I den moderne danske økonomiske og politiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den moderne danske økonomiske og politiske"

Transkript

1 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets politik viser artiklen, hvorledes partiet i begyndelsen af 1950 erne med inspiration fra Sverige integrerede arbejdsmarkedspolitikken som et nyt redskab i sin økonomiske politik. 1 I den moderne danske økonomiske og politiske historie markerer perioden på en række områder et skel, som meget rammende er blevet kaldt grænseområdet mellem den korte og den lange efterkrigstid. 2 På det økonomiske område påførte Englands devaluering i 1949 og råvareprisstigningerne som følge af Korea-krigens udbrud i 1950 Danmark et kraftigt forværret bytteforhold i udenrigshandelen, som kom til at præge den danske økonomi i en lang årrække derefter. Desuden var de handelsliberaliseringer, der blev gennemført indenfor det europæiske økonomiske samarbejde, OEEC, uheldige for Danmark, da de først og fremmest ramte de kvantitative restriktioner, som Danmarks udenrigshandel i høj grad byggede på, mens andre landes toldrestriktioner fik lov at blive. Også det politiske billede ændredes i De økonomiske problemer kombineret med en betydelig politisk modstand mod den socialdemokratiske regerings direkte indgreb i økonomien førte til et regeringsskifte i oktober, da regeringen kom i mindretal på Retsforbundets forslag om at ophæve smørrationeringen. Venstre og De Konservative dannede en ny regering, der ikke gik af vejen for at gennemføre de nødvendige forbrugsbegrænsninger med generelle finanspolitiske stramninger frem for direkte reguleringer af priser og varemængder. Der kom til at blæse mere liberalistiske vinde over landet med en stigende arbejdsløshed til følge. Spørgsmålet er nu, om perioden omkring 1950 også kan siges at markere et brud i Socialdemokratiets politik. Det bærende synspunkt i denne artikel er, at den politik for den lange efterkrigstid, som Socialdemokratiet formulerede i perioden , ganske vist førte til et mere nuanceret syn på de økonomiske midler, men kun for mere effektivt at kunne gennemføre det samme politiske mål: fuld beskæftigelse. 3 Det skal vises, hvordan de socialdemokratiske økonomer med inspiration fra Sverige integrerede tankerne om en aktiv arbejdsmarkedspolitik i partiets fuldbeskæfti-

2 62 ARBEJDERHISTORIE NR gelsespolitik som en løsning på de problemer, den hidtil førte politik var løbet ind i omkring Desuden skal det skitseres, hvilken afgørende rolle Arbejdsmarkedskommissionen, der var blevet nedsat i 1949, fik i forbindelse med den praktiske udformning af den nye socialdemokratiske fuldbeskæftigelsespolitik. Men for at kunne forklare, på hvilken måde partiets fuldbeskæftigelsespolitik ændrede sig efter 1950, er det dog nødvendigt først at kaste et kort blik på den politik, der var blevet ført i perioden , og de problemer, den var løbet ind i. Fremtidens Danmark s beskæftigelsespolitik Der har i de senere år været ført en intens debat om de økonomiske midler, som Socialdemokratiet opstillede for sin efterkrigspolitik i arbejdsprogrammet Fremtidens Danmark fra Navnlig programmets nye syn på finanspolitikken har været heftigt debatteret. 4 Med den store opmærksomhed, programmets finanspolitiske tanker har været genstand for, må det dog ikke glemmes, at programmets lad os nøjes med at kalde dem moderne finanspolitiske ideer kun var ét middel blandt flere til at opnå et bestemt politisk mål: Den fulde beskæftigelse. I Fremtidens Danmark blev kampen mod arbejdsløsheden ikke blot betragtet som et nødvendigt socialt hensyn, men som en afgørende måde, hvorpå demokratiet skulle bevise sit værd. 5 Erfaringerne fra tredivernes arbejdsløshedskrise sagde, at borgerne ville miste tilliden til det demokratiske system, hvis det ikke var i stand til at forhindre længerevarende arbejdsløshedsperioder. Motiverne til at holde den fulde beskæftigelse som overordnet mål for den økonomiske politik var altså ikke først og fremmest af økonomisk art. Det var et klart politisk motiveret mål. De midler til at opnå den fulde beskæftigelse, som programmet skitserede, var dog økonomiske. For at bekæmpe de økonomiske kriser skulle staten føre en moderne konjunkturpolitik, hvor en eventuel nedgang i efterspørgslen efter arbejdskraft skulle undgås ved at føre en finanspolitik, der kunne holde forbrug og investeringer oppe. 6 Konjunkturpolitikken indgik dog kun som en del af et langt mere storstilet fuldbeskæftigelsesprojekt, der stræbte efter en gradvis industrialisering af landet. Udviklingen siden trediverne tydede på, at landbruget ikke i længden kunne skaffe beskæftigelse til den stadigt voksende befolkning og snarere måtte formodes at ville skille sig af med arbejdskraft. Hvis der i fremtiden skulle skabes fuld beskæftigelse i Danmark, måtte der derfor finde en udvidelse af industri- og håndværksfagene sted. En rationalisering af produktionen samt en aktiv statslig regulering af import og eksport, der skulle fremme småindustri og håndværk, var vigtige elementer i den strukturforandrende fuldbeskæftigelsespolitik, som blev skitseret i Fremtidens Danmark. 7 Med Fremtidens Danmark havde Socialdemokratiet altså opstillet en plan til opnåelse af fuld beskæftigelse, der kombinerede en moderne konjunkturpolitik med en planøkonomisk strategi for en gradvis industrialisering af landet. Kodeordene i planen var effektivisering af produktionen, udvidelse af eksporten og økonomisk vækst. Problemerne i beskæftigelsespolitikken Socialdemokratiet fulgte i de første fire-fem år efter krigen den beskæftigelsespolitiske linie, som var blevet udformet i Fremtidens Danmark. Retorikken blev med tiden modereret, men hovedtrækkende var de samme. 8 Politikken løb dog ind i to afgørende problemer: Det ene var af principiel art og fandtes sådan set allerede fra 1945, det andet opstod i forbindelse med handelsliberaliseringerne fra Det principielle problem i fuldbeskæftigelsespolitikken vedrørte spørgsmålet om lønningernes fastsættelse. Til dette spørgsmål formåede Fremtidens Danmark ikke at give et svar, der på en tilfredsstillende måde forenede det økonomisk hensigtsmæssige med det politisk mulige.

3 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 63 I et samfund, hvor der blev ført en aktiv konjunkturpolitik med de generelle finanspolitiske midler, som Fremtidens Danmark opstillede, ville fagbevægelsens frie ret til at føre lønpolitik være en alvorlig destabiliserende faktor. Når der var opnået bare tilnærmelsesvis fuld beskæftigelse, ville fagbevægelsen stå så stærkt, at den kunne kræve lønstigninger, der oversteg stigningen i produktionen, og der ville blive skabt inflation. Den økonomisk set oplagte løsning på dette problem var at lade lønningerne regulere fra centralt hold, ligesom det skete med mange andre faktorer i samfundet. 9 Politisk set var denne tanke dog uacceptabel for fagbevægelsen, da bevægelsens eksistensberettigelse var tæt knyttet til den frie forhandlingsret. Derfor blev sådanne tanker da også kun formuleret i meget vage og tvetydige vendinger i Fremtidens Danmark. 10 Det andet problem, der stødte til med OE- EC s handelsliberaliseringer fra 1949, berørte ikke blot den finanspolitiske konjunkturpolitik, men hele det planøkonomiske beskæftigelses- og industrialiseringsprojekt. Afviklingen af importreguleringen havde afgørende betydning for penge- og finanspolitikkens funktion. Uden kontrol med udenrigshandelen kunne et truende betalingsbalanceunderskud nu kun bekæmpes med en pengeog finanspolitisk stramning. Den nye rolle som beskæftigelsesfremmende faktor, den generelle økonomiske politik var blevet tildelt siden 1945, måtte derfor vige til fordel for dens klassiske funktion som middel til at regulere betalingsbalancen. 11 Med de generelle økonomiske midler kunne efterspørgslen herefter kun hæves til det punkt, hvor der opstod inflation og betalingsbalanceunderskud, og derfra var der stadig langt til fuld beskæftigelse. 12 Desuden førte opgivelsen af den statslige kontrol med udenrigshandelen til afgørende problemer for det planøkonomiske industrialiseringsprojekt. Kontrollen med tildelingen råvarer og eksportordrer indgik som nævnt som et af de vigtige elementer i industrialiseringspolitikken. Problemet var dog, at mulighederne for derigennem at begunstige industrien var begrænset til en prioritering mellem de virksomheder, der selv ønskede at udvide produktionen. For at systemet overhovedet kunne fungere, var det derfor en vigtig forudsætning, at der fandtes en stor generel efterspørgsel i samfundet, som kunne fremme erhvervenes frivillige investeringslyst. 13 Da nu kontrollen med udenrigshandelen så ud til langsomt at glide staten af hænde, og finansog pengepolitikken ikke længere kunne bruges til at opretholde det nødvendige efterspørgselsoverskud, var denne industrialiseringsstrategi reelt sat ud af kraft. Da Hans Hedtofts regering trådte tilbage i efteråret 1950, var der således både alvorlige principielle og praktiske problemer i Socialdemokratiets fuldbeskæftigelsespolitik, der kræ-vede overvejelse: Hvordan bevarede man fagbevægelsens ret til at føre lønforhandlinger i et samfund med fuld beskæftigelse? Hvordan kunne man skabe fuld beskæftigelse, når finans- og pengepolitikken nu kun i begrænset grad kunne fremme beskæftigelsen? Og var det overhovedet muligt at føre planøkonomisk industrialiseringspolitik uden direkte kontrol med udenrigshandelen? Det svenske forbillede I sine erindringer Travl tid, god tid omtaler Jens Otto Krag sit møde i maj 1945 med en række af forfatterne til den svenske arbejderbevægelses efterkrigsprogram, De 27 punkter. I den forbindelse giver han følgende beskrivelse af de danske socialdemokraters opfattelse af de selvbevidste storebrødre i Sverige: Og vi blev modtaget med størst mulig åbenhed og venlighed. Men det faldt jo ikke de svenske partifæller ind at spørge om vort efterkrigsprogram Fremtidens Danmark eller om vore vurderinger. Det følte vi os på ingen måde skuffet over. Vor beundring for den svenske bevægelse var helhjertet, og vi erkendte klart, at de svenske socialdemokrater, med al deres viden og kunnen, måtte have førerstillingen i forhold til os, der havde siddet muret inde i okkupationens formørkelse i fem år. 14

4 64 ARBEJDERHISTORIE NR Sverige var i en lang årrække efter krigen den skandinaviske arbejderbevægelses foregangsland og ifølge Krag var de svenske socialdemokrater selv udmærket klar over det. Her var de fælles visioner om et fuldbeskæftigelsessamfund domineret af en aktiv statslig styring af forbrug og investeringer ført længst ud i livet. Desuden førtes der i Sverige en livlig debat om nogle af de økonomiske og ideologiske problemer, som også den danske arbejderbevægelse stod over for. Derfor var det fristende for de danske socialdemokrater at skele til Sverige, både når der skulle indføres nye praktiske løsninger og optages nye politiske ideer. Således var det også nærliggende at lade sig inspirere af svenskerne, når der skulle findes nogle mulige løsninger på de problemer, den socialdemokratiske fuldbeskæftigelsespolitik var løbet ind i frem til I forbindelse med den svenske landsorganisations kongres i september 1951 udgav organisationen betænkningen Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, der beskrev en helt ny model for et samfund med fuld beskæftigelse uden inflation. 15 Mon der ikke skulle være nogle gode ideer at hente her? Det rehn-meidnerske program I perioden udviklede de svenske LOøkonomer Gösta Rehn og Rudolf Meidner grundtrækkende i den fuldbeskæftigelsespolitik, som blev beskrevet i LO-betænkningen Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. 16 De forholdt sig begge kritiske overfor den model, den engelske økonom William Beveridge havde opstillet i sin bog Full Employment in a Free Society fra Beveridge s fuldbeskæftigelsespolitik var baseret på, at staten skabte et efterspørgselsoverskud i samfundet. Efter Rehns og Meidners mening var det ikke nogen holdbar løsning, da det derved reelt blev fagbevægelsens ansvar gennem lønpolitisk tilbageholdenhed at undgå inflation og opretholde den samfundsøkonomiske balance. I Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen forsøgte de derfor at opstille en alternativ fuldbeskæftigelsespolitik, der kunne bevare fagbevægelsens frihed. Den fuldt udviklede model, der har fået navnet det rehnmeidnerske program, indeholdt tre vigtige elementer: en restriktiv finanspolitik, en solidarisk lønpolitik og et helt nyt økonomisk styringsinstrument en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det var et grundsynspunkt i Rehns og Meidners opfattelse af inflationen, at dens væsentligste årsag ikke var lønstigningerne, men derimod stigningerne i de erhvervsdrivenes gevinster. Under fuld beskæftigelse skabt ved overefterspørgsel i samfundet ville virksomhederne have udsigt til store overskud, og derfor var det fristende for dem at konkurrere om arbejdskraften ved at tilbyde højere lønninger. I en sådan situation kunne fagbevægelsen ikke med rimelighed udvise samfundsøkonomisk ansvar ved at frasige sig mulige lønstigninger. Ansvaret for den samfundsøkonomiske stabilitet måtte derfor nødvendigvis ligge hos det offentlige. Det måtte være en opgave for den økonomiske politik at undgå, at der opstod overefterspørgsel efter arbejdskraft og dermed gevinstinflation. Det skulle ske ved, at staten gennem en mere restriktiv finanspolitik holdt efterspørgslen i samfundet på et balanceret niveau. Kun hvis fagbevægelsen ikke blev drevet til at øge lønkravene på grund af overefterspørgsel efter arbejdskraft, kunne den fortsat bevare sin frihed som interesseorganisation samtidig med, at den kunne udvise et vist samfundsøkonomisk ansvar. 17 Fagbevægelsens samfundsøkonomiske ansvar under den fulde beskæftigelse udgjordes af en samordnet, solidarisk lønpolitik, der stræbte efter lige løn for lige arbejde og generel lønudjævning mellem grupperne på arbejdsmarkedet. Ved hjælp af denne centraliserede lønpolitik skulle fagbevægelsen forsøge at undgå, at lønstigningerne oversteg stigningen i produktiviteten, samtidig med at de alligevel sikrede arbejderne en stigende andel af nationalindkomsten. Hvis lønpolitikken blev tilrettelagt på den rigtige måde, ville lønstig-

5 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 65 ningerne ligefrem kunne fungere som et middel til at fremme produktion og effektivitet, hævdedes det. 18 Den restriktive finanspolitik og den samordnede lønpolitik var begge medvirkende til at begrænse inflationen, men de var dog tilsyneladende i modstrid med hinanden: Finanspolitikken skulle undgå fuld beskæftigelse, mens omvendt den fulde beskæftigelse var forudsætningen for lønpolitikken. Til løsning af det problem måtte den økonomiske politik tilføjes et helt nyt strukturelt styringsinstrument, der i sin endelige udformning fik navnet aktiv arbejdsmarkedspolitik. Endnu i 1951 var den aktive arbejdsmarkedspolitik dog kun groft skitseret. I LO-betænkningen beskrives, hvorledes den fulde beskæftigelse skulle opnås ved, at staten gennem lokale indgreb fremmede beskæftigelsen indenfor de områder, hvor der opstod arbejdsløshed. Indgrebene skulle blandt andet bestå i tilvejebringelse af arbejde gennem offentlige arbejder eller direkte støtte til enkelte virksomheder. Desuden skulle den frivillige overflytning af arbejdskraften til fag, virksomheder og steder, hvor der var behov for den, fremmes ved hjælp af forskellige overflytningsstimulanser. 19 En statslig indgriben i arbejdsmarkedets forhold af dette omfang var ikke tidligere set, og den aktive arbejdsmarkedspolitik udgør da også de svenske LO-økonomers væsentligste bidrag til udformningen af den økonomiske politik. Arbejdsmarkedspolitikken var tiltænkt den centrale funktion at hæve beskæftigelsesniveauet op til fuld beskæftigelse, uden det førte til inflation. Rehns og Meidners model syntes at indeholde nogle oplagte løsninger på de problemer, som det danske socialdemokratis beskæftigelsespolitik var strandet på i Den tilbød en løsning på problemet med fagbevægelsens rolle under fuld beskæftigelse og opstillede en model til, hvordan fuld beskæftigelse kunne opnås, selv om man af hensyn til betalingsbalancen måtte føre en forholdsvis stram finanspolitik. Desuden bød det nye arbejdsmarkedspolitiske redskab på en mulighed for fortsat at kunne styre erhvervsudviklingen i retning af industriel vækst. To af periodens førende socialdemokratiske idéudviklere, kontorchefen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jørgen Paldam, og tidligere handelsminister og kommende økonomi- og arbejdsminister, Jens Otto Krag, var da heller ikke sene til at integrere de nye svenske ideer i deres programmatiske skrifter. Men det var ikke helt de samme elementer i modellen, de hver især lagde vægt på. Jørgen Paldam og den produktivitetsfremmende lønpolitik Jørgen Paldam præsenterede de rehn-meidnerske tanker i en forholdsvis lang artikel i Arbejderen i december 1951 om Priser og lønninger under fuld beskæftigelse. 20 Selv om artiklen hverken nævnede Gösta Rehn, Rudolf Meidner eller den svenske LO-betænkning, der var udkommet nogle få måneder før, synes det dog oplagt, at inspirationen måtte komme derfra. Artiklen tog udgangspunkt i det urimelige i, at fagbevægelsen skulle påtage sig hovedansvaret for prisudviklingen i et samfund med fuld beskæftigelse. En af landets førende moderne økonomer havde kort forinden hævdet, at fagforeningerne som kamporganisation, der stræber efter at opnå forhøjede pengelønninger, er uforenelig med en politik, der går ud på at opretholde fuld beskæftigelse. 21 Jørgen Paldam fremhævede i stedet, at fagbevægelsen er en interesseorganisation og bør være en interesseorganisation. 22 Dette udelukkede dog ikke, at fagbevægelsen samtidig tog udstrakte samfundshensyn, hvis blot den økonomiske politik blev tilrettelagt på den rette måde. Derefter fremstillede Jørgen Paldam en række af de vigtigste elementer i den rehnmeidnerske teori: Problemet med gevinstinflationen, den restriktive finanspolitik og lønpolitikkens forhold til produktivitetsudviklingen. Dog var den aktive arbejdsmarkedspolitik kun overfladisk beskrevet. Det blev blot bemærket, at det kunne blive nødvendigt at afhjælpe

6 66 ARBEJDERHISTORIE NR midlertidig lokal ledighed på specielle områder med særlige offentlige foranstaltninger. Afsluttende konkluderede Paldam: Lykkes det at få tilrettelagt den fulde beskæftigelse på en sådan måde, at man undgår profitinflation og i stedet får konkurrence mellem de erhvervsdrivende, bliver der spillerum for fagbevægelsens lønpolitik. I en sådan økonomisk situation vil lønkrav kunne virke som en dynamisk faktor, der ansporer til effektivisering af produktionen. 23 Med hjælp fra de svenske ideer havde Jørgen Paldam således fundet en løsning på det principielle problem med fagbevægelsens lønkrav under fuld beskæftigelse, som havde eksisteret i den socialdemokratiske beskæftigelsespolitik siden Fremtidens Danmark. Frem for den lønmæssige tilbageholdenhed, som hidtil havde været en nødvendighed for at undgå inflationen, skulle fagbevægelsens lønkrav nu i stedet medvirke til at drive samfundet fremad. Det var dog en afgørende forudsætning, at samfundsøkonomien var i konstant vækst, så der kunne blive plads til lønkravene. Derfor satte Jørgen Paldam de rehn-meidnerske tanker fra artiklen i Arbejderen ind i en større vækstpolitisk sammenhæng i sin bog Planlægning for velfærd, som blev til umiddelbart efter. 24 Her fremstillede han netop frembringelsen af flest mulige goder som den danske arbejderbevægelses mål nummer 1. Opretholdelsen af fuld beskæftigelse var en vigtig forudsætning for opnåelsen af dette hovedmål, og i bogen beskrev Jørgen Paldam detaljeret, hvordan det med en differentiering og dirigering af de generelle økonomiske midler skulle være muligt at opnå fuld beskæftigelse i det danske samfund. Som i artiklen i Arbejderen synes Jørgen Paldam i Planlægning for velfærd ikke at lægge synderlig vægt på den aktive arbejdsmarkedspolitik, der ellers indgik som et afgørende nyt element til styringen af den fulde beskæftigelse i det rehn-meidnerske program. Det nærmeste, han kom en arbejdsmarkedspolitik, var et generelt ønske om en øget bevægelighed på arbejdsmarkedet. 25 Det lå ham tilsyneladende mere på sinde, hvordan der ved hjælp af de generelle økonomiske midler kunne føres en økonomisk vækstpolitik, der kunne give plads til fagbevægelsens lønpolitik. Men herved havde han jo også løst et afgørende principielt problem i Socialdemokratiets beskæftigelsespolitik siden Den aktive arbejdsmarkedspolitik spillede derimod en afgørende rolle i det forslag til en ny fuldbeskæftigelsespolitik, som Jens Otto Krag skitserede i en lille, men central artikel fra foråret Jens Otto Krag og den aktive arbejdsmarkedspolitik Til bogen Idé og arbejde, der blev udgivet i anledning af Hans Hedtofts 50-årsdag i 1953, bidrog Jens Otto Krag med en artikel med titlen Staten og den demokratiske socialisme. 26 I den forholdsvis korte artikel greb Krag fat i den grundlæggende problemstilling, der lå i bogens titel: Hvordan forenede man de politiske ideer med det praktiske arbejde? Han beskrev, hvorledes de klassiske idealer om frihed, lighed og fællesskab i stigende grad var blevet afløst af mere moderne ideer som tryghed og stigende levestandard. Spørgsmålet var dog, hvorledes man kunne overføre disse nye idealer til praktisk politik. Her var opretholdelsen af den fulde beskæftigelse ifølge Krag en afgørende forudsætning: Den ændrede kapitalisme kan vise tendens til stagnation. Den fulde beskæftigelse vil bringe dynamikken til live. Velfærdsstatens bestræbelser for indkomstudjævning kan nærme sig sin grænse, fordi man med stagnerende produktion og et forældet skattesystem ikke kan skaffe midler til større socialpolitiske fremskridt. Frygten for arbejdsløshed gør arbejderen og kontorfunktionæren til en tøvende medarbejder i anstrengelserne for at hæve produktiviteten. Beskæftigelsesproblemets løsning synes med andre ord at være een af de væsentlige forudsætninger for, at vi kan komme videre. 27

7 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 67 Hold Fast ved beskæftigelsen, socialdemokratisk valgplakat fra (ABA)

8 68 ARBEJDERHISTORIE NR Med disse klare sætninger, hvis retorik kunne høre hjemme i et partiprogram, fik Krag slået fast, at den fulde beskæftigelse måtte betragtes som den dynamiske faktor i hele samfundets udvikling. Derfor måtte der findes en metode til at opretholde fuld beskæftigelse i samfundet, uden der samtidig opstod inflation og betalingsbalanceproblemer. Dernæst beskrev Krag, hvordan løntilbageholdenheden var en afgørende forudsætning for den fuldbeskæftigelsespolitik, som var blevet formuleret i Beveridges bog Full Employment in a Free Society at Fremtidens Danmark byggede på samme forudsætning nævnede han dog ikke. Men kunne det forventes, at fagbevægelsen udviste et sådant samfundsansvar? Krag skrev: Den svenske landsorganisation har i 1952 udsendt en betænkning om Fackforeningsrörelsen och den fulla sysselsätningen, hvori man fastslår og efter min mening med rette, at dette hovedpunkt i Beveridge s politik ikke kan holde i virkeligheden. Fagbevægelsen hverken kan eller bør påtage sig hele ansvaret for den samfundsmæssige stabilitets opretholdelse. 28 Det var altså her, det rehn-meidnerske program kom ind i billedet: Opretholdelsen af den samfundsøkonomiske stabilitet måtte i stedet være en opgave for den økonomiske politik. Med udgangspunkt i den svenske LO-betænkning beskrev Krag derefter, hvordan den økonomiske politik måtte tilrettelægges, så efterspørgslen lå på et balanceret niveau, hvor der i enkelte fag var overefterspørgsel efter arbejdskraft, mens der i andre var ligevægt og i nogle endda ledighed. Det var altså ikke den generelle penge- og finanspolitik, der skulle bringe samfundet hele vejen op på fuld beskæftigelse. Den endelige opnåelse af den fulde beskæftigelse skulle i stedet ske med en række konkrete indgreb på arbejdsmarkedet: Næste led på vejen mod en gradvis hævelse af niveauet indtil den fulde beskæftigelse bliver nu, at man finder ud af, hvilke dele af erhvervslivet, der bør stimuleres til udvidelse, sådan at arbejdere fra fagene med arbejdsløshed kan omskoles og overflyttes til fagene med tendens til overbeskæftigelse eller, hvad der naturligvis er lige så godt, at der finder udvidelser sted i industrier, der direkte skaffer de ledige arbejde uden omskoling. 29 Det var de svenske LO-økonomers nye ideer om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som Krag her gjorde sig til fortaler for. I det rehn-meidnerske program indgik arbejdsmarkedspolitikken jo som et vigtigt element i en fuldbeskæftigelsespolitik, der ikke undergravede fagbevægelsens uafhængighed, og det var da også den overordnede ideologiske funktion, den var tildelt i Krags artikel. Men der ud over udgjorde indførelsen af det nye strukturelle element i den økonomiske politik også en konkret løsning på de problemer, den socialdemokratiske beskæftigelsespolitik var løbet ind i fra Først og fremmest betegnede arbejdsmarkedspolitikken en løsning på problemet med, at finanspolitikken i forbindelse med handelsliberaliseringerne ikke længere i samme grad kunne bruges til at fremme beskæftigelsen. Den stramme finanspolitik, som Danmark var nødt til at føre af hensyn til betalingsbalancen, indgik som et vigtigt element i det rehn-meidnerske system, og indførelsen af en arbejdsmarkedspolitik kunne således forene det ideologisk ønskelige med det praktisk nødvendige. Den tilbød jo netop en mulighed for at hæve beskæftigelsen op over den grænse, hvor der ellers ville opstå betalingsbalanceproblemer. Dernæst tilbød arbejdsmarkedspolitikken en mulighed for fortsat at føre strukturforandrende erhvervspolitik, og det endda på en mere aktiv og positiv måde, end det havde været muligt med den direkte regulering af råvarer og eksportordrer, der jo kun fungerede negativt som dæmper af uønsket vækst. Dette strukturforandrende potentiale i arbejdsmarkedspolitikken havde Krag blik for i sin artikel. På dette punkt bevægede han sig ud over de tanker, der var formuleret i den svenske LO-betænkning, og tilføjede modellen en

9 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 69 række elementer, der var tilpasset de særlige danske forhold, nemlig det påtrængende behov for en udvidelse af eksporten af især industrivarer. 30 Det var ønsket om, at investeringerne i udvidelse af produktionen blev dirigeret i den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige retning, som Krag her integrerede i sin arbejdsmarkedspolitiske model. Denne tanke var dog ikke ny. Muligheden for gennem en aktiv erhvervspolitik positivt at påvirke landets strukturelle udvikling i retning af industriel vækst var allerede blevet taget i anvendelse ved udformningen af industrilånelovene i foråret Desuden havde den været diskuteret i Arbejdsmarkedskommissionen i forbindelse med dens arbejde for at fremme den produktive beskæftigelse. Inden de ideologiske perspektiver af denne nye erhvervspolitik fremstilles, vil det derfor være på sin plads kort at opridse tankerne bag, som de kom til udtryk i Arbejdsmarkedskommissionens stærkt politiserede arbejde frem til Kampen om udvidelsen af den produktive beskæftigelse I december 1949 oprettede den socialdemokratiske regering to institutioner, der begge skulle få stor betydning for udformningen af 1950 ernes erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. Den ene var handelsministeriets produktivitetsudvalg, der blev nedsat som følge af en OEEC-beslutning om at forøge produktiviteten i medlemslandene. Den anden var Arbejdsmarkedskommissionen, der blev nedsat under arbejds- og boligministeriet efter opfordring fra fagbevægelsen, der bl.a. frygtede de beskæftigelsesmæssige virkninger, som det bebudede produktivitetsudvalgs arbejde kunne have. Arbejdsmarkedskommissionen blev sammensat af repræsentanter for de vigtigste organisationer på arbejdsmarkedet, et par særligt sagkyndige samt repræsentanter fra centraladministrationen. Cand.jur. Aksel Skalts, der var departementschef i boligministeriet, blev udpeget til formand, og cand.polit. Per Kirstein blev en indflydelsesrig leder af kommissionens sekretariat. I kommissionens meget brede kommissorium fra 14. december 1949 blev det indledningsvis fremhævet som en social og samfundsøkonomisk nødvendighed, at der blev udformet en positiv beskæftigelsespolitik, der var baseret på en udbygning af det almindelige produktive erhvervsliv. Som et element i denne positive beskæftigelsespolitik indgik en vurdering af, hvorvidt de midler, der hidtil havde været brugt på forskellige offentlige beskæftigelsesarbejder, i stedet kunne anvendes til støtte til den eksisterende industri eller til anlæggelse af ny. 31 Kommissionens overordnede opgave var altså at formulere en erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik som alternativ til den offentlige beskæftigelsespolitik, der ikke kunne videreføres forsvarligt, når effekterne af handelsliberaliseringerne satte ind. Af kommissionens detaljerede mødereferater og indstillinger til regeringen kan det ses, hvorledes den frem til regeringsskiftet i 1950 beskæftigede sig med en lang række aspekter af spørgsmålet om, hvordan det offentlige kunne medvirke til en udvidelse af den permanente, produktive beskæftigelse. Mange af emnerne kom senere til at indgå i andre sammenhænge og fik stor betydning for tilrettelæggelsen af 1950 ernes erhvervspolitik. Arbejdsmarkedskommissionen behandlede dem ud fra det overordnede synspunkt, at de kunne bidrage til at fremme den produktive beskæftigelse. Derved spiller kommissionens diskussioner i dens første leveår en central rolle for forståelsen af den socialdemokratiske regerings beskæftigelsesfremmende politik i særdeleshed og for 1950 ernes erhvervspolitik i almindelighed. 32 Et vigtigt element i bestræbelserne for at udvide den produktive beskæftigelse blev diskuteret i foråret 1950 og omhandlede anvendelsen af de såkaldte modværdimidler. Modværdimidlerne var de penge, den danske stat havde forpligtet sig til at indbetale i Nationalbanken som modvægt til de dollars, der blev givet i Marshall-hjælp. USA pressede på for, at pengene skulle anvendes som et led i libe-

10 70 ARBEJDERHISTORIE NR raliseringspolitikken til fremme af produktivitet og valutaindtjening. Resultatet blev vedtagelsen af en række erhvervsstøttelove, der brød afgørende med de hidtidige ordninger ved at give mulighed for at yde en betydelig økonomisk støtte til virksomheder, selv om der måtte være indenlandsk konkurrence på det pågældende område. Meningen med denne ubillige konkurrence var at fremme konkurrencedygtigheden og tvinge virksomhederne ud på eksportmarkederne. 33 Arbejdsmarkedskommissionen deltog i denne diskussion ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt og fremførte blandt andet ønsket om støtte til opførelse af såkaldte værkstedshuse, der skulle fungere som rugekasse for ny småindustri. Den direkte statslige støtte til private foretagender var jo ikke blot relevant i forhold til konkurrencedygtighed og eksport; den var i lige så høj grad et helt nyt beskæftigelsespolitisk element, der kunne gøre det muligt fortsat at fremme den produktive beskæftigelse inden for industri og håndværk, selv om den direkte kontrol med udenrigshandelen måtte opgives. Med VK-regeringens tiltræden blev den aktive statslige medvirken til udvidelse af produktion og beskæftigelse et særdeles kontroversielt emne. Arbejdsmarkedskommissionen fik ganske vist lov til at fortsætte sit arbejde, men dagsordenen blev ændret, så den nu i stedet fik til opgave at afhjælpe de uheldige beskæftigelsesmæssige virkninger af den førte økonomiske politik ved at fremme overflytningen af ledig arbejdskraft til områder, hvor der stadig var efterspørgsel. I de følgende tre år udviklede Arbejdsmarkedskommissionen sig til en åben kampplads for de modstridende politiske interesser i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Overflytningen af ledig arbejdskraft viste sig hurtigt at drukne i generel konjunkturledighed, og dermed havde kommissionen reelt udspillet den rolle, den var blevet tildelt fra politisk hold. I stedet fremhævede arbejderrepræsentanterne og kommissionens sekretariat den planøkonomiske industrialiseringsstrategi, kommissionen havde været med til at udforme under den tidligere regering, som et nødvendigt beskæftigelsespolitisk alternativ til VK-regeringens tillid til markedets selvregulerende kræfter. Denne åbne kritik af regeringens politik var særdeles risikabel, og arbejderrepræsentanterne var da også bevidste om, at de spillede højt spil, og hele kommissionens eksistens kunne blive bragt i fare. I foråret 1953 udarbejdede kommissionens sekretariat en redegørelse, hvor det forsøgte at hæve sig over de aktuelle uenigheder og betragte beskæftigelsesproblemerne på lidt længere sigt. Her blev det fremhævet, at udsigten til, de store fødselsårgange fra 1940 erne snart ville strømme ud på arbejdsmarkedet, gjorde behovet for en udvidelse af den produktive beskæftigelse og en effektiv erhvervsvejledning af de unge særdeles påkrævet. I kommissionen var der almindelig enighed om, at spørgsmålet om de store årganges optagelse på arbejdsmarkedet var det vigtigste erhvervsog arbejdsmarkedspolitiske problem i de kommende år. Derfor udarbejdede kommissionen i oktober 1953 en skrivelse til regeringen, hvor det tvingende nødvendige i løsningen af dette problem blev understreget. 34 Da kommissionen henvendte sig til regeringen med disse tungtvejende argumenter for udvidelse af den produktive beskæftigelse, var Socialdemokratiet netop kommet til regeringsmagten igen. Hvis den nye regering ikke allerede ventede henvendelsen, må den siges at være kommet særdeles belejligt. Fra politisk kamp til ideologisk projekt Mens Arbejdsmarkedskommissionen således kæmpede med de konkrete politiske problemer i forbindelse med den nye produktionsfremmende beskæftigelsespolitik, blev tankerne gradvist indarbejdet i Socialdemokratiets programmatiske skrifter. Tankerne om ydelse af lån til private virksomheder efter samme princip som i erhvervsstøttelovene fra marts 1950 findes i Jørgen Paldams bog Planlægning for velfærd. 35 Desuden findes nødvendigheden af en udvidelse af den industrielle be-

11 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 71 skæftigelse gennem aktiv statslig støtte som nævnt indarbejdet i Jens Otto Krags arbejdsmarkedspolitiske model i artiklen Staten og den demokratiske socialisme. En fuldbeskæftigelsespolitik tilrettelagt efter de retningslinier, som de to økonomer beskrev, udviste et noget mere nuanceret syn på de økonomiske midler end den, der var blevet udformet i Fremtidens Danmark. Den moderne finanspolitik, der i 1945 var blevet tillagt en altafgørende rolle, blev nu kun betragtet som første skridt på vejen mod den fulde beskæftigelse. De generelle økonomiske midler var blevet suppleret med en aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, der skulle bringe samfundet det sidste stykke op på fuld beskæftigelse. Desuden skulle de nye planøkonomiske redskaber gøre det muligt fortsat at påvirke landets strukturelle udvikling i retning af industriel vækst. 36 Selv om midlerne var nye, var målene altså de samme: Fuld beskæftigelse og industriel vækst. I forhold til tidligere var den fulde beskæftigelse tildelt en afgørende ny funktion. Hvor den fulde beskæftigelse i Fremtidens Danmark hovedsageligt blev fremstillet som et politisk motiveret mål med henblik på at sikre befolkningens opbakning til demokratiet, var den nu også en integreret del af den økonomiske vækstpolitik. Jørgen Paldam havde allerede i sin præsentation af det rehn-meidnerske program i Arbejderen betonet, hvorledes fagbevægelsens lønkrav under forudsætning af fuld beskæftigelse kunne medvirke til at fremme produktivitet og økonomisk vækst. Jens Otto Krag havde i sin artikel på lignende måde argumenteret for, at den fulde beskæftigelse måtte betragtes som grundlaget for arbejdernes medvirken til effektiviseringer og for den økonomiske vækst, der kunne skaffe midler til socialpolitiske fremskridt. Den udvidelse af den produktive beskæftigelse, som Arbejdsmarkedskommissionen havde kæmpet for, og som Jørgen Paldam og Jens Otto Krag havde givet ideologiske udformninger, var således af afgørende betydning for Socialdemokratiet. Kun ved en fuldbeskæftigelsespolitik tilrettelagt som en udvidelse af den almindelige produktive beskæftigelse kunne der blive plads til fagbevægelsens lønkrav. En sådan politik skabte økonomisk vækst, samtidig med at den var det mest effektive omfordelingspolitiske middel. Og kun hvis staten som sit primære mål stræbte efter, at så mange som mulig var i arbejde og forsørgede sig selv, kunne der i anden omgang blive råd til de socialpolitiske tiltag, der normalt opfattes som velfærdsstaten. Krags artikel tilføjes et yderligere perspektiv, når det tages i betragtning, at han i samme periode, som han skrev artiklen, var i færd med at udarbejde udkastet til arbejdsprogrammet Vejen til fremskridt, der blev vedtaget på Socialdemokratiets kongres i juni Det er derfor nærliggende at betragte artiklen som et indblik i de tanker, Krag lagde bag formuleringerne i arbejdsprogrammet. Artiklen bliver derved til mere end en tilfældig teoretisk redegørelse; den bliver måske ligefrem et udtryk for teorien bag en ny politisk praksis. Vejen til fremskridt Arbejdsprogrammet Vejen til fremskridt 38 fra 1953 var på mange punkter identisk med programmet Frihed, arbejde og tryghed fra året før. Det var dog udvidet med et indledede ideologisk afsnit om den demokratiske socialisme og et afsluttende afsnit om Danmarks forhold til omverdenen. Ét af programmets overordnede ideologiske mål var, at frihed og social tryghed måtte gå hånd i hånd, og det skete bedst ved opretholdelse af beskæftigelsen: Høj og voksende beskæftigelse var det første krav, der måtte opfyldes, for at økonomiske fremskridt og social tryghed kunne skabes. 39 I øvrigt var programmet præget af en nærmest påfaldende mangel på retningslinier for den generelle økonomiske politik programmets krav om en tilbagevenden til den økonomiske linie fra og om den fulde beskæftigelse som målsætning for den generelle økonomiske politik var helt udeladt. Det blev blot vagt formuleret, at en lav rente og en smidig kreditpolitik burde tilstræbes for

12 72 ARBEJDERHISTORIE NR By og land rykker nærmere hinanden. (Verdens Gang 1960, s 248.)

13 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 73 at sikre vækst i produktion og beskæftigelse. Finanspolitikken blev ikke nævnt med et ord. Men med hvilke midler skulle den fulde beskæftigelse opnås, når programmet ikke nævnede den som målsætning for den generelle økonomiske politik? I afsnittet om produktion og beskæftigelse blev det indledningsvist fremhævet, at betingelsen for al fremgang var, at samfundets kræfter blev forenet om skabelsen af en voksende produktion, der kom hele befolkningen til gavn. En vækst i produktion og beskæftigelse var af særlig vigtighed, da befolkningen er i så stærk vækst, at der i løbet af 5-6 år vil være en tilgang af unge til arbejdsmarkedet, som er 50 pct. større end nu. Ud over behovet for en generel udvidelse af den produktive beskæftigelse indeholdt afsnittet også forslag til en række erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske indgreb. Der skulle fortsat ydes billige lån til særligt samfundsvigtige erhvervsområder, som det var tilfældet med Marshall-lånene, og: Sæsonarbejdsløshed skal bekæmpes. Områder med permanent ledighed især blandt ufaglærte må gøres til genstand for undersøgelse og ondet afbødes ved fælles indsats gennem privat, kommunalt og statsligt initiativ. Stillet overfor den mulighed, at en international krise på ny kaster arbejdsløshed ud over landene, skal planer forberedes, som holdes i beredskab over for krisearbejdsløshed. 40 Disse sætninger fandtes ikke i programmet fra året før. Når det tages i betragtning, at Jens Otto Krag havde været pennefører på det nye program, er det derfor nærliggende at tolke dem som en række konkrete forslag til udarbejdelse af en aktiv arbejdsmarkedspolitik som den, Krag havde beskrevet i sin artikel Staten og den demokratiske socialisme, og som var blevet opstillet i den svenske LO-betænkning om Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. 41 For Socialdemokratiet repræsenterede forslagene i Vejen til fremskridt således en helt ny metode til opnåelse af den fulde beskæfti-

14 74 ARBEJDERHISTORIE NR gelse. Af Fremtidens Danmarks forestillinger om penge- og finanspolitikkens centrale rolle i fuldbeskæftigelsespolitikken var nu kun ønsket om en smidigere rente- og kreditpolitik tilbage. Til gengæld gav programmet en omhyggelig beskrivelse af en række selektive arbejdsmarkedspolitiske indgreb, der skulle bringe samfundet op på den fulde beskæftigelse. Da Arbejdsmarkedskommissionen skrev til regeringen i oktober 1953 angående beskæftigelsesproblemerne i de kommende år blev henvendelsen altså modtaget af en nytiltrådt socialdemokratisk regering, der netop havde udformet en fuldbeskæftigelsespolitik, hvor arbejdsmarkedspolitikken var tildelt en afgørende rolle. Hvis henvendelsen fra kommissionens side var tænkt som det ultimative argument for en udvidelse af den produktive beskæftigelse, måtte den nu nærmest siges at sprænge åbne døre ind. Det blev økonomi- og arbejdsminister Jens Otto Krag, manden bag de arbejdsmarkedspolitiske tanker i arbejdsprogrammet, der kom til at tage stilling til kommissionens henvendelse. Det blev dog først hans opgave, efter han havde fået tildelt Arbejdsministeriet den 1. november Økonomi- og arbejdsminister Krag og Arbejdsmarkedskommissionens nye rolle Arbejdsmarkedskommissionen var oprindeligt blevet nedsat under Arbejds- og Boligministeriet. Under VK-regeringen var den fulgt med Arbejdsministeriet over i det nye Arbejds- og Socialministerium. Da Johan Strøm ved regeringsskiftet i september 1953 overtog Arbejds- og Socialministeriet ville det synes naturligt, at kommissionen fortsatte sit arbejde under dette ministerium. Sådan kom det dog ikke til at gå. I stedet blev kommissionen sammen med dele af Arbejdsministeriet fra 1. november underlagt Jens Otto Krag, der indtil da havde været porteføljeløs minister med særligt ansvar for udenrigshandel og økonomisk samordning. Som mulige forklaringer på, hvorfor Johan Strøm måtte afgive arbejdsministertitlen til Jens Otto Krag efter kun en måned på posten, er blevet nævnt Krags iver efter at få egen portefølje og det nære personlige forhold mellem Krag og De samvirkende Fagforbunds formand, Eiler Jensen. 42 Der er dog et vist belæg for at antage, at både Eiler Jensen og Krag selv også havde en mere saglig interesse i, at Arbejdsministeriet blev lagt sammen med Økonomiministeriet. Måske var det endda ikke så meget selve Arbejdsministeriet, der havde interesse, som Arbejdsmarkedskommissionen, der jo lå herunder. Noget tyder i hvert fald på, at fagbevægelsen havde ganske bestemte forestillinger om kommissionens fremtidige arbejde. Spørgsmålet om Arbejdsmarkedskommissionens rolle blev diskuteret på et forretningsudvalgsmøde i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd den 13. oktober Her var der almindelig enighed om, at kommissionen ikke syntes at høre hjemme i social- og arbejdsministeriet, da Arbejdsmarkedskommissionen fremover skulle beskæftige sig med egentlige aktivitetsfremmende foranstaltninger, frem for de mere specielle arbejdsmarkedsproblemer. 43 På det følgende møde den 27. oktober blev det med tilfredshed meddelt, at kommissionen ville komme til at høre under Krag, og der antageligt i denne forbindelse ville være drøftelser om kommissionens fremtidige arbejdsopgaver. 44 Ganske som fagbevægelsen havde ventet, fik kommissionen udstukket en række konkrete opgaver af den nye Arbejds- og Økonomiminister. Det skete i en skrivelse den 12. januar Idet kommissionen i øvrigt skulle fortsætte arbejdet efter sit oprindelige kommissorium, beskrev skrivelsen fire konkrete punkter, som ministeren ønskede behandlet. Ét af punkterne imødekom kommissionens eget ønske om at behandle problemerne i forbindelse med de store årganges inddragelse i den produktive beskæftigelse. De tre andre omhandlede oprettelse af et beredskab mod beskæftigelseskriser, bekæmpelse af lokal ledighed med selektive midler og en nedbrin-

15 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 75 gelse af sæsonledigheden. Det var nøjagtig de punkter, der var nævnt i Vejen til fremskridt som midler til at opnå fuld beskæftigelse gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Noget tyder således på, at fagbevægelsen og Jens Otto Krag havde en fælles interesse i, at Arbejdsmarkedskommissionen sammen med dele af Arbejdsministeriet kom til at høre under Økonomiministeren. Den lille regeringsrokade drejede sig i virkeligheden om kommissionens rette placering som en vigtig aktør i udformningen af den nye aktive arbejdsmarkedspolitik. Sammenlægningen med Økonomiministeriet muliggjorde nemlig en koordinering af den overordnede økonomiske politik og Arbejdsmarkedskommissionens aktivitetsfremmende foranstaltninger. Dette var afgørende for udførelsen af den rehn-meidnerske politik til opnåelse af fuld beskæftigelse, som Krag selv havde opstillet i Vejen til fremskridt. At økonomiminister Krag fik tildelt arbejdsministerposten må således tages som et udtryk for, at beskæftigelsespolitikken ikke længere blev betragtet som socialpolitik. Den var blevet en del af den økonomiske politik. Derfor ændrede den med tiden også navn til arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedskommissionen som samfundsøkonomisk koordineringsorgan De kompromisser, som samarbejdet i Arbejdsmarkedskommissionen førte med sig, er i en anden sammenhæng blevet tildelt en afgørende rolle i udbredelsen af den samfundsøkonomiske forestilling om fælles ansvar for den økonomiske udvikling til landets interesseorganisationer. Gennem arbejdet i kommissionen opnåede organisationerne en følelse af medindflydelse på udviklingen i samfundet og indvilligede derfor i at underordne deres egne særinteresser det fælles ansvar. 46 En sådan udlægning er givetvis ikke forkert; men hvis kommissionens arbejde så at sige betragtes fra den anden side og i stedet vurderes ud fra de ideologiske forudsætninger, der er blevet skitseret her, må det tillægges en helt anden og mere politisk betydning. For fagbevægelsen repræsenterede arbejdet i kommissionen ikke indordning under den samfundsøkonomiske forestilling. Derimod havde den aktive arbejdsmarkedspolitik, som kommissionen blev sat til at udforme i perioden efter 1953, baggrund i ønsket om, at fagbevægelsen fortsat skulle kunne fungere som interesseorganisation og føre selvstændig lønpolitik, uden det gik ud over den samfundsøkonomiske balance. Fagbevægelsen betragtede derfor i høj grad Arbejdsmarkedskommissionen som et vigtigt samfundsøkonomisk koordineringsorgan til opnåelse af fuld beskæftigelse uden inflation. Dette aspekt trådte tydeligt frem, da Det radikale Venstre i april 1955 foreslog, at der blev nedsat et udvalg med den opgave at undersøge, om landets valutariske og økonomiske vanskeligheder delvis skyldes et svigtende samarbejde mellem de organer, der er af størst betydning for landets økonomiske politik. 47 Da forslaget var til drøftelse i Arbejderbevægelsens Erhvervsråds forretningsudvalg den 26. april 1955, blev det mødt med en betydelig skepsis. Eiler Jensen førte ordet og gav udtryk for, at hvis lønproblemerne skulle underordnes et sådant udvalgs kompetence med henblik på landets økonomiske stilling, var han bange for, at man ville regne med alt for stor margin, før der kunne blive noget til arbejderne. Han mente derimod, det var en bedre idé at give Arbejdsmarkedskommissionen videre beføjelser, og dette synspunkt vandt opbakning fra hele forretningsudvalget. 48 Fagbevægelsen havde altså ikke brug for et sådant organ, der ville underordne lønkravene den samfundsøkonomiske forestilling. For fagbevægelsen var Arbejdsmarkedskommissionen tilstrækkelig. Dens arbejde var nemlig afgørende for, at fagbevægelsen fortsat kunne forsvare sine interesser først og fremmest overfor arbejdsgiverne, men også overfor den samfundsøkonomiske forestilling, der betragtede lønkravene som et økonomisk problem.

16 76 ARBEJDERHISTORIE NR Det radikale Venstre kom igennem med sit forslag i efteråret 1955, og der blev nedsat et udvalg til undersøgelse af samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik. Da udvalget afgav sin betænkning i juni 1956, måtte det dog erkende, at udbredelsen af den samfundsøkonomiske forestilling stødte på betydelige politiske vanskeligheder. Blandt en række årsager til svigtende økonomisk samarbejde fremhævede udvalget som den sidste og afgørende: de reelle modsætninger, som findes i interesser og synspunkter mellem forskellige befolkningsgrupper. Vel gør disse modsætninger sig i særlig grad gældende, når man betragter den økonomiske udvikling og politik på kort sigt; men selv om man lægger hovedvægten på en langtidsbetragtning, må man erkende, at der foreligger interessekonflikter, som vanskeligt lader sig indordne under en fælles målsætning. 49 Arbejdsmarkedskommissionens arbejde repræsenterede i denne sammenhæng fagbevægelsens og Socialdemokratiets fælles interesse i at skabe et fremtidigt samfund, hvor idealerne om frihed og tryghed blev forenet gennem opretholdelse af fuld beskæftigelse uden inflation. Noter 1. Artiklen fungerer som en uddybning af et aspekt af mit speciale At forene frihed og tryghed. Arbejdsmarkedskommissionen og formuleringen af den aktive arbejdsmarkedspolitik Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet, Jeg takker min vejleder, lektor Johnny Laursen, for også at have ydet modspil under udarbejdelsen af denne artikel. 2. Dan Larsen: Smørstormen 25. oktober 1950, Birgit Nüchel Thomsen (red.): Temaer og brændpunkter i dansk politik efter 1945, Odense 1994, s Beskæftigelsespolitikkens afgørende rolle overses desværre en smule i fremstillinger af de socialdemokratiske økonomers diskussioner om en ny økonomisk politik efter 1950 som f.eks. Henrik Søborg: Socialdemokratiet og staten. Socialdemokratiets økonomiske politik Kbh. 1983, s , Niels Ole Finnemann: I Broderskabets Aand. Den socialdemokratiske arbejderbevægelses idehistorie , Kbh. 1985, s , Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger: Danmarks Historie, bind 8. Tiden efter1945, Kbh. 1990, s , Klaus Petersen: Om formuleringen af velfærdsstaten som politisk projekt i 1950 erne et bidrag til den moderne velfærdsstats historie, Arbejderhistorie, nr. 4, 1996, s , og Klaus Petersen: Legitimität und Krise. Die politische Geschichte des dänischen Wohlfahrtsstaates , Berlin 1998, s Diskussionen har taget udgangspunkt i Niels Wium Olesens artikel fra 1991 Jens Otto Krag og Fremtidens Danmark, Historie. Jyske Samlinger. Ny rk. 19,1, s , hvor det hævdes, at programmet markerede et brud med Socialdemokratiets hidtidige tankegang i kraft af dets keynesianske karakter, og at Jens Otto Krag, der var sekretær for programudvalget, spillede en aktiv rolle som formidler af de nye ideer. Spørgsmålet om omfanget af Jens Otto Krags rolle er blevet diskuteret i Aage Hoffmann: Fremtidens Danmark. En analyse af Socialdemokratiets efterkrigsprogram, dets tilblivelse, indhold og formål, Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1993, s og Niels Wium Olesen: Fremtidens Danmark tilbage på plads, Arbejderhistorie, nr. 1, 1995, s Programmets Keynes-inspiration er blevet afvist af Nils Bredsdorff i Embedsmandsstaten under ombrydning økonomer, keynesianere og rationaliseringseksperter i efterkrigstidens centralforvaltning. Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, nr. 28, Roskilde 1999 (1999a), og i Styring, koordinering og rationalisering om den såkaldte keynesianske revolution i efterkrigstidens centralforvaltning, Arbejderhistorie, nr. 1, 1999, s Nils Bredsdorff har i stedet fremhævet Gynnar Myrdal og den svenske skole som mulig og tilstrækkelig inspiration for programmets finanspolitiske ideer i Fremtidens Danmark, socialdemokraterne og keynesianismen en doktrinhistorisk undersøgelse. 2. udvidede udgave. Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 35, Roskilde I forlængelse af Niels Bredsdorffs indlæg har Lars Andersen i Socialistiske økonomer og Keynes, Arbejderhistorie, nr. 2, 2002, s argumenteret for, at Fremtidens Danmark bar tydelige præg af William Beveridge s planøkonomiske og velfærdspolitiske tanker. Niels Wium Olesen har i Jens Otto Krag og Keynes, Arbejderhistorie, nr.1, 2001, s argumenteret overbevisende for, at i hvert fald Jens Otto Krag kendte til Keynes tankegang under udarbejdelsen af Fremtidens Danmark. Senest har Niels Wium Olesen i Jens Otto Krag. En socialdemokratisk politiker. De

17 FULD BESKÆFTIGELSE UDEN INFLATION 77 unge år , upubl. Ph.d.-afhandling 2002 på en udglattende, men dog insisterende måde ført en omfattende argumentation for sine teser fra Fremtidens Danmark. Socialdemokratiets økonomiske politik, Kbh. 1945, s Fremtidens Danmark, s Fremtidens Danmark, s. 9 og s Jfr. Niels Wium Olesen: Tillidskrisen. Socialdemokratisk politik mellem fortid og fremtid , Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.): Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, Kbh. 1998, s For en grundigere fremstilling af problematikken se: Bredsdorff (1999a), s og Bredsdorff (2000), s Fremtidens Danmark, s Otto Müller: De handels- og valutapolitiske spørgsmål, som Marshall-Planen rejser for Danmark, Marshallplanen , Økonomi & Politik 1987, s Det nyopståede dilemma mellem hensynet til beskæftigelsen og hensynet til betalingsbalancen i tilrettelæggelsen af penge- og finanspolitikken markerede således overgangen til det, der kaldes stop-go politikken. Se f.eks. Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark. Bind II: , 3. udg., Kbh. 1983, s Erik Ib Schmidt: De økonomiske og politiske overvejelser ved beslutningen om deltagelse i Marshallplanen, Marshallplanen , Økonomi & Politik 1987, s Jens Otto Krag: Travl tid, god tid, Kbh. 1974, s Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, udg. af svensk LO, Stockholm De første skitser til modellen indgik som en del af en omfattende økonomisk debat, der blev ført i det svenske socialdemokratiske tidsskrift Tiden i Se: Gösta Rehn: Ekonomisk politik vid full sysselsättning, Tiden, nr. 3, 1948, s og Rudolf Meidner: Lönepolitikens dilemma vid full sysselsättning, Tiden, nr. 9, 1948, s Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, s Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, s Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, s Jørgen Paldam: Priser og lønninger under fuld beskæftigelse, Arbejderen, nr. 24, 1951, s Jørgen Pedersen: Fagforeningernes opgaver under en politik, der tilsigter fuld beskæftigelse, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1951, s Jørgen Paldam (1951), s Jørgen Paldam (1951), s Jørgen Paldam: Planlægning for velfærd, Kbh Det er især i bogens afsnit Gevinst- eller løninflation, s , og Fører højere timeløn til højere realløn?, s , de rehn-meidnerske tanker gengives. Det sker endda med ordrette gengivelser af passager fra artiklen i Arbejderen. 25. Paldam (1952), s Jens Otto Krag: Staten og den demokratiske socialisme, Julius Bomholt (red.): Idé og arbejde. En bog til Hans Hedtoft på 50-årsdagen, Kbh. 1953, s Jens Otto Krag (1953), s Jens Otto Krag (1953), s Stavefejlene i den svenske titel er originale. Desuden udkom betænkningen for første gang i Jens Otto Krag (1953), s Jens Otto Krag (1953), s Arbejdsmarkedskommissionen: Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet, Kbh Bilag 1: Kommissionens kommissorium, s Kommissionen diskuterede bl.a. selektiv erhvervsstøtte til ledighedsramte områder, erhvervslokalisering, skattefri afskrivninger og henlæggelser i investeringsfonde. For en kort oversigt over kommissionens omfattende arbejde i se: Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet, s Arbejdsmarkedskommissionens arbejde er kun glimtvis behandlet i den historiske forskning. Kommissionens beskæftigelse med finansieringsmulighedernes anvendelse i konjunkturpolitisk øjemed er beskrevet i Vibeke Sørensen: Denmark s Social Democratic Government and the Marshall Plan , Ed. Mogens Rüdiger, Kbh. 2001, s På baggrund af kommissionens detaljerede mødereferater og indstillinger til regeringen har jeg givet en analyse af kommissionens arbejde i perioden i mit speciale. Dette afsnit bygger på resultaterne af mit arbejde. 33. Leon Dalgas Jensen: Mod en langsigtet erhvervspolitik. De erhvervs- og industripolitiske spørgsmål som anvendelsen af modværdimidlerne rejste, Marshallplanen Økonomi & Politik, 1987, s Arbejdsmarkedskommissionen: Skrivelse til arbejds- og socialminister Johan Strøm vedrørende beskæftigelsesproblemerne i de kommende år, , s. 3. RA, Økonomiministeriet, Departementschef Kurt Hansens embedsarkiv, pk. 2: Regeringens økonomiudvalg, materiale juli-okt. 1953, bd Jørgen Paldam (1952), s. 44. Paldam behandlede dog hovedsageligt ideerne ud fra en valutarisk synsvinkel og ikke en beskæftigelsespolitisk. Forslaget

18 78 ARBEJDERHISTORIE NR om billige lån til private erhverv findes også i Socialdemokratiets arbejdsprogram fra oktober Se: Frihed, arbejde og tryghed. Socialdemokratiets aktuelle arbejdsprogram, Socialdemokratiske Noter, 1952/53, s Den politiske stillingtagen til de europæiske samarbejder kan betragtes som et andet væsentligt element i videreførelsen af industrialiseringsprojektet. Se f.eks. Johnny Laursen: De nye mandariner i dansk markedsdiplomati. Jens Otto Krag og embedsmændene, , Vandkunsten. Konflikt, politik & historie, nr. 9/10, 1994, s ; Johnny Laursen: Indenrigspolitikkens fortsættelse med andre midler? Samspillet mellem indenrigspolitik og udenrigsøkonomi i nyere dansk historie, Den Jyske Historiker, nr. 73, 1996, s og Vibeke Sørensen: Nordic Cooperation A Social Democratic Alternative to Europe?, Interdependence Versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe , Ed. Thorsten B. Olesen, Odense 1995, s Jfr. Bo Lidegaard: Jens Otto Krag , Kbh. 2001, s Vejen til fremskridt. Retningslinier for Socialdemokratiets samfundssyn og politik, Socialdemokratiske Noter, 1952/53, s Vejen til fremskridt, s Vejen til fremskridt, s Klaus Petersen synes at overse disse formuleringer i Socialdemokratiets 1953-program, idet han hævder, at arbejdsmarkedspolitikken først findes antydet i 1957-programmet Frihed og velfærd. Klaus Petersen: Programmeret til velfærd? Om ideologi og velfærdspolitik i socialdemokratiske partiprogrammer efter 1945, Arbejderhistorie, nr. 2, 2001, s Se bl.a.: Tage Kaarsted: De danske ministerier , Kbh. 1992, s. 14 og Bo Lidegaard (2001), s Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arkiv (AE), Ks. 173: Referater / forretningsudvalgsmøder , referat af forretningsudvalgsmøde ABA, AE, referat af forretningsudvalgsmøde, Arbejdsmarkedskommissionen: Betænkning om de store fødselsårgange. Betænkning nr. 143, Kbh Bilag 1: Skrivelse af 12. januar 1954 fra økonomi- og arbejdsminister Krag til Arbejdsmarkedskommissionen, s Ove K. Pedersen: Den samfundsøkonomiske forvaltning om forvaltning og interesseorganisationer, Peter Bogason (red.): Stat, forvaltning og samfund efter 1950, Kbh. 2000, s Jfr. Folketingsårbog, , s ABA, AE, referat af forretningsudvalgsmøde, Samme tankegang kan findes i en leder i Arbejderen fra 15. maj Se: Samordning af den økonomiske politik, Arbejderen, nr. 10, 1955, s Samarbejdsproblemer i Danmarks økonomiske politik. Betænkning nr. 154, Kbh. 1956, s. 20 Abstract Niels Behrendt Jørgensen: Full employment without inflation the aims and means of Social Democratic economic policy , Arbejderhistorie 2-3/2004, pp In the first half of the 1950`s the Social Democrats inserted a new structural and economic planning element into their economic policy. This was done to create the conditions for continual full employment even though fiscal policy, in step with the liberalisation of foreign trade, increasingly had to be used as a means to regulate the balance of trade. The inspiration came from the Swedish rehn-meidnerske programme and from the practical work conducted by the Commission on the Labour Market (Arbejdsmarkedskommissionen) since In the new employment policy consideration for the employment of the individual was placed within the context of attaining overall economic growth for the society through creating lasting productive competitive employment. Employment policy was no longer just seen as social policy; it had evolved into a hard-nosed economic policy. It therefore also eventually changed its name to market economic policy.

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier

Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Liberalistiske og marxistiske udviklingsteorier Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF JULIE HØJ THOMSEN, OPERATION DAGSVÆRK Økonomi og politik hænger sammen og der er forskellige bud på hvordan

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug. 2012 maj 2013

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Velfærdsstaten under pres

Velfærdsstaten under pres VICTOR BJØRNSTRUP, TOBIAS MATTHIESEN OG OLIVER BOSERUP SKOV Velfærdsstaten under pres PERSPEKTIVER PÅ VELFÆRDSSTATENS FREMTID UNiVtR3H ATS8!BLIOTMEK KIEL - ZtzN : RALBIBLiOTHEK - COLUMBUS Indhold Forord

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Fra kapitlet Naturforvaltning og biologisk mangfoldighed, Dansk Økonomi, efterår 2000

Fra kapitlet Naturforvaltning og biologisk mangfoldighed, Dansk Økonomi, efterår 2000 272 Der er begrænsede midler til naturforvaltning, og derfor foretages der prioriteringer. Spørgsmålet er derfor ikke, om natur og biologisk mangfoldighed (biodiversitet) bør og kan prioriteres i forhold

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Fremtidens Danmark og Keynesianismen. Af Balder Asmussen

Fremtidens Danmark og Keynesianismen. Af Balder Asmussen DEBAT Fremtidens Danmark og Keynesianismen Af Balder Asmussen Diskussionen om Fremtidens Danmark fortsætter. I dette debatindlæg imødegår Balder Asmussen påstandene om, at Fremtidens Danmark ikke var under

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Stormgade 2-6 1470 København K 16. januar 2006 BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Jeg skal hermed takke

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Mogens Lykketoft, 1946-

Mogens Lykketoft, 1946- 1 Mogens Lykketoft, 1946- Mogens Lykketoft har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 1981. Han har haft flere forskellige ministerposter, først som skatteminister i 1981-82, siden som finansminister

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere