Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Jacob Bjerregaard (A) 1. Viceborgmester: Susanne Eilersen (O) 2. Viceborgmester: Ole Steen Hansen (A) Bente Ankersen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Christian Bro (A) Christian Jørgensen (V) Frances O'Donovan (V) Henning Due Lorentzen (A) Jan Schrøder (O) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Kurt Halling (O) Lars Ejby Pedersen (A) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Pernelle Jensen (V) Steen Wrist Ørts (A) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 71 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af puljemidler - Ældrepuljen Omprioritering af anlægsmidler Fredericia Teater - regnskab Fredericia Teater - garanti for kassekredit Fredericia Teater - økonomisk instruks og vedtægtsændring Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af bilag 1, bevaringsværdige bygninger Udviklingsstrategi Udtrædelse af repræsentantskabet for TAS Ændringe af mødetidspunkt Lukket - Salg af kommunale ejendomme Lukket - Erhvervsjord Byfornyelse Side 2

3 71 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Side 3

4 72 1. budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Sagsnr.:14/4699 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgenes indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Denne status kan ses i udvalgssagerne. Nedenstående tabel viser ændringer som følge af 1. budgetopfølgning samt udvalgenes indmeldte udfordringer. I bilaget Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning. 1. budgetopfølgning Ændret spar/lån Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud ,0 Serviceudgifter 2,1 19, ,5 Øvrige driftsudgifter 1,0 970,7 Renter -0,9 21,9 Resultat af ordinær drift 2,2-78,9 Anlæg 1,2 59,6 Resultat skattefinansierede område 3,4-19,3 Jordforsyning/Danmark C -0,9 0,7 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -8,0 5,0 Resultat før finansielle poster -5,6-13,6 Låneoptagelse 6,3-56,1 Afdrag på lån 0,8 120,5 Resultat i alt 1,5 50,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning 1. budgetopfølgning Ændret spar/lån Forventet regnskab Likvide aktiver primo -28,8 Drift, anlæg og finansielle poster -1,5-50,8 Side 4

5 Øvrige finansforskydninger 1,0 2,0 Likvide aktiver ultimo -77,6 Likvide aktiver gennemsnit 168,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto + = udgift, - = indtægt 1. budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Alle sager er specificeret i bilag på sagen. Nedenfor er de væsentligste sager gennemgået: Resultat af ordinær drift Den skattefinansierede drift er rækkerne serviceudgifter, øvrige driftsudgifter og renter. Der er en samlet tilretning på i alt 2,2 mio. kr. med henholdsvis 2,1 på serviceudgifter, 1,0 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og 0,9 mio. kr. til renter. Tilretningen på serviceudgifterne vedrører primært midler til lederuddannelse på 1,6 mio. kr. som følge af ny lovgivning. Opkrævningen af byggerenter på Thygesminde betyder, at der lægges 0,8 mio. kr. i kassen. Derudover sker der en omplacering mellem renter og afdrag på -0,8 mio. kr. Der er sket en rentekorrektion af mellemværende på det brugerfinansierede område på 0,6 mio. kr. Anlæg og Jordforsyning På anlæg er der i budgetopfølgningen omplaceret salgsindtægter for i alt 2,8 mio. kr. til Investeringspuljen. Brugerfinansieret område Den samlede regulering udgør -8,0 mio. kr., heraf er -7,4 mio. kr. et kasseindlæg på anlæg på grund af udarbejdelsen af nyt anlægsprogram, og -0,6 mio. kr. i rentekorrektion jævnfør ovenstående afsnit om renter. Baggrunden er at området tidligere har udarbejdet et stort anlægsprogram, men programmet er ikke igangsat, idet hele den fremtidige situation først skal afklares. Afdrag på lån I forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen for 2013 giver regnskabsårets forbrug en mindre låneadgang end der primo 2014 er hjemtaget a conto. I henhold til lånebekendtgørelsen skal dette for meget hjemtagne låneprovenu tilbagebetales og er indregnet i 1. budgetopfølgning med 6,3 mio. kr. I bilaget 1 budgetopfølgning specifikation er alle sager nævnt. Side 5

6 Ændret spar/lån Kolonnen Ændret spar/lån indeholder de udfordringer, der er indmeldt i forbindelse med 1. budgetopfølgning fra fagudvalgene. Social- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med 1. budgetopfølgning indmeldt et forventet lån af kommende års budget på 19,8 mio. kr. vedrørende Voksenservice. Økonomiske konsekvenser: Se sagsbeskrivelse. Vurdering: Principper for Økonomistyring Økonomi vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen. Kommunens samlede økonomi Resultat i alt er forværret med 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De primære årsager hertil er, at overskuddet på ordinær drift forventes forværret med 33,5 mio. kr. samt regulering af låneoptagelse med 6,3 mio. kr. Der er 2 hovedforklaringer på det reducerede overskud på ordinær drift: For det første besluttede Byrådet ved vedtagelsen af Spar/lån, at uspecificerede besparelser, usikre indtægter og merforbrug befordring for i alt 11,7 mio. kr. skulle dækkes af midler, som blev lagt i kassen i Der er således tale om en forværring af indeværende års driftsresultat, som er finansieret af midler fra sidste år. For det andet melder Social- og Omsorgsudvalget, at Voksenservice kommer ud af 2014 med et merforbrug på 19,8 mio. kr., hvis der ikke gribes ind. Udvalget har derfor igangsat udarbejdelsen af en handlingsplan, som har til formål at imødegå udgiftspresset. Økonomi anbefaler, at der i årets resterende måneder fokuseres på, at de økonomiske rammer overholdes. En vedvarende ubalance vil sætte økonomien under pres og vil have som konsekvens, at reduktionskravet i budgetlægningen øges. Voksenservice Som nævnt ovenfor forventes det, at Voksenservice kommer ud med et merforbrug på 19,8 mio. kr. i Merforbruget skal ses i lyset af, at der ved sidste års budgetlægning blev besluttet følgende: Side 6

7 Gammel gæld for i alt 18,5 mio. kr. slettes Gæld for 2013 gøres afdragsfri i 4 år Området blev tilført 10 mio. kr. årligt fra 2014 og frem Området blev samtidig pålagt at gennemføre besparelser for ca. 10 mio. kr. årligt med henblik på at imødegå det stigende udgiftspres Det må altså konstateres, at området fortsat har udfordringer med at overholde de økonomiske rammer. Udvalget fremhæver følgende årsager til merforbruget: Merudgifter på egne tilbud Merudgifter køb og salg af pladser Efterslæb besparelseskrav For en nærmere beskrivelse af årsager henvises der til udvalgssagen. Som nævnt ovenfor udarbejder udvalget en handlingsplan med udgiftsdæmpende aktiviteter. Handlingsplanen præsenteres på udvalgsmødet i juni. Økonomi anbefaler, at områdets økonomi følges nøje, herunder at initiativer i handlingsplanen har den forventede effekt. Indstillinger: Økonomi indstiller, 1. at der søges tillægsbevilling på 2,105 mio. kr. til serviceudgifterne 2. at der søges tillægsbevilling på overførselsudgifterne på 1,000 mio. kr. 3. at der søges tillægsbevilling til renter på -0,879 mio. kr. 4. at der søges tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 1,169 mio. kr. 5. at der søges tillægsbevilling til jordforsyning/danmark C (anlæg) på -0,939 mio. kr. 6. at der søges tillægsbevilling til det brugerfinansierede område drift på -0,646 mio. kr. og anlæg på -7,381 mio. kr. 7. at der søges tillægsbevilling til lånoptagelse på 6,330 mio. kr. 8. at der søges tillægsbevilling til afdrag på lån 0,775 mio. kr. 9. at der søges tillægsbevilling til øvrige finansforskydninger på - 1,000 mio. kr. 10. at der søges om anlægsbevillinger på 3,206 mio. kr. samt tillægsbevillinger til anlægsbevilling på 3,246 mio. kr. i henhold til bilag ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev 1 BO 2014 Side 7

8 Bilag: Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 1 BO 2014.pdf Åben - Økonomisk oversigt 1BO 2014.pdf Åben - 1 Budgetopfølgning specifikation.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Side 8

9 73 Frigivelse af anlægsmidler Sagsnr.:14/4063 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet har på anlægsbudgettet i 2014 afsat kr. til indkøb af køretøjer. Som følge af den stramme driftsøkonomi Brand & Redning har ønsker man at bruge de afsatte anlægsmidler til indkøb materiel som er blevet aktuel Arbejdstilsynet besøg på Brandstationen. Arbejdstilsynet har på baggrund af et ønske fra Arbejdsministeren i , gennemført en analyse af arbejdsmiljøet ved Redningsberedskaberne i Danmark. Baggrunden for ministerens ønske, var konstateringen af en forøget række af kræfttilfælde blandt brandmandskab i landets beredskaber. Formålet med Arbejdstilsynet besøg, var at vurdere om de procedurer, der i dag benyttes i forbindelse med brand i bygninger/røgfyldte miljøer, indsatser i bygninger med asbest samt den efterfølgende håndteringen af udstyr og materiel efter disse former for indsatser, opfylder gældende arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynet har ved et anmeldt tilsyn på brandstationen i sommeren 2013, samt efterfølgende uanmeldt tilsyn ved en enkelt brandindsats i efteråret 2013, vurderet på Brand & Rednings arbejdsmiljø. Resultat af Arbejdstilsynet besøg har bevirket, at der skal anskaffes flere indsatsdragter, laves bedre vaske- og tørre faciliteter i rene/urene zoner i værkstedet samt investeres i en ny kompressor til fyldning af røgdykkerflasker. Arbejdstilsynet er kommet med generelle anbefalinger omkring procedurer ved indsatse og det betyder en forøget indsats tid på det enkelte skadested og væsentligt større slidtager på diverse materiel. Det er baggrunden for ønsket om at bruge disse anlægsmidler til indkøb af materiel til personlige værnemidler samt en ny kompressor. Brand & Redning har ikke mulighed for inden det afsatte driftsbudget at afholde udgifterne. Økonomiske konsekvenser: Der ønskes frigivet anlægsbevillingen på budget Vurdering: Ved at bruge de afsatte midler til indkøb af en ny kompressor, flere indsatsdragter, ombygge vores vaske og tørre faciliteter vil Brand & Redning kunne opfylde de krav som arbejdstilsynet stiller til vores arbejdsmiljø. Side 9

10 Målet med er bedre arbejdsmiljø er at imødegå eksponeringen af røg og asbest partikler, og dermed mindske risikoen for kræft iblandt brandmandskabet. Anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet, udskydes indtil videre. Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler Byrådet, at de budgetlagte midler på kr. på anlægsbudget for 2014 til indkøb af køretøjer i stedet benyttes til anskaffelse af personlige værnemidler og ny kompressor. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den : Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Side 10

11 74 Frigivelse af puljemidler - Ældrepuljen Sagsnr.:13/13297 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har ved godkendelsesbrev af 5. februar 2014 fået andel i den milliard, der blev afsat på finansloven for 2014 til et permanent løft at indsatsen på det kommunale ældreområde. Fredericia Kommunes andel udgør 9.3 mio. kr. Der er bl.a. bevilget puljemidler til: Etablering af et Kraftcenter for ældre medborgere ved en udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter i indre by (IP Schmidt), hvor forebyggende indsatser i form af fysiske aktiviteter, som træning og motion og sociale indsatser, hvor sammenhold og netværk skabes, kan finde sted i endnu større målestok. Udvidelsen og den dermed forbundne ombygning af 1. sal indebærer blandt andet: Etablering af handicapvenlige toiletter, nedrivning af eksisterende interne mure med henblik på dannelse af større og mere anvendelige rum til dels foredrag og kurser, dels ældrevenlig motion som stolegymnastik, samt plads til de kommunale medarbejdere, jf. tidligere beskrivelse. Folde og skydedøre vil sikre fleksibiliteten. Indlægning af teleslynge. Udgifterne består således dels i arbejdsløn, dels anskaffelse af materiel til ombygning og til indretning. De samlede ombygningsudgifter er beregnet til at udgøre i alt 5,6 mio. kr. Det tildelte puljebeløb udgør i 2014 kr Arbejdet med ombygningen af IP Schmidt kan ikke realistisk set gennemføres inden udgangen af 2014 og derfor ansøges der om det resterende beløb på kr. i forbindelse med ansøgning til ældrepuljen for Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune, da hele anlægsarbejdet er fuldt finansieret af puljemidler afsat på finanslovens til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat driftsmidler til kraftcentret. Dette medtages i den videre proces. Vurdering: Ombygning af IP Schmidt er behandlet af Social- og Omsorgsudvalget i forbindelse med indsendelse af ansøgning om puljemidler i januar Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at: Side 11

12 1. der i forbindelse med ombygningen af IP Schmidt søges Byrådet om en samlet anlægsbevilling og frigivelse på 5,6 mio.kr. i udgifter samt 5,6 mio.kr. i indtægter. 2. rådighedsbeløbet optages med udgifter/indtægter på kr. i 2014 og udgifter/indtægter på kr. i Beløbet på kr. som forventes bevilget i 2015 indarbejdes som en teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen for Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne anbefales. Fraværende: Frances O Donovan Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Side 12

13 75 Omprioritering af anlægsmidler Sagsnr.:14/4894 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med den kommende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for at oprette lærerarbejdspladser på skolerne i Fredericia Kommune. Der er ikke afsat særskilte anlægsmidler til oprettelse af lærerarbejdspladser. Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag til finansiering af projektet, der samlet koster 4,070 mio. kr. Finansieringsforslaget er tilvejebragt via omprioriteringer fra eksisterende anlægspuljer. Økonomiske konsekvenser: Nedenstående oversigt viser, hvorledes anlægsmidler fra andre projekter kan omprioriteres til lærerarbejdspladser. Anlægsmidler, der omprioriteres: Kr. Rådhuset, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej, tagrenovering Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskov, nye facadeplader Kirstinebjergskolen afd. Egumvej, solafskærmning Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, opret. af belægning I alt Skoleområdet råder over to puljer, der samtidig kan omprioriteres til projektet. Anlægsmidler fra skoleområdet (uforbrugte) Kr. Skolerenovering - restpulje Pulje vedr. skolestruktur I alt Ved brug af ovenstående finansieringsmodel, vil det samlede anlægsprojekt til lærerarbejdspladser se således ud: Samlet finansieringsmodel Kr. Samlet anlægspulje som omprioriteres til projektet Udgifter til lærerarbejdspladser Udgifter til kontorinventar m.v Manglende finansiering - dækkes af skoleområdet Der mangler således kr. i at finansiere det samlede projekt. Beløbet dækkes via driftsmidler på skoleområdet indenfor budgetrammen. Side 13

14 Vurdering: De 1,950 mio. kr., som omprioriteres, kommer fra puljen til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune. Det vurderes, at det ikke er kritisk at udskyde de nævnte projekter med 1 år. Dog vil der være behov for at øremærke anlægsmidler til de nævnte projekter i Indstillinger: Børn og Unge samt By & Teknik indstiller, at: 1. Børne- og Uddannelsesudvalget samt By- og Teknikudvalget godkender finansieringsmodellen til lærerarbejdspladser til i alt 4,070 mio. kr. gennem omprioritering af anlægsmidler for i alt 3,732 mio. kr. samt via driftsmidler for 0,338 mio. kr. (projektnr. XA og XA på skoleområdet) 2. Der i forbindelse med budgetlægningen for tilføres 1,95 mio. kr. til genopretning af ejendomme i Fredericia Kommune svarende til det omprioriterede beløb. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Side 14

15 76 Fredericia Teater - regnskab 2013 Sagsnr.:14/3880 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I egnsteateraftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater fremgår det af punkt 8 i aftalen, at Fredericia Teater, hvert år skal indsende revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskab skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal efter godkendelse indsendes til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er godkendt af Fredericia Teaters bestyrelse på møde den 1. april Årets resultat udviser et underskud på mio. kr. Revisionsfirmaet BDO s påtegning angiver, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og det konkluderes herfra, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi har gennemgået resultatet, der udviser en afvigelse på 1,8 mio. kr. i forhold til det budget, som teatret fremsendte til forvaltning og Byrådet i november og december 2013 i forbindelse med gennemgangen af Teatrets økonomi. Det forventede underskud ved Byrådets behandling den 9. december 2013 var på 9 mio. kr. Formanden for teaterbestyrelsen har til denne afvigelse fremsendt følgende forklaring: Hovedårsagen til afvigelserne skyldes, at man ikke har fået hensat til skyldige omkostninger i forbindelse med kvartalsafslutningen. Herudover har man ikke være gode nok til at budgettere og forecaste afskrivninger pr Afvigelsen beror derfor pga. af den manglende administration i teatret, hvilket forventes at blive genoprettet snarest. Der er pr. 1. Maj Side 15

16 ansat en bogholder, som nu vil indgå i tæt samarbejde med det økonomiske team og med bestyrelsen. Indstillinger: Økonomi indstiller, at regnskabet godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Bilag: Åben - Underskrevet årsregnskab Fa. Teater Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 16

17 77 Fredericia Teater - garanti for kassekredit Sagsnr.:14/3367 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Bestyrelsen for Fredericia Teater har på et bestyrelsesmøde den 19. marts 2014 besluttet at flytte teatrets bankengagement fra Middelfart Sparekasse til Spar Nord Bank i Fredericia. Teatrets engagement i ny bank vil også omfatte en kassekredit på 1,5 mio. kr. svarende til nuværende kassekredit i Middelfart Sparekasse. En forudsætning for at få etableret en sådan kassekredit er dog, at Fredericia Kommune afgiver kaution (garanti) for en sådan kredit, helt på samme måde, som kommunen p.t. har afgivet selvskyldnerkaution for tilsvarende kassekredit i Middelfart Sparekasse. Fredericia Byråd godkendte den 9. oktober 2009 at afgive garanti for en kassekredit på 1,5 mio. kr. stillet til rådighed for Fredericia Teater. Teatret søgte tilbage i 2009 om etablering af en kassekredit som følge af en midlertidig lav likviditet, og der var dengang en forventning om, at der ville være tale om et forbigående problem, som ville være løst i løbet af et par år. Det viste sig ikke at blive tilfældet og teatret har fortsat brug for at kunne trække på en kassekredit. En accept af afgivelse af garanti for kassekredit i Spar Nord Bank vil ikke have nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen, da der alene er tale om at overføre garantien fra en bank til en anden. Økonomiske konsekvenser: Ingen umiddelbare konsekvenser. Vurdering: Kommunens økonomiske forpligtelse ved at afgive garanti for kassekredit oprettet i Spar Nord Bank vurderes ikke at være forbundet med større risiko end nuværende garanti afgivet for tilsvarende kredit i Middelfart Sparekasse. Det er dog alene Fredericia Byråd, som kan godkende at der afgives garanti, også selvom en sådan træder i stedet for en tilsvarende tidligere afgivet garanti. Indstillinger: Økonomi indstiller, at Fredericia Byråd godkender, at garanti (selvskyldnerkaution) for teatrets kassekredit i Middelfart Sparekasse overføres til garanti for tilsvarende kassekredit i teatrets nye bank, Spar Nord Bank Side 17

18 Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Side 18

19 78 Fredericia Teater - økonomisk instruks og vedtægtsændring Sagsnr.:14/3467 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt økonomisk instruks til godkendelse sammen med mindre ændring i vedtægterne. Instruksen er udarbejdet på baggrund af beslutning truffet i Byrådet den , hvor Økonomi udarbejdede en vurdering af Fredericia Teaters økonomi. Vurderingen blev udarbejdet efter anmodning fra Fredericia Teaters daværende bestyrelse, idet Teatret kunne oplyse, at der var udsigt til overskridelse af budgettet for 2013 samt likviditetsmæssige vanskeligheder. En del af vurderingen indeholdt anbefaling af en række skærpede krav til Fredericia Teater samt udvidet kommunalt tilsyn. Disse krav er alle beskrevet i instruksen og omhandler de materialer, der skal indsendes til Kultur- og Idrætsudvalget alternativt til Økonomiudvalget og Byrådet, såfremt der er udsigt til økonomiske problemer. Instruksen omhandler bl. a. en beskrivelse af ansvars- og opgavefordeling, budget for det kommende år ledsaget af aktivitetsplan, kvartalsvise budgetopfølgninger, regnskab samt daglig administration og procedurer, herunder bogføring. Med hensyn til vedtægtsændringer, så anmoder Fredericia Teater samtidig Byrådet om indtil videre at få udsat beslutningen om at ansætte en administrerende direktør. Teaterbestyrelsens formand varetager p.t. de funktioner som en administrerende direktør normalt ville varetage i forbindelse med bl. a. budgetansvar. Dette vil foregå indtil bestyrelsen får et overblik over, hvorvidt der er økonomisk råderum samt faktisk behov for ansættelse af en egentlig administrerende direktør. Bestyrelsen har derfor på baggrund af ovennævnte bedt Byrådet om at godkende ændringer i vedtægterne i de paragraffer, hvor der tidligere har stået Teaterchef og Administrerende direktør til alene at omtale Teaterchef. Der er endvidere en enkelt redaktionel rettelse i 7, hvor der står det bestyrelsesmedlem. Det skal ændres til de bestyrelsesmedlemmer. Og ligeledes skal der i 4 stå blandt disse tre medlemmer vælges i stedet for blandt disse to medlemmer. Side 19

20 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Instruksen er udarbejdet i tæt samarbejde med Økonomi, som i tæt dialog med Fredericia Teater har sikret, at alle detaljer på forlangende af Økonomiudvalg og Byråd er beskrevet i instruksen. Bestyrelsen for teatret har dog ønsket, at der ikke kræves revisorpåtegning af budgettet. Med det nye administrative setup på Teatret bruges revisor udelukkende til at påtegne rapporten og ikke længere til bogføring og budgettering. Fredericia Teaters bestyrelse godkendte instruksen på møde den 1. april Instruksens indhold er baseret på de forhold, der i dag organisatorisk gældende på Fredericia Teater og vil blive justeret i det omfang det er nødvendigt. Ændringer vil blive fremsendt løbende til orientering for udvalget. Det vurderes endvidere at være hensigtsmæssigt at få vedtægterne godkendt med de ønskede rettelser for så vidt angår 5, 8, 10 i forhold til den administrerende direktør. Ligeledes bør de redaktionelle ændringer rettes som beskrevet. Både vedtægtsændringer samt instruks forefindes som bilag på sagen. Indstillinger: Direktør for Børn og Kultur indstiller, at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet med 1. Godkendelse af den økonomiske instruks samt 2. Godkendelse af vedtægtsændringerne Bilag: Åben - Ændrede vedtægter - seneste Åben - Godkendt økonomisk instruks fra bestyrelsen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Side 20

21 Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 21

22 79 Kommuneplantillæg nr.5, Revidering af bilag 1, bevaringsværdige bygninger. Sagsnr.:14/3972 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I Fredericia Kommune er bygninger med bevaringsværdi 1 4 klassificeret som bevaringsværdige og opført på Bilag 1 til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Som forarbejde til den nye lokalplan nr. 328 for arkitektur, facader og skilte i Fredericia Bymidte, som skal afløse den eksisterende lokalplan nr. 164, er alle ældre ejendomme i bymidten nu SAVE vurderet på ny. I forbindelse med arbejdet med Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia er det blevet tydeligt, at der findes kulturhistoriske værdier og sammenhænge, som der ikke tidligere har været fokus på. Det betyder at mange flere bygninger inden for voldene bør klassificeres som bevaringsværdige. En årsag kan være, at den arkitektoniske værdi bliver højere på grund af en facaderenovering, der er i overensstemmelse med den oprindelige byggestil, en anden årsag kan være, at den kulturhistoriske værdi bliver højere på baggrund af det nye og bedre kendskab til kulturhistorien, som arbejdet med Bevaringsfonden giver. Endeligt findes der en række bevaringsværdige helheder, som der ikke har været fokus på tidligere, og som har betydning for, at den miljømæssige værdi nu vurderes højere. Særligt er der mange byggeforeningshuse, som nu er registreret som bevaringsværdige, idet den særlige kulturhistorie og byggeforeningernes plads i byens historie er blevet afdækket, og det er tydeligt, at husenes oprindelige arkitektur, miljø og karakter kan være særdeles velbevaret. Bilag 1 er nu revideret, så i alt 965 bygninger er registreret som bevaringsværdige mod tidligere 601. Af de i alt ca bygninger, der er beliggende inden for voldene, er nu ca. 43 % klassificeret som bevaringsværdige mod tidligere 27 %. Blandt de nye registreringer er der også et antal baghuse, som udgør en helhed med forhuset eller har høj bevaringsværdi i sig selv. Bevaringsværdige bygninger er sikrede gennem Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og må ikke nedrives eller ændres væsentligt udvendigt uden Byrådets tilladelse. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at revideringen af Bilag 1 er nødvendig, da det gældende Bilag 1 ikke er fyldestgørende i forhold til, hvor mange bygninger, der bør være registreret som bevaringsværdige. Revideringen af Bilag 1 har medført, at enkelte huse inden for bymidten er faldet i bevaringsværdi, mens en betydelig del er steget. Side 22

23 Bevaringsværdierne vil få betydning i forhold til konkrete bevarende bestemmelser i den nye lokalplan for arkitektur, facader og skilte i Fredericia Bymidte, idet de bevarende bestemmelser vil blive differentieret i forhold til bygningernes bevaringsværdi. Det er en forudsætning for at modtage støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia at bygningen er udpeget som bevaringsværdig. Det vil således nu være en mulighed for flere bygninger at ansøge om støtte herfra. De beboelsesejendomme inden for voldene, der ikke opfylder kriterierne for at søge støtte fra Bevaringsfonden, har mulighed for at søge om byfornyelsesstøtte til udvendig istandsættelse, såfremt de er ældre end I henhold til byfornyelsesloven har bygninger, der er klassificeret som bevaringsværdige, mulighed for at opnå højere byfornyelsesstøtte end bygninger, der ikke er bevaringsværdige. By & Erhverv vurderer, at forøgelsen af antallet af bevaringsværdige bygninger forøger ejernes mulighed for at opnå støtte til istandsættelse af facaderne og at muligheden for en forskønnelse af bymidten dermed også bliver større. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 5, Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger, vedtages og 2. at forslaget sendes 10 uger i høring fra den 4. juni 2014 til den 13. august 2014 Bilag: Åben - Kommuneplantillæg nr.5 - Revidering af Bilag 1 - Bevaringsværdige bygninger.pdf Åben - Bilag 1.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Tilbagesendes til behandling i By- og Teknikudvalget. Side 23

24 80 Udviklingsstrategi 2015 Sagsnr.:14/2950 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde fremgår det af 6 af Kommunalbestyrelserne i regionen skal udarbejde en Udviklingsstrategi på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at: Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. I Udviklingsstrategi 2015 er der fokus på: Ministertema: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Udviklingsstrategi Bilag: Åben - Udviklingsstrategien 2015.pdf Åben - Bilag til Udviklingsstrategien 2015.pdf Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lasse Strüwing Hansen, Frances O Donovan Side 24

25 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 25

26 81 Udtrædelse af repræsentantskabet for TAS Sagsnr.:14/4796 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Selskabets formål er løbende at sikre selskabets interessenter tilstrækkelig forbrændingskapacitet i Trekantområdet. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Kolding Kommune udpeger ti medlemmer af repræsentantskabet og Fredericia Kommune udpeger seks medlemmer, mens Middelfart Kommune og Vejle Kommuner hver udpeger fem medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer udpeges af og blandt de respektive byråds medlemmer for de kommunale råds funktionstid. De respektive byråd udpeger ligeledes en suppleant for hvert medlem af repræsentantskabet. Jean Freddy Brahe har oplyst, at han ønsker at udtræde af repræsentantskabet for TAS. Det er oplyst, at begrundelsen for udtrædelsen er, at det efter hans opfattelse er hensigtsmæssigt, at repræsentantskabsposter i selskaber følger det udvalg som i det daglige har med området at gøre. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Det følger af styrelseslovens 17, stk. 3, 2. Pkt. at valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Det antages dog, trods 17, stk. 3, 2. pkt. at kommunalbestyrelsen på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund dertil. Der tilkommer kommunalbestyrelsen i den forbindelse et betydeligt skøn. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til byrådet, at: 1. godkende Jean Freddy Brahes udtræden af repræsentantskabet for TAS 2. samt vælge et nyt medlem til repræsentantskabet for TAS. Det udpegede medlem skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Side 26

27 Bilag: Beslutning i Byrådet den : Jean Brahe udtræder af repræsentantskabet og Christian Bro indtræder. Ny stedfortræder for Bente Ankersen bliver Lasse Strüwing Hansen. Side 27

28 82 Ændringe af mødetidspunkt Sagsnr.:13/11179 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Efter den godkendte mødeplan for byrådet, skal byrådet holde sit næste møde mandag den 23. juni. Den 23. juni er Sankt Hans aften, hvor mange ønsker at deltage i andre arrangementer. Der er derfor fra forskellige sider udtrykt et ønske om at flytte byrådsmødet til tirsdag den 24. juni Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og ledelsessekretariatet indstiller, at byrådets møde mandag den 23. juni 2014 flyttes til tirsdag den 24. juni Bilag: Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 28

29 83 Lukket - Salg af kommunale ejendomme Sagsnr.:13/10434 Sagen afgøres i: Byrådet Side 29

30 84 Lukket - Erhvervsjord Sagsnr.:13/11750 Sagen afgøres i: Byrådet Side 30

31 85 Byfornyelse 2014 Sagsnr.:14/961 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By - & Erhverv har modtaget i alt 13 ansøgninger om at få del i byfornyelsesmidlerne 2014, 12 ansøgninger til ejerboliger og 1 ansøgning til udlejningsboliger. Den vejledende udgiftsramme fra staten er 0,8 mio. kr. for 2014, så der kan anvendes max. 1.6 mio. kr. til nye projekter. Der er dog på det kommunale budget for 2014 afsat 0,6 mio. kr., så der kan anvendes 1,2 mio. kr., da der gives 50 % refusion fra staten. I henhold til gældende LBK nr. 504 af 16/05/2013 om byfornyelse og udvikling af byer kan der til udlejningsejendomme ydes støtte op til 100 % af den støtteberettigede udgift. Til ejerboliger kan der ydes støtte med op til 1/4 af den støtteberettigede udgift og op til 1/3 af den støtteberettigede udgift, såfremt ejerboligerne er bevaringsværdige eller fredede. Sidst det var muligt at søge byfornyelsesstøtte i 2013 i Fredericia Kommune blev der givet maksimal mulig støtte til ejerboliger og 45 % til udlejningsboliger. By & Erhverv foreslår, at fordelingen ændres lidt for 2014, idet der gives 30 % til ejerboliger og 40 % til udlejningsboliger. De støtteberettigede udgifter omfatter udelukkende udvendigt arbejde, herunder vinduer, facade, trapper og lign. Der kan ikke gives støtte til indvendige arbejder. Bliver den forventede støtteberettigede udgift væsentlig mindre end forudset, reducerer kommunen støttebeløbet tilsvarende i den enkelte byfornyelsessag. Støttebeløbet forøges dog ikke tilsvarende, hvis den forudsete udgift bliver højere end forventet. I sådanne tilfælde skal der søges om mertilsagn. Støttebeløbet udbetales med klausul om tilbagebetaling ved status- eller ejerskifte inden for 1-10 år efter udbetaling af støttebeløbet, afhængig af støttens størrelse, jvf. kommunens folder om byfornyelse. Det er en forudsætning for udbetaling af støtte, at utidssvarende forhold samt installationsmangler udbedres senest samtidig med gennemførelse af projektet. Projekterne er i henhold til tidligere beslutning i Teknisk Udvalg prioriteret efter følgende kriterier for udvælgelse: 1. Bygninger der er beliggende i randbebyggelsen langs gaderne eller er synlige herfra. Ved istandsættelse af disse bygninger forbedres bybilledet, og byfornyelsesstøtten bliver således også en gevinst for de forbipasserende og hermed for byen som helhed. Side 31

32 2. Ejendomme der præger bybilledet positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi Ejendomme der præger landsbymiljøer og villakvarterer positivt gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger: 6. Julivej 52 bevaringsværdi 4 Velproportioneret villa fra Der søges om tilskud til reparation af revner i facaden, skifer på sålbænke samt fornyelse af facademalingen med silikatmaling. Ny farvesætning skal godkendes på baggrund af farveprøver. Facaden har oprindeligt stået i rød blank mur som naboejendommen der er identisk med denne villa. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. 6. Julivej 56 bevaringsværdi 3 Velproportioneret villa fra 1922 med pudset facade og mansardtag. Villaen er tegnet af arkitekt Bodulf Billund. Der søges om tilskud til afrensning af eksisterende maling, delvis nypudsning i kalkmørtel, reparation af revner i facaden, samt fornyelse af facademalingen med silikatmaling i cremehvid. Ny farvesætning skal godkendes på baggrund af farveprøver. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Cohrsvej 4 bevaringsværdi 4 Velproportioneret villa fra 1927 i rød blank mur og valmet tag. Der søges om tilskud til fornyelse af tagdækningen i rød vingetegl samt omfugning af facade inkl. mindre murværksreparationer med udskiftning af enkelte sten. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Dronningensgade 31 bevaringsværdi 4 Rødstens hjørneejendom fra 1890, der er en del af en bevaringsværdig helhed med husene langs Prinsensgade. I dag er der tre ejerlejligheder i ejendommen. Der søges om tilskud til fornyelse af hoveddøren. Den eksisterende dør er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Side 32

33 Den nye dør vil blive udført som traditionel to - fløjet dør med ovenlysvindue. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % 7.000,- kr. Falstersgade 24 - bevaringsværdi 4 Fint proportioneret, større villa fra 1918 med pudsede facader og valmet tag med større gavlkvist. Der søges om tilskud til fornyelse af tagdækningen i rød vingetegl. Den eksisterende tagdækning er med betontagsten og nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Gothersgade 42- bevaringsværdi 4 Velproportioneret hjørneejendom fra 1897 med fin facadeopdeling med vandrette gesimsbånd. I dag er der tre ejerlejligheder i ejendommen samt høj kælder, der er under ombygning til café. Der søges om tilskud til facaderenovering med afrensning, reparation af gesimsbånd og ny facademaling med silikatmaling. Derudover søges om tilskud til restaurering og maling af meget fin fyldningsport mod Oldenborggade. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Hagenørvej 69 bevaringsværdi 4 Mindre længehus fra 1927 med pudset facade og stråtag. Der søges om tilskud til ny dør i gavlen. Den nye dør vil blive udført som traditionel to - fløjet dør med sprosser og kitfalsede ruder. Den eksisterende dør og vinduer er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % 6.000,- kr. Damgården, Kolding Landevej 43 bevaringsværdi 3 Stor 11 fags lystejendom fra Ejendommen står foran en gennemgribende restaurering i forbindelse med ejerskifte. Der søges om tilskud til de første udvendige arbejder, som er restaurering af de originale vinduer og den oprindelige støbejernstrappe. Da renoveringen er et ukompliceret byggeri, vurderes det ikke at være omfattet af Byggeskadefondens dækningsområde. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Kongensgade 96 bevaringsværdi 4 Fint lille rødstens byhus fra 1883 med symmetrisk facade, stor frontkvist Side 33

34 og markante gesimser. Huset udgør én bolig og indgår i en bevaringsværdig helhed med naboejendommene. Der søges om tilskud til fornyelse af tagdækningen i rød vingetegl. Eksisterende tagdækning af bølgeplader. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Kongensstræde 74 bevaringsværdi 4 Rødstens dobbelthus fra 1887 i 2½ etage med fine murværksdetaljer og oprindelig, bevaret kvist. Hele huset udgør i dag 1 bolig, men oprindeligt 3 små lejligheder. Der søges om tilskud til nye dannebrogsvinduer af træ samt ny hoveddør. Den nye dør vil blive udført som traditionel to - fløjet dør med ovenlysvindue. De eksisterende døre og vinduer er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Oldenborggade 18 bevaringsværdi 4 Symmetrisk rødstens byejendom fra 1907 i 2½ etage med fine murværksdetaljer og markante gesimser. Bygningen indgår i en fin helhed med naboejendommen. Der er 4 ejerlejligheder i ejendommen. Der søges om tilskud til nye dannebrogsvinduer af træ. De eksisterende vinduer er fra 1970 erne, passer ikke til husets arkitektur og er nedslidt. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Øster Voldgade 2 bevaringsværdi 2 Symmetrisk, trefløjet bygning fra 1909 med monumentalt udtryk. Tegnet af arkitekt Ulrich Plesner. Blankt murværk i røde tegl med kamtakkede gavle og fine murværksdetaljer. Oprindeligt 24 mindre lejligheder med friboliger til ældre, agtværdige trængende mænd eller kvinder over 60 år af sømandsstanden eller håndværkerklassen". Der er i dag 12 ejerlejligheder i ejendommen. Der søges om støtte til murværksreparationer herunder:fornyelse af enkelte mursten, reparation og partiel fornyelse af fuger, reparation af pudsfelter over vinduer, udskiftning af elastiske fuger omkring vinduer til mørtelfuger samt omlægning og reparation af udvendige trapper. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 30 % ,- kr. Det anbefales, at der gives tilskud til følgende udlejningsbolig inden for bymidten: Side 34

35 Vendersgade 71 bevaringsværdi 4 Velproportioneret byhus fra 1887 i 2½ etage og med fine murværksdetaljer/formsten. Bygningen har oprindeligt haft blankt murværk, men fremstår i dag i en noget uheldig farvesætning. Der er 5 lejligheder i ejendommen. Der søges om tilskud til facaderenovering, herunder ny farvesætning med silikatmaling, nye dannebrogsvinduer af træ i hele ejendommen samt maling af eksisterende originale porte. Støtteberettiget udgift ca ,- kr. Foreslået støttebeløb 40 % ,- kr. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: 6. Julivej 52, 6. Julivej 56, Cohrsvej 4, Dronningensgade 31, Falstersgade 24, Gothersgade 42, Hagenørvej 69, Damgården Kolding Landevej 43, Kongensgade 96, Kongensstræde 74, Oldenborggade 18, Øster Voldgade 2 og Vendersgade at byfornyelsesbeslutningen gennemføres i henhold til de enkelte ejendomssagsbeskrivelser ved træk på Fredericia Kommunes vejledende udgiftsramme, og 3. at der udbetales støtte på i alt ,- kr. til ansøgerne. Fredericia Kommune modtager herefter 50 % refusion fra staten og nettoudgiften på kr. finansieres af pulje til byfornyelse 2013 og at midlerne frigives. Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Jean Brahe Beslutning i Økonomiudvalget den : Tilbagesendes til By- og Teknikudvalget. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Henning Due Lorentzen, Jane Findahl Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 35

36 Underskriftsside Jacob Bjerregaard Susanne Eilersen Ole Steen Hansen Henning Due Lorentzen Lars Ejby Pedersen Steen Wrist Ørts Turan Savas Lasse Strüwing Hansen Christian Bro Bente Gertz Bente Ankersen Jane Findahl Jean Brahe Kurt Halling Jan Schrøder Kenny Bruun Olsen Pernelle Jensen Christian Jørgensen Frances O'Donovan Nicolaj Wyke Cecilie Roed Schultz

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) By- og Teknikudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Økonomiudvalget, 10-10-2016 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 10. oktober 2016 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 16:30-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere