Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger"

Transkript

1 Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen til ansøgningspuljen. Generelle oplysninger Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om at være tilskudsmodtager. Odense Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Tolderlundsvej Odense C CVR: adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Kristoffer Nothlev Projektoplysninger Projektets formål Beskrivelsen skal indeholde ambitiøse og konkrete mål for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, herunder hvordan ambassadøren forventes at indgå i tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen særligt med fokus på det gode match mellem flygtning og virksomhed. Ligeledes skal rammerne, for hvordan ambassadøren fremadrettet skal medvirke til at implementere best practice i kommunen, skitseres. Formålet med ansættelsen af ambassadøren er at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i kommunen. Odense Kommune har som mange andre kommuner taget i mod en hel del flygtninge og indvandrere, og har brug for en ambassadør, som vil kunne tilrettelægge og koordinere virksomhedsrettede indsatser og aktiviteter for målgruppen. Heriblandt også en ekstra fokus på kvinderne i målgruppen. Vi har opstillet følgende mål, som vi ønsker at arbejde med. Vi er desuden åbne overfor at udvikle yderligere mål i samarbejde med styrelsens konsulenter. Øgning af virksomhedsrettede indsatser. Lige nu ligger vi kun på 19% og vi ønsker at komme op på 50% i løbet af projektet. Øge antallet af virksomhedspraktikker til målgruppen, herunder især med fokus på kvinderne. Skabe fokus på virksomhederne ved at snakke flygtninge fra start af. Flere kvinder på IGU fokus på også at skabe kommunale pladser.

2 Implementering af Best Practice i arbejdet med målgruppen. Fastholdelse af borgeren i arbejde udarbejde en model for hvordan vi skal fastholde borgeren. Skabe flere integrationsmentorer for målgruppen ude på arbejdspladsen. Mentorkursus uddannelse af mentorer til virksomheder der har borgere i praktik. Udbrede tilbuddet til at være målrettet integrationsborgere. Skabe konkrete aktiviteter for fritidsjobmålgruppen. Ambassadøren vil stå for procesplanlægningen med at organisere indsatsen. Dette i tæt samarbejde med jobrådgiver og jobkonsulenter, så der hele tiden bliver taget højde for driften og for samarbejdet med en vigtig spiller i forholdet til den udførende del af projektet. Da ambassadøren er forankret i afsnittet Job og Integration vil alle de vigtige ressourcepersoner med kendskab til området være meget tæt på ambassadørens og dennes arbejde. Herunder især samarbejdet med jobkonsulenterne, hvor intern kommunikation bliver en stor del af projektet i forhold til at sikre det gode match mellem flygtning og virksomhed, så vi hurtigere og bedre kan skabe en arbejdsidentitet og et tilhørsforhold for den enkelte flygtning. I denne proces vil det være essentielt at gøre en ekstra indsats for kvinderne, da matchet her specielt er afgørende. Det vil også være ambassadørens arbejde at forestå processen med afdækning af Best Practice fra egen kommune og andre kommuner i gennem netværksmøderne. Ambassadøren vil på styregruppemøderne fortælle om Best Practice, og så vil det være op til ledelsen i samarbejde med ambassadøren, at beslutte hvad der skal implementeres. Efterfølgende er det ambassadørens rolle at udarbejde en procesplan for implementering, herunder gennem intern kommunikation, facilitering af øvelsesscenarier og faglig sparring. Projektets primære målgruppe En beskrivelse af karakteristika hos målgruppen i kommunen. Herunder den samlede målgruppes størrelse samt kvinde- og ungegruppen. Målgruppen karakteriseres ved at have mange forskellige udfordringer i forhold til at komme i arbejde. En del af dem nærer et stort ønske om at komme i beskæftigelse, men står overfor forskellige udfordringer i forhold til sprog, kompetencer og navigeren i det danske jobmarked. Der udover der er også en del af borgerne, som har andre udfordringer. Dette kan både være af fysisk og psykisk karakter herunder eksempelvis traumer, der kræver en indsats udover det normale. Som målgruppen ser ud pr : Sagstype Tekst Køn Børn (13-17 år) Integrationsprogram, Aktivitetsparat K 108 M 61 Integrationsprogram, Jobparat K 128 M 150 I alt Kilde: Fasit og Odense Borger

3 Nuværende indsats for projektets målgruppe Beskrivelse af kommunens nuværende beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte, herunder konkrete initiativer og strategier samt en beskrivelse af den nuværende organisering af indsatsen. Organiseringen af indsatsen i Odense Kommune er i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Her er Job og Integration forankret i området Job 1. Afdelingen arbejder tæt sammen med Modtagelse og Integration. Da afdelingerne er samlet på samme gang, vil det for ambassadøren være nemt at samle vigtigste videnspersoner, når der er brug for det. Odense Kommune har på nuværende tidspunkt følgende indsatser for målgruppen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder primært med samtalen som indsats. 1. Samtaler Gennem løbende samtaler med jobrådgivere arbejder borgeren efter én plan, så vedkommende kommer tættere på arbejdsmarkedet. 2. Virksomhedsrettet indsats Gennem en håndholdt indsats med jobkonsulenter kommer målgruppen i virksomhedspraktik. 3. Bydelsmødre: Usynlige ressourcer i spil To forløb i hhv. forår og efterår borgere deltager i et undervisningsforløb med indbygget praktik, hvor de klædes både fagligt og personligt på til arbejdsmarkedet. 4. Job First Odense deltog i Job First projektet og har derefter valgt at anvende metoden i arbejdet med flygtninge, og prioriterer job først til de nyankomne flygtninge. Dette er i grove træk den strategi der er på området. 5. IGU 2-årigt forløb bestående af praktik og skole. Indtil videre har der været et AMU-forløb for kvinder inden for servicebranchen samt et AMUforløb for mænd inden for lager, med henblik på at få borgere i IGU. Derudover er der et AMUforløb inden for bus på vej, samt et inden for SOSU-området. 6. Klar til Job et undervisningsforløb Forløbet skal bidrage til at målgruppen får skabt en arbejdsidentitet og derved får fodfæste på det danske arbejdsmarked. Indsatsen skal styrke målgruppens trivsel og integration generelt og på arbejdsmarkedet. Herudover har Odense et mangfoldighedscharter, som er etablereret af forvaltningen. Mangfoldighedscharteret er en samling af lige under 200 virksomheder, der arbejder for at gøre mangfoldighed på det odenseanske arbejdsmarked til en styrke for virksomhederne. Her vil ambassadøren i samarbejde med mangfoldighedscharter koordinatoren skulle motivere og indgå partnerskaber om denne målgruppe.

4 Beskrivelse af hvordan målene/resultaterne nås Beskrivelsen skal skitsere, hvordan kommunen vil opnå de opstillede mål i forhold til konkrete indsatser. Endvidere skal det beskrives, hvordan tilrettelæggelsen vil sikre en forbedret indsats i forhold til kvinderne. Vi har opstillet flere mål, men der er især fire mål, som vi ønsker at arbejde fokuseret med. 1. Øgning af virksomhedsrettede indsatser. Lige nu ligger vi kun på 19% og vi ønsker at komme op på 50% i løbet af projektet. 2. Øge antallet af virksomhedspraktikker til målgruppen, herunder især med fokus på kvinderne 3. Fastholdelse af borgeren i arbejde udarbejde en model for hvordan vi skal fastholde borgeren. 4. Implementering af Best Practice i arbejdet med målgruppen. Følgende er en kort skitsering af hvordan ambassadøren kommer til at arbejde med at opnå disse mål. 1. For at nå op på over en fordobling af de virksomhedsrettede indsatser kræver det, at ambassadøren i tæt samarbejde med job- og virksomhedskonsulenter koordinerer indsatsen med jobformidleren. Ambassadørens rolle vil være at koordinere indsatsen og monitorere progression i målgruppen, så det hurtigt bliver tydeligt, hvor der er forbedringsmuligheder i samarbejdet. Vi tror på, at ved at systematisere samarbejdet og koordinationen, så vil vi lynhurtigt kunne forøge virksomhedsrettede indsatser, som vi ved har effekt. 2. Kommunikationen med virksomhederne er enormt vigtig, og ambassadøren vil udarbejde en kommunikationsstrategi om hvordan flygtninge og herunder især kvinder sælges til virksomhederne. Det handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger. Målet er at genoverveje, hvilke virksomheder vi besøger i arbejdet med at skabe praktikker. Mange af virksomhederne vi samarbejder med, er nemlig ikke blevet besøgt med henblik på at skabe muligheder og åbninger for netop denne målgruppe. Tilrettelæggelsen vil ikke favorisere kvinderne, men der vil blive skabt fokus på, at det er en gruppe vi ikke altid lykkedes med lige godt. 3. For at kunne fastholde borgeren i praktik og forhåbentlig et efterfølgende arbejde, vil vi forsøge i overensstemmelse med Best Practice fra andre kommuner, at udvikle en model for hvordan vi i Odense bedst muligt fastholder målgruppen i beskæftigelse. Det vil være ambassadørens rolle at forestå en workshop, hvor relevante ledere og ressourcepersoner kan sparre om, hvordan man bedst løser opgaven. Herefter vil en implementeringsplan være redskabet til at få implementeret den udviklede model for, hvordan man kan fastholde målgruppen i praktik, uddannelse og arbejde. 4. Ambassadøren vil indgå i et netværk med andre ambassadører fra andre kommuner. Håbet er, at der vil være sparring om Best Practice således at information om procedurer, indsatser etc. videreformidles og eventuelt kan implementeres i egen kommune. Vi ser dette netværk som en kæmpe fordel for kommunen, og for at kunne lykkedes med at hjælpe målgruppen bedst muligt. Derudover vil ambassadøren indgå i et tæt samarbejde med et projektlederen fra projektet I mål med integration. Der vil være et par punkter hvor projekterne overlapper, eks. i målet om at øge den virksomhedsrettede indsats, men vi ser det kun som en force, at begge medarbejdere har en sparringspartner, samt at der kan bygges videre på dette mål og opnå endnu bedre resultater.

5 Organisation og ledelse Beskriv projektets organisationsstruktur og ledelse, herunder hvordan følgende sikres: o En tydelig politisk forankring o En stærk ledelsesmæssig styring og organisering o Ejerskab til projektet på tværs af ledelsesstrategi og på tværs af relevante sektorer og forvaltninger o Videreførsel af projektets aktiviteter og resultater efter projektets afslutning Projektet vil blive politisk besluttet af Odenses Beskæftigelses- og Socialudvalg d. 10. april og eftersendes til styrelsen. I Odense Kommune ligger ansvaret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og er forankret i det der hedder Job 1. Afdelingen hedder Job og Integration, og her vil ambassadøren blive forankret. Projektet er ligeledes blevet drøftet og godkendt på koncernchefniveau og er samtidig blevet initieret af områdechefen i Job 1. Der er stor opbakning til projektet, og et politisk fokus på området gør, at det er et godt tidspunkt til at ansøge om midler i denne pulje. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er klar til at løfte arbejdet med målgruppen og til at indgå i et netværk af ambassadører, som vi finder at være et enormt godt initiativ. I projektet ønsker vi at tilknytte en styregruppe. Styregruppen vil bestå af repræsentanter fra flere ledelsesniveauer. Styregruppen vil også bestå af personer med den nødvendige faglige viden, som kan være med til i at kvalificere de forskellige mål og metoder samt samarbejde med virksomhedsområdet om implementering af Best Practice. Kristoffer Nothlev, Chef for Job 1 Lars Povlsen Jensen, Chef for Virksomhed Ijlal Örs, Leder af Job og Integration Beskæftigelses- og integrationsambassadør Det forventes at erfaringerne i projektet er med til at skabe ny viden om metoder, virksomhedsrettet samarbejde og progression for målgruppen, som kan være med til at understøtte en varig forandring i driften af området fremover. De indsatser og metoder som viser sig at have stor succes, vil med kunne videreføres i den normale drift. Forankring Beskrivelse af, hvordan projektets aktiviteter tænkes videreført efter projektets afslutning. Fra ledelsens og politisk side er der stor villighed til at investere i området, såfremt det viser sig, at projektet er en succes, som det forventes. Der har længe været vilje og opmærksomhed på mulighederne for at indsatserne for flygtninge og indvandrere og viser det sig, at netop en ambassadør vil kunne samle og koordinere effektfulde indsatser, så forventes det at denne vil kunne videreføres.

6 Tilskudsansvarliges navn (med blokbogstaver) og underskrift* *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Kristoffer Nothlev Politisk godkendt Der stilles krav om politisk godkendelse, evt. kan oplysninger om politisk godkendelse eftersendes. Hvis der er tale om et fælles kommunalt projekt er der krav om politisk godkendelse i alle kommuner. Ja, projektet er politisk godkendt Nej, den politiske godkendelse eftersendes X

Generelle oplysninger. Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om ot være tilskudsmodtager. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om ot være tilskudsmodtager. Projektoplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse afansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør Ansøgningsfrist den 3.

Vejledning til ansøgning om støtte til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør Ansøgningsfrist den 3. Vejledning til ansøgning om støtte til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør 14.62.10.20 Ansøgningsfrist den 3. april 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...2 3. Projektets målgruppe...3

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Ansøgningsskema for Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Finanslovskonto 17.46.41.30 Projektets navn: Projekt Læseløft Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og sendes til pulje@siri.dk. Mærk ansøgningen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Generelle oplysninger Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om at være tilskudsmodtager.

Generelle oplysninger Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om at være tilskudsmodtager. Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og sendes til pulje@siri.dk. Mærk ansøgningen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto 17.59.21.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via e-mail adresse star@star.dk

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Delmål 2019 Delmål 2020 Resultatmål 2021

Delmål 2019 Delmål 2020 Resultatmål 2021 Bilag 1. Tillæg til samarbejdsaftale for Halsnæs Kommune (Nedenstående er under udarbejdelse og derfor ikke bindende) KAPITEL 6, DEL2 : DELMÅL OG INDSATSER Skema 6.x: Skema til opstilling af delmål og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Juni 2018 FLYGTNINGEKVINDER PÅ. ARBEJDSMARKEDET Løsningskatalog

Juni 2018 FLYGTNINGEKVINDER PÅ. ARBEJDSMARKEDET Løsningskatalog Juni 2018 FLYGTNINGEKVINDER PÅ ARBEJDSMARKEDET Løsningskatalog INDHOLD Baggrund 3 Udfordringen med at få flygtningekvinder i arbejde 3 Temaer for integrationsindsatsen 4 Sundhed og sygdomsopfattelse 5

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Job- og Integrationshuset

Job- og Integrationshuset Job- og Integrationshuset Kerneopgaver Job- og Integrationshuset varetager den beskæftigelsesrettede indsats for: alle nye flygtninge familiesammenførte ægtefæller til flygtninge, der modtager ydelse kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet findes på ministeriets hjemmeside http://uibm.dk/puljer/. Skemaet skal sammen med budgetskemaet udfyldes elektronisk og sendes

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Seniorvikar

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Virksomheden i centrum 2.0 Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ledelsessekretariatet Politik, Jura og Strategi Odense Kommunes redegørelse vedr. manglende indsats

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Reformer skaber brændende platform Nye fokuspunkter i vores arbejde Stiller krav om hyppigere

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.1.6. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Konsulentbistand til udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftaler, som led i udmøntning af initiativet "Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Konsulentbistand til udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftaler, som led i udmøntning af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører Juni 2018 Konsulentbistand til udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftaler, som led i udmøntning af initiativet "Integrations- og beskæftigelsesambassadører Side 1 af 9 Udbud på konsulentbistand til

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Praktikker & løntilskud

Praktikker & løntilskud Praktikker & løntilskud Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: En forudsætning for at få flere ledige i job er, at Odense Kommune skal indgå og sikre et forpligtende samarbejde med virksomhederne.

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: RekrutteringsService Fyn Platform - Opbygning af platform til koordinering

Læs mere

Indsats og metode Flere skal med

Indsats og metode Flere skal med Flere skal med Praktisk info Antal borgere i Faxe kommune: 35916 Antal Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 239 Antal borgere i Bruttomålgruppen:126 Antal borgere i indsatsgruppen 51 Mål For projekt

Læs mere

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge, d. 8. december 2016, Scandic Copenhagen v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUGFOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17.

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17. Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats 14.69.13.20 Ansøgningsfrist den 17. august 2018 Indhold 1. Formål... 2 2. Baggrund... 2 3. Krav til projektets

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Bilag 1: Ansøgning til Socialministeriet

Bilag 1: Ansøgning til Socialministeriet Bilag 1: Ansøgning til Socialministeriet Socialministeriet 15.74.15.50 Ansøgningsskema til puljen familier med børn med psykiske vanskeligheder Ansøgning sendes til: Socialministeriet, Tilskudskontoret,

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ressourceforløb med jobperspektiv Ansøger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Socialstyrelsen Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Præsentation for Karsten Fey Kristiansen d. 24. januar 2019 www.ballerup.dk Baggrund På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i oktober 2018 blev der

Læs mere

CKA. CKA Center For Kompetence & Afklaring VEJEN FREM FORSIKRET LEDIG. 15. juni Himmerlandsgade 27. Adresse 9600 Aars

CKA. CKA Center For Kompetence & Afklaring VEJEN FREM FORSIKRET LEDIG. 15. juni Himmerlandsgade 27. Adresse 9600 Aars 1 FORSIKRET LEDIG VEJEN FREM CKA INTEGRATION KONTANTHJÆLP Side 1 2 Side 2 3 Side 3 4 En tværfaglig og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, som har til formål at understøtte den enkelte borgers tilknytning

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering)

Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Ansøgningsskema I (puljen til jobrettet opkvalificering) Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Sammenhængende forløb for dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) med særlig risiko for

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Redskaber i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats hvad virker?

Redskaber i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats hvad virker? Redskaber i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats hvad virker? Integrationstræf 16 flere flygtninge i job 13 september 2016 Carsten Koch, Beskæftigelsesrådet og Ekspertudvalget vedr. udredning

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

Pulje til Udvikling i fleksjob II

Pulje til Udvikling i fleksjob II Ansøgningsskema for Pulje til Udvikling i fleksjob II Finanslovskonto 17.46.65.20 Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Stevns Kommune David Kirkegaard Jespersen

Læs mere

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 22. marts 2017 De kommunale netværk om integration, Aarhus v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Antallet

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2018-002163 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger

Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Integrationsrådets høringssvar og forslag til fordeling af integrationspuljen med forvaltningens Indsats Ansøgt beløb 2019 Rådets anbefaling 2019 Integrationsrådets Forvaltningens Aktive på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sammen om fastholdelse (FL )

Sammen om fastholdelse (FL ) Side 1 af 5 (/da.aspx) Sammen om fastholdelse (FL 17.46.66.10) Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en model for at bevare sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen. Baggrund Det er

Læs mere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense skal anvende de mest effektive værktøjer til at få ledige i arbejde. Den gode motiverende

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status juni 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Erhvervsrådet besluttede i januar 2017 at målsætningerne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder Ansøgningsskema for Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder Finanslovskonto 17.49.24.20 Projektets navn: Fritidsjob i Skovparken / Munkebo Ansøger Kommune/Region/Organisation:

Læs mere

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL

Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb - FL Side 1 af 6 (/da.aspx) Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL 17.46.78.30 Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe sagsmængden for den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret samt at

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til virksomhedsorganiseret Ansøgningsfristen er den 17. august 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE

Vejledning til ansøgning om støtte til virksomhedsorganiseret Ansøgningsfristen er den 17. august 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgning om støtte til virksomhedsorganiseret danskundervisning 14.62.08.30 Ansøgningsfristen er den 17. august 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Puljens målgruppe... 3 3.

Læs mere

MIDLER FRA SIRI TIL VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS MED BRANCHERETTET TILGANG

MIDLER FRA SIRI TIL VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS MED BRANCHERETTET TILGANG NYTÆNKENDE DANSKUNDERVISNING OG VIRKSOMHEDSFORLØB BRINGER FLYGTNINGEKVINDER TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER KOMMUNE ODDER KOMMUNE Odder en kommune på ca. 22.600 antal indbyggere. Beliggende med Aarhus,

Læs mere

Udvikling i Fleksjob II

Udvikling i Fleksjob II Indsatsmodel Udvikling i Fleksjob II November 2018 1 Indgang i projektet 2 Indgang i projektet for borgere allerede på LY 3 Målgruppe Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere