Orientering om skatteregler mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om skatteregler mm"

Transkript

1 Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige beskatningsformer. Da skattereglerne har betydning for, hvordan økonomien er i et vindmølleprojekt, er det klogt på forhånd at sætte sig grundigt ind i dem og eventuelt søge yderligere rådgivning hos Danmarks Vindmølleforening eller ved en revisor. Nedenfor gennemgås love og regler på skatte-og afgiftsområdet m.m. Der gives udtryk for, hvordan de skal fortolkes, men kan ikke bruges til afgørelse af konkrete sager med myndighederne. I sådanne tilfælde er det alene love og regler, der er afgørende. Foruden skatteregler er også momsregler og beskrivelse af interessentskaber og andre selskabsformer belyst. Seneste revision april 2013 De nye skatteregler kan deles op i tre grupper 1. Overgangsordning 2. Skematisk regel 3. Erhvervsmæssig opgørelse I det følgende beskrives de tre grupper: Overgangsordning Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, der er erhvervet før den 22. maj 1996, kan vælge at holde indtægter og udgifter, herunder afskrivninger vedrørende vindmølledriften uden for indkomstopgørelsen for indkomståret 1996 og senere indkomstår. Det er dog en betingelse, at vindmølleejerne for indkomståret 1995 har anvendt reglerne i SD-CIRKULÆRE skattemæssig behandling af vindmøller fra 1987, punkt Det fortæller, at såfremt ejeren kun har privat elforbrug på det forbrugssted, der er tilmeldt vindmøllen, og at udbetalingen fra elværket er mindre end omkostningen til køb af el + 10 % er mølleejeren at betragte som skattefri. Mindre overskridelser af grænsen på 10 % for enkelte år medfører ikke, at produktionen anses for erhvervsmæssig. Der er således to betingelser, der skal være opfyldt for at være omfattet af overgangsordningen: For det første skal vindmøllen/vindmølleandelene være anskaffet før 22. maj For det andet skal ejeren have brugt den gamle 10 % -regel for indkomståret 1995.

2 Skematisk regel for andele i møllelav og privat anskaffede vindmøller herunder husstandsmøller Ligningslovens 8P stk. 1-8 Andele i vindmøllelav og privat anskaffede vindmøller herunder husstandsmøller opgjort under den skematiske regel betragtes om en privat ikke fradragsberettig investering. Ligesom anskaffelsen er privat ikke fradragsberettig er salget privat og ikke skattepligtig. I forbindelse med vedtagelse af forhøjelsen af bundfradraget fra kr. til kr. med ikrafttræden den 31. december 2010 og med virkning fra 1. januar 2010 er indføjet en skærpelse af retten til at være omfattet af den skematiske regel. Det forhøjede bundfradrag gælder alle eksisterende vindmølleandele som hidtil er opgjort under den skematiske ordning, også i forbindelse med videresalg til anden person. En forudsætning for at nye andele kan opgøres under den skematiske regel er, at andelene udbydes efter samme principper som for andele, jævnfør VE-lovens 14 stk. 3, kostprisen. Andele der tidligere skattemæssigt har været opgjort som erhvervsmæssig benyttet skal for at blive omfattet af den skematiske regel have fastsat en udbudspris af Energinet.dk eller anden offentlig myndighed. Med vedtagelse af L 86 den 19. december 2012, omhandler bl.a. en ændring af muligheden for private at fortage en erhvervsmæssig investering i bl.a. husstandsmøller. Private personer der senest den 19. november 2012 har indgået bindende kontrakt om køb af en husstandsmølle kan betragte købet som erhvervsmæssig. Private personer der har købt en husstandsmølle den 20. november 2012 eller senere er henvist til skattemæssigt at benytte den skematiske regel. Personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan én gang for alle vælge at medregne indkomst ved vindmølledriften til den skattepligtige indkomst ud fra følgende opgørelse: Af den del af bruttoindtægten fra vindmølledrift, dvs. den samlede indtægt fra elværket inklusiv en evt. renteindtægt fra hensat kapital, der overstiger kr., skal 60 % medregnes til den skattepligtige personlige indkomst. Fradraget kan aldrig overstige indtægten. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. En betingelse for at oppebære mere end ét fradrag i en husstand er, at personerne står som selvstændige ejere af vindmøllen/vindmølleandelene. Såfremt indkomsten ved vindmølledriften medregnes til den skattepligtige indkomst, som beskrevet ovenfor, kan der ikke foretages fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften og heller ikke foretages afskrivninger. Hvis den skattepligtige vælger at anvende disse regler, anses vindmøllen eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til privat formål. Vindmølleejere, der anvender overgangsordningen eller den skematiske regel medregnes derfor ikke ved opgørelsen af antallet af ejere i relation til anpartsreglen (se side 3). Eksempel for en person under den skematiske regel Salg af el ekskl. moms + el-og CO2 tilskud Bundfradrag Rest Skattepligtig indtægt 60 % af kr kr kr kr kr. Personen skal ifølge eksemplet tillægge kr. til sin skattepligtige personlige indkomst.

3 Erhvervsmæssig opgørelse Hvis den skattepligtige vælger at medregne indkomst fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for som ovenfor skitseret, anses vindmøllen eller vindmølleandelene for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Det betyder, at al indtægt er skattepligtig med fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivninger. Såfremt vindmølleejeren i 1995 har anvendt reglerne om blandet privat-/erhvervsmæssig benyttelse, og herefter for indkomståret 1996 og efterfølgende år vælger at medregne indkomst ved vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler, overgår den del af anskaffelsessummen for vindmøllen eller vindmølleandelene, der henstår uafskrevet ved begyndelsen af indkomståret 1996, til afskrivning efter reglerne i afskrivningslovens afsnit I, fra og med indkomståret Ovenstående betyder, at gamle vindmølleejere har tre muligheder for beskatning, mens nye vindmølleejere, ejere fra 1. januar 1996 eller senere, udelukkende kan vælge mellem den skematiske regel eller erhvervsmæssig opgørelse. En reduktion i elforbruget i 1996 eller senere medfører ikke, at man går ud af overgangsordningen, f.eks. ved omlægning fra elvarme til rørført varmeforsyning Ved første gangs anskaffelse af vindmølle/vindmølleandele i perioden 1. januar til 22. maj 1996, opfyldes reglerne i overgangsordningen ikke. Hvis der er flere personer i en husstand, hvoraf den ene har erhvervet en vindmølle/vindmølleandele før den 22. maj 1996 og er omfattet af overgangsordningen, kan en anden myndig person i husstanden ifølge loven erhverve andele 22. maj eller senere uden konsekvens for førstnævntes tilknytning til overgangsordningen, idet person nr. 2 er omfattet af den skematiske regel eller erhvervsmæssig opgørelse. Havde det derimod været førstnævnte, der havde erhvervet yderligere andele, ville denne person være omfattet af den skematiske regel eller erhvervsmæssig opgørelse, og altså miste muligheden for brug af overgangsordningen. Anpartsregler Inden omtalen af beskatningsformer skal nævnes, at der med lov nr. 388 af 7. juni 1989 om ændring af forskellige skattelove for anparter, er sket nogle ændringer for bl.a. vindmøllelav. Det gælder de vindmøllelav, der har mere end 10 interessenter, der vælger at bruge erhvervsmæssig opgørelse, og hvor den skattepligtige ikke deltager aktivt i driften af vindmøllen i væsentligt omfang, hvilket betyder mere end 50 timer pr. måned. Sådanne vindmøllelav skal udarbejde et skatteregnskab fælles for alle i lavet og alle interessenter skal bruge samme afskrivningsprocent, det vil sige regnskabet slutter med resultat efter afskrivning. De interessentskaber, der er oprettet før 12. maj 1989, og som ikke er omfattet af lovændringen, vil slutte med resultat før afskrivning.

4 Hovedtrækkene i lovindgrebet er følgende for interessentskaber stiftet efter 12. maj 1989: 1) Indkomst skal fremover altid beskattes som kapitalindkomst. 2) Underskud fra virksomheden (møllen), herunder renteudgifter fra fælleslån i møllelavet, kan ikke modregnes i personens øvrige personlige indkomst, men kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i efterfølgende års overskud fra samme virksomhed (mølle). 3) Virksomhedsordningen kan ikke anvendes. 4) Tallene fra det fælles skatteregnskab skal indberettes til skattemyndighederne inden 1. maj året efter det kalenderår, som oplysningerne kommer fra. Valg af skatteordning For nye vindmølleejere er der to valgmuligheder, skematisk opgørelse eller erhvervsmæssig opgørelse. Det er svært umiddelbart at nævne, hvilken skatteopgørelse den enkelte mølleejer skal vælge, fordi der er mange forhold, som gør sig gældende, bl.a. hvilken personlig skatteprocent den enkelte forventer at have i investeringsperioden, og om man har negativ eller positiv kapitalindkomst i investeringsperioden. Det, der endvidere er med til at gøre valget svært er, at opgørelsen af personlig indkomst henholdsvis kapitalindkomst, kan blive ændret med tiden. Den skematiske opgørelse er en simpel skatteordning, der primært henvender sig til vindmølleejere, der har andele. Er man privat investor, og ønsker at købe over de førnævnte andele, og på den baggrund vælger erhvervsmæssig opgørelse, vil det for den enkelte være en stor fordel, at der i møllelavet er flere end ti interessenter, der vælger erhvervsmæssig opgørelse, så møllelavet bliver omfattet af de tidligere nævnte anpartsregler. Fordelen for private investorer at være omfattet af anpartsreglerne er, at den enkelte ikke skal sørge for at lave en erhvervsmæssig opgørelse, som for de fleste vil betyde revisorassistance. Er der derimod ti interessenter eller derunder, der vælger erhvervsmæssig opgørelse, kan den enkelte interessent vælge skattemæssigt at benytte virksomhedsordningen (beskrives efterfølgende). Det får ikke skattemæssige konsekvenser for de interessenter, der benytter skematisk opgørelse, at møllelavet er omfattet af anpartsreglerne. Renter Renteindtægter er til enhver tid skattepligtige. Da dette også gælder renteindtægter i interessentskaber, skal der ved årsafslutningen oplyses over for interessenterne, hvor mange renteindtægter, der har været pr. andel det pågældende år. Den enkelte interessent skal oplyse på sin selvangivelse, hvor mange renter, der i alt er på hans/hendes andele. Interessenter, der benytter den skematiske opgørelse, skal dog ikke særskilt opgive renteindtægterne på selvangivelsen. De evt. små renteindtægter, der påhviler den enkelte interessent, indgår i den samlede skatteopgørelse sammen med bruttoindtægten ved elsalg.

5 Renteudgifter er fradragsberettigede efter de samme regler som alle andre renteudgifter, også selvom de kommer fra et interessentskab. På samme måde som renteindtægter, skal renteudgifterne oplyses pr. andel overfor interessenterne, så den enkelte kan oplyse dem i sin selvangivelse efter antal ejede andele. Er vindmøllelavet omfattet af Lov nr. 388 af 7. juni 1989 (anpartsreglerne), henvises til afsnittet om anpartsreglerne side 3. Enkeltmandsejede vindmøller herunder husstandsmøller etableret i forbindelse med virksomhed Enkeltmandsejede vindmøller betragtes skattemæssigt på samme måde som tidligere beskrevet under fællesmøller, erhvervsmæssig opgørelse. Da der i forbindelse med etablering af enkeltejede vindmøller gerne er tale om en stor enkeltstående investering, er det derfor meget vigtigt med fornøden rådgivning fra evt. Danmarks Vindmølleforening samt ikke mindst fra egen revisor. Det er i dag muligt for erhvervsdrivende at lade sig beskatte af erhvervsindkomst efter følgende tre love: Personskatteloven Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan der opnås fuld fradragsværdi for virksomhedens renteudgifter. Endvidere kan en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst, mens resten beskattes som personlig indkomst, hvoraf der svares arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere er det muligt under nogle givne forudsætninger at opspare overskud i virksomheden mod kun at betale virksomhedsskat på 25 %. Ved overførsel af opsparet overskud fra virksomheden til personlig ejer, betales forskellen mellem betalt virksomhedsskat og personlig skat på overførselstidspunktet. Forudsætningen for at anvende virksomhedsordningen er, at den omfatter hele den erhvervsdrivendes virksomhed og et fuldt indkomstår, når virksomheden har været drevet hele året. Hvis der drives flere virksomheder, skal samtlige virksomheder være omfattet af virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsskatteordningen. Indkomsten fra vindmølledriften opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. En del af eller hele resultatet overskud før renter men efter afskrivning kan beskattes som kapitalindkomst, idet der bliver beregnet et kapitalafkast af primo værdien af vindmøllen. Dette kapitalafkast fratrækkes den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastsatsen reguleres fra lovgivningens side for hvert indkomstår. Ved at få beregnet et kapitalafkast, spares der arbejdsmarkedsbidrag af dette beløb, idet arbejdsmarkedsbidraget beregnes som personlig indkomst fra virksomheden minus kapitalafkast. Endvidere kan der opspares 25 % af den positive personlige indkomst på en konjunkturudligningsfond. Af det opsparede beløb betales en foreløbig skat på 25 %, mens det resterende beløb de 75 % -skal bindes i et pengeinstitut på en særlig

6 konjunkturudligningskonto. Reglerne minder om opsparing i virksomhedsordningen, men kan være lidt mere enkle. Til gengæld kræver opsparingen mere likviditet, idet opsparingen er bundet på særlig konto. Tilslutningsafgift Når der foretages erhvervsmæssig opgørelse af vindmølleoverskud, kan tilslutningsafgiften i forbindelse med vindmøllens tilslutning til elnettet fratrækkes indkomsten jf. SKATM (skattemeddelelser) s Fradraget er betinget af, at vindmøllen ikke anvendes i relation til vindmølleejerens private elforbrug. Arbejdsmarkedsbidrag Alle, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, og som vælger erhvervsmæssig opgørelse, skal betale arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget er på 8 %. Bidraget skal beregnes på grundlag af overskud fra vindmøllens drift før renteudgifter. Dvs. er der en skattepligtig indtægt, der er større end det skattemæssige fradrag, så skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af den del, der ligger over det skattemæssige fradrag. Bidraget kan dog minimeres ved brug af kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Arbejdsmarkedsbidraget opkræves af den lokale Told-og Skatteregion på udsendte indbetalingskort. Endelig opgørelse af satsen finder først sted ved beregning af årsopgørelsen for skatteåret. Alle vindmøller i ejers forbrugsinstallation Vindmøller herunder husstandsmøller etableret i forbindelse med virksomhed kan skattemæssigt både sammenlignes med fællesmøller og enkeltejede møller som tidligere omtalt. Vindmøller herunder husstandsmølleretableret i forbindelse med virksomhed som normalt forsyner ejeren privat med el direkte fra møllen, skal man være opmærksom på, at der, oven i indtægten fra netselskabet, skal indtægtsføres et beløb for det private forbrugte el der i 2013 er fastsat til 2,20 kr. for de kwh, der forbruges direkte fra møllen. Beløbet reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Momsregler Momsregistrering af vindmøller skal finde sted, i følgende situationer: 1) Vindmølleejere, hvis salg til elværket overstiger kr. om året 2) Vindmølleejere, der i forvejen er registreret, f.eks. landmænd, skal betale moms af salget til elværket uanset salgets størrelse. Det gælder de, der helt eller delvis anvender el til fradragsberettigede formål 3) Vindmølleejere, der i forvejen er registrerede, som anvender den ikke-solgte el privat

7 For fællesejede vindmøller, organiseret i I/S, ApS, forening eller lignende, gælder reglerne i punkt 1. Såvel fællesejede som nye enkeltejede vindmøller registreres i Register for byerhverv, dette medfører, at der skal afregnes moms hvert kvartal. Salgsmoms Momsreglerne er også forskellige afhængig af, om det er en enkeltmandsejet eller en fællesejet vindmølle. Ligeså om møllen sælger alt el til elværket, eller om der går noget til ejeren direkte. Derfor må her også laves en opdeling i de enkelte tilfælde: 1) Fællesejede vindmøller, som sælger hele produktionen til elværket: Hvis vindmøllen f.eks. ejes af et interessentskab og hele produktionen sælges til elværket, så skal interessentskabet afregne moms af den samlede elektricitetspris. Se momsfakturaen, som modtages fra elværket. Der skal ikke betales moms af interessenternes indskudte kapital til etableringen af vindmøllen. Elværkets levering af el til de enkelte interessenter er ikke afhængigt af indskuddet. 2) Fællesejede vindmøller, som sælger produktionen til interessenterne via eget ledningsnet, helt eller delvist: Hvis vindmøllen ejes af et interessentskab og produktionen leveres via eget ledningsnet, helt eller delvist, til enkelte interessenter, skal interessentskabet betale moms af det beløb, der modtages fra interessenterne. Er vindmøllen registreret efter elafgiftsloven, skal der betales moms af beløbet inkl. elafgift. Interessentskabet skal desuden afregne for moms for en eventuel overskydende produktion, der leveres til elværket. Der skal betales moms af interessenternes indskudte kapital til etablering af vindmøllen. Dette gælder kun, når leveringen af el til de enkelte interessenter er afhængig af indskuddet. Hvis indskuddet tilbagebetales, skal der dog ikke betales moms af indskuddet. Endelig skal der betales moms af interessenternes indbetalinger til dækning af et eventuelt driftsunderskud. 3) Enkeltmandsejede vindmøller, som sælger hele produktionen til elværket: Sælges hele produktionen til elværket, skal der betales moms af den samlede pris for el, som modtages fra elværket. Se momsfakturaen. 4) Enkeltmandsejede vindmøller, som kun sælger en del af produktionen til elværket: Anvendes en del af produktionen via eget ledningsnet, skal der afregnes moms af den el, der sælges til værket. Se momsfakturaen. Ejeren skal også betale moms af den del, der anvendes privat eller til andet ikke fradragsberettiget formål. Der skal ikke betales moms af den el, der anvendes til fradragsberettigede formål i ejerens registrerede erhvervsvirksomhed, f.eks. landbrug. Dette gælder også, hvis strømmen anvendes til drift af vindmøllen. Salgsprisen til elværket kan ikke lægges til grund ved beregning af momsen af det private forbrug m.v. Der skal i stedet foretages en kalkulation over remstillingsprisen pr. kwh og denne skal bruges ved momsberegning. Kalkulationen foretages som følger:

8 På grundlag af møllens samlede årsproduktion beregnes kwh-prisen. I kalkulationen skal indgå alle omkostninger, også ikke-afgiftsbelagte, i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af møllen. Desuden skal der indgå en udgift til afskrivning, i møllens 10 første produktionsår, på 10 % af møllens samlede anskaffelsespris, herunder f.eks. udgifter til fundament. Alle beløb er ekskl. moms. Købsmoms De registrerede vindmølleejere kan til købsmomsen medregne momsen af opførelses-, drifts-og vedligeholdelsesomkostninger m.m. efter de almindelige regler. Der er altså fuldt fradrag for moms af udgifter, der vedrører selve anlægget. Moms af udgifter til det private forbrug af el, f.eks. stikledning til ens ejendom, kan ikke medregnes i købsmomsen. Momsregistrerede vindmølleejere kan fradrage moms, som er faktureret fra elselskabet eller vindmøllelavet, efter momslovens almindelige regler. Energiafgifter Endvidere kan momsregistrerede vindmølleejere med enkelte undtagelser via momsangivelsen få godtgjort elafgiften i samme omfang som andre virksomheder. Energiafgiften er i ,70 pr. kwh. Den samlede energiafgift refunderes. Der er fuldt fradrag for Energispareafgiften på 0,60 kr./kwh. Eldistributionsbidraget godtgøres med 3 øre ud af de 4 øre/kwh der opkræves. Der er fradrag for tillægsafgiften på 4,10 øre/kwh ud af de 6,20 øre/kwh der opkræves. Energispareafgiften(tidligere CO2-afgift)på 6,50 øre/kwh, er der ikke fradrag for Samlet set er afgiften på elektricitet i 2013 på 82,00 øre/kwh. Fra 1. februar 2013 godtgøres i alt 72,40 øre/kwh Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven Med virkning fra den 1. januar 1994 er der indført brugerbetaling for godkendelse og tilsyn med vindmøller. Dog er vindmøller under 25 kw undtaget. Godkendelses- og tilsynsmyndighederne opkræver brugerbetaling til dækning af myndighedernes omkostninger i forbindelse med konkret behandling af ansøgnings- og myndighedsbehandling samt tilsyn med vindmøller. Brugerbetalingen opkræves af kommunale myndigheder og opkræves hvert år senest den 1. marts for udførte opgaver det foregående år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet. Ejerformer Interessentskabsejede vindmøller Interessentskabsejede vindmøller er i dag langt den foretrukne måde at etablere et vindmøllelav på i Danmark. Fordelene ved interessentskabsejede vindmøller er, at det er en enkel og billig måde at etablere et vindmøllelav på. Det giver samtidig mulighed for at benytte den simple skatteordning (skematisk opgørelse).

9 Ulempen er, at der er fuld og solidarisk hæftelse mellem interessenterne i forhold til interessentskabets forpligtelser. Hæftelsen kan til dels elimineres ved at etablere et gældfrit møllelav. Stiftelsen af et interessentskab sker ved en skriftlig aftale mellem deltagerne en interessentskabskontrakt, der indeholder vedtægter. Vedtægterne skal indeholde oplysninger om interessenternes indbyrdes forhold og deres rettigheder og forpligtelser overfor interessentskabet. Der skal også tages stilling til, hvilket kapitalindskud, der er nødvendigt, og hvordan fordelingen skal være på de enkelte interessenter. Det er ikke indskuddets størrelse, der bestemmer, hvilken hæftelse den enkelte interessent har ved at deltage i I/S'et. Overfor I/S'ets kreditorer hæfter de enkelte interessenter fuldt solidarisk og personligt, altså hæfter hver af dem for hele I/S'ets gæld med hele deres formue, men internt med regresret hos de andre interessenter. Gældsforpligtelsen udregnes ved at trække I/S'ets aktiver fra gælden og interessenterne hæfter hver for sig for hele underskuddet. Den, der betaler, kan så inddrive pengene hos de andre, der skal betale deres del af udlægget. Principielt kommer alle til at hæfte i forhold til deres andel i interessentskabet. Problemet er naturligvis uaktuelt, når I/S'et er gældfrit. Overskud og eventuel formue fordeles ligeligt mellem interessenterne, med mindre andet er nævnt i vedtægterne. Det er vigtigt at få den førnævnte fordelingsnøgle nævnt i vedtægterne. Dette forhold kan dog være reguleret i I/S-vedtægterne, så der er forskel i de enkelte interessenters rettigheder til formue og overskud. Enhver ændring af I/S'ets medlemskreds er principielt en nedlæggelse af et I/S og oprettelse af et andet. Dette klares normalt ved, at en interessent udtræder og en anden indtræder ved at tiltræde I/S-vedtægterne. Indtræden af nye interessenter i I/S et kan ikke ske uden at ledelsen på vegne af alle interessenterne samtykker. En interessent kan derfor heller ikke overdrage sine andele til tredjemand uden ledelsens tilladelse. Om den udtrædende har krav på udbetaling af sin andel af formuen, må afgøres ud fra I/S-vedtægternes bestemmelser. Stiller den udtrædende ikke krav herom må det formodes, at den andel, han har i formuen, svarer til den del, han ejer. Er der gæld i I/S'et på tidspunktet for udtrædelsen, har han stadig forpligtelse overfor I/S'ets kreditorer, medmindre han indgår en skriftlig aftale med den indtrædende om, at han overtager forpligtelserne. Efter indtrædelsestidspunktet hæfter den indtrædende for de derefter opståede forpligtigelser sammen med de andre interessenter. Interessenternes private kreditorer kan kun holde sig til interessentens andel af formuen, altså kun foretage udlæg i denne. Dog kan kreditorer ikke kræve nogen udbetaling, før I/S'et er opløst. Danmarks Vindmølleforening har udarbejdet Standard I/S-vedtægter, der kan hentes på

10 Selskabsejede vindmøller Vindmøllelav kan i dag også etableres som et selskab, f.eks. P/S A/S, ApS, AmbA etc. Disse selskaber er selvstændige juridiske enheder, der kan eje vindmøller eller vindmølleandele. Set fra investors synspunkt vil han/hun kun være aktionær/andelshaver. Fordelene er, at man undgår den solidariske hæftelse sammenlignet med interessentskabet. P/S eller Partnerselskab er en forholdsmæssig ny selskabsform til vindmøllelav. Et Partnerselskab har den store fordel, at man kan benytte den simple skatteordning (skematisk opgørelse) samtidig med, at ejerne af Partnerselskabet kun hæftes i forhold til indskuddet i Partnerselskabet. Ulemperne for A/S, ApS og AmbA, sammenlignet med P/S er at der ikke er mulighed for at benytte den simple skatteordning (skematisk opgørelse), men at selskabet er et selvstændigt skatteobjekt, samt at der kræves en indskudt selskabskapital for et A/S på kr. og kr. for et ApS. Der kræves ikke indskudskapital for AmbA-selskaber. Alle retsvirkninger har alene relation til selskabet, og aktionærernes/anpartshavernes rettigheder er i princippet begrænset til deres aktie-/anpartsdel. De kan øve indflydelse på selskabets drift ved afstemninger på generalforsamlinger. Selskabet skal have vedtægter, som fastsættes på en generalforsamling. Selskaber er selvstændige skatteobjekter og dermed omfattet af Selskabsskatteloven. Det betyder, at når en vindmølle ejes af et selskab, skal indtægterne ved salg af strøm føres som indtægt, og der kan fradrages driftsomkostninger og afskrivninger for møllen. Afskrivninger foretages efter afskrivningsloven som driftsmiddel. Selskabet kan fratrække renteudgifter ved opgørelse af selskabets indkomst, ligesom renteindtægter skal lægges til. Har selskabet skattemæssigt overskud, svares der skat på 25 %.

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere