Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til vindmølleoperatøruddannelsen. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreformen, herunder: Ændringer i uddannelsens hovedforløb, herunder: o Revision af uddannelsens kompetencemål og fagrækker o Indførsel af reviderede obligatoriske uddannelsesrettede fag o Ændringer i kataloget over valgfrie uddannelsesrettede fag Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for Vindmølleoperatøruddannelsen Uddannelsens struktur EUD Ved indgåelse af uddannelsesaftale skal der foretages valg mellem specialet mekanik og eller specialet vingeproduktion. Vindmølleoperatøruddannelsen gældende for begge specialer: 2 år 6 måneder Grundforløb Hovedforløb GF 1 GF 2 Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger Praktik 20 uger 20 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 20 uger og indeholder 2 uges valgfri uddannelsesspecifikke fag Gennemførsel af valgfrie uddannelsesrettede fag Valgfrie uddannelsesrettede fag kan gennemføres i forbindelse med, eller uafhængig af, de anførte skoleperioder. De valgfrie uddannelsesrettede fag gennemføres som udgangspunkt som enkeltstående uger og bør normalt være gennemført inden eleven påbegynder sidste skoleperiode. De valgfrie uddannelsesrettede fag vælges i samråd mellem eleven, praktikvirksomheden og skolen ud fra efter relevans, udbudsmuligheder og afviklingstidspunkt. Valgfrie uddannelsesrettede fag skal i øvrigt anvendes, hvis eleven ønsker at gøre brug af muligheden for op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning. EUV (+25 år) 1

2 Varigheden af standardforløbet for voksne (EUV-forløbet) kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til vindmølleoperatør typisk have en varighed på ca. 1 år og 6 måneder. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen om vindmølleoperatøruddannelsen 2. stk. 3. Eksempel på et EUV 2 Vindmølleoperatør (gælder for begge specialer): 1 år 6 måneder Grundforløb Hovedforløb GF 2 Praktik Skole 9 uger Praktik Skole 9 uger Praktik 20 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 18 uger og indeholder 2 uges valgfri uddannelsesspecifikke fag 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens kompetencemål er angivet i gældende bekendtgørelse for vindmølleoperatøruddannelsen. Kompetencemålene for hovedforløbet opnås gennem en kombination af grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke fag og praktikmål. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne, skema 1-3, bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-2 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 3, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Det gøres ved at erstatte fag i skema 1-2 med tilsvarende fag fra tabellen Fag med valgfrit højere præstationsniveau. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt af uddannelsesordningen, som findes på Beskrivelse af uddannelsens grundfag, herunder formål, faglige mål, indhold og niveauer samt øvrige rammer er angivet i gældende bekendtgørelse om Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning og fordeling af grundfag, uddannelsesspecifikke fag og praktikmål sker ud fra en pædagogisk og helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Kompetencen som vindmølleoperatør omfatter teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer. Sidstnævnte er en forudsætning for at kunne deltage hensigtsmæssigt i virksomhedsrelaterede samarbejds- og problemløsningsopgaver. Personlige kompetencer er ligeledes centrale for udvikling af mere 2

3 langtidsholdbare kompetencer og for at kunne tilegne sig nye kompetencer gennem beskæftigelse og gennem efter- og videreuddannelse. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Skoleundervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges således, at: den i videst muligt omfang afspejler vindmølleindustriens arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering og teknologi eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre møder personligt udviklende problemstillinger. Elevens uddannelsesplan og uddannelsesbog For at understøtte planlægningen og kvalitetssikringen af uddannelsen skal eleven udstyres med en uddannelsesbog, som indeholder en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal omfatte både uddannelsens skole- og praktikdel. Uddannelsesplanen udformes som et selvstændigt dokument, som skal indgå som et delelement i den personlige uddannelsesbog. Uddannelsesbogen skal tillige indeholde uddannelsens praktikmål og de praktikerklæringer, som virksomhederne udsteder efter de enkelte praktikperioder. Uddannelsesbogen skal følge eleven gennem hele erhvervsuddannelsen, og skal medbringes ved den afsluttende prøve. Eleven fører en logbog over praktikperioden. Logbogen føres så den repræsenterer en oversigt over de praktiske opgaver eleven gennemfører i løbet af praktikperioderne. Logbogen tjener, for virksomheden såvel som for eleven, som en sikring af at uddannelsens kompetencemål nås. Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. Fritagelse for dele af uddannelsen Afkortning af uddannelsens skoleperioder og praktiktid sker med udgangspunkt i en realkompetencevurdering (RKV) udført af skolen, jf. gældende regler i meritbekendtgørelsen og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt standardmeritter angivet i Bekendtgørelse om vindmølleoperatøruddannelsen, bilag 1. Der gives 3 ugers merit for følgende AMU-kursusforløb i grundforløb 2 (GF2): Uddannelse/ Uddannelseskode kurser AMU Intropakke til vindmølleindustrien Bestående af AMU-kurserne: 42409, 46589, 44651, 47056, 47057, 47058, 47059, Forældelse (år) 2 Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for vindmølleoperatøruddannelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for den afsluttende prøve. Planlægning, gennemførsel og evaluering af den afsluttende prøve sker i et samarbejde mellem Industriens Uddannelser, skole, elever og virksomheder. 3

4 Den faglige prøve gennemføres tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og i ganske særlige tilfælde indtil 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven afvikles på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Den afsluttende eksamens formål: Eksamen har til formål at evaluere elevens teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer inden for uddannelsens kompetenceområder, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Karakterer og bedømmelse: Den afsluttende prøve bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censorer (skuemestre). Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Indkaldelse af og kommunikation med skuemestre: Senest tre måneder før afholdelse af den afsluttende prøve registrerer skolen holdet der skal til prøve via it-systemet EASY og overfører det til Industriens Uddannelser. Samtidig angives datoer og adresse for, hvornår og hvor skolen har brug for skuemestre. Industriens Uddannelser udpeger på den baggrund skuemestre til den afsluttende prøve. Praktikvirksomheden skal have indsendt den afsluttende praktikerklæring, der samtidig gælder som tilmelding prøven. Skolen modtager en mail med information om de udpegede skuemestres navne og kontaktinformation og har samtidig til opgave at dobbelttjekke, at datoer og adresse er korrekte samt videreformidle til relevante kolleger på skolen. Skolen kontakter der på skuemestrene med hensyn til supplerende information og den nærmere planlægning af den afsluttende prøve. Retningslinjer vedr. den afsluttende prøve: Den afsluttende prøves omfang: Den praktiske prøve med dertil hørende skriftlige del skal sammen med den mundtlige prøve teste elevens viden bredt inden for målene i de grundfag, områdefag og specialefag, der er indeholdt i uddannelsen. Prøverne skal endvidere teste elevens viden bredt om de forskellige materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for vindmølleoperatøren inden for det speciale, eleven har valgt. Varighed: Den afsluttende prøve samlede varighed pr. elev udgør i alt 20,5 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: 20 timer til den praktiske prøve med dertil hørende skriftlige dokumentation 30 minutter til den mundtlige prøve. 4

5 Den praktiske prøve: Opgaven gennemføres som et projekt, der afspejler kompetencemålene for uddannelsen generelt og i det valgte speciale. Skriftlig del: Opgaven gennemføres ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation, der knytter sig til den praktiske prøve og afspejler kompetencemålene for uddannelsen generelt og i det valgte speciale Mundtlig prøve: Opgaven består i en mundtlig fremlæggelse af den praktiske prøve og den dertil hørende skriftlige dokumentation. Eleven skal udarbejde en kort fremlæggelse, der efterfølges af dialog mellem elev, lærer og skuemestre Samtale med eleven: I forbindelse med den mundtlige prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved yderligere at demonstrere sine tekniske, faglige og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Bedømmelse: Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. Den praktiske, skriftlige og mundtlige prøverne bedømmes af 2 skuemestre og holdets lærer, (eksaminator) Processen, herunder overholdelse af arbejdsmiljø regler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets lærer. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Karaktergivning: Den afsluttende prøve bedømmes umiddelbart efter at eksaminationen er afsluttet. De 2 skuemestre (censorerne) og læreren (eksaminatoren) afgiver samlet én karakter, da den praktiske, skriftlige og mundtlige er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. I bedømmelsen af prøven bør følgende bedømmelseskriterier inddrages: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af specialets kompetencemål. Elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for kvalitetsbevidsthed, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø og sikkerhed. Generelt om bedømmelse og karaktergivning: Bedømmelsen skal ske på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for den pågældende uddannelse. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). Hvis prøven er udført på kortere tid end fastsat i bekendtgørelsen og prøven i øvrigt opfylder alle specifikationer skal dette indgå positivt i bedømmelsen af prøven. Eleven oplyses efter bedømmelsen om vedkommende har bestået prøven ved angivelse af konkret karakter. Karakter påføres efterfølgende svendebrevet af det faglige udvalg. Karakterberegning: I forbindelse med beregning af karakteren for den afsluttende prøve anvendes udtrykket "Delkarakterer" om de karakterer, der fremkommer som et resultat af votering vedrørende henholdsvis den 5

6 Praktiske, skriftlige og mundtlige prøve. Eleven bedømmes både på baggrund af den skriftlige, mundtlige og praktiske prøve og der gives én samlet karakter sat sammen af delkarakteren for de enkelte prøver. For at bestå prøven kræves, at delkarakteren for den praktiske prøve er mindst 2 og delkarakteren for den skriftlige- og mundtlige prøve er mindst 2. Delkarakteren 2 kan ikke fremkomme ved oprunding. Den endelige karakter for den afsluttende prøve fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen, dog således, at karaktererne 2 og 12 ikke kan fremkomme ved forhøjelse og karakteren -03 ikke ved nedrunding. Indstilling til ny afsluttende prøve: Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende prøve, en ny prøve i den delprøve (skriftlig eller praktisk), hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 2. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vingeproduktion Mekanik og Grundfag Fremmedsprog 9,12 F 2 X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Fra idé til produkt, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1,0 X X for vind- mølleoperatører 9,10,11,13 Montage og sammenføjningsteknik 1,12,17 0,5 X X Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 1,0 X X 6

7 Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Antal uger Mekanik og Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vingeproduktion Materialeforståelse 1,4,5,13,14,15, 1,0 X X Måleteknik 1,14,12,15,16,2 0 0,5 X X Tegningsforståelse og dokumentation Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer 1,3,4,7,9,12,13, 14, 1,2,3,4,5,6,9,11,14 0,5 X X 1,5 X X Robotteknologi 1,12,13,16,20 1,0 X X Støbeprocesser 15,19,23,25,26, 3,5 X 30 Fremstilling, 15,19,25,26,27, 2,0 X klargøring og vedligeholdelse af forme 30 Reparation og 1,15,18,27,29, 1,5 X finish Computerkabler 31,40 1,0 X og signalledninger For- og overfladebehandling 15,19,37,38 1,0 X Montageteknik 34,35,37 1,0 X Hydrauliske anlæg 39 1,5 X El-komponenter og diagrammer 32,33,40 1,5 X 7

8 Vingeproduktion Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Mekanik og 35,36,37 1,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Etablering AMU 0,4 X X af selvsty- rende grupper Kunde/leverandørforhold AMU 0,2 X X for operatører Teambuilding AMU 0,4 X X for selvstyrende grupper Kommunikation AMU 0,6 X X i teams Anhugning AMU 1 X X af byrder Certifikatuddannelse AMU 1,4 X X C for kranførere Gaffeltruck AMU 1,4 X X certifikat- kursus B Stillads - AMU 0,2 X X anvendelse og sikkerhed Rulle- og bukkestillads - opstilling mv AMU 0,2 X X 8

9 43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører Leankortlægning af værdistrøm for operatører Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Finish og reparation af epoxyemner Formstøbninghøjtemperatur RTM vakumstøbning af glasfiberemner Finish og reparation af polyesteremner Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører Hydraulikteknik for maskinreparatører. Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vingeproduktion Mekanik og AMU 0,4 X X AMU 0,6 X X AMU 0,6 X X AMU 1,0 X AMU 2,0 X AMU 2,0 X AMU 1,0 X AMU 1,0 X AMU 1,0 X 9

10 44648 El-introduktion for maskinreparatører, el-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Automatiske anlæg, ellære og relæteknik Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt Faget bidrager til følgende kompetencemål Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vejledende tid Antal uger Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vingeproduktion Mekanik og AMU 1.0 X AMU 1.0 X AMU 1,0 X

11 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard, rutineret, Støbeprocesser Rutineret 3,5 Støbeprocesser Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Rutineret 2,0 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Reparation og finish Computerkabler og signalledninger For- og overfladebehandling Rutineret 1,5 Reparation og finish Rutineret 1,0 Computerkabler og signalledninger Rutineret 1,0 For- og overfladebehandling Montageteknik Rutineret 1,0 Montageteknik Hydrauliske anlæg Rutineret 1,5 Hydrauliske anlæg El-komponenter og diagrammer Bearbejdningsmetoder Rutineret 1,5 El-komponenter og diagrammer Rutineret 1,0 For- og overfladebehandling 11

12 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vingeproduktion Mekanik og Grundfag 2 2 Fremmedsprog 9,12 F 2 X X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Fra idé til produkt, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1,0 X X for vind- mølleoperatører 9,10,11,13 Montage og sammenføjningsteknik 1,12,17 0,5 X X 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 Måleteknik 1,14,12,15,16, 20 Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning Materialeforståelse Tegningsforståelse og dokumentation Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN værktøjer 1,0 X X 1,4,5,13,14,15, 1,0 X X 1,3,4,7,9,12,13,14, 1,2,3,4,5,6,9,1 1,14 0,5 X X 0,5 X X 1,1 X X Robotteknologi 1,12,13,16,20 0,4 X X Støbeprocesser 15,19,23,25,26 3,0 X,30 12

13 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Reparation og finish Computerkabler og signalledninger Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 15,19,25,26,27,30 Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vingeproduktion 2,0 X 1,15,18,27,29, 1,0 X Mekanik og 31,40 1,0 X Montageteknik 15,19,37,38 1,0 X Hydrauliske anlæg 34,35,37 1,5 X El-komponenter 39 1,5 X og diagrammer Sammenføjningsog bearbejdningsmetoder 32,33,40 1,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Etablering AMU 0,4 X X af selvstyrende grupper Kunde/leverandørforhold AMU 0,2 X X for operatører Teambuilding AMU 0,4 X X for selvsty- rende grupper Kommunikation AMU 0,6 X X i teams Anhugning af byrder AMU 1 X X 13

14 40558 Certifikatuddannelse C for kranførere Gaffeltruck certifikatkursus B Stillads - anvendelse og sikkerhed Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Udarb. af projektdefineringer efter Six Sigma Finish og reparation af epoxyemner Formstøbning-højtemperatur RTM vakumstøbning af glasfiberemner Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vingeproduktion Mekanik og AMU 1,4 X X AMU 1,4 X X AMU 0,2 X X AMU 0,2 X X AMU 0,4 X X AMU 0,6 X X AMU 0,6 X X AMU 1,0 X AMU 2,0 X AMU 2,0 X 14

15 45432 Finish og reparation af polyesteremner Hydraulik og diagramlæsning for maskinreparatører Hydraulikteknik for maskinreparatører El-introduktion for maskinreparatører, el-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Automatiske anlæg, ellære og relæteknik Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, Vingeproduktion AMU 1,0 X Mekanik og AMU 1,0 X AMU 1,0 X AMU 1.0 X AMU 1.0 X AMU 1,0 X

16 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret,, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 2 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 2 Obligatorisk præsentationsstandard, rutineret, Støbeprocesser Rutineret 3,0 Støbeprocesser Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Rutineret 2,0 Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme Reparation og finish Computerkabler og signalledninger Rutineret 1,0 Reparation og finish Rutineret 1,0 Computerkabler og signalledninger Montageteknik Rutineret 1,0 Montageteknik Hydrauliske anlæg Rutineret 1,5 Hydrauliske anlæg El-komponenter og diagrammer Rutineret 1,5 El-komponenter og diagrammer 16

17 Skema 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Vingeproduktion Mekanik og række pr. praktikmål Produktion og håndværk, mekanik og Installation, og de, mekanik og Kvalitet kontrol og dokumentation, mekanik og Produktion og håndværk, vingeproduktion Produktion af vindmøllekomponenter, vingeproduktion Reparation af vindmøllekomponenter, vingeproduktion Kvalitet kontrol og dokumentation, vingeproduktion Sikkerhed og arbejdsmiljø, begge specialer Projekt og udviklingsarbejde, begge specialer Kommunikation og samarbejde, begge specialer Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. 21,22 X 21,22 X 1,21,22 X 21,22 X 21,22 X 21,22 X 1,21,22 X 1,21,22 X X 21,22 X X 1,21,22 X X 17

18 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. 18

19 Elevtype EUX MEST PREUD Uddybning EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 19

20 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 3. 20

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere