Pressemøde. Årsregnskab for februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010"

Transkript

1 Pressemøde Årsregnskab for februar 2010

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske Banks regnskab for Tak for interessen for banken. Gennemgangen af regnskabet kan følges live på internettet. Vi lukker for transmissionen, når vi kommer til jeres spørgsmål. Jeg vil først overordnet vurdere hovedtendenserne i Herefter går Tonny mere i detaljer med regnskabets tal. Årets resultat 2009 Et hurtigt blik på vores resultat viser, at vi efter skat opnåede et overskud på 1,7 mia. kr. mod 1 mia. i Ingen af resultaterne er tilfredsstillende, men det er positivt, at vi har opnået et overskud i et år præget af et voldsomt økonomisk tilbageslag. Koncernen har formået i et turbulent år, at øge sine indtægter med 38% til 59 mia. kr. En rekord for Danske Bank, især båret af høje handelsindtægter i Danske Markets. Også Danica bidrog til fremgangen og indtægter i bankaktiviteterne forblev samlet set på samme niveau, og viste sig dermed at være ganske robuste. De samlede omkostninger steg 1 pct., mens de rene driftsomkostninger faldt med 2 pct., hvilket er en tilfredsstillende udvikling. Nedskrivningerne på udlån var den markante negative faktor i vores regnskab. Nedskrivningerne viste en fordobling i forhold til Vi endte med en samlet nedskrivning på knap 26 mia. kr., svarende til 1,35 pct. af vores samlede udlån og garantier. Efter udgiftsførsel af nedskrivninger var resultatet før skat på ca. 4,8 mia. kr. Tonny vil som sagt gå lidt dybere ned i regnskabet. Inden da vil jeg gerne komme ind på nogle andre emner, som har berørt Danske Bank i

3 BNP i 2009 blev en historisk nedtur 2009 har været et turbulent år for verdensøkonomien og for banksektoren. Vi har stået midt i den værste økonomiske krise i 80 år. I første del af året risikerede de finansielle markeder et decideret sammenbrud med uoverskuelige konsekvenser. Over hele den vestlige verden havde bankerne behov for at læne sig op ad staternes kreditværdighed eller centralbankernes pengetank, for at undgå finansiel kollaps. I Danmark fik vi i efteråret 2008 Bankpakke 1, der mod betaling lånte statens kreditværdighed til bankerne. For den ordning har vi i 2009 betalt i alt 4,1 mia. kr. til staten inklusive gebyrer og betalinger til afvikling af nødlidende banker. For at styrke bankernes kapacitet i udlånsforretningen, vedtog Folketinget i februar 2009, Kreditpakken. Pakken gav de danske pengeinstitutter mulighed for at låne ansvarlig kapital fra staten mod en markedsmæssig rente. Danske Bank fik et ansvarligt lån under kreditpakken. Uanset at der er 42 andre banker i Danmark, som har benyttet sig af samme mulighed, har vores deltagelse givet anledning til kritik. Blandt andet synspunkter om, at pakken er lavet specielt til os, og at det er dyrere at optage ansvarlig kapital, som er rentebærende, end at udvide egenkapitalen. Min holdning er, at pakken er lavet for at sektoren kan varetage sin samfundsopgave, og at prisen for deltagelse er tilfredsstillende for begge parter i aftalen. Danske Bank betaler ca. 6 mia. kr. i rente for hybridlånet over en femårig periode, men som bekendt er der også omkostninger for aktionærerne ved at foretage en kapitaludvidelse. Begrebet hedder udvanding. Når Danske Bank optog lånet, skyldtes det dog ikke finansiel optimering. Det skyldes simpelthen, at vi i marts måned ikke kunne se ind i fremtiden. Vi vidste ikke, om nedsmeltningen fortsatte. Der var generelt behov for relativt hurtig tillidsskabende kapitalpolstring, så bankens aktiviteter, især udlånsforretningen kunne fortsætte uden hård opbremsning. I øvrigt i lighed med hvad mange af vore internationale kollegabanker gennemgik. Jeg kan tilføje, at som verden har udviklet sig, forventer vi ikke, at vi får hverken behov eller mulighed for at konvertere dele af statslånet til aktier. På grundlag af den senere positive makroøkonomiske udvikling, kan man diskutere, om statslånet var fornødent - bankens kapitaloverdækning er i dag meget betydelig. Det giver vi os ikke af med at spekulere over i Danske Bank. Vi er tilfredse med beslutningen. Og mener, at det ville have været hasarderet at afvente udviklingen og løbende vurdere, hvorvidt vi havde lyst til at optage lånet eller ej. Det var en bred kreds af Folketingets partier, der kunne samles om ansvarlige løsninger i en så alvorlig krisesituation, som finanssektoren stod i for et år siden. Udover betalingen i kroner for pakkerne vil jeg godt benytte lejligheden til at kvittere og sige tak. Vi kan se, at pakkerne virker. Forbedringer i 2. halvår Andet halvår af 2009 bød på forbedringer. Verdensøkonomien undgik den truende nedsmeltning: Renterne faldt, aktiemarkederne steg, kreditspænd kørte ind og nøgletallene viste lys for enden af tunnelen. Man skal dog huske, at fremgangen er skabt af et hav af likviditet fra centralbanker og regeringer. Redningen af økonomien indebærer risici. Det bliver ikke ukompliceret at kanalisere den store likviditet ud af økonomien igen. Mange lande har store budgetunderskud og voldsom gældsætning. De fremtidige udfordringer bør ikke undervurderes. Men lige nu er den økonomiske sundhedstilstand i bedring. Lyspunkterne er især kommet mod slutningen af året. Så 2010 tegner til økonomisk at blive et bedre år end 2009, men det bliver efter vores vurdering igen et vanskeligt år. Vi forventer fortsat svære vilkår for mange virksomheder. Heldigvis har mange allerede taget fat på de nødvendige tilpasninger af omkostningerne. Og vi har forhåbning om, at det lave renteniveau vil hjælpe både erhvervskunder og privatkunder. Samlet vil rentefaldet og skattelettelserne give danskerne mere end 25 mia. kr. ekstra mellem hænderne. Jeg synes, der er god grund til at glæde sig over, at den værste økonomiske krise i årtier indtil nu kun i begrænset omfang har berørt det store flertal af privatkundernes økonomi. Men situationen er ofte svær for dem, der har mistet jobbet. Heldigvis betyder den lave rente, at mange fortsat kan betale terminen. Vi håber, at vendingen i økonomien vil understøtte beskæftigelsen, så arbejdsløsheden ikke stiger for voldsomt. 3

4 Styrket fokus på kundetilfredshed Danske Bank har i 2009 gennemført en række tiltag på baggrund af krisen. En del af tiltagene handler om, at vi er i gang med at se vores kontakt med kunderne igennem. Her har det været tilfredsstillende for banken, at vores itplatform faktisk har leveret det forventede. Vi har opnået vores målsætninger for så vidt angår omkostningsbesparelser i de opkøb, vi har foretaget. Og samtlige de enheder, der opererer på it-platformen, er i dag velfungerende. Vi skal lære af krisen og bruge den til at forbedre vores rådgivning yderligere. Vores aktiviteter omfatter intern kreditcertificering af medarbejdere. Desuden har vi udnævnt en kundetilfredshedschef og vi går snart i gang med at rekruttere medlemmer til vores nye kundepanel. Input fra panelet vil vi bruge i vores løbende forretningsudvikling. Meget lav andel af ankenævnskendelser i 2009 Hvad angår klagesager, er jeg glad for, at vores markedsandel af sager i Pengeinstitutankenævnet er så relativt lav i forhold til, hvad vores generelle markedsandel tilsiger. I 2009 har vi haft en andel på 15 pct. af de afgjorte klager i Pengeinstitutankenævnet. Til sammenligning har vi en generel markedsandel på omkring 30 pct. Kun i et tilfælde fik klager medhold. Det svarer til en andel på 2 pct. af Danske Banks kendelser. I øvrigt kan jeg op lyse at vi fulgte ankenævnets afgørelse i den sag vi tabte. En af Danmarks billigste banker Vi intensiverer i 2010 den proaktive kontakt til kunderne på en række områder, når vi kan se, at vi kan tilbyde dem kontante fordele. For at frigøre ressourcer til det fortsætter vi med at investere i vores projekt om Digital Banking. Vi har i mange år lagt stor vægt på at udvikle vores it platform. Det gør vi stadigvæk, og det er grundlaget for at kunne levere de bedste produkter konkurrencedygtigt. Vi kan levere produkter og services af høj kvalitet til en lav enhedsomkostning på tværs af organisationen. Desværre må man sige, at rentabiliteten i opkøbene ikke alene afgøres af it-platformen. Konjunkturen har været ganske brutal ved rentabiliteten i nogle af vores opkøb. I bakspejlet kan vi konstatere, at nogle af de udenlandske banker har vist sig at være købt på et godt tidspunkt til en fornuftig pris. Andre har i et historisk perspektiv været for dyre. Norge og Sverige har været opkøb, der i dag fungerer som stærke enheder i koncernen. Hvad angår Nordirland og særlig Irland, så må jeg konstatere, at vi her har købt to banker på toppen af en højkonjunktur i et geografisk område, som fik et massivt økonomisk tilbageslag. De to banker har samlet set vist sig at være købt for dyrt. Det er især tydeligt i republikken Irland. Begge de irske banker er fuldt integrerede på vores it-platform. De er administrativt velfungerende dele af koncernen, som vi arbejder hårdt på at få vendt rent indtjeningsmæssigt. Hvad Sampo Bank angår, så passer banken strategisk særdeles godt ind i koncernen. Vi havde nogle it problemer omkring integrationen, men banken er i dag en meget effektiv del af Danske Bank koncernen. Vi har leveret de lovede synergier, men set med den viden vi har i dag må man sige, at prisen for købet af Sampo Bank var høj. Men også udviklingen i Sampo Bank vil blive vendt og give bedre resultater, når krisen klinger af. Vi har fastholdt vores status som en af Danmarks billigste banker i uafhængige undersøgelser. Og det vil vi fortsætte med at være. International ekspansion Udviklingen af én fælles it-platform er også grundlaget for de opkøb, Danske Bank har foretaget. Så, når man kigger på vores opkøb i bakspejlet, er der køb med både god og dårlig timing. Det kan vi ikke gøre noget ved på nuværende tidspunkt. Men jeg kan forsikre om, at vi har tillid til, at koncernens udgangspunkt til den fremtidige konkurrence er både robust og vitalt. 4

5 Koncernens basiskapital Danske Bank har i dagens regnskab offentliggjort vores individuelle solvensbehov. Det er opgjort til 10,1 pct. eller 84 mia. kr. Bankens samlede solvens er på 17,8 pct. eller 148 mia. kr. Det betyder at vi solvensmæssigt har en overdækning på hele 64 mia. kr. Når man vurderer størrelsen af det individuelle solvensbehov skal man være opmærksom på, at det er overgangsreglen fra Basel 1 til Basel 2 som i øjeblikket løfter procenten op. Overgangsreglen bestemmer at vi i 2010 maksimalt kan få en kapitallettelse i forhold til de gamle Basel 1 regler på 20 pct. Var overgangsregelen ikke blevet forlænget ville det individuelle solvensbehov være ca. 3 mia. kr. lavere og overdækningen tilsvarende højere. erhvervskunderne færre lån til investeringer, nye fabriksbygninger, varelagre og så videre. Samtidig har en del private kunder også valgt at tilbagebetale noget af deres gæld. Og endelig har vi også været tilbageholdene med vores udlån især i lande som Irland og de tre baltiske lande og indenfor brancher som er specielt risikofyldte i en situation som den nuværende. Det betyder samlet at vores udlån er faldet lidt. Grafen her viser at faldet i Danmark har været på beskedne 4 pct., mens udlånene i de øvrige aktiviteter er faldet med over 11 pct. Faldet er udelukkende sket på vores erhvervsudlån, mens udlån til private fortsat er steget en smule. Den egenkapitalbaserede kernekapitalprocent udgør 9,5 og dermed kan vi næsten dækkes vores solvensbehov med ren egenkapital. Det er særdeles tilfredsstillende. Det at udlånsbalancen falder, betyder ikke at vi ikke låner penge ud. Tværtimod. Faktisk har vi nyudlånt 75 mia. kr. alene i Danmark i 2009 og med en stigende trend i 4. kvartal. Dermed giver jeg stafetten videre til dig Tonny, for en nærmere gennemgang af regnskabet. Årets resultat 2009 Tak for det. Jeg vil nu vende tilbage til regnskabet for 2009, og give de tørre tal lidt mere saft og kraft. Tallene her på planchen har I set for lidt siden. Den overordnede konklusion er jo at Danske Bank koncernen fik et overskud på 1,7 mia. kr. i et år, som vil gå over i historien som det år i nyere tid med det største økonomiske tilbageslag i den globale økonomi. Der er vel især to årsager til at det lykkedes at få et efter omstændighederne acceptabelt resultat. Handelsindtægter blev tredoblet Den anden årsag til det lykkedes at opnå et positivt resultat er, at indtægterne fra vores handelsaktiviteter blev tredoblet i forhold til Den anden side af mønten i den finansielle og økonomiske krise, som giver høje nedskrivninger, er volatile kapitalmarkeder og kraftigt faldende renter. Det gav et højt aktivitetsniveau i Danske Markets, der handler med obligationer, valuta, aktier m.m. I takt med at kapitalmarkederne gennem 2009 har nærmet sig en mere normal situation, er handelsindtægterne som forventet også gradvis faldet. Indtægterne i vores bankaktiviteter For det første at det lykkedes at fastholde indtægterne på stort set samme niveau som tidligere i vores bankaktiviteter i de ni lande hvor vi primært er aktive. Og det er på trods af en del modvind i form af lavere aktivitet og kraftigt faldende pengemarkedsrenter. Det viser at bankaktiviteterne udgør rygraden i Danske Bank koncernen med meget robuste indtægter, mens andre af vores indtægter er noget mere svingende. Udlån falder lidt I en periode med stor økonomisk usikkerhed og faldende afsætning hos virksomhederne, efterspørger især Danica En anden virkning af de gode kapitalmarkeder var, at resultatet af forsikring igen blev positivt, endda så positivt at det mere end opvejede det negative resultat i Samlet blev det til en forbedring af resultatet på hele 4,5 mia. kr. til 2,8 mia. Baggrunden for det gode resultat er især investeringsafkastet. Det gælder både de traditionelle ordninger, hvor afkastet blev 7,1 pct. og de markedsbaserede ordninger som i gennemsnit opnåede et afkast på 24 pct. 5

6 Det gode investeringsafkast betød at Danica blev i stand til at indtægtsføre risikotillægget i 2009 i modsætning til 2008, hvor det måtte udskydes. Samtidig er det glædeligt, at vores udenlandske pensionsaktiviteter viser en markant fremgang på 29 pct. i præmieindtægterne. Det er vigtigt, da de supplerer vores udenlandske bankaktiviteters forretningsudvikling. Det er især erhvervskunderne som har givet os problemer, de står for 63 pct. af vores nedskrivninger, men udgør kun halvdelen af vores udlån. Omvendt tegner de private sig for en mindre del. Lønstigninger, udbetaling af SP pensionen, skattelettelser og den lave rente hjælper godt med til at forbedre privatkundernes økonomi. Inkluderet i tallet er også 1,6 mia. kr. til dækning af Danske Banks tab på nødlidende banker som et led i aftalen om Bankpakke 1. Omkostninger er holdt i ro Koncernens samlede omkostninger var stort set uforandrede i forhold til året før. Ses der bort fra omkostninger til deltagelse i bankpakke 1 og goodwill afskrivninger, faldt omkostningerne med 2 pct. til 24,2 mia. kr. Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at reducere omkostningerne, samtidig med at vores indtægter er steget med 38 pct. Nedskrivninger er størst Ser man på fordelingen på lande, så er der en ret tæt sammenhæng mellem de lande som økonomisk set har haft det dårligst og de lande, hvor vi har nedskrevet mest. Irland, Baltikum og til dels Nordirland er de tre lande som er ramt hårdest af krisen, og de tre lande tegner sig også for store nedskrivninger på mellem 3 og 10 pct. af udlånene. I Danske Markets er nedskrivningerne især relaterede til finansielle kunder i udlandet. Omkostningsprocenten er dermed forbedret fra 67 til 49 pct. De vigtigste årsager til udviklingen er faldende integrationsomkostninger, opnåede synergier i Finland og intensiveret fokus på vores omkostninger generelt. Lønudgifterne udgør 12,5 mia. kr., svarende til halvdelen af vores driftsomkostninger. Heraf andrager den variable aflønning 6,7 pct. Posten vedrører hovedsageligt resultatafhængig løn i vore kapitalmarkedsområder. Udbetalingen til de såkaldte risikotagere baseres på resultater over flere år, ligesom en del udskydes til senere betaling. Den udskudte del af aflønningen kan fratages, hvis koncernens resultat i fastlåsningsperioden bliver negativt, eller hvis resultatet i det enkelte forretningsområde ikke opfylder nærmere fastsatte mål. Koncernen har dermed indført G20's anbefalinger på aflønningsområdet. Bankens generelle kontante bonusprogram til medarbejdere og direktion er suspenderet. Nedskrivninger Nå vi trods de rekordhøje indtægter kun fik et beskedent resultat skyldes det især de store nedskrivninger på udlån på i alt knapt 26 mia. kr. Dem er der også grund til at se nærmere på. Danmark tegner sig faktisk for det største beløb, men målt i forhold til udlån, viser planchen at det kun svarer til omkring 1 procent. Når procenten bliver så lav skyldes det især at nedskrivningerne på vores store realkreditbog er beskedne. Det positive er, at nedskrivningerne er faldet støt gennem hele året efter de kulminerede allerede i 4. kvartal Faldet er fra 9,2 mia. til lige under 5 mia. kr. Resultat på hovedmarkederne Koncernens resultat fordelt på de største bankaktiviteter afspejler en vis variation, som især har sammenhæng med økonomierne i de enkelte lande, men som også illustrerer aktiviteternes nuværende position. Resultaterne vi viser her, er justeret så de viser de operative resultater, mens udgifter til goodwill og betalinger til bankpakke 1 er udeladt. Derimod er alle nedskrivninger på udlån medtaget. Vi havde i 2009 overskud i Danmark, Norge og Sverige, mens især Irland og Baltikum måtte notere store underskud. Finland og Nordirland noget mindre. Kapital og solvensprocenter I løbet af 2009 blev der mere og mere fokus på spørgsmålet om i hvilket omfang, der skal indføres nye og strammere regler for sektoren. Og det skal der. Senest har Baselkommiteen barslet med et udkast lige før jul, der gav 6

7 deres syn på hvilke nye regler som bør indføres. Forslaget omhandler en række temaer, men der er grund til at fremhæve 3 centrale områder: Kapital, gearing og likviditet, hvor man kan vente stramninger i forhold til hvad der gælder nu. Vi kender ikke de nye regler i detaljer og en betydelig politisk proces forestår inden de er endelige. Vi mener at inden implementering af nye regler bør der udarbejdes grundige analyser som viser den samlede effekt for sektoren så man undgår ubehagelige konsekvenser både for sektoren og for samfundsøkonomien. Vi finder det især vigtigt at bevare den danske realkreditmodel på en måde så man sikrer uhindret adgang til boligfinansiering til en attraktiv rente. Effekten af dette kan ses på denne kurve, der viser at vi har overskydende likviditet til at klare os uden adgang til kapitalmarkederne i mere end 12 måneder. Det er en klar forbedring fra ultimo Endnu vigtigere er det, at vi forbedrede kurven ved at optage en række lån med lang løbetid, også længere end tidligere, og samtidig har vi valgt at hjemtage lån uden brug af statsgaranti, således at vi allerede er i fuld gang med at forberede os til udløbet af Bankpakke 1 i oktober i år. Konklusionen er, at Danske Bank allerede på nuværende tidspunkt har gennemført tiltag, der gør at vi i høj grad allerede opfylder de regler som må antages at blive indført i de kommende år så vidt som vi kender dem. Vi har allerede i 2009 arbejdet aktivt på at forbedre vores nøgletal på de tre områder. Lad os se på dem en ad gangen: Vi har styrket kapitalgrundlaget, dels med 26 mia. kr. ansvarlig lånekapital fra staten, dels 4,2 mia. kr. genereret fra vores resultat. Ser man på den rene egenkapitalbaserede kernekapitalprocent, så er den forbedret i 2009 fra 8,1 til nu 9,5 pct. Det skyldes dels at kapitalen som nævnt er øget via vores indtjening, men også at vi har arbejdet aktivt med vores balance og dermed vores gearing. Den samlede solvens er steget fra 13 til nu 17,8 pct. Forventninger Vores forventninger til det kommende år er noget mere positive end for et år siden. Økonomierne er i hvert tilfælde på vej frem og der er betydelig mere klarhed over hvor vi står. Det sidste er ikke mindst vigtigt. Men virkningerne af de sidste to års recession er ikke ovre endnu, desværre. Væksten bliver nok positiv, men ikke nær nok til at arbejdsløsheden vender igen. Vi kan vist højst håbe på en stabilisering i løbet af året. På indtægtssiden må man forvente at vi ikke kan gentage det høje indtjeningsniveau i Danske Markets og Danica. Det betyder samlet, at koncernens kernekapital og solvens nu er blandt de højeste i Europa. Gearingsnøgletal Gennem 2009 er koncernens samlede aktiver reduceret med ikke mindre end 13 pct., eller med næsten 450 mia. kr. Det er især inden for handelsområdet at balancestyringen har været særdeles målrettet, mens udlånene kun er faldet 6 pct. Endelig er vores aktiver vægtet efter deres risiko, faldet med 13 pct. Likviditet Likviditeten er det tredje fokusområde i Baselkomiteens forslag, og her har koncernen også forbedret sin position betydeligt i Vort udgangspunkt er godt, da vi med det danske realkreditsystem formentlig har den længste gennemsnitlige funding i Europa. Vi vil også fremover have fokus på omkostningerne og intensivere bestræbelserne på at effektivisere banken samtidig med vi moderniserer vores kundekontakt og - service. Derfor forventer vi lavere omkostninger i 2010 end i Vores erhvervskunder vil også i 2010 have mange udfordringer, ligesom stigende arbejdsløshed vil gøre livet sværere for nogle privatkunder, trods skattelettelser og lav rente. Derfor forventer vi også høje nedskrivninger i Men og det er vigtigt lavere end i Alt i alt forventer vi et udfordrende år for sektoren og dermed for Danske Bank. Spørgsmål Vi har hermed præsenteret Danske Bank koncernens årsregnskab for 2009 og en række tilhørende emner. Som I har hørt, har vi arbejde aktivt med at bringe banken godt 7

8 gennem et vanskeligt år, og samtidig gøre koncernen klar til at møde fremtiden i god form. Nu en direkte dialog det er nemlig jeres tur til at få ordet for spørgsmål. Det betyder også at vi slukker for den direkte transmission via nettet. Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde. 8

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere