56.$%0$6.%(*76" 89:$%&";%+*8,##<%$!0" *8,%0,6!"##$%&'%($%)$*+,-."/+0"0.+0.1*2334

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "56.$%0$6.%(*76" 89:$%&";%+*8,##<%$!0" *8,%0,6!"##$%&'%($%)$*+,-."/+0"0.+0.1*2334"

Transkript

1 56.$%0$6.%(*76" 89:$%&";%+*8,##<%$!0" *8,%0,6!"##$%&'%($%)$*+,-."/+0"0.+0.1*2334

2 Sammenhængende socialstatistik 1998 Christine Halckendorff Tlf.: Indhold Den sammenhængende socialstatistik indeholder en samlet opgørelse over personer, som har modtaget indkomsterstattende ydelser. Indkomsterstattende ydelser har til formål at sikre opretholdelsen af personens eller familiens økonomiske grundlag ved ledighed, sygdom, invaliditet, alderdom mv. Statistikken har en relativ lang produktionstid, idet statistikken bygger på samkøring af en række registre samt efterfølgende harmonisering af data. Tilsvarende oplysninger for 1997 blev publiceret i Orientering 2000, nr. 26: Sammenhængende socialstatistik Statistikken omfatter følgende ordninger, som overvejende er finansieret af det offentlige. Midlertidige ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge. Sygedagpenge. Barselsdagpenge. Kontanthjælp til forsørgelse. Revalideringsydelse. Aktiveringsydelse. Orlovsydelse. Varige ydelser: Folkepension. Førtidspension. Efterløn/overgangsydelse. Statistikken omfatter ikke: Dagpenge udbetalt af arbejdsgiveren i den såkaldte arbejdsgiverperiode, der for offentligt ansatte er hele fraværsperioden ved sygdom. SU (Statens Uddannelsesstøtte). Supplerende tilskudsordninger som boligstøtte og efamilieordninger. Aftalemæssige pensionsordninger på arbejdsmarkedet (via pensionskasser mv.). Statistikken er således ikke fuldt dækkende, men omfatter hovedparten af de udbetalte indkomsterstattende ydelser. Tabellerne omfatter personer med bopæl i Københavns Kommune pr Tilflyttere, i løbet af 1998, er således medtaget, uanset hvor ydelserne måtte være givet. Omvendt er modtagere af ydelser gennem 1998, som ikke er bosiddende i Københavns Kommune den ikke omfattet. Tabellerne giver derved et øjebliksbillede af Københavns befolkning pr , men er ikke en nøjagtig opgørelse over ydelser udbetalt i Københavns Kommune i Hæftet er opdelt i tre afsnit efter statistikkens enhed: A. Personer, der modtog indkomsterstattende ydelser. B. Personer mellem år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder. C. Familier, hvor mindst én person har modtaget en indkomsterstattende ydelse. 2. Datagrundlag Datamateriale er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistik (KÅS-social). Materialet består af sociale oplysninger samkørt på individniveau og herefter aggregeret på karréniveau for Københavns Kommune. Tabellerne i dette hæfte er opdelt på bydele, men andre geografiske inddelinger vil normalt kunne foretages ved henvendelse til Københavns Kommune, Statistisk Kontor. 3. Anvendte begreber I afsnittene belyses modtagerne i henhold til: Køn. Alder pr Dominerende ydelse. Berørt ydelse. Ydelsens art. Udbetalt beløb. 2 Orientering 2001 nr. 17

3 Samt i afsnit C tillige familietype: enlige med enlige uden parfamilier med parfamilier uden Parfamilier er defineret som alle registrerede par uanset køn, samt ikke-registrerede par, hvor personerne er over 16 år og af forskellig køn, og hvor aldersforskellen højest er 15 år. Hjemmeboende under 18 år inkluderes i parfamilien, hvorimod eventuelle hjemmeboende over 18 år registreres som enlige. Dominerende ydelse er den ydelse, der inden for året har haft længst varighed. I tilfælde af flere ydelser med samme varighed foretages følgende prioritering: 1. Folkepension. 2. Førtidspension. 3. Efterløn/overgangsydelse. 4. Arbejdsløshedsdagpenge. 5. Sygedagpenge. 6. Barselsdagpenge. 7. Kontanthjælp til forsørgelse. 8. Revalidering. 9. Aktiveringsydelse. 10. Orlovsydelse. Berørt ydelse er en ydelse, som personen har modtaget i løbet af året. Nettomodtagere er det antal personer, som der har modtaget ydelser. Da samme person kan have været berørt af flere forskellige ydelser i løbet af året, vil antallet af personer (netto) som oftest være mindre end summen af modtagere af de enkelte ydelser. 4. Tabeller og figurer A. Personer, der modtog indkomsterstattende ydelser Tabel 1 og figur 1: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter berørt ydelse, alder og køn, pr I alt personer modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 heraf var folkepensionister. Af de personer, der fik midlertidig ydelse, var der flest personer (44.400), der var berørt af arbejdsløshedsdagpenge efterfulgt af kontanthjælp til forsørgelse (34.400) og sygedagpenge (30.200). For de modtagere i alderen år var kontanthjælp og aktivering de hyppigst berørte ydelser med og personer. Denne aldersgruppe havde også den største andel af personer på kontanthjælp. De årige havde den største andel af personer berørt af barselsdagpenge. Kvinderne udgjorde den overvejende del af modtagerne af barselsdagpenge (70 pct.), orlov (72 pct.) og folkepension (67 pct.). Det sidste som følge af, at kvinder udgør 67 pct. af befolkningen over 67 år. Andelen af personer, der modtog midlertidige ydelser, er meget lav for aldersgruppen 60 år og derover. Dette skal ses i sammenhæng med tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet for disse grupper. Tabel 2: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter berørt ydelse og bydel, pr I 1998 modtog (4 pct.) færre personer indkomsterstattende ydelser end i For de varige ydelser var faldet af folkepensionister med personer størst. For de midlertidige ydelser faldt antallet af modtagere berørt af arbejdsløshedsdagpenge med til , der skyldes den generelt faldende ledighed i København. Antallet af personer berørt af sygedagpenge, revalidering, aktivering og barselsdagpenge steg. Der var stor forskel på det gennemsnitlige antal ydelser i bydelene. Det gennemsnitlige antal ydelser for København var 1,25, og varierede fra 1,19 i Vanløse til 1,32 på Vesterbro. Orientering 2001 nr. 17 3

4 På Ydre Nørrebro var 27 pct. af modtagerne berørt af kontanthjælp mod 16 pct. i København. I bydelene Ydre Østerbro, Brønshøj-Husum og Vanløse var pct. af ydelsesmodtagerne folkepensionister mod gennemsnitligt 30 pct. for hele København. Tabel 3: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter alder, køn og bydel, pr Modtagernes aldersfordeling var stort set uændret fra Antallet af modtagere i alderen 67 år og derover faldt med små til personer i De udgjorde uændret knap 1/3 af samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelser. Antallet af modtagere mellem 18 og 24 år faldt med til personer. Aldersgruppen havde med 27 pct. den laveste modtagerrate. I alt modtog 50 pct. af befolkningen i København på 18 år og derover indkomsterstattende ydelser. Modtagerraten var højest for Kongens Enghave med 61 pct. og lavest for Indre By og Indre Østerbro med 38 og 39 pct. Tabel 4: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter dominerende ydelse og bydel, pr Antallet af personer, der i 1998 primært modtog en midlertidig ydelse, faldt med til svarende til 53 pct. af samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelser. Antallet af personer, der primært modtog en varig ydelse faldt med personer til svarende til 47 pct. af samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelser. Ved en sammenligning med tabel 2 ses at relativt mange af personerne berørt af de midlertidige ydelser, revalidering og uddannelse (54 pct.), aktivering (43 pct.), orlov (40 pct.) og sygedagpenge (40 pct.), har modtaget flere forskellige ydelser i årets løb. Hvorimod der kun gennemsnitligt var 2,6 pct. af de, der modtog varige ydelser, der modtog flere forskellige ydelser. Tabel 5 og figur 2 og 3: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter udbetalt beløb og dominerende ydelse, pr På grund af mangelfulde beløbsoplysninger er der i tabel 5 og 6 sket et frafald på personer. Modtagere af midlertidige ydelser fik i gennemsnit kr. udbetalt, mens modtagere af varige fik kr. De gennemsnitlige udbetalte beløb pr. måned var højest for aktivering og sygedagpenge med og kr. og lavest for folkepension med kr. Til sygedagpenge var der 74 pct. af modtagerne, der havde modtaget et beløb på under kr., dvs. tyngden i udbetalingerne lå omkring det gennemsnitlige beløb pr. person. Tyngden af udbetalingerne til de varige ydelser lå ligeledes omkring det gennemsnitlige beløb pr. person, mens mange af udbetalingerne til aktivering enten var relativt små eller store. At 41 pct. af udbetalinger til barselsdagpenge var under kr., mens det gennemsnitlige beløb pr. person var kr. skyldes primært, at fædre, der udgjorde 30 pct. af modtagerne, har 14 dages barselsorlov. Tabel 6: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter udbetalt beløb og bydel, pr I gennemsnit fik modtagere af indkomsterstattende ydelser kr. i Beløbet var med og kr. lavest for Indre Østerbro og Indre By og højest i Kongens Enghave og Bispebjerg med kr. Det gennemsnitlige udbetalte beløb pr. person pr. måned var ca kr. for hele København og varierede fra kr. i Vanløse til kr. på Vesterbro. 4 Orientering 2001 nr. 17

5 B. Personer i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder. Tabel 7 og figur 4: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter berørt ydelse, alder og køn, pr I alt personer mellem 18 og 59 år modtog midlertidige ydelser i et halvt år eller længere svarende til 14,6 pct. af befolkningen i denne aldersgruppe og 53 pct. af samtlige modtagere, der var berørt af indkomsterstattende ydelser (jfr. tabel 1). De hyppigst berørte ydelser var kontanthjælp med og arbejdsløshedsdagpenge med modtagere. For de årige var kontanthjælp og aktivering de hyppigst berørte ydelser. Andelen af modtagere berørt af arbejdsløsheds- og sygedagpenge var stigende i aldersintervallet år, mens andelen af modtagere i aktivering var faldende i aldersintervallet år. Mænd udgjorde 52 pct. af modtagerne og var i overtal for alle ydelser undtagen sygedagpenge og revalidering og uddannelse. Tabel 8 og figur 5 og 6: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter berørt ydelse og bydel, pr I alt faldt antallet af modtagere, der modtog indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder med 7 pct. til i I pct. af befolkningen svarede det til et fald fra 16 pct. til 14,6 pct. fra 1997 til Antallet af modtagere berørt af arbejdsløshedsdagpenge faldt med 17,5 pct. til personer, mens antallet af modtagere af aktivering og revalidering og uddannelse steg 8 pct. til henholdsvis og personer. Modtagerraten var med 20 pct. højest i Kongens Enghave efterfulgt af Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro med 19 pct. og lavest for Vanløse, Indre Østerbro og Indre By med 9 pct. Den gennemsnitlige varighed var 44 uger og varierede fra 42 uger for Indre By og Indre Østerbro til 45 uger på Ydre Nørrebro. Tabel 9: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter alder, køn og bydel, pr Hovedparten (26.400) af de modtagere var i alderen år. Antallet af modtagere i alderen år faldt med 15 pct. til i Gennemsnitligt 52 pct. af modtagerne var mænd. Andelen varierede fra 58 pct. i Kongens Enghave til 46 pct. i Brønshøj-Husum. Tabel 10: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter dominerende ydelse og bydel, pr Af de modtagere havde hovedparten kontanthjælp (18.700) eller arbejdsløshedsdagpenge (15.000) som dominerende ydelse. Antallet af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge faldt med 18 pct. til personer. Antallet af personer, der primært modtog revalidering og uddannelse, er steget med 7 pct. til De udgjorde 8 pct. af alle modtagere. Denne andel var højest for Vestamager og Sundby Nord med 12 pct. Ved en sammenligning med tabel 8 ses, at relativt mange af personerne berørt af sygedagpenge (65 pct.), revalidering og uddannelse (55 pct.) og aktivering (46 pct.) har modtaget flere forskellige ydelser i årets løb. C. Familier, hvor mindst én person har modtaget en indkomsterstattende ydelse Tabel 11 og figuren på bagsiden: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype og dominerende ydelse, pr Antallet af familier, der modtog indkomsterstattende ydelser, faldt med til Orientering 2001 nr. 17 5

6 i Heraf modtog primært en midlertidig ydelse. Hovedparten ( ) af modtagerfamilierne var enlige uden. I alt familier med modtog indkomsterstattende ydelser heraf enlige. Hovedparten af de familier med modtog midlertidige ydelser (95 pct.), mens knap halvdelen af de familier uden havde en midlertidig ydelse som dominerende. 56 pct. af alle familier i København modtog en indkomsterstattende ydelse i Modtagerraten var med 56 pct. og 62 pct. højest for enlige med og par med, der modtog en midlertidig ydelse. 20 pct. af de enlige med i København modtog kontanthjælp til forsørgelse. Tabel 12: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter dominerende ydelse og bydel, pr Sammenlignes med afsnit A tabel 4 ses, at 86 pct. af modtagerne af indkomsterstattende ydelser indgik i familier, hvor mere end én person modtog ydelser. Som for personer modtog 53 pct. af familierne primært en midlertidig ydelse. Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp var de hyppigst dominerende ydelser med henholdsvis og modtagerfamilier. Tabel 13 og figur 7 og 8: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype og bydel, pr I 1998 modtog 56 pct. af Københavns familier indkomsterstattende ydelser. Det er et fald på 2 procentpoint i forhold til Modtagerraten var højest i Kongens Enghave og Brønshøj-Husum med 65 pct. og lavest for Indre By og Indre Østerbro med henholdsvis 43 og 44 pct. Par havde en højere modtagerrate end enlige, og familier med havde højere modtagerrate end familier uden. Familierne fik i gennemsnit kr. i indkomsterstattende ydelser. Beløbet varierede fra i Indre By til i Brønshøj- Husum. Tabel 14: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype, dominerende ydelse og bydel, pr pct. af familierne der modtog indkomsterstattende ydelser var enlige. Andelen varierer fra 75 pct. i Bispebjerg til 63 pct. i Brønshøj- Husum. Af de familier der modtog varige ydelser - heraf 64 pct. folkepensionister (jfr. tabel 12) - var 78 pct. enlige. 61 pct. af modtagerne af midlertidige ydelser var enlige. Andelen varierer fra 68 pct. på Vestamager til ca. 52 pct. i Brønshøj-Husum og Vanløse. På grund af mangelfulde beløbsoplysninger er der i tabel 15 sket et frafald på familier (2,3 pct.). Tabel 15: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter udbetalt beløb, familietype og dominerende ydelse, pr Familierne fik i gennemsnit kr. og kr. pr. måned i indkomsterstattende ydelser i De gennemsnitlige beløb var højere for parfamilier end for enlige. For midlertidige ydelser var det gennemsnitlige beløb lavere end for varige, men højere pr. måned. Tyngden i udbetalingerne af varige ydelser lå omkring gennemsnittet, mens udbetalingerne af midlertidige ydelser var mere skæv. 2 pct. af parrene fik under kr. og 23 pct. over kr. Udbetalinger af midlertidige ydelser til enlige var mere varierende. Den største andel (32 pct.) fik under kr. 6 Orientering 2001 nr. 17

7 A. Personer, der modtog indkomsterstattende ydelser Tabel 1. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter berørt ydelse, alder og køn, pr København år år år år år og derover I alt pct Mænd Kvinder folkepension Varige ydelser førtidspension efterløn/ overgangsydelse arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere orlov antal ydelser pr. person København år , år , år , år ,08 67 år og derover ,04 I alt , pct Mænd ,26 Kvinder ,24 1 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 1. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter køn i procent. Mænd Kvinder Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Folkepension Førtidspension Efterløn I alt Pct. Orientering 2001 nr. 17 7

8 Tabel 2. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter berørt ydelse og bydel, pr Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.) ,1 1,4 1,2-0,8 8,5 3,2-3,4 folkepension Varige ydelser førtidspension efterløn/ overgangsydelse arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere orlov antal ydelser pr. person 1. Indre By ,23 2. Christianshavn ,26 3. Indre Østerbro ,24 4. Ydre Østerbro ,20 5. Indre Nørrebro ,29 6. Ydre Nørrebro ,31 7. Vesterbro ,32 8. Kongens Enghave ,27 9. Valby , Vanløse , Brønshøj-Husum , Bispebjerg , Sundby Nord , Sundby Syd , Vestamager ,25 København ,25 København ,23 Ændring (pct.)... -3,9-2,4-0,5-4,0 1 Inkl. personer uden for inddeling. 8 Orientering 2001 nr. 17

9 Tabel 3. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter alder, køn og bydel, pr Alder Nettomodtagere Heraf år og år år år år derover mænd kvinder 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.) ,9-3,5-2,2-1,1-3,8-4,0-4,5-3,6 Alder Nettomodtagere Heraf år og år år år år derover mænd kvinder pct. af befolkningen Indre By... 16,7 29,7 32,7 53,6 97,7 38,2 34,3 45,3 2. Christianshavn... 23,3 39,7 45,5 66,1 98,5 47,0 46,5 50,2 3. Indre Østerbro... 16,7 31,0 34,3 61,0 98,7 38,8 37,2 44,7 4. Ydre Østerbro... 22,7 36,1 39,3 73,6 99,3 51,1 48,3 57,3 5. Indre Nørrebro... 29,0 44,6 55,0 81,4 99,3 51,8 51,4 55,2 6. Ydre Nørrebro... 26,5 43,5 56,9 83,8 99,3 50,0 51,0 54,4 7. Vesterbro... 27,4 41,4 54,6 80,9 98,7 47,0 50,8 50,5 8. Kongens Enghave... 35,5 49,0 58,1 85,2 99,6 60,6 58,5 63,2 9. Valby... 31,4 42,6 43,2 78,3 99,6 54,5 51,2 60,7 10. Vanløse... 26,1 35,4 33,0 69,5 99,5 47,9 44,1 54,4 11. Brønshøj-Husum... 32,4 47,5 40,2 75,3 99,6 57,5 54,1 62,7 12. Bispebjerg... 29,0 45,3 53,1 81,7 99,6 57,5 57,4 63,6 13. Sundby Nord... 29,2 42,8 50,2 80,6 99,4 51,9 51,4 56,4 14. Sundby Syd... 31,1 42,8 40,8 74,7 99,4 51,7 49,2 55,9 15. Vestamager... 24,7 38,3 49,6 76,0 99,4 49,4 50,2 54,3 København ,1 40,6 44,2 74,4 99,3 50,3 49,1 55,5 København ,6 43,2 45,6 74,8 99,3 52,6 49,4 55,6 1 Inkl. personer uden for inddeling. Orientering 2001 nr. 17 9

10 Tabel 4. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter dominerende ydelse og bydel, pr Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.) ,6 3,3 4,2-2,8 7,8-10,8-0,3-5,0 folkepension førtidspension Varige ydelser efterløn/ overgangsydelse orlov arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering Nettomodtagere 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.)... -3,9-1,9 1,6-2,8-4,0 1 Inkl. personer uden for inddeling. 10 Orientering 2001 nr. 17

11 Tabel 5. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter udbetalt beløb og dominerende ydelse, pr Beløb i kr ,9 99,9 125 Modtagere beløb 1 pr. (=100 pct.) person beløb pr. person pr. md. under ,9 125 og derover København pct kr. kr. varighed i uger Dominerende ydelse Arbejdsløshedsdagpenge... 25,3 19,7 15,5 13,3 12,5 13, ,5 Sygedagpenge... 74,2 7,4 3,7 3,2 3,5 8, ,5 Barselsdagpenge... 41,0 13,0 15,9 17,0 8,5 4, ,3 Kontanthjælp til forsørgelse... 21,2 11,7 11,6 22,3 27,6 5, ,8 Revalidering og uddannelse... 9,9 7,5 10,9 16,2 23,3 32, ,9 Aktivering... 17,5 14,3 11,6 9,6 8,7 38, ,2 Orlov... 25,0 23,3 19,0 16,6 9,6 6, ,5 Midlertidige ydelser... 32,2 14,3 12,1 13,9 14,3 13, ,5 Folkepension... 0,7 6,3 34,7 57,6 0,8 0, ,1 Førtidspension... 0,8 2,2 9,1 15,7 58,9 13, ,0 Efterløn/overgangsydelse 1,8 3,2 6,1 12,0 60,6 16, ,4 Varige ydelser... 0,8 4,9 25,2 42,1 21,9 5, ,1 Indkomsterstattende ydelser ,1 9,8 18,4 27,4 17,9 9, , ,7 10,0 19,2 27,6 16,9 9, ,0 1 Eksklusive personer med uoplyst beløb eller uden beløb som følge af indkomstgraduering. 2 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 2. Gennemsnitlig udbetalt beløb pr. person pr. måned efter dominerende ydelse for personer, der modtog indkomsterstattende ydelser i Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp til forsørgelse Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Midlertidige ydelser Folkepension Førtidspension Efterløn/overgangsydelse Varige ydelser Tilsammen månedlig udbetaling (1000 kr.) Orientering 2001 nr

12 Tabel 6. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 1998 efter udbetalt beløb og bydel, pr under ,9 Beløb i kr ,9 99, og derover Modtagere beløb 1 pr. (=100 pct.) person beløb pr. person pr. md. varighed i uger pct kr. kr. 1. Indre By... 20,1 13,5 19,8 22,6 14,8 9, ,6 2. Christianshavn... 16,3 10,9 17,1 22,9 21,9 10, ,8 3. Indre Østerbro... 21,4 13,0 19,5 22,9 14,4 8, ,0 4. Ydre Østerbro... 14,8 9,7 21,6 30,3 15,4 8, ,6 5. Indre Nørrebro... 17,2 10,0 14,8 26,1 20,9 11, ,5 6. Ydre Nørrebro... 18,2 9,4 14,6 24,7 22,0 11, ,7 7. Vesterbro... 20,4 11,9 14,6 22,3 20,2 10, ,4 8. Kongens Enghave.. 14,8 7,6 16,2 31,3 20,5 9, ,5 9. Valby... 16,4 8,6 19,0 30,4 17,4 8, ,9 10. Vanløse... 18,0 9,9 22,7 28,9 13,5 7, ,9 11. Brønshøj-Husum... 13,8 8,6 21,6 29,8 17,8 8, ,6 12. Bispebjerg... 13,7 8,0 17,9 32,8 19,0 8, ,1 13. Sundby Nord... 17,9 9,4 17,0 27,0 18,6 10, ,5 14. Sundby Syd... 18,2 9,4 18,8 26,7 16,7 10, ,5 15. Vestamager... 18,3 9,8 18,7 25,4 18,6 9, ,6 København ,1 9,8 18,4 27,4 17,9 9, ,8 København ,7 10,0 19,2 27,6 16,9 9, ,0 1 Eksklusive personer med uoplyst beløb eller uden beløb som følge af indkomstgraduering. 2 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 3. Gennemsnitlig varighed i uger efter dominerende ydelse for personer, der modtog indkomsterstattende ydelser i Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp til forsørgelse Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Midlertidige ydelser Folkepension Førtidspension Efterløn/overgangsydelse Varige ydelser Tilsammen varighed (uger) 12 Orientering 2001 nr. 17

13 B. Personer i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder. Tabel 7. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter berørt ydelse, alder og køn, pr Nettomodtagere varighed i uger beløb pr. person pr. måned kr. København år , år , år , I alt , pct Mænd år... 52,9 49,9 52,9 43,9 58,8 52,2 43, Kvinder år... 47,1 50,1 47,1 56,1 41,2 47,8 44, arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsøgelse uddannelse aktivering arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere pct. af befolkningsgruppen København år... 1,3 0,9 5,5 2,1 4,1 8, år... 5,9 2,4 8,6 3,5 4,7 16, år... 7,0 3,5 6,7 1,8 4,0 15,4 I alt ,4 2,5 7,4 2,7 4,4 14,6 Mænd år... 5,6 2,4 7,7 2,3 5,0 14,9 Kvinder år... 5,2 2,5 7,1 3,1 3,7 14,3 1 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 4. Andele af Københavns befolkning i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter alder og køn. Pct år år år I alt Mænd Kvinder Orientering 2001 nr

14 Tabel 8. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter berørt ydelse og bydel, pr Nettomodtagere varighed i uger beløb pr. person pr. måned kr. 1. Indre By , Christianshavn , Indre Østerbro , Ydre Østerbro , Indre Nørrebro , Ydre Nørrebro , Vesterbro , Kongens Enghave , Valby , Vanløse , Brønshøj-Husum , Bispebjerg , Sundby Nord , Sundby Syd , Vestamager , København , København , Ændring (pct.) ,5 0,8-2,4 8,2 8,1-6,9 0,9-0,9 arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere pct. af befolkning år Indre By... 4,9 1,8 2,8 1,1 3,3 9,2 2. Christianshavn... 7,2 2,3 7,1 2,8 5,1 16,9 3. Indre Østerbro... 4,6 1,8 3,3 1,3 3,0 9,3 4. Ydre Østerbro... 5,2 2,0 4,6 1,8 3,9 11,3 5. Indre Nørrebro... 6,3 2,4 9,5 3,5 5,7 18,6 6. Ydre Nørrebro... 5,6 2,4 11,6 3,7 5,4 18,9 7. Vesterbro... 6,4 2,9 8,3 2,9 5,1 17,1 8. Kongens Enghave... 7,0 3,4 11,3 3,1 6,2 19,9 9. Valby... 5,0 2,6 7,3 2,6 3,8 14,0 10. Vanløse... 4,2 1,9 3,6 1,4 2,6 9,1 11. Brønshøj-Husum... 5,0 2,7 8,2 3,3 4,5 15,3 12. Bispebjerg... 6,0 2,7 10,6 3,0 5,3 18,2 13. Sundby Nord... 5,5 2,8 8,9 4,0 4,9 16,3 14. Sundby Syd... 5,1 3,1 6,4 2,6 3,7 13,6 15. Vestamager... 5,9 2,3 5,3 2,7 4,6 13,4 København ,4 2,5 7,4 2,7 4,4 14,6 København ,6 2,5 7,7 2,5 4,1 15,9 1 Inkl. personer uden for inddeling. 14 Orientering 2001 nr. 17

15 Figur 5. Andele af Københavns befolkning i alderen år, der i 1998 modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundby Nord 14. Sundby Syd 15. Vestamager 8 14 Pct. under 13,0 13,0-15,9 København 14,6 pct. 16,0-18,9 19,0 og derover Figur 6. Gennemsnitlig varighed i uger for personer under 60 år, der i 1998 modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundby Nord 14. Sundby Syd 15. Vestamager 8 14 Uger under 43,0 København 44,0 uger 43,0-43,9 44,0 og derover Orientering 2001 nr

16 Tabel 10. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimun 6 måneder efter dominerende ydelse og bydel, pr arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering Tabel 9. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 1998 i minimum 6 måneder efter alder, køn og bydel, pr Alder Nettomodtagere Heraf år år år mænd kvinder 1. Indre By ,6 51,4 2. Christianshavn ,4 50,6 3. Indre Østerbro ,1 49,9 4. Ydre Østerbro ,0 51,0 5. Indre Nørrebro ,4 47,6 6. Ydre Nørrebro ,3 49,7 7. Vesterbro ,3 43,7 8. Kongens Enghave ,5 42,5 9. Valby ,7 49,3 10. Vanløse ,0 50,0 11. Brønshøj-Husum ,9 54,1 12. Bispebjerg ,7 44,3 13. Sundby Nord ,8 49,2 14. Sundby Syd ,2 46,8 15. Vestamager ,1 45,9 København ,2 47,8 København ,0 47,0 Ændring (pct.) ,0-7,2-3,3-6,9 1 Inkl. personer uden for inddeling. Nettomodtagere 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.) ,7 13,1-5,1 7,3 0,5-6,9 1 Inkl. personer uden for inddeling. 16 Orientering 2001 nr. 17

17 C. Familier, hvor mindst én person har modtaget en indkomsterstattende ydelse. Tabel 11. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype og dominerende ydelse, pr Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier beløb pr. familie kr. København Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp til forsørgelse Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Midlertidige ydelser Folkepension Førtidspension Efterløn/overgangsydelse Varige ydelser Ydelser Ydelser Ændring (pct.)... -4,8-4,5 0,2-4,0-3,9 2,5 Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier i pct. af alle i kategorien København Arbejdsløshedsdagpenge... 11,5 8,3 15,8 13,2 10,1 Sygedagpenge... 5,5 3,9 6,6 6,8 4,8 Barselsdagpenge... 3,1 0,1 12,1 0,3 1,4 Kontanthjælp til forsørgelse... 20,0 5,9 10,9 4,0 6,7 Revalidering og uddannelse... 5,9 0,9 2,4 0,9 1,3 Aktivering... 5,9 3,0 4,7 2,8 3,3 Orlov... 4,3 0,7 9,2 1,3 1,8 Midlertidige ydelser... 56,2 22,9 61,7 29,3 29,4 Folkepension... 0,1 19,6 0,1 19,2 16,7 Førtidspension... 3,4 8,4 2,6 5,4 7,0 Efterløn/overgangsydelse... 0,2 2,0 0,7 6,0 2,5 Varige ydelser... 3,7 30,0 3,4 30,5 26,3 Ydelser ,9 52,9 65,1 59,8 55,7 Ydelser ,4 55,2 66,7 62,7 58,0 Orientering 2001 nr

18 Tabel 12. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter dominerende ydelse og bydel, pr Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.) ,5 4,1 4,4-3,5 7,5-11,5 0,2-4,9 folkepension førtidspension Varige ydelser efterløn/ overgangsydelse orlov arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering Indkomsterstattende ydelser 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.)... -3,8-1,8 1,7-2,7-3,9 1 Inkl. familier uden for inddeling. 18 Orientering 2001 nr. 17

19 Tabel 13. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype og bydel, pr Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier beløb pr. familie kr. 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd København København Ændring (pct.)... -4,8-4,5 0,2-4,0-3,9 2,5 Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier i pct. af alle i kategorien Indre By... 46,1 40,1 57,9 48,2 43,3 2. Christianshavn... 63,2 48,3 67,6 55,6 52,0 3. Indre Østerbro... 47,5 39,7 57,8 49,8 43,7 4. Ydre Østerbro... 52,3 55,8 58,9 59,9 56,7 5. Indre Nørrebro... 65,0 51,9 78,0 57,6 56,0 6. Ydre Nørrebro... 69,2 48,3 80,3 56,6 53,8 7. Vesterbro... 67,5 47,1 76,5 55,8 51,6 8. Kongens Enghave... 65,6 63,4 77,5 67,5 65,2 9. Valby... 60,8 59,4 64,1 64,1 61,0 10. Vanløse... 43,1 53,7 53,3 59,9 54,5 11. Brønshøj-Husum... 63,1 65,1 59,3 69,9 65,1 12. Bispebjerg... 68,9 60,9 68,8 64,1 62,4 13. Sundby Nord... 64,9 52,5 72,2 62,3 56,7 14. Sundby Syd... 55,9 56,4 59,4 64,2 58,3 15. Vestamager... 60,4 51,7 67,7 59,0 54,4 København ,9 52,9 65,1 59,8 55,7 København ,4 55,2 66,7 62,7 58,0 1 Inkl. familier uden for inddeling. Orientering 2001 nr

20 Figur 7. Andele af Københavns familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundby Nord 14. Sundby Syd 15. Vestamager Pct. under 52,0 52,0-56,9 København 55,7 pct. 57,0-61,9 62,0 og derover Figur 8. Gennemsnitligt udbetalt beløb pr. familie, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundby Nord 14. Sundby Syd 15. Vestamager 1000 kr. under 74,0 74,0-78,9 København kr. 79,0-83,9 84,0 og derover 20 Orientering 2001 nr. 17

21 Tabel 14. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype, dominerende ydelse og bydel, pr midlertidige ydelser Enlige Parfamilier Familier varige ydelser varige ydelser varige ydelser ydelser ydelser midlertidige ydelser midlertidige ydelser ydelser 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundby Nord Sundby Syd Vestamager København København Ændring (pct.)... -6,5-2,7-4,5-2,3-2,8-2,5-4,9-2,7-3,9 1 Inkl. familier uden for inddeling. Tabel 15. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter udbetalt beløb, familietype og dominerende ydelse, pr under ,9 Beløb i kr ,9 99, og derover Familier beløb (=100 pct.) pr. familie beløb pr. familie pr. md pct kr. kr. Enlige Midlertidige ydelser... 32,5 15,3 12,9 15,5 14,7 9, Varige ydelser... 0,5 1,2 11,4 55,8 25,4 5, Ydelser... 15,1 7,6 12,1 37,4 20,5 7, Parfamilie Midlertidige ydelser... 29,1 14,1 12,4 11,5 10,1 22, Varige ydelser... 1,0 4,1 7,5 10,7 16,8 60, Ydelser... 19,4 10,6 10,7 11,2 12,4 35, Familier Midlertidige ydelser... 31,2 14,8 12,7 14,0 12,9 14, Varige ydelser... 0,6 1,8 10,5 45,7 23,5 17, Ydelser ,4 8,6 11,6 29,3 18,0 16, Ydelser ,1 8,6 11,9 29,5 17,3 16, Orientering 2001 nr

22 1998 Antallet af københavnere der modtog indkomsterstattende ydelser faldt med (4 pct.) til i 1998, svarende til 50 pct. af befolkningen. Modtagerraten var højest i Kongens Enghave med 61 pct. og lavest for Indre By og Indre Østerbro med 38 og 39 pct modtog primært midlertidige ydelser og varige. Modtagere af midlertidige ydelser fik i gennemsnit kr., mens modtagere af varige fik kr personer i alderen år modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i 6 måneder eller længere. Modtagerraten for København var på 14,6 pct., og med 20 pct. højest for Kongens Enghave efterfulgt af Ydre Nørrebro og Indre Nørrebro med 19 pct. og lavest for Indre Østerbro, Vanløse og Indre By med 9 pct (56 pct.) af de københavnske familier modtog indkomsterstattende ydelser, og de fik i gennemsnit kr. udbetalt i Andele af Københavns familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 1998 efter familietype og ydelsestype, pr Midlertidige ydelser Varige ydelser Enlige med ( 59,9 pct.) Enlige uden ( 52,9 pct.) Par med ( 65,1 pct.) Par uden ( 59,8 pct.) Familier ( 55,7 pct.) -70 pct pct. 40 Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sociale forhold i Københavns bydele 2002

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sociale forhold i Københavns bydele 2002 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sociale forhold i Københavns bydele 2002 Nr. 8. 13. april 2004 Sociale forhold i Københavns bydele 2002 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sociale forhold i Københavns bydele 1998

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sociale forhold i Københavns bydele 1998 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sociale forhold i Københavns bydele 1998 Nr. 22. 4. juli 2000 Sociale forhold i Københavns bydele 1998 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 Jørn Nielsen

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Nr. 23. 14. november 2001 Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen,

Læs mere

6*$'07'*$08()*% -./'0+%102(-"99:0'!7%7$27$2;(-"07"*!"#$%&'()"*+"&,($(-./'0+%102(/3,'&'(4555

6*$'07'*$08()*% -./'0+%102(-99:0'!7%7$27$2;(-07*!#$%&'()*+&,($(-./'0+%102(/3,'&'(4555 6*$'07'*$08()*% -./'0+%102(-"99:0'!7%7$27$2;(-"07"*!"#$%&'()"*+"&,($(-./'0+%102(/3,'&'(4555 ?=9%@(>AA4 Sociale forhold i Københavns bydele 1999 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Indledning

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2000

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2000 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2000 Nr. 4. 23. februar 2000 Befolkning 1. januar 2000 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Nr. 32. 6. november 2002 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo oktober 2002

Læs mere

0"-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.//. <"=,>=,,./=,84"1',.//?

0-$+1$-+2,34 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17!#$%&'()'*$&$+,-,.//. <=,>=,,./=,841',.//? "-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.//.

Læs mere

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Københavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Netpublikation, 22. juli 2003 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo juli 2003 Lis Søgaard Hansen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsløsheden i 2003

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsløsheden i 2003 Orientering fra s Kommune Statistisk Kontor Arbejdsløsheden i 2003 Nr. 9. 22. april 2004 Arbejdsløsheden i 2003 Bent Regner Andersen Tlf.: 33 66 28 16 1. Indledning Hermed bringes hovedtal for arbejdsløsheden

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele 26. januar 2009 Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo januar 2009. Bydele: 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsløsheden i 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsløsheden i 2004 Orientering fra s Kommune Statistisk Kontor Arbejdsløsheden i 2004 Nr. 7. 27. maj 2005 Arbejdsløsheden i 2004 Bent Regner Andersen Tlf.: 33 66 28 16 1. Indledning Hermed bringes hovedtal for arbejdsløsheden

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 1. kvartal 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 1. kvartal 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 1. kvartal 1999 Nr. 22. 29. september 1999 Arbejdspladser, beskæftigelse og pendling Arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele 3. maj 2011 Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo april 2011. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999 Nr. 29. 13. december 1999 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

>.%-*(-.%*/0?.' !"#$%&'(%)*+),-.+%/( )$&-.-/%+(-.)4/5.-$+- 65#-*7',*+0#89-$-:04.%;)0<'*"'.

>.%-*(-.%*/0?.' !#$%&'(%)*+),-.+%/( )$&-.-/%+(-.)4/5.-$+- 65#-*7',*+0#89-$-:04.%;)0<'*'. >.%-*(-.%*/0?.' 65#-*7',*+06);;"*- @('(%+(%+&06)*().!"#$%&'(%)*+),-.+%/(01222 3)$&-.-/%+(-.)4/5.-$+- 65#-*7',*+0#89-$-:04.%;)0

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Orientering. Arbejdsløsheden i Ledelsesinformation. 17. april 2007

Orientering. Arbejdsløsheden i Ledelsesinformation. 17. april 2007 2007 Orientering Ledelsesinformation 17. april 2007 Arbejdsløsheden i 2006 Ledighedsprocenten i var i 2006 5,8 pct. og i hele landet 4,5 pct. I faldt det gennemsnitlige antal ledige fra 2005 til 2006 med

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning og bevægelser i oktober kvartal 2003

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning og bevægelser i oktober kvartal 2003 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor i oktober kvartal 2003 Nr. 3 23. marts 2004 i København i oktober kvartal 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og indhold Datagrundlaget

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering 2006:4. Arbejdsløsheden i maj Statistisk Kontor

Orientering 2006:4. Arbejdsløsheden i maj Statistisk Kontor 2006:4 Orientering Statistisk Kontor 16. maj 2006 Arbejdsløsheden i 2005 Ledighedsprocenten for var i 2005 6,5 pct. og i hele landet 5,7 pct. Efter et fald på 9 pct. fra 2004 til 2005 er det gennemsnitlige

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København kvartal 1997

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København kvartal 1997 Nr. 19. 28. august 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 1.-4. kvartal 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 3. kvartal 1998

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 3. kvartal 1998 Nr. 7. 17. marts 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 3. kvartal 1998... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Børn og unge i kommunens institutioner

Børn og unge i kommunens institutioner Børn og unge i kommunens institutioner Kontakt hos Danmarks Statistik: Anita Saaby Datagrundlag Anvendte registre Datakonstruktion Befolkningsstatistikken pr. 1.1.2019 med familietype og herkomst Familiernes

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017.

I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017. Notat Juni 2018 Jobreform fase I i 2017 - Kontanthjælpsloft I det følgende redegøres for antallet af personer berørt af kontanthjælpsloftet i 2017. I 2017 var 45.500 unikke personer berørt af kontanthjælpsloftet

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Tema. Overførselsindkomster. 1. Hvad er overførselsindkomster? 2. Hvor mange modtager overførsler? Af Jan Plovsing

Tema. Overførselsindkomster. 1. Hvad er overførselsindkomster? 2. Hvor mange modtager overførsler? Af Jan Plovsing Overførselsindkomster Tema Af Jan Plovsing 1. Hvad er overførselsindkomster? Som led i udbygningen af velfærdsstaten er der gennem en årrække skabt mange muligheder for at modtage pengeydelser fra det

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 4. kvartal 1998

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 4. kvartal 1998 Nr. 11. 12. maj 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 4. kvartal 1998... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København 1. oktober Statistik UU København 2012 Kvartalsstatistik oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 77.916 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17-årige, og de

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Orientering. Boligbyggeri marts Statistisk Kontor

Orientering. Boligbyggeri marts Statistisk Kontor 26 Orientering Statistisk Kontor 28. marts 26 Der bliver bygget flere og flere boliger i København. Siden 21 er der blevet bygget 6.7 boliger i København. Alene i 25 blev der bygget 2.8 boliger - eller

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor Statistik om unge i alderen 18-29 år i København Københavns Kommune Statistisk Kontor September 24 Statistik om unge i København København er en by med mange unge. Der er 126. unge 18-29 årige i København,

Læs mere

>*/)&$)*/&:+,*% 23()&4%5&#+2166"&)?$%$/#$/#0+21&$1*

>*/)&$)*/&:+,*% 23()&4%5&#+2166&)?$%$/#$/#0+21&$1* >*/)&$)*/&:+,*% 23()&4%5&#+2166"&)?$%$/#$/#0+21&$1*!"##$%&'#(%#)*)$+,-.$$)#$%$/#$/0+,1* 23()&4%5&#+2166"&)+/+7888 91-/:,1*41-')&)+,3*+1:+),$)*+,-.$&/&:)& ;"(-/0%$/1&#15)*#/:$+

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. Indhold Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 1. Indhold... 2 2. Sammenfatning... 3 4. Københavnernes sundhedsadfærd...

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vækst og beskæftigelse

Vækst og beskæftigelse Vækst og beskæftigelse Udsatte byområder Materiale til udlevering / Kvantitativ analyse Velfærdsanalyseenheden i Københavns Kommune Vækst og beskæftigelse for borgere i tre udsatte boligområder 2.660 boliger

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Udviklingen i antallet af sigtelser og unikke sigtede unge i

Udviklingen i antallet af sigtelser og unikke sigtede unge i Udviklingen i antallet af sigtelser og unikke sigtede unge i 2016-2018 Den kriminalpræventive sektion Københavns Politi Februar 2019 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds:

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I N O T A T 13. september Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I Viden og Analyse Kontanthjælpsloftet har første gang virkning for den udbetalte særlige støtte og boligstøtte

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2018:3 20. april 2018 Offentligt forsørgede 16-64-årige 2017 Resumé: I løbet af 2017 var der i gennemsnit 731.700 fuldtidspersoner på 16-64 år, på offentlig forsørgelse,

Læs mere

opgjort efter herkomst.

opgjort efter herkomst. Nr. 30. 16. december 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Forbruget af lægeydelser i almen praksis 1994 hos voksne københavnere opgjort efter herkomst... 1 Martha Kristiansen... 33

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2019:2 10. april 2019 Offentligt forsørgede 16-64-årige 2018 Resumé: I løbet af 2018 var der i gennemsnit 702.600 fuldtidspersoner på 16-64 år, på offentlig forsørgelse,

Læs mere