Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569"

Transkript

1 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej Hinnerup TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til, om kommunen lovligt kan stille garanti vedrørende Favrskov Forsyning A/S s betalingsforpligtelser for en række leasingaftaler, som Favrskov Forsyning A/S har overtaget i forbindelse med udskillelse af forsyningsvirksomhedens aktiviteter. Favrskov Kommune anmoder samtidig statsforvaltningen om at tage stilling til, om kommunen lovligt vil kunne stille garanti for Favrskov Forsyning A/S s fremtidige aftaler om leasing af driftsmateriel. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder ikke, at der i vandsektorloven er hjemmel til at Favrskov Kommune stiller den omhandlede garanti. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at kommunalfuldmagtsreglerne indeholder hjemmel til, at Favrskov Kommune stiller den omhandlede garanti. Nedenfor følger en gennemgang af sagen med begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /777 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Sagens baggrund: Favrskov Kommune har i brev af 30. august 2010 oplyst at Favrskov Forsyning A/S har ansøgt Favrskov Kommune om at stille kommunegaranti for betalingsforpligtelse på 5 stk. leasingaftaler, som Favrskov Forsyning A/S har overtaget fra Favrskov Kommune i forbindelse med udskillelse af spildevands- og affaldsaktiviteter til selvstændige selskaber og samtidig oprettelsen af serviceselskabet Favrskov Forsyning A/S.

2 De leasingaftaler der ønskes garanti for, er leasingaftaler for 5 biler, der overtages af Favrskov Forsyning A/S og en wisetrap, der overtages af Favrskov Spildevand A/S. Det fremgår af vedtægterne for Favrskov Forsyning A/S, at selskabet driver servicevirksomhed i Favrskov Kommune i tilknytning til spildevands- og affaldsaktiviteter. Favrskov Spildevand A/S driver ifølge vedtægterne spildevandsforsyningsaktivitet samt aktiviteter tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens 18. Det fremgår af Favrskov Kommunes henvendelse, at baggrunden for ansøgningen om kommunegaranti er, at Kommuneleasing ifølge sine vedtægter alene kan indgå leasingaftaler med kommuner, regioner og kommunale fællesskaber. Det fremgår videre, at såfremt Favrskov Kommune ikke stiller garantien skal leasingaftalerne indfries. Favrskov Kommune har forespurgt sin revisor, BDO Kommunernes Revision, om kommunen lovligt kunne yde garanti for betalingsforpligtelser på leasingydelser. Det fremgår, at BDO blandt andet har svaret følgende: Lov om vandsektorens organisering har givet kommunerne mulighed for at meddele garanti for lån, der er optaget af vandselskaberne såfremt garantien vedrører fremmedfinansiering, der kan indregnes i vandpriserne. Der er således ikke lovhjemmel i hverken lov om vandsektorens organisering eller bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. Modsætningsvis indeholder lovgivningen ikke direkte bestemmelser om, at kommunerne ikke kan give disse garantier. Det er vores opfattelse, at den endelige afgørelse ligger hos tilsynsmyndighederne specielt også i forhold til garanti for eventuelle nye leasingaftaler, der indgås af vandselskaberne. Der er således ikke lovhjemmel i hverken lov om vandsektorens organisering eller bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. Retsgrundlag: 59 i lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 med senere ændringer, kommunestyrelsesloven er sålydende: 59. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn SIDE 2

3 om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere. 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen) er sålydende: 13. Stk. 1. En kommunalbestyrelse kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold er sålydende: 16. En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning der særligt gælder for kommuner, jf. 48, stk. 1 i styrelsesloven. Statsforvaltningen kan i medfør af styrelseslovens 50 udtale sig om lovligheden af en kommunal disposition eller undladelse. Hertil hører blandt andet spørgsmål om en kommune lovligt vil kunne stille en garanti for en virksomhed. Det følger af lånebekendtgørelsen 13, stk. 1, at en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke kan afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. Tilsagn om regelmæssige ydelser eller lignende jf. lånebekendtgørelsens 13, stk. 1, forpligter kommunen for fremtiden. Statsforvaltningen vil i forbindelse med en eventuel godkendelse påse, at der er tale om lovlig støtte. Det følger af vandsektorlovens 16 at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og ved kloakering og rensningsanlæg i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Forarbejderne til bestemmelsen er sålydende: SIDE 3

4 Til 16 Den foreslåede bestemmelse giver mulighed for, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af vandselskaber uanset vandselskabets ejerforhold. Bestemmelsen indebærer, at kommunen kan meddele garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån, som følge af kommunens garantimeddelelse, og dermed sikres det, at de renteomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt. Det er dog en betingelse for kommunens meddelelse af garanti, at der er tale om fremmedfinansiering, der kan indregnes i vandpriserne. Reglerne om kommunernes låntagning er med hjemmel i den kommunale styrelseslov fastsat i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (bekendtgørelse nr af 19. november 2008). Efter reglerne i bekendtgørelsen har kommunerne en såkaldt automatisk låneadgang, hvori indgår kommunens investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg. Kommunerne kan endvidere stille garanti for lån, hvis der er tale om formål, der er automatisk låneadgang til. I forlængelse af lovforslaget er det hensigten at tilpasse de kommunale låneregler. I konsekvens af, at vand- og spildevandsforsyninger, som i dag er en del af den kommunale forvaltning, skal udskilles fra kommunen, vil investeringsudgifter på området fremover ikke indgå ved opgørelsen af kommunernes automatiske låneadgang, idet investeringer i vand- og spildevandsforsyning vil blive afholdt af selskaberne og ikke kommunerne selv. Garanti for lån efter lovforslagets 16 vil på den ene side være at betragte som en disposition, der er omfattet af de kommunale låneregler, idet garantistillelsen vedrører et kommunalt formål. På den anden side vil lånereglerne skulle tilpasses, således at vandselskabernes lånoptagelse og kommunale garantier herfor fortsat ikke vil belaste kommunens låneramme. Når garanti for de pågældende lån er omfattet af de kommunale låneregler, indebærer det, at kommunen kun kan stille garanti for lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens, jf. 12, stk. 1, jf. 10, stk. 1 og 2. Efter lov om Kreditforeningen af kommunerne og regioner i Danmark er det KommuneKredits formål at yde lån og finansiel leasing til kommuner, regioner og kommunale fællesskaber inden for rammerne af de regler, som velfærdsministeren fastsætter om kommunernes og regionernes låntagning. Foreningen kan endvidere yde lån og finansiel leasing til andre kommunale eller regionale formål på betingelse af, at én eller flere kommuner eller regioner yder garanti for beløbet, eller at lånet ydes til selskaber m.v. ifølge hvis vedtægter deltagerne hæfter soli- SIDE 4

5 darisk for de optagne lån, og hvori én eller flere kommuner eller regioner er interessent eller deltager. Det er forudsat, at KommuneKredit inden for afgrænsningen af foreningens forretningsområde i henhold til lov om Kreditforeningen af kommunerne og regioner i Danmark kan yde lån til de udskilte forsyningsvirksomheder, hvortil kommuner yder garanti efter bestemmelsen i dette lovforslags 16. Garanti efter vandsektorlovens 16 vedrører efter bestemmelsen og dens forarbejder alene garanti for lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og ved kloakering og rensningsanlæg. Vandsektorlovens 16 må antages udtømmende at regulere, hvilke forhold en kommune kan stille garanti for efter vandsektorloven. Statsforvaltningen finder således i lighed med BDO Kommunernes Revision, at vandsektorlovens 16 ikke indeholder lovhjemmel til kommunal garantistillelse for leasingaftaler vedrørende driftsmateriel. En kommune kan således efter statsforvaltningens opfattelse ikke med hjemmel i vandsektorlovens 16 stille garanti for leasingaftaler til driftsmateriel. Favrskov Kommune er ikke i øvrigt forpligtet i medfør af lovgivningen til at give tilsagn om at garantere for leasingaftaler som her omhandlet. Spørgsmålet om Favrskov Kommune vil kunne stille en kommunegaranti for Favrskov Forsyning A/S s betalingsforpligtelse for leasingaftalerne må derfor vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten antages at indeholde en uskreven hovedregel om, at en kommune er afskåret fra at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed, med mindre der foreligger udtrykkelig lovhjemmel hertil. Disse erhvervsaktiviteter er forbeholdt den private sektor. Der er en række undtagelser til denne uskrevne hovedregel. Der har således været tradition for, at kommuner har ejet og drevet forsyningsvirksomheder til forsyning af kommunens borgere med vand, elektricitet, gas, varme m.v. uanset at disse principielt også kan udføres af private og uanset at kommunerne herved driver aktiviteter, som har karakter af eller er beslægtet med handel, håndværk og industri. Se herom Karsten Revsbech m.fl. Kommunalret 2. udgave, 2005, s. 60 f. De kommunale forsyningsvirksomheder har traditionelt været underlagt et hvile i sig selv princip. SIDE 5

6 De kommunale forsyningsvirksomheders økonomi skal ifølge dette princip holdes adskilt fra den kommunale økonomi i øvrigt. Dette indebærer, at kommunerne ikke kan yde støtte af kommunens økonomi til de kommunale forsyningsvirksomheder. Dette gælder så meget des mere, når forsyningsvirksomheden er udskilt til et aktieselskab. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at Favrskov Kommune ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten vil kunne stille garanti for Favrskov Forsyning A/S s betalingsforpligtelser. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk) Med venlig hilsen Malene Kleist SIDE 6

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere