Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdeudvalg socialområdet REFERAT"

Transkript

1 Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen Jan Trygve Hoel Carsten Koust Pedersen (SL) Hanne Helt Kevy (SL) Karoline Bergkvist Søgaard (SL) Berit Lauritsen (FOA) Carsten Koust Pedersen (SL) Berit Lauritsen (FOA) Liv Gro Jensen (AC) Tina Nicolajsen (FOA) Liv Gro Jensen (AC) Tinne Christiansen (BUPL) Elisabeth Byrialsen (DSR) Merete Thetmark (AMR) Henrik Fuglsang (AMR) Bente Udby (HK) Janne R Karlsson ((SL)) Elisabeth Byrialsen (DSR) Henrik Fuglsang (AMR) Janne R Karlsson ((SL)) Norddjurs Kommune

2 Områdeudvalg socialområdet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referatet fra mødet den 18.november Arbejdsmiljø Arbejdsmiljødag Sygefraværsprojektet Udviklingstiltag på socialområdet Personalepolitiske retnignslinier Must Win Battles Samspil i MED-organisationen Ny forhåndsaftale på FOA's forhandlingsområde Orientering fra Hovedudvalget Information fra medarbejderne Information fra ledelsen Information og kommunikation Eventuelt...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 Områdeudvalg socialområdet Godkendelse af dagsorden A00 13/8333 Åben sag OUS Sagsfremstilling Godkendelse af dagsordenen Indstilling Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Dagsordenen godkendt. 1

4 Områdeudvalg socialområdet Godkendelse af referatet fra mødet den 18.november A00 13/8335 Åben sag OUS Sagsfremstilling Godkendelse af referatet fra mødet den 18. november Indstilling Formanden indstiller, at referatet fra mødet den 18. november 2014 godkendes. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Referatet fra mødet den 18. november 2014 godkendt. 2

5 Områdeudvalg socialområdet Arbejdsmiljø G01 13/21134 Åben sag Arbejdsmiljø Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har pr. 1. februar 2015 ansat Trine Kjær Poulsen som arbejdsmiljøkonsulent. Trine er ansat i Direktionssekretariatet og HR. Arbejdsmiljøkonsulenten får sin daglige gang i hele organisationen og er i et tæt samarbejde med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter omkring arbejdsmiljøspørgsmål og processer. Trine Kjær Poul vil blive præsenteret på områdeudvalg på socialområdet. I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljø. Områdeudvalg for socialområdet har til dette møde indhentet arbejdsskadestatistik og fraværsstatistik for 4. kvartal Arbejdsskadestatistik Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistik for 4. kvartal Som det fremgår af arbejdsskadestatistikken er der på socialområdet registreret 6 skader i perioden, hvilket har resulteret i 3 sygedage. Fraværsstatistik Der er udarbejdet en fraværsstatistik, der er vedlagt dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværsstatistik, individuelle fraværsstatistikker for områdeudvalgene samt et fakta ark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet. Af hensyn til at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres er små enheder på under fem medarbejdere samlet i særskilt række under hvert direktørområde. I nærværende fraværsstatistik sammenlignes perioden 1. januar til 31. december 2014 med den svarende periode for Det kan konstateres at sygefraværet samt andet fravær samlet set fortsætter med at falde. 3

6 Områdeudvalg socialområdet Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik /15 2 Åben Fraværsstatistik /15 Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Norddjurs Kommunes nye arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen deltog i mødet. Trine præsenterede sig selv og fortalte om sin baggrund. Herudover fortalte hun om tankerne om sit job som arbejdsmiljøkonsulent i Norddjurs Kommune, som jo er en ny stilling.. Arbejdsskadestatistik: Medarbejderne gjorde opmærksom på, at indberetning af vold og trusler mod personalet ikke foregår på en ensartet måde på alle ledelsesområder. Medarbejderne undrede sig over at vold og trusler mod personalet ikke bliver indberettet, men kun registreres internt. Områdeudvalg på socialområdet opfordrer til, at der sker en ensartet registrering af vold og trusler mod personalet, og at registreringen bliver et fælles indsatsområde på tværs af alle områder. Fraværsstatistik: Trivselskonsulent Birthe Holst efterlyste input til forbedring af fraværsstatistikken. Birthe er som en del af sit job i gang med at videreudvikle fraværsstatistikken, så den bliver mere gennemskuelig og mere anvendelig som grundlag for bl.a. opfølgning på udviklingen i sygefraværet. 4

7 Områdeudvalg socialområdet Det er bl.a. muligt at få andet fravær opdelt i barsel, 56 m.v., og derved skabe et bedre overblik over fravær. 5

8 Områdeudvalg socialområdet Arbejdsmiljødag G01 14/13127 Åben sag Arbejdsmiljødag Sagsfremstilling Den 2. oktober 2015 afholder områdeudvalget på socialområdet den årlige arbejdsmiljødag for arbejdsmiljøorganisationen. På mødet nedsættes der en arbejdsgruppe, der udarbejder program for dagen. Indstilling Formanden indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger dagen. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Efter forslag fra Birthe Holst besluttede områdeudvalget på socialområdet, at vi i 2015 afvikler den årlige arbejdsmiljødag i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold. Det endelige program præsenteres og godkendes på næste møde i område MED i maj måned. Det kan evt. betyde, at den planlagte dato for arbejdsmiljødagen må ændres, hvilket afklares snarest. 6

9 Områdeudvalg socialområdet Sygefraværsprojektet P05 13/8343 Åben sag Sygefraværsprojektet Sagsfremstilling Arbejdsgruppen omkring sygefraværsprojektet giver en status på arbejdet i projektet. Trivselskonsulent Birthe Holst Sørensen deltager i drøftelsen af dette punkt. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til kommissorium for projektet, som gruppen præsenterer på mødet. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på socialområdet 38631/15 Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Birthe Holst gennemgik kommissoriet for Projekt nedbringelse af sygefraværet på socialområdet, fortalte om status for projektet indtil nu og om det videre arbejde med projektet. Bl.a. er der igangsat en proces i Område Ørsted og på Skovstjernen, suppleret med forebyggelsespakker fra Forebyggelsesfonden. 7

10 Områdeudvalg socialområdet Udviklingstiltag på socialområdet G00 15/3369 Åben sag OUS Sagsfremstilling Orientering om nye udviklingstiltag på socialområdet. Leder af Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller fortæller om aktuelle udviklingstiltag på Norddjurs Børnecenter. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Leder af Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller fortalte om dagligdagen på Norddjurs Børnecenter og om aktuelle udviklingstiltag. På Norddjurs Børnecenter arbejder man målrettet med at øge antallet af uddannede medarbejdere. Aktuelt har LMU i 2015 besluttet, at der er et særligt fokus på dialog og kommunikation i dagligdagen hverdagens succeser fejres. Forebyggelsesfonden har bevilliget midler fra en forebyggelsespakke til at arbejde med vold og trusler, et projekt der er sat i gang i foråret. Til efteråret har Forebyggelsesfonden givet tilsagn om en forebyggelsespakke med overskriften kollegial sparring. Med midler fra voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje, er der et tiltag i gang med - projekt madskole. En gruppe børn laver mad en gang ugentlig, og projektet munder ud i udgivelse af en kogebog. Der er netop igangsat et rigtig spændende fælles kompetenceudviklingsforløbet om "Mentalisering". 8

11 Områdeudvalg socialområdet På baggrund af en ansøgning til Socialstyrelsen er der hentet et praksiskurset hjem omkring overgreb, som omfatter 5 dages undervisning for personalet. 9

12 Områdeudvalg socialområdet Personalepolitiske retnignslinier G01 15/3338 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling På hovedudvalgets møde den 8. august 2014 blev områdeudvalgene bedt om at indsamle lokale retningslinjer samt andre lokale regler og procedurer. På den baggrund blev der på Hovedudvalgets møde den 16. februar 2015, besluttet, at: - Emnet genoptages, når retningslinjerne fra skole- og dagtilbudsområdet foreligger. De andre områdeudvalg bedes benytte lejligheden til at indsamle eventuelle retningslinjer som ikke var kommet med i første omgang. Hovedudvalget opfordrer ligeledes til, at områdeudvalgene bruger anledningen til at bede lokaludvalgene om at rydde op i de eksisterende personalepolitiske og arbejdsmæssige retningslinjer, herunder drøfte, om nogle af retningslinjerne er overflødige. Der udarbejdes en central beskrivelse af hvad der menes med begreberne retningslinjer, procedurer, politikker etc. Ifølge MEDaftalen skal alle personalepolitiske retningslinjer sendes til hovedudvalget. Er man i tvivl om, hvorvidt der er tale om en personalepolitisk retningslinje, sendes den ind til hovedudvalget. MED-aftalens 10 beskriver følgende om retningslinjer: Stk 1. Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Forslag fra enkelte medarbejdere eller medarbejdergrupper fremsendes via tillidsrepræsentanten til næstformanden for det MED-udvalg, der har kompetencen til at aftale retningslinjer på området. Stk 2. Retningslinjer om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold kan f.eks. være: Personalepolitiske principper, herunder arbejdsmiljø-, ligestillings-, familie- og seniorpolitik. 10

13 Områdeudvalg socialområdet Ansættelser, afskedigelser og forfremmelser Efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere, herunder efteruddannelsesplanlægning Tryghedsforanstaltninger Stk. 3. I MED-udvalgene skal der ved indførelse af ny samt ændring af bestående teknologi//udbud/udlicitering aftales retningslinjer for medarbejdernes deltagelse i projektgrupper m.v. samt retningslinjer for medarbejdernes adgang til den foreliggende dokumentation vedrørende konkrete teknologiprojekter/udbud/udlicitering. Stk. 4. Aftalte retningslinjer er bindende for både medarbejdere og ledelse, og begge parter er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Hovedudvalget foretager årligt en evaluering af de gældende retningslinjer. Stk. 5. Alle retningslinjer udformes skriftligt. Retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 6. Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 3 gælder indtil der er opnået enighed om ændringer. Stk. 7. Alle retningslinjer sendes til hovedudvalget til orientering. Stk. 8. Retningslinjer aftalt i område- og lokaludvalg må ikke stride imod overordnede retningslinjer eller den overordnede personalepolitik, som er aftalt i hovedudvalget. Indholdet skal henhøre under den pågældende leders ansvars-og kompetenceområde. Der kan træffes aftaler om retningslinjer for alle forhold omfattet af denne aftale. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. 11

14 Områdeudvalg socialområdet Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Områdeudvalget på socialområdet drøftede punktet og konklusionen blev, at Områdeudvalget på socialområdet afventer hovedudvalgets definition på personalepolitiske retningslinjer, før der igangsættes yderligere afdækning. Indtil den foreligger, arbejdes der på socialområdet efter: Norddjurs Kommunes MED-aftale Norddjurs Kommunes personalepolitik Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag 12

15 Områdeudvalg socialområdet Must Win Battles G01 15/3283 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Formanden orienterer om arbejdet med Must Win Battles i velfærdsforvaltningen. Nyhedsbreve mm. er vedlagt dagsorden som bilag. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev og Must Win Battles for chefområderne 38568/15 2 Åben Definition på Must Win Battles /15 3 Åben Nyhedsbrev nr 1 - Must Win Battles 38584/15 4 Åben Nyhedsbrev nr. 2 - Must Win Battles 38587/15 Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Formanden orienterede om arbejdet med Must Win Battles. Must Win Battles blev præsenteret for alle lederne i velfærdsforvaltningen i slutningen af november Alle lederne er nu i gang med at udarbejde deres Must Win Battles og tilhørende indsatser for de enkelte ledelsesområder. Der udsendes løbende nyhedsbreve om udviklingen i arbejdet. Det blev aftalt, at punktet også tages op på de kommende møder i Områdeudvalg på socialområdet. 13

16 Områdeudvalg socialområdet Samspil i MED-organisationen G01 15/3252 Åben sag Samspil i MED-organisationen Sagsfremstilling Hvordan understøtter vi den proces, som vi gerne vil. Indstilling Formanden indstiller, at emnet drøftes. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Punktet blev drøftet, og herunder især hvad områdeudvalget på socialområdet kan iværksætte af tiltag for at understøtte de lokale LMU er i dette arbejde Det blev besluttet at områdeudvalget på socialområdet på næste møde formulere mindst 1 emne, som bringes videre til hovedudvalget. Samtidig blev det besluttet, at en ens praksis vedrørende registrering af vold og trusler bringes op i hovedudvalget, som et tema/emne hovedudvalget bør sætte på dagsorden. 14

17 Områdeudvalg socialområdet Ny forhåndsaftale på FOA's forhandlingsområde G00 15/3258 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Formanden orienterer om status på arbejdet med udarbejdelse af ny forhåndsaftale på FOA s forhandlingsområde. Indstilling Formanden indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den På socialområdet er der udarbejdet en ny forhåndsaftale på FOA s forhandlingsområde. Aftalen er nu på plads og bliver præsenteret for TR og ledere på socialområdet tirsdag den 17. marts

18 Områdeudvalg socialområdet Orientering fra Hovedudvalget A00 13/8347 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Orientering om relevante drøftelser fra Hovedudvalgets møde den 16. februar Der henvises til Hovedudvalgets dagsorden / referat. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Der henvises til referatet fra Hovedudvalgets møde. 16

19 Områdeudvalg socialområdet Information fra medarbejderne A00 13/8338 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Medarbejderne informerer om aktuelle emner. Generel drøftelse af lønsummen, set i forhold til ny løn. Dette for på bedst muligmåde, at sikre tilbagefaldsmidler og dermed lønniveauet. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Områdeudvalget på socialområdet har en forventning om, at budgetter og herunder lønbudgetterne på de enkelte ledelsesområder bliver gennemgået på LMU. 17

20 Områdeudvalg socialområdet Information fra ledelsen A00 13/8340 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Ledelsen informerer om aktuelle emner. Status på implementering af Avaleo, et nyt it system, der anvendes på såvel børn, unge som voksen handicap- og psykiatriområdet. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Avaleo implementeringen går planmæssigt. Den nye sundhedsaftale for 2015 er på plads. Aftalen kan ses på Der er mulighed for at abonnere på nyhedsbrev, hvilket formanden opfordrede til, for bl.a. at følge med i de mange nye tiltag sundhedsaftalen også indeholder. Det årlige fællesmøde for alle område MED på velfærdsdirektørens område, afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl til

21 Områdeudvalg socialområdet Information og kommunikation G00 15/3259 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Formand og næstformand for områdeudvalget foreslår, at der på hvert møde i udvalget tages stilling til, som en del af mødet, om der er emner fra drøftelserne- og eller beslutninger fra mødet der skal informeres særligt om i resten af organisationen, eller i forhold til andre interessenter. Indstilling Formanden indstiller, at områdeudvalg på socialområdet drøfter forslaget. Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den Arbejdsmiljødagen datoen meldes ud til alle når den er på plads Besked til Hovedudvalget om udvikling af en ens praksis for registrering af vold og trusler Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på socialområdet sendes ud til alle LMU er. Referater alle får besked. 19

22 Områdeudvalg socialområdet Eventuelt G00 14/18089 Åben sag Socialområdet Sagsfremstilling Eventuelt 20

23 Områdeudvalg socialområdet Bilagsoversigt 3. Arbejdsmiljø 1. Arbejdsskadestatistik 2014 (38436/15) 2. Fraværsstatistik 2014 (38431/15) 5. Sygefraværsprojektet 1. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på socialområdet (38631/15) 8. Must Win Battles 1. Nyhedsbrev og Must Win Battles for chefområderne (38568/15) 2. Definition på Must Win Battles. (38596/15) 3. Nyhedsbrev nr 1 - Must Win Battles (38584/15) 4. Nyhedsbrev nr. 2 - Must Win Battles (38587/15) 21

24 Områdeudvalg socialområdet Underskriftsside Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen Jan Trygve Hoel Carsten Koust Pedersen (SL) Hanne Helt Kevy (SL) Karoline Bergkvist Søgaard (SL) Berit Lauritsen (FOA) Tina Nicolajsen (FOA) Liv Gro Jensen (AC) Tinne Christiansen (BUPL) Elisabeth Byrialsen (DSR) Merete Thetmark (AMR) Henrik Fuglsang (AMR) Bente Udby (HK) Janne R Karlsson 22

25 Bilag: 3.1. Arbejdsskadestatistik 2014 Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38436/15

26

27

28

29 Bilag: 3.2. Fraværsstatistik 2014 Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38431/15

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Bilag: 5.1. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på socialområdet Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38631/15

39

40

41

42

43 Bilag: 8.1. Nyhedsbrev og Must Win Battles for chefområderne Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38568/15

44

45

46

47 Bilag: 8.2. Definition på Must Win Battles. Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38596/15

48

49 Bilag: 8.3. Nyhedsbrev nr 1 - Must Win Battles Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38584/15

50

51

52

53 Bilag: 8.4. Nyhedsbrev nr. 2 - Must Win Battles Udvalg: Områdeudvalg socialområdet Mødedato: 12. marts Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38587/15

54

55

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT. Medarbejderne holder formøde fra kl til 10.00

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT. Medarbejderne holder formøde fra kl til 10.00 Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gjerrild Vandrerhjem Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenå. Medarbejderne holder formøde fra kl. 08.00 til 10.00 Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT REFERAT Sted: Grenaa Egnsarkiv Dato: Fredag den 19. juni 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Helen Rosager ( Formand) Peter Hansen (Ledelse) Finn Rosenløv (Ledelse) Trine Grejsen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 9. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 24. januar, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Hans Bækvang Susan Thøstesen Martin Jeppesen Pia Linn Buch Christina Rosenquist Mette

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl.

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl. DAGSORDEN Område MED Pleje og Træning Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej 13 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 DAGSORDEN Formøde for medarbejderne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 Formøde

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. marts 2015. Afbud: Åse Ladefoged 1. Bemærkninger

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 30. november 2012 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen (til kl. 12), Bente Jensen,(fra kl. 10,30) Hanne Bang, Michael Quist,

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Referat. Hovedudvalget

Referat. Hovedudvalget Referat 6. juni 2017, kl. 8:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Lina Thieden Martin Kristensen TR - DLF Henrik Reimer Jensen TR / FOA Til stede: Formand Kim

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 18-08-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Mie

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Onsdag den 16-06-2010 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Thomas Rosenqvist, Anne-Lene Haveløkke, John Kristensen, Mie

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 9. marts 2011 Referat Mødeforum MED-områdeudvalget Job og Arbejdsmarked Sagsnr. 2010-15230 Dokumentnr. 2011-56222 Mødedato 9. marts 2011 Tid Kl. 9:30-11:30 Formøde B-siden 8:30-9:30 Sted Rådmandshaven mødelokale 3 Deltagere

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Brønderslev - Kommune. MED-udvalget for Børn og Kultur. Referat

Brønderslev - Kommune. MED-udvalget for Børn og Kultur. Referat Brønderslev - Kommune MED-udvalget for Børn og Kultur Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 6. marts 2008 Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat MED-møde den 28. oktober 2015

Referat MED-møde den 28. oktober 2015 Mødeinformation Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Fraværende: 28.10.15 Kl. 17.00 Mødelokalet, Nørrevang 19, Maribo Mike Jepsen Ole Rasmussen Bettina Olsen Odd Pærremand Henrik Andersen Keld Saul

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Teknik og Forsyning. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Teknik og Forsyning. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Teknik og Forsyning Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 28. februar 2008 Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15.

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15. REFERAT Distrikts MED - Syd Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødested: Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Samlet arbejdsmiljørapport for socialområdet 2015

Samlet arbejdsmiljørapport for socialområdet 2015 Samlet arbejdsmiljørapport for socialområdet 2015 Indledning I det følgende præsenteres arbejdsmiljørapporten for det samlede socialområde som grundlag for jeres drøftelse i Hovedudvalget af hele kommunens

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale Kantinen Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Teknik og Forsyning. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Teknik og Forsyning. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalg for Teknik og Forsyning Referat Dato: 13/09-2007 Lokale: Mødelokale 2 på Rådhuset i Dronninglund Tidspunkt: Kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere