Dagsorden for 14. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for 14. oktober 2012"

Transkript

1 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)), Naima Simring, S.A.B. Jensen (SAB) og Rose Petersen (RP) Fra administrationen Per Felby (PF) og Tommy Jørgensen (TJ) Dagsorden: 2012 Emne Begrundelse/indstilling Beslutning 62 Velkomst ved formanden Orientering om mødets afvikling, herunder dagsordenens godkendelse. 63 Endelig godkendelse af selskabs- og afdelingsbudgetterne for Aktuel regnskabsstatus (bilag 2) Budgettet for afdelingen blev behandlet på beboermødet den 25. september 2012, hvor det blev godkendt med det til følge, at huslejen med virkning fra den 1. januar 2013 stiger med 3,31 %. Selskabets budget blev drøftet på bestyrelsens seneste ordinære møde den 28. august Det indstillet, at budgetterne for 2013 godkendes. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 gennemgik revisor Thormod Nymand regnskabet for 1. halvår Det blev aftalt, at balancetallene for de første 3 kvartaler blev udsendt sammen med referatet fra mødet. Med henblik på at få afstemt balancetallene med det realiserede halvårsregnskab er balancetallene gennemgået med revisionen. Samtidigt er der foretaget korrektioner i overensstemmelse med det på det ekstraordinære møde oplyste vedrørende huslejetab under renovering af badeværelser samt fordelingen af renterne. Resultatet efter 3. kvartaler udviser herefter et mindre overskud på kr ,00. Prognosen med den skete regulering af hensættelserne er fortsat at 2012 regnskabet balancerer. Det indstilles, at resultatet for perioden tages til efterretning.

2 65 Begrundelse for renovering af badeværelser og redegørelse for den samlede økonomi vedrørende renovering heraf. Renoveringen af badeværelser i de ældre afdelinger af Villabyernes Boligselskab skyldes den omstændighed, at forsikringsdækningen af skader, der kan henføres til gennemtæringer fra afløbsrør i badekaret, blev opsagt for 3 år siden. Disse skader er meget omkostningskrævende, idet der ikke alene er tale om udgifter til udbedring af skaden på det konkrete badeværelse men tillige skader på vandudsivning i resten af lejligheden og de underlæggende lejligheder. Dertil kommer en latent risiko for skimmelsvamp i alle de berørte lejligheder. Da der ikke er forsikringsdækning skal boligselskabet bære samtlige omkostninger til udbedring af skaderne, herunder genhusning af de familier og beboere, der påvirkes af skaderne. Skader som følge af ovenstående vil ikke kunne finansieres ved optagelse af kreditforeningslån men alene ved direkte betaling over driften og dermed påvirkning af huslejen. Med henblik på at forebygge yderligere skader blev det besluttet løbende at renovere de lejligheder, der blev ledige i forbindelse med fraflytninger. Dertil kom, at der ligeledes blev åbnet for mulighederne for, at de enkelte lejere kunne meddeles tilladelse til på frivilligt grundlag at få renoveret badeværelset. Konsekvensen er manglende forsikringsdækning, meget store skadesomkostninger, der ikke kunne finansieres via kreditforeningslån, stigende antal skader, nødvendige iværksættelser af vedligeholdelse, højnelse af boligstanden og mulighederne for individuel beboerbetaling, Der blev derfor udarbejdet en langsigtet plan for renovering af lejlighederne. I planen indgik tillige en fremtidssikring af badeværelserne således, at de væghængte og problematiske toiletter blev udskiftet og de mere end 40 år gamle rørføringer blev udskiftet og i forbindelse hermed blev forberedt til opsætning af vandmålere.

3 På det ovenstående grundlag gav Solrød Kommune tilladelse til, at der kunne optages kr. 24 mill. over en periode på 4 år til finansiering heraf. Realkredit Danmark gav herefter tilsagn om kreditforeningslån over 30 år til bedst mulige forrentning. Boligselskabet har i sagen fået udarbejdet et budget over en standardrenovering af et badeværelse som følger: Arbejder vedr. baderum: Murerarbejde, nedrivning, fliser, ophugning m.v ,00 VVS arbejde incl. ny sanitet ,00 Malerarbejde, nye overflader og rengøring 7.000,00 Arbejder vedr. skakten: VVS-arbejder, udskiftning af stigstrengene m.v ,00 Murer, de- og genmontering af skaktvæg 5.000,00 Tømrer, de- og genmontering af køkkenelementer 2.000,00 El, de- og genmontering + forberedt vaskesøjle 3.000, , ,00 Div. øvrige udgifter: Afsat beløb til toilet/badevogn 5.000,00 Afsat beløb til administration/gebyrer m.v ,00 Afsat beløb til rådgivning/tilsyn 3.000,00 Afsat beløb til tab ved lejeledighed m.v , ,00 I alt omkostninger , % moms , ,00 Erfaringerne i den forløbne periode er dog, at omkostningerne sjældent kommer op på det budgetterede beløb, da langt den overvejende del af badeværelserne renoveres uden udgifter til toilet/badevogn, ligesom effektiviteten i arbejdet og håndværkernes samarbejde har skåret ca. 10 % af de anførte priser.

4 For tiden der 115 badeværelser der er renoveret, 6 der er under renovering og 8 der er planlagt. Inden for den samlede låneramme vil det være muligt at renovere ca. 200 badeværelser, herunder også de badeværelser det har været nødvendig at renovere i Egeholmen. Det skal for god orden skyld bemærkes, at de givne lånerammer også omfatter køkkenrenoveringer. Af den samlede låneramme på 24 mill. kr. er hjemtaget 6 mill. kr., 3,5 % rente og med en løbetid på 30 år. Der er yderligere udstedt yderligere et pantebrev på 6 mill. kr. med en rente på 3 %, ligeledes over 30 år. Dette lån er p.t. låst som følge af problemerne med tinglysningskontoret i Hobro. Afhængig af renteniveauet på hjemtagelsestidspunktet kan ydelsen på lånet svinge lidt, men følgende beregning kan lægges til grund: 1. For hver ,00 der anvendes til badeværelsesrenovering skal der i samlede renter og afdrag, bidrag og administration betales kr ,00, eller kr. 66,00 for hver kr ,00, der investeres. Med udgangspunkt i et badeværelse til kr ,00 vil det indebære en betaling på kr ,00 om året. 2. Da der er tale om en egentlig renovering af badeværelset, hvor især stigstrengene m.v. ligeledes renoveres, er det på et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at fordelingen af omkostningerne mellem det lejeren skal betale og det afdelingen skal betale være i forholdet 60: Afdelingens omkostning til renoveringen af det enkelte badeværelse vil på dette grundlag være 40 % af 8.258,00, eller 3.303,20 kr., svarende til kr. 275,00 pr. måned. Lejerens andel vil være ca. 410,00 kr. 4. Ved en samlet omkostning på badeværelsesrenoveringerne på årligt 6 mill. kr. skal der i budgettet på konto 125 afsættes kr ,00 til afdrag og renter på afdelingens andel af omkostningerne, svarende til 0,5 % i huslejestigning.

5 5. Når lånerammen på 24 mill. kr. er udtømt vil der være renoveret halvdelen af badeværelserne, herunder stigstrengene, for en huslejestigning på samlet 2 %. Til finansiering af hver af puljerne på kr. 6 mill. er der ydet en løbende byggekredit på et tilsvarende beløbet, der forrentes med 3 % p.a. Lånet forfalder principielt til indfrielse, når boligselskabet dokumenterer, at der har været afholdt omkostninger til badeværelsesrenovering på 6 mill. kr. For de første 2 x 6 mill. kr. er omkostningerne afholdt. Så længe alle puljerne ikke er opbrugt forlænges kreditten. I det omfang problemerne med tinglysningen er faldet på plads vil finansieringen vedrørende badeværelserne være på plads. Udover de anførte 2 x 6 mill. kr. er banklånet i Nykredit Bank til køkkenrenoveringerne under omlægning til et realkreditlån i Realkredit Danmark. Låneomlægningen forventes at kunne medføre en mindre omkostning p.g.a. en lavere rente. Til belysning af de omkostninger, der har været anvendt til køkken- og badeværelsesrenovering siden vi indførte de individuelt finansierede renoveringer og nyetableringer skal følgende anføres: - I perioden blev der renoveret for kr ,00, primært køkkener og i mindre omfang badeværelser. Finansieringen heraf er driftsmæssigt neutralt, da omkostninger til håndværker, rådgivning, teknikere, administration og kreditforeningsgebyrer m.v. er indeholdt i den betaling, som er pålagt det enkelte lejemål som tillægsydelse. - I 2011 er der renoveret primært badeværelser for kr ,75. I dette beløb indgår Villabyernes betaling af stigstrengene m.v. således, at ca. 40 % af ydelserne til kreditforeningen betales af boligselskabet, jfr. ovenfor. - I 2012 forventes de samlede omkostninger at andrage den fulde pulje på 6 mill. kr. For denne puljes vedkommende vil boligselskabets andel af ydelserne på kreditforeningslånet været 40 %, eller svarende til 0,5 % huslejeforhøjelse.

6 Ovennævnte opgørelse af omkostninger berører som nævnt ikke den almindelige drift, bortset fra boligafdelingens andel af renoveringen af badeværelserne. Alle tal er gennemgået og kontrolleret af revisor Thormod Nymand. Det skal til yderligere forståelse påpeges, at en undladelse af at gennemføre de nødvendige renoveringer af badeværelserne, herunder udskiftning af stigstrengene, vil medføre omkostninger på kort sigt, der langt vil overstige udgifterne til ydelserne på kreditforeningslånene til badeværelsesrenoveringerne. Uagtet de iværksatte renoveringer sker der vandskader som følge af nedslidte installationer. Samtidigt vil forsikringspræmierne stige. Hverken de stigende forsikringspræmier eller udækkede skader kan finansieres på anden vis end ved direkte påvirkning på huslejen. 66 Status vedrørende fraflytninger pr. 1. oktober 2012 Det indstilles, at renoveringerne af badeværelserne gennemføres i overensstemmelse med det ovenfor anførte dog således, at der ikke gives accept på iværksættelse af yderligere renoveringer før der er sket en endelig frigivelse af de under tinglysning værende pantebreve. For 2012 kan tallet for fraflytninger nu opgøres til 79. Årsagen til det relativt store antal flytninger anses at være flere. Af betydning kan nævnes følgende: 1. Antallet af lejere, der ikke kan betale deres husleje til tiden er stigende som følge af de generelle økonomiske forhold. Boligselskabet kan imidlertid ikke i den nuværende situation spille hasard med de øvrige beboeres penge, idet alle tab begrundet i manglende huslejebetalinger, skal inddækkes af de lejere, der betaler rettidigt. Som redegjort for på det tidligere bestyrelsesmøde er der stadig et meget stort tilgodehavende hos skyldnere, der belaster økonomien i forbindelse med de lovpligtige afskrivninger. Med henblik på at undgå yderligere tab har administrationen kørt en meget stram kurs således, at enhver form for henstand med en huslejebetaling under alle omstændigheder kræver en forudgående henvendelse til administrationen herom og en konkret vurdering af begrundelsen for henstanden.

7 (bilag 1, skrivelse fra ministeriet med underbilag) 67 Fremlæggelse af regnskabet for varmerenoveringen. Hvis ovennævnte forudsætning ikke er opfyldt, har administrationen ingen mulighed for at meddele henstand med betaling af huslejen, idet boligselskabet ved en lempelig indstilling til rettidig betalinger fortaber retten til efterfølgende at kunne gøre manglende betaling gældende for en ophævelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til tidligere givne redegørelser om behandling af restancer m.v. 2. Fogedretterne og domstolene har en begyndende holdning til, at boligselskabet skal have bedre mulighed for at kunne reagere på en uhensigtsmæssig adfærd, særligt i relation til husordensovertrædelser. Denne problemstilling har givet anledning til en skrivelse fra ministeriet, der er vedhæftet som bilag 2. Den begyndende ændrede holdning har i praksis medført, at der er gennemført udsættelser af lejere, der ikke har ønsket at være en del af fællesskabet. 3. Endeligt er der ingen tvivl om, at de meget billige priser på ejerboligerne har medført, at mange har skiftet boligform alene begrundet i, at ejerboligen er blevet billigere end lejeboligen. Denne udvikling må desværre forventes at fortsætte i forstærket grad, idet udviklingen med de stigende priser på ejerboligmarkedet vil tilskynde mange til at købe ejerbolig. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, herunder at den hidtidige praksis med behandling af huslejerestancer fastholdes således, at manglende betaling af husleje indebærer ophævelse af lejemålet. I perioden er der gennemført renovering af varmecentralen m.v. samt udskiftet varmemålere fra manuelle målere til elektroniske målere. Alle bilag vedrørende renoveringen af varmecentralen og udskiftningen af varmemålerne er gennemgået af revisor med henblik på dels at konstatere hvorvidt midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, dels at kontrollere, at omkostningerne holder sig inden for de budgetmæssige fastsatte rammer. Følgende hovedtal kan opstilles:

8 Varmecentralen: - Rambøll, indkøring, trykudgifter m.v ,33 - John Jensen VVS A/S ,50 - Clorius Controls A/S ,50 - Administration, gebyrer m.v ,00 - Tryklaboratorium, rådgivning m.v ,67 - Samlede omkostninger incl. moms ,00 - I alt ,00 Varmemålere: Futura Heat + fjernbetjening, Administration og rådgivning ,80 - Moms 25 % ,45 - I alt ,45 - Samlede udgifter til varmecentral m.v ,45 Udgifterne er finansieret med optagelse af et realkreditlån med rente 4 % og med en løbetid på 30 år. Den årlige ydelse til dækning af renter, bidrag og afdrag udgør samlet kr , Fremlæggelse af oversigt over øvrige lån (bilag 3 og 4) Det indstilles, at regnskabet godkendes. Som bilag 3 vedhæftes opgørelser fra Nykredit. Der tages udgangspunkt i opgørelserne fra 2010, der anviser udviklingen på kort og længere sigt af de enkelte lån samt lånenes vilkår. Endvidere vedlægges udskrifter fra de seneste terminsbetalinger, der viser de aktuelle restgælde på lånene. Som bilag 4 vedhæftes restgældene og vilkårene på lånene til Realkredit Danmark samt betalingerne på to af lånene til Landsbyggefonden. Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en redegørelse for og status på øvrige lån. Det indstilles, at gennemgangen tages til efterretning..

9 69 Orientering om dialogmødet med kommunen og det deraf fremkomne aftaledokument (bilag 5, 6, 7 og 8) 70 Fremlæggelse af plan for el-besparelser på fællesarealer Den 27. august 2012 afholdtes det årlige dialogmøde med kommunen. Referatet herfra vedhæftes som bilag 5. Formanden har fremsat sine bemærkninger hertil, jfr. vedhæftede bilag 6 og administrator har med baggrund i nogle af de på dialogmødet rejste problemstillinger udarbejdet et notat til særskilt dialog, der har dannet grundlag for efterfølgende drøftelser, jfr. bilag 7. Dette notat har dannet grundlag for et særskilt dialogmøde med kommunen. Referatet herfra vedhæftes som bilag 8. Efterfølgende har driftsleder og administration deltaget i et møde med forvaltningen og de øvrige boligselskaber, hvor særligt problemerne omkring de psykiske syge blev drøftet, herunder særligt hvorledes der inden for lovens rammer kan etableres et tættere samarbejde mellem boligselskaberne og kommunen, med henblik på at optimere dialogen omkring de psykiske syge. Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning. På nuværende tidspunkt er der etableret akustisk lys i Bøgeholmen 1 11, i alt 6 opgange. Der skal ikke etableres akustisk lys i Egeholmen, så der mangler 45 opgange i den resterende bebyggelse. For så vidt angår udendørsbelysningen bør der opsættes 4-5 skumringsrelæer til styring heraf. Endelig bør det overvejes, hvorvidt der i udendørslamperne kan anvendes LED lys. Opsætning af lys i opgangene koster ca ,00 pr. opgang, incl. moms. Samlet vil omkostningerne hertil andrage ca. kr ,00. For så vidt angår skumringsrelæerne vil det kunne etableres inden for en ramme på ca. kr ,00, idet der tages forbehold for eventuelle ekstraudgifter til ombygning/udvidelse af el tavler. Planen for etablering af el-besparelsesforanstaltninger på fællesarealet vil herefter være følgende: - Der indhentes tilbud fra 3 firmaer om opsætning af skumringsrelæer, idet der i tilbuddet skal indarbejdes eventuelle omkostninger til tilpasning af el tavler.

10 71 Status i udvalg: a. Info strategi b. IT c. Gulspurven - Administrationen bemyndiges til at godtage det billigste tilbud og gennemføre etableringen af skumringsrelæer snarest muligt. Omkostningerne afholdes over konto 116 og påvirker således ikke den primære drift. - Der er ikke i budgettet for 2013 afsat midler til etablering af akustisk lys i 45 opgange, hvorfor der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 afsættes kr ,00 til etablering heraf primo Der indhentes tilbud hos 3 elinstallatører på opgavens løsning i sidste kvartal 2013, hvor budgettet for 2014 er godkendt. Administrationen bemyndiges til at godkende det billigste tilbud og gennemføre etableringen af den akustiske opgangsbelysning primo I forbindelse med indhentelsen af tilbud undersøges tillige mulighederne for at etablere LED belysning, idet omkostningerne hertil umiddelbart anses for høje. Der bør dog foretages en nærmere analyse af afskrivningen af en sådan investering. Det indstilles, at planen for etablering af el spareforanstaltninger godkendes. Der har ikke været afholdt møder i udvalget Der gives en orientering på mødet Status er uændret Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 72 Meddelelser Formanden Forretningsfører Driftsleder Øvrige Det indstilles, at de givne meddelelser tages til efterretning.

11 73 Kommende møder Selskabsbestyrelsesmøder i 2012/2013: 74 Eventuelt 75 Videregivelse af meddelelser Repræsentantskabsmøder i 2013: Beboermøde i 2013: Per Felby

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere