Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036"

Transkript

1 Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: September 13, 2009 Uwe Brodersen Københavnske skolebørn får at vide, at det dansk/tyske forhold havde det fint før og efter Min far nævnte talrige eksempler på aggressioner, Berufsverbot og tyveri af ejendom. Havde han ret? Læs her historien som skolebørnene ikke lærer. Tyskerne anerkendte ikke grænsen og forsøgte ved jordkøb at erobre Sønderjylland. Fra dansk side forsøgte man at lukke for al kommunikation med tyskerne efter Dette afløstes af forsigtighed i 30erne. Efter 1945 fortsatte aggressionerne. Havde min far ret? Min far fortalte dengang, da jeg var barn, at de dansksindede stjal ejendomme fra de tysksindede. Desuden havde man indført en slags Berufsverbot for dem, der kæmpede for tyskerne under krigen. Dengang var min far tysksindet og dog. Han skiftede dog Der Nordschleswiger ud med Sønderjyden. Min far kunne se fejl på begge sider. Han kom med en masse eksempler og nævnte navne på personer, som tilhørte både den ene og den anden fløj. At han helt kvittede det tyske mindretal skyldtes, at han mente, de gik alt for tæt på. Af os søskende var vi tre, der var tysk døbte. De tre sidste er dansk døbte. Alle os børn gik dog i dansk skole i Tønder. Men havde min far ret? Var det virkelig sådan? De københavnske børn får ellers at vide at sønderjyderne levede i fred og fordragelighed med mindretallet og omvendt. Vi vil i denne artikel forsøge at finde svaret? (...) Udvandring fra Sønderjylland I 1866 blev der bestemt, at der i de nordlige distrikter af Slesvig skulle finde en afstemning sted, om befolkningen ønskede at komme tilbage til Danmark. Det var den såkaldte 5 i Prag freden. Men tyskerne var ligeglade. Dansksindede skulle aftjene den preussiske værnepligt, og det fik en masse unge dansker til at udvandre. Domænegårde I 1879 blev den udvandring stærkere, da man ophævede 5. Efterhånden var der ingen unge danskere til at overtage gårdene. Dette benyttede de preussiske myndigheder sig af. De begyndte at opkøbe større gårde de såkaldte domænegårde. Det var fortrinsvis i det gamle Haderslev Amt, hvor tyskheden ikke var så fremherskende. De nye landbrug blev omdannet til mønsterbrug, som forbillede for egnens bønder, der skulle påvirke dem i tysk retning. Mange af disse domænegårde er bygget efter tysk byggestil. En af de mest velholdte er Røj, som i dag tilhører Schackenborg. Jeg var der i min ungdom tiltrukket af noget. Men se det er en helt anden historie. Men jeg husker dog, at det var en særdeles flot gård med en fantastisk indretning. I 1890erne havde den tyske stat opkøbt 36 store landbrug i Sønderjylland. De indsatte tysksindede forpagtere på fordelagtige betingelser. Det kunne godt være op til 80 1

2 mennesker tilknyttet en sådan domænegård. Det kunne medvirke til at øge det tyske stemmetal. Og det var et vigtigt mål i etableringen af de store gårde. Undertrykkelsen tog til Undertrykkelsen af de dansksindede tog fart. Stadig flere offentlige ansatte blev tvunget til at aflægge ed til Preussen. Der anslås at danskere forlod den sønderjyske landsdel de første 40 år det preussiske styre. Og hvad værre var, at de tog 120 millioner kroner med sig. I 1891 stiftedes den tyske Ansiedlungsverein. Det lykkedes for foreningen af få anbragt 200 såkaldte rentegårde i de ellers dansksindede egne mod nord. Mange blev bygget efter nordtysk model. Særlig omkring Flensborg og Angel ses disse gårde. Også de såkaldte Schweizer huse blev meget udbredte. I 1904 stiftede man Bund Deutscher Heimatschutz. I 1908 stiftedes Baupflege Tondern. Det første Landeværn Fra dansk side opfattede man udviklingen som farlig. En ny dansk ungdom var vokset til, og det syntes som om, at fronten var stabiliseret. Der blev i 1909 oprettet en særlig Nordisk Kreditforening og i 1912 det første Landeværn. Allerede i 1898 var der etableret en støtteforening i København, for et bevare dansk jord på danske hænder i Sønderjylland. Alene på Rødding egnen, hvor kampen var særlig hård hjalp foreningen med at bevare 89 gårde på danske hænder. En bindelov fra 1912 gav landmændene billige lån mod at den preussiske stat ved ejerskifte fik gården for 10 pct. under handelsværdien. I foråret 1914 nægtede den Slesvig-holstenske kreditforening at yde lån til dansksindede med den begrundelse, at pengene ville blive brugt til tyskfjendtlige formål. Ved Genforeningen I 1920 fik de dansksindede uventet hjælp idet en del tilvandrende tyskere, der var bosat i den nordligste del solgte deres ejendomme og drog syd på igen. Det første Landeværn og Den Nordslesvigske Kreditforening blev opløst. Krise i det Sønderjyske landbrug Efter 1920 hvor produktion i landbrug og industrien var stigende, faldt priserne. De gyldne tider var forbi. I Sønderjylland var landbruget udmarvet, jorden var forsømt og besætningerne var blevet formindsket. Der skulle virkelig en kraftanstrengelse til, for at få det hele på fode igen. Landbruget skulle også tilpasses de danske forhold. Det danske landbrug var mere intensivt end den tyske. Dette krævede kapital. Og mange sønderjyder tog lån i kongeriget til meget ugunstige forhold. Jord er noget man køber Det sønderjyske landbrugs gæld voksede stødt og roligt. I kongeriget havde man reserver til at stå imod den nye krise. Det havde man ikke i Sønderjylland. Når de danske gårde kom på tvangsaktion var der store chancer for, at de kom på tyske hænder. Blandt hjemmetyskerne bredte der sig efterhånden følgende udsagn: - Jord er ikke noget man sælger. Det er noget, man køber. 2

3 Da den danske stat ikke længere ejede landbrug, måtte der oprettes en særlig administration for de sønderjyske domænegårde. Ved lov af skabtes derfor embedet som domæneforvalter. Ved lov af 7. august 1922 blev der vedtaget at udstykke domænegårdene til husmandsbrug. Udstykningen påbegyndtes i 1923 og afsluttedes lidt efter lidt i 1930erne, da kontrakterne med domæneforpagterne først skulle udløbe. Ingen kontakt over grænsen Den følte grænse var midlet, som de danske politikere brugte. Der skulle være så få kontakter over grænsen som muligt. Grænsehandelen skulle forhindres, og man ville ikke acceptere arbejdsimmigration over grænsen. Den danske regering ville på den måde forhindre, at mindretallets landmænd og arbejdsgivere rekrutterede arbejdskraft sydfra. Det mest absurde i denne politik var, at borgerne i Flensborg blev nægtet adgang til Kollund Skov, som var ejet af byen. De danske myndigheder ville ikke have tyskere rendende rundt i Danmark. (...) Ny national jordkamp Fra tysk side fulgte man med bekymring, at deres landsmænd tog syd på. De ønskede en pengestærk organisation, der kunne yde lån til tysksindede landsmænd for at sikre jord i tysk besiddelse og eventuelt erhverve jord fra dansk hånd. Tyskerne oprettede i 1926 en særlig kreditinstitution. Det skete under sådanne vilkår, at den vakte voldsom opsigt. En ny national jordkamp var følgen. Vogelgesang I Haderslev boede den fra Brandenburg tilvandrede sagfører, Georg Vogelgesang. Det var ham, der havde givet navn til den tyske kreditinstitution Kreditanstalt Vogelgesang. Ledende talsmænd og især den nævnte sagfører gjorde i årene efter 1920 forskellige forsøg på at påvirke den tyske rigsdag. Institutionen kunne kun finansieres sydfra. En af de mest aktive var den daværende folketingsmand pastor Schmidt. I januar 1926 sendte pastor Schmidt en lang redegørelse til det tyske udenrigsministerium. I de mørkeste vendinger redegjorde han for tyskernes stilling og den hårde landbrugskrise, der havde ramt Sønderjylland. Men han påpegede også, at krisen kunne give politisk pote. Han regnede med, at en jordpolitisk sejr kunne rykke grænsen nordpå. Han oplyste også, at dansksindede sønderjyder var særdeles utilfredse med den danske forvaltning og retsvæsen. Henvendelsen faldt i god jord. Den tyske udenrigsminister Stresemann var særdeles positiv. Og der blev straks bevilliget 5 millioner mark. Fra september 1926 foregik en storstilet udlånsaktion. Både en hollandsk samt en svejtsisk bank blev brugt som mellemled. De dansksindede skulle nødig finde ud af, hvor pengene kom fra. Inden den 19. november 1926 var der indgået 389 andragender, der var bevilliget lån til kr. Og der var yderligere anbefalet lån til en værdi af kroner. Vogelgesang så i begyndelsen ikke så meget på sikkerheden. En låntager kunne vise sit sindelag ved at tage sin flagstang ned. Det vakte naturligvis opsigt. Udtrykket - Øksen ligger ved flagstangen stammer fra denne tid. 3

4 Kontakten til Nordslesvig blev bevaret Man mente, at Danmark bar skylden for ulykkerne, og man påpegede, at man fra tysk side aldrig havde anerkendt grænsen. Initiativet gav også flere stemmer. Man søgte fra tysk side at bevare kontakten til Nordslesvig både af officielle og skjulte kanaler. Landeværnet bliver stiftet Den 7. januar 1927 blev der holdt et hemmeligt møde af ledende danske mænd hos grev Schack på Schackenborg. Man enedes om at oprette en modvægt mod Kreditanstalt Vogelgesang. Den 24. januar blev Landeværnet stiftet. De tilstedeværende tegnede sig straks for et beløb på kr. I løbet af et års tid var der over hele landet indsamlet flere millioner kroner. I Sønderjylland var der alene samlet for kroner. Vogelgesangs initiativ var blevet neutraliseret, og de sønderjyske flagstænger faldt ikke mere. Samtidig med Landeværnet blev der vedtaget en lov om at danne Sønderjysk Hypoteklaanefond, der måtte udlåne 20 millioner kroner som 2. prioritetslån. Dette var dog også noget, de tysksindede landmænd kunne deltage i. Staten medvirkede også ved at stille 10 millioner kroner til rådighed for udlån gennem de såkaldte realkreditlån gennem de sønderjyske sparekasser. Opmagasinering af ejendomme Vogelgesang var ikke nogen blid administrator. Det skete, at man tinglyste forkøbsretsklausuler, der skulle garantere, at man kunne holde øje med ejendommen. Og det var jo netop formålet med dette institut. I begyndelsen tog man ikke så meget hensyn til sikkerheden. Anstalten overtog en del ejendomme, for mange kunne ikke klare sig i længden. Det viste sig også, at der ikke var nok tysksindede til at overtage ejendommene. I stedet for at lade ejendommene komme ud på det frie marked, lod instituttet dem opmagasinere. Man mente, at om 10 år var der nok tysksindede til at overtage ejendommene. En håndfæstning fra Vogelgesang I 1929 fik man oprettet et særligt ejendomsadministrationsselskab Hofverwaltungsgesellschaft, der overtog de ledige gårde. Efterhånden lå dette selskab inde med 90 gårde. Institutionen arbejdede med tab, der måtte afskrives. Fra Berlin blev tøjlerne strammet. Her lød budskabet, at man måtte stramme tøjlerne og sørge for sikkerhed. Undertiden blev der appelleret til Vogelgesang, når det kneb med at skaffe det tilstrækkelige antal børn til de tyske privatskoler. Man kunne med instituttets hjælp flytte en familie med mange børn til et udsat sted. Det var særlig svært at holde gang i den lille tyske privatskole i Lydersholm ved Tønder. Her sprang Vogelgesang til i flere tilfælde. En forpagtningskontrakt blev en hel håndfæstning. Anstalten kunne opsige alle forpligtigelser med et kvart års varsel: - såfremt man ikke var medlem af den hjemmetyske nazistiske bondeorganisation - hvis man ikke holdt sine børn i skolepligtig alder i den tyske skole - hvis man ikke deltog i den tyske skoles arrangementer - hvis man i tilfælde af valg ikke deltog i den tyske vælgerforenings arrangementer - hvis man sammen med sin kone ikke stemte tysksindet - hvis man ikke deltog i de kulturelle aktiviteter i Lydersholm på tysk side - hvis man ikke deltog i diverse indsamlinger, der støttede tyskheden 4

5 Lav profil i grænsespørgsmålet I mellemkrigstiden holdt den danske regering en lav profil om grænsespørgsmålet. Det hang sammen med, at Danmark kun havde en stor fjende, og det var Tyskland. Grænsespørgsmålet var en latent risiko for tysk aggression. Aviserne blev kaldt til orden, hvis de havde skrevet for mange kritiske artikler om storebror i syd. Tyske flygtninge blev sendt tilbage. Vogelgesang opløses Nu var det langt fra alle i den tyske menighed, der støttede Vogelgesangs arrangementer. Ved Tysklands sammenbrud blev kreditforeningen opløst, lånene blev afløst af andre lån. De 86 gårde som gårdforvaltningsselskabet lå inde med overgik til Jordlovsudvalget. Med Lov af 30. marts 1946 om Konfiskation af tysk og japansk Ejendom oprettes en midlertidig Stilling som Kommissarius med henblik på en Undersøgelse, Konfiskation og evt. videre Afhændelse af beslaglagt Ejendom. Gensidige aggressioner Nu var det ikke kun jorden, man kæmpede for i Sønderjylland. Mindretallets nazificering og etablering af tyske skoler og foreninger fik gang i oprettelsen af foreninger på dansk side, der ville modvirke disse ting. Foreninger som Det unge Grænseværn og Danske Samfund opstod. I tiden efter 1945 var der hyppige tilfælde af gensidige aggressioner. Dansksindede syd for grænsen blev generet og det samme var tilfældet nord for grænsen. Berufsverbot, der ikke kun var baseret på det politiske men også på ens sindelag og nationalitet, forekom hyppigt, men dette kan afstedkomme en særskilt artikel. (...) 5

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 1 Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 af Frode Sørensen ISBN 87-87153-564 Resumé af bogen som blev udgivet på 90-årsdagen for revolutionen i Sønderborg den 6. november 2008

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg vil eje verden plus 5%

Jeg vil eje verden plus 5% home page Jeg vil eje verden plus 5% Bulgarian (Български), Czech, Deutsch, English, Español, Francais, Italian, Indonesian, Japanese, Malay,Norsk, Polski, Portugues, Româna, Russian, Serbo-Croatian, Svenska,

Læs mere

Æ Stenslau i Sten rup 1932

Æ Stenslau i Sten rup 1932 Historisk skrift 2012 29/10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i 1932. Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York

Læs mere

Øster Hornum under 1. verdenskrig

Øster Hornum under 1. verdenskrig Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca. 1910 Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44

Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44 Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44 En forårsdag i 1993 blev jeg på mit arbejde på Frihedsmuseet ringet op af en dame, som fortalte, at der i nærheden af det sted, hvor hun

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere