16. januar Til Styrelsens orientering. En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. januar 2012. Til Styrelsens orientering. En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 2011."

Transkript

1 16. januar 2012 Til Styrelsens orientering En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen Resumé: Med Klimapuljen 2011 blev der ydet støtte til tre nye multilaterale indsatser: 1) østatsprogrammet SIDS DOCK til fremme af vedvarende energi og energieffektivisering, 2) Global Climate Partnership Fund til mobilisering af private midler til klimarelevante investeringer og 3) det i Seoul oprettede Global Green Growth Institute med det formål at fremme en grøn omstilling i udviklingslandene. Gennemgangen af de tre aktiviteter viser, at de udfordringer, som er forbundet med nye initiativer, er blevet overvundet, og alle tre programmer er i god fremdrift. For så vidt angår de tre bilaterale indsatser, som er en videreførelse af pilotindsatserne i 2010, er der en tilfredsstillende fremdrift i Kenya, mens der for Indonesien og Maldiverne har været visse forsinkelser. Gennemgangen af alle indsatserne er foretaget inden for et halvt år efter indgåelse af aftalerne med de implementerende organisationer. 90% af Klimapuljen 2011 finansierer disse indsatser. De sidste 10%, som vedrører tværgående indsatser og administration, herunder støtte til civilsamfundsaktiviteter, er ikke omfattet af denne orientering. SIDS DOCK Der er under Klimapuljen 2011 allokeret 80 mio.kr. til østatsprogrammet SIDS DOCK med henblik på at fremme investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering og derigennem frigøre midler fra østaternes meget høje energiomkostninger til investering i klimatilpasning. World Bank og UNDP er ansvarlige for implementering af initiativet og ansvarlige fondsforvaltere for hver deres del af programmet. Bevillingen fordeles med 48% til World Bank (38,4 mio.kr.) og 52% til UNDP (41,6 mio.kr.). Verdensbanken er ansvarlig for den samlede rapportering til Udenrigsministeriet. Det første møde i koordinationsgruppen for SIDS DOCK Support Programme, som fandt sted i New York d , må vurderes som en vellykket indledning til iværksættelse af programmets aktiviteter. Der opnåedes afklaring af spørgsmål, som var rejst i appraisal rapporten om koordinationen mellem UNDP og WB. Samarbejdet mellem de to institutioner om de konkrete aktiviteter vil være en udfordring. Men alle parter synes tilstrækkeligt entusiastiske til at fastholde en tro på, at programmet vil kunne gennemføres efter hensigten og tiltrække andre donorer. 1

2 Hele bevillingen blev derefter udbetalt til Verdensbanken og UNDP i september Følgende projekter blev på mødet godkendt til finansiering: Caribbean interconnectors, which are feasibility studies of options for linking several islands to the grid and increasing access to renewables (1 mill. USD, ESMAP); Setting up an Eastern Caribbean Energy Regulatory Authority (ECERA), as approved by the World Bank Board (1 mill. USD, ESMAP); Energy efficiency in the Caribbean (2 mill. USD, UNDP); Pacific Island Greenhouse Gas Abatement through Renewable Energy (PIGGAREP), demonstration of renewables (2 mill. USD through UNDP, estimated to be leveraging over 33 million USD co-funding by GEF, the private sector, etc.); Vanuatu geothermal power, feasibility studies (2 mill. USD, ESMAP); Promotion of energy efficient buildings in Mauritius (1 mill. USD, UNDP). Den danske FN mission var i fortsættelse af koordinationsgruppens møde vært for et møde, hvor potentielle donorlande var inviteret til en orientering om iværksættelsen af SIDS DOCK Support Programme. Under COP17 i Durban offentliggjorde Japan et bidrag til SIDS DOCK på 15 mio. USD dvs. et beløb, der matcher det danske. Det skete under et pressemøde, hvor også Danmark, Verdensbanken, UNDP og AOSIS deltog. Der var fra alle parter, også Japan, ros til Danmark for at have sikret startfinansieringen til dette program. I margenen af andre møder i USA havde UFT i begyndelsen af november 2011 møder med Verdensbanken og UNDP. Indtrykket fra disse møder var at programmet uden tvivl vil føre til øgede investeringer i energieffektivitet og i vedvarende energi, om end programmet er præget af forskellig dynamik i de forskellige lande, som er tilknyttet SIDS DOCK. Dette sammenholdt med konstruktionen af to implementerende organisationer kan efterlade indtrykket af en lidt fragmenteret indsats, men det er endnu for tidligt at dømme herom. Et egentligt review skal gennemføres ved slutningen af programperioden dvs. i slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013 med henblik på at vurdere programmets resultater. Global Climate Partnership Facility (GCPF) Global Climate Partnership Fund er et tysk initiativ iværksat af Kreditanstant für Wiederafbau og det tyske miljøministerium (BMU). Der er under Klimapuljen 2011 allokeret 40 mio. kr. til Global Climate Partnership Fund (GCPF), hvis formål er at mobilisere kapital fra primært private investorer til gennemførelse af klimarelevante investeringer i udviklingslande gennem udlån til fortrinsvis lokale finansielle institutioner i partnerlandene. Fonden vil samtidig kunne yde teknisk rådgivning til kapacitetsopbygning af de pågældende lokale institutioner. GCPF finansieres ved salg af aktier og evt. obligationer. Der er tre aktieklasser. A og B aktier er primært for private investorer, som investerer på kommercielle vilkår. C aktier, som ikke giver ret til udbytte og, som skal dække tab forud for de øvrige aktier, er primært for donorer, som kan henregne investeringen som udviklingsbistand. C aktionærerne er vigtige for at tiltrække private investorer og sikre fondens vækst og udvikling. 2

3 Aftale med GCPF blev indgået i slutningen af maj 2011 og hele bidraget blev udbetalt til GCPF i juni GCPF, som blev etableret i december 2008, har haft en meget positiv udvikling siden begyndelsen af 2011, hvor forretningsaktiviteterne blev påbegyndt. Ved udgangen af 2011 havde de nuværende fem aktionærer tegnet aktier for i alt USD 203,5 mio., hvoraf USD 80,6 mio. allerede er indbetalt. Det nuværende kapitalgrundlag er angivet i nedenstående tabel. Total tegning Indbetalt aktiekapital (USD) Investorer A-aktier B-aktier C-aktier Total BMU KfW IFC DE Danida Total Der er fremskredne forhandlinger med endnu en af udviklingsbankerne, som i løbet af få måneder ventes at investere USD 75 mio. på lignende måde som KfW og IFC. Ved udgangen af 2011 havde GCPF ydet tre lån på i alt USD 65 mio. hvoraf USD 50 mio. allerede er udbetalt. De tre finansielle institutioner som har modtaget lån er Sekerbank/Tyrkiet (USD 25 mio.), Vietinbank/Vietnam (USD 25 mio.) og Banco Pichicha/Ecuador (USD 15 mio.). GCPF har endvidere opbygget et betydelig pipeline af planlagte lån, heraf 10 lån på samlet USD 193 mio. der betegnes som meget sandsynlige, og 14 lån på samlet USD 140 mio. der betegnes som sandsynlige. GCPF kan operere i alle DAC lande. For at sikre fattigdomsorienteringen i det danske bidrag, er det betinget i den danske investeringsaftale med GCPF, at der senest 24 måneder efter aftalens underskrivelse skal være investeret et beløb i lavindkomstlande svarende til den danske investering. Med lånet til Vietinbank er dette mål allerede opfyldt. Den centrale TA-fond som kan bistå partner institutionerne med teknisk rådgivning har modtaget et samlet tilskud på EURO 3.0 mio. fra henholdsvis Tyskland og Østrig, og det første kapacitetsopbygningsprojekt er også bevilget. På længere sigt ventes TA-fonden at kunne finansieres med dele af overskuddet fra C-aktierne. GCPF har i øjeblikket en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf to er udpeget af KfW og en af IFC. Der er i 2011 afholdt 2 bestyrelsesmøder, og det næste bestyrelsesmøde afholdes i marts. Den første generalforsamling efter GCPF er påbegyndt sine forretningsaktiviteter afholdes i maj GCPF administreres af Deutsche Bank (DB) som efter en international udbudsrunde er udvalgt til at administrere fonden. DB har allerede vist sig som en særdeles kompetent og effektiv partner, der kan trække på sin store interne ekspertise indenfor centrale kerneområder. DB har udviklet et sæt af vejledninger og procedurer for fondens og partnerinstitutionernes virke, herunder investeringsvejledning og vejledning for sociale og miljømæssige forhold. En stor del af det gebyr som DB modtager for at administrere fonden er resultatbaseret. DB kan maksimalt modtage et gebyr på 1,85% af den udestående 3

4 låneportefølje, hvilket er et meget lavt gebyr set i forhold til tilsvarende arrangementer for investeringsfonde. DE har udviklet et interessant og lovende web-baseret rapporterings og moniteringssystem, som sikrer, at ønskede og sammenlignelige data om aktiviteter og resultater kan indsamles hurtigt og effektivt fra de deltagende partnerinstitutioner og herefter let kan sammendrages i rapporter om låneporteføljen sammensætning på lande og slutmodtagere, typen af gennemførte klimainvesteringer, reduktionen i CO 2 udledning mv. Det kan på grundlag af det foreliggende inception review konkluderes, at GCPF er inde i en tilfredsstillende udvikling, og efter alt at dømme vil opnå de forventede resultater indenfor klimarelaterede investeringer og reduktion af drivhusgasser. Der er god grund til at antage, at den solide vækst i kapitalgrundlaget og låneporteføljen på sigt kan sikre fondens bæredygtighed. På kortere sigt er der behov for at udvide C-aktiekapitalen, som skal udgøre mindst 20% af aktiekapitalen. Behovet for gennemførelse af et nyt review vil blive vurderet i forhold til de oplysninger, som fremgår af DE s eget rapporteringssystem. Global Green Growth Institute (GGGI) Det sydkoreansk baserede institut GGGIs blev lanceret under COP15 i København. Instituttets formål er at bistå udviklingslandene med omstilling til grøn økonomi gennem udledningsreduktioner og klimatilpasning. Danmark har som det første partnerland givet tilsagn om støtte, som fordelt over tre år beløber sig til 90 mio. kr. (17 mio. USD). Et led i aftalen mellem den danske regering og GGGI var gennemførelsen af et inception review efter udbetalingen af 2/3 af det første års bidrag på i alt 30 mio. kr. Dette review blev gennemført den november 2011 med deltagelse af Australien, der har givet tilsagn om at bidrage finansielt til GGGI fra Det fælles dansk australske review team konkluderede, at GGGIs arbejde generelt er i god gænge, og at instituttet har gjort store fremskridt siden oprettelsen i juni På trods af institutionens korte levetid fandt man det imidlertid vigtigt, at instituttet hurtigst muligt blev omstillet til en international organisation. Denne proces forventes gennemført i løbet af det kommende år. De synligste fremskridt ses på etableringen af netværk og i afsøgningen af nye forskningsmuligheder. Her kan især GGGIs rolle som faglig rådgiver til det mexicanske G20 formandskab fremhæves. Derudover har GGGI også fremhævet sig ved deltagelsen i policy processer, som ved afholdelsen af det danske initiativ 3GF, hvor GGGI leverede substantielle bidrag til forummet i oktober I det forløbne år har GGGI startet programmer i henholdsvis Etiopien, Indonesien og Brasilien. I 2012 vil nye porgrammer i Kazakstan, UAE og Cambodia blive igangsat. I løbet af 2011 blev også GGGIs landekontorer i henholdsvis København(Risø) og Abu Dhabi etableret. På baggrund af det gennemførte review anbefalede teamet, at det resterende danske bidrag for perioden udbetaltes i overensstemmelse med aftalen mellem den danske regering og GGGI, dvs. 30 mio. Kr. om året. Kenya 4

5 Der blev i 2011 bevilget 50 mio. DKK til tre klima-relaterede aktiviteter i Kenya samt en pulje på 5 mio. DKK til opfølgning på klimapulje aktiviteter igangsat i Alle tre aktiviteter er designet med blik for eksisterende bilaterale programmer (privatsektor og naturressource programme) for at styrke indsatsernes synergi med den overordnede danske bistand til Kenya og lette administrationen. 1) Fremme af klima-venlige energi teknologier i landområder gennem involvering af den private sektor blev støtte med 15 mio. kr. til REACT (Renewable Energy and Adaptation to Climate Technologies), der udføres af AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) under African Enterprise Challenge Fund (AECF). Gennem privatsektorprogrammet støttes REACT med 50 mio. kr. I september 2011 godkendte REACTs bevillingskomittee 9 projekter i Kenya og efterfølgende vil der - baseret på forretningsplaner - bliver indgået 6 årige aftaler med de involverede firmaer. Anden udbudsrunde blev gennemført i oktober måned. De godkendte projekter drejer sig primært om vedvarende energi, især billige solceller til mobiltelefoner og til erstatning for kerosin lamper og i mindre grad biobrændsel og biogas projekter. Støtten til de første projekter beløber sig samlet til ca. 35 mio. kr., hvoraf halvdelen er gavebistand og restende rentefri lån. I snit svarer støtten fra REACT til 25-30% af det fulde beløb, som firmaerne investerer i projekterne. 2) Initiativer omkring energibesparelse og nye energi teknologier i Kenya s forarbejdningssektoren støttes med 15 mio. DKK gennem CEEC (Center for Energy Efficiency and Conservation) under KAM (Kenya Association of Manufacturers). KAM er ligeledes en eksisterende partner for privatsektorprogrammet i Kenya CEEC har gennemført fem energi eftersyn (audits) og tre investeringsplaner gennem støtten fra klimapuljen og yderligere seks eftersyn og tre investeringsplaner er på vej. Hermed opfyldes støttens mål på dette område. Hertil vil KAM/CEEC gennemføre træning og certificering af 15 nye energi revisorer, som der er stor mangel på i Kenya. Endelig er CEEC s kapacitet og dialog med den private sektor styrket gennem nyt teknisk personale og en person ansvarlig for information og marketing omkring energi revisioner og investeringsplaner for energispare-tiltag. 3) En række lokale klima-, energi og miljøprojekter er støttet med 15 mio. kr. gennem CDTF (Community Development Trust Fund), der ligeledes er partner for det Danske naturressourceprogram. En udbudsrunde i 2011 sammen med det eksisterende program gav mere end 4700 forslag til lokale projekter indenfor klima, energi og miljø. Ud af disse blev 95 udvalgt til støtte, heraf 20 klimaprojekter, hvoraf 10 er indstillet til støtte direkte af klimapuljen. Beslutningsprocedurerne (herunder screeningen af de mange forslag) har taget lang tid og støtten til projekterne er derfor først til godkendelse sidst på året 2011 og i starten af Projekter omhandler både lokale energi- og klimatilpasningsprojekter Der er til projektets komponenter blevet udbetalt i alt 25 mio. kr. i Indonesien 5

6 Støtte til regnskovsprojektet Harapan på Sumatra, Indonesien. Projektet modtog en bevilling på 50 millioner DKK. i 2011; men det er først kommet i gang i slutningen af 2011, da det tog længere tid end beregnet at få konstitueret styringsgruppen. Der var forudset et inception review i november 2011, men ambassaden anmodede om udsættelse af dette til februar I appraisal af projektforslaget blev der fra UMs Udviklingsfaglige Tjeneste lagt vægt på at man klargjorde forvaltningsansvaret for projektet. Projektet gennemføres nu af en indonesisk NGO, BURUNG Bird Life, i samarbejde med såvel Birdlife International fra UK og Dansk Ornitologisk Forening. Appraisal anbefalede endvidere at formålene blev klargjort, sådan at såvel klima som udviklingsmæssige formål blev ekspliciterede. Endelig fandt man det vigtigt at projektet etablerede direkte link til det nationale REDD program, og at man fra starten adresserede de potentielle negative sociale effekter af projekter for regnskovens beboere. Det er disse forhold, der skal undersøges i kommende inception review. Der er i 2011 udbetalt godt 15 mio. kr. til projektet. Maldiverne Udmøntning af bevillingen på 50 mio. kr. fra Klimapuljen 2011 til Maldiverne forestås af UNDP ifølge den indgåede samarbejdsaftale. Indenfor rammerne af UNDP s klimatilpasningsprogram for Maldiverne og med erfaringerne fra bevillingen fra Klimapuljen 2010 har UNDP tilstræbt en meget deltagende tilgang under hensyn til de specielle geografiske og politiske forhold i Maldiverne. En vanskelig indenrigspolitisk situation med en præsident uden flertal i parlamentet og med en miljøminister, som åbent har modarbejdet præsidentens ønsker med programmet, er hele planlægningsprocessen blevet forsinket. Det planlagt inception review er derfor udsat til marts-april Hovedansvaret for programmet på Maldiverne er nu overflyttet fra miljøministeriet til planlægningsministeriet, og det er lykkedes at opnå enighed om valg af ø-gruppe for den dansk-støttede indsats. Programmets målsætning fastholdes, og det forventes nu, at den endelige planlægning af konkrete aktiviteter vil ske i februar-marts med implementeringsstart umiddelbart efter. Hele bevillingen på 50 mio. kr. er udbetalt til UNDP. MEK: 16. januar

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN NAMIBIA BOTSWANA Johannesburg PRETORIA MOZAMBIQUE SWAZILAND Bloemfontein LESOTHO Durban SYDAFRIKA Capetown Port Elisabeth East London INDISKE OCEAN DANMARKS

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Ea Energianalyse, 12. november 2008 1 Billedet på forsiden er skalaen på et energimærke. Energiskalaen indgår i energimærket hvor B svarer

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Danmark - Indien Partnerskab til fælles gavn februar 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-Mail: Internet: um@um.dk www.um.dk Forsidefotos:

Læs mere

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning?

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Juridisk og økonomisk studie af ny finansieringsmodel af store energibesparelser i eksisterende private bebyggelser Bo Lund

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere