0%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0%"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra Danmarks Statistik. Oplysningerne vedrører lovovertrædelser, der har ført til en fældende strafferetlig afgørelse, hvilket er afgrænset som ubetingede domme, betingede domme, bøder og tiltalefrafald. Analysen angår altså ikke personer eller lovovertrædelser, men afgørelser. Ud over oplysninger om straffens art indgår også oplysninger om kriminalitetens art i den følgende analyse. Kvinders andel af de registrerede lovovertrædelser Figur 1 viser udviklingen i kvinders andel af de strafferetlige afgørelser i perioden 1980 til Det ses, at der har været en forholdsvis kontinuerlig vækst, fra ca. 8 pct. i 1980 til 20 pct. i Kvindernes andel af de strafferetlige afgørelser er således øget ca. 2½ gang i løbet af de knap 30 år, statistikken dækker. Der er dog stadig langt til en ligelig kønsfordeling. Figur 1. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser, Figur 2 oplyser om, inden for hvilke af kriminalitetens hovedområder kvinderne andel af de strafferetlige afgørelser især er øget. For afgørelser vedrørende straffelovsovertrædelser er der i perioden frem til 1991 en forholdsvis svag, men støt stigning i kvindernes andel af kriminaliteten, fra ca. 12 pct. af de strafferetlige afgø- 1

2 relser for straffelovsovertrædelser til 17 pct., altså en stigning på omkring en tredjedel. Fra 1991 til 1992 er der en ret brat stigning, hvilket givetvis beror en ændring i sanktionspraksis for butikstyverier, som frem til det tidspunkt typisk medførte en advarsel som ikke er omfattet af denne statistik hvorefter den almindelige sanktion blev en bøde. Denne ændring har især betydning for kvinders kriminalitet, da en forholdsvis stor andel af deres kriminalitet er butikstyverier. 1 I den resterende periode er kvindernes andel af de strafferetlige afgørelser forholdsvis konstant og svinger omkring 20 pct. Figur 2. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for henholdsvis straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og for øvrige særlovsovertrædelse, Straffelov Færdselslov Særlov i øvrigt Med hensyn til strafferetlige afgørelser for færdselslovsovertrædelser viser figur 2 en forholdsvis jævn og kraftig stigning i kvindernes andel, fra ca. 6 pct. i 1980 til ca. 21 pct. i 2008 altså mere end en tredobling i kvindernes andel. Det forekommer rimeligt at antage, at dette hænger sammen med, at kvinder i stigende grad er blevet ejere/brugere af motorkøretøjer. Vedrørende øvrige særlovsovertrædelser, der omfatter en lang række forskelligartede lovovertrædelser fra overtrædelse af våbenloven og lov om euforiserende stoffer til overtrædelse af skatte- og afgiftslove, har kvindernes andel af de strafferetlige afgørelser været ret konstant i hele perioden, på omkring 10 pct. 1 I perioden 1980 til 1990 angik omkring 40 pct. af de strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser butikstyverier og derefter omkring 60 pct. for kvindernes vedkommende. For mændenes vedkommende er tallene for de to perioder henholdsvis ca. 10 og ca. 20 pct. 2

3 Samlet set er det således først og fremmest flere strafferetlige afgørelse for færdselslovsovertrædelser, der har bidraget til den generelle vækst i kvindernes andel af samtlige strafferetlige afgørelser. Kvinders andel af de forskellige former for sanktioner Figur 3 viser kvinders procentdel af henholdsvis ubetingede domme, betingede domme samt bøder og tiltalefrafald. Figur 3. Kvinders procentdel af de forskellige sanktioner, Ubetingede domme Betingede domme Bøder og tiltalefrafald Med hensyn til ubetingede domme udgør kvindernes andel omkring 5 pct. Der dog har været en vis vækst heri til omkring 7 pct. frem til slutningen af 1990 erne, hvorefter niveauet igen er faldet til ca. 5 pct. Dette fald beror primært på en lovændring fra 2000, som medførte, at flere sager om spirituskørsel blev afgjort med en betinget dom med vilkår om enten samfundstjeneste eller alkoholistbehandling i stedet for en ubetinget dom. Denne lovændring har i højere grad reduceret omfanget af kvindernes ubetingede domme for spirituskørsel end mændenes, hvilket kan tænkes at skyldes, at kvindelige spritbilister generelt recidiverer mindre til spirituskørsel på ny og/eller har en lavere promille end mændene, idet begge forhold vil øge sandsynligheden for en betinget dom frem for en ubetinget. Kvindernes andel af ubetingede domme for straffelovsovertrædelser er derimod øget nogenlunde jævnt i hele perioden fra 3,5 pct. i 1980 til 6,1 pct. i Med hensyn til betingede domme svinger kvindernes andel i hele perioden omkring 15 pct. De fluktuationer, der ses, skyldes primært ændringer i antal betingede domme til mænd end ændringer i antallet af betingede domme til kvinder. Langt hovedparten af de betingede domme angår straffelovsovertrædelser. 3

4 Vedrørende tiltalefrafald og bøder er kvindernes andel vokset ganske meget fra 9 pct. i 1980 til 21 pct. i Denne vækst beror på, at en større andel af disse sanktioner for såvel straffelovsovertrædelser som færdselslovsovertrædelser angår kvinder. På straffelovsområdet er der tale om en vækst fra 16 til 30 pct., mens det på færdselsområdet er fra 6 til 22 procent. Det hop, der ses i andelen af disse sanktioner fra 1990 til 1992, skyldes den ovennævnte ændring i sanktioner for butikstyveri. Væksten på færdselslovsområdet følger ret præcist den vækst, der er beskrevet for området generelt, jf. tidligere. Mens figur 3 viser kvindernes andel af sanktionerne, viser figur 4 udviklingen i det faktiske antal af de forskellige sanktioner. Som det fremgår, er bøder og tiltalefrafald de altdominerende sanktioner. 2 Figuren illustrerer, at andelen af ubetingede og betingede domme i sammenligning hermed bliver forsvindende lille. Det gælder især de seneste år. Mens frihedsstraffe altså det samlede antal ubetingede og betingede domme tidligere udgjorde omkring en femtedel af de sanktioner, kvinder idømmes, udgjorde de i pct. Dette har igen at gøre med den nævnte ændring i praksis vedrørende butikstyverier samt væksten i færdselslovsovertrædelser. Figur 4. Det absolutte antal strafferetlige afgørelser til kvindelige lovovertrædere fordelt efter art, Ubetingede domme Betingede domme Bøder og tiltalefrafald Den pukkel, der ses i kurven vedrørende bøder og tiltalefrafald i begyndelsen af 1990erne i figur 4 relaterer sig til den nævnte ændring af sanktionspraksis for butikstyverier, mens alle de senere udsving vedrører færdselslovsområdet. Mindskningen fra 2000 til 2002 er antagelig af teknisk art, idet færdselsbøder på mindst 1000 kr. blev registreret i Kriminalregisteret frem til 1. april 2001, men grænsen ændredes derefter til 1500 kr. Stigningen fra 2002 til 2005 kan være forbundet med indfø- 2 Tiltalefrafald udgør kun en mindre del heraf, gennemgående et par procent. 4

5 relsen af automatisk trafikkontrol (ATK). Mens der i 2002 ikke var registreret ATK hastighedssager, blev der i 2005 registreret godt bødesager på dette område. Dette antal faldt igen i 2006 og Det har undertiden været fremført, at dette fald kan være forbundet med indførelsen af klippekortsordningen i 2005 en antagelse, der dog ikke er testet. Kvinders andel af forskellige former for straffelovsovertrædelser At kvindernes andel af samtlige straffelovsovertrædelser udgør omkring 20 pct., betyder ikke, at dette mønster genfindes for alle former for kriminalitet. Tværtimod er der tale om betydelige forskelle med hensyn til, hvilke former for kriminalitet kvinder forholdsvis hyppigt begår, og hvilke, de forholdsvis sjældent begår. Det skal der vises eksempler på her, idet det er valgt dels at se på områder, hvor kvinder traditionelt har stået for en forholdsvis stor andel af kriminaliteten, og dels på områder, hvor det omvendte er tilfældet. Figur 5. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for ejendomsforbrydelser, Alle ejendomsforbrydelser Eksklusiv butikstyverier Kurven for kvindernes andel af alle ejendomsforbrydelser, jf. figur 5, følger i meget høj grad den, der ses for samtlige straffelovsovertrædelser i figur 2. Det har den enkle årsag, at ejendomsforbrydelserne er den helt dominerende forbrydelsesgruppe blandt straffelovsovertrædelserne. Ved sammenligning mellem de to figurer ses samtidig, at kvindernes andel af alene ejendomsforbrydelserne er højere end kvindernes andel af samtlige straffelovsovertrædelser, hvilket hænger sammen med, at en meget væsentlig del af kvindernes kriminalitet angår ejendomsforbrydelser: Kun omkring 10 pct. af kvindernes straffelovsovertrædelser er ikke ejendomsforbrydelser mod omkring 20 pct. af mændenes. 3 De her nævnte tal angår både mænd og kvinder. 5

6 Forklaringen på udviklingen svarer for så vidt angår væksten i kvindernes andel omkring 1992 til det, der er nævnt i det tidligere, nemlig ændringen i praksis vedrørende butikstyverier. Væksten i kvindernes andel i de seneste par år beror reelt på, at antallet af strafferetlige afgørelser for ejendomsforbrydelser til mænd er faldet en del i forbindelse med det efterslæb, retsreformen fra 2007 synes at have ført med sig. Af nogen anledning er faldet noget mindre for kvindernes vedkommende, muligvis fordi ejendomsforbrydelser, der er begået af kvinder, gennemgående er mindre komplicerede end dem, der involverer mænd, og der derfor hurtigere er truffet en afgørelse. 4 Det ses videre af figur 5, at en relativ stor del af kvindernes ejendomsforbrydelser angår butikstyverier, idet kvindernes andel af ejendomsforbrydelser er på omkring en tiendedel, når butikstyverier ekskluderes af analysen. Butikstyverier har, som tidligere påpeget, en ganske stor betydning for omfanget af kvindernes kriminalitet. Figur 6. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for butikstyverier, Butikstyverier er og har i hvert fald i nyere tid altid været den mest dominerende form for kriminalitet blandt kvinder. Det fremgår også tydeligt af figur 6, der viser, at der er meget lidt kønsforskel på dette område. Kvindernes andel af strafferetlige afgørelser for butikstyverier varierer mellem 38 og 45 pct., men selv om det er kvindernes dominerende kriminalitetsform, så er der på intet tidspunkt tale om, at kvinderne modtager flere sanktioner herfor, end mænd gør. Der er ikke nogen tydelig tendens til hverken øgning eller mindskning i kvindernes andel. 4 En anden analyse har indiceret, at det antagelig er de lettere sager, der først er truffet afgørelser for i den første periode efter retsreformen, se 6

7 Et andet område, hvor kvindernes andel traditionelt har været forholdsvis stor, angår dokumentfalsk. Tidligere var dokumentfalsk med check den fremherskende form, men med indførelse af betalingskort er denne form for kriminalitet mindsket ganske betydeligt med mere end to tredjedele siden slutningen af 1980 erne. Det gælder både mænd og kvinder. Figur 7. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for dokumentfalsknerier, Figur 7 viser, at kvindernes andel af afgørelser for dokumentfalsk svinger omkring 25 pct., altså noget højere end for ejendomsforbrydelser i øvrigt (når butikstyverier er undtaget). De fluktuationer, der ses i den sidste del af perioden, kan som nævnt ovenfor hænge sammen med retsreformen. Figur 8. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for hæleri,

8 Et andet område, hvor kvinderne tidligere har stået for en relativ stor andel af de strafferetlige afgørelser, er hæleri. Som det ses af figur 8, så var kvindernes andel af strafferetlige afgørelser for denne forbrydelse på omkring 20 pct. i 1980erne, men er derefter faldet jævnt og har siden årtusindeskiftet udgjort omkring 10 pct. Hvad denne mindskning af kvindernes andel beror på, vides ikke. Det kan dog nævnes, at omfanget af hælerisager antagelig er relateret til økonomiske konjunkturer, ændringer i arbejdsløsheden m.v. Siden begyndelsen af 1990 erne, hvor arbejdsløsheden begyndte at mindske, og frem til 2008, hvor den økonomiske krise satte ind, har der således været et meget stort fald i antallet af anmeldelser for hæleri. I 2008 blev der anmeldt mindre end en fjerdedel af det antal hælerier, der blev anmeldt i Fra 2008 til 2009 har der derimod været en vækst i antallet af anmeldelser. Det er muligt, at ændringerne i de økonomiske forhold, arbejdsløshed m.v. har influeret på kvinders situation på en anden måde eller i en anden takt, end tilfældet er for mænd, og dermed kan have haft betydning for det mønster, der ses af figur 8. Figur 9. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for brugstyverier af indregistrerede køretøjer, Her skal også peges på nogle kriminalitetsformer, hvor kvindernes andel er forholdsvis ringe. En af disse angår brugstyverier af biler og andre indregistrerede køretøjer. Som det ses af figur 9, så er kvindernes andel på 5-8 pct. Dvs. at for hver gang en kvinde begår brugstyveri af en bil, er det mere end ti mænd, der har gjort det samme. Kvindernes andel af biltyverier varierer kun lidt i den undersøgte periode på trods af, at antallet af brugstyverier af biler er faldet betydeligt siden 1997, hvor der blev indført et krav om startspærrer på nye biler. Denne tekniske nyvinding afspejler sig i, at antallet af strafferetlige afgørelser for brugstyverier er mindsket med 72 pct. fra 1997 til Teknikken synes dog at have haft den samme effekt på omfanget af såvel kvinders som mænds brugstyverier af biler, idet begge køn har reduceret antallet af sager med 72 pct. 8

9 Et andet område, hvor kvindernes andel traditionelt har været ganske ringe, angår voldsforbrydelser. Som det ses af figur 10, så har kvindernes andel af strafferetlige afgørelse for vold mod privatperson ligget på under 5 pct. frem til begyndelsen af 1990, mens den i 2008 var på næsten 10 pct. Der er tale om en jævn vækst i kvindernes andel i hele den undersøgte periode fra 3 pct. i 1980 til 9 pct. i Denne tredobling er sket i en periode, hvor det samlede antal strafferetlige afgørelser er vokset med godt 60 pct. Figur 10. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for voldforbrydelser mod privatperson ( ), Med hensyn til kvinders andel af sager vedrørende vold m.v. mod nogen i offentlig tjeneste er der derimod ikke tale om nogen vækst, jf. figur 11, idet kvindernes andel i hele perioden ligger omkring 10 pct. Også på dette områder har der været en stigning i antallet af anmeldelser, og antallet af sager er da også næsten tredoblet i den undersøgte periode. Denne vækst i antallet af sager har dog været den samme for kvinder som for mænd. 9

10 Figur 11. Kvinders procentandel af strafferetlige afgørelser for vold og trusler mod nogen i offentlig tjeneste ( 119, stk. 1), Det skal bemærkes, at væksten i de registrerede voldsforbrydelser ikke stemmer overens med oplysninger fra de offerundersøgelser, der gennemføres. Disse viser således, at der over en længere periode ikke har været en stigning i risikoen for at blive udsat for vold. 5 Stigningen i den registrerede voldskriminalitet skal langt hen ad vejen forklares med en vækst i anmeldelsestilbøjeligheden, hvilket også offerundersøgelserne anskueliggør. At der i særlig grad har været en vækst i kvinders registrerede voldsforbrydelser skal bl.a. forklares med, at der i dag er mindre tolerance over for vold begået af kvinder, og at kvinders vold derfor anmeldes noget hyppige i dag end tidligere. 6 Med hensyn til væksten i antallet af sager om vold m.v. mod nogen i offentlig tjeneste viser offerundersøgelserne, at der er sket en reel vækst i risikoen for at blive udsat for vold på arbejdspladsen (men til gengæld andre former for vold er mindsket). Så selv om den generelle risiko for at blive udsat for vold ikke er forandret, så er der sket en ændring i, hvor hyppigt de forskellige former for vold der forekommer. Opsummering I den undersøgte periode fra 1980 til 2008 er kvindernes andel af de strafferetlige afgørelser øget ca. 2½ gang. Mens kvindernes andel af de fældende strafferetlige afgørelser i 1980 var på 8 pct., var den i 2008 på 20 pct. Der er således fortsat langt fra tale om en lige kønsfordeling af sanktionerne. 5 Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard: Offerundersøgelserne Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard: Man anmelder da vold. En analyse af anmeldelsestilbøjeligheden for vold

11 Noget af væksten i kvindernes andel af de strafferetlige afgørelser er endvidere tilsyneladende, idet den beror på ændringer i retspraksis for butikstyverier. Der er dog også sket en reel vækst i kvindernes andel af de strafferetlige afgørelser, i særlig grad på færdselslovsområdet. Denne ændring afspejler antagelig en vækst i kvinders ejerskab af eller tilgang til motorkøretøjer. I forhold til sanktionens art er det forholdsvis få af de kvindelige lovovertrædere, der idømmes en ubetinget fængselsstraf, idet deres andel af disse sanktioner er på omkring 5 pct. De relativt få strenge straffe til kvindelige lovovertrædere skal dels forklares med arten af den kriminalitet, kvinder begår, og dels med, at kvinders kriminelle karriere er kortere end mændenes. 7 En meget væsentlig del af de straffelovsovertrædelser, kvinder begår, er butikstyverier, og disse lovovertrædelser fører forholdsvis sjældent til en ubetinget fængselsstraf. Dokumentfalsk er et andet områder, hvor kvindernes andel af de strafferetlige sanktioner er forholdsvis stor. Med hensyn til brugstyveri af motorkøretøjer er der derimod tale om en meget ringe andel kvindelige lovovertrædere. Det samme gælder for voldsforbrydelser. Med hensyn til den registrerede vold mod privatpersoner er der dog set en ganske stor stigning i kvindernes andel, hvilket i nogen grad skal forklares med en vækst i tilbøjeligheden til at anmelde de kvindelige voldsudøvere. Offerundersøgelserne tyder ikke på, at risikoen er for blive udsat for en voldsforbrydelser generelt set er øget. 7 Britta Kyvsgaard: Den kriminelle karriere. København: Jurist- og økonomforbundets forlag,

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Den del af undersøgelsen, der vedrører forbrydelser mod den personlige frihed, omfatter ulovlig tvang ( 260) og frihedsberøvelse efter 261, stk. 1. Tilsammen omfatter

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Vold begået alene og sammen med andre

Vold begået alene og sammen med andre Vold begået alene og sammen med andre Udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager - MARIA LIBAK PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2015 ISBN: 978-87-92760-48-7 RESUMÉ Rapporten

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere. UDVIKLINGEN I STRAFUDMÅLINGSNIVEAUET I VOLDTÆGTSSAGER Af Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 114 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer dom til frihedsstraf, og som tillige

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 104 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer med dom til frihedsstraf, og som

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 Udviklingen i kvinders kriminalitet de seneste 30 år Hvordan er det gået med kriminaliteten blandt kvinder i de seneste 30 år? Er der fortsat store forskelle

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2014 Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management 1. Indledning Som led i regeringens handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 Indberetning af vilkårsovertrædelser for samfundstjenestedømte 1. Baggrund for undersøgelsen En ph.d.-afhandling om samfundstjeneste har påpeget, at nogle

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste

Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste TRINE MØLLER LAGONI & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Undersøgelsens baggrund og formål...4

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Kriminalstatistik 2009

Kriminalstatistik 2009 Kriminalstatistik 2010:1 Kriminalstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Indhold og datagrundlag... 4 Skema 1. De fire love, som kriminalretlige afgørelser træffes i

Læs mere

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 ISBN: 978-87-92760-40-1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. En udvidet effektevaluering CHRISTIAN KLEMENT OG ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2014

SAMFUNDSTJENESTE. En udvidet effektevaluering CHRISTIAN KLEMENT OG ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2014 SAMFUNDSTJENESTE En udvidet effektevaluering CHRISTIAN KLEMENT OG ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2014 ISBN: 978-87-92760-72-2 RESUMÉ Det er undersøgt, hvorvidt det

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 54 Offentligt AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Af Tanja Tambour Jørgensen Justitsministeriets Forskningskontor September 2011 1. Indledning...

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere