L 339/16 Den Europæiske Unions Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 339/16 Den Europæiske Unions Tidende"

Transkript

1 L 339/16 Den Europæiske Unions Tidende KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR af disse produkter, nemlig forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad, bør fastsættes. under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring ( 1 ), særlig artikel 4, stk. 1, og (6) Selv om der bør stilles en række krav og begrænsninger med hensyn til disse produkters indhold af vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer som følge af produkternes art, bør det tillades at sådanne næringsstoffer valgfrit tilsættes af fabrikanter, som dog udelukkende må anvende de i dette direktiv specifikt anførte stoffer. ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn ( 2 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 3 ). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres. (2) Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn indgår som en del af en alsidig kost og udgør ikke den eneste ernæringskilde for spædbørn og småbørn. (3) Der findes en lang række forskellige produkter af denne art, som afspejler den vidt forskellige kost, der gives til spædbørn under fravænning og til småbørn som følge af de samfundsmæssige og kulturelle forhold i Fællesskabet. (4) De pågældende produkters væsentlige sammensætning skal være i overensstemmelse med sunde spædbørns og småbørns ernæringsmæssige krav, således som disse er fastsat på grundlag af generelt accepterede, videnskabelige data, og under hensyntagen til ovennævnte forhold. (5) De væsentligste ernæringsmæssige krav med hensyn til sammensætningen af de to mest omfattende kategorier ( 1 ) EFT L 186 af , s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1). ( 2 ) EFT L 49 af , s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af , s. 33). ( 3 ) Se bilag VIII, del A. (7) Anvendelsen af disse produkter, hvortil sådanne næringsstoffer på frivillig basis er tilført i mængder, som nu er almindelige inden for Fællesskabet, synes ikke at give anledning til overdreven indtagelse af disse næringsstoffer hos spædbørn og småbørn. Udviklingen på dette område bør blive nøje overvåget fremover, og der bør om nødvendigt blive truffet passende foranstaltninger. (8) Forskellige forskrifter om maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad skaber handelshindringer mellem visse medlemsstater. (9) De maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er fastsat i Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager ( 4 ), Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn ( 5 ), Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse ( 6 ), og Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager ( 7 ), berører ikke de særlige bestemmelser, der finder anvendelse på forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad. ( 4 ) EFT L 340 af , s. 26. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 70 af , s. 1). ( 5 ) EFT L 221 af , s. 37. Ophævet ved forordning (EF) nr. 396/2005. ( 6 ) EFT L 221 af , s. 43. Ophævet ved forordning (EF) nr. 396/2005. ( 7 ) EFT L 350 af , s. 71. Ophævet ved forordning (EF) nr. 396/2005.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 339/17 (10) Fællesskabet kan under hensyntagen til sine internationale forpligtelser i medfør af forsigtighedsprincippet, når det relevante videnskabelige bevismateriale er utilstrækkeligt, træffe midlertidige foranstaltninger på grundlag af foreliggende relevante oplysninger, indtil der er foretaget en ny risikovurdering og en gennemgang af foranstaltningen inden for en rimelig frist. forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad ved avancerede analysemetoder. Nogle pesticider nedbrydes imidlertid langsomt og forurener fortsat miljøet. De kan evt. forekomme i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad, også selv om de ikke er blevet anvendt. Ved kontrollen bør der anvendes en harmoniseret fremgangsmåde. (11) Det fremgår af to udtalelser af 19. september 1997 og 4. juni 1998 fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, at der er opstået tvivl om, hvorvidt de fastsatte grænseværdier for den acceptable daglige indtagelse (ADI) af pesticider og pesticidrester er tilfredsstillende med henblik på at beskytte sundheden hos spædbørn og småbørn. Indtil der er foretaget videnskabelige undersøgelser og evalueringer for hvert enkelt stof, bør der derfor fastlægges en meget lav fælles grænseværdi for alle pesticider i levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, der er beregnet til spædbørn og småbørn. Denne meget lave fælles grænseværdi bør fastsættes til 0,01 mg/kg, hvilket normalt svarer til den laveste påviselige koncentration. (12) Der bør fastsættes strenge begrænsninger for pesticidrester. Da forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad undergår omfattende forarbejdning under fremstillingen, er det med en omhyggelig udvælgelse af råvarerne muligt at fremstille produkter med et meget lavt indhold af pesticidrester. For nogle få pesticider eller metabolitter af pesticider kan endog en maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg under de værst tænkelige betingelser for indtagelse imidlertid gøre, at spædbørn og småbørn overskrider ADI. Det er tilfældet ved pesticider eller metabolitter af pesticider, hvor ADI ligger på under 0,0005 mg/kg kropsvægt. (13) Ifølge dette direktiv er det forbudt at anvende de pågældende pesticider i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad. Dette forbud er imidlertid ikke nødvendigvis en garanti for, at produkterne er fri for de pågældende pesticider, da visse pesticider forurener miljøet, og der evt. kan findes rester heraf i de pågældende produkter. (16) Indtil Kommissionen har afgjort, om godkendte pesticider opfylder sikkerhedskravene i artikel 5 i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 ), bør det tillades, at de fortsat anvendes, forudsat at restkoncentrationerne heraf overholder de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i dette direktiv. Maksimalgrænseværdierne bør fastsættes på niveauer, der sikrer, at de respektive værdier for ADI ikke overskrides af spædbørn og småbørn under de værst tænkelige betingelser for indtagelse. (17) Anvendelsen af nye levnedsmiddelingredienser bør behandles for alle levnedsmidler under ét ved en særskilt foranstaltning. (18) Dette direktiv afspejler den aktuelle viden om de omhandlede produkter. Enhver ændring med henblik på at tillade fornyelser baseret på videnskabelige og tekniske fremskridt bør blive besluttet efter proceduren i artikel 13, stk. 2, i direktiv 89/398/EØF. (19) I betragtning af den personkreds, som disse produkter er bestemt for, bør de nødvendige mikrobiologiske kriterier og maksimumsniveauer for kontaminanter fastlægges. (20) De af nærværende direktiv omfattede produkter er ifølge artikel 7, stk. 1, i direktiv 89/398/EØF underkastet de almindelige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler ( 2 ). (14) Spædbørns og småbørns sundhed kan beskyttes bedre ved at anvende supplerende krav, som kan håndhæves ved analyse, uanset hvor produktet kommer fra. (15) De fleste af de pesticider, der har en ADI på under 0,0005 mg/kg kropsvægt, er i forvejen forbudt i Fællesskabet. De forbudte pesticider bør ikke kunne spores i (21) Ved nærværende direktiv fastsættes og præciseres i fornødent omfang de supplerende bestemmelser til og undtagelser fra disse almindelige bestemmelser. ( 1 ) EFT L 230 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 396/2005. ( 2 ) EFT L 109 af , s. 29. Senest ændret ved direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af , s. 15).

3 L 339/18 Den Europæiske Unions Tidende (22) Der kræves således navnlig som følge af arten og anvendelsen af de produkter, der omfattes af dette direktiv, en mærkning med angivelse af energiindholdet og indholdet af de vigtigste næringsstoffer. Endvidere skal der anføres en brugsanvisning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, nr. 9, og artikel 11 i direktiv 2000/13/EF for at forhindre uhensigtsmæssig brug, som kan være skadelig for spædbørns helbred. iii) pastaer, som tilberedes i kogende vand eller andre passende væsker iv) tvebakker og kiks, som anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker (23) Selv om der i almindelighed kan benyttes anprisninger, som ikke udtrykkeligt er forbudt, vedrørende de pågældende produkter i overensstemmelse med de regler, der gælder for alle levnedsmidler, bør der i givet fald i sådanne anprisninger tages hensyn til de kriterier for sammensætning, der er angivet i dette direktiv. b) anden»babymad«end forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier. 3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på mælk til småbørn. (24) For så vidt angår bestemmelser, der kan få indvirkning på folkesundheden, har høring i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 89/398/EØF fundet sted. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 (25) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. (26) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: a)»spædbørn«: børn på under 12 måneder b)»småbørn«: børn mellem et og tre år c)»pesticidrest«: den i forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og i babymad forekommende restkoncentration af et plantebeskyttelsesmiddel, som dette er defineret i artikel 2, nr. 1, i direktiv 91/414/EØF, herunder også dettes metabolitter og nedbrydnings- eller reaktionsprodukter. Artikel 1 1. Dette direktiv er et særdirektiv som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 89/398/EØF. 2. Dette direktiv omfatter levnedsmidler til særlig ernæring, som opfylder de særlige behov hos sunde spædbørn og småbørn inden for Fællesskabet, og som er beregnet til spædbørn under fravænning og til småbørn som supplement til kosten og/eller til deres gradvise tilpasning til almindelig kost. De omfatter: a)»forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier«, som opdeles i følgende fire kategorier: i) simple cerealier, som røres op med mælk eller andre passende næringsvæsker Artikel 3 Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 2, omhandlede produkter kun må markedsføres inden for Fællesskabet, hvis de opfylder bestemmelserne i dette direktiv. Artikel 4 Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad fremstilles af bestanddele, hvis egnethed til særlig ernæring af spædbørn og småbørn er fastslået ved almindeligt accepterede videnskabelige data. Artikel 5 1. Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier skal opfylde de kriterier for sammensætningen, der er anført i bilag I. ii) cerealier, tilsat et levnedsmiddel med højt proteinindhold, som røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske 2. Babymad beskrevet i bilag II skal opfylde de kriterier for sammensætning, der er anført deri.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 339/19 Artikel 6 Kun de i bilag IV anførte næringsstoffer kan tilsættes ved fremstillingen af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad. 5. For pesticider, der er opført i bilag VI, gælder det, at når der træffes en beslutning om ikke at opføre et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, ændres bilag VI og bilag VII til nærværende direktiv i overensstemmelse dermed. Renhedskriterierne for disse stoffer vil blive fastsat senere. 6. Der skal i fornødent omfang fastlægges mikrobiologiske kriterier. Artikel 7 1. Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad må ikke indeholde noget stof i en sådan mængde, at det indebærer en sundhedsfare for spædbørn og småbørn. De nødvendige maksimalgrænseværdier for andre stoffer end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3, skal fastlægges. Artikel 8 1. Mærkningen af de pågældende produkter skal, ud over hvad der er fastsat i artikel 3 i direktiv 2000/13/EF, indeholde følgende obligatoriske oplysninger: 2. Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad må ikke indeholde rester af pesticider, der overstiger 0,01 mg/kg, undtagen for de stoffer, for hvilke der gælder de i bilag VI fastsatte specifikke grænseværdier. De analytiske metoder til bestemmelse af pesticidrester skal være almindeligt anerkendte standardiserede metoder. a) en erklæring om det alderstrin, fra hvilket produktet kan anvendes under hensyntagen til dets sammensætning, konsistens og andre særlige egenskaber. Dette alderstrin må ikke være under fire måneder. Produkter, som anbefales anvendt fra firemånedersalderen, kan forsynes med en erklæring om, at de er egnede fra dette alderstrin, medmindre andet tilrådes af uafhængige personer med kvalifikationer inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre sagkyndige med ansvar for mødre og småbørn 3. Pesticiderne, der er anført i bilag VII, må ikke anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad. b) oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, såfremt det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under seks måneder Der gælder dog følgende for kontrollen: a) Pesticider, der er opført i skema 1 i bilag VII anses for ikke at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg. Denne værdi, der anses for at være analysemetodernes bestemmelsesgrænse, tages regelmæssigt op til revision på baggrund af den tekniske udvikling. c) energi indholdet udtrykt i kj og kcal samt numerisk angivelse af indholdet af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug b) Pesticider, der er opført i skema 2 i bilag VII anses for ikke at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg. Denne værdi tages regelmæssigt op til revision på baggrund af data om miljøforurening. d) numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og af hvert vitamin, som angivet i henholdsvis bilag I og bilag II, pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug 4. Værdierne omhandlet i stk. 2 og 3 gælder for produkterne, som de udbydes klar til forbrug, eller som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten. e) i givet fald en vejledning i korrekt tilberedning og en erklæring om betydningen af at følge denne vejledning.

5 L 339/20 Den Europæiske Unions Tidende Mærkningen kan omfatte: a) numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af nærende stoffer nævnt i bilag IV pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug, når en sådan angivelse ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, litra d) b) ud over de numeriske angivelser, oplysninger om vitaminer og mineraler omfattet af bilag V, udtrykt i procent af de deri angivne referenceværdier, pr. 100 g eller 100 ml af produktet i markedsført tilstand og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet, således som det tilbydes til forbrug, forudsat at de tilstedeværende mængder udgør mindst 15 % af referenceværdierne. Artikel 9 Direktiv 96/5/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag VIII, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IX. Artikel 10 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 11 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

6 Den Europæiske Unions Tidende L 339/21 BILAG I SAMMENSÆTNING AF FORARBEJDEDE LEVNEDSMIDLER BASERET PÅ CEREALIER TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN Kravene om næringsstoffer gælder produkter klar til brug og markedsført som sådanne, eller rekonstitueret efter fabrikantens anvisninger. 1. KORNINDHOLD Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier fremstilles hovedsageligt af én eller flere malede cerealier og/eller stivelsesholdige rodprodukter. Cereal- og/eller rodindholdet skal udgøre mindst 25 % af tørvægten i den færdige blanding. 2. PROTEIN 2.1. For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii) og iv), må proteinindholdet ikke overstige 1,3 g/100 kj (5,5 g/100 kcal) For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii), skal det tilsatte protein udgøre mindst 0,48 g/100 kj (2 g/100 kcal) For kiks nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iv), fremstillet ved tilsætning af et levnedsmiddel med højt proteinindhold og præsenteret som sådanne, skal det tilsatte protein udgøre mindst 0,36 g/100 kj (1,5 g/100 kcal) Det kemiske indeks for det tilsatte protein skal være mindst 80 % af referenceproteinets (casein, som defineret i bilag III), eller proteineffektivitetsratio (PER) af proteinet i blandingen skal være mindst 70 % af referenceproteinets. Under alle omstændigheder kan tilsætning af aminosyrer kun tillades, når formålet er at forbedre næringsværdien af proteinblandingen og kun i mængder, som er nødvendige for dette formål. 3. KULHYDRATER 3.1. Hvis der tilsættes saccharose, fructose, glucose, glucosesirup eller honning til produkter, nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i) og iv): må mængden af tilsatte kulhydrater fra disse kilder ikke overstige 1,8 g/100 kj (7,5 g/100 kcal) må mængden af tilsat fructose ikke overstige 0,9 g/100 kj (3,75 g/100 kcal) Hvis der tilsættes saccharose, fructose, glucose, glucosesirup eller honning til produkter, nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii): må mængden af tilsatte kulhydrater fra disse kilder ikke overstige 1,2 g/100 kj (5 g/100 kcal) må mængden af tilsat fructose ikke overstige 0,6 g/100 kj (2,5 g/100 kcal). 4. FEDTSTOFFER 4.1. For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i) og iv), må indholdet af fedtstoffer ikke overstige 0,8 g/100 kj (3,3 g/100 kcal) For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii), må indholdet af fedtstoffer ikke overstige 1,1 g/100 kj (4,5 g/100 kcal). Hvis indholdet af fedtstoffer overstiger 0,8 g/100 kj (3,3 g/100 kcal): må mængden af laurinsyre ikke overstige 15 % af totalindholdet af fedtstoffer må mængden af myristinsyre ikke overstige 15 % af totalindholdet af fedtstoffer skal mængden af linolsyre (i form af glycerider = linolater) udgøre mindst 70 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) og må ikke overstige 285 mg/100 kj (1 200 mg/100 kcal).

7 L 339/22 Den Europæiske Unions Tidende MINERALER 5.1. Natrium Natriumsalte må kun tilsættes til forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier af teknologiske grunde. Natriumindholdet af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier må ikke overstige 25 mg/100 kj (100 mg/100 kcal) Calcium For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii), skal mængden af calcium udgøre mindst 20 mg/100 kj (80 mg/100 kcal) For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iv), fremstillet ved tilsætning af mælk (mælkekiks) og præsenteret som sådanne, skal mængden af calcium udgøre mindst 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal). 6. VITAMINER 6.1. For forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier skal mængden af thiamin udgøre mindst 25 μg/100 kj (100 μg/100 kcal) For produkter nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. ii): Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Mindst Højst Mindst Højst Vitamin A (μg RE) ( 1 ) Vitamin D (μg) ( 2 ) 0,25 0, ( 1 ) RE = alle transretinolækvivalenter. ( 2 ) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 μg = 400 internationale enheder af vitamin D. Disse grænseværdier finder også anvendelse, såfremt vitamin A og D tilsættes til andre forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier. 7. MAKSIMALE GRÆNSER FOR TILSÆTNING AF VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER Kravene til næringsstoffer gælder brugsklare produkter, der markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter fabrikantens anvisninger, undtagen kalium og calcium, hvor kravene gælder det solgte produkt. Næringsstof Maksimum pr. 100 kcal Vitamin A (μg RE) 180 Vitamin E (mg α-te) ( 1 ) 3 Vitamin D (μg) 3 Vitamin C (mg) 12,5/25 ( 2 ) Thiamin (mg) 0,5 Riboflavin (mg) 0,4 Niacin (mg NE) ( 3 ) 4,5 Vitamin B6 (mg) 0,35 Folinsyre (μg) 50 Vitamin B12 (μg) 0,35

8 Den Europæiske Unions Tidende L 339/23 Næringsstof Maksimum pr. 100 kcal Pantotensyre (mg) 1,5 Biotin (μg) 10 Kalium (mg) 160 Calcium (mg) 80/180 ( 4 )/100 ( 5 ) Magnesium (mg) 40 Jern (mg) 3 Zink (mg) 2 Kobber (μg) 40 Jod (μg) 35 Mangan (mg) 0,6 ( 1 ) α-te = d-α-tocopherol ækvivalent. ( 2 ) Grænsen gælder for produkter, som er tilsat jern. ( 3 ) E = Niacin-ækvivalent = mg nikotinsyre + mg tryptophan/60. ( 4 ) Grænsen gælder for produkterne i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i)og ii). ( 5 ) Grænsen gælder for produkterne i artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iv).

9 L 339/24 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II SAMMENSÆTNING AF BABYMAD TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN Kravene om næringsstoffer gælder produkter klar til brug og markedsført om sådanne, eller rekonstitueret efter fabrikantens anvisninger. 1. PROTEIN 1.1. Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde er de eneste bestanddele, som er nævnt i navnet på produktet, så: skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 40 vægtprocent af det samlede produkt skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder skal det totale proteinindhold fra de navngivne kilder udgøre mindst 1,7 g/100 kj (7 g/100 kcal) Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde alene eller kombineret er nævnt først i navnet på produktet, hvad enten produktet præsenteres som et måltid eller ej, så: skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 10 vægtprocent af det samlede produkt skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder skal proteinindholdet fra de navngivne kilder udgøre mindst 1 g/100 kj (4 g/100 kcal) Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde alene eller kombineret er nævnt men ikke først i navnet på produktet, hvad enten produktet præsenteres som et måltid eller ej, så: skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 8 vægtprocent af det samlede produkt skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder skal proteinindholdet fra de navngivne kilder udgøre mindst 0,5 g/100 kj (2,2 g/100 kcal) skal det totale proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kj (3 g/100 kcal) Hvis ost er nævnt sammen med andre ingredienser i navnet på et saltholdigt produkt, hvad enten det præsenteres som et måltid eller ej, så: skal proteinindholdet fra mejeriprodukter udgøre mindst 0,5 g/100 kj (2,2 g/100 kcal) skal det samlede proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kj (3 g/100 kcal) Hvis produktet på etiketten betegnes som et måltid, uden at kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde nævnes i navnet på produktet, skal det totale proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kj (3 g/100 kcal).

10 Den Europæiske Unions Tidende L 339/ Sovser, som præsenteres som tilbehør til et måltid, fritages fra kravene i punkt inklusive Desserter, hvor mejeriprodukter nævnes som den første eller eneste ingrediens i navnet, skal mindst indeholde 2,2 g mælkeprotein/100 kcal. Alle andre er undtaget fra kravene i 1.1 til Aminosyrer må kun tilsættes til forbedring af de tilstedeværende proteiners næringsværdi og kun i mængder, der er nødvendige til dette formål. 2. KULHYDRATER Den samlede mængde kulhydrater i frugt- og grøntsagssaft samt nektar, i retter kun indeholdende frugt samt i desserter eller buddinger, må ikke overstige: 10 g/100 ml for grøntsagssaft og herpå baserede drikke 15 g/100 ml for frugtsaft og nektar samt herpå baserede drikke 20 g/100 g for retter kun indeholdende frugt 25 g/100 g for desserter og buddinger 5 g/100 g for andre ikke-mælkebaserede drikke. 3. FEDT 3.1. For produkter omhandlet under punkt 1.1 gælder: Hvis kød eller ost er de eneste bestanddele eller er nævnt først i navnet på produktet, må det totale fedtindhold i produktet fra alle kilder ikke overstige 1,4 g/100 kj (6 g/100 kcal) For alle andre produkter må det totale fedtindhold i produktet fra alle kilder ikke overstige 1,1 g/100 kj (4,5 g/100 kcal). 4. NATRIUM 4.1. Det endelige natriumindhold i produktet må enten være højst 48 mg/100 kj (200 mg/100 kcal) eller højst 200 mg pr. 100 g. Hvis ost er den eneste ingrediens, der er nævnt i navnet på produktet, må produktets endelige natriumindhold ikke overstige 70 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) Natriumsalte må ikke tilsættes til produkter baseret på frugt eller til desserter eller buddinger, undtagen i teknologisk øjemed. 5. VITAMINER Vitamin C I frugtsaft, nektar eller saft af grøntsager må det endelige indhold af vitamin C i produktet enten ikke være under 6 mg/100 kj (25 mg/100 kcal) eller ikke under 25 mg pr. 100 g. Vitamin A I saft af grøntsager må det endelige indhold af vitamin A i produktet ikke være under 25 μg RE/100 kj (100 μg RE/100 kcal). Vitamin A må ikke tilsættes til anden babymad. Vitamin D Vitamin D må ikke tilsættes til anden babymad.

11 L 339/26 Den Europæiske Unions Tidende MAKSIMALE GRÆNSER FOR TILSÆTNING AF VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER Kravene til næringsstoffer gælder brugsklare produkter, der markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter fabrikantens anvisninger, undtagen kalium og calcium, hvor kravene gælder det solgte produkt. Næringsstof Maksimum pr. 100 kcal Vitamin A (μg RE) 180 ( 1 ) Vitamin E (mg α-te) 3 Vitamin C (mg) 12,5/25 ( 2 )/125 ( 3 ) Thiamin (mg) 0,25 Riboflavin (mg) 0,4 Niacin (mg NE) 4,5 Vitamin B6 (mg) 0,35 Folinsyre (μg) 50 Vitamin B12 (μg) 0,35 Pantotensyre (mg) 1,5 Biotin (μg) 10 Kalium (mg) 160 Calcium (mg) 80 Magnesium (mg) 40 Jern (mg) 3 Zink (mg) 2 Kobber (μg) 40 Jod (μg) 35 Mangan (mg) 0,6 ( 1 ) I overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 5. ( 2 ) Grænsen gælder for produkter, som er tilsat jern. ( 3 ) Grænsen gælder for retter på grundlag af frugt, frugtsaft, nektar og grøntsagssaft.

12 Den Europæiske Unions Tidende L 339/27 BILAG III CASEINS AMINOSYRESAMMENSÆTNING (g/100 g protein) Arginin 3,7 Cystin 0,3 Histidin 2,9 Isoleucin 5,4 Leucin 9,5 Lysin 8,1 Methionin 2,8 Phenylalanin 5,2 Threonin 4,7 Tryptofan 1,6 Tyrosin 5,8 Valin 6,7

13 L 339/28 Den Europæiske Unions Tidende BILAG IV GODKENDTE NÆRINGSSTOFFER 1. VITAMINER Vitamin A Retinol Retinylacetat Retinylpalmitat Beta-Caroten Vitamin D Vitamin D2 (= ergocalciferol) Vitamin D3 (= cholecalciferol) Vitamin B1 Thiaminhydrochlorid Thiaminmononitrat Vitamin B2 Riboflavin Riboflavin-5'-fosfat, natrium Niacin Nikotinsyreamid Nikotinsyre Vitamin B6 Pyridoxinhydrochlorid Pyridoxal-5 Pyridoxindipalmitat Pantothensyre Calcium-D-pantothenat Natrium-D-pantothenat Dexpantothenol Folat Folinsyre Vitamin B12 Cyanocobalamin Hydroxocobalamin Biotin D-Biotin Vitamin C L-Askorbinsyre Natrium L-ascorbat Calcium L-ascorbat L-Ascorbyl 6-palmitat Kaliumascorbat Vitamin K Phylloquinon (Phytomenadion) Vitamin E D-alpha-tocopherol DL-alpha-tocopherol D-alpha-tocopherylacetat DL-alpha-tocopherylacetat 2. AMINOSYRER 9 L-arginin L-cystin L-histidin >= L-isoleucin og deres hydrochlorider L-leucin L-lysin >; L-cystein L-methionin L-phenylalanin L-threonin L-tryptofan L-tyrosin L-valin 3. ANDRE Cholin Cholinchlorid Cholincitrat Cholinbitartrat Inositol L-Carnitin L-Carnitin hydrochlorid

14 Den Europæiske Unions Tidende L 339/29 4. SALTE AF MINERALER OG SPORSTOFFER Calcium Calciumcarbonat Calciumchlorid Calciumcitrat Calciumgluconat Calciumglycerophosphat Calciumlactat Calciumoxid Calciumhydroxid Calciumsalte af orthophosphorsyre Magnesium Magnesiumcarbonat Magnesiumchlorid Magnesiumcitrat Magnesiumgluconat Magnesiumoxid Magnesiumhydroxid Magnesiumsalte af orthophosphorsyre Magnesiumsulfat Magnesiumlactat Magnesiumglycerophosphat Kalium Kaliumchlorid Kaliumcitrat Kaliumgluconat Kaliumlactat Kaliumglycerophosphat Jern Ferrocitrat Ferriammoniumcitrat Ferrogluconat Ferrolactat Ferrosulfat Ferrofumarat Ferridiphosphat (ferripyrophosphat) Jern (carbonyl + electrolytisk + reduceret) Ferrisaccharat Natrium-ferridiphosphat Ferrocarbonat Kobber Kobber-Lysin-Kompleks Kobbercarbonat Cupricitrat Cuprigluconat Cuprisulfat Zink Zinkacetat Zinkchlorid Zinkcitrat Zinklactat Zinksulfat Zinkoxid Zinkgluconat Mangan Manganocarbonat Manganochlorid Manganocitrat Manganocluconat Manganosulfat Manganoglycerophosphat Jod Natriumjodid Kaliumjodid Kaliumjodat Natriumjodat.

15 L 339/30 Den Europæiske Unions Tidende BILAG V REFERENCEVÆRDIER FOR NÆRINGSSTOFMÆRKNING AF LEVNEDSMIDLER TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN Næringsstof Referenceværdi for mærkning Vitamin A (μg) 400 Vitamin D (μg) 10 Vitamin C (mg) 25 Thiamin (mg) 0,5 Riboflavin (mg) 0,8 Niacin-ækvivalent (mg) 9 Vitamin B6 (mg) 0,7 Fola (μg) 100 Vitamin B12 (μg) 0,7 Calcium (mg) 400 Jern (mg) 6 Zink (mg) 4 Jod (μg) 70 Selen (μg) 10 Kobber (mg) 0,4

16 Den Europæiske Unions Tidende L 339/31 BILAG VI SÆRLIGE MAKSIMALGRÆNSEVÆRDIER FOR RESTKONCENTRATIONER AF PESTICIDER ELLER METABOLITTER AF PESTICIDER I FORARBEJDEDE LEVNEDSMIDLER BASERET PÅ CEREALIER OG BABYMAD Stoffets kemiske betegnelse Maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (mg/kg) Cadusafos 0,006 Demeton-S-methyl/demeton-S-methylsulfon/oxydemeton-methyl (hver for sig eller tilsammen, udtrykt som demeton-s-methyl) 0,006 Ethoprophos 0,008 Fipronil (summen af fipronil og fipronil-desulfinyl, udtrykt som fipronil) 0,004 Propineb/propylenthiourea (summen af propineb og propylenthiourea) 0,006

17 L 339/32 Den Europæiske Unions Tidende BILAG VII PESTICIDER, SOM IKKE MÅ ANVENDES I LANDBRUGSPRODUKTER, DER ER BESTEMT TIL FREMSTILLING AF FORARBEJDEDE LEVNEDSMIDLER BASERET PÅ CEREALIER OG BABYMAD Skema 1 Stoffets kemiske betegnelse (definition af restkoncentration) Disulfoton (summen af disulfoton, disulfotonsulfoxid og disulfotonsulfon, udtrykt som disulfoton) Fensulfothion (summen af fensulfothion, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som fensulfothion) Fentin, udtrykt som triphenyltinkation Haloxyfop (summen af haloxyfop, dets salte og estere, herunder konjugater, udtrykt som haloxyfop) Heptachlor og trans-heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor Hexachlorbenzen Nitrofen Omethoat Terbufos (summen af terbufos, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som terbufos) Skema 2 Aldrin og dieldrin, udtrykt som dieldrin Endrin Stoffets kemiske betegnelse

18 Den Europæiske Unions Tidende L 339/33 BILAG VIII DEL A Ophævet direktiv med ændringer (jf. artikel 9) Kommissionens direktiv 96/5/EF (EFT L 49 af , s. 17) Kommissionens direktiv 98/36/EF (EFT L 167 af , s. 23) Kommissionens direktiv 1999/39/EF (EFT L 124 af , s. 8) Kommissionens direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af , s. 33) DEL B Liste over frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 9) Direktiv Gennemførelsesfrist Tilladelse til handel med varer, der er i overensstemmelse med nærværende direktiv Forbud mod handel med varer, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv 96/5/EF 30. september oktober marts /36/EF 31. december januar januar /39/EF 30. juni juni juli /13/EF 6. marts marts marts 2005

19 L 339/34 Den Europæiske Unions Tidende BILAG IX SAMMENLIGNINGSTABEL Direktiv 96/5/EF Nærværende direktiv Artikel 1, stk. 1, 2 og 3 Artikel 1, stk. 1, 2 og 3 Artikel 1, stk. 4, indledende sætning Artikel 2, indledende sætning Artikel 1, stk. 4, første led Artikel 2, litra a) Artikel 1, stk. 4, andet led Artikel 2, litra b) Artikel 1, stk. 4, tredje led Artikel 2, litra c) Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 6, stk. 1 Artikel 7, stk. 1 Artikel 6, stk. 2, første afsnit Artikel 7, stk. 2, første afsnit Artikel 6, stk. 2, andet afsnit Artikel 7, stk. 4 Artikel 6, stk. 2, tredje afsnit Artikel 6, stk. 3, litra a), første afsnit, indledende sætning Artikel 7, stk. 2, andet afsnit Artikel 7, stk. 3, indledende sætning Artikel 6, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. i) Artikel 7, stk. 3, litra a) Artikel 6, stk. 3, litra a), første afsnit, nr. ii) Artikel 7, stk. 3, litra b) Artikel 6, stk. 3, litra a), andet afsnit Artikel 7, stk. 4 Artikel 6, stk. 3, litra b) Artikel 7, stk. 5 Artikel 6, stk. 4 Artikel 7, stk. 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 10 Artikel 11 Bilag I, indledende sætning Bilag I, indledende sætning Bilag I, nr. 1, 2 og 3 Bilag I, nr. 1, 2 og 3 Bilag I, nr. 4 Bilag I, nr. 4 Bilag I, nr. 4.1 Bilag I, nr. 4.1 Bilag I, nr. 4.2 Bilag I, nr. 4.2 Bilag I, nr. 4.2, litra a) Bilag I, nr. 4.2, første led

20 Den Europæiske Unions Tidende L 339/35 Bilag I, nr. 4.2, litra b) Bilag I, nr. 4.2, litra c) Bilag I, nr. 4.2, andet led Bilag I, nr. 4.2, tredje led Bilag I, nr. 5 og 6 Bilag I, nr. 5 og 6 Bilag II, indledende sætning Bilag II, indledende sætning Bilag II, nr. 1 Bilag II, nr. 1 Bilag II, nr Bilag II, nr Bilag II, nr. 1.3a Bilag II, nr. 1.4 Bilag II, nr. 1.4 Bilag II, nr. 1.5 Bilag II, nr. 1.4a Bilag II, nr. 1.6 Bilag II, nr. 1.4b Bilag II, nr. 1.7 Bilag II, nr. 1.5 Bilag II, nr. 1.8 Bilag II, nr. 2-5 Bilag II, nr. 2-5 Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag VI Bilag I, nr.7, og bilag II, nr. 6 Bilag VII Bilag VIII Bilag VI Bilag VII Bilag VIII Bilag IX

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1100 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-01008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1363 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-29-31-00285 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 765 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00229 Senere

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 14.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 269/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 953/2009 af 13. oktober 2009 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 12.7.2002 L 183/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EF af 10. juni2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1) BEK nr 39 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00472 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1)

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) I medfør af 5, stk. 1, 7, 8, stk. 2, 11, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 766 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00228 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0640/2001. Fælles holdning. Mødedokument 2000/0080(COD) 10/12/2001

EUROPA-PARLAMENTET C5-0640/2001. Fælles holdning. Mødedokument 2000/0080(COD) 10/12/2001 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 3. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 259/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1798 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2017 L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1522 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen, L 404/26 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1440 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1925 DA 01.04.2015 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1925/2006 af 20. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud 2002L0046 DA 02.04.2015 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EF af 10. juni 2002 om

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS

B EUROPA-PARLAMENTETS 02013R0609 DA 11.07.2017 001.002 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C6-0017/2006. Fælles holdning. Mødedokument 2003/0262(COD) 19/01/2006

EUROPA-PARLAMENTET C6-0017/2006. Fælles holdning. Mødedokument 2003/0262(COD) 19/01/2006 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk) 16.3.2016 L 70/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/376 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af 2 -O-fucosyllactose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2017 C(2017) 3664 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 2.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 577 af 02/06/2016 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00205 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 ANNEX Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1-EN ANNEX.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Kommissionen har stillet alle ansøgningerne, herunder dossiererne, til rådighed for medlemsstaterne.

(EØS-relevant tekst) (3) Kommissionen har stillet alle ansøgningerne, herunder dossiererne, til rådighed for medlemsstaterne. 23.10.2014 DA L 304/81 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1123/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2008/38/EF om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige (EØS-relevant

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.2.2016 L 25/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 889 af 10/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00103 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 215/4 Den Europæiske Unions Tidende 20.8.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 835/2011 af 19. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

30.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 401/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 401/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 401/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer til

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2017 (OR. en) 8199/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 10. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT 71 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 02016R0127 DA 02.05.2018 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.11.2018 DA L 275/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1648 af 29. oktober 2018 om tilladelse til markedsføring af xylo-oligosaccharider

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. august 2014 (OR. en) 12379/14 AGRILEG 165 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033904/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 25/48 DA 2.2.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/131 af 1. februar 2016 om godkendelse af CMIT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype

Læs mere

KOMMISSIONEN. (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN. (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) L 72/86 II (Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. marts 2004 om tillægsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2011 KOM(2011) 377 endelig 2011/0164 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 89/36 Den Europæiske Unions Tidende 25.3.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter DA 31.10.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 289/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2991/94

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2991/94 Nr. L 316/2 De Europæiske Fællesskabers Tidende 9. 12. 94 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2991/94 af 5. december 1994 om handelsnormer (or visse smørbare fedtstoffer RÅDET cad HUM EUROPÆISKE UNION o AP RÅDET

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 116 af 31/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-2301-01462 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984 Nr L 277/ 12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 20 10 84 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 15 oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g).

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g). 19.7.2018 DA L 183/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA 12.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 295/205 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1131/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12430/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 123 AGRI 494 SAN 303 DELACT 125 Jordi

Læs mere

af 30. juni 1994 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

af 30. juni 1994 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, 10. 9. 94 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019475/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019475/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. april 2012 (04.04) (OR. en) 8478/12 DENLEG 35 AGRI 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. marts 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1341 af 28/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00413 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/10 Den Europæiske Unions Tidende 28.9.2011 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i

Læs mere