1.7 Regnskabsopgørelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.7 Regnskabsopgørelse 2010"

Transkript

1 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725, , , ,5 27,1 Generelle tilskud og udligninger 342,9 441,6 472,5 472,1-30,5 Indtægter i alt 4.068, , , ,6-3,4 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -93,1-92,1-96,2-93,6 1,5 Transport og infrastruktur -124,2-114,9-115,0-136,8 21,9 Undervisning og kultur , , , ,9 32,7 Sundhedsområdet -255,0-261,5-262,7-255,7-5,8 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,1 20,3 Fællesudgifter og administration -454,3-494,6-499,1-440,5-54,1 Udgifter i alt , , , ,7 16,5 3) Renter m.v. -1,9-12,3-12,0-1,6-10,7 RESULAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOM- 46,1-72,3-174,6-74,7 2,4 HED 4) Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling bolig og miljøforanstaltninger -12,1-15,2-35,8-19,5 4,3 Transport og infrastruktur -17,2-5,8-29,8-20,2 14,5 Undervisning og kultur -34,7-43,3-100,9-44,6 1,3 Sundhedsområdet 0-1,0-8,5-3,2 2,2 Sociale opgaver og beskæftigelse -20,9-44,6-52,1-33,1-11,5 Fællesudgifter og administration -78,5-59,1-42,3-36,6-22,5 Anlægsudgifter i alt -163,5-169,0-269,4-157,4-11,6 5) Ejendomssalg/byggemodning Salg af jord 27,1 83,0 135,3 105,7-22,7 Køb af jord incl. Byggemodning -46,5-8,6-28,0-11,2 2,6 Total udgifter og indtægter -19,3 74,4 107,3 94,5-20,1 Anlæg samt ejendomssalg/byggemodning -182,8-94,6-162,1-62,9-31,7 Resultat af det skattefinansierede område -136,7-166,8-336,7-137,6-29,2 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 6) Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 71,8 67,3-8,0 6,6 60,7 Anlæg (indtægter - udgifter) 172,5-82,5-2,2 1,2-83,7 Resultat af det brugerfinansierede område 244,3-15,2-10,2 7,8-23,0 Resultat af det skatte- og det brugerfinansierede område 107,6-182,0-346,8-129,

2 1.8 Finansieringsoversigt Note i årets priser Resultat af det skatte- og brugerfinansierede område Tilgang af likvide aktiver 2009 Oprindeligt budget Korr. budget Afvigelse ifht. opr. budget 107,6-182,0-346,8-129,8-52,3 7) Optagne lån -114,1-102,4-87,5-87,6-14,8 Tilgang i alt -221,7 79,7 259,3 42,2 37,5 Anvendelse af likvide aktiver 8) Afdrag på lån 57,8 60,8 61,0 59,6 1,2 9) Øvrige finansforskydninger 142,5-8,9-8,5 60,1-69,0 Anvendelse i alt 200,3 51,9 52,5 119,8-67,8 Kursregulering af likvide aktiver -19,1-4,4 4,4 10) Anvendelse af likvide aktiver -40,5 131,6 311,8 157,5-25,9 1.9 Uddrag af balance Note (- angiver gæld) mio. kr. i årets priser primo Ultimo Anlægsaktiver 4.904, ,9 Omsætningsaktiver 334,0 298,9 Kortfristet formue/gæld 10) Likvide aktiver 132,4-25,2 11) Kortfristede tilgodehavender 6,9 32,6 12) Kortfristet gæld eksl. feriepengeforpligtigelse -282,7-245,1 12) Feriepengeforpligtigelse -353,6-363,9 Kortfristet formue/gæld i alt -497,0-601,6 Langfristet formue/gæld 13) Langfristede tilgodehavender 634, ,9 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 176,6 133,6 15) Langfristet gæld , ,8 Langfristet formue/gæld i alt -366, ,7 16) Egenkapital , ,2 17) Leje- og leasingforpligtelser -34,5-50,4 18) Hensatte forpligtigelser -781,6-762,4 Note Poster uden for den finansielle status 19) Kautions- og garantiforpligtelser 880,3 Kautions- og garantiforpligtelser sammen med andre kommuner 2.200,6 4

3 1.10 Noter til regnskabsopgørelse og balance 1) Indtægter Skatter I er der i alt indgået 3.722,5 mio. kr. i skatter. Skatteindtægterne kan specificeres som følger: Skatter 2009 Budget Korr. budget Kommunal indkomstskat 3.165, , , ,7 Selskabsskat 79,7 50,9 50,9 50,9 Anden skat (andel af 48 E) 2,3 5,5 5,5 6,4 Grundskyld 383,4 414,7 406,1 403,5 Dækningsafgift 94,2 121,7 110,1 103,0 I alt 3.725, , , ,5 Der er en samlet mindreindtægt på 27,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til en mindreudgift i forbindelse med midtvejsreguleringen til afregning vedrørende det skrå skatteloft på 1,8 mio. kr. og fra forskerskat for indkomståret 2009, er der en merindtægt på 0,9 mio. kr., i alt 2,7 mio. kr. i merindtægt/mindreudgift. For grundskyld er der en mindreindtægt på 11,2 mio. kr. og for dækningsafgift er der en mindreindtægt på 18,7 mio. kr. Mindreindtægten på i alt 29,9 mio. kr. kan henføres til kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt, ændring af status for gymnasier til selvejende institutioner samt ændring af fejlagtig opkrævning af grundskyld på kommunale ældreboliger og plejecentre. Til mindreindtægten er der givet tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. Tilskud og udligning I er der i alt en nettoindtægt på 472,1 mio. kr., som er sammensat af tilskud fra de mellemkommunale udligningsordninger, bloktilskud fra staten, udligning af selskabsskat, bidrag til regionen samt momsudligningsordningen. Generelle tilskud og udligning 2009 Budget Korr. budget Mellemkommunal udligning 137,4 156,7 156,7 156,7 Bloktilskud, staten 256,1 262,3 290,9 290,9 Modregning vedr. afståelse af energivirksomheder 0-98,0-96,4-96,4 Efterreguleringer 33,5 60,8 60,8 60,8 Udligning af selskabsskat 8,6 20,1 20,1 20,1 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -5,3-6,1-6,1-6,1 Bidrag til regionerne -104,9-107,5-108,2-108,2 Særlige tilskud 18,4 153,3 154,7 155,6 Udligning af købsmoms -0,9 0,0 0-1,3 I alt 342,9 441,6 472,5 472,1 Der er en merindtægt på 30,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I løbet af er der givet tillægsbevillinger for i alt 30,9 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen er der givet tillægsbevilling til en merindtægt på i alt 23,8 mio. kr., som fordeler sig med en merindtægt på 29,6 mio.kr. vedr. bloktilskud, en mindreindtægt på 7,5 mio. kr. i beskæftigelsestilskud samt en mindreudgift på 1,6 mio. kr. vedr. regulering af afgift ved afståelse af energivirksomhed. Der er desuden givet tillægsbevilling til en mindreindtægt 1,0 mio. kr. i forbindelse med kommunernes generelle overskridelse af budgetrammen for. 5

4 Herudover er der givet tillægsbevilling til merindtægt vedrørende styrket kvalitet i ældreplejen på 4,1 mio. kr. og der er desuden modtaget et tilskud til frokostordninger i daginstitutioner på 4,8 mio. kr., som i det oprindelige budget var medtaget på daginstitutionernes driftsbudget. Der er ligeledes givet tillægsbevilling til merudgift til bidrag til regionerne på 0,7 mio. kr. Den resterende mindreindtægt/merudgift på 0,4 mio. kr. består af en merindtægt på 0,9 mio. kr. som skyldes tilbageførsel af resttilskudspuljen til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder jf. 19 i udligningsloven, samt en merudgift på 1,3 mio. kr., som skyldes korrektioner på kommunens IM-moms fra 2009 bl. a. tilbagebetaling af moms vedr. byggemodning. 2) Nettodriftsudgifter (ex. forsyningsvirksomhed) For udviklingen i nettodriftsudgifterne henvises til tabel 1.2 i det indledende afsnit. 3) Renter Renteindtægter og udgifter Renteindtægter: 2009 Budget Korr. budget -likvide aktiver 21,2 13,3 13,3 9,6 -kortfristede tilgodehavender 1,7 1,3 1,3 1,5 -langfristede tilgodehavender 16,0 13,9 13,9 14,5 -udlæg forsyningsvirksomheder 3,7 2,6 2,6 6,0 -kursgevinst 9,4 0,0 0,0 11,5 Indtægter i alt 52,0 31,1 31,1 43,1 Renteudgifter: -kortfristet gæld -1,2-1,9-2,8-3,6 -langfristet gæld: -35,2-41,1-39,9-18,4 skattefinansieret område -30,9-35,0-33,8-14,1 selvejende institutioner -0,1-0,1-0,1-0,1 ældrebliger -4,2-6,0-6,0-4,2 -udlæg forsyningsvirksomheder -1,4-0,4-0,4-0,3 -kurstab -16,2-0,0-0,0-22,4 Udgifter i alt -53,9-43,4-43,1-44,7 Nettorenteudgifter i alt -1,9-12,3-12,0-1,6 sresultatet viser en nettorenteudgift i 2009 på i alt 1,6 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret merindtægter på i alt 12 mio. kr. og merudgifter på 1,3 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på i alt 12,0 mio. kr. Der er en mindreindtægt på 3,7 mio. kr. vedr. likvide aktiver som skyldes det generelle renteniveau samt nedbringelse af obligationsbeholdning med i alt 250 mio. kr. medio. Kortfristede tilgodehavender udviser en merindtægt på 0,2 mio. kr. For langfristede tilgodehavender er der en merindtægt på 0,6 mio. kr., heraf vedrører renter af udlodningen af indskud i KMD 1,3 mio. kr. i merindtægt og mindreindtægt vedr. renter af udlån til lån til betaling af ejendomsskat på 0,1 mio. kr. samt renter af deponerede beløb på 0,7 mio. kr. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed udviser en merindtægt på 3,4 mio. kr. Herudover har kursgevinster har givet en merindtægt på 11,5 mio. kr., hvoraf 5,9 mio. kr. som vedrører realiseret kursgevinst på obligationsbeholdning samt 5,6 mio. kr. vedrørende swap-aftaler. På udgiftssiden er i alt en merudgift på 1,3 mio. kr. 6

5 Renter af kortfristet gæld udviser en merudgift på 1,7 mio. kr. som skyldes renteberegning i forbindelse med kendelser fra Skat om ændringer i ejendomsvurderinger, ændring af status fra erhverv til ikke erhverv og omvendt, ændring af status for gymnasier til selvejende institutioner. Renter af langfristet gæld udviser en mindreudgift på 22,7 mio. kr. Udgifter til swap-aftaler udviser en merudgift på 22,4 mio.kr. Den samlede nettomerudgift til swap-aftaler bliver 16,8 mio. kr., bestående af en merudgift på 22,4 mio. kr. og en merindtægt på 5,6 mio. kr. Udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til renter på lån med variabel rente. Udgiften opstår ved at en del af låneportefølgen er omlagt til fast forrentning for at opfylde rammerne i kommunens lånepolitik for valg af fast og variabel rente. 4) Nettoanlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) De samlede nettoanlægsudgifter udgør 157,4 mio.kr. Det er i forhold til det oprindelige budget 11,6 mio. kr. mindre end forventet og i forhold til det korrigerede budget er det 112,0 mio. kr. mindre end forventet. For yderligere beskrivelse henvises til tabel 1.4. i det indledende afsnit. 5) Ejendomssalg / byggemodning Den samlede nettoindtægt vedr. ejendomssalg og byggemodning udgør 94,5 mio.kr. I forhold til det oprindelige budget er der en nettomerindtægt/mindreudgift på 20,1 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt/merudgift på 12,9 mio. kr. For yderligere beskrivelse henvise til tabel 1.5 i det indledende afsnit. 6) Resultat af det brugerfinansierede område Det samlede resultat af det brugerfinansierede område som fra alene omfatter renovation viser et overskud på 7,8 mio. kr. fordelt med et driftsoverskud på 6,6 mio. kr. og et overskud på anlæg på 1,2 mio. kr. Nettoresultatet er efter indbetalinger af renovationsafgifter samt afholdte anlægsudgifter. I det oprindelige budget var udgifter og indtægter vedr. områderne der blev selskabsdannet pr. 1. januar, spildevand, vand og varme ikke nulstillet. Efter selskabsdannelsen af disse områder udviser det korrigerede budget et underskud på 10,2 mio. kr. sresultatet er således 18 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Kommunens gæld til renovationsområdet er i øget med 6,6 mio. kr. til 36,2 mio. kr. kr. Ved overskud/underskud på det brugerfinansierede område sker der en nedbringelse/forøgelse af kommunens tilgodehavende hos de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder med overskuddet/underskuddet incl. forrentning. De øvrige områder er selskabsdannet pr. 1. januar og der er udarbejdet gældsbreve på mellemværendet som afdrages over 10 år. Forskellen på primo og ultimo for spildevand, varme og vand består af det betalte afdrag for. I 2011 vil der blive udarbejdet gældsbrev på pensionsforpligtigelsen. Tilgodehavende i Roskilde Forsyning er nulstillet i forbindelse med salg til SEAS/NVE. 7

6 Mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. + angiver kommunens tilgodehavende Primo Ultimo Spildevandsanlæg 109,8 100,4 Varmeforsyning 28,7 26,2 Vandforsyning 47,3 43,2 Roskilde Forsyning 20,3 0,0 Renovationsordning -29,6-36,2 I alt 176,6 133,6 Efter selskabsdannelsen af spildevand, vand og varme er renovationsområdet det eneste tilbageværende som kommunal forsyningsvirksomhed. Iflg. bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med de kommunale forsyningsvirksomheder må kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne pr. 31. december ikke overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt træk på kommunes kassekredit. Reglens overholdelse kan opgøres således: Ultimo Likvide beholdninger -25,2 Ledigt træk på kassekredit i Danske Bank 61,3 36,1 Gæld til renovationsområdet -36,2 Forskel -0,1 7) Optagne lån Det oprindelige budget udviser en låneoptagelse på 102,4 mio. kr. Det korrigerede budget på 87,5 mio. kr. er tilrettet svarende til lånerammen for året 2009 samt forbrug i forhold til lånedispensationer for. Budget Korrigeret budget Låneoptagelse 102,4 87,5 87,5 Låneoptagelse, ældreboliger 0,0 0 0,0 I alt 102,4 87,5 87,5 Låneramme 2009 optaget i Formål: Udlån til lån til betaling af ejendomsskatter 34,6 Energibesparende foranstaltninger 0,8 Forsyningsområdet Vandforsyningen 5,5 Dispensation vedr. fremrykning af anlæg, regulering -0,1 Dispensation vedr. folkeskoler 1,5 Dispensation vedr. daginstitutioner 1,4 Dispensation vedr. ældreområdet 0,3 Lån hjemtaget i marts 44,0 Energibesparende foranstaltninger 18,6 Dispensation vedr. fremrykning af anlæg 3,5 Dispensation, kvalitetsfondsmidler 8,1 Dispensation, øvrige områder 13,3 Lån hjemtaget i december 43,5 I alt 87,5 8

7 8) Afdrag på lån Budget Korrigeret budget 2009 Kommunekredit m.fl. 52,2 55,8 56,0 53,9 Selvejende institutioner 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreboliger 5,3 4,7 4,7 5,4 I alt 57,8 60,8 61,0 59,6 Der er en mindreudgift til afdrag på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget som fordeler sig med et merforbrug på 0,7 mio. kr. lån i ældreboliger og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på øvrige lån. 9) Øvrige finansforskydninger mio.kr. + = øgede tilgodehavender/mindre gæld - = reduktion i tilgodehavender/ øget gæld Øvrige finansforskydninger: Opr. budget Korr. budget Ændring af kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0 11,6 Ændring af langfristede tilgodehavender. 21,8 36,7 44,8 Ændring af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 0,0-19,2-16,0 Ændring i tilgodehavender i alt 21,8 17,5 40,4 Ændring af kortfristet gæld -30,7-26,0 19,7 i alt -8,9-8,5 60,1 Finansforskydningerne viser en forøgelse af kort og langfristede tilgodehavender med netto 40,4 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var forudsat en forøgelse med 21,8 mio. kr. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 12,6 mio. kr. Tilgodehavendet består af restrefusion fra. Tilgodehavender i betalingskontrol er forøget med 43,7 mio. kr., Andre tilgodehavender er forøget med 7,2 mio. kr., heraf er tilgodehavender vedr. salg af fast ejendom forøget med 18,9 mio. kr. mens tilgodehavender vedr. købsmoms er nedbragt med 12,3 mio. kr. Mellemregningen med foregående og følgende regnskabsår er nedbragt med 26,7 mio. kr. For langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomheder kan merudgiften på 7,0 mio. kr. hovedsagelig henføres til yderligere deponering 5,8 mio. kr. af provenuet fra salg af Roskilde El-forsyning som der er givet tillægsbevilling til på byrådets møde den Kortfristet gæld er nedbragt med 19,7 mio. kr., mens der var budgetteret med en forøgelse på 30,7 mio. kr. I alt en forskel på 50,4 mio. kr. Byggekredit afsat til opførelse af plejeboliger i Trekroner, udviser et mindre træk på 21,5 mio. kr. heraf er 6,5 mio. kr. overført til Den øvrige forskel på 28,9 mio. kr. vedr. hovedsagelig mellemregningskonti, herunder likviditetsudlæg for Roskilde Forsyning i forbindelse med overgang til A/S. Udlægget er afregnet i april Generelt indeholder finansforskydninger en mængde mellemregningskonti, forskydninger i tilgodehavender og gæld samt reguleringer af betalinger/opkrævninger i forsupplements- og supplementsperioden. Stort set alle disse forskydninger er udtryk for et øjebliksbillede pr. 31. december og har ingen bevillingsmæssig, men kun en finansiel funktion. 9

8 10) Likvide aktiver ultimo og ændring i likvide aktiver. Beholdningen af likvide aktiver blev formindsket med 157,5 mio. kr. og udgør ved udgangen af -25,2 mio. kr. Primo Bevægelser Ultimo - i bevægelser angiver forbrug Beholdning af likvide aktiver 132,4-25,2 Budgetteret kasseforbrug -131,6 Skatter -27,1 Tilskud og udligning 30,5 Drift skattefinansieret -16,5 Renter 10,7 Anlæg skattefinansieret 11,6 Ejendomssalg/byggemodning 20,1 Drift brugerfinansieret -60,7 Anlæg brugerfinansieret 83,7 Lånoptagelse -14,8 Afdrag på lån 1,2 Øvrige finansforskydninger -69,0 Kursregulering af likvide aktiver 4,4 Ændring i likvide aktiver -157,5 11) Kortfristede tilgodehavender Primo Ultimo + angiver tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender 7,0 32,6 Heraf: Tilgodehavender hos staten 36,7 24,1 Tilgodehavender i betalingskontrol 598,9 639,7 Andre tilgodehavender 34,6 42,2 Mellemregning vedr. forudbetalte udgifter -690,5-717,2 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 27,3 43,8 Kortfristede tilgodehavender udgør i alt 32,6 mio. kr. ultimo. Tilgodehavenderne er forøget med 25,6 mio. kr. i. Finansforskydninger udgør 11,6 mio.kr. Forskellen på 14,0 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på status. 16,5 mio. kr. kan henføres til reguleringer ved indregning af regnskaber fra de selvejende institutioner i kommunens balance. Desuden bogføres afskrivning af uerholdelige restancer direkte på status. Tilgodehavender hos staten er formindsket med 12,6 mio. kr. Tilgodehavendet består af restrefusion fra. Tilgodehavender i betalingskontrol er forøget med 40,8 mio. kr. Andre tilgodehavender er forøget med 7,6 mio. kr. som skyldes forøget tilgodehavende vedr. salg af fast ejendom samt nedbringelse af tilgodehavende købsmoms for supplementsperioden. Mellemregningen mellem foregående og følgende regnskabsår er forøget med 26,7 mio. kr. Endelig er tilgodehavender vedr. selvejende institutioner forøget med 16,5 mio. kr. 10

9 12) Kortfristet gæld Primo Ultimo - angiver gæld Kortfristet gæld -636,3-609,1 Heraf: Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre (netto) -0,0-0,0 Fonds, legater mv. (netto) -11,7-12,4 Kassekreditter og byggelån -8,2-17,4 Kortfristet gæld til staten -20,3-29,0 Mellemregning, kirkeskat -0,1-0,7 Gæld til andre kommuner og regioner -3,9-1,1 Skyldige feriepenge -353,6-364,0 Anden kortfristet gæld -240,4-236,0 Mellemregningskonti 29,6 95,1 Selvejende institutioner -27,7-43,6 Den kortfristede gæld er i forhold til primobalancen for samlet formindsket fra 636,3 mio. kr. til 609,1 mio. kr., eller med i alt netto 27,2 mio. kr. Finansforskydninger udgør 19,7 mio.kr. Forskellen på 7,5 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen, som bl.a. skyldes afskrivninger og værdireguleringer. Kassekreditter og byggelån er forøget med 9,2 mio. kr. som består af byggekredit optaget i forbindelse med ældreboligbyggeri i Kastanjehaven. Endelig låneprioritering vil ske i Mellemregningskonti udviser et tilgodehavende som er forøget med 65,5 mio. kr. til 95,1 mio. kr. Forøgelsen kan henføres til likviditetsudlæg for Roskilde Forsyning i forbindelse med overgang til A/S. Udlægget er afregnet i april ) Langfristede tilgodehavender + angiver tilgodehavender Primo Ultimo Langfristede tilgodehavender 634, ,9 Heraf: Pantebreve 1,8 2,5 Aktier og andelsbeviser mv. 178, ,6 Tilgodehavende hos grundejere 0,2 0,2 Udlån til beboertilskud 9,7 11,7 Andre tilgodehavender, som bl.a. består af: 290,9 316,1 Lån til ejendomsskatter 212,2 240,0 Henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift 29,7 29,7 Hensættelse til Grundejernes Investeringsfond 5,4 3,2 Autolån 8,9 8,9 Øvrige 34,7 34,3 Deponerede beløb for lån m.v. 154,1 164,8 I er der sket en stigning i de samlede langfristede tilgodehavender på 2.227,2 mio. kr. til i alt 2.861,9 mio. kr. Finansforskydninger udgør 44,8 mio.kr., mens forskellen på 2.182,4 mio.kr. kan henføres til direkte posteringer på balancen. Den væsentligste post er optagelse af aktiekapitalen i forbindelse med selskabsdannelse af Roskilde Spildevand A/S med 1.513,2 mio. kr., Roskilde Varme A/S med 445,2 mio. kr., Roskilde Vand med 210,4 mio. kr., og Roskilde Forsyning A/S med 11

10 34,6 mio. kr., i alt 2.203,4 mio. kr. Den øvrige bevægelse på aktier og andelsbeviser udgør 14,9 mio. kr. som er reguleringer af selskaber, hvor kommunen er medejer. Ejerandelen er beregnet efter indre værdi. Tilgodehavende vedr. pantebreve er forøget med 0,7 mio. kr. i forbindelse med salg af Ramsø Rådhus til Viby Friskole. Andre tilgodehavender består af: Udlån til Lån til betaling af ejendomsskatter er steget med 27,8 mio. kr. Hensættelse til Grundejernes Investeringsfond er netto nedbragt med 2,2 mio. kr., heraf er 2,6 mio. kr. anvendt til vedligeholdelsesarbejder vedr. Nygade 13 og Vestergade 6 A. Øvrige langfristede tilgodehavender er faldet med 0,4 mio. kr., som vedrører afdrag på lån ydet til Roskilde Produktionsskole. På deponerede beløb for lån m.v. er sket en forøgelse på 10,7 mio. kr. Forøgelsen skyldes dels deponering af 24,5 i uforbrugte kvalitetsfondsmidler som overføres til 2011, dels frigivelse af 5,4 mio. kr. i overskudslikviditet. Herudover er der netto frigivet 8,4 mio. kr. vedr. salg af Roskilde El-forsyning som vedrører en yderligere deponering af 6,4 mio. kr. efter endelig fastsættelse til 147,8 mio. kr. samt frigivelse af 1/10 med 14,8 mio. kr. 14) Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder For udlæg vedr. forsyningsvirksomheder henvises til tabel 1.6 i det indledende afsnit. 15) Langfristet gæld - angiver gæld Primo Ultimo Langfristet gæld , ,1 Heraf Gæld til kommunekredit m.fl. -978, ,9 Gæld vedr. selvejende institutioner -1,9-1,6 Gæld vedr. ældreboliger -197,6-196,2 Langfristet gæld ekskl. leasing, i alt , ,7 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -34,5-50,4 Den langfristede gæld ekskl. leasing er i i alt forøget fra 1.178,1 mio. kr. til 1.221,7 mio. kr. eller netto 43,6 mio. kr. som består af låneoptagelse på 87,5 mio. kr. jf. note 7, overtagelse af lån i forbindelse med overtagelse af 4 institutioner fra regionen på 10,9 mio. kr., index- og kursregulering på 4,9 mio. kr samt afdrag på -59,6 mio. kr. 16) Finansiel egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde udtryk for kommunens formue. For at skabe balance mellem aktiver og passiver på den finansielle status optages nettoforskellen på en balancekonto også kaldet den finansielle egenkapital. 12

11 - angiver gæld primo ultimo Modpost for anlægsaktiver , ,8 Øvrige balancekonto 1.680,0-359,3 Finansiel egenkapital i alt , ,2 Der har i været en ekstraordinær stor bevægelse på egenkapitalen i det modposten for anlægsaktiver er faldet med 1.629,5 mio. kr. som skyldes at aktiver vedr. vand, varme og spildevand er taget ud og indgår nu i A/S. Tilsvarende kan ændringen i den øvrige balancekonto på 2.039,3 mio. kr. forklares med optagelse af kommunes ejerandel af selskabet jf. note ) Leje- og leasing forpligtelser Roskilde Kommune havde ved regnskabsafslutningen samlede leje- og leasingforpligtelser for i alt 50,4 mio. kr. mod 34,5 mio. kr. ved udgangen af Forøgelsen skyldes overvejende leasing af ambulancer i forbindelse med at Roskilde Brandvæsen vandt udbud af kørsel i Greve, Solrød, Køge og Lejre kommuner i. 18) Hensatte forpligtigelser - angiver gæld Primo Ultimo Hensatte forpligtigelser -781,6-762,4 Heraf Pensionsforpligtigelser -777,4-751,2 Åremålsansættelser -4,1-3,7 Arbejdsskader -0,0-7,4 Hensatte forpligtigelser er i formindsket med 19,2 mio. kr. Pensionsforpligtigelser er formindsket med 26,2 mio. kr. Der er i ikke foretaget aktuarberegning af pensionsforpligtigelsen, men alene reguleret i forhold til de afholdte udgifter i driftsregnskabet. Forpligtigelse ved ophør af åremålsansættelse er formindsket med 0,4 mio. kr. Der er fra optaget forpligtigelse vedr. arbejdsskader som er opgjort til 7,4 mio. kr. Der er efter vurdering ikke optaget forpligtigelser vedr. eventuelle retssager. 13

12 19) Kautions- og garantiforpligtelser Regaranti for statsgaranterede lån (boligbyggeri) 113,0 Regaranti for statsgaranterede lån (institutioner) 0,1 Regaranti for statsgaranterede lån (boligsanering og byfornyelse) Anden kommunal garanti, (boligbyggeri) Anden kommunal garanti, (institutioner) Anden kommunal garanti, (boliger for ældre) Anden kommunal garanti, (boligsanering og byfornyelse) 31,4 524,1 Boligindskudslån 0,8 Garanti ydet til Roskilde Forsyning A/S 88,0 I alt 880,3 49,2 41,8 31,9 In solidum med andre kommuner: 2.200,6 Roskilde Kommune havde ved regnskab kautions- og garantiforpligtelser for i alt 880,3 mio. kr. i forbindelse med lån til boligbyggeri mv. I er der ydet garanti til Roskilde Forsyning A/S til selskabets anlægsudgifter. Endvidere hæfter Roskilde Kommune sammen med en række øvrige kommuner i forbindelse med HNG, KARA/Noveren, VEKS og Trafikselskabet Movia. Roskilde Kommunes indskudsandel af Trafikselskabet Movia (førhen HUR) stammer fra det tidligere Roskilde Amt. Roskilde Kommune har endvidere et tilgodehavende i Landsbyggefonden som efter reglerne i Budget- og regnskabssystemet nulstilles i balancen ultimo. Beløbet udgør 187,3 mio. kr. 14

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Indhold. Indledende afsnit Hvordan gik det i De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indhold. Indledende afsnit Hvordan gik det i De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 3 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forord. Joy Mogensen. Borgmester

Forord. Joy Mogensen. Borgmester Forord et for viser igen i år et positivt resultat for Roskilde Kommune. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 39,2 mio. kr. Det betyder, at kommunen er gået fra et lille budgetteret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskabet for Joy Mogensen Borgmester

Regnskabet for Joy Mogensen Borgmester et for har været et godt år for Roskilde Kommune. Et overskud på 166 mio. kr. på driften kerneservicen vidner om en forsvarlig forvaltning af kommunens midler. Det er 69 mio. kr. bedre, end vi forventede,

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2015? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2015? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 3 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 7 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 7 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere