VEDTÆGT FOR DANA ARBEJDSLØSHEDSKASSE FOR SELVSTÆNDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT FOR DANA ARBEJDSLØSHEDSKASSE FOR SELVSTÆNDIGE"

Transkript

1 VEDTÆGT FOR DANA ARBEJDSLØSHEDSKASSE FOR SELVSTÆNDIGE A-KASSE FOR SELVSTÆNDIGE

2 03 VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 AFSNIT 2 AFSNIT 3 AFSNIT 4 AFSNIT 5 AFSNIT 6 AFSNIT 7 AFSNIT 8 AFSNIT 9 BILAG 1 BILAG 2 BILAG 3 SIDE Formål og hjemsted...3 Anerkendelse...3 Medlemsretten...3 Medlemmernes rettigheder...4 Medlemmernes pligter...5 Forskellige bestemmelser...6 A-kassens administration...6 Regnskab og revision...11 Vedtægtens ikrafttræden m.v Optagelsesberettigede personer...13 Regionsfortegnelse...13 Procedure ved valg...14 Vedtægten er revideret oktober 2018

3 04 VEDTÆGTER 05 VEDTÆGTER Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 DANA Arbejdsløshedskasse for selvstændige har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal DANA medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse. Stk. 2. DANA har hjemsted i Værløse. Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af repræsentantskabet. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 4. Udgået. Stk. 5. Et fuldtidsforsikret, ledigt medlem, der alene ønsker at påtage sig deltidsarbejde, kan efter skriftlig anmodning overflyttes til deltidsforsikring med virkning fra det tidspunkt, hvor DANA har modtaget anmodningen. Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler til efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Afsnit 2 ANERKENDELSEN 2 DANA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). Stk. 2. DANA er en tværfaglig arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere, jfr. 32, stk. 1, nr. 1, litra d i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Afsnit 3 MEDLEMSRETTEN 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 3. En person, som har nået folkepensionsalderen, er berettiget til at være medlem af DANA som seniormedlem. Stk. 2. DANAs faglige område omfatter alle selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere. Som selvstændig erhvervsdrivende betragtes personer, der opfylder betingelserne herfor i medfør af Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, Beskæftigelses-ministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), jf. bilag 1. 5 Optagelse i DANA er ikke gyldig, før a- kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. 6 Udmeldelse af DANA kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen. Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til DANA til datoen for overflytning. Afsnit 4 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER I. RET TIL DAGPENGE M.V. 7 DANA yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 8 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut.

4 06 VEDTÆGTER 07 VEDTÆGTER Stk. 2. DANA skal modtage dagpengekort og andre ydelseskort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Der kan kun udbetales dagpenge for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i a-kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb. Et medlem kan dog få udbetalt dagpenge, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have sendt månedsoplysningerne rettidigt. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal DANA enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via Min side på DANAs hjemmeside på internettet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt udbetalt nettobeløb. II. ANDRE RETTIGHEDER 9 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til DANAs ledelse og revision. Stk. 2. Der henvises til vedtægtens afsnit 7, 19, stk. 6. Stk. 3. Ethvert medlem har ret til at deltage i DANAs medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 15, stk. 2. Stk. 4. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det DANAs pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med DANAs regnskab. Afsnit 5 MEDLEMMERNES PLIGTER I. PLIGT TIL AT BETALE MEDLEMS- BIDRAG 10 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og af a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis forud. II. ANDRE PLIGTER 11 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til DANA, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i DANA og ved møder, som DANA har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra DANA, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Stk. 3. Medlemmer, der modtager ydelser fra DANA, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 2-3 medfører anvendelse af vedtægtens 15, stk. 1. Afsnit 6 FORSKELLIGE BESTEMMELSER 13 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via DANAs hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udgår. 15 Forseelser over for DANA kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter jf. 11, stk.2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse. Afsnit 7 A-KASSENS ADMINISTRATION A. ADMINISTRATIV STRUKTUR 16 DANA er en centralt ledet kasse, organiseret i regioner, jf. regions-fortegnelsen i bilag 2, under en fælles ledelse, der benævnes bestyrelsen, jf. nedenfor under B. Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af en region kan kun ske efter bestyrelsens vedtagelse i hvert enkelt tilfælde. Ved oprettelse eller nedlæggelse af en region skal meddelelse herom omgående tilsendes Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 3. Enhver region skal omfatte mindst medlemmer. Går medlemstallet ned herunder, kan bestyrelsen ophæve regionen.

5 08 VEDTÆGTER 09 VEDTÆGTER Stk. 4. Oprettelse, nedlæggelse og flytning af regionskontorer kan kun ske efter bestyrelsens vedtagelse i hvert enkelt tilfælde. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et regionskontor skal der sendes meddelelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 17 A-kassens administration ledes af en af bestyrelsen ansat administrator, der benævnes adm. direktør. Den adm. direktør har, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse af a-kassen. Den adm. direktør kan indkaldes til at deltage i medlemsmøder, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Stk. 2. Hovedkontoret udbetaler dagpenge m.v. og varetager ved brug af IT den administration, der er forbundet med udbetalingerne, samt fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinier, der fastsættes af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 18 Ethvert kontor, der er oprettet under DANA, skal administreres i overensstemmelse med de anvisninger, som bestyrelsen har givet. Stk. 2. DANAs bestyrelsesmedlemmer, revisor og repræsentanter skal iagttage tavshed om a-kassens forhold og om, hvad disse i øvrigt bliver bekendt med i egenskab af medlemsvalgte, og som ifølge sagens natur ikke bør komme til tredjemands kundskab. Tavshedspligten fortsætter efter den medlemsvalgte er fratrådt. Manglende overholdelse af tavshedspligten kan medføre, at der ifaldes ansvar efter almindelige erstatningsretlige regler. B REGIONALE MEDLEMSMØDER, BESTYRELSE OG FORMANDSKAB 19 Bestyrelsen indkalder til ordinære medlemsmøder i regionerne, jf. bilag 2, i ulige år med afholdelse i marts eller april måned, første gang i marts eller april Stk. 2 På mødet vælges først regionens bestyrelsesmedlemmer (i det omfang disse er på valg). Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges nuværende medlemmer af DANAs bestyrelse og repræsentanter med minimum 2 års erfaring. I den enkelte region skal der til enhver tid være valgt: Region 1 3 medlemmer Region 2 1 medlem Region 3 1 medlem Region 4 2 medlemmer Region 5 3 medlemmer Disse bestyrelsesmedlemmer er sammen med de i 19, stk. 4 nævnte personer, regionernes repræsentanter. Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år og således, at hvert andet år er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg. Funktionsperioden tiltrædes umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. 23. Overgangsordning ved valgene i foråret 2017 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5, Ingen på valg,,, Stk. 4. På mødet vælges dernæst for 2 år yderligere 6 repræsentanter for regionen. Disse repræsentanter har bl.a. som funktion at tjene som suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Der vælges ikke suppleanter for repræsentanterne, som fungerer indtil næste medlemsmøde. Stk. 5. Et medlem har stemmeret og er valgbar i den region, hvor medlemmet bor, jf. bilag 2. For et medlem, der bor i udlandet, men driver selvstændig virksomhed eller er ansat i en virksomhed i Danmark, er virksomhedens adresse bestemmende for, hvilken region medlemmet har stemmeret og er valgbar i. For et medlem, der oppebærer efterløn, men hverken bor eller arbejder i Danmark, er den seneste kendte bopæl i Danmark bestemmende for, hvilken region medlemmet har stemmeret og er valgbar i. Stk. 6. Nuværende såvel som tidligere ansatte i DANA er dog afskåret fra at lade sig vælge til DANAs bestyrelse og revision. (Indsat efter DANAs repræsentantskabsmøde den 12. maj 2012). 20 Regionens medlemsmøde indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved tilsigelse, f.eks. ved avertering i medlemsbladet. Samtidig indkaldes til repræsentantskabsmøde i april eller maj måned, jf. 23. Stk. 2. Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens orientering om den forløbne periode 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 4. Valg af repræsentanter 5. Eventuelt Stk. 3. Ekstraordinært medlemsmøde kan indkaldes med mindst 7 dages varsel, f.eks. ved annoncering i dagspressen, når bestyrelsen måtte ønske det, eller når mindst 100 medlemmer af en region skriftligt fremsætter motiveret begæring derom til et af regionens bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal, idet skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer begærer det, samt ved alle personvalg hvortil der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Stk. 5. Under afstemninger kan der ikke afgives stemme ved fuldmagt. Stk. 6. De regionale repræsentanter afholder møde efter behov.

6 010VEDTÆGTER 11 VEDTÆGTER 21 Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt, og varetager i øvrigt a-kassens øverste ledelse under ansvar overfor repræsentantskabsmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen - såvel hovedkontor som regionskontorer - har ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Stk. 2 Bestyrelsen består af det antal medlemmer, som regionerne har valgt i henhold til vedtægtens 19, stk. 2, jf. stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv for to år med formandskab bestående af bestyrelsesformand, næstformand og 2. næstformand. Stk. 3. Suppleanterne tiltræder bestyrelsen i indstillingsorden, således at et medlem fra en region suppleres af et nyt medlem fra samme region. Stk. 4. Hvis formanden fratræder inden for en valgperiode, tiltræder næstformanden som formand indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis næstformanden fratræder, herunder for at blive formand, inden for en valgperiode, tiltræder 2. næstformanden som ny næstformand indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis 2. næstformanden fratræder, herunder for at blive næstformand eller formand, i valgperioden, vælger bestyrelsen af sin midte en ny 2. næstformand, der fungerer indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst totredjedele (2/3) af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis formanden hverken har stemt for eller imod et forslag, og der er stemmelighed, bortfalder forslaget. Stk. 6. A-kassen tegnes af totredjedele (2/3) af de tilstedeværende beslutningsdygtige bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde. 22 Formandskabet (formand, næstformand og 2. næstformand tilsammen) vejleder den adm. direktør om a-kassens daglige ledelse og handler på bestyrelsens vegne i det omfang bestyrelsen har tillagt formandskabet kompetence. Stk. 2. Formandskabet samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, samt når mindst 2 medlemmer af formandskabet forlanger det. C. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 23 I ulige år, første gang i 1999 afholdes i april eller maj ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er DANAs højeste indre myndighed jf. dog nedenfor under D. Stk. 2. Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst tre ugers varsel ved tilsigelse, f.eks.ved avertering i medlemsbladet, jf. 19 og 20, stk. 1. Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Stk. 4. Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse af repræsentanterne med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles. Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet, og når mindst totredjedele (2/3) af repræsentanterne er til stede. 24 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om den forløbne periodes virksomhed 3. Orientering om den seneste regnskabsperiode samt orientering om årets budget 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af honorarer m.v. jf. 24, stk Konstituering af formandskab, jf. 21, stk. 2. Bestyrelsesformanden meddeler repræsentantskabet, hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig med: a. Bestyrelsesformand b. Næstformand c. 2. næstformand 7. Valg af 2 revisorer jf. 24, stk Eventuelt Hvis der er stillet forslag om ændring af a-kassens vedtægter, skal det fremgå af dagsordenens pkt. 4. Stk. 2. Repræsentantskabsmødet vælger to revisorer til at revidere a-kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være statsautoriseret. Såfremt en af disse fratræder i en valgperiode, vælger bestyrelsen en ny revisor. Stk. 3. Samtlige valg samt bestyrelsens sammensætning skal straks meddeles Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og gælder for tiden indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 4. Enhver repræsentant kan stille forslag, der skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Disse forslag samt regnskab, budget og forslagene fra bestyrelsen udsendes til repræsentanterne senest 7 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog 3 vedrørende anerkendelsens bortfald, hvortil der kræves trefjerdedele (3/4) af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 10 repræsentanter forlanger det samt ved personvalg, hvortil der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

7 12 VEDTÆGTER 13 VEDTÆGTER Stk. 6. Repræsentantskabsmødet eller bestyrelsen efter repræsentantskabsmødets bemyndigelse fastsætter honorarer til formand, næstformand og 2. næstformand samt andre honorarer m.v., herunder rejseudgifter og diæter til repræsentanterne. Eventuelle reguleringer afgøres af bestyrelsen for så vidt disse reguleringer holdes inden for de på arbejdsmarkedet gældende satser. Reguleringer, som er affødt af ændringer i a-kassens administration, kan ligeledes afgøres af bestyrelsen. Stk. 7. Alene repræsentantskabsmødet, jf. dog nedenfor under D og 29, stk. 6, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægter, dog under forbehold af direktøren for Arbejdsdirektoratets godkendelse. D. URAFSTEMNING 25 Mellem repræsentantskabsmøderne kan bestyrelsen godkende at lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af bestyrelsen. Afsnit 8 REGNSKAB OG REVISION 26 DANAs regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for DANAs virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de på repræsentantskabsmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at DANA kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven. 27 DANAs indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. DANAs midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 28 De revisorer, der er valgt på repræsentantskabsmødet, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Stk. 3. Bestyrelsen, de valgte revisorer og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i evt. afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN M.V. 29 Nærværende vedtægt, der er revideret på DANAs repræsentantskabsmøde den 6. november 2016, og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. januar 2017, træder i kraft straks, jf. dog 4, stk. 1, 2. pkt. Stk. 2. Samtidig ophæves den under 12. maj 2012 reviderede vedtægt med dertil hørende tillægsblade. Stk. 3. A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse på DANAs hjemmeside eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Stk. 4. DANAs vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8 14 VEDTÆGTER 15 VEDTÆGTER Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. stk. 5. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bilag 1 OPTAGELSESBERETTIGEDE PERSONER I Arbejdsløshedsforsikringen anses følgende grupper for omfattet af betegnelsen selvstændige erhvervsdrivende, hvilket har betydning for deres regelanvendelse. Som selvstændige erhvervsdrivende betragtes også personer, der driver selvstændig virksomhed gennem anpartsselskaber, aktieselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber, og personer der er beskæftiget i ægtefællens virksomhed. Administrerende direktører og andre ledere, der ikke henhører under funktionærloven, har status som lønmodtagere. Ved afgørelsen af, hvem der skal betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende, lægger a-kassen til grund de til enhver tid gældende regler for, hvem der har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand. Desuden optages lønmodtagere. Bilag 2 REGIONSFORTEGNELSE Medlemmer henføres til en af nedennævnte fem regioner: Region 1 Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby, Vallensbæk. Region 2 Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg. Region 3 Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø og på Færøerne og Grønland. Region 4 Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Hedensted, Horsens, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa. Region 5 Brønderslev-Dronninglund, Favrskov, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Odder, Randers, Rebild, Ringkøbing, Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Aalborg, Århus. Bilag 2 er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet den 15. november 2006, med virkning fra den 1. januar Bilag 3 PROCEDURE VED VALG Procedure ved valg til DANAs bestyrelse og repræsentantskab jf. vedtægtens 20 Valg til DANAs bestyrelse og repræsentantskab foregår på medlemsmøderne skriftligt ved brug afstemmesedler. Inden valghandlingen gives de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv over for de øvrige fremmødte medlemmer. Bestyrelsesposter Der stemmes først om evt. bestyrelsesposter. Repræsentantskabsposter Dernæst stemmes om, hvem der skal være regionens repræsentanter. Der skal vælges seks repræsentanter. Der skal vælges seks repræsentanter. Hvert medlem kan stemme på seks kandidater som repræsentant, (eller det antal kandidater, der er stillet op, hvis der er færre end seks). De op til seks kandidater, der opnår flest stemmer, indtræder som repræsentanter i DANAs repræsentantskab. Ved stemmelighed afholdes der en ny afstemning mellem kandidater med lige mange stemmer. Repræsentanterne er suppleanter for regionens bestyrelsesmedlem(er), således at den repræsentant, der opnåede højest stemmetal er første suppleant og så fremdeles. Valgprocedurer 2017 I hver region vælges på medlemsmøderne bestyrelsesmedlem(mer) og seks repræsentanter for 2 år. Bestyrelsesmedlemmernes fordeling på regioner: Region 1 3 medlemmer Region 2 1 medlem Region 3 1 medlem Region 4 2 medlemmer Region 5 3 medlemmer Ved valgene i foråret 2017 er der særlige hensyn pga. ændringerne. (Overgangsordning) Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 1 ikke på valg Ingen på valg

9 DANA.DK A-KASSE FOR SELVSTÆNDIGE Hovedkontoret Kirke Værløsevej Værløse Telefon

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

BUPL-A s Vedtægter. Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016

BUPL-A s Vedtægter. Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016 BUPL-A s Vedtægter Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016 Formål og hjemsted 1. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Kristelig A-kasse Vedtægt 2018

Kristelig A-kasse Vedtægt 2018 Kristelig A-kasse Vedtægt 2018 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 728 af 12/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10201

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie

VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie INDHOLD Afsnit 1 - Formål og hjemsted, 1... 3 Afsnit 2 - Anerkendelsen, 2-3... 3 Afsnit 3 - Medlemsretten, 4-6... 3 Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2018 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016

Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016 Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016 Afsnit 1- Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A-kasse). FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har udelukkende

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

I bilagstabel A findes en oversigt over de udfaldstruede medlemmer fordelt på kommuner.

I bilagstabel A findes en oversigt over de udfaldstruede medlemmer fordelt på kommuner. 2. september 202 OJ/he Note vedr. udfaldstruede medlemmer i HK s a-kasse I foråret 200 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som bl.a. indebar en reduktion af dagpengeperioden fra 4 til

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Detaljeret uddannelsesplan - skole

Detaljeret uddannelsesplan - skole Detaljeret uddannelsesplan - skole På de følgende sider kan I se datoerne for hvornår uddannelsen af hhv. jeres kommunale administrator(er), superbrugere for administrativt personale og pædagogisk personale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling.

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse har besluttet, at KL skal udarbejde et nyt nøgletalskoncept

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere