Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner"

Transkript

1 Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner Formål: Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling. Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel. Mål: Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer. Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og trivsel. Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau. Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling. Sådan gør vi: Forældrenes ansvar: Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen. Forældrene følger efter bedste evne op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring. Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen. Skolens ansvar: Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år. Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne.

2 Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling. Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven. Skolen tager i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger. Skolen tilstræber at udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne, og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler. Version Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden Formål Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen. Skolens ansvar Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres i fællesskab. Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter til alle klassetrin. Skolen afholder morgensamling som et dagligt samlingspunkt for klasse. Ekskursioner og lejrskoler Formål Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet. Forældrenes ansvar Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget. Skolens ansvar

3 Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål. Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde. Skolen tilstræber, at alle klasser er på hyttetur/lejrskole mindst to gange i løbet af skoletiden. Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne. Skolen tilstræber, at der deltager voksne af hvert køn i lejrskolerne. Skolerejser Formål Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, der primært har sigte på klassens samvær og fælles oplevelser. Forældrenes ansvar Elever og forældre samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifter til en skolerejse. Skolens ansvar Skolen tilstræber, at alle klasser er på skolerejse mindst en gang i løbet af skoletiden. Skolerejser planlægges af personalet efter samråd med eleverne. Skolen bidrager så vidt muligt til, at elever og forældre i fællesskab kan rejse midler, som kan dække udgifter til en skolerejse. Skolen bør sikre, at elever er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket under skolerejser. Det er frivilligt for eleverne at deltage i skolerejser, og til de elever, der fravælger skolerejsen, tilbyder skolen alternativ undervisning. Der bør ikke afholdes skolerejser, som ekskluderer nogen på grund af økonomi. Skolen afholder udgifterne til personalets deltagelse i en skolerejse. Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på skolerejser kommer på dagsordenen for et forældremøde.

4 Praktik og brobygning Formål Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse. Skolens ansvar Skolen tilstræber, at alle elever kommer på introkurser i 8. klasse og ikke-uddannelsesparate kommer på brobygning og evt. i praktik i 9. klasse Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb. Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb. Forældrenes ansvar Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning. Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne. Princip for inkluderende fællesskaber Version På Sletten Skole mener vi, at det er vigtigt at have fokus på det inkluderende fællesskab samt at inklusion overordnet må betragtes bredt. Inklusion handler om alle børn og kan ikke direkte kobles sammen med elever med særlige behov. Væsentligt er, at fællesskabet virker inkluderende. Inklusion er en fælles opgave, som skole, elever og forældre skal løse. En præmis i det pædagogiske arbejde er dog, at nogle børn kræver en anderledes og måske større indsats end andre børn. Følgende betingelser bør være opfyldt, før man kan tale om, at elever er inkluderet i fællesskabet: Eleverne oplever en gensidig berigelse af fællesskabet Eleverne har adgang til en almenklasse/gruppe (tilstedeværelse) Eleverne deltager i tilrettelagte aktiviteter (lever op til regler for deltagelse) Eleverne har læringsudbytte af deltagelsen (anerkendte faglige præstationer) Eleverne deltager i børns egne fællesskaber (gensidighed i sociale relationer) Eleverne udvikler positive selvbilleder (selvtillid, selvrespekt, selvværd) For ar opnå ovenstående må der arbejdes med både forbyggende indsatser, foregribende indsatser og indgribende indsatser. De bærende elementer i arbejdet med at sikre et inkluderende fællesskab ses som: Anerkendelse Ansvarlighed Tillid

5 Gensidig respekt Fællesskab Åbenhed Kommunikation Mål: Alle elever, der går på Sletten Skole, har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen. Alle elever, der går på Sletten Skole, trives, udvikler positive selvbilleder og føler sig som en del af fællesskabet. Alle elever udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan. At vi på sigt kan stoppe med at tale om inklusion og inkluderende praksis og i stedet udelukkende tale om fællesskabende pædagogik. Grundlag for at skabe inkluderende fællesskaber: Forældrenes ansvar: Det forventes, at d sætter dig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, ordensregler, kommunikationspolitik og antimobbestrategi og støtter dit barn i at gøre det samme. Du tilstræber at tale anerkendende og konstruktivt om og med skolens personale, elever og andre forældre. Du medvirker til at undgå rygtedannelse vedr. andre forældre, elever eller personale (undgå sladder). Du støtter skolens fællesskab ved så vidt muligt at deltage i fælles arrangementer sammen med dit barn. Du tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester. Du tilstræber at orientere skolen om væsentlige forhold, herunder private, som kan have betydning for dit barns trivsel. Skolens ansvar: Skolen tilstræber, at skolens personale, forældre og elever er informeret om skolens værdigrundlag, ordensregler, kommunikationspolitik og antimobbestrategi. Skolen tilstræber at udbyde en varieret undervisning varetaget af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde samt om børn med særlige behov. Skolen tilstræber, at pædagoger og lærere har adgang til støtte og vejledning fra personer med specialviden. Skolen støtter eleverne i at skabe et inkluderende fællesskab i klasserne og på skolen som helhed. Skolen tager så vidt muligt hensyn til, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter. Skolen møder alle elever og forældre åbent og positivt og tænker forældre til alle børn som en ressource for deres barns skolegang.

6 Skolen tilstræber, at forældre til børn med særlige behov henvises til vejledning om støtte til deres barns skolegang. Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fester og fødselsdage. Når inklusion ikke er det optimale: For nogle elever kan et andet undervisningstilbud i en del af/perioder af undervisningstiden være nødvendigt og den bedste løsning. Skolen skal sikre, at der er eksisterende tilbud på skolen, eller at eleven henvises til et relevant eksternt tilbud. Dette sker i løbende dialog med forældrene, og hvis relevant, udarbejdes en ansøgning til et andet skoletilbud. Version Princip for skole-hjemsamtaler Formål: Skole-hjemsamtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for og udveksler synspunkter i forhold til det enkelte barns faglige, personlige og sociale udvikling. Skole-hjemsamtaler er en dialog om elevens udbytte af skolegangen. Mål: At skole-hjem-samtalens mål står klart for alle deltagere og hermed resulterer i en konstruktiv dialog mellem lærere, forældre og elev. Forældrene får et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og samtalen er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide. Der sikres dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling, og samtalen er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale. Skole-hjemsamtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål. Skole-hjemsamtalen understøttes af elevplanen samt et samtaleblad, som er udfyldt af hjemmet inden samtalen. Sådan gør vi: Forældrenes ansvar: Du tilstræber at deltage i alle skole-hjemsamtaler.

7 Som forælder forbereder du dig til skole-hjemsamtalen ved at gennemgå elevplanen samt udfylde samtalebladet sammen med barnet. Du vurderer, om der måtte være behov for en individuel samtale med en lærer/pædagog ud over skole-hjemsamtalerne. Den enkelte lærer/pædagog er som hovedregel den rigtige at henvende sig til først ved udfordringer. Skolens ansvar: Skolen indkalder til skole-hjemsamtaler. Skolen indkalder til skole-hjemsamtalerne i tilpas god tid, og samtalerne skal afholdes, så alle forældre har reel mulighed for at deltage. Skolen sørger for, at det er muligt at booke en tid til samtalen via Intra. Skolen sørger for en fleksibel tidsordning i forhold til samtalerne. Skolen udsender elevplanerne og samtalebladet i god tid inden samtalen, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjemsamtalen. Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i fagene hvert år i forbindelse med skole-hjemsamtalerne. Skolen sørger for, at der ligger et opdateret skema over, hvilke lærere der deltager i skolehjemsamtaler på de forskellige årgange. Skolen sørger for en tolk, hvis forældrene eller klassens lærere vurderer det nødvendigt for at få det fulde udbytte af samtalen. Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjemsamtaler for en elev. Ligeledes kan forældrene bede om en ekstra samtale. Version Princip for vikardækning Formål: Sletten Skole tilrettelægger vikardækningen, så eleverne får størst muligt udbytte af undervisningen. Mål: at personalefravær ikke går ud over elevernes indlæring og trivsel at den for alle bedst mulige vikardækning sikres ved personales fravær at der er klare retningslinjer for vikardækning at alle har kendskab til skolens prioritering ved vikardækning Prioritering:

8 Overordnet set vikardækkes alle timer som udgangspunkt. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, vil følgende være prioriteringen: 0. til 6. årgang vikardækkes altid fuldt. 7. til 9. årgang vikardækkes i forhold til årgangens undervisningsform og organisering. Elever på 8. og 9. årgang kan i helt ekstraordinære situationer hjemsendes i ydertimer, hvis det vurderes, at der ikke kan tilbydes relevant undervisning. Forældrene orienteres om dette via Forældreintra, og der etableres tilsyn med de elever, der ikke kan/må komme hjem før tid. Ved behov for vikar dækkes lektionerne først og fremmest af personale med skemalagte vikartimer. Dernæst dækkes lektionerne af tilkaldevikarer. Hvor det skønnes ansvarligt, kan ledelsen beslutte, at klasser arbejder alene med relevant materiale under tilsyn af naboklasselærer, en af klassens lærere eller skolens ledelse. I tilfælde, hvor vores vikarressourcer ikke slår til, kan der af nød trækkes personale ud af 2- lærerordninger eller støttecenter for at sikre fornøden vikardækning. Ved længerevarende fravær -mere end 14 dage- tilstræbes det, at der er en fast vikar. Det tilstræbes altid, at de bedst kvalificerede vikarer benyttes. Ved kendt fravær søger den fraværende personale for at informere vikaren om planen for undervisningen. Ved pludseligt/akut opstået fravær skal der forefindes relevant materiale på skolen, som vikaren kan benytte. Version Princip for fravær/frihed for skolegang Formål: At klarlægge og skabe synlighed for alle parter omkring retningslinjerne for frihed, fritagelse, fravær og forsømmelser på skolen. Mål: At skabe rammerne for, at alle vores elever følger skoletimerne og møder til tiden. Frihed: Der opfordres til, at ekstraordinær frihed holdes på et minimum, og at der altid grundige overvejelser bag ønske om ekstraordinær frihed. Såfremt forældre anmoder om ekstraordinær frihed gælder følgende:

9 Anmodning om frihed af op til 2 dages varighed gøres skriftligt på Forældreintra til kontaktlærer/teamet, som skriftligt bekræfter. Anmodning om frihed af mere end 2 dages varighed gøres til skolelederen gennem Forældreintra. Der gives svar via Forældreintra til hjemmet. Ved ekstraordinær frihed kan det ikke forventes, at skolen giver eleven lektier med. Ved ekstraordinær frihed er det forældrenes ansvar, at eleven efterfølgende indhenter det forsømte. Ved anmodning om frihed af en længere periode, hvor undervisningspligten varetages af andre end skolen, vil skolen i det enkelte tilfælde vurdere elevens standpunkt ved tilbagevenden til skolen og evt. følgende årgangsplacering. Fritagelse: Ved fritagelse i forbindelse med fag m.m. gælder følgende: Fritagelse i forbindelse med ekskursioner, lejrskole, bad, omklædning o.l. gives som udgangspunkt ikke. Under særlige omstændigheder kan fritagelse for en kortere periode ske ved henvendelse til skolens ledelse. Som udgangspunkt kan elever ikke fritages for undervisningen, undtaget er Bekendtgørelse 691 af , der omhandler Elevers fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen. Såfremt en elev ønskes fritaget for kristendom, skal forældre henvende sig til skolelederen, hvorefter skolelederen gennem en samtale redegør for indholdet i Bekendtgørelse 691, og en fritagelse gives skriftligt for et skoleår ad gangen. Fravær og forsømmelser: Fravær kan skyldes mange forhold. På skolen registrerer vi fravær som: Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær For sent fremmøde Såfremt fravær får et omfang, som skolen vurderer som alvorligt, handles der efter følgende procedure: Ved fravær skal forældre altid skriftligt give besked via Forældreintra til kontaktpersonen/teamet, om hvorfor eleven har været fraværende og i hvilket tidsrum. Teamet sikrer, at fraværsprotokoller udfyldes dagligt. Har klassen vikar, skal en af klassens faste lærere/pædagoger sikre, at protokollen er udfyldt hver dag. Ved ulovligt fravær kontakter kontaktpersonen/teamet hjemmet.

10 Såfremt teamet registrerer, at en elev har et bekymrende højt fravær -ca. 10 %-, identificerer teamet problemet og følgende handling iværksættes: o Kontaktpersonen kontakter forældrene, og der gives udtryk for bekymring. Der spørges ind til årsagen for fraværet. Forældrene skal informeres om, at de har mulighed for at få hjælp og støtte hos skolens socialrådgiver/psykolog/distriktsteam alt efter familiens behov. Det samme kan kontaktpersonen/teamet. Det er vigtigt, at der tages handling. Hvis forholdene ikke ændres i positiv retning i løbet af max 1 måned kontakter teamet ledelsen, der gør følgende: o Skriver et bekymringsbrev til forældrene. I brevet gøres forældrene opmærksom på, at skolen har underretningspligt i forhold til Socialforvaltningen ved bekymrende fravær og at det vil ske, hvis ikke forholdene ændres. Det sker for at sikre, at barnet/familien tilbydes den tilstrækkelige hjælp. o Forældrene gøres igen opmærksom på, at der kan hentes hjælp i skolens distriktsteam o Hvis barnets fravær ikke nedbringes, indkalder distriktsteamet gennem kontaktpersonen/ teamet forældrene til en samtale, hvor underretningen gennemgås. Ved denne samtale deltager skolens ledelse og distriktsteamet. Underretning sendes herefter til Børn- og Ungeforvaltningen. Version

Principper for skolens drift

Principper for skolens drift Principper for skolens drift Emne: Skole-hjemsamarbejdet Dato 05-05-2015 Sagsbehandler Preben Skov Christensen Direkte telefonnr. 76 81 36 00 Journalnr. 17.01.01-P21-1-15 Principper for skole-hjemsamarbejdet

Læs mere

NOTAT. Princip for skole-/hjemsamarbejde. Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang.

NOTAT. Princip for skole-/hjemsamarbejde. Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang. Princip for skole-/hjemsamarbejde Dette princip indeholder Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang Kommunikation mellem skole og hjem Underretning om elevens udbytte af undervisningen Forældremøder

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for, at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Jægerspris Skole. Skolebestyrelsens principper

Jægerspris Skole. Skolebestyrelsens principper Jægerspris Skole Skolebestyrelsens principper Indhold Undervisningens organisering... 2 Adgang til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse

Læs mere

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Indledning og værdigrundlag Med følgende principper for skole-hjemsamarbejde ønsker vi at skabe forudsætninger for et godt og åbent samarbejde

Læs mere

1. Princip om skolen som et fælles projekt

1. Princip om skolen som et fælles projekt 1. Princip om skolen som et fælles projekt Alle elever, lærer og forældre deltager aktivt i at gøre skolen til et fælles projekt for at understøtte at alle elever trives og føler sig som en vigtig del

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet [princip 1] Princip for kommunikation mellem skole og hjem Formål: Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Vore værdier Med eleven i centrum sætter vi fokus på samarbejdet mellem skole og hjem, på Funder og Kragelund skoler.

Læs mere

Værdigrundlag og principper

Værdigrundlag og principper 10-03-2019 Lemtorpskolen Værdigrundlag og principper Skolebestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Lemtorpskolens værdigrundlag og principper for organisering, undervisningen, trivsel og samarbejde... 2 Værdigrundlag...

Læs mere

Indhold. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune... 1

Indhold. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune... 1 Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune Indhold Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune... 1 Principper for undervisningens organisering... 2 Principper for skolens arbejde med elevernes udvikling

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Indledning... 2 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 3 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål... 4 4. SFO og Puk... 4 5. Arbejdets

Læs mere

Principper & politikker pr. april 2017

Principper & politikker pr. april 2017 Principper & politikker pr. april 2017 - besluttet i skolebestyrelsen i perioden januar 2015 til april 2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Indhold Indledning... 3 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 4 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål...

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

INFORMATION & KOMMUNIKATION

INFORMATION & KOMMUNIKATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PILEGÅRDSSKOLEN INFORMATION OG KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM Denne folder er vedtaget af skolebestyrelsen og henvender sig både til personale og forældre på Pilegårdsskolen.

Læs mere

Principper på Strøbyskolen

Principper på Strøbyskolen Principper på Strøbyskolen 1/ Undervisningens organisering - Formål for undervisningens organisering - Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin (Folkeskolelovens 14b) - Skoledagens længde - Understøttende

Læs mere

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole.

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. Side 1 Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. Hvad siger loven: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Kapitel 1 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014. Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur

Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014. Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014 Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Indhold årsberetning 13/14 1. Folkeskolereformen på skolen og i kommunen 2. Skolebestyrelsens arbejde 2013/14

Læs mere

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Et godt skolehjemsamarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel samt for undervisningsmiljøet i klassen og

Læs mere

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Amager Fælled Skole er en skole med en vilje til at møde elever og forældre med respekt og en vilje til at dyrke mangfoldigheden. Men også en

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde 16-03-2016 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen og opnår

Læs mere

Skole Lovpligtige principper

Skole Lovpligtige principper 22-05-2017 Augustenborg Skole Lovpligtige principper Skolebestyrelsen SØNDERBORG KOMMUNE Indhold 1.0 Princip for Undervisningstimetal... 4 1.1 Princip for Skoledagens længde... 5 1.2 Princip for understøttende

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Princip om samarbejde mellem skole og hjem PRINCIPPET: I henhold til folkeskoleloven forventes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Et samarbejde, der er præget af dialog, medansvar,

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Håndtering af fravær for Hovedgård Skole

Håndtering af fravær for Hovedgård Skole Håndtering af fravær for Hovedgård Skole Information til forældrene på Hovedgård Skole. Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Horsens kommune har stort fokus på elevfravær. På Hovedgård Skole har

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Syvstjerneskolen - principper

Syvstjerneskolen - principper Princip for samarbejdet mellem skole og hjem, herunder forældreansvar Formål: Ramme: Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere

Skole-hjem-samarbejdet for klasse.

Skole-hjem-samarbejdet for klasse. Skole-hjem-samarbejdet for 0.-3. klasse. Formål Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt! Skole-hjem-samarbejdet er vigtigt fordi det har stor betydning for elevernes udbytte af deres skolegang både fagligt og

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISERING: 3 2. HOLDDANNELSE/DELETIMER 3 3. SKEMALÆGNING 3 4. BUDGETPROCEDURE 3 5. RESSOURCEANVENDELSE 4 6. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE 4

1. SKOLENS ORGANISERING: 3 2. HOLDDANNELSE/DELETIMER 3 3. SKEMALÆGNING 3 4. BUDGETPROCEDURE 3 5. RESSOURCEANVENDELSE 4 6. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE 4 Principper November 2017 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISERING: 3 2. HOLDDANNELSE/DELETIMER 3 3. SKEMALÆGNING 3 4. BUDGETPROCEDURE 3 5. RESSOURCEANVENDELSE 4 6. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE 4 7. SUPPLERENDE

Læs mere

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd.

Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. Vedtagne principper i Skolebestyrelsen, Distrikt Syd. 1. Kontinuitetsprincip Alle nugældende principper, vedtaget af de 3 skolebestyrelser før august 2016, er gældende efter juli 2016, indtil der vedtages

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2018/19

Indholdsfortegnelse 2018/19 #BREVFLET# Indholdsfortegnelse 2018/19 Principper vedrørende fællesskabet Principper for trivsel...s. 2 Principper for sponsorater...s. 2 Principper vedr. skole-/hjemsamarbejdet Principper for forældresamarbejdet.s.

Læs mere

Vi har derfor udarbejdet denne folder, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem.

Vi har derfor udarbejdet denne folder, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem. Formål med forældresamarbejdet Vi ønsker at styrke elevernes trivsel, udvikling og læring gennem et godt samarbejde mellem skole og hjem. Vi er sammen forpligtet på at skabe gode rammer for et konstruktivt

Læs mere

Principper for skolens virke

Principper for skolens virke Principper for skolens virke Juni 2018 Vi ønsker, at skolens principper medvirker til at værdigrundlaget: VORREVANGSKOLEN MIN SKOLE RESPEKT OMSORG ANSVAR FAGLIGHED understøtter skolens dagligdag, så elever

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl SKOLEBESTYRELSEN Princip nr: 11 Skoleår: 2016-17 Princip vedrørende: Undervisningens organisering Formål: At skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, trivsel og dannelse. På Vedbæk

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018 Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Hvilke principper skal vi have? Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: Undervisningens organisering (fastlægge elevernes

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Fravær og ekstraordinær frihed

Fravær og ekstraordinær frihed Strandskolen 15.august 2017 Fravær og ekstraordinær frihed De 4 parametre for fraværsopmærksomhed pa Strandskolen og i Aarhus Kommune. a) 4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned b) 10% fravær den

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017 Antimobbestrategi for Resenbro Skole Gældende fra januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I vores værdigrundlag fortæller vi, at Resenbro Skole er stedet, hvor alle børn og voksne gennem

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation...

Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål... 3 Kommunikationsveje for forældre på Kongevejens Skole... 4 Kommunikationsmodel på Kongevejens Skole... 4 Mundtlig kommunikation... 5 - Hvornår og hvordan

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Samarbejde og kommunikation med forældre

Samarbejde og kommunikation med forældre Samarbejde og kommunikation med forældre Skolens teoretiske grundlag På Munkebo Skole arbejder vi med afsæt i systemisk tænkning. Det betyder, at vi ser alle sociale relationer som systemer. Familien,

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

LABYRINTEN. Vi er forskellen

LABYRINTEN. Vi er forskellen LABYRINTEN Vi er forskellen LABYRINTEN MASSER AF GLADE BØRN OG UNGE Velkommen til Labyrinten Det er en stor ting at starte på en ny skole, og derfor skal I både føle jer trygge og overbeviste. Det vil

Læs mere

Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole

Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole R Ø D O V R E K O M M U N E Nyager Skole Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole Skole/hjem samarbejdet og kommunikationspolitikken er formuleret for alle involverede skolens parter.

Læs mere

Thyholm Skole Principper

Thyholm Skole Principper Godkendt i Skolebestyrelsen d. 8/2 2007 for skole/hjem-samarbejdet ved Thyholm Skole Formål: Formålet med skole/hjem-samarbejdet ved Thyholm skole er at styrke samarbejdet mellem skolen og forældrene for

Læs mere

Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole.

Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole. Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole. Formålet med spørgeskemaet er at få en melding om, hvordan I som "brugere" af skolen ser på den måde, vi laver skole på. Er det godt nok, eller

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper 1. Princip for arbejde med elevernes læring 2. Princip for information mellem skole og hjem 3. Princip for kost og måltider 4. Princip for overgange 5. Princip for skole-hjem

Læs mere

Karensmindeskolens. Trivselspolitik

Karensmindeskolens. Trivselspolitik Karensmindeskolens Trivselspolitik 1 Indledning I Karensmindeskolens målsætning har vi bl.a. fokus på empati, ansvarlighed, selvværd og livsglæde. Trivselspolitikken skal ses i forhold til disse værdier,

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Målgruppe og organisering.

Målgruppe og organisering. Målgruppe og organisering. Kalundborg kommune har pr 1.aug.2014 oprettet 3 inklusionscentre. Hvidebækskolen inklusionscenter Rynkevangskolen inklusionscenter Gørlev skole inklusionscenter Inklusionscentrene

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Få grundlæggende principper for kommunikationen på Frederik Barfods Skole

Få grundlæggende principper for kommunikationen på Frederik Barfods Skole Kommunikation og dialog på Frederik Barfods Skole På Frederik Barfods Skole ønsker vi en åben og tydelig kommunikation og dialog med elever, forældre, medarbejdere og andre interessenter. Dette skal ses

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Alle elever og det pædagogiske personale, der er knyttet til spisesituation.

Alle elever og det pædagogiske personale, der er knyttet til spisesituation. P Revision af principper for VFS Forum Skolebestyrelsen - Vaarst-Fjellerad Skole Tid 2012 Sted VFS Sekretær Susanne Bie Andersen / Claus Drachmann Udsendt September 2012 Princip om eleverne spisesituation

Læs mere

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Formål: Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar

Læs mere

PRINCIPPER STILLING SKOLE

PRINCIPPER STILLING SKOLE PRINCIPPER STILLING SKOLE 1. Undervisningens organisering Vedtaget den 08.12.2017 Jævnfør Folkeskolens 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for undervisningens organisering og herunder

Læs mere

Vikarprincipper for Frydenhøjskolen

Vikarprincipper for Frydenhøjskolen Vikarprincipper for Frydenhøjskolen Målsætning Et af målene for undervisningen på Frydenhøjskolen er, at eleverne skal kunne arbejde selvstændigt og i så stor udstrækning som muligt selv tage ansvar for

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Principper. for. undervisningens. organisering

Principper. for. undervisningens. organisering UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Principper for undervisningens organisering Side 1 af 7 Princippet omfatter: Timefordelingsplanen/timetal Skoledagens længde Lejrskoler - hytteture Fag - og opgavefordeling

Læs mere

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM Velkommen til Sproghuset, Søndre Skole og MF10 side 2 Undervisningen side 3 Brobygning og Praktik side 4 UU-vejleder og mentor side 4 Ungdomsskolen side 4 Gensidige forventninger side 6 Samarbejde mellem

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN På Solbjergskolen arbejder vi for en åben, tillidsfuld og ærlig dialog mellem forældre, elever og skolens medarbejdere. Målet er, at eleverne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Skolen på Nyelandsvej

Kommunikationspolitik for Skolen på Nyelandsvej Kommunikationspolitik for Målet med skolens kommunikationspolitik er at understøtte elevernes læringsmiljø og skabe de bedste rammer for den daglige trivsel for alle gennem at styrke samarbejdet og dialogen

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

MÅL OG PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ KARUP SKOLE

MÅL OG PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ KARUP SKOLE MÅL OG PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ KARUP SKOLE Grundlæggende holdninger. Folkeskolen er et forpligtende fællesskab for både børn, forældre og personale. Det betyder, at alle parter på hver

Læs mere

Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole

Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole 1. Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 2. Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole

Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole Principper Vi mødes i de forskellige fora, når det er relevant og efter behov. Som udgangspunkt afholder vi forældremøde og skole-hjemsamtale

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Faglighed og fællesskab Velkommen til Hellebækskolen Det er med stor glæde, at vi byder jer forældre og elever velkommen på

Læs mere

Principper og retningslinjer for skole-hjemsamarbejde på Stavnsholtskolen

Principper og retningslinjer for skole-hjemsamarbejde på Stavnsholtskolen Principper og retningslinjer for skole-hjemsamarbejde på Stavnsholtskolen Et godt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem er en grundlæggende forudsætning for, at eleverne får en god skolegang.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole.

Åløkkeskolen. Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Åløkkeskolen Skolebestyrelsens principper pr. 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Helle Potter, skolebestyrelsesformand Søren Lohmann, skoleleder

Læs mere

Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde.

Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde. Målet er, at den enkelte elev skal befinde sig lige midt i de 3 cirklers fællesmængde. FAGLIG INKLUSION SOCIAL INKLUSION FYSISK INKLUSION 2 En god skole er derfor en fællesopgave, der løses i et tæt og

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

Forventningsfolder. Rathlouskolen

Forventningsfolder. Rathlouskolen Forventningsfolder Rathlouskolen Hvorfor vælge Rathlouskolen? Denne folder handler om de forventninger, du som forælder kan stille til os på Rathlouskolen og om de forventninger, vi stiller til dig. Folderen

Læs mere

Princip for Undervisningens organisering

Princip for Undervisningens organisering Princip for Undervisningens organisering Status: Dette princip omhandler flere forhold vedrørende undervisningens organisering. Mål: Det er målet at dette princip rammesætter skolens arbejde med de forhold,

Læs mere

Lovgrundlag for Skolebestyrelsens arbejde med principper (folkeskoleloven uvm.dk november 2009.)

Lovgrundlag for Skolebestyrelsens arbejde med principper (folkeskoleloven uvm.dk november 2009.) Åløkkeskolen Skolebestyrelsens principper Udarbejdet 13. april 2010 Revideret pr. 30. september 2011 fsv. angår afsnittet om samarbejde med Vestre Skole. Revideret pr. 19 juni 2018 for at få konsekvensrettet

Læs mere