OFFENTLIGE KONTRAKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGE KONTRAKTER"

Transkript

1 OFFENTLIGE KONTRAKTER Offentlige myndigheder indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser. Disse kontrakter, der indgås med en eller flere aktører mod betaling, kaldes offentlige kontrakter og udgør en vigtig del af EU's BNP. Det er dog kun en lille procentdel af de offentlige kontrakter, der er blevet indgået med virksomheder fra andre stater. Gennemførelsen af det indre markeds principper på disse kontrakter sikrer en bedre allokering af økonomiske ressourcer og en mere rationel anvendelse af offentlige midler. Parlamentet og Rådet vedtog i 2014 en ny pakke om offentlige udbud med sigte på at forenkle procedurerne og gøre dem mere fleksible for at fremme adgangen til offentlige udbud for SMV'er og sikre, at der tages større hensyn til sociale og miljømæssige kriterier. RETSGRUNDLAG Artikel 26, artikel 34 og artikel 53, stk. 1, samt artikel 56, 57, 62 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). MÅL Offentlige kontrakter spiller en vigtig rolle i medlemsstaternes økonomi og skønnes at udgøre mere end 16 % af Unionens BNP. Inden gennemførelsen af fællesskabslovgivningen blev kun 2 % af offentlige kontrakter indgået med virksomheder fra andre stater. Disse kontrakter spiller en afgørende rolle i visse sektorer (f.eks. bygge- og anlægsarbejder, energiforsyning, telekommunikation og sværindustri) og er traditionelt kendetegnet ved en præference for nationale leverandører på basis af lovfæstede eller administrative regler. Denne mangel på åben og effektiv konkurrence udgjorde en hindring for gennemførelsen af det indre marked, idet den medførte øgede omkostninger for de ordregivende myndigheder og hæmmede udviklingen af konkurrenceevne i visse nøgleindustrier. Gennemførelsen af det indre markeds principper (navnlig fri udveksling af tjenesteydelser og fri konkurrence) på disse kontrakter sikrer en bedre allokering af økonomiske ressourcer og en mere rationel anvendelse af offentlige midler, eftersom de offentlige myndigheder får mulighed for at erhverve produkter og tjenesteydelser af den bedst mulige kvalitet til de lavest mulige priser inden for rammerne af en skarpere konkurrence. At give præference til de mest konkurrencedygtige virksomheder på det europæiske marked fremmer europæiske virksomheders konkurrenceevne (hvilket giver dem mulighed for at vokse og vinde større markedsandele) og styrker respekten for principperne om gennemsigtighed, ligebehandling, reel konkurrence og effektivitet, hvorved risikoen for svig og korruption begrænses. Et reelt åbent indre marked kan kun opnås, hvis alle virksomheder kan konkurrere om disse kontrakter på lige fod. Emneblade om Den Europæiske Union

2 RESULTATER Fællesskabet vedtog retsakter med henblik på at samordne de nationale regler. Disse retsakter indeholdt krav vedrørende bekendtgørelsen af udbud og vedrørende de objektive kriterier, på grundlag af hvilke tilbuddene skal vurderes. Efter siden 1960'erne at have vedtaget en række forskellige retsforskrifter besluttede Fællesskabet at forenkle og samordne lovgivningen om offentlige kontrakter og vedtog fire direktiver i dette øjemed (92/50/EØF, 93/36/EØF, 93/37/ EØF og 93/38/EØF). Tre af disse direktiver blev slået sammen med henblik på forenkling og gennemsigtighed til direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter (ændret ved direktiv 2005/75/EF) og direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Nogle af bilagene til disse to direktiver blev ændret ved direktiv 2005/51/EF. Med direktiv 2009/81/EF indførtes der særlige regler for offentlige indkøb af forsvarsmateriel, som skulle lette adgangen til andre medlemsstaters markeder for forsvarsmateriel. REFORM Parlamentet og Rådet vedtog i 2014 en ny pakke om offentlige udbud med sigte på at forenkle procedurerne og gøre dem mere fleksible for at fremme adgangen til offentlige udbud for SMV'er og sikre, at der tages større hensyn til sociale og miljømæssige kriterier. Den lovgivningsmæssige ramme omfatter direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF og direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. Den nye pakke om offentlige udbud fuldstændiggøres med et nyt direktiv om koncessioner (direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter), der fastsætter en passende retlig ramme for tildeling af koncessioner og sikrer, at alle økonomiske aktører i EU har effektiv og ikkediskriminerende adgang til EU-markedet, og den giver større sikkerhed for så vidt angår gældende ret. Der er ligeledes taget hensyn til det eksterne aspekt af offentlige udbud med Kommissionens forslag til forordning af 21. marts 2012 om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb. Kommissionen vedtog i april 2012 en strategi for offentlige e-indkøb [1] med sigte på at opnå fuldt elektroniske indkøb senest medio 2016 og fremsatte den 26. juni 2013 et forslag til et direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. Parlamentet og Rådet vedtog direktivet om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud den 16. april 2014 [2]. Fristen for gennemførelse i medlemsstaterne er fastsat til den 27. november DEFINITIONER Ved»offentlige kontrakter«forstås gensidigt bebyrdende aftaler, som indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører bygge- og anlægsarbejder, levering af varer eller tjenesteydelser. [1]COM(2012)0179. [2]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud (EUT L 133 af , s. 1). Emneblade om Den Europæiske Union

3 »Ordregivende myndigheder«er staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.»koncessioner«er gensidigt bebyrdende kontrakter, der indgås skriftligt, hvorved en eller flere ordregivende myndigheder eller ordregivende enheder overdrager ansvaret for byggeog anlægsarbejder (i tilfælde af koncession på bygge- og anlægsarbejder) eller levering og forvaltning af tjenesteydelser (tilfælde af koncessioner for tjenesteydelser) til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget for denne overdragelse enten udelukkende består i retten til at udnytte de bygge- og anlægsarbejder eller de tjenesteydelser, der er genstanden for kontrakten, eller i denne ret sammen med betaling af en pris. Tildeling af en koncession omfatter overdragelse til koncessionshaveren af en driftsrisiko. PROCEDURE FOR OFFENTLIGE UDBUD Alle procedurer skal være i overensstemmelse med EU-rettens principper, navnlig for så vidt angår den frie bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, samt de principper, der er afledt heraf, såsom ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Konkurrence, fortrolighed og effektivitet skal også respekteres. A. Typer af procedurer: Udbud skal svare til forskellige procedurer på basis af et tærskelsystem kombineret med metoder til beregning af den anslåede værdi af hver enkelt offentlig kontrakt og retningslinjer for de procedurer, der skal anvendes, hvad enten de er obligatoriske eller vejledende, som anført i direktiverne. I den»offentlige udbudsprocedure«kan enhver interesseret økonomisk aktør afgive tilbud. I den»begrænsede udbudsprocedure«er det kun indbudte aktører, der kan afgive tilbud. I»udbud med forhandling«kan enhver økonomisk aktør indgive ansøgning om at deltage, men kun indbudte ansøgere, som følge af vurderingen af de tilvejebragte informationer, kan indgive et indledende tilbud, der tjener som basis for de efterfølgende forhandlinger. I»proceduren med konkurrencepræget dialog«kan enhver økonomisk aktør indgive ansøgning om at deltage, men kun de indbudte ansøgere kan deltage i dialogen. Proceduren anvendes, når de ordregivende myndigheder ikke er i stand til at definere de midler, de har behov for, eller til at bedømme, hvilket løsning markedet kan tilbyde. Kontrakten tildeles udelukkende på grundlag af tildelingskriteriet om det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der er skabt en ny procedure,»innovationspartnerskabet«, til sager, hvor der er behov for en innovativ løsning, der ikke allerede er til rådighed på markedet. Den ordregivende myndighed beslutter at etablere et innovationspartnerskab med en eller flere partnere, der udfører separate forskningsog udviklingsaktiviteter, med henblik på at forhandle om en ny innovativ løsning i løbet af udbudsproceduren. I specifikke sager og omstændigheder kan ordregivende myndigheder tildele offentlige kontrakter gennem en procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse. B. Kriterier for tildeling af en kontrakt De ordregivende myndigheder skal basere tildelingen af offentlige kontrakter på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Reformen af reglerne for offentlige udbud indførte dette nye kriterium for tildeling baseret på princippet om det»økonomisk mest fordelagtige bud«, som sigter mod at sikre valuta for pengene (i stedet for det billigste). Det tager f.eks. hensyn til kvalitet samt til prisen eller til livscyklusomkostninger, til det pågældende arbejde, de pågældende varer eller tjenesteydelser. Dette kriterium lægger større vægt på kvalitet, miljø og sociale hensyn samt på innovation. Emneblade om Den Europæiske Union

4 C. Bestemmelser om offentlighed og gennemsigtighed Udbudsprocedurerne skal sikre den nødvendige gennemsigtighed i alle faser. Dette opnås især ved offentliggørelsen af væsentlige dele af udbudsprocedurerne og gennem udbredelse af oplysninger om ansøgere og tilbudsgivere (f.eks. hvilke kriterier og ordninger der skal anvendes i beslutningen om tildeling af kontrakt, oplysninger om procedurens gennemførelse og resultater og oplysninger om årsager til afvisning) samt gennem levering af tilstrækkelig dokumentation vedrørende alle procedurens trin. D. Klagemuligheder Med henblik på at tage hånd om sager vedrørende ordregivende myndigheders overtrædelser af reglerne om offentlige udbud indeholder direktivet om klagemuligheder (direktiv 2007/66/ EF) bestemmelser om en effektiv klageprocedure, som omfatter både direktiverne om offentlige kontakter og direktivet om koncessioner, og det indfører to vigtige elementer.»standstillperioden«giver i forlængelse af beslutningen om tildeling tilbudsgivere mulighed for at undersøge beslutningen og beslutte, hvorvidt de ønsker at indlede en klageprocedure. I løbet af denne periode på mindst ti dage kan de ordregivende myndigheder ikke undertegne kontrakten. Direktivet om klagemuligheder fastsætter også strengere regler til beskyttelse mod ulovlig direkte tildeling af offentlige kontrakter. E. Andre aspekter med hensyn til offentlige udbud De nye regler fremmer grønne offentlige indkøb gennem en strategi for livscyklusomkostninger og muligheden for at henvise til et særligt mærke eller miljømærke. Sociale aspekter er også vigtige med særlige bestemmelser for social inklusion, sociale kriterier og underentreprise og en forenklet ordning for tjenesteydelseskontrakter indeholdt i direktiverne. Mindskelse af bureaukratiet og styrkelse af SMV'ers adgang til offentlige udbud er også centrale elementer. De nye regler indfører det»fælles europæiske udbudsdokument«og anvendelse af egenerklæringer. SMV'ers adgang til offentlige udbud vil især blive styrket via muligheden for at opdele kontrakter i delkontrakter og ved en begrænsning af kravene om årlig omsætning. De nye direktiver gør den progressive anvendelse af e-indkøb obligatorisk og fastsætter specifikke regler for teknikker og instrumenter til elektroniske og samlede udbud, såsom rammeaftaler, dynamiske indkøbssystemer, elektroniske auktioner, elektroniske kataloger, centraliserede indkøbsaktiviteter og grænseoverskridende fælles udbudsprocedurer. Direktiverne omfatter EU- Domstolens retspraksis i forbindelse med interne forhold og gør det muligt for de ordregivende myndigheder på visse betingelser at tildele en kontrakt til en underentreprise uden at anvende udbudsproceduren. Endelig styrker de nye regler den gældende lovgivning for så vidt angår interessekonflikter, nepotisme og korruption, idet de giver forbedrede garantier for sunde procedurer vedrørende udelukkelsesgrunde, forudgående høring, ændring af kontrakter og gennemsigtighed. KONCESSIONER Mens revisionen af reglerne for forsyningssektoren er mere eller mindre på linje med revisionen af reglerne om offentlige udbud (selv om de er tilpasset for at bevare muligheden for større fleksibilitet i praksis for enheder, der er involveret i kommerciel eller industriel aktivitet), er de nye regler om koncessioner mere specifikke. Direktivet finder kun anvendelse på koncessionskontrakter med en værdi, der er lig med eller overstiger fem mio. EUR, og visse typer koncessioner er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, herunder koncessioner i forbindelse med drikkevand. I modsætning til de almindelige procedurer for offentlige udbud, kan de ordregivende myndigheder frit strukturere Emneblade om Den Europæiske Union

5 proceduren for koncessionskontrakter i henhold til nationale standarder eller deres egne præferencer, så længe de følger visse grundlæggende regler om følgende: offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse, tilvejebringelse af oplysninger om minimumskravene og tildelingskriterierne, overholdelse af etablerede krav og udelukkelse af de ansøgere, der ikke opfylder dem, udelukkelse af ansøgere, der er dømt for visse lovovertrædelser, såsom svindel og hvidvaskning af penge, og tilvejebringelse af oplysninger til deltagerne om, hvordan procedure skal organiseres sammen med en vejledende tidsplan. Endvidere kan genstanden for koncessionen, tildelingskriterierne og minimumskravene ikke være genstand for forhandling i procedurerne og tildeling af koncessioner. Koncessionskontrakter er tidsbegrænsede og spørgsmålet om, hvorvidt de kan forlænges, skal behandles under proceduren for ændringer af kontrakten. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Før Parlamentet vedtog pakken om offentlige udbud den 15. januar 2014 havde det vedtaget adskillige beslutninger, herunder beslutningen af 18. maj 2010 om nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter, af 12. maj 2011 om lige adgang til offentlige markeder i EU og tredjelande og af 25. oktober 2011 om modernisering af offentlige indkøb. Parlamentet støttede med disse beslutninger især forenklingsforanstaltninger (f.eks. fleksible procedurer) og opfordrede til øget retssikkerhed. Parlamentet fandt, at den billigste pris ikke burde være det eneste kriterium, der blev taget i betragtning ved tildeling af kontrakter, men snarere at den bedste værdi, herunder kriterier om bæredygtighed (såsom livscyklusomkostninger og miljømæssige og sociale kriterier) også burde tages i betragtning. Den seneste forskning viser, at den igangværende Brexit-proces vil skabe betydelig usikkerhed og negative konsekvenser for det indre marked og de europæiske borgeres rettigheder i det digitale indre marked [3]. Parlamentet skal spille en central rolle med hensyn til at sikre, at der er demokratisk legitimitet og respekt for borgernes rettigheder i denne proces [4]. Mariusz Maciejewski 11/2017 [3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf [4]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017, Emneblade om Den Europæiske Union

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Udkast d. 23. december Udkast til

Udkast d. 23. december Udkast til Udkast d. 23. december 2010 Udkast til Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Læs mere

OFFENTLIGE KONTRAKTER

OFFENTLIGE KONTRAKTER OFFENTLIGE KONTRAKTER Offentlige myndigheder indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser. Disse kontrakter, der indgås med en eller flere

Læs mere

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD)

Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 6436/12. Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. februar 2012 (17.02) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0438 (COD) 6436/12 MAP 12 MI 91 CODEC 364 NOTE fra: til: Vedr.: generalsekretariatet/formandskabet

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Regelgrundlag for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdien

Regelgrundlag for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdien NOTAT September 2019 KONKURRENCE- OG Regelgrundlag for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdien Resumé I forbindelse med forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2. Europæisk institution/agentur eller international organisation Regional eller lokal myndighed.

Officielt navn: CVR-nummer: 2. Europæisk institution/agentur eller international organisation Regional eller lokal myndighed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Bekendtgørelse om tildeling af koncession

Læs mere

UDGIFTER, SOM MEDFINANSIERES AF STRUKTURFONDENE OG SAMHØRIGHEDSFONDEN, I TILFÆLDE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF UDBUDSREGLERNE

UDGIFTER, SOM MEDFINANSIERES AF STRUKTURFONDENE OG SAMHØRIGHEDSFONDEN, I TILFÆLDE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF UDBUDSREGLERNE Endelig udgave af 29/11/2007 COCOF 07/0037/03-DA EUROPA-KOMMISSIONEN RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF FINANSIELLE KORREKTIONER, DER SKAL ANVENDES PÅ UDGIFTER, SOM MEDFINANSIERES AF STRUKTURFONDENE OG

Læs mere

Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter

Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter Denne høring har til formål at indhente oplysninger om ordregivende

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0438(COD) 2.8.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om det Indre Marked

Læs mere

Danmark-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:509170-2017:text:da:html -København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2017/S 244-509170 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 SEK(2011) 1589 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Danmark-Faaborg: Saltspredere 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Faaborg: Saltspredere 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298056-2017:text:da:html -Faaborg: Saltspredere 2017/S 144-298056 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

L 175 Tidende RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

L 175 Tidende RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 11. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0897 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter 1. Resumé Tildelingen af koncessioner om offentlige

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om tildeling af koncessionskontrakter. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om tildeling af koncessionskontrakter. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 20.2.2012 ARBEJDSDOKUMENT om tildeling af koncessionskontrakter Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Ordfører:

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.8.2012 494.668(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.3.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (30/2012) Om: Begrundet udtalelse fra Det Spanske Kongeriges parlament, Cortes Generales, om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) L 3/16 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Varer TED Tenders Electronic Daily

Varer TED Tenders Electronic Daily Side 1 af 6 Varer - 322817-2017 16/08/2017 S155 - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling i hasteprocedure I. II. III. IV. VI. -Viborg: Medicinsk udstyr 2017/S 155-322817 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Køb af rekrutteringsydelser.

Køb af rekrutteringsydelser. Køb af rekrutteringsydelser. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35193722.aspx Ekstern udbuds ID 255243-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 01.01.2010 010.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 4. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

A8-0023/149. Begrundelse

A8-0023/149. Begrundelse 2.3.2016 A8-0023/149 149 Betragtning 14 a (ny) (14a) Selv om public service-forpligtelser kan defineres og udpeges af nationale myndigheder, bør en generel forpligtelse, der er fastsat i national eller

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU. Del I: Ordregivende enhed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU. Del I: Ordregivende enhed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser forsyningsvirksomhed Direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1, 20.2.2015 L 47/29 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/280 af 13. november 2014 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Hvordan giver udbudsloven mulighed for at stille krav om mærker

Hvordan giver udbudsloven mulighed for at stille krav om mærker Hvordan giver udbudsloven mulighed for at stille krav om mærker Maria Haugaard, advokat Seminar om krav om miljømærker i indkøb og udbud 6. november 2017 Udbudslovens muligheder for at stille krav om mærker

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlrsehen NO_DOC_EXT: 2018-057857 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hl@bofa.dk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Officielt navn: Sikkerhedsstyrelsen Adresse: Nørregade 63 By: Esbjerg Postnummer: 6700

Officielt navn: Sikkerhedsstyrelsen Adresse: Nørregade 63 By: Esbjerg Postnummer: 6700 1/ 15 ENOTICES_SIK2 04/05/2011- ID:2011-061834 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere