Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i. Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden. i Ringsted Kommune

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i. Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden. i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden i Ringsted Kommune

2 2 Indhold Indledning...3 Underretninger...3 Særligt om overgrebssager...5 Modtagelse og behandling af en ansøgning...5 Indhentning af oplysninger...6 Afslag på en ansøgning...6 Klage...7 Afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse...8 Handleplan SEL Afgørelse om iværksættelse af foranstaltning/støtte...9 Iværksættelse af foranstaltning...9 Opfølgning...9 Ophør...9 Afslutning af en sag...9 Overgang mellem Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden...10

3 3 Indledning I Ringsted Kommune har vi et ønske om, at alle borgere, der på en eller anden måde er i berøring med Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden, oplever en rettidig og sammenhængende sagsbehandling, der bygger på et tillidsfuldt forhold mellem Børne-og Familierådgivningen/Ungeenheden og kommunens borgere. Indeværende kvalitetsstandard beskriver de elementer, sagsbehandlingen består af, og hvad man som forældre og barn/ung kan forvente af kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen i Børneog Familierådgivningen og i Ungeenheden. Underretninger Mange sager i Børne- og Familierådgivningen og i Ungeenheden begynder med, at kommunen modtager en underretning. Underretninger kan modtages på mange måder og mange steder fra, som for eksempel: Skriftlige underretninger Underretninger ved telefonopkald Underretninger som fremsendes via blanket kommunens hjemmeside Underretning ved personligt fremmøde i Børne- og Familierådgivningen/Ungeenheden Hvis en rådgiver deltager i et tværfagligt dialogmøde, og der er grundlag for at være bekymring for, om et barns sundhed og udvikling er truet. Alle underretninger vurderes indenfor 24 timer. I vurderingen skal der tages stilling til om der skal handles i akut, eller om underretningen kan følge sagsproceduren som beskrevet senere i afsnittet. Anonym underretning Underretninger kan afgives anonymt ved, at underretter ikke oplyser sine personoplysninger i forbindelsen med underretningen. Såfremt underretterem alligevel optræder med personoplysninger i underretningen, kan underretteren i særlige tilfælde anonymiseres. Den skærpede underretningspligt Når man er ansat i kommunen har man en skærpede underretningspligt. Der betyder hvis man har en formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, skal man underrette Børne- og Familierådgivningen/Ungeenheden. Kvittering for underretning Underretter vil modtage en kvittering (medmindre underretteren er anonym) inden 6 arbejdsdage. Tilbagemelding til underretter Hvis underretter ønsker, at vide hvad underretningen har givet anledning til, skal underretter tage kontakt til Børne- og Familierådgivningen/Ungeenheden og få oplyst om, underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger vedrørende barnet eller den unge. Dog er der ikke mulighed for at få oplyst indholdet eller omfanget af en evt. undersøgelse eller foranstaltning, uden samtykke fra forældrene. Underretningsmøde og børnesamtale Efter en underretning vil man som forældre og ung over 15 år blive inviteret til et underretningsmøde, hvor familien og den unge vil blive partshørt i underretningen. På mødet vil man få mulighed til at kommentere de oplysninger, der fremgår af underretningen. Udover underretningsmøde, vil der også blive afholdt en børnesamtale med det barn/ung underretningen omhandler. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældrene og uden deres tilstedeværelse, når hensynet til barnet eller den unge taler for det. Formålet med børnesamtalen er:

4 4 at give kommunen et førstehåndskendskab til det barn eller den unge, som sagen drejer sig om, og at få kendskab til barnets eller den unges egen opfattelse af situationen og holdning til sin egen situation Underretningsmødet sker umiddelbart efter modtagelse af underretningen og helst indenfor de første 14 dage alt efter bekymringsgraden i underretningen. Hvis underretningen omhandler vold og/eller seksuelle overgreb mod barnet og mistanken rettes mod barnets forældre eller andre personer i barnets netværk bliver der ikke afholdt et underretningsmøde. Se afsnittet Særligt om overgrebssager. Genvurdering af sagen Når der modtages underretninger i sager hvor der er igangværende foranstaltninger skal der indenfor 14 dage ske en genvurdering af sagen. Dette er for at vurdere om den igangsatte foranstaltning også møder barnets/den unges behov for særlig støtte. Figur som illustrerer modtagelse og behandling af en underretning: Indkomne underretninger Vurdering af underretning inden for 24 timer Der handles akut på underretningen Kvittering for modtagelse af underretning Der afholdes underretningsmøde med familien Afholdelse af børnesamtale Der vurderes at der er behov for yderlig afklaring Der træffes afgørelse om iværktsættelse af en 50 us 1) Sagens afsluttes da der ikke er grundlag for bekymring Sagen vidsteres videre til en fast rådgiver 2) Der tilbydes et rådgivningsforløb jf SEL 11 3) Der træffes afgørelse om værksættes af en 50us

5 5 Særligt om overgrebssager Når Børne- og Familierådgivningen/Ungeenheden modtager en underretning der vedrører mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser mod børn o g unge, handles der samme dag. Det betyder blandt andet at børnesamtalen skal foretages indenfor 24 timer og det skal straks vurderes, om der skal indgives en politianmeldelse. Såfremt der indgives politianmeldelse skal kommunen kontakte Børnehuset. Børnehuset har til opgave at stille fysiske rammer til rådighed for politiets afhøring af barnet/den unge og i øvrigt bistå kommunen i sagsbehandlingen med særlig vægt på de forhold, der har med overgrebet at gøre Hvis mistanken retter sig mod forældre eller andre i barnets nærmeste netværk, vil man som forældre ikke blive partshørt i de oplysninger kommunen har fået. På baggrund af konkret og individuel vurdering af underretningen og af hensyn til barnet/den unge, kan det i særlige tilfælde ske, at en rådgiver henter barnet/den unge for at følge barnet/den unge til afhøring i Børnehuset uden, at forældrene bliver orienteret eller involveret i dette. De nærmere beskrivelser af hvordan kommunen handler i sager om mistanke og viden om vold og overgreb fremgår af kommunens beredskabsplan, og kan læses her. Modtagelse og behandling af en ansøgning Behandling af ansøgninger for eksempelvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42), dækning af merudgifter (SEL 41) eller økonomisk støtte til fx efterskoleophold (SEL 52 a), sker uden udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, men behandles alene på baggrund af ansøgningen og andre relevante oplysninger. Kommunen er forpligtet til at afdække om det ansøgte er den rette hjælp og hvilket omfang hjælpen skal være, når der træffes afgørelse i sagen. Indhentning af oplysninger ved ansøgning For at mindske sagsbehandlingstid er det vigtigt at forældrene oplyser så meget som muligt i ansøgningen. Forældrene er forpligtet til at fremskaffe relevant dokumentation, som kommunen vurderer nødvendig for at behandle sagen. Yderligere kan der indhentes andre oplysninger fx fra sygehus, læge og andre relevante aktører, der har kendskab til barnet. Hvis ikke det er muligt at overholde sagsbehandlingsfristen skal familien kontaktes senest 14 dage før sagsbehandlingsfristens udløb med oplysning om, hvorfor fristen ikke kan overholdes og hvornår det forventes, at der kan træffes en afgørelse. Denne kontakt skal være skriftlig. Hvis der ansøges om ydelser, der ikke skal behandles i Børne- og Familierådgivningen eller Ungeenheden, sendes ansøgningen videre til rette myndighed. Der kvitteres for ansøgningen med oplysning om hvilken myndighed ansøgningen er sendt til. Ansøgning om økonomisk støtte Ved ansøgning om økonomisk støtte (SEL 52a) til fx efterskoleophold foretages en vurdering af det særlige behov for støtte, om efterskole vil kunne afhjælpe behovet for støtte, samt hvorvidt forældrene er ude af stand til at afholde udgiften selv. Til det skal kommunen foretage en trangsvurdering og skal derfor have oplysninger om familiens økonomiske forhold. Ansøgning om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Ved ansøgning i henhold til SEL 41 og 42, skal familien altid tilbydes et hjemmebesøg. Hvis ikke familien ønsker det, bliver ansøgningen behandlet på baggrund af det foreliggende grundlag.

6 6 Figur som illustrerer modtagelse og behandling af en ansøgning Modtagelse af ansøgning Kvittering for modtagelse af ansøgning Indhentelste af relevante oplysninger Forældrene tilbydes hjemmebesøg hvor det er aktuel Skriftlig afgørelse med klagevejledning sendes til forældrene Indhentning af oplysninger Det er kommunens pligt at indhente de nødvendige oplysninger i en sag for, for at foretage en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag. Det kan fx være oplysninger fra andre offentlige kommuner, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, andet autoriseret sundhedspersonale, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige. Der skal som udgangspunkt indhentes samtykke fra forældrene til at indhente disse oplysninger. I særlige tilfælde kan kommunen indhente oplysningerne uden samtykke, hvis dette vurderes nødvendigt for at understøtte for at imødekomme barnet eller den unges behov jf. Retssikkerhedslovens 11c. Hvis kommunen træffer afgørelse i en sag, hvor der skal indhentes oplysninger uden samtykke, har kommunen pligt til skriftligt at meddele hvilke oplysninger, kommunen har ret til at indhente uden tilladelse. Ved nye oplysninger om barnet/den unge eller familien der kan have betydning for en afgørelse, men som forældrene ikke selv er bekendt med, skal forældrene partshøres i. Hvis der er truffet afgørelse på baggrund af oplysninger som forældrene ikke er bekendt med, er afgørelsen ugyldig. Afslag på en ansøgning Hvis der gives afslag på det ansøgte, skal afslaget afgives skriftligt i form af en afgørelse om afslag. En afgørelse om afslag skal som minimum indeholde: Baggrunden for afslaget (børnefaglig undersøgelse/ansøgning) Hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet i henhold til Begrundet stillingtagen til hvilke oplysninger, der er lagt særligt vægt på Begrundet stillingtagen til oplysninger, der ikke er lagt vægt på Klagevejledning Kopi af den/de bestemmelser i lovgivningen afgørelsen er truffet i henhold til

7 7 Klage Hvis man som borger er utilfreds med en afgørelse kommunen har truffet i en sag, kan man klage over afgørelsen. De regler, kommunen har truffet afgørelsen efter, vil fremgå af den skriftlige afgørelse. Der vil også fremgå en vejledning i hvordan man klager. Hvad kan man klage over til en anden forvaltningskommune? Man kan kun klage over en afgørelse, der berører en selv eller ens barn dvs. når man er part i den sag afgørelsen vedrører. Når en afgørelse omhandler børn under 18 år, er man som forældre, der har del i forældremyndigheden, part i sagen og hvis barnet/den unge er 12 år eller derover og støtten retter sig mod barnet/den unge har barnet/den unge ret til at klage. Generelt gælder det, at det er den person, der har ansøgt om en ydelse, som part i sagen. Andre personer kan dog være part i en sag, hvis de har en væsentlig, individuel eller retlig relevant interesse i sagen. Det betyder at, forældre eller stedforældre, der ikke har del i forældremyndigheden kan i særlige tilfælde også være parter i sagen. Hvad kan man ikke klage over til en anden forvaltningskommune? Man kan ikke klage over generelle forhold ved den kommunale service og man kan heller ikke klage på andres vegne i sager, der vedrører dem. Hvis man alligevel gerne vil klage over de forhold kan man rette sin klage til centerchefen, direktøren for området eller borgmesteren. Hvad betyder det for afgørelsens ikrafttræden, at man klager? Normalt betyder det, at man klager over en afgørelse i ens sag, ikke, at denne afgørelse så ikke træder i kraft. Afgørelsen i ens sag gælder, som udgangspunkt, stadig, selvom afgørelsen behandles i en klageinstans. Der er dog visse undtagelser, hvor afgørelsen mister sin virkning, mens der klages over den: Hvis der klages over en afgørelse om, at en anbringelse udenfor hjemmet skal stoppes (Lov om Socialservice 76, stk. 3, nr. 1 eller 76 a) Hvis klagen omhandler valg af anbringelsessted (Lov om Socialservice 167, stk. 1) Hvordan klager man? Når man har modtaget den skriftlige afgørelse, skal man klage indenfor 4 uger. Man kan indgive sin klage til kommunen ved brev, mail, telefonisk eller ved at møde personligt op på kommunen. Kommunen skal på baggrund af klagen indenfor 4 uger revurdere afgørelsen. Når kommunen modtager en klage fra en borgere, revurderer kommunen sagen, og behandler sagen med de nye oplysninger. Kommunen vurderer om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, eller kun delvist imødekommer klagen, sender kommunen selv klagen videre til Ankestyrelsen, der skal behandle klagen. Hvad kan klagen resultere i? Ankestyrelsen kan vælge at træffe disse afgørelser i en klagesag: De kan afvise at behandle klagen fx hvis klagefristen er overskredet. De kan fastholde den afgørelse, som kommunen har truffet i sagen. De kan sende sagen hjem til kommunen med et påbud til kommunen om at behandle sagen igen. De kan ophæve den tidligere afgørelse i sagen fx fordi, der er alvorlige fejl i afgørelsen. De kan ændre den tidligere afgørelse i sagen og træffe en anden afgørelse.

8 8 Hvis man er utilfreds med klageinstansens afgørelse Hvis man også er utilfreds med klageinstansens afgørelse, kan den i meget få tilfælde klages over og dermed bringes videre i systemet. For afgørelser, der er truffet i børnesager gælder det, at der alene kan klages over Ankestyrelsens afgørelse, når afgørelsen er truffet i kommunens særlige Børne- og Ungeudvalg. Hvis sagen, som Ankestyrelsen behandler, vedrører en afgørelse, som kan indbringes for retten, har Ankestyrelsen pligt til at gøre opmærksom på dette og vejlede om fristen for at indbringe Ankestyrelsens afgørelse for retten. Afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse En børnefaglig undersøgelse er en undersøgelse der afdækker et barn/en ung og en families udækket behov. Undersøgelse gennemføres, hvis det vurderes, at barnet, den unge eller familien har behov for særlig støtte. Kommunen kan træffe afgørelse om iværksættelse eller ikke at iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Såfremt forældrene ikke er enige i afgørelse, skal forældrene have en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Baggrunden for, at kommunen iværksætter en børnefaglig undersøgelse, kan være: En henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv anmoder om hjælp eller særlig støtte. På baggrund af underretninger blive gjort opmærksom på, at hjælp eller støtte til et barn eller en ung er eller kan blive aktuel. Kommunen kan selv blive opmærksom på barnet eller den unge, f.eks. gennem undersøgelse af andre søskendes forhold. En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Sundhedsforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold Undersøgelsen skal resultere med en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet og familien, og hvis det er tilfældet hvilke foranstaltninger, der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov. Ved opstart af den børnefaglige undersøgelse, udarbejder rådgiver en plan for undersøgelsen, som giver et overblik over de forskellige mødetyper og mødedatoer. I plan skal det også fremgå hvornår det forventes, at undersøgelsen er færdig. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. Som tidligere nævnt kan der være indsatser og ydelser som ikke kræver en børnefaglig undersøgelse, eksempelvis rådgivningsforløb efter SEL 11, dækning af tabt arbejdsfortjeneste jf SEL 42 eller dækning af merudgifter SEL jf.41. Handleplan SEL 140 Hvis den børnefaglige undersøgelse resulterer i, at der skal iværksættes særlig støtte i henhold til servicelovens 52, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen har til formål at beskrive mål og formål med den særlige støtte, der iværksættes. Handleplanen skal danne udgangspunkt for den lovpligtige opfølgning i sagen.

9 9 Afgørelse om iværksættelse af foranstaltning/støtte Træffes der afgørelse om iværksættelse af en støtteforanstaltning efter SEL 52, eller afgørelse på en konkret ansøgning, skal afgørelsen være skriftligt. Den skriftlige afgørelse skal indeholde følgende punkter: Baggrunden for afgørelsen (børnefaglig undersøgelse/ansøgning) Hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet i henhold til Begrundet stillingtagen til hvilke oplysninger, der er lagt særligt vægt på Begrundet stillingtagen til oplysninger, der ikke er lagt vægt på Klagevejledning Kopi af den/de bestemmelser i lovgivningen, afgørelsen er truffet i henhold til. Iværksættelse af foranstaltning Hvis kommunen og forældre/barn/unge er enige om støtten, skal denne iværksættes i henhold til gældende sagsbehandlingsfrister. Som udgangspunkt vælges altid kommunal leverandør, hvis en sådan findes. Opfølgning Når der er iværksat foranstaltninger i henhold til servicelovens 52 skal første opfølgning ske efter 3 måneder og derefter skal der ske opfølgning mindst hvert halve år. Opfølgningen har til formål at sikre, at den udarbejdede handleplan stadig er aktuel hvad mål og formål angår. Ved støtte i henhold til de handicapkompenserende bestemmelser skal der ske en opfølgning mindst en gang om året. Ved opfølgning følges samme proces som ved nye ansøgninger. Dvs. at der, hvis det er relevant, indhentes nye status fra sygehus, læge mv. og afholdes hjemmebesøg således, at familiens samlede situation inddrages som led i opfølgningen. Til sidst træffes der en skriftlig afgørelse om støtten kan gives uændret, eller om der ændres i den bevilgede støtte. Afgørelsen fremsendes til familien. Hvis man får hjælp fra kommunen, har man pligt til at oplyse kommunen hvis der er forhold, der har betydning for støtten, ændrer sig. Ophør Hvis det i forbindelse med opfølgningen vurderes, at handleplans mål er opnået, eller at støtten ikke har den ønsket effekt, skal indsatsen ophøre. Hvis forældre/barn/den unge er uenig denne vurdering, skal familien have en skriftlig afgørelse hvor begrundelsen og vurdering for afgørelsen fremgår. Afslutning af en sag En sag afsluttes når barnets vanskeligheder er af en sådan karakter: at det vurderes, at barnet/den unge ikke har brug for særlig støtte mere at handleplanens (SEL 140) mål og formål er opnåede at disse ikke falder ind under de lovgivningsmæssige bestemmelser for handicap kompenserende ydelser eller anden støtte i henhold til servicelovens bestemmelser når forældrene eller den unge over 15 år ikke ønsker kommunens støtte mere En sag afsluttes også når der ikke har været aktive undersøgelser, indsatser eller udbetalt ydelser i en periode på 3 mdr.

10 10 Overgang mellem Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden Når en ung bliver 16 år eller når den unge afslutter 9. klasse overgår sagsbehandlingen som udgangspunkt til Ungeenheden. Allerede ved det 15. år begynder forberedelsen til overgangen. Forberedelsen består i, at faglig konsulent i Børne- og Familierådgivningen forbereder faglig konsulent i Ungeenheden om, at det er vurderet, at den unge formentlig vil få brug for støtte ud over det 16. år. Dette gøres fordi Ungeenheden skal have tid til at finde den rette rådgiver til sagen og kunne disponere evt. kommende udgifter. Figuren nedenfor er en visuel fremstilling af proceduren for overlevering af børne-/ungesager mellem Børneog Familierådgivningen og Ungeenheden. Faglig konsulenter fra BF og UE mødes 1. gang om måneden og gennemgår de unge der skal overgå til UE de næste 3 måneder. Faglig konsulent i BF gør rådgiver opmærksom på at sagerne snart skal overleveres og sikre at de bliver ajourført. BF rådgiver genemgår tjekliste for overdragelse og sikrer, at alle punkter er opfyldt. Vurdering efter 140. stk 3, skal fortages af rådgiver i BF inden overlevering BF rådgiver opretter aktivitet i DUBU: Øvrige - overskrift: faglig vurdering ifm. overlevering til UE Faglig konsulent i BF tjekker sagen igennem, og overfører herefter aktiviteten til faglig konsulent i UE BF rådgiver skriver en kort anamnese i aktiviteten og vedhæfter tjeklisten. Aktiviteten overføres til faglig konsulent i BF Faglig konsulent i UE tjekker den fremsendte sag, og når den er godkendt overføres hele sagen til rådgiver i UE Såfremt der er behov for overleveringsmøde indkalder BF rådgiver Rådgiver i UE skriver en mail til rådgiver i BF, og familien når sagen er overtaget

11

12 Ringsted Kommune Børne- og Familierådgivningen Hækkerupsvej Ringsted Tel.: Mail: Ungeenheden Nørregade Ringsted Tel.: Mail:

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider 2 Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider Indledning Ifølge Retssikkerhedslovens 3 skal Kommunalbestyrelsen på de

Læs mere

Baseline. Områdechefer og områdejuristers gennemgang af

Baseline. Områdechefer og områdejuristers gennemgang af Sagstrin Procentdel af korrekte sager ud af antal udtrukne sager Antal korrekte sager ud af antal udtrukne sager Procentdel af korrekte sager ud af antal udtrukne sager Antal korrekte sager ud af antal

Læs mere

Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2

Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2 Bilag 1, Oversigt over spørgsmål i ledelsestilsynsmodel 1 og 2 Indholdsfortegnelse Modtagelse af underretning... 2 Børnefaglig undersøgelse... 4 Handleplan ifb med forebyggende foranstaltning... 7 Handleplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:

Bilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Sagsbehandler: Distrikt: Skoledistrikt: Aktuelle foranstaltninger Sæt X Pris pr.mdr Varighed Konsulentbistand

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning 3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning 2018 Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Børne- og Familierådgivningen a. Organisering i Børne- og Familierådgivningen

Læs mere

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Dette skema viser udviklingen i lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unges ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet har

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard Handleplan

Kvalitetsstandard Handleplan Aabenraa kommune Juni 2018 Kvalitetsstandard Handleplan Indhold Handleplansmøder... 1 Hvornår skal der udarbejdes handleplaner... 2 Indhold i handleplaner... 3 Særligt for døgnanbringelser i Aabenraa kommune...

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt. Systematisk kvalitetssikring

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt. Systematisk kvalitetssikring Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Systematisk kvalitetssikring Projekt Kvalitet i sagsbehandlingen Succeskriterier: Der skal være lovmedholdelige afgørelser, hvor der

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte

Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte Notatark Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte 8. februar 2018 - Sagsnr. 18/2869 - Løbenr. 29817/18 I Kolding kommune er ansvaret for sagsbehandling

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10.12.13 Acadre 13/18509 Indledning

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2009 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For børn, unge og deres familier. Ishøj Kommune 1 I denne pjece

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Herunder findes en vejledning til de elementer, der kan indgå i udarbejdelsen af retningslinjer for sagsbehandlingen. 1. Indhold i retningslinjer

Læs mere

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder Notatark Emne: s afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder 13. oktober 2018 - Sagsnr. 18/26740 - Løbenr. 246575/18 Kolding Kommune træffer på det sociale område en række forskellige afgørelser

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Herlev Kommunes beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år

Herlev Kommunes beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år Herlev Kommunes beredskabsplan 2019 2023 ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år April 2019 Indhold Om beredskabsplanen...3 Lovgrundlag...3 Om børnesamtaler...3

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

Ved konstatering af eller henvendelse om mobning

Ved konstatering af eller henvendelse om mobning Sådan bliver I klar Som kommunalbestyrelse skal I sørge for, at alle kommunale skoler har en forebyggende antimobbestrategi, der er egnet til formålet, herunder en strategi for håndtering af digital mobning.

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder

Brønderslev Kommune. Sammenhængende Børnepolitik. BILAG B: Sagsstandarder Sammenhængende Børnepolitik BILAG B: Sagsstandarder 1. udgave 13.12.2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag B: B1. B2. B3. B4. B5. Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Servicestandard for familieorienteret rådgivning herunder tilbud om åben anonym rådgivning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 1 og 2 Mål med indsats Målet er at yde gratis råd og vejledning, herunder lave

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Orientering om Underretninger 1. halvår 2018

Orientering om Underretninger 1. halvår 2018 Punkt 3. Orientering om Underretninger -058400 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status på Underretninger for. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere