GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt"

Transkript

1 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010

2

3 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010

4 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark. Ledigheden er steget mindre end ventet. Aktuelt forventer vi, at ledigheden bliver ca personer lavere i 2010, end vi ventede ved årsskiftet. Og vi forventer, at væksten i aktiviteten vil tage til. Dermed er der klare tegn på, at dansk økonomi er kommet fri af den nedgang i tillid, efterspørgsel og produktion, der fulgte i kølvandet på finanskrisen i Vi er ikke gennem krisen endnu, men udsigterne er bedre, end de har været længe. Regeringen har ført en ekspansiv krisepolitik Det skyldes ikke mindst regeringens resolutte krisepolitik, jf. bilag 1. Finanspolitikken er lempet historisk meget og er mere lempelig end i de øvrige EUlande, jf. figur 1. De offentlige investeringer er øget markant. Der er gennemført en fuldt finansieret skattereform, som styrker vækst og beskæftigelse. Og vi har mod betaling holdt hånden under bankerne, så de fortsat låner ud til sunde projekter i virksomhederne og hos borgerne. og den har virket Samlet skønnes aktivitetsniveauet i 2010 at blive styrket med 4¾ pct. af BNP som følge af lempelserne af den økonomiske politik i 2009 og 2010 samt virkningen af lavere renter siden Beskæftigelsen i 2010 skønnes dermed at være op mod personer højere, end den ellers ville have været. Dermed ventes ledigheden at være væsentlig lavere end i de fleste andre EU-lande, jf. figur 2. Denne indsats har været mulig, fordi vi i de gode år har haft store offentlige overskud, så den offentlige nettogæld var ude af verden, da krisen ramte. Figur 1 Figur 2 Mest lempelig finanspolitik i Danmark Lav ledighed i Danmark i 2010 Pct. af BNP DK DEU FIN LUX SWE Pct. af BNP 4 AUT NLD FRA ESP GBR BEL ITA PRT GRC IRE EU Pct NLD DK LUX AUT FIN GBR ITA GRC PRT BEL SWE DEU FRA EUR IRE ESP Pct GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

5 Nu står vi med to store udfordringer I kølvandet på den internationale krise står Danmark nu med to centrale udfordringer. For det første er der en regning, vi skal samle op. Krisen har vendt de offentlige overskud til underskud, jf. figur 3. Alene i år skønnes et underskud på knap 90 mia. kr. Det er konsekvensen af faldet i den private beskæftigelse og kriseinitiativerne. For det andet skal vi sikre ny vækst efter krisen. Den udfordring skal vi tage fat på, så snart vi har taget hånd om den nødvendige genopretning af den offentlige økonomi. Vi skal håndtere udfordringerne i den rigtige rækkefølge. Vi skal betale regningen efter krisen, mens den er til at håndtere. Herefter skal fokus rettes mod at skabe fornyet vækst i Danmark. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

6 Risiko for offentlig gældskrise Vi ser nu, at den globale finansielle og økonomiske krise er afløst af risiko for en offentlig gældskrise. Den seneste uro på de finansielle markeder er afledt af gældskrisen i Europa. Det er den nye økonomiske virkelighed ovenpå krisen. Store offentlige underskud og stigende gæld kan skabe nervøsitet på de finansielle markeder og presse renterne op, som vi lige nu ser det i Europa, jf. figur 4. Derfor er der nu større fokus end nogensinde på, at landene fører en ansvarlig økonomisk politik. Og stort set alle lande i EU er i gang med den nødvendige genopretning. Figur 3 Figur 4 Faktisk og strukturel offentlig saldo Rentespænd på 10-årig statsobligation i forhold til Tyskland Pct. af BNP Faktisk saldo Strukturel saldo Pct. af BNP Pct. point DK NLD FRA ITA ESP IRE PRT Ultimo maj maj 2010 Pct. point Behov for klarhed om genopretningen For at ruste Danmark mod fornyet finansiel uro er det nødvendigt med en hurtig genopretning af den offentlige økonomi, så vi styrker tilliden til og troværdigheden om finanspolitikken og den faste kronekurs. Det er uomgængeligt, at vi skal tilpasse vores udgifter og indtægter for at genskabe balance i den offentlige økonomi. Kassen skal stemme. Udskydes den nødvendige tilpasning til et senere tidspunkt, vil vi udsætte os for unødvendige risici. Danmark er et lille land, og vi er uden for euroen. Det betyder, at vi kan blive udsat for pres på den danske kronekurs. Det så vi blandt andet i efteråret 2008, hvor Nationalbanken måtte hæve den danske rente for at forsvare kronen. Vi skal signalere en klar vilje til at føre en ansvarlig økonomisk politik, så vi begrænser risikoen for, at det bliver nødvendigt at hæve renten igen. GRC GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

7 For vi skal sikre danske virksomheder de billigst mulige lån til gavn for beskæftigelsen. Vores boligejere skal have en rente, som ikke er presset i vejret af usikkerhed om udviklingen i og styringen af den danske økonomi. Vi skal beskytte den danske krone. Og vi skal kunne finansiere vores underskud til en rente, der ikke går ud over vores fælles velfærd. Hvis vi venter med at genoprette den offentlige økonomi, vil den offentlige gæld og renteudgifterne desuden stige kraftigt og dermed fortrænge andre offentlige udgifter. Danmark er nu inde i EU s procedure for uforholdsmæssigt store underskud. Og vi ved, at vi inden for få måneder får en henstilling om at styrke den offentlige økonomi frem mod Regeringen lægger afgørende vægt på, at Danmark lever op til EU s henstilling. Ved at handle rettidigt og ansvarligt bidrager vi til at sikre ro og tillid i og til dansk økonomi, så vi kan fastholde et solidt økonomisk grundlag nu og fremover. Også fordi danskerne dermed kan se, at der i Danmark trods alt er tale om overkommelige justeringer af den offentlige økonomi, som er betydeligt mindre end i de fleste andre lande. Bedre udgangspunkt i Danmark end i andre lande Udgangspunktet for genopretningen af den offentlige økonomi er bedre i Danmark end i de fleste andre lande. Regeringen har under højkonjunkturen ført en ansvarlig økonomisk politik, hvor store offentlige overskud har bragt den offentlige gæld ned. Med krisen er de offentlige finanser svækket. Men vores underskud, gæld og ledighed er lavere end i de fleste andre EU-lande. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

8 Vores gode udgangspunkt betyder, at opgaven med at genoprette de offentlige finanser er mindre i Danmark end i andre lande. En række EU-lande har allerede modtaget henstillinger fra EU om at bringe de store offentlige underskud ned. I nogle lande skal finanspolitikken strammes med op mod 10 pct. af BNP over de kommende år, og i mange tilfælde skal genopretningen påbegyndes allerede i år. Vi forventer, at Danmark vil modtage en henstilling fra EU om at styrke de offentlige finanser strukturelt med i alt 1½ pct. af BNP fra næste år og frem mod Det svarer til, at vi skal gennemføre tiltag, der direkte forbedrer den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod 2013, jf. boks 1. Boks 1 De offentlige finanser frem mod 2015 og den forventede EU-henstilling Kommissionen har den 12. maj offentliggjort den rapport, der slår fast, at det offentlige underskud i Danmark er større end grænsen på 3 pct. af BNP i Stabilitets- og Vækstpagten. Dermed er Danmark nu omfattet af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Det betyder, at Danmark om et par måneder vil modtage en henstilling, som forventes at indebære, at: Den strukturelle saldo skal forbedres med 1½ pct. af BNP (24 mia. kr.) i løbet af 2011 til Danmark skal påbegynde denne indsats senest i Underskuddet skal bringes ned under 3 pct. af BNP senest i Den forventede henstilling svarer til den, som Tyskland har fået, og er mindre stram end den henstilling, andre EU-lande har modtaget. Når der ventes en henstilling på mindst ½ pct. af BNP om året, hænger det sammen med, at det er det generelle mindstekrav for de lande, der er i proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Det fremgår af Stabilitets- og Vækstpagten. 1) 6 For at efterleve henstillingerne er det derfor nødvendigt, med start i 2011, at gennemføre 4 initiativer, der styrker den strukturelle saldo 2 med ca. 24 mia. kr. frem til Konsolideringskrav til EU-lande Pct. af BNP DK DEU AUT NLD ITA BEL SVN SVK CZE FRA PRT ESP GBR IRL Pct. af BNP ) I Stabilitets- og Vækstpagtens artikel 3, stk. 4, står der følgende om henstillingerne til de lande, der er i proceduren for uforholdsmæssigt store underskud: In the recommendation, the Council shall request that the Member State achieves a minimum annual improvement of at least 0,5 % of GDP as a benchmark, in its cyclically adjusted balance net of one-off and temporary measures, in order to ensure the correction of the excessive deficit within the deadline set in the recommendation. 6 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

9 Regeringens plan for genopretningen af den offentlige økonomi Det er en stor opgave at finde 24 mia. kr. på de offentlige budgetter over de næste tre år. Men når vi går i gang med opgaven nu, er den trods alt overkommelig. Vores overordnede strategi er, at vi på tværs af den offentlige sektor skal holde igen i nogle år. For det første vil vi samlet set holde driftsudgifterne i den offentlige sektor i ro i perioden Det skal ses i lyset af, at de offentlige driftsudgifter nu er på et historisk højt niveau efter en årrække med meget betydelig vækst. Udgifterne pr. indbygger er i dag blandt de allerhøjeste i verden. For det andet vil vi suspendere de automatiske stigninger i skattefradrag og overførselsindkomster, så de fastholdes uændret i kroner i de næste to år. Vi sætter ikke skatter og afgifter op. Men på grund af den særlige situation, vi står i, har vi valgt at suspendere reguleringen af grænserne i skattesystemet. For det tredje vil vi udskyde den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011 i to år. For det fjerde vil vi gennemgå budgetterne med en tættekam for at finde ordninger, vi kan drosle ned eller undvære. På den måde kan vi inden for en uændret samlet udgiftsramme skabe rum til nødvendige merudgifter på udvalgte områder. Samtidig ventes de offentlige lønstigninger, som skal aftales næste år, at blive meget moderate. Ligesom på det private arbejdsmarked, hvor der er aftalt historisk lave lønstigninger. De økonomiske rammer for GenopretningsPakken fremgår nedenfor, jf. tabel 1. Planen skal udmøntes ved fastsættelsen af rammerne for kommunernes og regionernes økonomi til juni og i forbindelse med de kommende års finanslove. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

10 Tabel 1. Indfrielse af konsolideringsbehovet i Mia. kr. I alt Samlet konsolideringsbehov 24,0 Heraf: - Det samlede offentlige forbrug holdes i ro 13,5 - Skattegrænser og overførsler holdes i ro 10,5 8 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

11 Det samlede offentlige forbrug holdes i ro Det reale offentlige forbrug skal holdes i ro i perioden , som det allerede er meldt ud. Vi har altså valgt at suspendere den stigning i udgifterne til offentligt forbrug på 1 pct. i både 2011 og 2012 og ¾ pct. i 2013, som vi ellers havde planlagt i 2015-planen, før krisen satte ind. Det bidrager til genopretningen med ca. 13½ mia. kr. svarende til knap 60 pct. af det samlede krav på 24 mia. kr. frem mod Højt prioriterede merudgifter Inden for en uændret økonomisk ramme ønsker regeringen at skabe plads til at øge de offentlige udgifter på udvalgte områder. Det gælder blandt andet sundhedsområdet, flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper og andre nødvendige merudgifter, jf. tabel 2. Tabel 2. Højt prioriterede merudgifter i Mia. kr. I alt Merudgiftsbehov i alt 10,0 Heraf: - Sundhedsområdet 5,0 - Flere i uddannelse mv. 2,0 - Svage og udsatte grupper og andre nødvendige merudgifter 3,0 De ekstra midler vil vi tilvejebringe gennem omprioriteringer i staten, kommunerne og regionerne under ét. Staten får ansvaret for at gennemføre besparelser for i alt 6 mia. kr. frem mod 2013, mens kommunerne og regionerne (ekskl. sundhedsområdet) får ansvaret for at gennemføre besparelser for i alt 4 mia. kr. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

12 Statens ansvar På statens område reduceres ministeriernes driftsudgifter med ½ pct. om året frem til 2013 i forhold til budgetteringen på finansloven for Fuldt indfaset reducerer det driftsudgifterne med ca. 1,8 mia. kr. i 2013, jf. tabel 3. De generelle statslige besparelser gennemføres ved tværgående tilpasninger og er fordelt forholdsmæssigt på de enkelte ministerier. Alle er omfattet undtagen forsvaret på grund af de aktuelt omfattende internationale aktiviteter. Herudover skal der i staten gennemføres specifikke budgetforbedringer for ca. 4,2 mia. kr. frem mod Der er igangsat en række budgetanalyser, som vil danne grundlag for beslutninger om de specifikke tilpasninger på statens område, og som vil blive indbudgetteret på de kommende års finanslove. Tabel 3. Budgetforbedringer vedrørende drift, tilskud mv. i på statens område Mio. kr Samlet budgettilpasning på statens område Heraf: - Generelle tilpasninger på ministerområderne Specifikke tilpasninger på statens område Kommunernes og regionernes ansvar Kommunerne skal reducere udgifterne med 4 mia. kr. frem mod 2013 i forhold til budgetterne for Bloktilskuddet reduceres tilsvarende. Der er tale om en reduktion af de kommunale serviceudgifter fra et historisk højt budgetteret niveau på ca. 230 mia. kr. til ca. 226 mia. kr. Tilpasningen skal først ske fra 2012, men den er allerede meldt ud nu, så de ansvarlige politikere i kommunalbestyrelserne har god tid til at planlægge opgaven. Regionerne skal på linje med kommunerne reducere udgifterne med i alt 1¾ pct. uden for sundhedsområdet, hvor der fortsat skal være en vis udgiftsvækst, men mindre end tidligere. Udgiftsreduktionen svarer til knap 50 mio. kr. fuldt indfaset i En mere effektiv offentlig sektor Selv om det offentlige forbrug holdes i ro de næste tre år, vil den offentlige sektor stadig udgøre en større andel af den samlede økonomi end i 2001 også når der tages højde for merudgifter i lyset af flere ældre med behov for pleje osv. Men kvaliteten af den offentlige service er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange penge vi bruger. Nye og bedre måder at tilrettelægge og løse opgaverne på kan give et råderum til at løfte kvaliteten af den offentlige service. Det vil også give en mere tidssvarende og moderne offentlig sektor til glæde for både medarbejdere og brugere. 10 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

13 Vi skal se på en række forskellige muligheder for at udvikle den offentlige sektor og samtidig frigøre ressourcer, jf. boks 2. Frigørelse af ressourcer og medarbejdere ved at effektivisere fx administration og anvende ny teknologi vil desuden bidrage til at løse rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor, når store årgange af ældre medarbejdere pensioneres og afløses af relativt små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Boks 2 Den offentlige sektor skal køre bedre og længere på literen Regeringen vil med en række konkrete forslag understøtte udviklingen af den offentlige sektor, som samtidig kan frigøre ressourcer: Effektiv organisering af de administrative opgaver. Der kan frigøres ressourcer ved at samle offentlige opgaver i én eller flere enheder. Eksempelvis kan vi samle den objektive sagsbehandling, som de enkelte kommuner udøver inden for folkepension og boligstøtte, i et mindre antal enheder. Digitalisering. Der skal udarbejdes en ny offentlig digitaliseringsstrategi, som blandt andet skal omfatte øget digitalisering af social-, sundheds- og undervisningsområdet. Øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Vi skal fremme anvendelsen af udbud for at sikre, at opgaver løses af de offentlige eller private leverandører, der er bedst og billigst. I regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 har regeringen sat det mål, at andelen af kommunale opgaver, der udsættes for konkurrence, kommer op på mindst 31½ pct. i Mere effektivt offentligt indkøb. På statens område er der ved at samle indkøbsaftaler opnået en besparelse på omkring 800 mio. kr. i Der er mindst samme potentiale i kommunerne. Mindre bureaukrati. Som opfølgning på aftalen om finansloven for 2010 fremlægges i 2011 en ny plan Mere tid til velfærd II, som skal forenkle statslige regler og dokumentationskrav. Mere frihed i de offentlige overenskomster. Regeringen ønsker, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2011 på det offentlige område sker en forenkling af overenskomstregler, så der bliver bedre rammer for opgaveløsningen i stat, kommuner og regioner. Anvendt borgernær teknologi. For at lette arbejdsgange og forbedre kvalitet vil regeringen investere i ny borgernær velfærdsteknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Derfor er der afsat i alt 3 mia. kr. i en fond for anvendt borgernær teknologi (ABT-fonden). Målrettet og effektiv opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse. De offentlige driftsudgifter har aldrig været højere end nu, og de løbende muligheder, der er for en skarpere prioritering af opgaver og ressourcer, skal til stadighed udnyttes, blandt andet gennem en mere effektiv mødetilrettelæggelse og hensigtsmæssig brug af eksterne konsulentydelser. Nedbringelse af sygefraværet. Sygefraværet skal nedbringes. Særligt i kommunerne, hvor sygefraværet varierer fra 9 til 17 sygedage pr. medarbejder, vurderes potentialet at være stort. Intensiveret indsats i skatteligning og -inddrivelse. Regeringen vil fortsat styrke indsatsen for at sikre beskatning af alle virksomheder og styrke inddrivelsen af skyldige fordringer. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

14 Skattegrænser og overførsler holdes i ro Den resterende del af kravet om direkte budgetforbedringer på i alt 24 mia. kr. udgør omkring 10½ mia. kr. Regeringen vil opnå dette ved at holde ro på en række områder de næste to år. Konkret vil der være tre tiltag: 1) Den automatiske regulering af satser for overførsler suspenderes i 2011 og ) Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter ( 20) suspenderes i 2011 og ) Forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011, der er aftalt i Forårspakke 2.0, udskydes i to år. Efter 2012 vil reguleringen af satser for overførsler og indkomstskattegrænser mv. igen følge de hidtidige principper. Tiltagene betyder samlet set, at der tilvejebringes i alt 10½ mia. kr. frem mod 2013, jf. tabel 4. Tabel 4. Virkning på de offentlige finanser Mio. kr Samlet budgetforbedring 7,1 12,2 10,5 Heraf suspension af automatisk regulering af: - Satser for overførsler i 2011 og ,2 6,3 6,3 - Beløbsgrænser for skatter i 2011 og 2012 mv. 3,9 5,9 4,2 Suspension af automatisk regulering af satser for overførsler Suspensionen af den automatiske regulering af overførselssatserne bidrager med i alt 6,3 mia. kr. til genopretningen af den offentlige økonomi. Den omfatter alle de ydelser, der reguleres efter principperne i satsreguleringsloven, herunder folkepension, dagpenge, efterløn, kontanthjælp, fleksydelse, og barselsdagpenge samt ydelser, der reguleres efter andre principper, herunder SU og børnefamilieydelse. Også overførsler, som fastsættes ud fra beløbsgrænser mv., herunder boligstøtte og friplads i daginstitution, omfattes af suspensionen. Når overførslerne fastholdes i kroner fra 2010 til 2012, vil det beløb, der udbetales til fx modtagere af dagpenge i 2012, være det samme som i Ved en stigning i forbrugerpriserne på 1-2 pct. årligt vil den reale værdi af indkomstoverførslerne dermed falde med omkring 2-3 pct. fra 2010 til GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

15 Suspension af automatisk regulering af indkomstskattegrænser mv. De forskellige beløbsgrænser i skattesystemet reguleres hvert år med lønudviklingen på det private arbejdsmarked den såkaldte 20-regulering i personskattelovgivningen. For at bidrage til genopretningen af den offentlige økonomi suspenderes denne regulering i to år dvs. i 2011 og Suspensionen skal ses i lyset af de helt særlige forhold for dansk økonomi, at øvrige områder også holdes i ro, og at vi ikke vil forhøje specifikke skatter eller indføre nye skatter som led i konsolideringen, jf. boks 3. Det betyder samtidig, at den forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011, som følger af Forårspakke 2.0, udskydes i to år. Suspensionen af den automatiske regulering af beløbsgrænserne for skatter mv. i 2011 og 2012 samt udskydelsen af den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 i to år styrker samlet set de offentlige finanser med i alt 4,2 mia. kr. i Med suspensionen vil grænserne for fx topskat og personfradrag i 2012 være de samme i kroner som i Boks 3 Skattestoppet og suspensionen af 20-reguleringen Skattestoppet indebærer, at ingen afgift eller skat må sættes op. Med den midlertidige suspension af 20-reguleringen fastholdes beløbsgrænserne i skattesystemet uændret i nogle år. Det indebærer en stramning, som ikke er i overensstemmelse med formuleringen af skattestoppet fra 2001, men der indføres ikke nogle nye skatter, og der sættes ikke nogle skattesatser op. Den midlertidige suspension af 20-reguleringen skal ses i lyset af de helt særlige aktuelle forhold for dansk økonomi, hvor Danmark er kommet ind i EU s procedure for uforholdsmæssigt store underskud. Virkning på rådighedsbeløb for udvalgte familietyper Suspensionen af den automatiske regulering af satserne for overførselsindkomster og beløbsgrænserne i skattesystemet indebærer en reduktion af de disponible indkomster på gennemsnitligt ca. 1,2 pct. i forhold til en situation med normal regulering. Til sammenligning er den gennemsnitlige disponible realindkomst vokset med mere end 2 pct. om året siden Reduktionen af rådighedsbeløbet vil umiddelbart være størst målt i kroner for topskatteydere, jf. boks 4. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

16 Boks 4 Familietypeeksempler Suspensionen af den automatiske regulering af overførselsindkomster og beløbsgrænser i skattesystemet mv. vil have forskellig betydning for forskellige familietyper. Et uændret personfradrag i kroner vil påvirke alle familietyper, mens fastholdelsen af topskattegrænsen i kroner kun påvirker topskatteydere. Fastholdelsen af satser for overførselsindkomst mv. i kroner vil overvejende påvirke overførselsmodtagere og kun i mindre grad familier i beskæftigelse. For en enlig LO-arbejder i lejebolig (uden børn) indebærer ændringerne set i forhold til en situation med normal regulering en reduktion af det månedlige rådighedsbeløb på 30 kr. i 2011 og 50 kr. i 2012 og de følgende år. Det skyldes især fastholdelsen af personfradraget i kroner. I modsat retning trækker, at en fastholdelse af satser for a-kassekontingent og efterlønsbidrag bidrager til at øge rådighedsbeløbet. For en enlig dagpengemodtager i lejebolig reduceres det månedlige rådighedsbeløb med 200 kr. i 2011 og 400 kr. i 2012 og de følgende år. Det skyldes primært, at dagpengeydelsen i kroner er uændret. For en enlig folkepensionist i lejebolig mindskes det månedlige rådighedsbeløb med 140 kr. i 2011 og 270 kr. i 2012 og de følgende år primært på grund af uændret pensionsydelse i kroner. For et privatansat funktionærpar med 2 børn i ejerbolig reduceres det månedlige rådighedsbeløb med 720 kr. i 2011, 980 kr. i 2012 og 520 kr. i Rådighedsbeløbet reduceres med 460 kr. om måneden i både 2011 og 2012 som følge af den udskudte forhøjelse af topskattegrænsen i to år. Herudover reduceres rådighedsbeløbet primært som følge af suspensionen af den automatiske regulering af topskattegrænsen, men også i kraft af uændret personfradrag og børnefamilieydelse i kroner. Virkning på månedlige rådighedsbeløb Kr. (2010-niveau) Enlig LO-arbejder Enlig dagpengemodtager Enlig folkepensionist Privatansat funktionærpar med 2 børn GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

17 Forhandlinger om GenopretningsPakken Regeringen vil indlede forhandlinger om GenopretningsPakken snarest, så der kan indgås aftale og vedtages lovgivning i indeværende folketingssamling. Regeringen har som mål, at de partier, der ønsker at indgå i en endelig aftale om GenopretningsPakken, skal kunne støtte op om og anerkende følgende: Den strukturelle saldo skal styrkes med 1½ pct. af BNP i svarende til tiltag for 24 mia. kr. Der indføres ingen nye skatter eller forhøjelser af eksisterende skatter. Konsolideringen skal påbegyndes i Aftalen skal færdigforhandles, så der kan vedtages lovforslag i Folketinget inden sommerferien. Det haster med at gennemføre GenopretningsPakken af hensyn til at sikre ro og stabilitet omkring dansk økonomi, herunder at skabe klarhed om, hvordan vi får nedbragt det uforholdsmæssigt store danske budgetunderskud inden 2013 i lyset af den forventede EU-henstilling. En hurtig vedtagelse betyder også, at der bliver god tid for de berørte til at tilpasse sig de nye vilkår, ligesom rammerne for den kommunale og regionale økonomi i de kommende år vil ligge fast. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

18 Ny vækst efter krisen Med en vedtagelse af GenopretningsPakken før sommerferien kan regeringen og Folketinget til efteråret rette fokus mod vækstdagsordenen. Regeringen har sat 10 ambitiøse mål for Danmark, jf. boks 5. Det overordnede mål er, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste lande i verden. Opnåelse af det mål vil kræve væsentlige reformer i de kommende år. Hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence, skal vi ikke kun være flittigere vi skal også være dygtigere. Udviklingen i udlandet går stærkt. Lande som Kina og Indien har på flere områder indhentet og overhalet Europa også på felter, hvor vi hidtil har været førende. Det skal derfor være attraktivt at skabe vækst og højproduktive arbejdspladser i Danmark. Det er det centrale omdrejningspunkt for regeringens erhvervs- og vækstpolitik og fokus for drøftelserne i Vækstforum. Et fleksibelt arbejdsmarked med et højt udbud af arbejdskraft og flere arbejdstimer er afgørende for at skabe vækst i velstanden i de kommende år. Regeringen har sat det mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 lande i verden, der har det højeste arbejdsudbud. Vækstudfordringen. Regeringen vil i september 2010 fremlægge en analyse af de samlede vækstudfordringer i Danmark og drøfte den i Vækstforum. Regeringen vil desuden i den kommende tid tage en række initiativer, der styrker vækstvilkårene, jf. Danmark Styrket produktivitet. Udspil om styrket innovation i virksomhederne, vækst i små og mellemstore virksomheder og øget offentligt privat samarbejde herunder om velfærdsteknologi og nye grønne løsninger. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked. Regeringen vil til efteråret indbyde til forhandlinger om en reform af det rummelige arbejdsmarked. Antallet af personer på førtidspension og i fleksjob er steget mere end forudsat af partierne bag førtidspensionsreformen, og alt for mange unge henvises til permanent offentlig forsørgelse. Den nye reform skal sikre, at færre tilkendes førtidspension og fleksjob, og at flere opnår og fastholder ordinær beskæftigelse. Tidligere færdiggørelse af uddannelser. Regeringen vil desuden tilskynde unge til at færdiggøre deres uddannelse hurtigere og dermed øge udbuddet af velkvalificeret arbejdskraft. Regeringen vil fremlægge et udspil, som kan danne grundlaget for forhandlinger til efteråret om ændringer af SU-systemet mv. Overenskomstforhandlinger på det offentlige område i Regeringen vil i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område i GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

19 tage initiativ til at drøfte øget arbejdstid og mulighederne for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse plan. Behovet for et højere arbejdsudbud og længere arbejdstid skal samtidig ses i lyset af, at der vil være brug for yderligere initiativer for at sikre finansieringen af velfærdssamfundet på længere sigt. Regeringen vil tage de nødvendige initiativer for at sikre holdbare offentlige finanser og strukturel balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i Konkretiseringen heraf vil ske i en kommende 2020-plan, der skal afløse 2015-planen, jf. Danmark Planen forventes klar omkring årsskiftet 2010/2011. Boks 5 Regeringens mål for Danmark Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden. 2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden. 3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden. 4. Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst. 6. Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande. 7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder. 8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration. 9. Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk. 10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden. GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj

20 Bilag 1. Regeringens centrale kriseinitiativer Regeringen har igangsat og gennemført en række initiativer for at understøtte familiernes økonomi samt vækst og beskæftigelse i 2009 og 2010: Finansloven for 2009: Lempelig finanspolitik blandt andet i kraft af øgede udgifter til offentligt forbrug og lavere skat på arbejdsindkomst. Aftale om en grøn transportpolitik: Igangsættelse og fremrykning af investeringer og andre tiltag på trafikområdet for 5 mia. kr. i 2009 og Aftale om Forårspakke 2.0: Sænker skatten på arbejde, øger arbejdsudbuddet og styrker finansieringsgrundlaget for de offentlige udgifter på sigt. Lempelserne træder i kraft hurtigt, mens finansieringen indfases mere gradvist. Frigivelse af midlerne i Den Særlige Pensionsordning: Mulighed for at hæve midlerne i Særlige Pensionsordning fra 1. juni 2009, som styrker familiernes disponible indkomster. Renoveringspulje: Puljen på 1½ mia. kr. til boligforbedringer i helårsbeboelse, herunder energiprojekter, understøtter aktivitet og beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren. Kommunale anlægsrammer i 2009: Aftalt løft af de kommunale anlægsrammer i 2009 på mindst 2 mia. kr. udover det budgetterede. Økonomiaftalen med kommuner for 2010: Markant investeringsløft i 2010 inden for dagtilbud, folkeskoler, på ældreområdet og øvrige kommunale opgaveområder, så det kommunale anlægsniveau øges med 5 mia. kr. i forhold til det oprindeligt aftalte niveau i Finansloven for 2010: Nye vækstskabende aktiviteter, herunder investeringer mv. for 5 mia. kr. i , samt mulighed for skattefrie udbetalinger af opsparede midler på selvpensioneringskonti på i alt 4½ mia. kr. Grøn Vækst 2.0: Nedsætter jordskatten og forbedrer vækstvilkårene i landbruget, fødevareindustrien og følgeindustrierne. For at afbøde virkningerne af finanskrisen er der herudover taget en række betydelige skridt til at understøtte den finansielle sektor og virksomhederne, herunder: Bankpakke: Stiller statsgaranti for simple kreditorer i banker og opretter et Afviklingsselskab, der tager hånd om nødlidende pengeinstitutter. Kreditpakke: Tilbyder penge- og realkreditinstitutter statslige kapitalindskud for at skabe luft i udlånspolitikken, så virksomheder og borgere kan låne penge til sunde projekter. Forbedret likviditet i virksomhederne: Forlængelse af virksomhedernes kredittider for moms og A-skat mv. Der er indført en lempelig overgang til de normale kredittider. Eksportlån: Stiller 20 mia. kr. til rådighed til finansiering af eksportlån i regi af Eksportkredit Fonden. Ordningen er blevet udvidet med en forsikringsordning, så den nu er på i alt 30 mia. kr. Erhvervspakke: Igangsætter en målrettet, midlertidig indsats over for små og mellemstore virksomheder for at understøtte fremtidens vækst og eksport. 18 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt Maj 2010

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Vi skal have alle med 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 1 Dansk opsving: Stigende beskæftigelse Mia. Kr. (2010-priser) 2100 2000 1900 1800 1.000 personer 3000 2900 2800 2700 Den

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 6. maj 9 Præsentation af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt, maj 9 1. Konjunkturvurdering og alternative scenarier. Ledighed i 9 og 1 3. Finanspolitikken i 9 og 1. Finanspolitikken

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Mere velfærd kræver mere arbejde

Mere velfærd kræver mere arbejde Mere velfærd kræver mere arbejde 23. april 2008 Arbejdsmarkedskommissionen skal, i løbet af det kommende halvandet år, komme med forslag til, hvordan man varigt får danskerne til at arbejde mere end i

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere