Orientering om skatteregler mm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om skatteregler mm"

Transkript

1 Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige beskatningsformer. Da skattereglerne har betydning for, hvordan økonomien er i et vindmølleprojekt, er det klogt på forhånd at sætte sig grundigt ind i dem og eventuelt søge yderligere rådgivning hos Danmarks Vindmølleforening eller ved en revisor. Nedenfor gennemgås love og regler på skatte-og afgiftsområdet m.m. Der gives udtryk for, hvordan de skal fortolkes, men kan ikke bruges til afgørelse af konkrete sager med myndighederne. I sådanne tilfælde er det alene love og regler, der er afgørende. Foruden skatteregler er også momsregler og beskrivelse af interessentskaber og andre selskabsformer belyst. Seneste revision april 2013 De nye skatteregler kan deles op i tre grupper 1. Overgangsordning 2. Skematisk regel 3. Erhvervsmæssig opgørelse I det følgende beskrives de tre grupper: Overgangsordning Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, der er erhvervet før den 22. maj 1996, kan vælge at holde indtægter og udgifter, herunder afskrivninger vedrørende vindmølledriften uden for indkomstopgørelsen for indkomståret 1996 og senere indkomstår. Det er dog en betingelse, at vindmølleejerne for indkomståret 1995 har anvendt reglerne i SD-CIRKULÆRE skattemæssig behandling af vindmøller fra 1987, punkt Det fortæller, at såfremt ejeren kun har privat elforbrug på det forbrugssted, der er tilmeldt vindmøllen, og at udbetalingen fra elværket er mindre end omkostningen til køb af el + 10 % er mølleejeren at betragte som skattefri. Mindre overskridelser af grænsen på 10 % for enkelte år medfører ikke, at produktionen anses for erhvervsmæssig. Der er således to betingelser, der skal være opfyldt for at være omfattet af overgangsordningen: For det første skal vindmøllen/vindmølleandelene være anskaffet før 22. maj For det andet skal ejeren have brugt den gamle 10 % -regel for indkomståret 1995.

2 Skematisk regel for andele i møllelav og privat anskaffede vindmøller herunder husstandsmøller Ligningslovens 8P stk. 1-8 Andele i vindmøllelav og privat anskaffede vindmøller herunder husstandsmøller opgjort under den skematiske regel betragtes om en privat ikke fradragsberettig investering. Ligesom anskaffelsen er privat ikke fradragsberettig er salget privat og ikke skattepligtig. I forbindelse med vedtagelse af forhøjelsen af bundfradraget fra kr. til kr. med ikrafttræden den 31. december 2010 og med virkning fra 1. januar 2010 er indføjet en skærpelse af retten til at være omfattet af den skematiske regel. Det forhøjede bundfradrag gælder alle eksisterende vindmølleandele som hidtil er opgjort under den skematiske ordning, også i forbindelse med videresalg til anden person. En forudsætning for at nye andele kan opgøres under den skematiske regel er, at andelene udbydes efter samme principper som for andele, jævnfør VE-lovens 14 stk. 3, kostprisen. Andele der tidligere skattemæssigt har været opgjort som erhvervsmæssig benyttet skal for at blive omfattet af den skematiske regel have fastsat en udbudspris af Energinet.dk eller anden offentlig myndighed. Med vedtagelse af L 86 den 19. december 2012, omhandler bl.a. en ændring af muligheden for private at fortage en erhvervsmæssig investering i bl.a. husstandsmøller. Private personer der senest den 19. november 2012 har indgået bindende kontrakt om køb af en husstandsmølle kan betragte købet som erhvervsmæssig. Private personer der har købt en husstandsmølle den 20. november 2012 eller senere er henvist til skattemæssigt at benytte den skematiske regel. Personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan én gang for alle vælge at medregne indkomst ved vindmølledriften til den skattepligtige indkomst ud fra følgende opgørelse: Af den del af bruttoindtægten fra vindmølledrift, dvs. den samlede indtægt fra elværket inklusiv en evt. renteindtægt fra hensat kapital, der overstiger kr., skal 60 % medregnes til den skattepligtige personlige indkomst. Fradraget kan aldrig overstige indtægten. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. En betingelse for at oppebære mere end ét fradrag i en husstand er, at personerne står som selvstændige ejere af vindmøllen/vindmølleandelene. Såfremt indkomsten ved vindmølledriften medregnes til den skattepligtige indkomst, som beskrevet ovenfor, kan der ikke foretages fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften og heller ikke foretages afskrivninger. Hvis den skattepligtige vælger at anvende disse regler, anses vindmøllen eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til privat formål. Vindmølleejere, der anvender overgangsordningen eller den skematiske regel medregnes derfor ikke ved opgørelsen af antallet af ejere i relation til anpartsreglen (se side 3). Eksempel for en person under den skematiske regel Salg af el ekskl. moms + el-og CO2 tilskud Bundfradrag Rest Skattepligtig indtægt 60 % af kr kr kr kr kr. Personen skal ifølge eksemplet tillægge kr. til sin skattepligtige personlige indkomst.

3 Erhvervsmæssig opgørelse Hvis den skattepligtige vælger at medregne indkomst fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for som ovenfor skitseret, anses vindmøllen eller vindmølleandelene for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Det betyder, at al indtægt er skattepligtig med fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivninger. Såfremt vindmølleejeren i 1995 har anvendt reglerne om blandet privat-/erhvervsmæssig benyttelse, og herefter for indkomståret 1996 og efterfølgende år vælger at medregne indkomst ved vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler, overgår den del af anskaffelsessummen for vindmøllen eller vindmølleandelene, der henstår uafskrevet ved begyndelsen af indkomståret 1996, til afskrivning efter reglerne i afskrivningslovens afsnit I, fra og med indkomståret Ovenstående betyder, at gamle vindmølleejere har tre muligheder for beskatning, mens nye vindmølleejere, ejere fra 1. januar 1996 eller senere, udelukkende kan vælge mellem den skematiske regel eller erhvervsmæssig opgørelse. En reduktion i elforbruget i 1996 eller senere medfører ikke, at man går ud af overgangsordningen, f.eks. ved omlægning fra elvarme til rørført varmeforsyning Ved første gangs anskaffelse af vindmølle/vindmølleandele i perioden 1. januar til 22. maj 1996, opfyldes reglerne i overgangsordningen ikke. Hvis der er flere personer i en husstand, hvoraf den ene har erhvervet en vindmølle/vindmølleandele før den 22. maj 1996 og er omfattet af overgangsordningen, kan en anden myndig person i husstanden ifølge loven erhverve andele 22. maj eller senere uden konsekvens for førstnævntes tilknytning til overgangsordningen, idet person nr. 2 er omfattet af den skematiske regel eller erhvervsmæssig opgørelse. Havde det derimod været førstnævnte, der havde erhvervet yderligere andele, ville denne person være omfattet af den skematiske regel eller erhvervsmæssig opgørelse, og altså miste muligheden for brug af overgangsordningen. Anpartsregler Inden omtalen af beskatningsformer skal nævnes, at der med lov nr. 388 af 7. juni 1989 om ændring af forskellige skattelove for anparter, er sket nogle ændringer for bl.a. vindmøllelav. Det gælder de vindmøllelav, der har mere end 10 interessenter, der vælger at bruge erhvervsmæssig opgørelse, og hvor den skattepligtige ikke deltager aktivt i driften af vindmøllen i væsentligt omfang, hvilket betyder mere end 50 timer pr. måned. Sådanne vindmøllelav skal udarbejde et skatteregnskab fælles for alle i lavet og alle interessenter skal bruge samme afskrivningsprocent, det vil sige regnskabet slutter med resultat efter afskrivning. De interessentskaber, der er oprettet før 12. maj 1989, og som ikke er omfattet af lovændringen, vil slutte med resultat før afskrivning.

4 Hovedtrækkene i lovindgrebet er følgende for interessentskaber stiftet efter 12. maj 1989: 1) Indkomst skal fremover altid beskattes som kapitalindkomst. 2) Underskud fra virksomheden (møllen), herunder renteudgifter fra fælleslån i møllelavet, kan ikke modregnes i personens øvrige personlige indkomst, men kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i efterfølgende års overskud fra samme virksomhed (mølle). 3) Virksomhedsordningen kan ikke anvendes. 4) Tallene fra det fælles skatteregnskab skal indberettes til skattemyndighederne inden 1. maj året efter det kalenderår, som oplysningerne kommer fra. Valg af skatteordning For nye vindmølleejere er der to valgmuligheder, skematisk opgørelse eller erhvervsmæssig opgørelse. Det er svært umiddelbart at nævne, hvilken skatteopgørelse den enkelte mølleejer skal vælge, fordi der er mange forhold, som gør sig gældende, bl.a. hvilken personlig skatteprocent den enkelte forventer at have i investeringsperioden, og om man har negativ eller positiv kapitalindkomst i investeringsperioden. Det, der endvidere er med til at gøre valget svært er, at opgørelsen af personlig indkomst henholdsvis kapitalindkomst, kan blive ændret med tiden. Den skematiske opgørelse er en simpel skatteordning, der primært henvender sig til vindmølleejere, der har andele. Er man privat investor, og ønsker at købe over de førnævnte andele, og på den baggrund vælger erhvervsmæssig opgørelse, vil det for den enkelte være en stor fordel, at der i møllelavet er flere end ti interessenter, der vælger erhvervsmæssig opgørelse, så møllelavet bliver omfattet af de tidligere nævnte anpartsregler. Fordelen for private investorer at være omfattet af anpartsreglerne er, at den enkelte ikke skal sørge for at lave en erhvervsmæssig opgørelse, som for de fleste vil betyde revisorassistance. Er der derimod ti interessenter eller derunder, der vælger erhvervsmæssig opgørelse, kan den enkelte interessent vælge skattemæssigt at benytte virksomhedsordningen (beskrives efterfølgende). Det får ikke skattemæssige konsekvenser for de interessenter, der benytter skematisk opgørelse, at møllelavet er omfattet af anpartsreglerne. Renter Renteindtægter er til enhver tid skattepligtige. Da dette også gælder renteindtægter i interessentskaber, skal der ved årsafslutningen oplyses over for interessenterne, hvor mange renteindtægter, der har været pr. andel det pågældende år. Den enkelte interessent skal oplyse på sin selvangivelse, hvor mange renter, der i alt er på hans/hendes andele. Interessenter, der benytter den skematiske opgørelse, skal dog ikke særskilt opgive renteindtægterne på selvangivelsen. De evt. små renteindtægter, der påhviler den enkelte interessent, indgår i den samlede skatteopgørelse sammen med bruttoindtægten ved elsalg.

5 Renteudgifter er fradragsberettigede efter de samme regler som alle andre renteudgifter, også selvom de kommer fra et interessentskab. På samme måde som renteindtægter, skal renteudgifterne oplyses pr. andel overfor interessenterne, så den enkelte kan oplyse dem i sin selvangivelse efter antal ejede andele. Er vindmøllelavet omfattet af Lov nr. 388 af 7. juni 1989 (anpartsreglerne), henvises til afsnittet om anpartsreglerne side 3. Enkeltmandsejede vindmøller herunder husstandsmøller etableret i forbindelse med virksomhed Enkeltmandsejede vindmøller betragtes skattemæssigt på samme måde som tidligere beskrevet under fællesmøller, erhvervsmæssig opgørelse. Da der i forbindelse med etablering af enkeltejede vindmøller gerne er tale om en stor enkeltstående investering, er det derfor meget vigtigt med fornøden rådgivning fra evt. Danmarks Vindmølleforening samt ikke mindst fra egen revisor. Det er i dag muligt for erhvervsdrivende at lade sig beskatte af erhvervsindkomst efter følgende tre love: Personskatteloven Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan der opnås fuld fradragsværdi for virksomhedens renteudgifter. Endvidere kan en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst, mens resten beskattes som personlig indkomst, hvoraf der svares arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere er det muligt under nogle givne forudsætninger at opspare overskud i virksomheden mod kun at betale virksomhedsskat på 25 %. Ved overførsel af opsparet overskud fra virksomheden til personlig ejer, betales forskellen mellem betalt virksomhedsskat og personlig skat på overførselstidspunktet. Forudsætningen for at anvende virksomhedsordningen er, at den omfatter hele den erhvervsdrivendes virksomhed og et fuldt indkomstår, når virksomheden har været drevet hele året. Hvis der drives flere virksomheder, skal samtlige virksomheder være omfattet af virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsskatteordningen. Indkomsten fra vindmølledriften opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. En del af eller hele resultatet overskud før renter men efter afskrivning kan beskattes som kapitalindkomst, idet der bliver beregnet et kapitalafkast af primo værdien af vindmøllen. Dette kapitalafkast fratrækkes den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafkastsatsen reguleres fra lovgivningens side for hvert indkomstår. Ved at få beregnet et kapitalafkast, spares der arbejdsmarkedsbidrag af dette beløb, idet arbejdsmarkedsbidraget beregnes som personlig indkomst fra virksomheden minus kapitalafkast. Endvidere kan der opspares 25 % af den positive personlige indkomst på en konjunkturudligningsfond. Af det opsparede beløb betales en foreløbig skat på 25 %, mens det resterende beløb de 75 % -skal bindes i et pengeinstitut på en særlig

6 konjunkturudligningskonto. Reglerne minder om opsparing i virksomhedsordningen, men kan være lidt mere enkle. Til gengæld kræver opsparingen mere likviditet, idet opsparingen er bundet på særlig konto. Tilslutningsafgift Når der foretages erhvervsmæssig opgørelse af vindmølleoverskud, kan tilslutningsafgiften i forbindelse med vindmøllens tilslutning til elnettet fratrækkes indkomsten jf. SKATM (skattemeddelelser) s Fradraget er betinget af, at vindmøllen ikke anvendes i relation til vindmølleejerens private elforbrug. Arbejdsmarkedsbidrag Alle, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, og som vælger erhvervsmæssig opgørelse, skal betale arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget er på 8 %. Bidraget skal beregnes på grundlag af overskud fra vindmøllens drift før renteudgifter. Dvs. er der en skattepligtig indtægt, der er større end det skattemæssige fradrag, så skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af den del, der ligger over det skattemæssige fradrag. Bidraget kan dog minimeres ved brug af kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Arbejdsmarkedsbidraget opkræves af den lokale Told-og Skatteregion på udsendte indbetalingskort. Endelig opgørelse af satsen finder først sted ved beregning af årsopgørelsen for skatteåret. Alle vindmøller i ejers forbrugsinstallation Vindmøller herunder husstandsmøller etableret i forbindelse med virksomhed kan skattemæssigt både sammenlignes med fællesmøller og enkeltejede møller som tidligere omtalt. Vindmøller herunder husstandsmølleretableret i forbindelse med virksomhed som normalt forsyner ejeren privat med el direkte fra møllen, skal man være opmærksom på, at der, oven i indtægten fra netselskabet, skal indtægtsføres et beløb for det private forbrugte el der i 2013 er fastsat til 2,20 kr. for de kwh, der forbruges direkte fra møllen. Beløbet reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Momsregler Momsregistrering af vindmøller skal finde sted, i følgende situationer: 1) Vindmølleejere, hvis salg til elværket overstiger kr. om året 2) Vindmølleejere, der i forvejen er registreret, f.eks. landmænd, skal betale moms af salget til elværket uanset salgets størrelse. Det gælder de, der helt eller delvis anvender el til fradragsberettigede formål 3) Vindmølleejere, der i forvejen er registrerede, som anvender den ikke-solgte el privat

7 For fællesejede vindmøller, organiseret i I/S, ApS, forening eller lignende, gælder reglerne i punkt 1. Såvel fællesejede som nye enkeltejede vindmøller registreres i Register for byerhverv, dette medfører, at der skal afregnes moms hvert kvartal. Salgsmoms Momsreglerne er også forskellige afhængig af, om det er en enkeltmandsejet eller en fællesejet vindmølle. Ligeså om møllen sælger alt el til elværket, eller om der går noget til ejeren direkte. Derfor må her også laves en opdeling i de enkelte tilfælde: 1) Fællesejede vindmøller, som sælger hele produktionen til elværket: Hvis vindmøllen f.eks. ejes af et interessentskab og hele produktionen sælges til elværket, så skal interessentskabet afregne moms af den samlede elektricitetspris. Se momsfakturaen, som modtages fra elværket. Der skal ikke betales moms af interessenternes indskudte kapital til etableringen af vindmøllen. Elværkets levering af el til de enkelte interessenter er ikke afhængigt af indskuddet. 2) Fællesejede vindmøller, som sælger produktionen til interessenterne via eget ledningsnet, helt eller delvist: Hvis vindmøllen ejes af et interessentskab og produktionen leveres via eget ledningsnet, helt eller delvist, til enkelte interessenter, skal interessentskabet betale moms af det beløb, der modtages fra interessenterne. Er vindmøllen registreret efter elafgiftsloven, skal der betales moms af beløbet inkl. elafgift. Interessentskabet skal desuden afregne for moms for en eventuel overskydende produktion, der leveres til elværket. Der skal betales moms af interessenternes indskudte kapital til etablering af vindmøllen. Dette gælder kun, når leveringen af el til de enkelte interessenter er afhængig af indskuddet. Hvis indskuddet tilbagebetales, skal der dog ikke betales moms af indskuddet. Endelig skal der betales moms af interessenternes indbetalinger til dækning af et eventuelt driftsunderskud. 3) Enkeltmandsejede vindmøller, som sælger hele produktionen til elværket: Sælges hele produktionen til elværket, skal der betales moms af den samlede pris for el, som modtages fra elværket. Se momsfakturaen. 4) Enkeltmandsejede vindmøller, som kun sælger en del af produktionen til elværket: Anvendes en del af produktionen via eget ledningsnet, skal der afregnes moms af den el, der sælges til værket. Se momsfakturaen. Ejeren skal også betale moms af den del, der anvendes privat eller til andet ikke fradragsberettiget formål. Der skal ikke betales moms af den el, der anvendes til fradragsberettigede formål i ejerens registrerede erhvervsvirksomhed, f.eks. landbrug. Dette gælder også, hvis strømmen anvendes til drift af vindmøllen. Salgsprisen til elværket kan ikke lægges til grund ved beregning af momsen af det private forbrug m.v. Der skal i stedet foretages en kalkulation over remstillingsprisen pr. kwh og denne skal bruges ved momsberegning. Kalkulationen foretages som følger:

8 På grundlag af møllens samlede årsproduktion beregnes kwh-prisen. I kalkulationen skal indgå alle omkostninger, også ikke-afgiftsbelagte, i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af møllen. Desuden skal der indgå en udgift til afskrivning, i møllens 10 første produktionsår, på 10 % af møllens samlede anskaffelsespris, herunder f.eks. udgifter til fundament. Alle beløb er ekskl. moms. Købsmoms De registrerede vindmølleejere kan til købsmomsen medregne momsen af opførelses-, drifts-og vedligeholdelsesomkostninger m.m. efter de almindelige regler. Der er altså fuldt fradrag for moms af udgifter, der vedrører selve anlægget. Moms af udgifter til det private forbrug af el, f.eks. stikledning til ens ejendom, kan ikke medregnes i købsmomsen. Momsregistrerede vindmølleejere kan fradrage moms, som er faktureret fra elselskabet eller vindmøllelavet, efter momslovens almindelige regler. Energiafgifter Endvidere kan momsregistrerede vindmølleejere med enkelte undtagelser via momsangivelsen få godtgjort elafgiften i samme omfang som andre virksomheder. Energiafgiften er i ,70 pr. kwh. Den samlede energiafgift refunderes. Der er fuldt fradrag for Energispareafgiften på 0,60 kr./kwh. Eldistributionsbidraget godtgøres med 3 øre ud af de 4 øre/kwh der opkræves. Der er fradrag for tillægsafgiften på 4,10 øre/kwh ud af de 6,20 øre/kwh der opkræves. Energispareafgiften(tidligere CO2-afgift)på 6,50 øre/kwh, er der ikke fradrag for Samlet set er afgiften på elektricitet i 2013 på 82,00 øre/kwh. Fra 1. februar 2013 godtgøres i alt 72,40 øre/kwh Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven Med virkning fra den 1. januar 1994 er der indført brugerbetaling for godkendelse og tilsyn med vindmøller. Dog er vindmøller under 25 kw undtaget. Godkendelses- og tilsynsmyndighederne opkræver brugerbetaling til dækning af myndighedernes omkostninger i forbindelse med konkret behandling af ansøgnings- og myndighedsbehandling samt tilsyn med vindmøller. Brugerbetalingen opkræves af kommunale myndigheder og opkræves hvert år senest den 1. marts for udførte opgaver det foregående år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet. Ejerformer Interessentskabsejede vindmøller Interessentskabsejede vindmøller er i dag langt den foretrukne måde at etablere et vindmøllelav på i Danmark. Fordelene ved interessentskabsejede vindmøller er, at det er en enkel og billig måde at etablere et vindmøllelav på. Det giver samtidig mulighed for at benytte den simple skatteordning (skematisk opgørelse).

9 Ulempen er, at der er fuld og solidarisk hæftelse mellem interessenterne i forhold til interessentskabets forpligtelser. Hæftelsen kan til dels elimineres ved at etablere et gældfrit møllelav. Stiftelsen af et interessentskab sker ved en skriftlig aftale mellem deltagerne en interessentskabskontrakt, der indeholder vedtægter. Vedtægterne skal indeholde oplysninger om interessenternes indbyrdes forhold og deres rettigheder og forpligtelser overfor interessentskabet. Der skal også tages stilling til, hvilket kapitalindskud, der er nødvendigt, og hvordan fordelingen skal være på de enkelte interessenter. Det er ikke indskuddets størrelse, der bestemmer, hvilken hæftelse den enkelte interessent har ved at deltage i I/S'et. Overfor I/S'ets kreditorer hæfter de enkelte interessenter fuldt solidarisk og personligt, altså hæfter hver af dem for hele I/S'ets gæld med hele deres formue, men internt med regresret hos de andre interessenter. Gældsforpligtelsen udregnes ved at trække I/S'ets aktiver fra gælden og interessenterne hæfter hver for sig for hele underskuddet. Den, der betaler, kan så inddrive pengene hos de andre, der skal betale deres del af udlægget. Principielt kommer alle til at hæfte i forhold til deres andel i interessentskabet. Problemet er naturligvis uaktuelt, når I/S'et er gældfrit. Overskud og eventuel formue fordeles ligeligt mellem interessenterne, med mindre andet er nævnt i vedtægterne. Det er vigtigt at få den førnævnte fordelingsnøgle nævnt i vedtægterne. Dette forhold kan dog være reguleret i I/S-vedtægterne, så der er forskel i de enkelte interessenters rettigheder til formue og overskud. Enhver ændring af I/S'ets medlemskreds er principielt en nedlæggelse af et I/S og oprettelse af et andet. Dette klares normalt ved, at en interessent udtræder og en anden indtræder ved at tiltræde I/S-vedtægterne. Indtræden af nye interessenter i I/S et kan ikke ske uden at ledelsen på vegne af alle interessenterne samtykker. En interessent kan derfor heller ikke overdrage sine andele til tredjemand uden ledelsens tilladelse. Om den udtrædende har krav på udbetaling af sin andel af formuen, må afgøres ud fra I/S-vedtægternes bestemmelser. Stiller den udtrædende ikke krav herom må det formodes, at den andel, han har i formuen, svarer til den del, han ejer. Er der gæld i I/S'et på tidspunktet for udtrædelsen, har han stadig forpligtelse overfor I/S'ets kreditorer, medmindre han indgår en skriftlig aftale med den indtrædende om, at han overtager forpligtelserne. Efter indtrædelsestidspunktet hæfter den indtrædende for de derefter opståede forpligtigelser sammen med de andre interessenter. Interessenternes private kreditorer kan kun holde sig til interessentens andel af formuen, altså kun foretage udlæg i denne. Dog kan kreditorer ikke kræve nogen udbetaling, før I/S'et er opløst. Danmarks Vindmølleforening har udarbejdet Standard I/S-vedtægter, der kan hentes på

10 Selskabsejede vindmøller Vindmøllelav kan i dag også etableres som et selskab, f.eks. P/S A/S, ApS, AmbA etc. Disse selskaber er selvstændige juridiske enheder, der kan eje vindmøller eller vindmølleandele. Set fra investors synspunkt vil han/hun kun være aktionær/andelshaver. Fordelene er, at man undgår den solidariske hæftelse sammenlignet med interessentskabet. P/S eller Partnerselskab er en forholdsmæssig ny selskabsform til vindmøllelav. Et Partnerselskab har den store fordel, at man kan benytte den simple skatteordning (skematisk opgørelse) samtidig med, at ejerne af Partnerselskabet kun hæftes i forhold til indskuddet i Partnerselskabet. Ulemperne for A/S, ApS og AmbA, sammenlignet med P/S er at der ikke er mulighed for at benytte den simple skatteordning (skematisk opgørelse), men at selskabet er et selvstændigt skatteobjekt, samt at der kræves en indskudt selskabskapital for et A/S på kr. og kr. for et ApS. Der kræves ikke indskudskapital for AmbA-selskaber. Alle retsvirkninger har alene relation til selskabet, og aktionærernes/anpartshavernes rettigheder er i princippet begrænset til deres aktie-/anpartsdel. De kan øve indflydelse på selskabets drift ved afstemninger på generalforsamlinger. Selskabet skal have vedtægter, som fastsættes på en generalforsamling. Selskaber er selvstændige skatteobjekter og dermed omfattet af Selskabsskatteloven. Det betyder, at når en vindmølle ejes af et selskab, skal indtægterne ved salg af strøm føres som indtægt, og der kan fradrages driftsomkostninger og afskrivninger for møllen. Afskrivninger foretages efter afskrivningsloven som driftsmiddel. Selskabet kan fratrække renteudgifter ved opgørelse af selskabets indkomst, ligesom renteindtægter skal lægges til. Har selskabet skattemæssigt overskud, svares der skat på 25 %.

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Investering i kommanditselskaber

Investering i kommanditselskaber 2015 Investering i kommanditselskaber DEN SELSKABSRETLIGE OG SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING MANAL NAFFAH Afhandling HD 2. del Regnskab og Økonomistyring 11. maj 2015 Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere