgaver og få fyldestgørende information om beslutninger, nye tiltag og personalemæssige forhold. Internt i vores koncern er en af udfordringerne derfor, at vi bliver mere systematiske og fokuserede og udvikler redskaber, så vidensdelingen fungerer endnu bedre. Som en del af koncernens strategi arbejdes der med ledelsesudvikling. I den forbindelse er der også fokus på udvikling af ledelseskommunikationen. God ledelseskommunikation er vigtig for hele koncernen, bl.a. fordi den bidrager til trivsel og udvikling af koncernen som en dynamisk og moderne arbejdsplads. Ledelsen har her et ansvar for at kommunikere mål og retning og selv stå som eksponenter for den gode kommunikation, bl.a. gennem en løbende og åben dialog med medarbejderne. Det er Koncernkommunikations opgave i samarbejde med Koncern HR - at rådgive og bistå lederne på forskellige niveauer med denne opgave. Det er samtidig vigtigt, at vi udvikler og praktiserer god kommunikation gennem hele ledelsesstrukturen, lige fra koncerndirektionen via ledere og mellemledere til den enkelte medarbejder. Der er overordnet tre huse i koncernen, men i en organisation, hvor der jævnligt sker om- og sammenlægninger, er det også vigtigt, at ledelsen har særligt fokus på at give medarbejderne en oplevelse af at arbejde i én koncern.

10 10 Nye konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområdet Et mere moderne og fælles intranet, der letter vidensdeling i koncernen. Udsendelse af nyheder og baggrund fra Koncerndirektionen mindst hver måned. Afholde gå-hjem-møder og lign., hvor vidensdeling og kendskab til kollegaer styrkes. Drøfte og udvikle god ledelseskommunikation i forbindelse med koncernens ledernetværk. Styrke linjekommunikationen fra led til led, bl.a. gennem 360 graders målinger.

11 11 2. Effektiv ekstern kommunikation Kommunikation er et af flere redskaber til at viden, regler og erfaringer bliver omsat til handling blandt vores målgrupper. Målgrupper for den eksterne kommunikation: Der er fire centrale målgrupper for den eksterne kommunikation, og de stiller forskellige krav til vores kommunikation: kommunale medarbejdere (fagligt, anvendeligt) interesseorganisationer (politisk, fagligt) borgere (forstålighed, anvendelighed) pressen (hurtighed, fakta, viden) Kommunikation med kommunale medarbejdere på flere niveauer udgør en betydelig del af koncernens eksterne kommunikationsarbejde. Her er det særlig vigtigt, at kommunikationen sker med stor faglighed, og så det er anvendeligt for den pågældende målgruppe i kommunen. Kommunikation med interesseorganisationer er et fokusområde for koncernen. Samarbejdet med organisationerne medvirker til, at vores viden får bedst mulig effekt. Når vi er i dialog med vores samarbejdspartnere, får vi god forståelse af, hvordan de ser udfordringer i det, vi samarbejder om. Dialogen øger dermed vores mulighed for at kommunikere mere målrettet og anvendeligt ikke bare til interesseorganisationerne, men til alle vores målgrupper Kommunikation med borgerne er vigtig for en stor del af koncernens arbejde, og da vores faglighed ofte er kompleks, stiller det særlige krav om, at kommunikationen er målrettet og anvendelig. Dette gælder bl.a. den direkte kommunikation med borgere fx i breve og afgørelser. Pressen er et selvstændigt vigtigt element i koncernens eksterne kommunikation, og vi vil fortsat arbejde med at udvikle et professionelt samspil med medierne og anvende disse som en aktiv kommunikationskanal. Det betyder, at vi skal sikre hurtig respons på pressehenvendelser, og at henvendelserne bliver håndteret kvalificeret af relevante medarbejdere. Når vi som fagfolk udtaler os til medierne, er det baseret på fakta og viden ikke på holdninger eller politik. Hvordan vi kommunikerer, har desuden stor betydning for omverdenens oplevelse af os som koncern. Vi arbejder målrettet på, at der gennem vores kommunikation manifesterer sig et klart billede af koncernen, vores mission og opgaver.

12 12 Målgruppeundersøgelser Koncernens eksterne kommunikation kan optimeres og opnå større gennemslagskraft og dermed bedre implementering af viden mv. Det er en del af kommunikationsarbejdet at vide, hvad effektiv kommunikation er i forhold til de enkelte målgrupper. Derfor arbejder Koncernkommunikation med at undersøge deres medievaner, holdninger mv. Hvad virker, og hvad virker ikke, og hvilke målgrupper er de vigtigste at prioritere. Denne viden skal vi sammen med en forstærket dialog med ledelse og projektledere bruge til at vælge den til hver en tid mest optimale kommunikationsløsning. Koncernkommunikations rolle Koncernkommunikation gennemfører rådgivning til projekter og kampagner. Rådgivningen har fokus på: Mål hvad skal projektet opnå? Målgrupper hvem skal projektet nå? Budskaber hvad er budskabet til målgruppen? Medie hvordan når vi målgruppen med vores budskab? Der er ikke én kommunikationskanal, der er egnet til alle målgrupper, og ofte skal der bruges en kombination af flere kanaler for at sikre den bedste kommunikation og implementering af viden fra et projekt. Koncernen anvender i dag og vil fortsat benytte - mange forskellige kommunikationskanaler, som fx hjemmesider, konferencer, undervisningsmateriale, sociale medier og netværksmøder. Valget af kommunikationskanaler afhænger af både mål, målgruppe, budskaber og projektets ressourcer. Sammen med projektledere og ledelse udarbejdes kommunikationsplaner, som indeholder anbefalinger til og planlægning af kommunikation i projektet. Det er projektleders ansvar at følge kommunikationsplanen. Afviges der i kommunikationen fra planen, aftales det med ledelsen lokalt. Koncernen har projekter, som med hensyn til mål, målgrupper og kommunikationsaktiviteter ligner hinanden. Der et stort potentiale i at koordinere og evt. samle kommunikationen, så overlappende kommunikation kan undgås, og kommunikationen gøres mere effektiv gennem brug af fælles kommunikationskanaler.

13 13 Nye konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområdet Kommunikationsløsninger i forbindelse med udbud af kampagner udarbejdes altid i samarbejde med Koncernkommunikation. Kommunikationsrådgivning indgår i alle større projekter, og der udarbejdes en kommunikationsplan med anbefalinger som en del af projektbeskrivelsen og inden projektet vedtages. Etablering af task force i Koncernkommunikation, hvor rådgiverkompetencer styrkes via efteruddannelse, kommunikationsmålinger mv. Task forcen udvikler nyt rådgivningskoncept, der bl.a. skal give bedre mulighed for, at kommunikationsaktiviteter samles i form af fx fælles konferencer, undervisningsmateriale, hjemmesider, publikationer eller kampagner. Løbende kommunikationsmålinger for at udvikle og kvalificere effekten af vores kommunikation. Tilbyde medietræningskurser til ansatte, der har mediekontakt. Sikre, at relevante medarbejdere er tilgængelige for pressen, bl.a. gennem kontaktoplysninger på hjemmesiderne. Udvikle vores kommunikationen til borgere, bl.a. i breve og på nettet, via kurser og guidelines. Udvikle koncernens profilering i forbindelse med rekruttering.

14 14 3. Digitalisering og modernisering Den teknologiske udvikling indenfor kommunikation går stærkt, og modtagerne flytter sig hastigt fra et medie til et andet. Koncernen har gennem de seneste år styrket sin digitale kommunikation via hjemmesider, intranet, borger.dk, Retsinformation mv. Der er behov for at fortsætte denne udvikling i de kommende år. Den nationale digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor sætter fokus på, at alle myndigheder skal tilbyde digital kommunikation til borgerne. Samtidig stilles der løbende nye krav i forbindelse med fx tilgængelighed af informationerne på hjemmesider for brugere med handicap, krav om åbenhed etc.

15 15 For at styrke den digitale kommunikation og udnytte ressourcerne bedst muligt vil koncernen arbejde løbende med at afskaffe trykte publikationer og i stedet formidle via online medier fx hjemmesider, intranet og andre digitale platforme. I særlige tilfælde, hvor det vurderes at være den bedste løsning i relation til mål og målgruppe, vil der fortsat udgives trykte publikationer. Koncernen producerer dagligt et stort antal nyheder, temaer, talmateriale, publikationer mv. Dette formidles typisk via hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve, men vil fremover også kommunikeres via andre platforme på smartphones/tablets, så relevante målgrupper også i fremtiden modtager informationerne på de kanaler, som de anvender. Digitalisering stiller høje krav til, at informationer ligger tilgængeligt for alle brugere både på forskellige platforme, men også for brugere med særlige behov, fx pga. nedsat syn. Koncernen arbejder efter de gældende regler om handicaptilgængelighed, men der er et stort behov for at udarbejde guidelines for, hvordan disse håndteres. Koncernkommunikation yder rådgivning og støtte i forbindelse med sikring af teknisk tilgængelighed på vores forskellige platforme. Nye konkrete aktiviteter, der skal understøtte indsatsområdet Udarbejde en strategi for anvendelse af digitale kommunikationskanaler i koncernen herunder brugen af sociale medier. Udvikle løsninger til smartphones og tablets med faglige nyheder, konferencer og udgivelser på tværs af konernen. Udgive publikationer elektronisk og kun i særlige tilfælde på print. Udarbejde forpligtende retningslinjer vedr. handicaptilgængelighed.

16 PRINCIPPER FOR VORES KOMMUNIKATION Kommunikation indgår i de fleste aktiviteter Det er et fælles ansvar at skabe god kommunikation Vi deler vores viden Vores kommunikation er målrettet Kommunikation skal kunne anvendes Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal København K Tlf: Udgivet af Koncernkommunikation november 2013

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere