ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, TRYGHEDSPLEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, TRYGHEDSPLEJEN"

Transkript

1 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, TRYGHEDSPLEJEN Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds og Omsorgsafdelingen. Tilsynet er udført i perioden fra d. 19.marts til d. 10.april 2012.

2 Indhold Baggrund for tilsynet... 3 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Levering af den visiterede hjælp Kvaliteten af den leverede hjælp Kommunikation mellem borger og leverandør Leverandørens tilbagemeldingspligt Medarbejdernes kompetencer Samarbejdet mellem leverandør og andre aktører Dokumentation Medicinhåndtering Opsamling på seneste tilsyn Leverandørens kommentarer Tilsynets afsluttende bemærkninger Bilag 1 Stikprøver dokumentation

3 Baggrund for tilsynet Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven 151 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmehjælpsområdet. Formålet med tilsynet er i henhold til loven: at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Herudover bliver der fulgt op på, at leverandøren lever op til sin tilbagemeldingspligt til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Metode Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 7 fokusområder. Tilsynet foretager interviews med og stikprøver hos 5-8 tilfældigt udvalgte borgere. Der er hos foretaget tilsyn hos 5 borgere. Der foretages fokusgruppeinterview med ca. 5 medarbejdere. Da kun få medarbejdere servicerer borgere i Frederiksberg Kommune og da der var sygdom blandt de medarbejdere, der skulle deltage i fokusgruppeinterview, deltog kun 2 medarbejdere. Endvidere afholdes et møde med leverandørledelsen med udgangspunkt i blandt andet leverandørens stamoplysninger og de afholdte interviews. På baggrund af det samlede tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport. En uddybning af metoden kan ses i Konceptet for tilsyn på hjemmehjælpsområdet i Frederiksberg Kommune. I tilsynsrapporten gives indskærpelser: ved manglende overholdelse af Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder (fx rengøring, hvor ydelsen ikke er leveret som visiteret) ved manglende efterlevelse af kontrakt/aftale med kommunen (fx manglende dokumentation i kommunens omsorgssystem Rambøll Care). ved lovbrud (fx manglende overholdelse af tilbagemeldingspligten eller Sundhedsstyrelsens regler for medicinhåndtering). Anbefalinger gives, hvis tilsynet fx har bemærket uhensigtsmæssige arbejdsgange eller har bemærket, at medarbejderne efterspørger viden/kursustilbud, som leverandørerne med fordel kan tilbyde, men som der ikke direkte er nogle krav til. 3

4 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Indledning Nedenfor beskrives indledningsvis faktuelle oplysninger om tilsynet med samt borgernes overordnede tilfredshed med deres hjemmehjælp. Herefter følger besvarelser og uddybning af deres tilfredshed i forhold til de 7 fokusområder. I gennemgangen af fokusområderne inddrages den information tilsynet har indhentet i forbindelse med borgerinterviews, medarbejderinterviews, dialog med ledelsen samt tilsynsassistentens faglige observationer og vurdering. Tryghedsplejen, som er en privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje, leverer hjælp til i alt 16 borgere i Frederiksberg Kommune. 15 borgere modtager praktisk hjælp. 5 af disse borgere modtager tillige personlig pleje. 1 borger modtager aktuelt ingen hjælp grundet ophold udenfor hjemmet. Tilsynet har aflagt besøg hos 5 borgere, som modtager praktisk hjælp, hvoraf de 4 tillige er visiteret til hjælp til personlig pleje. De 2 interviewede medarbejdere har været ansat i i henholdsvis 3 måneder og 3 år og er begge social - og sundhedshjælpere. Tilsynet oplever, at de besøgte borgere forekom trygge ved tilsynsbesøget. 1. Levering af den visiterede hjælp Tilsynet konkluderer overordnet, at borgerne generelt er tilfredse med, den hjælp de modtager. Tilsynet konkluderer, at af de 5 borgere, som tilsynet har interviewet, oplever 4 borgere, at de generelt er tilfredshed med deres leverandør af hjemmehjælp. 1 borger er ikke tilfreds, idet hjælperne, når de kommer, siger, at de kun har 20 min. til besøget, hvilket borgeren mener, er for kort tid. Borgeren kan ikke oplyse for tilsynet, hvilken hjælp vedkommende har behov for, og som ikke bliver leveret og vedkommende oplever ikke at mangle noget, trods medarbejdernes tilkendegivelse af tidsrammen for besøget. De interviewede borgere oplever at modtage den hjælp, de er visiteret til. 2 borgere oplyser, at hjælpen ikke altid leveres fuldt, men at der i sådanne situationer laves andre aftaler om leveringen. Ingen har oplevet, at har aflyst et besøg uden, at der er aftalt et erstatningsbesøg. Medarbejderne oplever, at der er god opbakning af deres ledere. Hvis man som medarbejder fx oplever, at en borger har behov for ændring i sin hjælp, vil lederen anmode Visitationsenheden om det, blot skal man argumentere for den ændrede hjælp. Medarbejderne oplever ligeledes, at ved uforudsete hændelser i hjemmet, kan de kontakte ledelsen eller en ansvarshavende og 4

5 få hjælp. Medarbejderne oplever, at ledelsen gerne kommer ud i hjemmene ved hjælpernes behov herfor eller som del af en generel ledelsesopfølgning på forholdene i hjemmet. 2. Kvaliteten af den leverede hjælp Tilsynet konstaterer, at ingen af borgerne har Frederiksberg Kommunes overordnede kvalitetsstandard Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning i egen bolig eller ældrebolig. Ligeledes har de ikke de specifikke kvalitetsstandarder for kommunens øvrige tilbud. 3 borgere oplever, at kvaliteten i den leverede hjælp til rengøring ikke er helt tilfredsstillende. 1 borger oplever, at hjælperne ikke kommer ud i krogene. Tilsynet vurderer hos denne borger, at rengøringen ikke lever op til Kvalitetsstandarden for rengøring, idet gulvene fremstår snavsede. Ledelsen i oplyser efterfølgende, at borgeren ofte ikke ønsker hjælp til gulvvasken, eller bruger rengøringsydelsen til bytteydelse. 1 borger oplever, at støvaftørringen ikke er helt tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at borgeren har mange pyntegenstande, som vanskeliggør støvaftørringen og at borgeren i samarbejde med hjælperen selv bør deltage mere i støvaftørringen, hvorved dette problem kunne løses. 1 borger oplever, at støvsugning og gulvvask ikke er tilfredsstillende. Tilsynet bemærker spild på gulvene af ældre dato og manglende støvaftørring oppe, skønt der har været hjælp hertil for 4 dage siden. Tilsynet vurderer, at hjælpen ikke lever op til kvalitetsstandarden. 2 borgere har ikke modtaget tilbud om den årlige hovedrengøring. Medarbejderne kender ikke og benytter ikke Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder. Ledelsen oplyser, at den bruger kvalitetsstandarderne i planlægningen og dialogen med medarbejderne og at det, som er specifikt for Frederiksberg Kommune gennemgås med hjælperne enkeltvis. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarderne for rengøring overholdes, således at borgerne modtager den visiterede rengøring og hovedrengøring som visiteret. at ledelsen sikrer, at medarbejderne, jf. Serviceloven og Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 3.2, tilbagemelder til ledelsen, når de oplever, at borgerne har ændret behov for hjælp. at ledelsen sikrer, at medarbejderne, jf. Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 4.1, tilbagemelder til ledelsen, når der foretages bytteydelser og at dette indberettes i Rambøll Care. 5

6 Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående at ledelsen tydeliggør overfor medarbejderne forventninger og krav i forbindelse med overholdelse af kvalitetsstandarderne at ledelsen tydeliggør overfor medarbejderne forventninger og krav i forbindelse med overholdelse af tilbagemeldingspligten. Dette således, at hjælpen kan justeres det aktuelle behov og at borgerne får den bedst mulige hjælp. Ingen af borgerne oplever, at hjælperne medinddrager dem i forbindelse med leveringen af hjælpen. Medarbejderne oplever, at de søger at motivere borgerne til at deltage i hjælpen og at mange borgere er villige hertil. Ledelsen oplyser, at alle hjælpere er orienterede om, at hjælpen skal ydes som hjælp til selvhjælp. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at ledelsen følger op på, hvorledes medarbejderne forvalter Servicelovens kapitel 1, 1, stk. 2 formål om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, således at borgeren oplever sig medinddragede i hjælpen. I forhold til anden praktisk eller personlig hjælp som borgerne modtager af, har alle borgere givet udtryk for tilfredshed med kvaliteten af hjælpen og tilsynet vurderer, at hjælpen lever op til kvalitetsstandarderne. 3 borgere oplever, at de ikke har eller i perioder ikke har en fast hjælper. 2 af disse er visiteret til både personlig og praktisk hjælp. De oplever, at der kommer mange medarbejdere i hjemmet. Disse borgere ønsker at få tilbudt en fast medarbejder, da det giver tryghed i hverdagen. Medarbejderne oplever, at de primært kommer hos de samme borgere. Ledelsen i oplyser efterfølgende, at borgerne har en fast hjælper, og at der er et team af medarbejdere, der fast afløser ved fere og sygdom. Ved behov for hjælp i weekends og på helligdage kan det være forskellige medarbejdere, der hjælper i hjemmet. Tilsynet gør opmærksom på følgende jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune : 7.4: Hvis leverancen til borgeren kun omfatter praktisk hjælp, skal leverandøren tilstræbe at tilbyde borgeren en fast hjælper. Den faste hjælper skal tilstræbe at yde minimum 50 % af den 6

7 samlede visiterede tid set over året. 7.6 Hvis leverancen til borgeren omfatter både praktisk hjælp og personlig pleje og omsorg skal leverandøren tilstræbe færrest mulige hjælpere hos borgeren. Tilsynet bemærker, at lever op til Kontrakten jf. ledelsens og medarbejderne oplysninger, men ikke jf. borgernes oplevelser. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at det tydeliggøres overfor borgerne, hvem der er deres faste hjælpere og prioriterer, at disse er de primære medarbejdere i hjemmet, idet borgerne efterspørger dette. 4 borgere oplever, at der er lavet faste aftaler for tidspunkt for levering af hjælpen og de er tilfredse hermed. 1 borger oplever, at der ikke er faste aftaler, og at hjælperne pludselig dukker op. Borgeren oplever at vente på hjælpen uden at turde forlade hjemmet og fx ikke at kunne fortage gøremål i sin have, idet vedkommende da ikke kan høre, når hjælperen banker på. Borgeren er under udredning for demens, hvorfor denne oplevelse ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med faktiske forhold. Ledelsen oplyser efterfølgende, at der er faste aftaler for hjælpen. Såvel denne som en anden borger oplever, at de ikke får besked, hvis tidspunktet for levering af hjælpen skubbes. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at såfremt en borger har behov for særlig støtte og struktur til planlægning af daglige gøremål, at der da fremsendes begrundet anmodning om visitation hertil til Visitationsenheden at ledelsen sikrer, at borgerne bliver orienteret, hvis et aftalt tidspunkt ændres mere end 30 min. jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sammen med hjælperen og evt. i samarbejde med familien støtter den hukommelsessvækkede borger i at skabe overblik og struktur i de daglige aftaler, fx ved oprettelse af en kalender eller anden oversigt over de aftaler, borgeren har med fx Tryghedsplejen. 3 af de 5 borgere har kendskab til muligheden for fleksibel hjemmehjælp og bruger den. 7

8 2 borgere kender ikke til muligheden og 1 af disse borgere benytter ikke muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Den hukommelsessvækkede borger er ikke bevidst om muligheden. Denne borger har tillige vanskeligt ved at redegøre for, hvorledes vedkommende får vasket sit tøj og får handlet. Medarbejderne oplever, at de bruger fleksibel hjemmehjælp i levering af hjælpen. Ledelsen oplyser, at Tryghedsplejen oplyser alle medarbejder om muligheden og retten til bytteydelser ved opstart, og at der derudover er jævnlig dialog med medarbejderne om dette. Ledelsen oplyser tillige, at leverer den visiterede hjælp til den hukommelsessvækkede borger. Tilsynet finder ikke dokumentation for levering af bytteydelser i Care. Tilsynet indskærpelse på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at anvendelsen af fleksibel hjemmehjælp dokumenteres i Rambøll Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 6.4. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at medarbejderne tydeliggør overfor borgerne, begrebet fleksibel hjemmehjælp og bytteydelser, således at alle borgerne kender til muligheden for at benytte ydelsen, og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. 1 borger oplyser til tilsynet, at vedkommende på opfordring fra har afleveret en hoveddørsnøgle, således at hjælperne kan lukke sig ind, hvis borgeren ikke åbner. Borgeren oplever, at meget ofte låser hjælperne sig ind, uden først at have ringet på og oplever dette meget ubehageligt. Borgeren kan sædvanligvis selv åbne. Medarbejderne oplyser, at hvis borgeren er længe om at åbne, lukker de sig selv ind. Medarbejderne oplyser tillige, at hvis de ved et aftalt besøg ikke kan komme i kontakt med borgeren, så går de ind i hjemmet, hvis de har nøgle. Såfremt de ikke har nøgle, ringer de til ledelsen, som har ansvar for kontakt til pårørende, politi og låsesmed. Tilsynet bemærker, at såfremt en medarbejder, ved et aftalt besøg, ikke kan komme i kontakt med borgeren, skal leverandøren omgående undersøge årsagen til borgerens fravær, herunder kontakte Visitationsenheden, pårørende, og /eller Frederiksberg / Bispebjerg Hospital. Såfremt dette ikke giver resultat, er leverandøren forpligtet til at kontakte politiet med henblik på rekvirering af låsesmed. Dette jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune, stk

9 Tilsynet indskærper på baggrund af overstående, at at ledelsen sikrer, at medarbejderne udelukkende benytter nøgler efter de aftaler, der er indgået med borgerne ledelsen gennemgår procedurer for når borgeren ikke åbner ved aftalt besøg og sikrer, at medarbejderne kender og følger proceduren jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælps-ydelser i Frederiksberg Kommune, stk borger oplever, at medarbejderne ikke legitimerer sig ved fremmøde trods forespørgsel og ophængte sedler herom i boligens indgangsparti. Ledelsen oplyser efterfølgende, at denne vedvarende opfordrer medarbejderne til at bære og fremvise legitimation for borgerne. Ledelsen er bekendt med, at nogle medarbejdere ikke altid bærer legitimation skønt opfordret hertil. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående at, ledelsen sikrer, at medarbejderne bærer legitimation. Dette jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk Kommunikation mellem borger og leverandør Alle borgerne oplever, at omgangstonen med hjælperne er behagelig. Medarbejderne oplever, at omgangstonen med borgerne er meget forskellig og at borgerne generelt er meget venlige. Medarbejderne oplever, at de har kompetencerne til at opretholde en god tone. Ved behov kan man drøfte problemstillingerne med ledelsen eller en kollega. Borgerne har ikke en klagevejledning. De fleste oplyser, at de ikke kunne finde på at klage. Alle borgerne ved, hvad de ville gøre, såfremt situationen skulle opstå. 4 borgere har s kommunikationsmappe. Alle 5 borgere har kontaktoplysninger til og de oplever, at de kan komme i kontakt med leverandøren, når de har behov herfor. Tilsynet har gennemset 3 af 4 mulige kommunikationsmapper. Én mappe er ikke tilgængelig. Tilsynet bemærker, at der generelt ikke er navn på arkene i mappen, ligesom dokumentationen i mapperne er uensartet. Ledelsen oplyser, at den faste medarbejder er ansvarlig for, at kommunikationsmappe og kontaktoplysningerne findes i hjemmet og at mapperne er opdaterede. Tilsynet bemærker, at der er ikke lovkrav til, at der er en kommunikationsmappe i hjemmet. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen følger op på om medarbejderne anvender kommunikationsmappen i hjemmet, således som og på den måde som ønsker det. 9

10 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt 3 af de 5 udvalgte borgere oplever, at de får den hjælp, de har behov for. 1 borger oplever, at vedkommende modtager hjælp dagligt, men at denne hjælp kan samles på fx 3 gange om ugen. Ledelsen har efterfølgende drøftet dette med borgeren, hvorefter hjælpen er ændret. Borgeren ønsker ligeledes hjælp til at handle i lokale butikker flere gange om ugen, idet vedkommende ikke kan overskue at handle én gang om ugen. Hjælperne handler for borgerne flere gange om ugen og dokumenterer dette i kommunikationsmappen. Tilsynet drøfter med borgeren muligheden for indkøb via ordning, med supplerende støtte hertil af hjælper. er efterfølgende anmodet om revisitation af ydelsen. 1 borger oplever, at have behov for hjælp til bad flere gange om ugen, samt behov for hjælp til tilberedning af måltider, da vedkommendes ene arm er lam. Borgeren oplever, at hjælperen har udelukket muligheden for hjælp hertil og borgeren har ikke omtalt behov eller ønske herom yderligere. Medarbejderne oplever, at de taler med borgerne om deres behov for hjælp og at de henvender sig til ledelsen, hvis en borger har behov for anden hjælp. Dette sker enten pr. telefon fra borgerens hjem, umiddelbart efter besøget eller på kørelister. De oplever, at såfremt de fagligt kan argumentere for anden hjælp, så sørger ledelsen for, at søge om revisitation. Ledelsen oplyser, at den sikrer, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i borgernes funktionsniveau. Det sker via medarbejdernes månedlige samtaler med de fagansvarlige medarbejdere, via telefoniske tilbagemeldinger og via tilbagemeldinger på kørelister. har udarbejdet en Tjekliste til brug ved vurdering af behov for hjælp. s faglige konsulenter dokumenterer funktionsændringer i hjemmehjælpsjournalen, så snart der opstår ændringer. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at medarbejderne jf. Serviceloven og Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 3.2 tilbagemelder til ledelsen, når de oplever, at borgerne har ændret behov for hjælp. Dette således, at hjælpen kan justeres det aktuelle behov og at borgerne får den bedst mulige hjælp. Ledelsen har efterfølgende fulgt op på 3 konkrete forhold, efter anmodning fra tilsynet. Ledelsen har ved gennemgang af de 8 borgere, som fremkom på s revisitationsliste ikke fundet forhold, som gav anledning til en tilbagemelding til Visitationsenheden med henblik på revurdering af hjælpen. 5. Medarbejdernes kompetencer Tilsynet oplever ved fokusgruppeinterviewet, at begge medarbejdere er kompetente og 10

11 engagerede. Medarbejderne oplever, at de generelt føler sig fagligt rustet til deres hjemmehjælpsopgaver, herunder fagligt rustet til at håndtere borgere med særlige behov. Medarbejderne oplever, de er godt rustede til personlig og praktisk hjælp hos borgere med demens og fysiske handicaps. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tilbyder undervisning i demens jf. den hukommelsessvækkede borgers tilbagemeldinger til tilsynet. Se side 7 og side 8. Medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. Medarbejderne oplever, at man kan komme med ønsker til ledelsen og at denne vil bakke op herom, såfremt de finder ønsket relevant og muligt at deltage i. Manglende tilslutning fra kolleger kan betyde, at interne kursustilbud aflyses. Medarbejderne oplever, at aktuelt kunne de ønske sig mere viden om kommunikation og om særlige forhold i relation til hjælp til muslimske borgere. Ledelsen oplyser, at der er undervisning lokalt i Tryghedsplejen, der udover kan alle komme på relevante kursus. Medarbejderne oplever, at de ikke har drøftet magtanvendelse i personalegruppen. De er opmærksomme på grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. De benytter ikke magt i forbindelse med levering af hjælpen. Ledelsen oplyser, at s faglige team har ansvar for, at de nyeste regler for magtanvendelse er tilgængelige, og de gennemgås løbende på møder med medarbejderne. Begge medarbejdere hjælper med medicinadministration og føler sig fagligt rustede hertil. De kender til procedurer for korrekt medicinhåndtering og bærer på sig en kort vejledning heri. Såfremt de oplever problemer i forbindelse med medicinadministrationen, kontakter de ledelsen. Ledelsen oplyser, at medarbejderne lokalt oplæres eller vejledes forinden, de hjælper med medicinadministration. Tilsynet bemærker, at enkelte punkter ikke er helt opdaterede. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at interne instrukser for medicin administration følger Sundhedsstyrelsens pjece fra 2012: Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Pjecen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 11

12 6. Samarbejdet mellem leverandør og andre aktører Medarbejderne og ledelse oplever, at samarbejdet med hjemmesygeplejen, Visitationsenheden, hospitaler og andre leverandører fungerer godt. Medarbejderne og ledelse, oplever at de generelt har et godt samarbejde med pårørende. 7. Dokumentation Medarbejderne oplyser, at de dokumenterer i kommunikationsmappen i hjemmet for et aflagt besøg og ved ændringer i hjælpen. Ligeledes dokumenterer de på deres kørelister. Dette foregår dagligt. Tilsynet bemærker, at 1 borger ikke har en kommunikationsmappe. 1 borgers kommunikationsmappe var det ikke muligt at tjekke. Hos 2 af borgerne var personlige oplysninger ikke opdateret eller dokumenteret i kommunikationsmappen i hjemmet. Ledelsen oplyser, at s faglige konsulenter dokumenterer funktionsændringer i hjemmehjælpsjournalen, så snart der opstår ændringer. Tilsynet har taget stikprøver af dokumentationen på de 5 borgere, i kommunens elektroniske omsorgssystem, Rambøll Care. Der findes aktuelle og relevante stamdata for alle 5 borgere. Dokumentationen er hos alle 5 borgere relevant. For 4 borgere er der forhold, der giver anledning til bemærkninger. Der henvises til bilag 1 for uddybning. I 1 stikprøve er funktionsændringer hos borgerne, der medfører en ændring i de visiterede ydelser, ikke dokumenteret i Care-journalen i Hjemmehjælpsmondulet og Klientmondulet. I 3 stikprøver er der ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og borgerens behov for hjælp. I 2 stikprøver har det medført en revisitation af borgeren. Tilsynet vurderer, at 1 borger ikke har fået den hjælp, vedkommende har behov for. Borgeren har fået hjælp på anden vis. I 2 stikprøver er der i Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser de seneste 14 dage. I 2 stikprøver er der i Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata og planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og leverede og fakturerede ydelser i den periode tilsynet har haft mulighed for at gennemgå. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer og følger op på om tilbagemeldingspligten efterleves, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede, fakturerede ydelser og borgerens behov for hjælp. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til disse retningslinjer og forstår, 12

13 hvorledes tilbagemeldingerne til ledelse og Visitationsenheden kan få indflydelse på borgernes behov for hjælp og medarbejderens muligheder for at yde hjælpen bedst muligt. Medicinhåndtering Ingen af de udvalgte borgere er visiteret til medicinadministration. Opsamling på seneste tilsyn Kommunalt tilsyn: Frederiksberg Kommune har ikke aflagt anmeldt kommunalt tilsyn tidligere. Leverandørens kommentarer Ledelsen bemærker, at den skrevne rapport lever op til tilbagemeldingerne fra tilsynet. Tilsynets afsluttende bemærkninger Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger. 13

14 Bilag 1 Stikprøver dokumentation Stikprøver dokumentation Stikprøve 1 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Kommentarer: Ad 3) Der er visiteret hjælp til bad x 2 ugl. Den leveres ikke altid og byttes af og til hjælp til indkøb. Ad 6) Vedrører visitation til rengøring samt Bank/apotek/posthus. Stikprøver dokumentation Stikprøve 2 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: Kommentarer: 14

15 Stikprøver dokumentation Stikprøve 3 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: x nej: Kommentarer: Ad 3) Modtager ikke hjælp til tøjvask, supplement til indkøb og bad. Klarer det selv. Der er ikke overensstemmelse med borgerens oplevelser af, den hjælp vedkommende modtager og den hjælp der er visiteret. D : Jf. tilbagemelding fra leveres ydelserne. Stikprøver dokumentation Stikprøve 4 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: nej: x 6. ja: nej: x Kommentarer: Ad 3 ) Visiteret til Indkøb-Servicebevis kan ikke mestre dette. Hjælperen handler flere gange om ugen. Visiteret til affald x 3 ugl. har behov svarende til 2. Ad 4) Ønsker at blive mere selvhjulpen og at samle sin daglige hjælp til færre besøg. 15

16 Stikprøver dokumentation Stikprøve 5 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja:? nej: 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: Kommentarer: Ad 3) Har behov for hjælp til tøjvask, bad x flere ugl., og tilberedning af måltider. 16

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, MR. BLUES HJEMMESERVICE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, MR. BLUES HJEMMESERVICE 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, MR. BLUES HJEMMESERVICE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DANSK HUSMOR HJÆLP APS

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DANSK HUSMOR HJÆLP APS 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DANSK HUSMOR HJÆLP APS Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DIAKONISSENS HJEMMEPLEJE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DIAKONISSENS HJEMMEPLEJE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DIAKONISSENS HJEMMEPLEJE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, KÆRKOMMEN

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, KÆRKOMMEN 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, KÆRKOMMEN Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds og

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ELITE MILJØ A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ELITE MILJØ A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ELITE MILJØ A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 13 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 23 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 32 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK CLARA SERVICE GRUPPEN [ Tilsynet er udført d. 6. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK DE FORENEDE DAMPVASKERIER [Tilsynet er udført fra d. 5. og 8. oktober 2018 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM OG SYGEPLEJEN TEAM 1 KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK DE FORENEDE DAMPVASKERIER [Tilsynet er udført d. 12. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech,

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Glostrup Kommunes kommunale hjemmepleje Dato for tilsynsbesøg: 26. juni 2017 Start- og

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK : BERENDSEN VASKESERVICE [ Tilsynet er udført d. 25. og 26. september 2013 af Merete Larsen i

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [Tilsynet er udført d. 22. - 27. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen h 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG VED CENTERLEDER ANNIE

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 15. marts 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK FREDERIKSBERG VASK OG RENS [ Tilsynet er udført i perioden d. 8. -25. oktober af Merete Larsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR FREDERIKSBERG ALLÉ 53 [ Tilsynet er udført d. 27.november 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 Indhold 1. Rammerne for tilsynet... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 5 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 9 4. Klager... 13 5. Leveringen

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : KRAM [ Tilsynet er udført d.5/7 og 8/7 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : KRAM [ Tilsynet er udført d.5/7 og 8/7 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : KRAM [ Tilsynet er udført d.5/7 og 8/7 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 218 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [Tilsynet er udført d. 11. - 15. oktober 218 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 9. april 2018 af tilsynsassistent

Læs mere

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Tilsynsrapport 2012 - En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB EGEBJERG KØBMANDSGÅRD A/S [ Tilsynet er udført d. 6.-10. december 2013 af Merete Larsen Sundheds

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune.

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december Hvidovre kommune. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 13. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 23. - 25. oktober 2018 af tilsynsassistent Kirsten Bech,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012

Samlet rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp i Thisted Kommune 2012 rapport fra tilsynet med personlig pleje og praktisk i Thisted Kommune 2012 1. Indledning Ifølge servicelovens 151 c er kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE DET DANSKE MADHUS [Tilsynet er udført i perioden d. 4. til 11. maj 2017 af tilsynsassistent

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 14. januar Mødetidspunkt: 19:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 14. januar Mødetidspunkt: 19:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 3. Samlet redegørelse om tilsyn 2018 på madservice-, indkøbs-

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : DIN PRIVATE KOK [ Tilsynet er udført d. 2. og 3. juli 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Dansk Ældrepleje Dato for tilsynsbesøg: 13.03.14 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:10.00-12.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Gældende fra 2017 side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hyppighed... 4 3. Vurdering og opfølgning... 4 3.1 Tilsyn ved klager/mistanke om omsorgssvigt... 5 4.

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn for PlejeDanmark

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn for PlejeDanmark Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn for 2016 PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: 10. Januar 2017 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark

Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark Bilag: Tilsynskoncept leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp PlejeDanmark Antal borgere interviewet: 3 MÅLEMETODE MÅLEOMRÅDER VURDERINGSSKALA SUPPLERENDE BESKRIVELSE Opfyldt Delvist Tilsynets

Læs mere

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Godkendt i Byrådet den 28. august 2018 SUOC - Team Administration 2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Alle

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES DØGNREHABILITERING NORDRE FASANVEJ 57, VEJ 4 INDG. 13 2000 FREDERIKSBERG

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere