Pressemøde. Årsregnskab for februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010"

Transkript

1 Pressemøde Årsregnskab for februar 2010

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for Tak for interessen for banken. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Jeg vil først overordnet vurdere hovedtendenserne i Herefter går Tonny mere i detaljer med regnskabets tal. Årets resultat 2009 Et hurtigt blik på vores resultat viser, at vi efter skat opnåede et overskud på 1,7 mia. kr. mod 1 mia. i Ingen af resultaterne er tilfredsstillende, men det er positivt, at vi har opnået et overskud i et år præget af et voldsomt økonomisk tilbageslag. Koncernen har formået i et turbulent år, at øge sine indtægter med 38% til 59 mia. kr. En rekord for Danske Bank, især båret af høje handelsindtægter i Danske Markets. Også Danica bidrog til fremgangen og indtægter i bankaktiviteterne forblev samlet set på samme niveau, og viste sig dermed at være ganske robuste. De samlede omkostninger steg 1 pct., mens de rene driftsomkostninger faldt med 2 pct., hvilket er en tilfredsstillende udvikling. Nedskrivningerne på udlån var den markante negative faktor i vores regnskab. Nedskrivningerne viste en fordobling i forhold til Vi endte med en samlet nedskrivning på knap 26 mia. kr., svarende til 1,35 pct. af vores samlede udlån og garantier. Efter udgiftsførsel af nedskrivninger var resultatet før skat på ca. 4,8 mia. kr. Tonny vil som sagt gå lidt dybere ned i regnskabet. Inden da vil jeg gerne komme ind på nogle andre emner, som har berørt Danske Bank i

3 BNP i 2009 blev en historisk nedtur 2009 har været et turbulent år for verdensøkonomien og for banksektoren. Vi har stået midt i den værste økonomiske krise i 80 år. I første del af året risikerede de finansielle markeder et decideret sammenbrud med uoverskuelige konsekvenser. Over hele den vestlige verden havde bankerne behov for at læne sig op ad staternes kreditværdighed eller centralbankernes pengetank, for at undgå finansiel kollaps. I Danmark fik vi i efteråret 2008 Bankpakke 1, der mod betaling lånte statens kreditværdighed til bankerne. For den ordning har vi i 2009 betalt i alt 4,1 mia. kr. til staten inklusive gebyrer og betalinger til afvikling af nødlidende banker. For at styrke bankernes kapacitet i udlånsforretningen, vedtog Folketinget i februar 2009, Kreditpakken. Pakken gav de danske pengeinstitutter mulighed for at låne ansvarlig kapital fra staten mod en markedsmæssig rente. Danske Bank fik et ansvarligt lån under kreditpakken. Uanset at der er 42 andre banker i Danmark, som har benyttet sig af samme mulighed, har vores deltagelse givet anledning til kritik. Blandt andet synspunkter om, at pakken er lavet specielt til os, og at det er dyrere at optage ansvarlig kapital, som er rentebærende, end at udvide egenkapitalen. Min holdning er, at pakken er lavet for at sektoren kan varetage sin samfundsopgave, og at prisen for deltagelse er tilfredsstillende for begge parter i aftalen. Danske Bank betaler ca. 6 mia. kr. i rente for hybridlånet over en femårig periode, men som bekendt er der også omkostninger for aktionærerne ved at foretage en kapitaludvidelse. Begrebet hedder udvanding. Når Danske Bank optog lånet, skyldtes det dog ikke finansiel optimering. Det skyldes simpelthen, at vi i marts måned ikke kunne se ind i fremtiden. Vi vidste ikke, om nedsmeltningen fortsatte. Der var generelt behov for relativt hurtig tillidsskabende kapitalpolstring, så bankens aktiviteter, især udlånsforretningen kunne fortsætte uden hård opbremsning. I øvrigt i lighed med hvad mange af vore internationale kollegabanker gennemgik. Jeg kan tilføje, at som verden har udviklet sig, forventer vi ikke, at vi får hverken behov eller mulighed for at konvertere dele af statslånet til aktier. På grundlag af den senere positive makroøkonomiske udvikling, kan man diskutere, om statslånet var fornødent - bankens kapitaloverdækning er i dag meget betydelig. Det giver vi os ikke af med at spekulere over i Danske Bank. Vi er tilfredse med beslutningen. Og mener, at det ville have været hasarderet at afvente udviklingen og løbende vurdere, hvorvidt vi havde lyst til at optage lånet eller ej. Det var en bred kreds af Folketingets partier, der kunne samles om ansvarlige løsninger i en så alvorlig krisesituation, som finanssektoren stod i for et år siden. Udover betalingen i kroner for pakkerne vil jeg godt benytte lejligheden til at kvittere og sige tak. Vi kan se, at pakkerne virker. Forbedringer i 2. halvår Andet halvår af 2009 bød på forbedringer. Verdensøkonomien undgik den truende nedsmeltning: Renterne faldt, aktiemarkederne steg, kreditspænd kørte ind og nøgletallene viste lys for enden af tunnelen. Man skal dog huske, at fremgangen er skabt af et hav af likviditet fra centralbanker og regeringer. Redningen af økonomien indebærer risici. Det bliver ikke ukompliceret at kanalisere den store likviditet ud af økonomien igen. Mange lande har store budgetunderskud og voldsom gældsætning. De fremtidige udfordringer bør ikke undervurderes. Men lige nu er den økonomiske sundhedstilstand i bedring. Lyspunkterne er især kommet mod slutningen af året. Så 2010 tegner til økonomisk at blive et bedre år end 2009, men det bliver efter vores vurdering igen et vanskeligt år. Vi forventer fortsat svære vilkår for mange virksomheder. Heldigvis har mange allerede taget fat på de nødvendige tilpasninger af omkostningerne. Og vi har forhåbning om, at det lave renteniveau vil hjælpe både erhvervskunder og privatkunder. Samlet vil rentefaldet og skattelettelserne give danskerne mere end 25 mia. kr. ekstra mellem hænderne. Jeg synes, der er god grund til at glæde sig over, at den værste økonomiske krise i årtier indtil nu kun i begrænset omfang har berørt det store flertal af privatkundernes økonomi. Men situationen er ofte svær for dem, der har mistet jobbet. Heldigvis betyder den lave rente, at mange fortsat kan betale terminen. Vi håber, at vendingen i økonomien vil understøtte beskæftigelsen, så arbejdsløsheden ikke stiger for voldsomt. 3

4 Styrket fokus på kundetilfredshed Danske Bank har i 2009 gennemført en række tiltag på baggrund af krisen. En del af tiltagene handler om, at vi er i gang med at se vores kontakt med kunderne igennem. Her har det været tilfredsstillende for banken, at vores itplatform faktisk har leveret det forventede. Vi har opnået vores målsætninger for så vidt angår omkostningsbesparelser i de opkøb, vi har foretaget. Og samtlige de enheder, der opererer på it-platformen, er i dag velfungerende. Vi skal lære af krisen og bruge den til at forbedre vores rådgivning yderligere. Vores aktiviteter omfatter intern kreditcertificering af medarbejdere. Desuden har vi udnævnt en kundetilfredshedschef og vi går snart i gang med at rekruttere medlemmer til vores nye kundepanel. Input fra panelet vil vi bruge i vores løbende forretningsudvikling. Meget lav andel af ankenævnskendelser i 2009 Hvad angår klagesager, er jeg glad for, at vores markedsandel af sager i Pengeinstitutankenævnet er så relativt lav i forhold til, hvad vores generelle markedsandel tilsiger. I 2009 har vi haft en andel på 15 pct. af de afgjorte klager i Pengeinstitutankenævnet. Til sammenligning har vi en generel markedsandel på omkring 30 pct. Kun i et tilfælde fik klager medhold. Det svarer til en andel på 2 pct. af Danske Banks kendelser. I øvrigt kan jeg op lyse at vi fulgte ankenævnets afgørelse i den sag vi tabte. En af Danmarks billigste banker Vi intensiverer i 2010 den proaktive kontakt til kunderne på en række områder, når vi kan se, at vi kan tilbyde dem kontante fordele. For at frigøre ressourcer til det fortsætter vi med at investere i vores projekt om Digital Banking. Vi har i mange år lagt stor vægt på at udvikle vores it platform. Det gør vi stadigvæk, og det er grundlaget for at kunne levere de bedste produkter konkurrencedygtigt. Vi kan levere produkter og services af høj kvalitet til en lav enhedsomkostning på tværs af organisationen. Desværre må man sige, at rentabiliteten i opkøbene ikke alene afgøres af it-platformen. Konjunkturen har været ganske brutal ved rentabiliteten i nogle af vores opkøb. I bakspejlet kan vi konstatere, at nogle af de udenlandske banker har vist sig at være købt på et godt tidspunkt til en fornuftig pris. Andre har i et historisk perspektiv været for dyre. Norge og Sverige har været opkøb, der i dag fungerer som stærke enheder i koncernen. Hvad angår Nordirland og særlig Irland, så må jeg konstatere, at vi her har købt to banker på toppen af en højkonjunktur i et geografisk område, som fik et massivt økonomisk tilbageslag. De to banker har samlet set vist sig at være købt for dyrt. Det er især tydeligt i republikken Irland. Begge de irske banker er fuldt integrerede på vores it-platform. De er administrativt velfungerende dele af koncernen, som vi arbejder hårdt på at få vendt rent indtjeningsmæssigt. Hvad Sampo Bank angår, så passer banken strategisk særdeles godt ind i koncernen. Vi havde nogle it problemer omkring integrationen, men banken er i dag en meget effektiv del af Danske Bank koncernen. Vi har leveret de lovede synergier, men set med den viden vi har i dag må man sige, at prisen for købet af Sampo Bank var høj. Men også udviklingen i Sampo Bank vil blive vendt og give bedre resultater, når krisen klinger af. Vi har fastholdt vores status som en af Danmarks billigste banker i uafhængige undersøgelser. Og det vil vi fortsætte med at være. International ekspansion Udviklingen af én fælles it-platform er også grundlaget for de opkøb, Danske Bank har foretaget. Så, når man kigger på vores opkøb i bakspejlet, er der køb med både god og dårlig timing. Det kan vi ikke gøre noget ved på nuværende tidspunkt. Men jeg kan forsikre om, at vi har tillid til, at koncernens udgangspunkt til den fremtidige konkurrence er både robust og vitalt. 4

5 Koncernens basiskapital Danske Bank har i dagens regnskab offentliggjort vores individuelle solvensbehov. Det er opgjort til 10,1 pct. eller 84 mia. kr. Bankens samlede solvens er på 17,8 pct. eller 148 mia. kr. Det betyder at vi solvensmæssigt har en overdækning på hele 64 mia. kr. Når man vurderer størrelsen af det individuelle solvensbehov skal man være opmærksom på, at det er overgangsreglen fra Basel 1 til Basel 2 som i øjeblikket løfter procenten op. Overgangsreglen bestemmer at vi i 2010 maksimalt kan få en kapitallettelse i forhold til de gamle Basel 1 regler på 20 pct. Var overgangsregelen ikke blevet forlænget ville det individuelle solvensbehov være ca. 3 mia. kr. lavere og overdækningen tilsvarende højere. erhvervskunderne færre lån til investeringer, nye fabriksbygninger, varelagre og så videre. Samtidig har en del private kunder også valgt at tilbagebetale noget af deres gæld. Og endelig har vi også været tilbageholdene med vores udlån især i lande som Irland og de tre baltiske lande og indenfor brancher som er specielt risikofyldte i en situation som den nuværende. Det betyder samlet at vores udlån er faldet lidt. Grafen her viser at faldet i Danmark har været på beskedne 4 pct., mens udlånene i de øvrige aktiviteter er faldet med over 11 pct. Faldet er udelukkende sket på vores erhvervsudlån, mens udlån til private fortsat er steget en smule. Den egenkapitalbaserede kernekapitalprocent udgør 9,5 og dermed kan vi næsten dækkes vores solvensbehov med ren egenkapital. Det er særdeles tilfredsstillende. Det at udlånsbalancen falder, betyder ikke at vi ikke låner penge ud. Tværtimod. Faktisk har vi nyudlånt 75 mia. kr. alene i Danmark i 2009 og med en stigende trend i 4. kvartal. Dermed giver jeg stafetten videre til dig Tonny, for en nærmere gennemgang af regnskabet. Årets resultat 2009 Tak for det. Jeg vil nu vende tilbage til regnskabet for 2009, og give de tørre tal lidt mere saft og kraft. Tallene her på planchen har I set for lidt siden. Den overordnede konklusion er jo at Danske Bank koncernen fik et overskud på 1,7 mia. kr. i et år, som vil gå over i historien som det år i nyere tid med det største økonomiske tilbageslag i den globale økonomi. Der er vel især to årsager til at det lykkedes at få et efter omstændighederne acceptabelt resultat. Handelsindtægter blev tredoblet Den anden årsag til det lykkedes at opnå et positivt resultat er, at indtægterne fra vores handelsaktiviteter blev tredoblet i forhold til Den anden side af mønten i den finansielle og økonomiske krise, som giver høje nedskrivninger, er volatile kapitalmarkeder og kraftigt faldende renter. Det gav et højt aktivitetsniveau i Danske Markets, der handler med obligationer, valuta, aktier m.m. I takt med at kapitalmarkederne gennem 2009 har nærmet sig en mere normal situation, er handelsindtægterne som forventet også gradvis faldet. Indtægterne i vores bankaktiviteter For det første at det lykkedes at fastholde indtægterne på stort set samme niveau som tidligere i vores bankaktiviteter i de ni lande hvor vi primært er aktive. Og det er på trods af en del modvind i form af lavere aktivitet og kraftigt faldende pengemarkedsrenter. Det viser at bankaktiviteterne udgør rygraden i Danske Bank koncernen med meget robuste indtægter, mens andre af vores indtægter er noget mere svingende. Udlån falder lidt I en periode med stor økonomisk usikkerhed og faldende afsætning hos virksomhederne, efterspørger især Danica En anden virkning af de gode kapitalmarkeder var, at resultatet af forsikring igen blev positivt, endda så positivt at det mere end opvejede det negative resultat i Samlet blev det til en forbedring af resultatet på hele 4,5 mia. kr. til 2,8 mia. Baggrunden for det gode resultat er især investeringsafkastet. Det gælder både de traditionelle ordninger, hvor afkastet blev 7,1 pct. og de markedsbaserede ordninger som i gennemsnit opnåede et afkast på 24 pct. 5

6 Det gode investeringsafkast betød at Danica blev i stand til at indtægtsføre risikotillægget i 2009 i modsætning til 2008, hvor det måtte udskydes. Samtidig er det glædeligt, at vores udenlandske pensionsaktiviteter viser en markant fremgang på 29 pct. i præmieindtægterne. Det er vigtigt, da de supplerer vores udenlandske bankaktiviteters forretningsudvikling. Det er især erhvervskunderne som har givet os problemer, de står for 63 pct. af vores nedskrivninger, men udgør kun halvdelen af vores udlån. Omvendt tegner de private sig for en mindre del. Lønstigninger, udbetaling af SP pensionen, skattelettelser og den lave rente hjælper godt med til at forbedre privatkundernes økonomi. Inkluderet i tallet er også 1,6 mia. kr. til dækning af Danske Banks tab på nødlidende banker som et led i aftalen om Bankpakke 1. Omkostninger er holdt i ro Koncernens samlede omkostninger var stort set uforandrede i forhold til året før. Ses der bort fra omkostninger til deltagelse i bankpakke 1 og goodwill afskrivninger, faldt omkostningerne med 2 pct. til 24,2 mia. kr. Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at reducere omkostningerne, samtidig med at vores indtægter er steget med 38 pct. Nedskrivninger er størst Ser man på fordelingen på lande, så er der en ret tæt sammenhæng mellem de lande som økonomisk set har haft det dårligst og de lande, hvor vi har nedskrevet mest. Irland, Baltikum og til dels Nordirland er de tre lande som er ramt hårdest af krisen, og de tre lande tegner sig også for store nedskrivninger på mellem 3 og 10 pct. af udlånene. I Danske Markets er nedskrivningerne især relaterede til finansielle kunder i udlandet. Omkostningsprocenten er dermed forbedret fra 67 til 49 pct. De vigtigste årsager til udviklingen er faldende integrationsomkostninger, opnåede synergier i Finland og intensiveret fokus på vores omkostninger generelt. Lønudgifterne udgør 12,5 mia. kr., svarende til halvdelen af vores driftsomkostninger. Heraf andrager den variable aflønning 6,7 pct. Posten vedrører hovedsageligt resultatafhængig løn i vore kapitalmarkedsområder. Udbetalingen til de såkaldte risikotagere baseres på resultater over flere år, ligesom en del udskydes til senere betaling. Den udskudte del af aflønningen kan fratages, hvis koncernens resultat i fastlåsningsperioden bliver negativt, eller hvis resultatet i det enkelte forretningsområde ikke opfylder nærmere fastsatte mål. Koncernen har dermed indført G20's anbefalinger på aflønningsområdet. Bankens generelle kontante bonusprogram til medarbejdere og direktion er suspenderet. Nedskrivninger Nå vi trods de rekordhøje indtægter kun fik et beskedent resultat skyldes det især de store nedskrivninger på udlån på i alt knapt 26 mia. kr. Dem er der også grund til at se nærmere på. Danmark tegner sig faktisk for det største beløb, men målt i forhold til udlån, viser planchen at det kun svarer til omkring 1 procent. Når procenten bliver så lav skyldes det især at nedskrivningerne på vores store realkreditbog er beskedne. Det positive er, at nedskrivningerne er faldet støt gennem hele året efter de kulminerede allerede i 4. kvartal Faldet er fra 9,2 mia. til lige under 5 mia. kr. Resultat på hovedmarkederne Koncernens resultat fordelt på de største bankaktiviteter afspejler en vis variation, som især har sammenhæng med økonomierne i de enkelte lande, men som også illustrerer aktiviteternes nuværende position. Resultaterne vi viser her, er justeret så de viser de operative resultater, mens udgifter til goodwill og betalinger til bankpakke 1 er udeladt. Derimod er alle nedskrivninger på udlån medtaget. Vi havde i 2009 overskud i Danmark, Norge og Sverige, mens især Irland og Baltikum måtte notere store underskud. Finland og Nordirland noget mindre. Kapital og solvensprocenter I løbet af 2009 blev der mere og mere fokus på spørgsmålet om i hvilket omfang, der skal indføres nye og strammere regler for sektoren. Og det skal der. Senest har Baselkommiteen barslet med et udkast lige før jul, der gav 6

7 deres syn på hvilke nye regler som bør indføres. Forslaget omhandler en række temaer, men der er grund til at fremhæve 3 centrale områder: Kapital, gearing og likviditet, hvor man kan vente stramninger i forhold til hvad der gælder nu. Vi kender ikke de nye regler i detaljer og en betydelig politisk proces forestår inden de er endelige. Vi mener at inden implementering af nye regler bør der udarbejdes grundige analyser som viser den samlede effekt for sektoren så man undgår ubehagelige konsekvenser både for sektoren og for samfundsøkonomien. Vi finder det især vigtigt at bevare den danske realkreditmodel på en måde så man sikrer uhindret adgang til boligfinansiering til en attraktiv rente. Effekten af dette kan ses på denne kurve, der viser at vi har overskydende likviditet til at klare os uden adgang til kapitalmarkederne i mere end 12 måneder. Det er en klar forbedring fra ultimo Endnu vigtigere er det, at vi forbedrede kurven ved at optage en række lån med lang løbetid, også længere end tidligere, og samtidig har vi valgt at hjemtage lån uden brug af statsgaranti, således at vi allerede er i fuld gang med at forberede os til udløbet af Bankpakke 1 i oktober i år. Konklusionen er, at Danske Bank allerede på nuværende tidspunkt har gennemført tiltag, der gør at vi i høj grad allerede opfylder de regler som må antages at blive indført i de kommende år så vidt som vi kender dem. Vi har allerede i 2009 arbejdet aktivt på at forbedre vores nøgletal på de tre områder. Lad os se på dem en ad gangen: Vi har styrket kapitalgrundlaget, dels med 26 mia. kr. ansvarlig lånekapital fra staten, dels 4,2 mia. kr. genereret fra vores resultat. Ser man på den rene egenkapitalbaserede kernekapitalprocent, så er den forbedret i 2009 fra 8,1 til nu 9,5 pct. Det skyldes dels at kapitalen som nævnt er øget via vores indtjening, men også at vi har arbejdet aktivt med vores balance og dermed vores gearing. Den samlede solvens er steget fra 13 til nu 17,8 pct. Forventninger Vores forventninger til det kommende år er noget mere positive end for et år siden. Økonomierne er i hvert tilfælde på vej frem og der er betydelig mere klarhed over hvor vi står. Det sidste er ikke mindst vigtigt. Men virkningerne af de sidste to års recession er ikke ovre endnu, desværre. Væksten bliver nok positiv, men ikke nær nok til at arbejdsløsheden vender igen. Vi kan vist højst håbe på en stabilisering i løbet af året. På indtægtssiden må man forvente at vi ikke kan gentage det høje indtjeningsniveau i Danske Markets og Danica. Det betyder samlet, at koncernens kernekapital og solvens nu er blandt de højeste i Europa. Gearingsnøgletal Gennem 2009 er koncernens samlede aktiver reduceret med ikke mindre end 13 pct., eller med næsten 450 mia. kr. Det er især inden for handelsområdet at balancestyringen har været særdeles målrettet, mens udlånene kun er faldet 6 pct. Endelig er vores aktiver vægtet efter deres risiko, faldet med 13 pct. Likviditet Likviditeten er det tredje fokusområde i Baselkomiteens forslag, og her har koncernen også forbedret sin position betydeligt i Vort udgangspunkt er godt, da vi med det danske realkreditsystem formentlig har den længste gennemsnitlige funding i Europa. Vi vil også fremover have fokus på omkostningerne og intensivere bestræbelserne på at effektivisere banken samtidig med vi moderniserer vores kundekontakt og - service. Derfor forventer vi lavere omkostninger i 2010 end i Vores erhvervskunder vil også i 2010 have mange udfordringer, ligesom stigende arbejdsløshed vil gøre livet sværere for nogle privatkunder, trods skattelettelser og lav rente. Derfor forventer vi også høje nedskrivninger i Men og det er vigtigt lavere end i Alt i alt forventer vi et udfordrende år for sektoren og dermed for Danske Bank. Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens årsregnskab for 2009 og en række tilhørende emner. Som I har hørt, har vi arbejde aktivt med at bringe banken godt 7

8 gennem et vanskeligt år, og samtidig gøre koncernen klar til at møde fremtiden i god form. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål. Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. 8

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE 2009

SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE 2009 SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 5 BERETNING 5 Hovedtal 6 Overblik 7 Forord 10 Regnskabsberetning 19 FORRETNINGSOMRÅDER 19 Bankaktiviteter 23 Danske Markets

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 9 2009

ØkonomiNyt nr. 9 2009 ØkonomiNyt nr. 9 2009 Indledning til denne Økonominyt: Hvilken betydning har de kommende udviklingstendenser i bruttonationalproduktet (BNP) og dermed væksten i forskellige lande og geografiske områder,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010 SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 ÅRSregnskabsmeddelelse 2010 3 BERETNING 3 Hovedtal 4 Overblik 5 Forord 7 Regnskabsberetning 15 Forventninger til 2011 16 Kapitalstyring 25

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere