Sammenfattende redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfattende redegørelse"

Transkript

1 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1 Sammenfattende redegørelse I overensstemmelse med kravene i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der i tilknytning til Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013, som tilvejebringer det planlægningsmæssige grundlag for Bering-Bedervejen, gennemført en miljøvurdering af planforslaget. Anlægsprojektet for Bering-Bedervejen er også VVM-pligtigt. Da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem kravene til miljøvurdering af et planforslag og til VVM for et projekt, er det besluttet at udarbejde miljørapport og VVM redegørelse i et samlet dokument med titlen "VVM redegørelse for Bering Beder vejen". I det følgende benævnes denne "miljørapporten" Miljørapporten beskriver Bering-Bedervejens miljømæssige konsekvenser herunder påvirkningen af omgivelserne. Konsekvenserne er vurderet i forhold til 0-alternativet (det alternativ, hvor vejen ikke anlægges), og hvor trafikken derfor fortsat skal afvikles på de eksisterende veje i det sydlige Aarhus. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for: hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet Som en del af den sammenfattende redegørelse er der udarbejdet et notat med vurdering af høringsbidragene fra den offentlige høring og fra høringen af berørte myndigheder. Dette notat som egentlig er et bilag til den sammenfattende redegørelse ligger som et selvstændigt dokument, alene af hensyn til den politiske behandling og offentligørelsen, hvor dokumenterne læses elektronisk. Integrering af miljøhensyn i planen Etablering af den 12 km lange Bering-Bedervej, som vil forbinde E45 ved Torshøjvej i vest med Oddervej i øst, vil berøre et område, hvor der er behov for en afvejning af forskellige interesser i forhold til beboere i byområder, til i enkeltejendomme på landet, landskab, natur, vandløb, drikkevand og rekreative interesser. Når Bering-Beder vejen trods disse delvist modstriden interesser alligevel er relevant at anlægge, skyldes det, at den fortsatte trafikudvikling vil give problemer på det eksisterende vejnet. Trafikudviklingen går i retning af generel øget aktivitet i samfundet, og der er behov for i fremtiden at kunne rumme flere indbyggere og ar-

2 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE bejdspladser i Aarhus, Det er problemer, som større trængsel og nedsat fremkommelighed, der kan påvirke byens udviklingsmuligheder, og et forringet miljø langs de veje, som bærer trafikken. Som den sydlige del af en ydre ring skal Bering-Bedervejen bidrage til at fordele trafikken bedre mellem indfaldsvejene i det sydlige Aarhus og aflaste eksisterende tværveje. Med udlægning af en planlægningskorridor for vejen 50 m på hver side af det skitserede vejforløb - fastholdes en mulighed for yderligere miljømæssig optimering af anlægget i detailprojekteringen. Hensynet til naboer og friluftsliv I den sydlige del af Aarhus er byen afrundet mod syd og der er kun planlagt for ny byudvikling i forbindelse med den nye by vest for Malling. I skitseprojektet for Bering-Bedervejen er hensynet til naboer søgt indarbejdet ved at placere vejen lavt i terrænet, så trafikken visuelt og støjmæssigt belaster mindst muligt. I bearbejdningen af det oprindelige skitseprojektet er det, i overensstemmelse hermed, også valgt at ændre en række af de nye kryds fra niveaufrie skæringer med broer og ramper til rundkørsler. Vejens forløb er også søgt placeret i god afstand fra de eksisterende byområder, men samtidig i en balance, hvor også hensynet til at kunne tiltrække trafik, som kan aflaste områdets eksisterende veje har spillet en væsentlig rolle. De tre belyste alternativer A, B1 og C repræsenterer forskellige versioner af sådanne balancer med en forskellig påvirkning af det omgivende miljø. Adgangen til rekreative områder er tilstræbt fastholdt via eksisterende eller omlagte forbindelser (inklusive stiforbindelser), men støj og visuel forstyrrelse vil i nogen grad påvirke de rekreative områders værdi. Ejendomme, som på grund af Bering-Beder vejen ikke længere kan trafikbetjenes hensigtsmæssigt, er forudsat eksproprieret. Hensynet til landskabet I det kuperede terræn mellem Torshøjvej og Oddervej udgør indplacering af en ny vej en landskabelig udfordring. Der vil være store afgravninger og enkelte steder store påfyldninger for at realisere et sammenhængende vejprojekt, som lever op til de sikkerhedsmæssige og komfortmæssige krav, der stilles til nye veje. Afgravninger kan let blive et ar i landskabet og oplevelsen ved at køre mellem afgravningsskråninger er ikke den største. Trafikantoplevelsen og fornøjelsen ved udsyn er her afvejet mod hensynet til Bering-Beder vejens naboer. Der er arbejdet med forskellige modeller for tilpasning af vejen også hvor den ligger i påfyldning i form af eksempelvis terrænbearbejdning og beplantning til sløring. Det er et opmærksomhedspunkt for den efterfølgende detailprojektering af vejen inden for de rammer, som kommuneplantillægget udstikker. Hensynet til naturen Bering-Bedervejen forløber i et område med mange forskellige naturinteresser herunder beskyttede 3 områder, vandløb, skovområder og beskyttede dyrearter,

3 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 3 de såkaldte bilag IV arter. Ved indplaceringen af de 3 undersøgte linjeføringer har hensynet til naturen været en parameter, ligesom der i de enkelte løsninger er indarbejdet foranstaltninger, som kan forebygge, kompensere eller afværge vejalternativernes negative konsekvenser for naturen. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. paddehegn, erstatningsnatur i form af nye vandhuller og skovrejsning, samt faunapassager, der er tilpasset dyrelivet i området. Foranstaltningerne er indarbejdet i en kommuneplanretningslinje på grundlag af miljørapporten. Hensynet til trafikken I miljøsammenhæng er flere hensyn indgået ved planlægningen af Bering-Bedervejen. Som tidligere nævnt er aflastning af de eksisterende veje for biltrafik en væsentlig del af den rolle, som vejen skal udfylde. Men der indgår i projektet også tiltag, som skal fastholde og udbygge forbindelser for gående og cyklister i området herunder i form af stipassager på tværs af Bering-Bedervejen. Ved tracéring af vejen, er der lagt vægt på en sikker udformning, som modsvarer det ønskede hastighedsniveau og de trafikmængder, som vejen skal afvikle. Trafiksikkerhed er et væsentligt hensyn, som har betydning for vejens geometri, men som også i nogen grad begrænser muligheden for at tilgodese andre miljøhensyn og således nødvendiggør afværge- eller kompensationsforanstaltninger. Støjhensyn Vejtrafik støjer, og når Bering-Bedervejen går gennem områder, der hidtil har været friholdt for veje, er støjen en miljøpåvirkning, især hvor vejen passerer tæt omkring eksisterende og planlagt bebyggelse. Denne udfordring er der taget hensyn til ved så vidt muligt at mindske støjpåvirkning ved at forudsætte anvendelse af støjdæmpende asfalt. Der er også taget hensyn ved så vidt muligt at lægge vejen i afstand af eksisterende bebyggelse, ved at placere Bering-Beder vejen lavt i terrænet og ved at foreskrive supplerede tiltag i form af støjafskærmning. Det gælder både langs Bering-Bedervejen og langs eksisterende veje, hvor ændringer i trafikkens omfang, som er afstedkommet af Bering-Bedervejen, vil skabe et nyt støjproblem uden afværgetiltag. Hensynet til vandmiljøet og drikkevandet Med etableringen af 12 km ny vej øges mængden af vejvand, som skal afledes. Vejvand er forurenet, og afstrømningen kan ved kraftige regnskyl give problemer med erosion i de vandløb, som skal modtage vejvandet. For at tage hånd om disse forhold, vil Bering-Bedervejen blive anlagt med kantopsamling, som fører vejvandet til regnvandsbassiner med tæt bund inden udledning til vandløbene. Det sikrer mulighed for at håndtere spild på vejen, det giver mulighed for en bundfældning af forurenende stoffer, og det dæmper tilstrømningen til vandløbene til et acceptabelt niveau. I alt 5 regnvandsbassiner indgår i projektet. Med disse tiltag imødekommes såvel hensyn til vandløbene og til drikkevandsressourcen iosd (Områder med Særlige Drikkevandsintesser) området. Betydning af miljørapporten og høringssvar fra offentligheden

4 4 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Betydning af miljørapporten De gennemførte analyser i arbejdet med miljørapporten har vist, at etableringen af Bering-Bedervejen har en række miljømæssige konsekvenser, som skal håndteres. Nogle forhold skal håndteres tidligt det vil sige allerede gennem tiltag før anlæg af vejen. Det gælder for eksempel etablering af erstatningsnatur og de rekreative forbindelser. Andre forhold kræver fokus i anlægsfasen, hvor eksempelvis forebyggelse af spild i OSD-området er væsentligt. Endelig er der hensynet til anlæggets permanente virkninger, hvor nøgleaspekter blandt andet er trafikstøj, hvor miljørapporten omend på et grundlag som i første omgang ikke har været fuldstændigt har tydeliggjort et behov for at forebygge gener. Udover at have betydning for de krav, der stilles til vejanlægget i kommuneplanens retningslinjer, har miljørapporten også tilvejebragt et fælles grundlag for de høringssvar, som er indkommet i offentlighedsfasen. Betydning af høringssvarene Allerede som et resultat af den forudgående offentlighedsfase skete der en justering af én de foreslåede linjeføringer for Bering-Bedervejen. Hvor det var muligt, blev linjeføring A rykket mod syd for at mindske risikoen for støjgener. Det blev i forudgående offentlighedsfase i efteråret 2009 påpeget, at den valgte linjeføring B unødigt berørte flere ejendomme på en delstrækning ved Ingerslev. På baggrund af dette, og da det samtidig kunne konstateres, at linjeføringen geometrisk ikke var optimal, blev det besluttet at justere denne linjeføring i en tilpasset version (benævnt forslag B1) og lade det oprindelige forslag B udgå. Samtidig blev det, på baggrund af forslag herom, besluttet at medtage en ny, sydlig linjeføring C i vurderingen. Den offentlige høring af miljørapporten om de fire alternativer (0-alternativet, A, B1 og C) fandt sted i perioden 1. december februar I forbindelse hermed blev der i januar afholdt et borgermøde. I offentlighedsfasen for miljørapporten er der indkommet i alt 146 høringssvar. På baggrund af behandlingen af høringssvarene, har følgende emner vist sig at være gennemgående: 1 Forældede baggrundskort 2 Trafik 3 Forurening 4 Mårslet 5 Giber Å og landskabet 6 Testrup 7 Ravnholt 8 Tranbjerg 9 Ændringsforslag 10 Landbrug og direkte berørte grundejere 11 Natur (padder) 12 Fredskov

5 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 5 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, har behandlet disse høringssvar, og der er udarbejdet et høringsnotat, som samler og vurderer høringssvarene. For at imødekomme kritik af at en del af de anvendte baggrundskort i miljørapporten ikke er aktuelle omend de var de mest aktuelle tilgængelige kort på tidspunktet for udarbejdelsen er der udarbejdet et supplerende kortbilag, som viser de forskellige temaer på nye ortofotos. Som en konsekvens af høringssvarene er der gennemført en genberegning af vejens forventede støjkonsekvenser ved Tranbjerg, hvor der er opført og planlagt ny bebyggelse, som ikke hidtil har været omfattet af kortlægningen. Genberegningen viser, at der med støjafskærmning mod Landevejen og Bering-Bedervejen kan sikres overholdelse af den vejledende støjgrænse på Lden 58 db ved den eksisterende bebyggelse, mens der ved den planlagte bebyggelse på enkelte ejendomme beregnes Lden 59 db i 1. sals niveau, mens støjgrænsen overholdes i stueplan. Genberegningen medfører ikke en ændring af vurderingens konklusioner i miljørapporten. I forhold til den gældende Lokalplan nr. 740, der omfatter boligområdet vest for Landevejen, vil kravene til nødvendig støjafskærmning langs Landevejen en skærmhøjde på 4 m enten kræve en dispensation fra lokalplanbestemmelserne om en maksimal skærmhøjde på 2,5 m eller en ny lokalplan. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den nyere Lokalplan nr. 945 for området øst for Landevejen, beskriver en støjskærm i mindst 4 m højde mod Landevejen. Tiltaget vil således medføre en ensartet støjafskærmning på begge sider af Landevejen. Høringssvarene har ført til en ekstra kontrol af de arealindgreb, som linjeføringerne vil medføre. Denne kontrol har vist, at indgrebet i fredsskov bliver mindre end det tidligere beregnede. Projektet kan, i detailprojekteringen ændre sig inden for den udlagte korridor, og derfor vil erstatningsskovens endelige størrelse i sidste ende først kunne opgøres endeligt, når detailprojektet foreligger. Høringssvarene har ikke betydet ændringer i grundlaget for den trafikale vurdering af løsningerne, men høringssvarene viser, at der er delte meninger om, hvilken løsning der trafikalt er den bedste herunder også om de beskrevne tilvalg forbindelsen fra Bering-Bedervejen til Obstrupvej og forbindelsen fra Bering-Bedervejen til Beder Landevej bør realiseres eller ej. De viser også, at der uanset hvilken linjeføring der realiseres er lokale trafikale udfordringer, som også fremover kræver opmærksomhed. Det gælder blandt andet i forhold til skolevejstrafikken. Konklusion i forhold til valg På baggrund af miljørapporten er det Aarhus Byråds samlede vurdering at Bering- Bedervejen bør etableres, og at vejen bør følge den undersøgte linjeføring A med tilvalg af forbindelserne til Beder Landevej og til Obstrupvej. Denne konklusion er nået på trods af, at vejanlægget vil medføre miljømæssige påvirkninger af omgivelserne visuelt og støjmæssigt, og at anlægget vil påvirke interesser i relation til erhverv (særligt landbrug) og natur. Det er påvirkninger, som knytter sig til selve vejanlægget og til den trafik, vejen kommer til at bære.

6 6 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE I vurderingen har det været afgørende: at Bering-Bedervejen vil være med til at sikre en god vejinfrastruktur i det sydlige Aarhus - i højere grad vil bringe E45 i spil i forhold til at fordele trafikken omkring Aarhus - muliggøre en bedre fordeling af trafikken på indfaldsvejene til Aarhus og aflaste eksisterende veje i det sydlige Aarhus, at linjeføring A i højere grad end de øvrige linjeføringer vil kunne tiltrække lokal biltrafik mellem byområderne i det sydlige Aarhus og udgøre en god vejforbindelse til Kolt, Tranbjerg, Mårslet og Ny Malling, en fremtidig ny by vest for Malling. at der med linjeføring A og vejforbindelsen til Obstrupvej åbnes mulighed for en bedre løsning af de interne vejforhold i Mårslet, at der med forbindelsen til Beder Landevej vil blive en bedre trafikal betjening af Beder og Malling, at der med løsningen sikres stiforbindelser, så sammenhængen internt i området kan fastholdes, at projektets påvirkninger af miljøet kan afhjælpes ved iværksættelse af foranstaltninger, hvor støjproblemer ved Tranbjerg håndteres ved anvendelse af støjdæmpende asfalt og tilpasning af eksisterende støjvolde langs Landevejen samt nye støjvolde, vejens potentielle skadevirkninger i forhold til områdets fauna håndteres ved etablering af hegning og faunapassager, indgreb i fredsskov kompenseres med skovrejsning i forholdet 1:2, naturindgreb i form af indgreb i vandhuller kompenseres ved forudgående etablering af erstatningsvandhuller i forholdet 1:2 samt ved at beskyttet fauna (f.eks. padder eller æg) flyttes, det landskabelige indgreb afbødes ved afrunding af skråningsanlæg og ved at etablere ny beplantning i sammenhæng med det omgivende landskab, vandløbene beskyttes mod erosion og forurening ved etablering af regnvandsbassiner med tæt bund, hvor der kan ske forsinkelse af vejvandet og bundfældning af forurenende stoffer, grundvandsressourcen i området beskyttes ved opsamling af vejvand og krav til anlægsarbejdernes udførelse herunder i forhold til forebyggelse af spild og risikoen for påvirkning af grundvandskemien ved eventuelle grundvandssænkninger,

7 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 7 færdslen reguleres i anlægsfasen herunder med krav om udlægning af køreplader eller lignede, hvis kørsel i beskyttede naturtyper ikke kan undgås, og hvor det undersøges, om det er muligt at gennemføre en jordfordeling for at minimere generne for landbrugsdriften og for at minimere risikoen som følge af øget kørsel med store landbrugsmaskiner. Overvågning I henhold til Lov om Miljøvurdering stilles der krav om, at der skal tilvejebringes et overvågningsprogram. Overvågningen skal tage sigte på at kunne vurdere projektets miljøpåvirkninger, og om de foreskrevne tiltag til begrænsning af miljøpåvirkningen har den ønskede effekt. Overvågningen vil blive tilrettelagt i sammenhæng med kommunens øvrige overvågning. Programpunkterne for overvågningen er: Overvågning af bestandene af især bilag IV arter med henblik på at afdække, om de gennemførte afværge- og kompensationstiltag har den ønskede virkning, samt tilsyn med de etablerede faunapassager for at sikre deres funktionalitet. Tilsyn med vandløbene i anlægsfasen og indtil tilvoksning af skråningsanlæg er sket. Dette skal sikre, at der ikke sker udvaskning af materiale til vandløbene på grund af kraftige regnbyger, kørsel med videre. Overvågning af grundvandssænkninger ved pejleboringer og boreprøver, som skal forebygge risiko for sætningsskader og grundvandskemiske ændringer, der kan påvirke grundvandsressourcen ved sænkning af grundvandsspejlet eller vandløb ved afledning af eventuel oppumpet grundvand. Kontrol af støj i anlægsfasen for at minimere nabogener.

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN

TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BERING-BEDER VEJEN TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 1 TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG FOR BERING-BEDER VEJEN UDGIVET AF: AARHUS KOMMUNE 2016 INDHOLD

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

VVM tilladelse til Bering-Beder vejen

VVM tilladelse til Bering-Beder vejen Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C CBA Vejanlæg og Bydesign Aarhus Kommune Side 1 af 10 VVM tilladelse til Bering-Beder vejen Aarhus Kommune ønsker at anlægge en ny vejforbindelse i det sydlige

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 9-6-105 og kommuneplantillæg 9.012 Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde Hals Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018 Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus S - Aarhus N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Informationspjece - september 2018 VVM-undersøgelse af udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport DAKA ved Assentoft. Randers Kommune. Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport DAKA ved Assentoft. Randers Kommune. Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev Asferg Spentrup Fårup Mellerup Mejlby Harridslev Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG 2013-22 OG RAMMELOKALPLAN 2016-1, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE KP-TILLÆG 2013-22

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus N - Randers N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Borgermøder Onsdag den 20. juni 2018 Randers Torsdag den 21. juni 2018 Hadsten Se tid og sted

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 2016-23, BLANDET BOLIG OG ERHVERV NOPAGRUNDEN OG JERNLAGERET, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag 10. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Bilag 10. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering Bilag 10 Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering Dato 15. december 2014 Dok.nr. 168946-14 Sagsnr. 13-13395 Ref. Slyn Sammenfattende redegørelse inklusivt overvågningsprogram supplement til miljøvurderingen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - Miljørapport - sammenfattende redegørelse

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - Miljørapport - sammenfattende redegørelse 16. november 2009 Init.: LOP Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - Miljørapport - sammenfattende redegørelse 1 Baggrund Kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse af kommuneplantillæg nr. 10 til Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 15-009 For et område til teknisk anlæg ved Allingvej 13, 8632 Lemming Februar 2018 UDKAST Titel:

Læs mere

Dette dokument behandler en lang række miljømæssige perspektiver:

Dette dokument behandler en lang række miljømæssige perspektiver: Sammenfattende redegørelse af miljørapport i forbindelse med lokalplan nr. 52.E1.1 med tillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade, Haunstrup I forbindelse

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NOVEMBER 2013 HADERSLEV KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-25 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 HADERSLEV KOMMUNE

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Vindmølleområde ved Tagmark. Sammenfattende redegørelse

Vindmølleområde ved Tagmark. Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde ved Tagmark Sammenfattende redegørelse Thisted Kommune Februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. MILJØHENSYN 3. OFFENTLIG HØRING 4. AFLEDTE KONSEKVENSER 5. ALTERNATIVER 6. OVERVÅGNING

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af;

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af; Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni 2016 Indgivet af; Fam. Jørgensen Trankær Mosevej 121 8310 Tranbjerg Fremlagt af Heine Jørgensen

Læs mere

Bilag B. Lokalplan nr. 221, Ringsted Kommune Sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingslovens 9 1 INDLEDNING

Bilag B. Lokalplan nr. 221, Ringsted Kommune Sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingslovens 9 1 INDLEDNING Bilag B Lokalplan nr. 221, Ringsted Kommune Sammenfattende redegørelse iht. miljøvurderingslovens 9 1 INDLEDNING Ringsted Kommune vurderede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Lokalplan nr.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej Oktober 2018 Revideret efter Kommunalbestyrelsens behandling d. 24. oktober 2018 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 41

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 41 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 41 Boliger i Åsum Ændring af kommuneplanområde 3 Åsum, Seden, Bullerup, Agedrup Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) 2016-002821 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-108 endeligt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde Døstrup Vest Indholdsfortegnelse Sammenfattende redegørelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...7 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens betydning

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. september 2014 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Hedensted Kommune SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR OG KOMMU-

Sammenfattende redegørelse. Hedensted Kommune SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR OG KOMMU- Hedensted Kommune Sammenfattende redegørelse SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1111 OG KOMMU- NEPLANTILLÆG NR. 6 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED REMMERSLUND I HE- DENSTED Hedensted Kommune Sammenfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

FORSLAG TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR: BERING-BEDER VEJEN LINJEFØRING A

FORSLAG TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR: BERING-BEDER VEJEN LINJEFØRING A TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TRANBJERG GIBER Å MÅRSLET FORSLAG TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR: BERING-BEDER VEJEN LINJEFØRING A UDKAST TIL VILKÅR I VVM-TILLADELSE FOR BERING-BEDERVEJENS LINJEFØRING

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 54 Område ved Lunden 8 Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

1 Miljøhensyn og bemærkninger fra offentligheden Der er i offentlighedsfasen indkommet i alt 5 indsigelser og bemærkninger til de to planforslag.

1 Miljøhensyn og bemærkninger fra offentligheden Der er i offentlighedsfasen indkommet i alt 5 indsigelser og bemærkninger til de to planforslag. Sammenfattende redegørelse til brug ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedrørende det sydøstlige Lind og lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative

Læs mere

Dagsorden: FU møde Solbjerg Fællesråd. Konstituering forretningsudvalg: ( ) Dagsorden forretningsudvalgsmøde: (

Dagsorden: FU møde Solbjerg Fællesråd. Konstituering forretningsudvalg: ( ) Dagsorden forretningsudvalgsmøde: ( Dagsorden: FU møde 30.05.2016 Emne: Forretningsudvalgsmøde Dato: 30.05.2016, kl. 19.00-22.00 Sted: Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg Forretningsudvalg: Brian Jonassen Jens Sejr Jensen

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse. Lokalplan nr. 071 og Kommuneplantillæg nr. 012 for et besøgscenter. Hammershus

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse. Lokalplan nr. 071 og Kommuneplantillæg nr. 012 for et besøgscenter. Hammershus Sammenfattende redegørelse Lokalplan nr. 071 og Kommuneplantillæg nr. 012 for et besøgscenter ved Hammershus Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet af Arkitema Architects for Bornholms Regionskommune

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Vindmølleprojekt. ved Døstrup/Finderup. Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter

Vindmølleprojekt. ved Døstrup/Finderup. Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Vindmølleprojekt ved Døstrup/Finderup Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Forslag og ideer ønskes Dette debatoplæg er indledningen på Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af en planlagt opstilling

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmøller ved Døstrup/Finderup Indholdsfortegnelse Sammenfattende redegørelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...6 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan for Enghave Brygge med tilhørende kommuneplantillæg.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan for Enghave Brygge med tilhørende kommuneplantillæg. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.københavns KOMMUNE Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.teknik- og NOTAT Bilag 3 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 21

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 21 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 21 H/F Roerskov Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

Albertslund Kommune. Nordmarks Alle Albertslund. Att. Kommunale Ejendomme. CVR nr Udkast til VVM-tilladelse for Hyldager Bakker

Albertslund Kommune. Nordmarks Alle Albertslund. Att. Kommunale Ejendomme. CVR nr Udkast til VVM-tilladelse for Hyldager Bakker Albertslund Kommune Nordmarks Alle 1 2620 Albertslund Att. Kommunale Ejendomme CVR nr. 66137112 Udkast til VVM-tilladelse for Hyldager Bakker Albertslund Kommune, Kommunale Ejendomme (bygherre), har søgt

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Furesø Kommune December 2016 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 121 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse, Furesø Kommune PROJEKT

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Transportudvalget L 133 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 133 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 133 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 19. december 2014 2014-3505 Høringsnotat Vedrørende forslag til Lov om anlæg af anlæg af motorvej syd om Regstrup (L133) Udkast til

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026- A for forlængelse af Drewsensvej Sagsbehandler: DR28377 Sags-ID: EMN-2017-06124

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 47

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 47 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 47 Toldbodgade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, MILJØRAPPORT

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, MILJØRAPPORT JANUAR 2018 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, MILJØRAPPORT KOMMUNEPLAN 2017 FOR HORSENS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) 1 Miljøscreening og -scoping af lokalplanforslag

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1.

Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 31.05.2011 Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse 1. Resume Bering-Beder

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere