Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark"

Transkript

1 N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark blev sendt i høring til organisationer mv., jf. bilag 1, fredag den 1. oktober 2010 med frist til 14. oktober 2010 kl Der er modtaget høringssvar fra Rigsrevisionen, Datatilsynet, Ankestyrelsen, DA, FTF, AC, LO, KTO, HK - Kommunal, KL, ATP, FA - Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Danske Handicaporganisationer (DH), Danmarks Lejerforening, Det Centrale Handicapråd, Advokatsamfundet, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR), Boligselskabernes Landsforening, Hillerød Kommune, Norddjurs Kommune, Ældremobiliseringen, Forsikring og Pension, Rådet for Socialt Udsatte, Personalestyrelsen og Ældre Sagen. De modtagne høringssvar vedlægges som bilag 2. Bemærkningerne fra Datatilsynet, Rigsrevisionen og Personalestyrelsen har givet anledning til ændringer i lovforslaget. Resume og kommentarer DA, Advokatsamfundet, Boligselskabernes Landsforening, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering, ATP og Forsikring og Pension har anført, at de ikke har nogen bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Ankestyrelsen har ligeledes ingen bemærkninger, men tilføjer dog, at man har noteret sig, at de forvaltningsretlige regler også vil gælde for Udbetaling Danmarks virksomhed. Ankestyrelsen har endvidere opfordret til, at Udbetaling Danmarks muligheder for udveksling af oplysninger med kommunerne følger reglerne i retssikkerhedsloven. Kommentar: Det bemærkes, at lovforslagets 7 er taget ud. Se hertil bemærkningerne til Datatilsynets høringssvar. KL støtter lovforslagets 17, der omhandler Udbetaling Danmarks it-mæssige forhold. KL bemærker, at der ikke er et alternativ til KMD s løsninger på nuværende tidspunkt. KL opfordrer til, at der opstilles en it-strategi, der på sigt sikrer mere konkurrence og bedre muligheder for at opnå en mere hensigtsmæssig markedssituation af hensyn til såvel økonomi som fleksibilitet. KL anfører videre, at man finder det hensigtsmæssigt, at opkrævning af kommunernes tilgodehavender - på de områder der overføres til Udbetaling Danmark -

2 forbliver i kommunerne. KL opfordrer i den forbindelse til at Udbetaling Danmark deltager i indsatsen mod socialt bedrageri. KL opfordrer til, at opgavesplitet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark indrettes således, at der undgås dobbelt administration, herunder særligt på området for familieydelser. KL anfører, at man i forhold til spørgsmålet om bestyrelsens evaluering af konstruktionen ikke er enige i lovforslagets bemærkninger om, at evalueringen skal finde sted i KL mener, at de 5 års evalueringsperiode skal løbe fra KL anfører, at den i lovforslaget anførte lånegaranti bør gælde over en længere periode af hensyn til at sikre billigere lån. KL ønsker at det - for så vidt angår en evt. fremtidig anden leverandørs forpligtelse til at overtage de ejendomme, som ATP har bygget, købt eller lejet udelukkende til brug for Udbetaling Danmark - fastsættes, at ATP s investeringer skal forhåndsgodkendes af styregruppen for Udbetaling Danmark, samt at der opstilles regler, der sikrer symmetri i forhold til risiko og pris. KL anfører afslutningsvis, at man ønsker sikkerhed for, at Udbetaling Danmarks optagelse af lån ikke vil udløse krav om, at kommunerne skal deponere et beløb i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen. Kommentar: Der er styregruppen for Udbetaling Danmark (bestående af medlemmer fra KL, ATP, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet) enighed om, at Udbetaling Danmark - af hensyn til at opnå sikker drift - må bygge på KMD s allerede etablerede løsninger. Der er samtidighed enighed om, at der herefter skal sikres en langt mere konkurrencepræget situation. For så vidt angår indsatsen mod socialt bedrageri, fremtidigt opgavesplit og opkrævning, må der henvises til at disse forhold aktuelt drøftes i styregruppen. Dette lovforslag regulerer ikke opgavesplit mv. Dette vil først blive reguleret i senere lovgivning. For så vidt angår den anførte evalueringsperiode, deler projektets øvrige deltagere den opfattelse, at der ved forhandlingerne mellem regeringen og KL specifikt blev aftalt, at der tidligst 5 år fra 2014 vil kunne vælges en ny leverandør. Aftalen mellem KL og regeringen og lovforslagets bemærkninger opstiller som sådan ikke rammer for, hvornår bestyrelsen kan gennemføre evalueringer af ordningen. Sådanne forudsættes gennemført løbende. Derimod anføres det i lovforslaget, hvornår ATP tidligst må påregne, at en sådan evaluering vil kunne medføre, at opgaven vil kunne overgå til en anden administrator/leverandør. For så vidt angår KL s ønsker til finansieringen, skal det bemærkes, at staten yder Udbetaling Danmark et lån, hvor de nærmere vilkår vil skulle fastsættes efter forhandling mellem beskæftigelsesministeren og finansministeren. Der er som sådan ikke indsat nogen tidsmæssig begrænsning i lånets løbetid, udover hvad der følger 2

3 af aftalen mellem KL og regeringen for så vidt angår kommunernes betaling af etableringsomkostningerne. For så vidt angår en evt. fremtidig administrators/leverandørs forpligtelse til at holde ATP skadesløs i forhold til udgifter til ejendomme, der er lejet, opført eller købt, vil der blive truffet nærmere aftaler herom i styregruppen for projektet, hvor KL er repræsenteret. En sådan aftale skal sikre, at en anden leverandør vil skulle varetage opgaven med samme regionale forpligtelser, som ATP skal løse opgaven med. Afslutningsvis skal det anføres, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Beskæftigelsesministeriet, at optagelsen af lån til finansiering af etableringen af Udbetaling Danmark ikke vil medføre krav om deponering. LO henviser til HK Kommunals høringssvar og ønsker herudover at fremhæve, at man tvivler på de personalemæssige og økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for etableringen af Udbetaling Danmark. LO anfører videre, at man ønsker der skal tages mest muligt hensyn til de ansatte. LO finder det uklart, hvorfor tjenestemandsansatte skal overgå til staten. LO mener, at arbejdsmarkedets parter og/eller medarbejderne skal være repræsenteret i bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Endeligt opfordrer LO til at det sikres, at der ikke opstår tvivl om, hvor borgerne skal henvende sig for at få den ønskede hjælp. Kommentar: Der henvises til kommentaren under KTO. Det skal dog særskilt anføres, at det er aftalt mellem Regeringen og KL, hvorledes bestyrelsen skal se ud. Bestyrelsessammensætningen afspejler de opgaver, der overføres til Udbetaling Danmark. Danmarks Lejerforeninger har protesteret over den fastsatte høringsfrist, men er herudover ikke fremkommet med bemærkninger til lovforslaget. Kommentarer: Det har desværre ikke været muligt, at gennemføre de interne drøftelser og analyser således, at der har kunnet gives længere høringsfrist. Danske Handicaporganisationer (DH) anfører, at etableringen af Udbetaling Danmark skal ske således, at der tages udgangspunkt i borgernes behov. Herunder skal det sikres, at der tages hensyn til handicappede borgeres særlige behov, ex. i form af særlige it-standarder. Kommentar: I aftalen mellem KL og regeringen er det specifikt aftalt, at etableringen af Udbetaling Danmark skal ske under hensyntagen til alle nuværende og kommende borgeres behov, idet der netop tages udgangspunkt i at en række af ydelser, der skal administreres af Udbetaling Danmark vedrører personer med særlige behov. Det vil i forbindelse med senere lovgivning blive reguleret nærmere hvorledes den faktiske sagsbehandling vil skulle foretages, således, at alle borgeres behov tilgodeses. Ældre Sagen, Rådet for Socialt Udsatte, Ældremobiliseringen og Det Centrale Handicapråd anfører, at man anser det for væsentligt, at etableringen af Udbetaling 3

4 Danmark ikke forringer servicen overfor borgerne. Organisationerne peger endvidere på, at indretning af sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark - herunder de tekniske løsninger - skal tage hensyn til brugerne, hvoraf en større del ikke har adgang til it eller ikke er fortrolige hermed. Kommentar: Der henvises til kommentaren til Danske Handicaporganisationer. Samtidigt skal det bemærkes, at lovforslagets 6 netop skal sikre, at der tages hensyn til den enkelte borgers behov. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der tilbydes rene digitale løsninger til de personer, der har ønske om dette. Der skal samtidigt tilbydes alternative løsninger til borgere, der ikke har adgang til it eller i øvrigt har behov, der tilsiger andre løsninger. Det kan i denne forbindelse endvidere bemærkes, at kommunerne fortsat har en vejledningsforpligtelse overfor borgerne. Således vil kommunerne skulle tilbyde hjælp til de borgere der ønsker dette i forbindelse med f.eks. ansøgning til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har en forpligtelse til løbende at sikre, at borgernes adgang til Udbetaling Danmark tilrettelægges i overensstemmelse med de særlig behov, som borgerne/brugerne måtte have. Norddjurs Kommune har anført, at etableringen af Udbetaling Danmark må forventes at medføre en merudgift for kommunerne på ca. 105 millioner om året. Årsagen til dette er, at den opstillede business case tager udgangspunkt i Deloittes rapporter om kommunernes ressourceforbrug. Norddjurs Kommune mener at Deloittes undersøgelser er forbundet med stor usikkerhed og ikke giver et retvisende billede. Kommentar: På baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2009 blev der i efteråret 2008 nedsat en tværoffentlig arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, KL, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet under navnet Objektiv Sagsbehandling. Arbejdsgruppen indgik aftale med revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte om at undersøge eventuelle stordriftsfordele ved at samle den objektive sagsbehandling på fem udvalgte sagsområder. Deloittes analyser af stordriftsfordelene bygger på en meget omfattende og detaljeret afdækning af den kommunale administrations organisering og ressourceforbrug, såvel kvalitativt som kvantitativt. For eksempel har mellem 85 og 95 af landets 98 kommuner besvaret en meget omfattende spørgeskemaundersøgelse inden for fire af de fem sagsområder, som indgår i aftalen om objektiv sagsbehandling (færrest på barseldagpengeområdet og flest på boligstøtteområdet). Datagrundlaget for skønnet over kommunernes ressourceforbrug på disse områder har med andre ord en høj kvalitet; især hvis man sammenligner med mange af de skøn over administrative omkostninger og konsekvenser, som stat og kommunerne løbende opnår enighed om. Det er disse meget solide analyser, der danner grundlaget for, at regeringen og KL i aftalen fra juni i år er enige om, at der er en effektiviseringsgevinst på knap 300 mio. kr. forbundet med objektiv sagsbehandling. 4

5 Endvidere er behovet for en meget præcis opgørelse af det nuværende ressourceforbrug i kommunerne mindre end ved lignende opgaveomlægninger i den offentlige sektor, fordi overdragelsen af den objektive sagsbehandling fra kommunerne til den kommende forvaltningsenhed ikke vil blive fulgt op af en reduktion af kommunernes bloktilskud. Kommunerne beholder således hele deres nuværende administrationsøkonomi. Med denne skal kommunerne også i fremtiden finansiere administrationsudgifterne forbundet med objektiv sagsbehandling (både i forvaltningsenheden og i forhold til de tilbageværende kommunale myndighedsopgaver), og det forventede fald i de samlede administrationsudgifter vil således vise sig som direkte kommunale besparelser. Overdragelsen af opgaverne fra kommunerne medfører altså ikke en såkaldt DUT-sag, som det for eksempel var tilfældet ved overdragelsen af de kommunale skatteopgaver til SKAT i Hillerød Kommune har anført, at lovforslaget bygger på, at såvel ATP som Udbetaling Danmark og staten friholdes fra økonomiske konsekvenser af sagsbehandlingsfejl, manglende stordriftsfordele og at risikoen ved etableringen af Udbetaling Danmark alene ligger hos kommunerne, uden dette i øvrigt afspejles af bestyrelsens sammensætning. Hillerød Kommune anfører videre, at det er bekymrende, at alle forudsætninger og beregninger bygger på data fra Hillerød Kommune finder ikke, at der er taget højde for de effektiviseringer, som kommunerne har iværksat for 2009, 2010 og Hillerød Kommune peger videre på, at Udbetaling Danmark bør evalueres efter 2 år. Kommunen peger videre på, at børnetilskud og børnefamilieydelser også overgår til Udbetaling Danmark. Derimod foreslår Hillerød Kommune, at opkrævningsopgaver forbliver i kommunerne. Hillerød Kommune opfordrer til, at der tages hensyn til medarbejderne, og at der sikres en betryggende overgang af opgaverne fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Endeligt påpeger Hillerød Kommune, at der er en række uafklarede forhold herunder i forhold til selve sagsbehandlingen, borgernes retssikkerhed, it og indsatsen mod socialt bedrageri. Kommentar: For så vidt angår de økonomiske forudsætninger for etableringen af Udbetaling Danmark og spørgsmålet om evaluering henvises der til kommentar under henholdsvis KL og Norddjurs Kommune. For så vidt angår spørgsmålet om ansvar, skal det bemærkes, at KL på vegne af kommunerne har indgået aftalen med regeringen, hvorefter kommunerne får lov at beholde de rationaliseringsgevinster, som etableringen af Udbetaling Danmark vil medføre, imod at kommunerne betaler for etableringen af Udbetaling Danmark. Det er således kommunerne, som realiserer gevinsten ved samlingen af den objektive sagsbehandling, og det er af samme grund hensigtsmæssigt, at kommunerne bærer eventuelle risici ved samlingen. Kommunerne udpeger flertallet af medlem- 5

6 merne i Udbetaling Danmarks bestyrelse herunder formanden. Det skal desuden bemærkes, at ATP, som yder teknisk og administrativ bistand til Udbetaling Danmark på omkostningsdækket basis ifølge ATP-loven ikke må påtage sig risici, der potentielt kan påvirke medlemmernes pensionstilgodehavender i negativ retning. For så vidt angår de øvrige forhold skal der henvises til, at disse vil blive analyseret og reguleret i forbindelse med kommende lovforslag om blandt andet selve sagsbehandlingen mv. Personalestyrelsen foreslår en række præciseringer for at sikre størst mulige gennemsigtighed i de regler, der skal regulere medarbejdernes evt. overgang til Udbetaling Danmark. Kommentar: Personalestyrelsens forslag til præciseringer, tilføjelser mv. er medtaget i det reviderede lovforslag. Finanssektorens Arbejdsgiverforening anfører, at lovforslaget bør indeholde en nærmere definition af hvad ATP s kostpris er og hvordan denne fastsættes. Der peges endvidere på, at ATP i forbindelse med etableringen og driften af Barselsfonden ikke har kunnet holde sig inden for den økonomiske ramme, der var forudsat i forarbejderne til loven. Finanssektorens Arbejdsgiverforening anfører endvidere, at man savner en begrundelse for, hvorfor de ydelser, som ATP skal levere til Udbetaling Danmark, ikke skal i udbud. Endeligt stilles der spørgsmålstegn ved, hvorvidt Udbetaling Danmark og ATP kan have samme revisor. Kommentar: Som det fremgår af lovforslaget har såvel afregningsmodellen som organisationsmodellen ved ATP s varetagelse af administrationsopgaver for 3. mand været forelagt en række centrale myndigheder i Danmark, uden at dette har givet anledning til bemærkninger. Det er således en fuldt ud anerkendt model, der også vil skulle anvendes ved ATP s administration af Udbetaling Danmark. Denne model omfatter også mulighed forbrug af samme revisor mv. Det fremgår af aftalen mellem KL og regeringen, at man ønsker, at de berørte myndighedsopgaver skal overføres til Udbetaling Danmark, der skal administreres af ATP. Derfor er der ikke gennemført udbud, idet det ved lov bestemmes, at ATP skal administrere ordningen. Der kan henvises til udbudsdirektivets art. 18. For så vidt angår etableringen af Barselfonden, skal det bemærkes, at det oprindelige overslag på udviklingsomkostningerne til barselsfonden byggede på en anden tidsramme end den tidsramme, der blev resultatet af den vedtagne lov. De endelige omkostninger til projektet oversteg derfor ATP's oprindelige overslag, idet den påkrævede hurtige implementering af lovgrundlaget medførte, at alene én virksomhed ville påtage sige opgaven med at etablere det it-mæssige grundlag for ordningen på den korte tid. 6

7 Datatilsynet anfører, at man forud for afgivelse af høringssvar og på baggrund af udkastet til lovforslag, har afholdt møde med Beskæftigelsesministeriet. Datatilsynet peger på, at affattelsen af 7 bør suppleres med en lang række oplysninger, ligesom man savner en større koordinering med de krav der følger af såvel forvaltningslovens som af persondatalovens regler om indhentelse og udveksling af oplysninger. Kommentar: Forslagets 7 er taget ud. Reguleringen af udveksling af oplysninger, indhentelse af oplysninger mv. vil blive fremsat i forbindelse med senere lovgivning. KTO kan tilslutte sig, at man har valgt at anvende virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med opgavernes overgang fra kommunerne til Udbetaling Danmark. KTO undrer sig over lovforslagets formulering for så vidt angår, at det alene er staten, der kan overtage tjenemænd fra kommunerne. KTO påpeger, at der er opstillet en række grænser for, hvad tjenestemænd skal acceptere af ændringer. Endeligt stiller KTO spørgsmål til, hvad det betyder, når det i lovforslaget anføres, at alene medarbejdere der er overvejende beskæftiget med arbejdsopgaver inden for de områder, der overføres til Udbetaling Danmark. Kommentar: Når det anføres, at alene staten kan overtage tjenestemænd, skal dette ses i forhold til, at ATP ikke vil kunne overtage tjenestemænd af flere årsager, herunder særligt at ATP ikke vil kunne påtage sig de pensionsmæssige forpligtelser, der følger af en tjenestemandsansættelse. Den valgte konstruktion, for så vidt angår tjenestemænd, bygger på, at alene de tjenestemænd, der vil skulle acceptere et ændret tjenestested, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Da etableringen af Udbetaling Danmark medfører et udlån af tjenestemænd til ATP, er det vurderet, at staten bedst vil kunne påtage sig den risiko, der er forbundet ved at ATP eksempelvis ikke længere vil kunne gøre brug af en udlånt tjenestemænd. Det har således været af hensyn til de mindre kommuner, at der er valgt en løsning, hvor det er staten, der påtager sig forpligtelsen i forhold til de tjenestemænd, der har været beskæftiget med de områder, der overføres til Udbetaling Danmark. Med angivelsen af at en ansat skal være overvejende beskæftiget med et eller flere af de områder, der overføres til Udbetaling Danmark, menes blot, at vedkommende mere end halvdelen af en gennemsnitsarbejdsdag er beskæftiget med de områder der overføres. For så vidt angår udtrykket passende stilling i forhold til de overenskomstansatte, dækker dette over samme forhold, som KTO anfører, nemlig hvorvidt der er tale om en ændring af vilkårene for ansættelsen som den ansatte skal tåle. AC henviser til høringssvar afgivet af KTO. 7

8 FTF henviser ligeledes til KTO. FTF anfører herudover, at lovforslaget mangler generel regulering af selve sagsbehandlingen, og beskrivelse af hvorledes etableringen af Udbetaling Danmark vil få betydning for borgerne. Kommentar: Som det fremgår af lovforslagets indledende bemærkninger under punkt 1.4 vil der i løbet af 2011 blive fremsat yderligere lovforslag, der blandt andet vil regulere selve sagsbehandlingen mv. HK Kommunal anfører, at der må stilles spørgsmålstegn ved de estimerede besparelser. HK Kommunal bifalder, at man har valgt at anvende lov om virksomhedsoverdragelse. HK Kommunal er enige i fremstillingen for så vidt angår de overenskomstansattes rettigheder. Derimod stiller man spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at staten overtager de tjenestemænd, der måtte være omfattet af overførslen af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Der henvises til de begrænsninger, der må formodes at være i forhold til at kræve, at tjenestemænd skifter arbejdssted. Endeligt anfører HK Kommunal, at man ønsker en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Udbetaling Danmark, og at det er vigtigt, at etableringen af Udbetaling Danmark sætter borgeren i centrum, således at der ikke kan opstå tvivl om hvilken myndighed der er kompetent til at behandle en konkret sag. Kommentar: Der henvises til bemærkningerne til KTO s høringssvar samt bemærkningerne til Norddjurs Kommune og LO. Rigsrevisionen anfører, at det i lovteksten bør tydeliggøres, at lovforslaget alene regulerer de administrative omkostninger, som kommunerne skal betale for driften af Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen ønsker at se fremtidige lovforslag til vedrørende administration og udbetaling af de ydelser, der er omfattet af den særlovgivning, der skal administreres af Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen opfordrer endvidere til at der fastsættes regnskabsstandarder der skal anvendes. Rigsrevisionen ønsker, at det af lovforslaget udtrykkeligt fremgår, at beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen har bedt Beskæftigelsesministeriet om at overveje hensigtsmæssigheden i, at ATP s direktør også er direktør for Udbetaling Danmark. Afslutningsvis ønsker Rigsrevisionen en præcisering af Rigsrevisionens rolle til i forbindelse med ATP s forelæggelse af omkostningsmodellen for en række centrale myndigheder i Kommentar: De af Rigsrevisionen påpegede forhold er alle indarbejdet i det reviderede lovforslag, idet det dog skal bemærkes, at det fortsat fastholdes, at direktøren for ATP også er direktør for Udbetaling Danmark. Direktøren er underlagt bestyrelsens instrukser. Denne konstruktion er i øvrigt kendt fra en række af de øvrige ordninger, som ATP administrerer. Det skal bemærkes, at administrationen af Udbetaling Danmark vil fungere efter et princip, hvor ATP ikke må tjene penge på at levere administrationen, hvorfor der ikke er den klassiske interessekonflikt, der normalt vil være i en traditionel leverandør situation. Det kan i øvrigt nævnes, at der kan oprettes et sekretariat til brug for bestyrelsens løbende kontrol med ordningen. 8

9 Det skal særligt bemærkes, at Rigsrevisionens ønske om, at beskæftigelsesministerens tilsynsforpligtelse fremgår direkte af lovteksten, vil indgå i overvejelserne i det kommende lovforslag, som vil indeholde et særligt kapitel om såvel tilsynsforpligtelsen som tilrettelæggelsen af denne. 9

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark Januar 2013 BERETNING OM ETABLERING AF UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere