Budgetforslag behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 10 Budgetforslag behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 5. oktober 2011 mellem Venstre, De konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Ændringsforslag fra Borgergruppen Fremsendelsesskrivelse 29 Resultatopgørelse 33 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 34 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Forligspartierne er enige om, at der skal undersøges, om det er muligt at etablere en lydmandsuddannelse i Fredericia. Miljøområdet Forligspartierne mener ikke, at Dyrehaven skal lukkes, da vi for meget beskedne midler giver mange en god oplevelse af liv og natur i Hannerup Skov. Vi anser det ligeledes som værende afgørende at vores strandområder vedligeholdes på et niveau, der fortsat gør, at borgerne kan nyde vores flotte strande. Derfor har vi valgt at prioritere vedligeholdelse af vores strande. Endelig er der opnået enighed om, at Fredericia fortsat er med i Green Network i overensstemmelse med erhvervslivets ønsker. Det tekniske område Konsekvensen af budgetforliget er, at pedelfunktionen ikke centraliseres, men der nedsættes en arbejdsgruppe med alle involverede parter, som udarbejder en anden model for effektivisering af pedelfunktionerne på skoler, daginstitutioner og plejeområdet. Modellen skal sikre, at der sker et tættere samarbejde om løsning af pedelopgaverne i de enkelte områder, og besparelsen på de 2,5 mio. kr. fastholdes. Administration og tværgående indsatser Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være fokus på løbende effektivisering af administrationen og har derfor fastholdt alle forslag, der relaterer sig til reduktioner på dette område. Vi budgetterer ikke med yderligere personalebesparelser, da vi siden 2008 har gennemført besparelser på op til 51 mio. kr. årligt på administrationen svarende til godt 17 % af budgettet. Forligspartierne ønsker at igangsætte en undersøgelse af Fredericia Kommunes antal af ledere sammenholdt med andre kommuner. En sådan undersøgelse skal foretages af eksterne, for at sikre uafhængighed og objektivitet. 9 5

12 10

13 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Budgetforlig Venstre, Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Dansk Folkeparti Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.972, , , , , ,2 Renter 28,1 24,8 18,8 16,1 87,9 22,0 Resultat af ordinær drift -97,4-98,1-107,6-96,8-399,9-100,0 Anlæg 62,7 44,7 40,6 40,8 188,9 47,2 Resultat af det skattefinansierede område -34,7-53,4-67,0-56,0-211,0-52,8 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1-4,0 3,8-0,2-0,4-0,1 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -32,6-57,4-63,2-56,2-209,3-52,3 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-115,4-95,4-71, ,5 Resultat i alt 32,6 57,4 63,2 56,2-52,3 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -12,6 1,5 0,5-0,8 - -2,9 Likvide aktiver ultimo -115,4-95,4-71,1-55, ,4 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 130,0-105,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 19,3 12,2 6,1 1,3-9,7 Serviceudgifter (faste priser) 2.193, , , , , ,2 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Merindskrivning i dagtilbud bortfalder 3,500 5,500 5,500 5,500 Reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne -2,700-4,300-4,300-4,300 Omlægning og privatisering af dagplejen 1,500 3,500 5,500 5,500 gennemføres ikke Omlægning af dagplejen - nyt forslag -3,500-3,500-3,500-3,500 Bortfald af kommunalt tilskud til madordning efter ny 0,700 tilmeldingsrunde til mad fra 2013 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,979 2,350 2,350 2,350 klassetrin og klassetrin gennemføres ikke Det specifikt forebyggende arbejde på klubområdet - 0,129 0,250 0,250 0,250 reduktion halveres Reduktion af personale på klubområde - 0,448 1,281 1,281 1,281 besparelsen halveres og ses i sammenhæng med strukturanalyse Svømmeundervisning (halleje) fastholdes 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) fastholdes 0,217 0,520 0,520 0,520 Reduktion med 1 stilling UU gennemføres ikke 0,107 0,257 0,257 0,257 Klubtilbud på Jupitervej fastholdes 0,050 0,142 0,142 0,142 Besparelse der tages stilling til, når strukturanalysen -1,667-4,000-4,000 på skoleområdet foreligger Reduktion af normering i SFO gennemføres ikke 0,208 0,500 0,500 0,500 Modersmålsundervisning bevares 0,116 0,279 0,279 0,279 Tosprogstimer bevares 0,377 0,905 0,905 0,905 Kultur- og Fritidsudvalget Besparelsesbeløbet på biblioteksområdet fastholdes, men Taulov Bibliotek bevares som selvbetjeningsløsning eller anden lokal løsning Det Bruunske Pakhus - nedlæggelse af 1 stilling gennemføres ikke 0,100 0,400 0,400 0,400 Miljøudvalget Strandområder, vedligeholdelse, renholdelse, 0,150 0,150 0,150 0,150 livredderordning mv. - besparelse gennemføres ikke Skoven - nedlæggelse af Fuglsang Dyrehave 0,120 0,120 0,120 0,120 gennemføres ikke Deltagelse i et Green Network fortsætter 0,221 0,221 0,221 0,221 Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes endnu yderligere med ½ time pr. uge - gennemføres ikke 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 19

22 Mio. kr Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i 0,735 1,425 1,425 1,425 dag hver 2. uge gennemføres ikke Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres 0,944 1,888 1,888 1,888 med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere gennemføres ikke Omlægninger og effektiviseringer i Plejen - hæves til -2,000-2,000-2,000-2,000 10,5 mio.kr årlig Retænkning af aktivitetsområdet halveres 0,500 1,000 1,000 1,000 Tilskud til frivilligt socialt arbejde reduceres ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Teknisk Udvalg Nedskrivning af gevinst på etrans (EU-bidrag) 0,400 Serviceafdeling - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Vej og Park, drift - effektivisering -2,500-5,000-5,000-5,000 Skøn på besparelse med kørsel af borgere udfra -2,000-3,000-3,000-3,000 allerede igangsat kørselsanalyse Besparelser på kolletiv trafik gennemføres ikke 2,000 2,000 2,000 2,000 Centralisering af pedelfunktionen i Fredericia 2,000 2,500 2,500 2,500 Kommune gennemføres ikke Ny model for pedelfunktionen -2,000-2,500-2,500-2,500 Økonomiudvalget Øget indkøbsbesparelse -1,650-1,650-1,650-1,650 Direktionspuljen forhøjes -1,100-1,100-1,100-1,100 Andet Uddannelsescentret reduktion i midler til kursus og -0,700-0,700-0,700-0,700 efteruddannelse Folkeoplysningstilskud - reduktion -0,500-0,500-0,500-0,500 Venskabsbysamarbejde fastholdes 0,213 0,213 0,213 0,213 I alt (pristalsfremskrevet) -1,810 2,277 1,984 2,033 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Teknisk Udvalg Trafiksikring Bøgeskov 0,500 I alt (pristalsfremskrevet) 0,500 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget Sportsmarkedsføring 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt (pristalsfremskrevet) 1,000 1,025 1,051 1,077 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram budgetforlig indgået d. 5. oktober oktober kr. - netto 2012 i 2012-pris Skattefinansieret - total Teknisk Udvalg Strategi for en mere attraktiv by Byfornyelse, konsulentbistand Byfornyelse (diverse projekter) Køretøjer, Serviceområder Prangervej Køretøjer til Entreprenørgården Ydre Ringvej - færdiggørelse Vejanlæg ved Stakkesvang Asfaltarbejder Gadebelysning Helhedsplaner for lokalsamfund Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger xxx Trafiksikring - Bøgeskov Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af normalklasser Ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse af skoler Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutioner Othello, henlæggelse - istandsættelse Sjællandsgade, henlæggelse - istandsættelse Stævnhøj, henlæggelse - istandsættelse Elbo-Køkkenet, henlæggelse - istandsættelse Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje PCB screening af de kommunale ejendomme Indskud i Landsbyggefonden - skimmelsvamp Miljøudvalget Naturplan Vandløb - restaureringsprojekter Partnerskabsaftale med DONG - energirenovering Beredskabskommissionen Køretøjer - Brandvæsenet Børne- og Ungdomsudvalget Indvendig vedligeholdelse, skoler Udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti Køkkener i daginstitutioner i forbindelse med indførsel af madordning Legepladser, skolegårde og udearealer Renovering af gasværksgrunden - flytning af trappe Istandsættelse af kælder, Midtbyklubben 119 Kultur- og Fritidsudvalget Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller Depotgården Renovering af Madsby Legepark 741 Socialudvalget Udskiftning af biler Teknologipulje Udskiftning af Plejens PDA`ere Ombygning af bofællesskab Damvej Udviklingspulje til de specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst Erhverv, Innovation, Strategiudvalg Videncenter for energi Økonomiudvalget IT-investeringer (Infrastruktur, hardware mv.) FOT - kortlægning Vandsikring og kamera

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram budgetforlig indgået d. 5. oktober oktober kr. - netto 2012 i 2012-pris Jordforsyning - total Økonomiudvalget Fredericia C Danmark C - total Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget Realisering af DanmarkC - salg af erhvervsjord Handlingsplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC Brugerfinansieret område - total Miljøudvalget Flytning af Genbrugscentret Containere Anskaffelse af indsamlingsbiler Køb af 1 stk. ballepresser Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne Flytning af genbrugspladsen Industrivej Køb af gummiged Køb af fejemaskine Køb af gravemaskine 500 Anlæg i alt (faste priser)

29 Ændringsforslag fra Borgergruppen 27

30 28

31 Borgergruppens ændringsforslag til budget Overordnet afspejler borgergruppens ændringsforslag den politik, vi ønsker gennemført i de næste 4 år. Det er for borgergruppen afgørende, at der er stor fokus på den økonomiske styring. Vi ønsker at der sættes større fokus på at gennemføre de planlagte og vedtagne effektiviseringer til gengæld accepterer vi at nogle af stjerne-krigs projekterne udvikler sig lidt langsommere. Vi ønsker at vi i de kommende år har stor fokus på økonomien på de brugerfinansierede områder, så vi om få år er Danmarks billigste kommune på spildevand, affald og vand. Det samme mål har vi på alle hvile i sig selv områder. Vi ønsker på sigt dækningsafgiften sat ned, men dette projekt må desværre udskydes. Vi ønsker inden 2. behandling at direktionen udmønter - sættes navn på de besparelser der pt. fremstår som ikke-udmøntede. Vort budgetforslag afspejler igen, at vi ønsker besparelserne gennemført fra toppen, altså med størst fokus i lagene fra direktionen og ned. Tidligere år, har gennemført store besparelser på niveuet varme hænder det ønsker vi ikke længere. Arbejdsmarked og Integration Børne- og Ungdomsudvalget Borgergruppen ønsker ikke at gennemføre nedskæringerne på dagplejeområdet, i den foreslåede form Vi foreslår i stedet, at alle institutioner lukkes 2 uger hver sommer. Dog således at det sker forskudt. Forældre passer egne børn 2 uger -2,500 Omlægning og privatisering af dagplejen bortfalder 1,500 På skole området ønsker vi ikke, at gennemføre de planlagte nedskæringer i timetallet, Vi vil også bevare svømme undervisningen. På trods af de igangværende undersøgelser vedrørende skolestrukturen, foreslår vi at Herslev skole lukkes. Inspireret af Erritsø Centralskole s høje UV-tid, foreslår vi at UV-tiden sættes op til 40% generelt, Forøgelse af lærernes UVT (40%) -4,400 Lukning af Herslev Centralskole -1,386 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, gennemføres ikke 0,979 Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,490 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,490 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin og 0, klassetrin, gennemføres ikke Svømmeundervisning (halleje) bevares 0,367 Svømmeundervisning (kørsel) bevares 0,217 Afskaffelse af tilskud til klubtilbud på Jupitervej, gennemføres ikke 0,

32 Kultur- og Fritidsudvalget Madsbyparken tiltrækker gæster fra nær og fjern. Stedet har hidtil været gratis at besøge. Borgergruppen er sikker på, at det fleste af parkens gæster, vil vise forståelse for, at vi indfører et beskedent adgangs gebyr. Vi ønsker ikke hegn omkring parken, men en løsning med billet, eller synligt armbånd. Brugerbetaling Madsbyparken og Minibyen -1,500 Reduktion i tilskud til Samvirkende Idrætsforeninger, gennemføres ikke -0,500 Miljøudvalget Borgergruppen ønsker en omlægning af arbejdsformen på Teknisk Forvaltning. Vi oplever at team arbejdet er for tidsrøvende, og resourcekrævende. Det opleves for kunderne som rundkreds beslutninger. Samtidig vil vi foreslå, at vi laver et samarbejde med Vejle, Middelfart og Kolding om alle godkendelses sager. Simpelt fortalt, så kan vi bliver eksperter i Industri og overlade Landbrug til Vejle og Middelfart. Kolding kan så specialisere sig i bolig byggeri Reduktion i Team miljø -0,850 Socialudvalget Socialudvalget Borgergruppen vil ikke bidrage til at ændre på normeringen i vore Plejecentre, ligesom vi heller ikke ønsker at reducere personlig pleje og rengøring. Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med ½ time pr. uge. 0,770 Normering på alle boliger yderligere med ½ time pr. uge 0,770 Normering på alle boliger.yderligere ½ time pr. uge 0,770 Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med 5 minutter 0,944 pr. dag til de svageste borgere Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i dag hver 2. uge, 0,735 gennemføres ikke Antallet af Udenlandske kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes, gennem stor fokus på området. Borgergruppen ønsker en målrettet indsats på området udenlandske kontanthjælpsmodtagere. Vi forventer, at en sådan indsats på sigt, kan reducere antallet med 20%. For at få de nødvendige værktøjer til denne indsats, ønsker vi at køre projektet som et frikommune projekt. Reduktion af udenlandske kontanthjælpsmodtagere, 50 personer -1,000-2,900 Teknisk Udvalg Borgergruppen ønsker en omlægning af arbejdsformen på Teknisk Forvaltning. Vi oplever at team arbejdet er for tidsrøvende, og resourcekrævende. Det opleves for kunderne som rundkreds beslutninger. Samtidig vil vi foreslå, at vi laver et samarbejde med Vejle, Middelfart og Kolding om alle godkendelses sager. Simpelt fortalt, så kan vi bliver eksperter i Industri og overlade Landbrug til Vejle og Middelfart. Kolding kan så specialisere sig i bolig byggeri 30

33 Just nu, må vi konstatere, at Fredericia Kommune bruger flere ressourcer pr byggetilladelse, end vi gjorde for 4 år siden, da vi havde højkonjunktur. Det betyder, at såfremt vi ikke omstrukturerer, så skal byggesagsgebyret stige kraftigt hvilket vi ikke kan medvirke til. Kan et sådant samarbejde ikke etableres, foreslås det at vi konkurrence udsætter området, således at byggetilladelser kan købes hos eksterne sagsbehandlere. Team arbejde ophører reduktion -0,850 Udlicitering / samarbejde byggesagsbehandling -0,500 Borgergruppen finder det ikke acceptabelt, at lave nye besparelser på området Kollektiv Trafik. Den nye køreplan indeholder store omlægninger og vi ønsker den gennemført som planlagt Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau 1,000 Kollektiv trafik - yderligere reduktion af serviceniveau 1,000 Økonomiudvalget I de seneste 10 år, er Fredericia Kommune s administration gået fra at have mange HK ere og få akademikere, til næsten udelukkende at ansætte akademikere. Vi ønsker os ikke tilbage til 90 erne, men mener det vil være hensigtsmæssigt, at vi fremdeles ansætter flere HK ere og lidt færre akademikere. Færre akademikere / flere HK'ere -1,500 Borgerrepræsentanten Borgergruppens gamle forslag om en borgerrepræsentant ønskes gennemført. Vi forventer på sigt, at udgifterne til denne aktivitet, spares ved en smidigere behandling af problemsager Borgerrepræsentanten borgerrådgiver 0,614 På 1. sal i Meldals rådhus er der kun ganske få aktiviteter i løbet af måneden. Dette prægtige hus, kan vi udnytte langt bedre. Uddannelsescentret sælges og nødvendige aktiviteter flyttes til Meldals Rådhus. Lukning af UddannelsesCentret drift -4,124 Kurser og efteruddannelse. Vi ved at efteruddannelse af personalet er en uhyre vigtig funktion, men for at kunne bevare vores øvrigt serviceniveau, foreslår vi en mindre reduktion af kommunens omkostninger til området. Kurser og efteruddannelse -1,000 Borgergruppen ønsker ufortrødent, at Fredericia s aktiviteter mht. salg af jord skal være helt i front. Derfor fastholder vi ansættelsen af en jordsalgsdirektør. Der ansættes en Jordsalgsdirektør 0,819 På IT området høster vi mange af gevinsterne i disse år. Vi vil fortsat give området stor focus. På trods af dette, er vi overbeviste om, at dele af Help-Desk s arbejde vil kunne effektiviseres yderligere evt. gennem en konkurrenceudsættelse. Besparelser IT indkøb -0,500 Omlægning af Help-desk -1,

34 Anlæg - Generelt Som konsekvens af, at vi ønsker at ansætte en jordsalgs direktør, kan vi reducere de afsatte midler til ekstern hjælp og markedsføring. Markedsføring, Danmark C reduceres -0,500 Anlæg - Erhverv, Innovation og Strategi Projekt Videnscenter for Energi er i Borgergruppens optik, et Nice to Have projekt, samtidig finder vi, at sansynligheden for succes er begrænset derfor fjerner vi projektet fra budgettet. Etablering af Videnscenter energi bortfalder -1,017 Anlæg Økonomi udvalget Et salg af Uddannelsescentret, vil kunne gennemføres således, at de eksterne aktiviteter fortsat gennemføres for fremtiden med en ekstern ejer. Derfor foreslår vi centret udbudt til salg og håber, at en af de større uddannelses institutioner vil være blandt byderne. Salg af Uddannelsescentret Brugerfinansierede område Mange forhold forringes for Fredericia s borgere med de store besparelser. Derfor ønsker borgergruppen at holde taksterne på det brugerfinansierede område i ro, og ønsker at de falder næste 4 år. Det fremlagte forslag betyder, at taksten for en gns. husstand kan sænkes med 600 kr/år De midler der blev frigivet på juni mødet 2011, ønsker vi tilbageført til kassen. De planlagte renoveringer af vore genbrugspladser, opfatter vi som Nice to Have, og ikke særlig nødvendige, hvorfor de udskydes med mindst 4 år. Den tidligere vedtagne analyse af forenklinger på området, forventer vi til gengæld gennemført nu. Flytning af genbrugscenter bortfalder -10,000-20,000 Indsamlingsbiler, bortfalder -1,813 Køb af 1 stk. ballepresser, bortfalder -1,500 Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne, bortfalder -8,050 Flytning af genbrugspladsen Industrivej, bortfalder -10,000-10,000 Køb gummiged, bortfalder -1,500 Tilbageførsel af frigivne midler i 2011 til Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne -16,450 For Borgergruppen i Fredericia Mads Lund 32

35 Ændringsforslag Borgergruppen Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Drift 2.965, , , , , ,7 Renter 28,0 24,0 17,3 14,1 83,4 20,8 Resultat af ordinær drift -104,5-108,0-116,1-105,9-434,5-108,6 Anlæg 61,2 24,2 40,6 40,8 166,9 41,7 Resultat af det skattefinansierede område -43,3-83,8-75,4-65,1-267,7-66,9 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -12,7 1,1-1,5-7,2-20,3-5,1 Danmark C -1,5-1,5-1,6-1,6-6,2-1,6 Resultat i alt -55,5-84,2-78,5-73,9-292,2-73,0 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -100,2-105,1-53,4-16, ,9 Resultat i alt 55,5 84,2 78,5 73,9-73,0 Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5-11,2 Afdrag på lån -48,3-49,4-49,9-50, ,5 Øvrige finansforskydninger (inkl. deponering) -25,2 6,3-2,4 7,2 - -3,5 Likvide aktiver ultimo -105,1-53,4-16,8 24, ,7 Likvide aktiver gennemsnit 130,0 80,0 150,0 200,0-140,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo (mio. kr.) I alt G.snit Langfristet gæld , , ,0-973, ,4 - Heraf skattegæld -829,9-804,1-777,7-750, ,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -261,3-248,3-235,3-222, ,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Øvrige nøgletal (mio kr.) I alt G.snit Likvide aktiver deponeret 31,9 20,0 16,8 4,0-18,2 Serviceudgifter (faste priser) 2.187, , , , , ,4 KL's udmeldte nøgletal for serviceudgifter* 2.286, , , , , ,9 * Serviceudgiftsrammen gælder alle kommuner samlet. KL's beregnede nøgletal er derfor ikke bindende for de enkelte kommuner. (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 33

36 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Forældre passer egne børn 2 uger -2,500-2,500-2,500-2,500 Forøgelse af lærernes UVT (40%) -4,400-8,800-8,800-8,800 Lukning af Herslev Centralskole -1,386-3,326-3,326-3,326 Omlægning og privatisering af dagplejen bortfalder 1,500 3,500 5,500 5,500 Reduktion med 1 lektion pr. årgang klassetrin, 0,979 2,350 2,350 2,350 gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin, gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,490 1,175 1,175 1,175 klassetrin, gennemføres ikke Yderligere reduktion med 1 lektion pr. årgang ,979 2,350 2,350 2,350 klassetrin og klassetrin, gennemføres ikke Svømmeundervisning (halleje) bevares 0,367 0,882 0,882 0,882 Svømmeundervisning (kørsel) bevares 0,217 0,520 0,520 0,520 Afskaffelse af tilskud til klubtilbud på Jupitervej, gennemføres ikke 0,050 0,142 0,142 0,142 Kultur- og Fritidsudvalget Brugerbetaling Madsbyparken og Minibyen -1,500-1,500-1,500-1,500 Reduktion i tilskud til Samvirkende Idrætsforeninger, gennemføres ikke 0,300 0,300 0,300 0,300 Miljøudvalget Reduktion i Team miljø -0,850-0,850-0,850-0,850 Socialudvalget Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med ½ time pr. uge. Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke yderligere med ½ time pr. uge Normering på alle boliger i plejecentre nedsættes ikke med endnu yderligere ½ time pr. uge Tidsforbruget til personlig pleje frit valg reduceres ikke med 5 minutter pr. dag til de svageste borgere Rengøring hver 3. uge (18 gange årligt) i stedet for i dag hver 2. uge, gennemføres ikke 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 0,770 1,540 1,540 1,540 0,944 1,888 1,888 1,888 0,735 1,425 1,425 1,425 Teknisk Udvalg Team arbejde ophører - reduktion -0,850-0,850-0,850-0,850 Udlicitering / samarbejde byggesagsbehandling -0,500-0,500-0,500-0,500 Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau 1,000 1,000 1,000 1,000 gennemføres ikke Kollektiv trafik - yderligere reduktion af serviceniveau gennemføres ikke 1,000 1,000 1,000 1,000 Økonomiudvalget Besparelser IT - indkøb -0,500-0,500-0,500-0,500 Der ansættes en jordsalgsdirektør 0,819 0,819 0,819 0,819 Der ansættes en borgerrådgiver 0,614 34

37 Mio. kr Lukning af UddannelsesCentret - drift -4,124-4,124-4,124-4,124 Færre akademikere / flere HK'ere -1,500-1,500-1,500-1,500 Omlægning af Help-desk -1,500-1,500-1,500-1,500 Reduktion af midler til Kurser og efterudd. -1,000-1,000-1,000-1,000 I alt (pristalsfremskrevet) -7,816-3,899-1,895-1,943 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 35

38 Overførselsudgifter - ønsker og besparelser Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Reduktion af udenlandske kontanthjælpsmodtagere -1,000-2,900-2,900-2,900 I alt (pristalsfremskrevet) -1,000-2,973-3,047-3,123 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 36

39 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Erhverv, Innovation, Strategiudvalget Videnscenter for energi, bortfalder -1,017 Økonomiudvalget Salg af Uddannelsescentret -20,000 I alt (pristalsfremskrevet) -1,017-20,500 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 37

40 Brugerfinansierede områder Mio. kr DRIFT: Miljøudvalget Sænkede takster som følge af reduceret anlæg 15,000 15,000 15,000 15,000 ANLÆG: Miljøudvalget Flytning af genbrugscenter, bortfalder -10,000-20,000 Indsamlingsbiler, bortfalder -1,813 Køb af 1 stk. ballepresser, bortfalder -1,500 Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne, -8,050 bortfalder Flytning af genbrugspladsen Industrivej, bortfalder -10,000-10,000 Køb gummiged, bortfalder -1,500 Tilbageførsel af frigivne midler i 2011 til Udvidelse -16,450 og ændringer på Genbrugspladserne I alt (pristalsfremskrevet) -12,813 5,125-5,253-7,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 38

41 Danmark C Mio. kr ANLÆG: Økonomiudvalget Markedsføring, Danmark C - reduceres -0,500-0,500-0,500-0,500 I alt (pristalsfremskrevet) -0,500-0,513-0,525-0,538 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 39

42 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering Ændret deponering (brugerfinansieret område) -12,623 4,852-2,927 8,045 I alt -12,623 4,852-2,927 8,045 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 40

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Sparekatalog 2010 2014

Sparekatalog 2010 2014 Sparekatalog 2010 2014 Indholdsfortegnelse Besparelsesforslag 2010-2014: Forord 1 Total 3 Besparelser i overskrifter 7 Besparelsesforslag pr. udvalg: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 17 Beredskabskommissionen

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere