Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.) Skatteministeriet 1 I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret bl.a. ved lov nr af 17. november 2015, 1 i lov nr. 298 af 22. marts 2016 og 1 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og senest ved 1 i lov nr. 258 af 10. april 2018, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:»stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved kendskab til eller mistanke om datafejl, der kan henføres til forhold hos fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, helt eller delvis suspendere inddrivelse af fordringer, der efter restanceinddrivelsesmyndighedens skøn kan være berørt af fejlen. Restanceinddrivelsesmyndigheden ophæver suspensionen, når fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har identificeret og tilbagekaldt de fordringer, som efter en undersøgelse gennemført af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har vist sig at være berørt af fejlen. Har fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, ikke inden for en af restanceinddrivelsesmyndigheden fastsat frist identificeret og tilbagekaldt de fordringer, der er berørt af fejlen, kan restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagesende samtlige fordringer med renter og gebyrer, der omfattes af suspensionen. Stk. 6. Fordringer, som er omfattet af suspension efter stk. 5, forrentes fortsat efter 5. Stk. 7. Ophæves en suspension, genindtræder de fordringer, som ikke er tilbagekaldt af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, i dækningsrækkefølgen efter 4. Dækninger, som restanceinddrivelsesmyndigheden har foretaget på skyldnerens anden gæld i den periode, hvor fordringerne var omfattet af suspensionen efter stk. 5, ophæves ikke. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ved tilbagesendelse efter stk. 5, 3. pkt., træffe beslutning om, hvorvidt dækninger, der allerede er foretaget på de berørte fordringer, mens de var under inddrivelse, skal ophæves, og om, hvorvidt tilskrevne inddrivelsesrenter skal ophæves.«stk. 5-9 bliver herefter stk I 2, stk. 5, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ændres»stk. 6«til:»stk. 9«. 3. I 2, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 11«. 4. I 2, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres»stk. 1-8«til:»stk. 1-11«. 5. I 3, stk. 8, indsættes i 1. pkt. efter»3-7«:»og om fradrag af pensionsindbetalinger ved betalingsevnevurdering«, og som 3. pkt. indsættes:»skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om restanceinddrivelsesmyndighedens redegørelse for renter efter kildeskattelovens 62 A og 63 og for renter og gebyrer, der opkræves via skattekontoen, jf. opkrævningslovens 16, eller andre fordringshaversystemer, der anvender et saldoprincip, i afgørelser og meddelelser til skyldneren og andre.«6. Efter 3 A indsættes før overskriften før 4: Skattemin., j.nr AX021631

2 2» 3 B. Renter efter kildeskattelovens 62 A og 63 og renter og gebyrer, der opkræves via skattekontoen, jf. opkrævningslovens 16, eller andre fordringshaversystemer, der anvender et saldoprincip, behandles med hensyn til forældelse som selvstændige hovedkrav, efter at restanceinddrivelsesmyndigheden har modtaget dem til inddrivelse. Det samme gælder renter og gebyrer, som restanceinddrivelsesmyndigheden modtager til inddrivelse, uden at hovedkravet samtidig overdrages til inddrivelse, eller uden at det i forbindelse med overdragelsen oplyses, at hovedkravet allerede er under inddrivelse. Andre gebyrer end dem, der nævnes i 1. og 2. pkt., anses, når de modtages af restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse, med hensyn til accessorisk forældelse efter forældelseslovens 23, stk. 2, alene at vedrøre det hovedkrav, som gebyret ved overdragelsen oplyses at være knyttet til. Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der reguleres af stk C. Indtræder der et skyldnerskifte for en fordring, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, herunder som følge af dødsfald, fusion og spaltning, forbliver fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og renter tilskrives fortsat i medfør af 5, stk. 1. Efter at have fået kendskab til skyldnerskiftet giver restanceinddrivelsesmyndigheden den eller de nye skyldnere en betalingsfrist på 14 dage, inden for hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage modregning, mens anden form for inddrivelse af fordringen alene kan foretages, hvis inddrivelsen er nødvendig for at afbryde forældelsen.«7. I 4, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:»for en opkrævningsrente lægges det hovedkrav, som restanceinddrivelsesmyndigheden fik oplyst ved modtagelsen af opkrævningsrenten, til grund ved anvendelsen af 2. pkt. Er en oplysning om hovedkravet ikke givet ved modtagelsen af en opkrævningsrente, anvendes alene 1. pkt.«8. I 9 a indsættes som stk. 2 og 3:»Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er i begrundelsen for en afgørelse om modregning alene forpligtet til at henvise til, at fordringen er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Stk. 3. Ved modregning med renter efter kildeskattelovens 62 A og 63 lægger restanceinddrivelsesmyndigheden det hovedkrav, som restanceinddrivelsesmyndigheden ved modtagelsen af disse renter fik oplyst, til grund, når modregningen gennemføres, efter at skyldnerens krav på udbetaling fra staten er overdraget til tredjemand.«9. 10, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe afgørelse om, at der skal ske indeholdelse i skatteyderens beregnede eller godskrevne A-indkomst af, hvad der er nødvendigt til betaling af fordringer med påløbne renter, gebyrer, tillæg og andre omkostninger, hvor betalingsfristen er overskredet. Restanceinddrivelsesmyndigheden er i begrundelsen for afgørelsen om lønindeholdelse alene forpligtet til at henvise til, at fordringen er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.«10. I 10, stk. 3, 5. pkt., indsættes efter»rådighedsbeløb,«:»og om fradrag af pensionsindbetalinger«. 11. I 10 a, stk. 1, indsættes efter»og af beløb til dækning af«:»tilbagebetalingskrav efter 10 b, stk. 3, hidrørende fra særskilt lønindeholdelse samt«. 12. Efter 10 a indsættes før overskriften før 11:» 10 b. Nedsættes det samlede beløb, der er indeholdt i A-skat og lønindeholdt efter 10 eller 10 a, som følge af en indeholdelsespligtigs korrektion af et indberettet beløb til indkomstregisteret, efter at restanceinddrivelsesmyndigheden har anvendt en del af det indberettede beløb til dækning af fordringer i overensstemmelse med 4, skal fordringshaveren eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, tilbagebetale det for meget modtagne beløb til restanceinddrivelsesmyndigheden. Tilbagebetalingen kan gennemføres ved modregning uden modregningsmeddelelse i udbetalinger fra restanceinddrivelsesmyndigheden til fordringshaveren eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen. Dækninger af skyldnerens fordringer inklusive eventuelle renter, gebyrer og andre omkostninger ophæves, i det omfang indeholdte lønindeholdelsesbeløb, der er anvendt til dækning, nedsættes efter 1. pkt. Stk. 2. Kan det ud fra de oplysninger, som restanceinddrivelsesmyndigheden henter i indkomstregisteret, ikke afgøres, hvilke fordringer der blev dækket med beløbet, som nedsættes efter stk. 1, foretages reguleringerne på den eller de fordringer, der i henhold til dækningsrækkefølgen med seneste betalingstidspunkt er dækket med beløb modtaget efter henholdsvis 10 eller 10 a for den måned, som nedsættelsen vedrører. For efterfølgende nedsættelser, der kan henføres til konkrete dækninger, der efter 1. pkt. er helt eller delvis ophævet, sker den regulering, som den efterfølgende nedsættelse giver anledning til, i overensstemmelse med 1. pkt. på den eller de fordringer, der på reguleringstidspunktet i henhold til dækningsrækkefølgen med seneste betalingstidspunkt er dækket med beløb modtaget efter henholdsvis 10 eller 10 a for den måned, som nedsættelsen vedrører. Stk. 3. Har skyldneren modtaget et overskydende beløb, der på baggrund af en nedsættelse efter stk. 1 viser sig at være udbetalt med urette, skal beløbet tilbagebetales. Efter at have fået kendskab til nedsættelsen af det lønindeholdte beløb opkræver restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagebetalingskravet hos skyldneren med en betalingsfrist på 14 dage, der regnes fra afsendelsen af opkrævningen. Tilbagebetalingskravet anses for at være modtaget til inddrivelse, når betalingsfristen efter 2. pkt. er udløbet.«13. Efter 16 indsættes før overskriften før 17:»Pligt til oplysning om ny adresse ved flytning til udlandet 16 a. En skyldner, der har gæld under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden på mindst 100 kr., og som fraflytter Danmark, har pligt til inden udrejsen at give re-

3 3 stanceinddrivelsesmyndigheden oplysning om fraflytningen, jf. dog stk. 5. Stk. 2. Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter skyldnerens 1) personnummer, 2) fulde navn eller adresseringsnavn, 3) hidtidige adresse og bopælskommune, 4) fremtidige adresse og bopælsland og 5) flyttedato. Stk. 3. Har en skyldner omfattet af stk. 1 ikke en fast bopæl i udlandet, gælder stk. 2, nr. 4, ikke. Skyldneren skal da i stedet oplyse en kontaktadresse, medmindre skyldneren er tilsluttet Digital Post. Stk. 4. Skyldneren har efter udrejsen pligt til at opdatere oplysningerne efter stk. 2 og 3, senest 14 dage efter at forholdene har ændret sig, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Har restanceinddrivelsesmyndigheden over for skyldneren truffet afgørelse om eller med skyldneren indgået aftale om en afdragsordning for skyldnerens gæld under inddrivelse, gælder stk. 1 og 4 ikke, så længe afdragsordningen overholdes. Undlader skyldneren efter sin fraflytning fra Danmark at betale et afdrag, skal oplysningerne i stk. 2 og 3 gives eller opdateres af skyldneren senest 14 dage efter afdragets forfaldsdato. Stk. 6. Overstiger opholdets varighed i udlandet ikke 6 måneder, gælder stk. 1 ikke, hvis skyldneren er tilsluttet Digital Post. Stk. 7. Er den, der flytter, ikke selv i stand til at anmelde flytning, skal flytningen anmeldes af den, der er ansvarlig for den pågældende. Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om stk b. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, som forsætligt eller ved grov uagtsomhed 1) undlader at opfylde pligten efter 16 a, stk. 1 eller 7, 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter 16 a, stk. 2 eller 3, eller 3) undlader at opfylde pligten efter 16 a, stk c. Skønnes en overtrædelse af 16 b ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan restanceinddrivelsesmyndigheden i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en bøde, der er angivet i bødeforelægget. Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg. Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning. Stk. 4. Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af restanceinddrivelsesmyndigheden og anses for modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse, når bøden ikke er betalt i rette tid.udskydelse af forældelse og foreløbig afbrydelse«. 15. I 18 a indsættes som stk. 2:»Stk. 2. For fordringer, der overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden af fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, indtræder forældelse tidligst 3 år efter fordringens modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. dog 3. og 4. pkt. Fristen på 3 år regnes fortsat fra det i 1. pkt. nævnte modtagelsestidspunkt, selv om fordringen tilbagesendes til fordringshaveren eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen. Overdrages en fordring, der er tilbagesendt som anført i 2. pkt., atter til restanceinddrivelsesmyndigheden, regnes fristen på 3 år fra det første modtagelsestidspunkt. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke fordringer, for hvilke der i EU-retten er fastsat særlige regler, der vil være til hinder for en foreløbig afbrydelse.«2 Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. oktober 2006, som ændret ved 120 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, ophæves. 3 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. september 2016, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr af 13. december 2016, lov nr. 475 af 17. maj 2017, lov nr. 685 af 8. juni 2017, 2 i lov nr af 4. december 2017 og 4 i lov nr. 320 af 25. april 2018 og senest ved 1 i lov nr. 396 af 2. maj 2018, foretages følgende ændring: 1. 7, nr. 23, ophæves. Nr bliver herefter nr Beskæftigelsesministeriet 4 I lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse, som ændret ved 39 i lov nr. 994 af 30. august 2015, foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 4, indsættes som pkt.: 14. Overskriften før 18 a affattes således:

4 4 5 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2016, som ændret bl.a. ved 9 i lov nr. 674 af 8. juni 2017 og senest ved 3 i lov nr. 320 af 25. april 2018, foretages følgende ændring: 1. I 70 f, stk. 11, indsættes som pkt.: finder 5. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens tilbagebetalingskravet til kommunen, finder 5. 6 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret senest ved 1 i lov nr. 320 af 25. april 2018, foretages følgende ændring: 1. I 95, stk. 2, indsættes som pkt.: tilbagebetalingskravet til kommunen eller Udbetaling Danmark, jf. stk. 1, 1. pkt., finder 1. 7 I lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 3, indsættes som pkt.: tilbagebetalingskravet til Udbetaling Danmark, finder 1. Børne- og Socialministeriet 8 I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016, som ændret senest ved lov nr. 427 af 3. maj 2017, foretages følgende ændring: 1. I 93, stk. 2, indsættes som pkt.: 9 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018, som ændret ved lov nr. 221 af 20. marts 2018, foretages følgende ændring: 1. I 165, stk. 2, indsættes som pkt.: Justitsministeriet 10 I lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 20. juni 2001, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 252 af 30. marts 2011 og 2 i lov nr. 114 af 31. januar 2017 og senest ved 5 i lov nr. 670 af 8. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»retsplejelovens 493, stk. 3, 2. pkt., finder dog ikke anvendelse for fordringer, der er omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«2. I 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Meddelelsen, som er nævnt i retsplejelovens 493, stk. 3, 1. pkt., skal i tilfælde, hvor retsplejelovens 493, stk. 3, 2. pkt., ikke finder anvendelse, indeholde oplysninger om fordringshaveren, fordringstype, fordringens modtagelsesdato hos restanceinddrivelsesmyndigheden, kravets størrelse og, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden har modtaget oplysningerne herom, tillige periode eller stiftelsesdato.«

5 5 Stk. 2 bliver herefter stk I 5 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal meddeles efter stk. 2, herunder særlige regler om beskrivelse af renter og andre relaterede fordringer.«11 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2018, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 1, nr. 11 og 12. Stk B i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige som affattet ved denne lovs 1, nr. 6, finder ikke anvendelse på fordringer m.v., der modtages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden før den 1. juni 2018, og 18 a, stk. 2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige som affattet ved denne lovs 1, nr. 15, finder ikke anvendelse på fordringer m.v., der første gang modtages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden før den 1. juni For sådanne fordringer m.v. finder de hidtil gældende regler anvendelse. For fordringer, der modtages i restanceinddrivelsesmyndighedens paralleldriftssystem Debitormotor Inddrivelse (DMI) fra og med den 1. juni 2018, finder 18 a, stk. 2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige som affattet ved denne lovs 1, nr. 15, dog også anvendelse, selv om fordringerne første gang er modtaget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden før den 1. juni For sådanne fordringer, der modtages til og med den 31. december 2020, gælder 18 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige som affattet ved denne lovs 1, nr. 15, ikke. Stk og 3 finder ikke anvendelse på ansøgninger, der modtages af restanceinddrivelsesmyndigheden før den 1. juni For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. Folketinget, den 24. maj 2018 KRISTIAN PIHL LORENTZEN / Bent Bøgsted

Skatteudvalget L 226 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 226 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 226 Bilag 4 Offentligt 16. maj 2018 J.nr. 2018-2 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 226 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 226 Folketinget Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 226 Folketinget Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til Lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-2 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J.nr. 2017-3491 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 1 I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

"Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre. 1. august 2007 EM 2007/35 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxx 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Læs mere

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2018 Høring - lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2017-18 L 226 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2018 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj Betænkning. over Skatteudvalget 2017-18 L 226 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Den Nationale Videnskabsetiske Komité 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Den Nationale Videnskabsetiske Komités

Læs mere

Forslag. Aktiesparekontolov

Forslag. Aktiesparekontolov Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018 Forslag til Aktiesparekontolov Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Personkreds m.v. 1. Personer,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 14. november 2008

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 14. november 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0011 Udkast (1) 14. november 2008 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til lov om ændring af forskellige love m.v. L 21 (Konsekvensændringer som følge af lov om

Læs mere

2018/1 LSF 213 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni Fremsat den 27. marts 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2018/1 LSF 213 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni Fremsat den 27. marts 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2018/1 LSF 213 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2019-303 Fremsat den 27. marts 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 7. september 2017 J.nr. 2017-3491 Kontor: Jura (ICI) Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Initialer: NBl Med det vedlagte udkast

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. marts 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Teleankenævnet INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Teleankenævnets tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af forskellige skattelove 2007/2 LSV 116 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0008 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Geodatastyrelsen 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Geodatastyrelsens tidligere fordringstyper... 5 2.2 Gennemgang

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-7087 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-209 Senere ændringer til forskriften LOV nr 84 af 30/01/2019 LBK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet BEK nr 1242 af 29/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-352 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget Skatteudvalget

Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 7 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

/ Kaj-Henrik Ludolph

/ Kaj-Henrik Ludolph Skatteudvalget L 174 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0060 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 174 - Forslag til Lov om ændring af lov om tilskud til afvikling af studigæld (Forenkling

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige LOV nr 1333 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0011 Senere ændringer til forskriften LOV nr 252 af 30/03/2011

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Justitsministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Justitsministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686. Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. juni 2011 20. juni 2011. Nr. 686. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Opkrævningsloven med kommentarer

Opkrævningsloven med kommentarer Lars Lindencrone Petersen Thomas Frøbert Opkrævningsloven med kommentarer Lars Lindencrone Petersen og Thomas Frøbert Opkrævningsloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18

Ankestyrelsens principafgørelse ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens principafgørelse 93 16 ophæves og erstattes af principafgørelse 26-18 Ankestyrelsens overvejelser i forbindelse med den nye principafgørelse om modregning i børne- og ungeydelsen for manglende

Læs mere

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Resumé 6. marts 2019 På baggrund af omtale i medierne rejste ombudsmanden i november 2016 af egen drift en sag om daværende SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 637 af 20/06/2012 Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2012-511-0084 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV nr 1353

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet Enhed Valgenheden Sagsbehandler ANNY Sagsnr. 2018-313 Doknr. 541205 Dato 25-06-2018 Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1)

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) LBK nr 686 af 20/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006899 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1569

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) LOV nr 687 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2152 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1031 af 23/08/2017 LBK

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af A-kasser 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 4 2.1 Overblik over a-kassernes fordringstyper... 4 2.2 Det retlige grundlag for a-kassernes

Læs mere

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/050726 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement

Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement Orienteringsmateriale Forretningsonboarding af Skatteministeriets Departement 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 FORDRINGSTYPESANERING... 5 2.1 Overblik over Skatteministeriets Departements tidligere fordringstyper...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2018 Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 1 Formål

Læs mere

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)

Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Notat 19. december 2018 Version 3.1.0. Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM) Indhold Indledning... 3 Datakrav (generelle formkrav til data)... 5 Datakrav 1: Hovedfordringer må ikke indeholde renter og

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret

Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner. Socialret Fordringstypebilag 16/9-19 Forretningsonboarding af kommuner Socialret 1 INDHOLD BILAG 4.1 TILBAGEBETALING EFTER KAPITEL 12 I AKTIVLOVEN (KTTIBAK)... 4 BILAG 4.2 TILBAGEBETALING AF BOLIGINDSKUD ELLER LIGNENDE

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) LOV nr 1195 af 14/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5154 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 576 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-150 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1494 af 11/12/2018 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige I medfør af 11, 11 a, stk. 8, 11 b, stk. 1 og 5, 11 c, stk. 3, og 12 b i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 63 af 5. september 2019 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 63 af 5. september 2019 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V). Skatteudvalget 2018-19 (2. samling) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 2. oktober 2019 J.nr. 2019-8447 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 63 af 5. september

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler LOV nr 58 af 30/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2017-7883 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret".

Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet Socialret. Kære Dette spørgeskema skal udfyldes som en del af orienteringsprocessen for forretningsområdet "Socialret". Jeres svar bliver gemt løbende, så I kan lukke spørgeskemaet undervejs og genoptage jeres besvarelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LOV nr 1540 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2018-4000-0098 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere