Budgetforslag behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 10 Budgetforslag behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 5. oktober 2011 mellem Venstre, De konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Ændringsforslag fra Borgergruppen Fremsendelsesskrivelse 29 Resultatopgørelse 33 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 34 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Forligspartierne er enige om, at der skal undersøges, om det er muligt at etablere en lydmandsuddannelse i Fredericia. Miljøområdet Forligspartierne mener ikke, at Dyrehaven skal lukkes, da vi for meget beskedne midler giver mange en god oplevelse af liv og natur i Hannerup Skov. Vi anser det ligeledes som værende afgørende at vores strandområder vedligeholdes på et niveau, der fortsat gør, at borgerne kan nyde vores flotte strande. Derfor har vi valgt at prioritere vedligeholdelse af vores strande. Endelig er der opnået enighed om, at Fredericia fortsat er med i Green Network i overensstemmelse med erhvervslivets ønsker. Det tekniske område Konsekvensen af budgetforliget er, at pedelfunktionen ikke centraliseres, men der nedsættes en arbejdsgruppe med alle involverede parter, som udarbejder en anden model for effektivisering af pedelfunktionerne på skoler, daginstitutioner og plejeområdet. Modellen skal sikre, at der sker et tættere samarbejde om løsning af pedelopgaverne i de enkelte områder, og besparelsen på de 2,5 mio. kr. fastholdes. Administration og tværgående indsatser Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være fokus på løbende effektivisering af administrationen og har derfor fastholdt alle forslag, der relaterer sig til reduktioner på dette område. Vi budgetterer ikke med yderligere personalebesparelser, da vi siden 2008 har gennemført besparelser på op til 51 mio. kr. årligt på administrationen svarende til godt 17 % af budgettet. Forligspartierne ønsker at igangsætte en undersøgelse af Fredericia Kommunes antal af ledere sammenholdt med andre kommuner. En sådan undersøgelse skal foretages af eksterne, for at sikre uafhængighed og objektivitet. 9 5

12 10

13 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Budgetforlig Venstre, Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Dansk Folkeparti Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.972, , , , , ,2 Renter 28,1 24,8 18,8 16,1 87,9 22,0 Resultat af ordinær drift -97,4-98,1-107,6-96,8-399,9-100,0 Anlæg 62,7 44,7 40,6 40,8 188,9 47,2 Resultat af det skattefinansierede område -34,7-53,4-67,0-56,0-211,0-52,8 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -32,6-57,4-63,2-56,2-209,3-52,3 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-115,4-95,4-71, ,5 Resultat i alt 32,6 57,4 63,2 56,2-52,3 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -115,4-95,4-71,1-55, ,4 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 130,0-105,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.193, , , , , ,2 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Merindskrivning i dagtilbud bortfalder 3,500 5,500 5,500 5,500 Reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne -2,700-4,300-4,300-4,300 Omlægning og privatisering af dagplejen 1,500 3,500 5,500 5,500 gennemføres ikke Omlægning af dagplejen - nyt forslag -3,500-3,500-3,500-3,500 Bortfald af kommunalt tilskud til madordning efter ny 0,700 tilmeldingsrunde til mad fra 2013 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,979 2,350 2,350 2,350 klassetrin og klassetrin gennemføres ikke Det specifikt forebyggende arbejde på klubområdet - 0,129 0,250 0,250 0,250 reduktion halveres Reduktion af personale på klubområde - 0,448 1,281 1,281 1,281 besparelsen halveres og ses i sammenhæng med strukturanalyse Svømmeundervisning (halleje) fastholdes 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) fastholdes 0,217 0,520 0,520 0,520 Reduktion med 1 stilling UU gennemføres ikke 0,107 0,257 0,257 0,257 Klubtilbud på Jupitervej fastholdes 0,050 0,142 0,142 0,142 Besparelse der tages stilling til, når strukturanalysen -1,667-4,000-4,000 på skoleområdet foreligger Reduktion af normering i SFO gennemføres ikke 0,208 0,500 0,500 0,500 Modersmålsundervisning bevares 0,116 0,279 0,279 0,279 Tosprogstimer bevares 0,377 0,905 0,905 0,905 Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesbeløbet på biblioteksområdet fastholdes, men Taulov Bibliotek bevares som selvbetjeningsløsning eller anden lokal løsning Det Bruunske Pakhus - nedlæggelse af 1 stilling gennemføres ikke 0,100 0,400 0,400 0,400 Miljøudvalget Strandområder, vedligeholdelse, renholdelse, 0,150 0,150 0,150 0,150 livredderordning mv. - besparelse gennemføres ikke Skoven - nedlæggelse af Fuglsang Dyrehave 0,120 0,120 0,120 0,120 gennemføres ikke Deltagelse i et Green Network fortsætter 0,221 0,221 0,221 0,221 Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes endnu yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 19

22 Mio. kr Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i 0,735 1,425 1,425 1,425 dag hver 2. uge gennemføres ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,944 1,888 1,888 1,888 med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere gennemføres ikke Omlægninger og effektiviseringer i Plejen - hæves til -2,000-2,000-2,000-2,000 10,5 mio.kr årlig Retænkning af aktivitetsområdet halveres 0,500 1,000 1,000 1,000 Tilskud til frivilligt socialt arbejde reduceres ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Teknisk Udvalg Nedskrivning af gevinst på etrans (EU-bidrag) 0,400 Serviceafdeling - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Vej og Park, drift - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Skøn på besparelse med kørsel af borgere udfra -2,000-3,000-3,000-3,000 allerede igangsat kørselsanalyse Besparelser på kolletiv trafik gennemføres ikke 2,000 2,000 2,000 2,000 Centralisering af pedelfunktionen i Fredericia 2,000 2,500 2,500 2,500 Kommune gennemføres ikke Ny model for pedelfunktionen -2,000-2,500-2,500-2,500 Økonomiudvalget Øget indkøbsbesparelse -1,650-1,650-1,650-1,650 Direktionspuljen forhøjes -1,100-1,100-1,100-1,100 Andet Uddannelsescentret reduktion i midler til kursus og -0,700-0,700-0,700-0,700 efteruddannelse Folkeoplysningstilskud - reduktion -0,500-0,500-0,500-0,500 Venskabsbysamarbejde fastholdes 0,213 0,213 0,213 0,213 I alt (pristalsfremskrevet) -1,810 2,277 1,984 2,033 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Teknisk Udvalg Trafiksikring Bøgeskov 0,500 I alt (pristalsfremskrevet) 0,500 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget Sportsmarkedsføring 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt (pristalsfremskrevet) 1,000 1,025 1,051 1,077 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram budgetforlig indgået d. 5. oktober oktober kr. - netto 2012 i 2012-pris Skattefinansieret - total Teknisk Udvalg Strategi for en mere attraktiv by Byfornyelse, konsulentbistand Byfornyelse (diverse projekter) Køretøjer, Serviceområder Prangervej Køretøjer til Entreprenørgården Ydre Ringvej - færdiggørelse Vejanlæg ved Stakkesvang Asfaltarbejder Gadebelysning Helhedsplaner for lokalsamfund Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger xxx Trafiksikring - Bøgeskov Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af normalklasser Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse af skoler Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner Othello, henlæggelse - istandsættelse Sjællandsgade, henlæggelse - istandsættelse Stævnhøj, henlæggelse - istandsættelse Elbo-Køkkenet, henlæggelse - istandsættelse Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje PCB screening af de kommunale ejendomme Indskud i Landsbyggefonden - skimmelsvamp Miljøudvalget Naturplan Vandløb - restaureringsprojekter Partnerskabsaftale med DONG - energirenovering Beredskabskommissionen Køretøjer - Brandvæsenet Børne- og Ungdomsudvalget Indvendig vedligeholdelse, skoler Udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti Køkkener i daginstitutioner i forbindelse med indførsel af madordning Legepladser, skolegårde og udearealer Renovering af gasværksgrunden - flytning af trappe Istandsættelse af kælder, Midtbyklubben 119 Kultur- og Fritidsudvalget Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller Depotgården Renovering af Madsby Legepark 741 Socialudvalget Udskiftning af biler Teknologipulje Udskiftning af Plejens PDA`ere Ombygning af bofællesskab Damvej Udviklingspulje til de specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst Erhverv, Innovation, Strategiudvalg Videncenter for energi Økonomiudvalget IT-investeringer (Infrastruktur, hardware mv.) FOT - kortlægning Vandsikring og kamera

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram budgetforlig indgået d. 5. oktober oktober kr. - netto 2012 i 2012-pris Jordforsyning - total Økonomiudvalget Fredericia C Danmark C - total Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget Realisering af DanmarkC - salg af erhvervsjord Handlingsplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC Brugerfinansieret område - total Miljøudvalget Flytning af Genbrugscentret Containere Anskaffelse af indsamlingsbiler Køb af 1 stk. ballepresser Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne Flytning af genbrugspladsen Industrivej Køb af gummiged Køb af fejemaskine Køb af gravemaskine 500 Anlæg i alt (faste priser)

29 Ændringsforslag fra Borgergruppen 27

30 28

31 Borgergruppens ændringsforslag til budget Overordnet afspejler borgergruppens ændringsforslag den politik, vi ønsker gennemført i de næste 4 år. Det er for borgergruppen afgørende, at der er stor fokus på den økonomiske styring. Vi ønsker at der sættes større fokus på at gennemføre de planlagte og vedtagne effektiviseringer til gengæld accepterer vi at nogle af stjerne-krigs projekterne udvikler sig lidt langsommere. Vi ønsker at vi i de kommende år har stor fokus på økonomien på de brugerfinansierede områder, så vi om få år er Danmarks billigste kommune på spildevand, affald og vand. Det samme mål har vi på alle hvile i sig selv områder. Vi ønsker på sigt dækningsafgiften sat ned, men dette projekt må desværre udskydes. Vi ønsker inden 2. behandling at direktionen udmønter - sættes navn på de besparelser der pt. fremstår som ikke-udmøntede. Vort budgetforslag afspejler igen, at vi ønsker besparelserne gennemført fra toppen, altså med størst fokus i lagene fra direktionen og ned. Tidligere år, har gennemført store besparelser på niveuet varme hænder det ønsker vi ikke længere. Arbejdsmarked og Integration Børne- og Ungdomsudvalget Borgergruppen ønsker ikke at gennemføre nedskæringerne på dagplejeområdet, i den foreslåede form Vi foreslår i stedet, at alle institutioner lukkes 2 uger hver sommer. Dog således at det sker forskudt. Forældre passer egne børn 2 uger -2,500 Omlægning og privatisering af dagplejen bortfalder 1,500 På skole området ønsker vi ikke, at gennemføre de planlagte nedskæringer i timetallet, Vi vil også bevare svømme undervisningen. På trods af de igangværende undersøgelser vedrørende skolestrukturen, foreslår vi at Herslev skole lukkes. Inspireret af Erritsø Centralskole s høje UV-tid, foreslår vi at UV-tiden sættes op til 40% generelt, Forøgelse af lærernes UVT (40%) -4,400 Lukning af Herslev Centralskole -1,386 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, gennemføres ikke 0,979 Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,490 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,490 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin og 0, klassetrin, gennemføres ikke Svømmeundervisning (halleje) bevares 0,367 Svømmeundervisning (kørsel) bevares 0,217 Afskaffelse af tilskud til klubtilbud på Jupitervej, gennemføres ikke 0,

32 Kultur- og Fritidsudvalget Madsbyparken tiltrækker gæster fra nær og fjern. Stedet har hidtil været gratis at besøge. Borgergruppen er sikker på, at det fleste af parkens gæster, vil vise forståelse for, at vi indfører et beskedent adgangs gebyr. Vi ønsker ikke hegn omkring parken, men en løsning med billet, eller synligt armbånd. Brugerbetaling Madsbyparken og Minibyen -1,500 Reduktion i tilskud til Samvirkende Idrætsforeninger, gennemføres ikke -0,500 Miljøudvalget Borgergruppen ønsker en omlægning af arbejdsformen på Teknisk Forvaltning. Vi oplever at team arbejdet er for tidsrøvende, og resourcekrævende. Det opleves for kunderne som rundkreds beslutninger. Samtidig vil vi foreslå, at vi laver et samarbejde med Vejle, Middelfart og Kolding om alle godkendelses sager. Simpelt fortalt, så kan vi bliver eksperter i Industri og overlade Landbrug til Vejle og Middelfart. Kolding kan så specialisere sig i bolig byggeri Reduktion i Team miljø -0,850 Socialudvalget Socialudvalget Borgergruppen vil ikke bidrage til at ændre på normeringen i vore Plejecentre, ligesom vi heller ikke ønsker at reducere personlig pleje og rengøring. Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med ½ time pr. uge. 0,770 Normering på alle boliger yderligere med ½ time pr. uge 0,770 Normering på alle boliger.yderligere ½ time pr. uge 0,770 Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med 5 minutter 0,944 pr. dag til de svageste borgere Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i dag hver 2. uge, 0,735 gennemføres ikke Antallet af Udenlandske kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes, gennem stor fokus på området. Borgergruppen ønsker en målrettet indsats på området udenlandske kontanthjælpsmodtagere. Vi forventer, at en sådan indsats på sigt, kan reducere antallet med 20%. For at få de nødvendige værktøjer til denne indsats, ønsker vi at køre projektet som et frikommune projekt. Reduktion af udenlandske kontanthjælpsmodtagere, 50 personer -1,000-2,900 Teknisk Udvalg Borgergruppen ønsker en omlægning af arbejdsformen på Teknisk Forvaltning. Vi oplever at team arbejdet er for tidsrøvende, og resourcekrævende. Det opleves for kunderne som rundkreds beslutninger. Samtidig vil vi foreslå, at vi laver et samarbejde med Vejle, Middelfart og Kolding om alle godkendelses sager. Simpelt fortalt, så kan vi bliver eksperter i Industri og overlade Landbrug til Vejle og Middelfart. Kolding kan så specialisere sig i bolig byggeri 30

33 Just nu, må vi konstatere, at Fredericia Kommune bruger flere ressourcer pr byggetilladelse, end vi gjorde for 4 år siden, da vi havde højkonjunktur. Det betyder, at såfremt vi ikke omstrukturerer, så skal byggesagsgebyret stige kraftigt hvilket vi ikke kan medvirke til. Kan et sådant samarbejde ikke etableres, foreslås det at vi konkurrence udsætter området, således at byggetilladelser kan købes hos eksterne sagsbehandlere. Team arbejde ophører reduktion -0,850 Udlicitering / samarbejde byggesagsbehandling -0,500 Borgergruppen finder det ikke acceptabelt, at lave nye besparelser på området Kollektiv Trafik. Den nye køreplan indeholder store omlægninger og vi ønsker den gennemført som planlagt Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau 1,000 Kollektiv trafik - yderligere reduktion af serviceniveau 1,000 Økonomiudvalget I de seneste 10 år, er Fredericia Kommune s administration gået fra at have mange HK ere og få akademikere, til næsten udelukkende at ansætte akademikere. Vi ønsker os ikke tilbage til 90 erne, men mener det vil være hensigtsmæssigt, at vi fremdeles ansætter flere HK ere og lidt færre akademikere. Færre akademikere / flere HK'ere -1,500 Borgerrepræsentanten Borgergruppens gamle forslag om en borgerrepræsentant ønskes gennemført. Vi forventer på sigt, at udgifterne til denne aktivitet, spares ved en smidigere behandling af problemsager Borgerrepræsentanten borgerrådgiver 0,614 På 1. sal i Meldals rådhus er der kun ganske få aktiviteter i løbet af måneden. Dette prægtige hus, kan vi udnytte langt bedre. Uddannelsescentret sælges og nødvendige aktiviteter flyttes til Meldals Rådhus. Lukning af UddannelsesCentret drift -4,124 Kurser og efteruddannelse. Vi ved at efteruddannelse af personalet er en uhyre vigtig funktion, men for at kunne bevare vores øvrigt serviceniveau, foreslår vi en mindre reduktion af kommunens omkostninger til området. Kurser og efteruddannelse -1,000 Borgergruppen ønsker ufortrødent, at Fredericia s aktiviteter mht. salg af jord skal være helt i front. Derfor fastholder vi ansættelsen af en jordsalgsdirektør. Der ansættes en Jordsalgsdirektør 0,819 På IT området høster vi mange af gevinsterne i disse år. Vi vil fortsat give området stor focus. På trods af dette, er vi overbeviste om, at dele af Help-Desk s arbejde vil kunne effektiviseres yderligere evt. gennem en konkurrenceudsættelse. Besparelser IT indkøb -0,500 Omlægning af Help-desk -1,

34 Anlæg - Generelt Som konsekvens af, at vi ønsker at ansætte en jordsalgs direktør, kan vi reducere de afsatte midler til ekstern hjælp og markedsføring. Markedsføring, Danmark C reduceres -0,500 Anlæg - Erhverv, Innovation og Strategi Projekt Videnscenter for Energi er i Borgergruppens optik, et Nice to Have projekt, samtidig finder vi, at sansynligheden for succes er begrænset derfor fjerner vi projektet fra budgettet. Etablering af Videnscenter energi bortfalder -1,017 Anlæg Økonomi udvalget Et salg af Uddannelsescentret, vil kunne gennemføres således, at de eksterne aktiviteter fortsat gennemføres for fremtiden med en ekstern ejer. Derfor foreslår vi centret udbudt til salg og håber, at en af de større uddannelses institutioner vil være blandt byderne. Salg af Uddannelsescentret Brugerfinansierede område Mange forhold forringes for Fredericia s borgere med de store besparelser. Derfor ønsker borgergruppen at holde taksterne på det brugerfinansierede område i ro, og ønsker at de falder næste 4 år. Det fremlagte forslag betyder, at taksten for en gns. husstand kan sænkes med 600 kr/år De midler der blev frigivet på juni mødet 2011, ønsker vi tilbageført til kassen. De planlagte renoveringer af vore genbrugspladser, opfatter vi som Nice to Have, og ikke særlig nødvendige, hvorfor de udskydes med mindst 4 år. Den tidligere vedtagne analyse af forenklinger på området, forventer vi til gengæld gennemført nu. Flytning af genbrugscenter bortfalder -10,000-20,000 Indsamlingsbiler, bortfalder -1,813 Køb af 1 stk. ballepresser, bortfalder -1,500 Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne, bortfalder -8,050 Flytning af genbrugspladsen Industrivej, bortfalder -10,000-10,000 Køb gummiged, bortfalder -1,500 Tilbageførsel af frigivne midler i 2011 til Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne -16,450 For Borgergruppen i Fredericia Mads Lund 32

35 Ændringsforslag Borgergruppen Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.965, , , , , ,7 Renter 28,0 24,0 17,3 14,1 83,4 20,8 Resultat af ordinær drift -104,5-108,0-116,1-105,9-434,5-108,6 Anlæg 61,2 24,2 40,6 40,8 166,9 41,7 Resultat af det skattefinansierede område -43,3-83,8-75,4-65,1-267,7-66,9 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -12,7 1,1-1,5-7,2-20,3-5,1 Danmark C -1,5-1,5-1,6-1,6-6,2-1,6 Resultat i alt -55,5-84,2-78,5-73,9-292,2-73,0 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-105,1-53,4-16, ,9 Resultat i alt 55,5 84,2 78,5 73,9-73,0 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -25,2 6,3-2,4 7,2 - -3,5 Likvide aktiver ultimo -105,1-53,4-16,8 24, ,7 Likvide aktiver gennemsnit 130,0 80,0 150,0 200,0-140,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 31,9 20,0 16,8 4,0-18,2 Serviceudgifter (faste priser) 2.187, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 33

36 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Forældre passer egne børn 2 uger -2,500-2,500-2,500-2,500 Forøgelse af lærernes UVT (40%) -4,400-8,800-8,800-8,800 Lukning af Herslev Centralskole -1,386-3,326-3,326-3,326 Omlægning og privatisering af dagplejen bortfalder 1,500 3,500 5,500 5,500 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin, gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin, gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,979 2,350 2,350 2,350 klassetrin og klassetrin, gennemføres ikke Svømmeundervisning (halleje) bevares 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) bevares 0,217 0,520 0,520 0,520 Afskaffelse af tilskud til klubtilbud på Jupitervej, gennemføres ikke 0,050 0,142 0,142 0,142 Kultur- og Fritidsudvalget Brugerbetaling Madsbyparken og Minibyen -1,500-1,500-1,500-1,500 Reduktion i tilskud til Samvirkende Idrætsforeninger, gennemføres ikke 0,300 0,300 0,300 0,300 Miljøudvalget Reduktion i Team miljø -0,850-0,850-0,850-0,850 Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med ½ time pr. uge. Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke yderligere med ½ time pr. uge Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med endnu yderligere ½ time pr. uge Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i dag hver 2. uge, gennemføres ikke 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 0,944 1,888 1,888 1,888 0,735 1,425 1,425 1,425 Teknisk Udvalg Team arbejde ophører - reduktion -0,850-0,850-0,850-0,850 Udlicitering / samarbejde byggesagsbehandling -0,500-0,500-0,500-0,500 Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau 1,000 1,000 1,000 1,000 gennemføres ikke Kollektiv trafik - yderligere reduktion af serviceniveau gennemføres ikke 1,000 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Besparelser IT - indkøb -0,500-0,500-0,500-0,500 Der ansættes en jordsalgsdirektør 0,819 0,819 0,819 0,819 Der ansættes en borgerrådgiver 0,614 34

37 Mio. kr Lukning af UddannelsesCentret - drift -4,124-4,124-4,124-4,124 Færre akademikere / flere HK'ere -1,500-1,500-1,500-1,500 Omlægning af Help-desk -1,500-1,500-1,500-1,500 Reduktion af midler til Kurser og efterudd. -1,000-1,000-1,000-1,000 I alt (pristalsfremskrevet) -7,816-3,899-1,895-1,943 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 35

38 Overførselsudgifter - ønsker og besparelser Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Reduktion af udenlandske kontanthjælpsmodtagere -1,000-2,900-2,900-2,900 I alt (pristalsfremskrevet) -1,000-2,973-3,047-3,123 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 36

39 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Erhverv, Innovation, Strategiudvalget Videnscenter for energi, bortfalder -1,017 Økonomiudvalget Salg af Uddannelsescentret -20,000 I alt (pristalsfremskrevet) -1,017-20,500 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 37

40 Brugerfinansierede områder Mio. kr DRIFT: Miljøudvalget Sænkede takster som følge af reduceret anlæg 15,000 15,000 15,000 15,000 ANLÆG: Miljøudvalget Flytning af genbrugscenter, bortfalder -10,000-20,000 Indsamlingsbiler, bortfalder -1,813 Køb af 1 stk. ballepresser, bortfalder -1,500 Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne, -8,050 bortfalder Flytning af genbrugspladsen Industrivej, bortfalder -10,000-10,000 Køb gummiged, bortfalder -1,500 Tilbageførsel af frigivne midler i 2011 til Udvidelse -16,450 og ændringer på Genbrugspladserne I alt (pristalsfremskrevet) -12,813 5,125-5,253-7,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 38

41 Danmark C Mio. kr ANLÆG: Økonomiudvalget Markedsføring, Danmark C - reduceres -0,500-0,500-0,500-0,500 I alt (pristalsfremskrevet) -0,500-0,513-0,525-0,538 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 39

42 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering Ændret deponering (brugerfinansieret område) -12,623 4,852-2,927 8,045 I alt -12,623 4,852-2,927 8,045 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 40

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2015-18

Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere