Direktionens årsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens årsplan 2013"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen

2 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen som bidrager til opfyldelsen af de politiske, borgerrettede mål og arbejdet for Byrådets vision for Solrød Kommune, der lyder: Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. En velfungerende bo-kommune: Med orden i økonomien. Med gode rammer for vores borgere. Med aktive borgere, der tager ansvar. Hvor vi tager ansvar for natur, miljø og klima Formålet med årsplanen er: 1. at give et billede af det kommende års strategiske udfordringer, som organisationen står overfor på tværs af afdelinger og institutioner (afsnit 3). 2. at formulere fælles initiativer og mål for hele organisationen i 2013 (afsnit 4). 3. at samle op på, hvordan det er gået med de projekter og mål, som organisationen har arbejdet med i 2012 (appendix). Som dokument understøtter Direktionens årsplan den sammenhængende styring fra Byrådet og Direktionen til institutioner og afdelinger. Beskrivelsen af de kommende års strategiske udfordringer baserer sig bl.a. på Byrådets budgetaftale for 2013 og drøftelser med lederne på tværs af organisationen. Udmøntningen af de fælles initiativer og mål sker dels gennem I/A ernes udmøntning af målene i egen enhed og dels gennem projekter, hvor der oftest nedsættes en tværgående projektgruppe, som rapporterer tilbage til direktionen med henblik på beslutning. Styringen for den enkelte I/A er består af: Målene fra Direktionens årsplan De politiske mål for området I/A ernes egne mål og/eller nationale krav Afsættet for Direktionens årsplan hviler på det fælles organisatoriske grundlag, som ridses op i næste afsnit. 2. Det organisatoriske grundlag Det organisatoriske grundlag for de fælles indsatser, der iværksættes i Direktionens årsplan udgøres af visionen for organisationen, fremtidsbilledet og værdigrundlaget. Visionen for organisationen understøtter Byrådets vision for lokalsamfundet og sætter rammen for Direktionens årsplan. Visionen for organisationen er: Solrød Kommune som organisation vil være kendt for at være en af landets bedst fungerende organisationer og bedste offentlige arbejdspladser, som: understøtter et moderne og demokratisk samfund ved at være åben, enkel og kommunikerende målbevidst skaber effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for borgerne, tæt på og i dialog med borgerne baseret på borgernes medansvar fastholder og tiltrækker kompetente ledere og medarbejdere i en decentral organisationsstruktur, med udviklingsmuligheder, beslutningskompetence og ansvar for den enkelte. hele tiden er i udvikling, så vi lever op til og præger omverdenens krav og forventninger 2

3 Værdigrundlaget består af fire overordnede værdier: ansvar og indflydelse tillid og troværdighed læring helhedssyn Værdierne er en fælles ramme for, hvordan medarbejderne udfører det daglige arbejde i mødet med borgere, erhvervsdrivende, politikere og kolleger. Solrød Kommune på vej til 2015 er ledelsens fælles fremtidsbillede, der er udviklet og beskrevet på DIA-konferencen i 2008, og senest revideret på DIA-konferencen Fremtidsbilledet anvendes på tværs af organisationen i forskellige sammenhænge, bl.a. som afsæt for arbejdet med implementering af nye indsatser. 3. Vilkår og udfordringer for organisationen i årene fremover Den væsentligste udfordring er fortsat, at der i de kommende år vil blive flere ældre og færre børn, og de erhvervsaktive borgere vil udgøre en stadig mindre del af den samlede befolkning i Solrød samtidig med, at der er nulvækst i de kommunale budgetter. Byrådets budgetaftale for budget 2013 identificerer flere generelle udfordringer for Solrød Kommune, herunder: Fastholdelse af den stabile økonomi, som blev grundlagt ved Budget 2011 Indretning af servicetilbuddene efter den ændrede efterspørgsel og ændringen i befolkningssammensætningen Fortsat orden i økonomien og stabilt serviceniveau gennem effektivisering og digitalisering Fortsat fokus på ledelse som fag i institutioner og afdelinger På baggrund af de politisk beskrevne hovedudfordringer har Direktionen identificeret de væsentligste strategiske udfordringer for organisationen i 2013, som er: Udvikling af god borgerbetjening med digitale muligheder Der er et politisk mål knyttet til god borgerbetjening om, at kommunens ansatte skal fungere som digitale ambassadører. Det er en strategisk udfordring for organisationen fortløbende at ændre den traditionelle opfattelse af god borgerbetjening i takt med digitaliseringen. I 2013 implementeres tre nye initiativer, som vil ændre arbejdsgangene knyttet til borgerbetjeningen: Kontaktcenterløsning Ny telefoniløsning 2. bølge af obligatorisk digital selvbetjening, som omfatter 13 selvbetjeningsløsninger. Den ledelsesmæssige opgave med at sikre implementering af systemerne samt indarbejdelse og omlægning af arbejdsgange på tværs af organisationen er stor. Opgaven er i direkte forlængelse af det fokus på digital ledelse, som blev iværksat på DIAkonferencen I 2013 bliver det en vigtig organisatorisk udfordring at sikre forankringen og den lokale tilpasning til og af systemerne. Det vil muliggøre kompetenceudvikling i institutioner og afdelinger og give et kvalitetsløft for borgerne. Både i tilknytning til implementering af de ny systemer - og mere generelt ved omlæggelse af arbejdsgange - vil inddragelsen af LEAN som værktøj og LEAN-korpset bidrage til at sikre institutionen og afdelingen gevinsten ved optimerede processer. Direktionen vil i 2013 have fokus på, at LEAN fortsat anvendes i de enkelte afdelinger og institutioner, så der sker en løbende udvikling og optimering af arbejdsopgaver samt gevinstrealisering. 3

4 Implementering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi sætter retning og tempo for den digitale udvikling på tværs af landets kommuner de kommende år. Med tilslutning til strategien har Solrød Kommune bekendt sig til principperne om, at den kommunale sektor skal rykke samtidig, at kommunerne baserer sig på standardiserede løsninger og arbejdsprocesser og at vi er parate til såvel at investere i it som at høste gevinsterne. Dermed aktualiserer den fælleskommunale digitaliseringsstrategi et behov for øget tværgående koordinering, styring og prioritering på IT-området, så ressourcerne bruges på de områder, hvor det giver størst værdi for den samlede organisation samtidig med at fagområderne fortsat har en vigtig rolle i at drive it-udviklingen indenfor eget område. Der er behov for tydelighed omkring prioriteringer på tværs og en organisering, der kan understøtte digitalisering og strategisk IT-udvikling. Samspil med aktive borgere og inddragelse af frivillige En vigtig udfordring for organisationen er, hvordan vi sammen med borgerne skaber det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. DIA-konferencen 2012 udgjorde startskuddet for et nyt fokus på, hvordan vi mere strategisk og samlet som organisationen aktivt kan skabe bedre løsninger sammen med borgerne. Solrød Kommune har på udvalgte områder en lang tradition for at arbejde med borgerne om løsning af konkrete opgaver, som vi kan bygge på. Men i årene fremover, skal vi som organisation udfordre os selv yderligere både i forhold til hvilke opgaver, det er oplagt at inddrage borgere aktivt i og hvilke områder, det gøres på. Det er i den sammenhæng en særlig ledelsesmæssig udfordring, at afklare hvordan det bedst gøres i egen institution eller afdeling både i forhold til medarbejderne og omgivelser. Moderniseringsaftalen Som led i moderniseringsaftalen mellem KL og Regeringen i 2013 er Solrød Kommune pålagt at realisere en række besparelser på tværs af kommunen, for derigennem at skabe råderum til bl.a. den borgernære service. Direktionen har vurderet et potentiale i Solrød Kommune til 0,3 mio. kr. i 2013 stigende til 0,5 mio. kr. årligt fra Besparelserne dækker over reduktion af en række krav til løsningen af 42 konkrete opgaver på tværs af hele kommunens serviceområde, eksempelvis afskaffelse af kravet om en fast kontaktperson på ældreområdet over ændrede krav på transportområdet til afskaffelsen af kravet om kvalitetskontrakter. Det giver anledning til to hovedudfordringer, nemlig i første omgang at sikre at alle 42 initiativer implementeres på tværs af organisationen. Den anden hovedudfordring er, at det i praksis er en væsentlig tværorganisatorisk udfordring at sikre, at besparelserne bliver realiseret. Det skyldes bl.a. at de potentielle besparelser fordeler sig bredt på den kommunale organisation (dvs. den enkelte institution eller afdeling skal bidrage med hver sin bid ). På tværs af organisationen er der i 2013 således brug for et øget fokus på og en model for, hvordan gevinster kan indhøstes. Eksempler på indsatser er på indkøbsområdet samt Digital post og fjernprint. Sammenhængskraft og koncerntænkning Direktionen har fokus på det løbende arbejde med at indfri visionen om at skabe effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at der sker fremdrift og udvikling i fællesskab og at der er strukturer, kommunikation og styring som understøtter samarbejdet på tværs og mellem de forskellige ledelsesniveauer. Omend der ikke formuleres konkrete mål til udmøntning i de enkelte afdelinger og institutioner i 2013, vil Direktionen fortsætte arbejdet med sammenhængskraft og koncerntænkning med afsæt i drøftelserne på DIA-konferencen Arbejdet vil fortsat inddrage og involvere ledere på tværs af organisationen. Aktuelt er der formuleret fire projekter, der skal understøtte den interne kommunikation, styring og ledelsesinformation på tværs af organisationen: 4

5 Tidlig inddragelse af ledere i strategibeslutninger Intern kommunikation Forenkling af årsberetning Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem FLIS 4. Fælles mål for organisationen 2013 Med afsæt i udfordringerne har Direktionen formuleret fælles tværgående mål, som organisationen skal implementere i Indsatserne vil bidrage til, at Solrød Kommune kan indfri de borgerrettede mål, der er beskrevet i Mål og Økonomi. Direktionens årsplan sikrer herved koblingen mellem samfundsudviklingen generelt, de politisk besluttede (borgerrettede) mål samt organisationens udvikling. Der er to typer mål i Direktionens årsplan: Mål som alle I/A er skal udmønte i sin egen årsplan. Mål for organisationen som helhed/fælles projekter, som Direktionen er ansvarlig for at udmønte, og som den enkelte I/A er ikke skal opstille mål for i egen årsplan. Det er tilstræbt, at de mål som institutioner og afdelinger skal udmønte i egen årsplan er formuleret, så der er metodefrihed til at vælge, hvordan og hvad enheden vil gøre for at nå de konkrete mål - i balance med at organisationen trækker i samme retning. Direktionen følger løbende op på udmøntningen af målene. I foråret samles op på, hvordan målene samlet set er blevet udmøntet i I/A ernes egne årsplaner, mens projektmålene følges op 15. marts, 15. juni og 15. oktober. Udmøntningen af begge typer mål indgår herefter i den løbende dialog mellem direktør og I/A-leder(e) på baggrund af I/A ernes årsplaner. 4.1 Mål som I/A er skal udmønte i egne årsplaner Overordnede mål Solrød Kommune skal sammen borgere, foreninger og virksomheder skabe opgaveløsninger, der skaber merværdi for lokalsamfundet. Den samlede sygefraværsprocent for kommunen skal være 4,75 %. Ledere på alle niveauer skal have og løbende udvikle digitale ledelseskompetencer. Alle medarbejdere skal som en del af deres faglighed løbende udvikle digitale kompetencer, som gør dem i stand til at øge deres faglighed samt effektivisere egen og kollegaers opgaveløsning. Medarbejdere skal overfor borgere og kollegaer kunne være digitale ambassadører for områdets Konkrete mål Alle I/A er skal initiere et nyt konkret samarbejde med frivillige/aktive borgere eller videreudvikle et eksisterende samarbejde. Institutioner og afdelinger med et sygefravær på over 6 % skal reducerede fraværet med 20 % i forhold til året før (2012). Institutioner og Afdelinger med et sygefravær på 6 % eller derunder skal reducere fraværet med 10 % - dog minimum til 4,75 %. Institutioner og afdelinger med et sygefravær på 3,5 % eller under skal fastholde niveauet. Alle I/A er skal anvende de digitale kompetencer både ledelsesmæssigt og på medarbejderniveau til at iværksætte et til to initiativer, hvor de med udgangspunkt i eksisterende digitale løsninger omlægger, optimerer eller afskaffer en arbejdsgang og/eller udnytter løsningens eksisterende funktionaliteter bedre med henblik på effektivisering, bedre kvalitet i opgaveløsningen eller bedre service overfor 5

6 digitalisering. (Fra Digitaliseringsstrategien) borgerne. 4.2 Projektmål, som direktionen er ansvarlig for at udmønte Overordnede mål Kvaliteten af den telefoniske borgerbetjening skal højnes. Borgerbetjeningen skal moderniseres og effektiviseres for at gøre det nemt for borgerne at finde svar på generelle spørgsmål døgnet rundt. (Budgetaftale 2013) Alle borgerbetjenende medarbejdere skal agere digitale ambassadører og fremme digital selvbetjening, så digital kommunikation blive et stadigt hyppigere og naturligt valg. (Konkret politisk mål 2013) Solrød Kommune skal styrke sin eksterne kommunikation. Den skal bidrage til: At Solrød Kommune opleves som en åben, enkel og kommunikerende organisation. At borgerne føler sig velinformerede og at forventninger afstemmes. Den interne kommunikation skal styrkes. Den interne kommunikation skal bidrage til: Formidling af organisationens værdier og fremme helhedsforståelsen og koncerntankegangen på tværs af alle niveauer. At tydeliggøre den fælles ramme gennem øget information fra og dialog med direktionen Konkrete mål Der skal implementeres en økonomisk rentabel telefoni-løsning: Den tekniske implementering af telefonsystemet skal være gennemført senest 3. kvartal Mulighederne/funktionaliteten i ny telefoni-platform skal udnyttes i de enkelte I/A er og på tværs evt. ved inddragelse af LEAN i implementeringen (brugerdel) med henblik på at fastholde og udvikle god telefonkultur. Der skal implementeres en kontaktcenterløsning: den tekniske gennemførsel skal være gennemført senest 3. kvartal Der skal udarbejdes en plan for hvordan kontaktcenterløsningen kan bidrage til øge det faglige niveau i rådgivningen og vejledning af borgerne. Der skal udarbejdes en ekstern kommunikationsstrategi senest 2. halvår 2013 med henblik på at understøtte kommunens kommunikationsindsats. Fastlægges hvilke kommunikationsindsatser, der skal prioriteres indenfor de eksisterende ressourcer. Fastlægges en organisering på kommunikationsområdet, der understøtter strategien. Der skal: udarbejdes en plan for styrkelse af den interne kommunikation senest 1. halvår 2012 med henblik på at understøtte kommunens interne kommunikationsindsats og dialog Fastlægges hvilke kommunikationsindsatser, der skal 6

7 Overordnede mål At kommunikationen er sammenhængende og tydelig på alle niveauer At implementere det fælleskommunale ledelsesinformationssystem(flis) Styringsmodellens dokumenter skal løbende forbedres til med henblik på: at frigive ressourcer hos afsender og modtager at udgøre et bedre grundlag for styring Moderniseringsaftalen skal implementeres på tværs af organisationen med henblik på at sikre realisering af gevinster. Digital post skal på sigt være borgernes foretrukne henvendelseskanal til Solrød Kommune ved skriftlig kommunikation. I 2013 skal mindst 30 % af borgerne være tilmeldt Digital post. (Konkret politisk mål 2013) Konkrete mål prioriteres indenfor de eksisterende ressourcer. Fastlægges en organisering på kommunikationsområdet, der understøtter strategien. I 2013 skal implementeringen af det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) påbegyndes. Senest ultimo 2013 skal der være sket en udvælgelse af de første nøgletal til politisk niveau. I 2013 skal Årsberetningen og den tilhørende bilagsdel gennemgås med henblik at fokusere mængden af data. Moderniseringsaftalens 42 konkrete initiativer skal implementeres på tværs af organisationen. Der skal udarbejdes en model for, hvordan moderniseringsaftalen skal effektueres på tværs af organisationen, så gevinster realiseres. Der skal skabes synlighed om det økonomiske råderum, som opnås gennem konkurrenceudsættelse af indkøb: Model for indhøstning af indkøbsgevinster skal implementeres. (Modellen omfatter alle indkøbsaftaler ex. FUS-aftaler, tværgående Solrødaftaler, områdespecifikke Solrødaftaler, SKI aftaler og statens aftaler.) I/A-lederne skal have information om i hvilket omfang enheden anvender indkøbsaftalerne, så indkøbsgevinster opnås i praksis (i det omfang indkøbsanalysesystemet giver mulighed for det). Digital post og fjernprint skal være implementeret i de 13 institutioner og afdelinger, der omfattet af projektet senest ultimo Der skal være en nedgang i den fysiske post fra Rådhuset, der ikke afsendes via fjernprint. Nedgangen skal være på 50 % i oktober 2013 sammenlignet med oktober

8 5. Appendix: Opfølgning på 2012 projektmål Opfølgningen på mål tager afsæt i følgende kategorier:, hvilket svarer til % opfyldelse. Målet er stort set opfyldt, hvilket svarer til ca. 80 % opfyldelse. Målet er delvist opfyldt, hvilket svarer til % opfyldelse. Målet er ikke opfyldt, hvilket svarer til ingen eller 5-10 % opfyldelse. Set på tværs af organisationen er målopfyldelsen i 2012 samlet set god. Nedenfor ses den forventede målopfyldelse for de enkelte mål pr. ultimo For en mere detaljeret gennemgang henvises til Solnettes styringsportal under fanebladet Årsplaner : Konkret mål for [emne] 2012 Status pr. ultimo 2012 Indkøb Lean - org.forandringer og kompetencer Lean digitale kompetencer Effektiviseringer i I/A'er Omlægning af opgaveløsning vha. eksisterende digitalisering Digitalisering tværgående prioriteringer Udarbejdelse af koncept for business cases Udarbejde digitaliseringsstrategi Digitalisering - budgettemadag Hjemmeside Selvbetjening - kompetenceudvikling Selvbetjening - markedsføring Selvbetjening - obligatoriske løsninger Øget anvendelse af selvbetjeningsløsning Implementering af Digital post/fjernprint Afklare og implementere telefoniplatform Telefonisk borgerbetjening Trivsel Sygefravær reduktion til 4.75 % De 9 organisationsprojekter De 19 opgaveplaceringer Intern kommunikation Ekstern kommunikation Styringsmodel Afklare og gennemføre Målet er stort set opfyldt Målet er stort set opfyldt Målet er stort set opfyldt Målet er ikke opfyldt, da platform ikke er ikke implementeret. Målet er ikke opfyldt for kommunen samlet set. Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt Målet er ikke opfyldt 8

9 Konkret mål for [emne] 2012 Status pr. ultimo 2012 brugertilfredshedsundersøgelse Udarbejdelse af sundhedsstrategi 9

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Direktionens årsplan 2016

Direktionens årsplan 2016 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2016 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer.

At der er fokus på at skabe resultater for borgerne og at dette bæres af god ledelse og dygtige medarbejdere på alle niveauer. NOTAT - UDKAST Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Organisationsjustering og strategisk fokus Økonomiudvalget vedtog

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere