Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark"

Transkript

1 N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark blev sendt i høring til organisationer mv., jf. bilag 1, fredag den 1. oktober 2010 med frist til 14. oktober 2010 kl Der er modtaget høringssvar fra Rigsrevisionen, Datatilsynet, Ankestyrelsen, DA, FTF, AC, LO, KTO, HK - Kommunal, KL, ATP, FA - Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Danske Handicaporganisationer (DH), Danmarks Lejerforening, Det Centrale Handicapråd, Advokatsamfundet, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR), Boligselskabernes Landsforening, Hillerød Kommune, Norddjurs Kommune, Ældremobiliseringen, Forsikring og Pension, Rådet for Socialt Udsatte, Personalestyrelsen og Ældre Sagen. De modtagne høringssvar vedlægges som bilag 2. Bemærkningerne fra Datatilsynet, Rigsrevisionen og Personalestyrelsen har givet anledning til ændringer i lovforslaget. Resume og kommentarer DA, Advokatsamfundet, Boligselskabernes Landsforening, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering, ATP og Forsikring og Pension har anført, at de ikke har nogen bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Ankestyrelsen har ligeledes ingen bemærkninger, men tilføjer dog, at man har noteret sig, at de forvaltningsretlige regler også vil gælde for Udbetaling Danmarks virksomhed. Ankestyrelsen har endvidere opfordret til, at Udbetaling Danmarks muligheder for udveksling af oplysninger med kommunerne følger reglerne i retssikkerhedsloven. Kommentar: Det bemærkes, at lovforslagets 7 er taget ud. Se hertil bemærkningerne til Datatilsynets høringssvar. KL støtter lovforslagets 17, der omhandler Udbetaling Danmarks it-mæssige forhold. KL bemærker, at der ikke er et alternativ til KMD s løsninger på nuværende tidspunkt. KL opfordrer til, at der opstilles en it-strategi, der på sigt sikrer mere konkurrence og bedre muligheder for at opnå en mere hensigtsmæssig markedssituation af hensyn til såvel økonomi som fleksibilitet. KL anfører videre, at man finder det hensigtsmæssigt, at opkrævning af kommunernes tilgodehavender - på de områder der overføres til Udbetaling Danmark -

2 forbliver i kommunerne. KL opfordrer i den forbindelse til at Udbetaling Danmark deltager i indsatsen mod socialt bedrageri. KL opfordrer til, at opgavesplitet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark indrettes således, at der undgås dobbelt administration, herunder særligt på området for familieydelser. KL anfører, at man i forhold til spørgsmålet om bestyrelsens evaluering af konstruktionen ikke er enige i lovforslagets bemærkninger om, at evalueringen skal finde sted i KL mener, at de 5 års evalueringsperiode skal løbe fra KL anfører, at den i lovforslaget anførte lånegaranti bør gælde over en længere periode af hensyn til at sikre billigere lån. KL ønsker at det - for så vidt angår en evt. fremtidig anden leverandørs forpligtelse til at overtage de ejendomme, som ATP har bygget, købt eller lejet udelukkende til brug for Udbetaling Danmark - fastsættes, at ATP s investeringer skal forhåndsgodkendes af styregruppen for Udbetaling Danmark, samt at der opstilles regler, der sikrer symmetri i forhold til risiko og pris. KL anfører afslutningsvis, at man ønsker sikkerhed for, at Udbetaling Danmarks optagelse af lån ikke vil udløse krav om, at kommunerne skal deponere et beløb i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen. Kommentar: Der er styregruppen for Udbetaling Danmark (bestående af medlemmer fra KL, ATP, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet) enighed om, at Udbetaling Danmark - af hensyn til at opnå sikker drift - må bygge på KMD s allerede etablerede løsninger. Der er samtidighed enighed om, at der herefter skal sikres en langt mere konkurrencepræget situation. For så vidt angår indsatsen mod socialt bedrageri, fremtidigt opgavesplit og opkrævning, må der henvises til at disse forhold aktuelt drøftes i styregruppen. Dette lovforslag regulerer ikke opgavesplit mv. Dette vil først blive reguleret i senere lovgivning. For så vidt angår den anførte evalueringsperiode, deler projektets øvrige deltagere den opfattelse, at der ved forhandlingerne mellem regeringen og KL specifikt blev aftalt, at der tidligst 5 år fra 2014 vil kunne vælges en ny leverandør. Aftalen mellem KL og regeringen og lovforslagets bemærkninger opstiller som sådan ikke rammer for, hvornår bestyrelsen kan gennemføre evalueringer af ordningen. Sådanne forudsættes gennemført løbende. Derimod anføres det i lovforslaget, hvornår ATP tidligst må påregne, at en sådan evaluering vil kunne medføre, at opgaven vil kunne overgå til en anden administrator/leverandør. For så vidt angår KL s ønsker til finansieringen, skal det bemærkes, at staten yder Udbetaling Danmark et lån, hvor de nærmere vilkår vil skulle fastsættes efter forhandling mellem beskæftigelsesministeren og finansministeren. Der er som sådan ikke indsat nogen tidsmæssig begrænsning i lånets løbetid, udover hvad der følger 2

3 af aftalen mellem KL og regeringen for så vidt angår kommunernes betaling af etableringsomkostningerne. For så vidt angår en evt. fremtidig administrators/leverandørs forpligtelse til at holde ATP skadesløs i forhold til udgifter til ejendomme, der er lejet, opført eller købt, vil der blive truffet nærmere aftaler herom i styregruppen for projektet, hvor KL er repræsenteret. En sådan aftale skal sikre, at en anden leverandør vil skulle varetage opgaven med samme regionale forpligtelser, som ATP skal løse opgaven med. Afslutningsvis skal det anføres, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Beskæftigelsesministeriet, at optagelsen af lån til finansiering af etableringen af Udbetaling Danmark ikke vil medføre krav om deponering. LO henviser til HK Kommunals høringssvar og ønsker herudover at fremhæve, at man tvivler på de personalemæssige og økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for etableringen af Udbetaling Danmark. LO anfører videre, at man ønsker der skal tages mest muligt hensyn til de ansatte. LO finder det uklart, hvorfor tjenestemandsansatte skal overgå til staten. LO mener, at arbejdsmarkedets parter og/eller medarbejderne skal være repræsenteret i bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Endeligt opfordrer LO til at det sikres, at der ikke opstår tvivl om, hvor borgerne skal henvende sig for at få den ønskede hjælp. Kommentar: Der henvises til kommentaren under KTO. Det skal dog særskilt anføres, at det er aftalt mellem Regeringen og KL, hvorledes bestyrelsen skal se ud. Bestyrelsessammensætningen afspejler de opgaver, der overføres til Udbetaling Danmark. Danmarks Lejerforeninger har protesteret over den fastsatte høringsfrist, men er herudover ikke fremkommet med bemærkninger til lovforslaget. Kommentarer: Det har desværre ikke været muligt, at gennemføre de interne drøftelser og analyser således, at der har kunnet gives længere høringsfrist. Danske Handicaporganisationer (DH) anfører, at etableringen af Udbetaling Danmark skal ske således, at der tages udgangspunkt i borgernes behov. Herunder skal det sikres, at der tages hensyn til handicappede borgeres særlige behov, ex. i form af særlige it-standarder. Kommentar: I aftalen mellem KL og regeringen er det specifikt aftalt, at etableringen af Udbetaling Danmark skal ske under hensyntagen til alle nuværende og kommende borgeres behov, idet der netop tages udgangspunkt i at en række af ydelser, der skal administreres af Udbetaling Danmark vedrører personer med særlige behov. Det vil i forbindelse med senere lovgivning blive reguleret nærmere hvorledes den faktiske sagsbehandling vil skulle foretages, således, at alle borgeres behov tilgodeses. Ældre Sagen, Rådet for Socialt Udsatte, Ældremobiliseringen og Det Centrale Handicapråd anfører, at man anser det for væsentligt, at etableringen af Udbetaling 3

4 Danmark ikke forringer servicen overfor borgerne. Organisationerne peger endvidere på, at indretning af sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark - herunder de tekniske løsninger - skal tage hensyn til brugerne, hvoraf en større del ikke har adgang til it eller ikke er fortrolige hermed. Kommentar: Der henvises til kommentaren til Danske Handicaporganisationer. Samtidigt skal det bemærkes, at lovforslagets 6 netop skal sikre, at der tages hensyn til den enkelte borgers behov. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der tilbydes rene digitale løsninger til de personer, der har ønske om dette. Der skal samtidigt tilbydes alternative løsninger til borgere, der ikke har adgang til it eller i øvrigt har behov, der tilsiger andre løsninger. Det kan i denne forbindelse endvidere bemærkes, at kommunerne fortsat har en vejledningsforpligtelse overfor borgerne. Således vil kommunerne skulle tilbyde hjælp til de borgere der ønsker dette i forbindelse med f.eks. ansøgning til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har en forpligtelse til løbende at sikre, at borgernes adgang til Udbetaling Danmark tilrettelægges i overensstemmelse med de særlig behov, som borgerne/brugerne måtte have. Norddjurs Kommune har anført, at etableringen af Udbetaling Danmark må forventes at medføre en merudgift for kommunerne på ca. 105 millioner om året. Årsagen til dette er, at den opstillede business case tager udgangspunkt i Deloittes rapporter om kommunernes ressourceforbrug. Norddjurs Kommune mener at Deloittes undersøgelser er forbundet med stor usikkerhed og ikke giver et retvisende billede. Kommentar: På baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2009 blev der i efteråret 2008 nedsat en tværoffentlig arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, KL, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet under navnet Objektiv Sagsbehandling. Arbejdsgruppen indgik aftale med revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte om at undersøge eventuelle stordriftsfordele ved at samle den objektive sagsbehandling på fem udvalgte sagsområder. Deloittes analyser af stordriftsfordelene bygger på en meget omfattende og detaljeret afdækning af den kommunale administrations organisering og ressourceforbrug, såvel kvalitativt som kvantitativt. For eksempel har mellem 85 og 95 af landets 98 kommuner besvaret en meget omfattende spørgeskemaundersøgelse inden for fire af de fem sagsområder, som indgår i aftalen om objektiv sagsbehandling (færrest på barseldagpengeområdet og flest på boligstøtteområdet). Datagrundlaget for skønnet over kommunernes ressourceforbrug på disse områder har med andre ord en høj kvalitet; især hvis man sammenligner med mange af de skøn over administrative omkostninger og konsekvenser, som stat og kommunerne løbende opnår enighed om. Det er disse meget solide analyser, der danner grundlaget for, at regeringen og KL i aftalen fra juni i år er enige om, at der er en effektiviseringsgevinst på knap 300 mio. kr. forbundet med objektiv sagsbehandling. 4

5 Endvidere er behovet for en meget præcis opgørelse af det nuværende ressourceforbrug i kommunerne mindre end ved lignende opgaveomlægninger i den offentlige sektor, fordi overdragelsen af den objektive sagsbehandling fra kommunerne til den kommende forvaltningsenhed ikke vil blive fulgt op af en reduktion af kommunernes bloktilskud. Kommunerne beholder således hele deres nuværende administrationsøkonomi. Med denne skal kommunerne også i fremtiden finansiere administrationsudgifterne forbundet med objektiv sagsbehandling (både i forvaltningsenheden og i forhold til de tilbageværende kommunale myndighedsopgaver), og det forventede fald i de samlede administrationsudgifter vil således vise sig som direkte kommunale besparelser. Overdragelsen af opgaverne fra kommunerne medfører altså ikke en såkaldt DUT-sag, som det for eksempel var tilfældet ved overdragelsen af de kommunale skatteopgaver til SKAT i Hillerød Kommune har anført, at lovforslaget bygger på, at såvel ATP som Udbetaling Danmark og staten friholdes fra økonomiske konsekvenser af sagsbehandlingsfejl, manglende stordriftsfordele og at risikoen ved etableringen af Udbetaling Danmark alene ligger hos kommunerne, uden dette i øvrigt afspejles af bestyrelsens sammensætning. Hillerød Kommune anfører videre, at det er bekymrende, at alle forudsætninger og beregninger bygger på data fra Hillerød Kommune finder ikke, at der er taget højde for de effektiviseringer, som kommunerne har iværksat for 2009, 2010 og Hillerød Kommune peger videre på, at Udbetaling Danmark bør evalueres efter 2 år. Kommunen peger videre på, at børnetilskud og børnefamilieydelser også overgår til Udbetaling Danmark. Derimod foreslår Hillerød Kommune, at opkrævningsopgaver forbliver i kommunerne. Hillerød Kommune opfordrer til, at der tages hensyn til medarbejderne, og at der sikres en betryggende overgang af opgaverne fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Endeligt påpeger Hillerød Kommune, at der er en række uafklarede forhold herunder i forhold til selve sagsbehandlingen, borgernes retssikkerhed, it og indsatsen mod socialt bedrageri. Kommentar: For så vidt angår de økonomiske forudsætninger for etableringen af Udbetaling Danmark og spørgsmålet om evaluering henvises der til kommentar under henholdsvis KL og Norddjurs Kommune. For så vidt angår spørgsmålet om ansvar, skal det bemærkes, at KL på vegne af kommunerne har indgået aftalen med regeringen, hvorefter kommunerne får lov at beholde de rationaliseringsgevinster, som etableringen af Udbetaling Danmark vil medføre, imod at kommunerne betaler for etableringen af Udbetaling Danmark. Det er således kommunerne, som realiserer gevinsten ved samlingen af den objektive sagsbehandling, og det er af samme grund hensigtsmæssigt, at kommunerne bærer eventuelle risici ved samlingen. Kommunerne udpeger flertallet af medlem- 5

6 merne i Udbetaling Danmarks bestyrelse herunder formanden. Det skal desuden bemærkes, at ATP, som yder teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark på omkostningsdækket basis ifølge ATP-loven ikke må påtage sig risici, der potentielt kan påvirke medlemmernes pensionstilgodehavender i negativ retning. For så vidt angår de øvrige forhold skal der henvises til, at disse vil blive analyseret og reguleret i forbindelse med kommende lovforslag om blandt andet selve sagsbehandlingen mv. Personalestyrelsen foreslår en række præciseringer for at sikre størst mulige gennemsigtighed i de regler, der skal regulere medarbejdernes evt. overgang til Udbetaling Danmark. Kommentar: Personalestyrelsens forslag til præciseringer, tilføjelser mv. er medtaget i det reviderede lovforslag. Finanssektorens Arbejdsgiverforening anfører, at lovforslaget bør indeholde en nærmere definition af hvad ATP s kostpris er og hvordan denne fastsættes. Der peges endvidere på, at ATP i forbindelse med etableringen og driften af Barselsfonden ikke har kunnet holde sig inden for den økonomiske ramme, der var forudsat i forarbejderne til loven. Finanssektorens Arbejdsgiverforening anfører endvidere, at man savner en begrundelse for, hvorfor de ydelser, som ATP skal levere til Udbetaling Danmark, ikke skal i udbud. Endeligt stilles der spørgsmålstegn ved, hvorvidt Udbetaling Danmark og ATP kan have samme revisor. Kommentar: Som det fremgår af lovforslaget har såvel afregningsmodellen som organisationsmodellen ved ATP s varetagelse af administrationsopgaver for 3. mand været forelagt en række centrale myndigheder i Danmark, uden at dette har givet anledning til bemærkninger. Det er således en fuldt ud anerkendt model, der også vil skulle anvendes ved ATP s administration af Udbetaling Danmark. Denne model omfatter også mulighed forbrug af samme revisor mv. Det fremgår af aftalen mellem KL og regeringen, at man ønsker, at de berørte myndighedsopgaver skal overføres til Udbetaling Danmark, der skal administreres af ATP. Derfor er der ikke gennemført udbud, idet det ved lov bestemmes, at ATP skal administrere ordningen. Der kan henvises til udbudsdirektivets art. 18. For så vidt angår etableringen af Barselfonden, skal det bemærkes, at det oprindelige overslag på udviklingsomkostningerne til barselsfonden byggede på en anden tidsramme end den tidsramme, der blev resultatet af den vedtagne lov. De endelige omkostninger til projektet oversteg derfor ATP's oprindelige overslag, idet den påkrævede hurtige implementering af lovgrundlaget medførte, at alene én virksomhed ville påtage sige opgaven med at etablere det it-mæssige grundlag for ordningen på den korte tid. 6

7 Datatilsynet anfører, at man forud for afgivelse af høringssvar og på baggrund af udkastet til lovforslag, har afholdt møde med Beskæftigelsesministeriet. Datatilsynet peger på, at affattelsen af 7 bør suppleres med en lang række oplysninger, ligesom man savner en større koordinering med de krav der følger af såvel forvaltningslovens som af persondatalovens regler om indhentelse og udveksling af oplysninger. Kommentar: Forslagets 7 er taget ud. Reguleringen af udveksling af oplysninger, indhentelse af oplysninger mv. vil blive fremsat i forbindelse med senere lovgivning. KTO kan tilslutte sig, at man har valgt at anvende virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med opgavernes overgang fra kommunerne til Udbetaling Danmark. KTO undrer sig over lovforslagets formulering for så vidt angår, at det alene er staten, der kan overtage tjenemænd fra kommunerne. KTO påpeger, at der er opstillet en række grænser for, hvad tjenestemænd skal acceptere af ændringer. Endeligt stiller KTO spørgsmål til, hvad det betyder, når det i lovforslaget anføres, at alene medarbejdere der er overvejende beskæftiget med arbejdsopgaver inden for de områder, der overføres til Udbetaling Danmark. Kommentar: Når det anføres, at alene staten kan overtage tjenestemænd, skal dette ses i forhold til, at ATP ikke vil kunne overtage tjenestemænd af flere årsager, herunder særligt at ATP ikke vil kunne påtage sig de pensionsmæssige forpligtelser, der følger af en tjenestemandsansættelse. Den valgte konstruktion, for så vidt angår tjenestemænd, bygger på, at alene de tjenestemænd, der vil skulle acceptere et ændret tjenestested, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Da etableringen af Udbetaling Danmark medfører et udlån af tjenestemænd til ATP, er det vurderet, at staten bedst vil kunne påtage sig den risiko, der er forbundet ved at ATP eksempelvis ikke længere vil kunne gøre brug af en udlånt tjenestemænd. Det har således været af hensyn til de mindre kommuner, at der er valgt en løsning, hvor det er staten, der påtager sig forpligtelsen i forhold til de tjenestemænd, der har været beskæftiget med de områder, der overføres til Udbetaling Danmark. Med angivelsen af at en ansat skal være overvejende beskæftiget med et eller flere af de områder, der overføres til Udbetaling Danmark, menes blot, at vedkommende mere end halvdelen af en gennemsnitsarbejdsdag er beskæftiget med de områder der overføres. For så vidt angår udtrykket passende stilling i forhold til de overenskomstansatte, dækker dette over samme forhold, som KTO anfører, nemlig hvorvidt der er tale om en ændring af vilkårene for ansættelsen som den ansatte skal tåle. AC henviser til høringssvar afgivet af KTO. 7

8 FTF henviser ligeledes til KTO. FTF anfører herudover, at lovforslaget mangler generel regulering af selve sagsbehandlingen, og beskrivelse af hvorledes etableringen af Udbetaling Danmark vil få betydning for borgerne. Kommentar: Som det fremgår af lovforslagets indledende bemærkninger under punkt 1.4 vil der i løbet af 2011 blive fremsat yderligere lovforslag, der blandt andet vil regulere selve sagsbehandlingen mv. HK Kommunal anfører, at der må stilles spørgsmålstegn ved de estimerede besparelser. HK Kommunal bifalder, at man har valgt at anvende lov om virksomhedsoverdragelse. HK Kommunal er enige i fremstillingen for så vidt angår de overenskomstansattes rettigheder. Derimod stiller man spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at staten overtager de tjenestemænd, der måtte være omfattet af overførslen af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Der henvises til de begrænsninger, der må formodes at være i forhold til at kræve, at tjenestemænd skifter arbejdssted. Endeligt anfører HK Kommunal, at man ønsker en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Udbetaling Danmark, og at det er vigtigt, at etableringen af Udbetaling Danmark sætter borgeren i centrum, således at der ikke kan opstå tvivl om hvilken myndighed der er kompetent til at behandle en konkret sag. Kommentar: Der henvises til bemærkningerne til KTO s høringssvar samt bemærkningerne til Norddjurs Kommune og LO. Rigsrevisionen anfører, at det i lovteksten bør tydeliggøres, at lovforslaget alene regulerer de administrative omkostninger, som kommunerne skal betale for driften af Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen ønsker at se fremtidige lovforslag til vedrørende administration og udbetaling af de ydelser, der er omfattet af den særlovgivning, der skal administreres af Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen opfordrer endvidere til at der fastsættes regnskabsstandarder der skal anvendes. Rigsrevisionen ønsker, at det af lovforslaget udtrykkeligt fremgår, at beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen har bedt Beskæftigelsesministeriet om at overveje hensigtsmæssigheden i, at ATP s direktør også er direktør for Udbetaling Danmark. Afslutningsvis ønsker Rigsrevisionen en præcisering af Rigsrevisionens rolle til i forbindelse med ATP s forelæggelse af omkostningsmodellen for en række centrale myndigheder i Kommentar: De af Rigsrevisionen påpegede forhold er alle indarbejdet i det reviderede lovforslag, idet det dog skal bemærkes, at det fortsat fastholdes, at direktøren for ATP også er direktør for Udbetaling Danmark. Direktøren er underlagt bestyrelsens instrukser. Denne konstruktion er i øvrigt kendt fra en række af de øvrige ordninger, som ATP administrerer. Det skal bemærkes, at administrationen af Udbetaling Danmark vil fungere efter et princip, hvor ATP ikke må tjene penge på at levere administrationen, hvorfor der ikke er den klassiske interessekonflikt, der normalt vil være i en traditionel leverandør situation. Det kan i øvrigt nævnes, at der kan oprettes et sekretariat til brug for bestyrelsens løbende kontrol med ordningen. 8

9 Det skal særligt bemærkes, at Rigsrevisionens ønske om, at beskæftigelsesministerens tilsynsforpligtelse fremgår direkte af lovteksten, vil indgå i overvejelserne i det kommende lovforslag, som vil indeholde et særligt kapitel om såvel tilsynsforpligtelsen som tilrettelæggelsen af denne. 9

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

NOTAT. De modtagne høringssvar vedlægges.

NOTAT. De modtagne høringssvar vedlægges. NOTAT 29. februar 2016 Høringsnotat vedrørende L 151 forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Forslag. Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark. Lovforslag nr. L 57 Folketinget

Forslag. Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark. Lovforslag nr. L 57 Folketinget Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2010-11 Fremsat den 11. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Kapitel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring.

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K. København den 07-01-2005 J.nr.: 70-022 Lene Maj Pedersen Høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere