Finansieringspolitik for Varde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansieringspolitik for Varde Kommune"

Transkript

1 Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje af værdipapirer Lånoptagelse Pleje af låneporteføljen Kompetenceforhold og udførelse af opgaverne Rapportering og opfølgning Målet er at sikre en effektiv pleje af kommunens finansielle porteføljer med henblik på at minimere finansieringsudgifterne på passivsiden og maksimere afkastet på aktivsiden indenfor de risikorammer, kommunen har fastlagt. Der lægges samtidig vægt på, at porteføljeplejen på aktivsiden og passivsiden tilrettelægges i sammenhæng, så kommunens samlede rente- og valutarisiko begrænses. 2. Udførelse og kompetence Finansieringspolitikken vedtages af Byrådet. Opmærksomheden henledes på styrelseslovens 32, hvoraf det fremgår, at dokumenter vedrørende kommunens optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. 41, hvoraf det fremgår at Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, med mindre indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen. Byrådet har således beslutningskompetencen vedrørende optagelse af nye lån, løbetid, afdragsform og lånebeløbets størrelse (undtagen lån i forbindelse med omlægninger). Beslutning om de konkrete lånevilkår og omlægning af lån træffes af borgmesteren eller én af de 2 viceborgmestre sammen med kommunaldirektøren, en direktør eller økonomichefen inden for finansieringspolitikkens rammer. De konkrete lånevilkår omfatter fx lånetype, valuta og rentefastsættelse - beslutningsoplæg fremsendes fra Staben Økonomi. Økonomichefen eller teamledere i staben Økonomi bemyndiges til at tage beslutning om placering af overskudslikviditet og til at indgå aftaler om anvendelse af finansielle instrumenter i henhold til retningslinierne i Finansieringspolitikken. 1/5

2 Retningslinierne i Finansieringspolitikken er i øvrigt underlagt de til enhver tid gældende love og regler. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelser vedr. forståelsen af Styrelseslovens Samarbejdspartnere Kommunen kan indgå samarbejdsaftale med et pengeinstitut/finansiel rådgiver om styringen af de finansielle porteføljer. Indgåelse af finansielle forretninger som led i den løbende finansielle styring indebærer risiko for tab, hvis modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser. For at mindske modpartsrisikoen indgår kommunen kun aftaler med banker/aktører i det finansielle marked, som har en rating i kategorien A (høj kreditværdighed) hos ratingbureauerne Standard & Poors eller Moody s. 4. Grundlaget for den finansielle styring Finansieringspolitikkens strategi er langsigtet med udgangspunkt i, at kommunen i årene fremover har behov for at opretholde en låneportefølje. Risikospredning i såvel plejen af låneporteføljen som kapitalplejen (likviditet og værdipapirer) er en vigtig grundsten i kommunens finansielle styring. 5. Lånoptagelse Lån optages billigst muligt i det danske og internationale finansielle marked. Valg af løbetid og afdrag fastsættes ud fra en konkret vurdering af kommunens økonomi og på en vurdering af det lånefinansierede formål/aktivs levetid. 6. Pleje af lån Finansieringsstrategien, som danner grundlaget for gældsplejen, er karakteriseret ved følgende hovedelementer: Spredning af porteføljen på såvel fast som variabel rente. En del af porteføljen optages i fremmed valuta, når det vurderes at være fordelagtigt. Det er forudsat, at Danmark fører en fastkurs valutapolitik i forhold til euro. Som led i en aktiv og fleksibel porteføljestyring kan finansielle styringsinstrumenter benyttes til omlægninger af porteføljen og til rente- og kurssikring. De nærmere rammer for finansieringsstrategien er som følger: 2/5

3 Fast/variabel rente For at sprede renterisikoen baseres låneporteføljen på såvel fast som variabel rente. Det er målsætningen, at den variabelt forrentede del skal udgøre mellem 25% og 75% af den samlede portefølje. Fordelingen mellem fast og variabel rente kan tilpasses i forbindelse med ny lånoptagelse, ved omlægning af lån og ved anvendelse af finansielle instrumenter. I de perioder hvor den variabelt forrentede andel af låneporteføljen udgør mere end 50%, vil rentesikring ved hjælp af finansielle instrumenter indgå som et naturligt element i porteføljeplejen. Valuta Hovedparten af låneporteføljen baseres på danske kroner. Andre valutaer kan benyttes i et vist omfang, når nedenstående betingelser er opfyldt. Formålet med at inddrage fremmed valuta i låneporteføljen er at opnå en rentebesparelse. For at begrænse valutarisikoen skal låneporteføljen holdes indenfor nedenstående valutarammer, og samtidig skal den rentefordel, der er forbundet med lån i den pågældende valuta i forhold til lån i danske kroner, opfylde nedenstående betingelser (hvis rentefordelen bliver mindre synes rentebesparelsen ikke længere at stå mål med valutarisikoen): Finansieringsvaluta Andel Rentefordel (minimumskrav) Danske kroner % - Euro 0 50 % 0,1 pct. point Schweizerfranc 0 35 % 1,0 pct. point Øvrige 0 10 % 1,5 pct. point I hvor høj grad det tilladte interval for den enkelte valuta udnyttes vil være bestemt af en løbende vurdering af valutaen. Når eksempelvis en lånevaluta forekommer undervurderet, er der øget risiko for, at valutakursen vil stige med et højere fremadrettet finansieringsresultat til følge. Forekommer valutaen undervurderet, vil det strategiske sigte derfor være at reducere andelen af den pågældende lånevaluta. Finansielle instrumenter Ved anvendelse af finansielle instrumenter opnås ofte den mest effektive porteføljepleje. Kommunen kan anvende finansielle styringsinstrumenter til omlægninger i porteføljen, til rentesikring og til kurssikring af større beløb. Løbende betalinger på lån i fremmed valuta kurssikres sædvanligvis ikke. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af finansielle instrumenter. 7. Kapitalpleje (likviditet og værdipapirer) Kommunens forventede gennemsnitlige overskudslikviditet placeres i danske børsnoterede obligationer og i investeringsforeningsbeviser, når det skønnes at give et højere afkast end kontant placering. Med henblik på at sprede risikoen fastsætter kommunen følgende investeringsrammer: 3/5

4 Aktivkategori Minimum Maksimum Kontant 0% 100% Danske stats- og realkreditobligationer 0% 100% Udbyttegivende investeringsforeningsbeviser i hhv. 0% 15% højrenteobligationer og virksomhedsobligationer Udbyttegivende investeringsforeningsbeviser i aktier 0% 15% Den samlede effektive varighed for kontanter og danske stats- og realkreditobligationer må maksimalt udgøre 5 år. 8. Etiske hensyn Varde Kommune ønsker at tage etiske hensyn i placeringen af likvide midler. Det betyder, at vi vil efterleve FN s principper for ansvarlig investering-unpri. De etiske hensyn relaterer sig til aspekter som eksempelvis våbenproduktion, menneskerettigheder, forurening, korruption og børnearbejde. I samarbejde med vores rådgiver på området vil vi undgå investering i virksomheder, der bl.a. Producerer våben Omgår internationale vedtagne menneskerettigheder Er særligt forurenende i deres produktion, og fravælger at arbejde med at nedbringe forurening Anvender korruption og misbruger børn som arbejdskraft Vi er bevidste om, at det i særlige tilfælde kan være vanskeligt at undgå investeringer i sådanne virksomheder, idet de kan ligge som en del af Investeringsforeningers portefølje. I det omfang, at vi bliver gjort bekendt med investering i virksomheder, der ikke opfylder vores etiske retningslinier, vil vi hurtigst muligt omlægge denne investering. 9. Rapportering og opfølgning Kommunens finansielle rådgiver fremsender kvartalsvis en rapportering til staben Økonomi. Alle omlægninger af lån forelægges Økonomiudvalget til orientering. 1-2 gange årligt holder staben Økonomi opfølgningsmøde med den finansielle rådgiver. Staben Økonomi udarbejder én gang årligt i 1. kvartal årsrapport for den finansielle styring til direktion og Økonomiudvalget (fremsendes til orientering for Byrådet). Finansieringspolitikken er godkendt af Varde Byråd den 2. marts /5

5 Bilag 1. Finansielle instrumenter Den kommunale lånebekendtgørelse åbner mulighed for anvendelse af finansielle instrumenter som led i styringen af låneporteføljen. Det er kommunens politik at anvende sådanne finansielle instrumenter i låneplejen, når det skønnes fordelagtigt. Som eksempler på relevante finansielle instrumenter kan nævnes: 1. Renteswap. Der indgås en swapaftale med banken vedrørende et konkret lån. En sådan aftale er velegnet, når kommunen ønsker at ændre rentevilkårene på et lån, eksempelvis fra fast til variabel rente. Det oprindelige lån fortsætter uændret - eksempelvis kan det være optaget i KommuneKredit - men swap-aftalen med banken indebærer, at der populært sagt byttes renter, dvs. banken betaler en fast rente til kommunen, der svarer til lånets rente, mens kommunen til gengæld betaler en variabelt fastsat rente til banken. 2. Valutaswap. Fungerer på samme måde som renteswappen blot med den forskel, at der også byttes valuta. Anvendes eksempelvis når kommunen ønsker at reducere låneporteføljens gæld i danske kroner til fordel for gæld, som er relateret til schweizerfranc. 3. Forward Rate Agreement. Formålet er at fastlåse rentesatsen i én eller flere af de kommende terminsperioder på lån med variable rente. Anvendes hvis man frygter at de variable rente kortvarigt vil stige. 4. Renteoption (Cap). Benyttes som sikring mod at renten på et variabelt forrentet lån overstiger et på forhånd fastlagt loft, eksempelvis 5% i en given periode. For denne forsikring betales en mindre præmie. 5. Valutaterminskontrakt. Benyttes til at fastlåse kursen på forhånd, når der er frygt for kortvarige valutakursstigninger, eksempelvis 2 måneder forud for, at der skal betales et stort afdrag på et lån i schweizerfranc. 5/5

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere