Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven"

Transkript

1 NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven EMNE NR. 1 - Adskillelse af myndighed og drift. Et af formålene med vandsektorloven er klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar. Hvilke vand- og spildevandsforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven fremgår af 2, og selskabernes adskillelse fra kommunerne fremgår af 15. Det skal vurderes, om der i den relevante sektorlovgivning er behov for en nærmere beskrivelse af kommunens myndighedsudøvelse i forhold til vandselskabet. Det skal vurderes, om der kan være et habilitetsspørgsmål ved sammensætning af bestyrelsen i et kommunalt ejet vandselskab. FRI: Derfor er nødvendigt at sikre, at fastlæggelse af såvel sektorplaner som miljømål og servicemål i form af myndighedsbesluttede planforhold, ikke planlægges eller gennemføres med baggrund i en sammenblanding af myndighedernes planmæssige opgaver og vandselskabernes driftsopgaver. Med baggrund i en kommende konsolidering af vandselskaber (såvel sammenlægninger af vandselskaber med flere kommunale ejere samt hel eller delvis privatisering) mister kommunerne sin bestemmende indflydelse, er det vigtigt at beslutningskompetencen er fastlagt for hvem der gennemfører planlægning af vandsektorens område, herunder såvel vandforsyningsplaner, spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner. Det skal bemærkes at det er vigtigt at adskille sektorplanlægningen fra en teknisk planlægning af f.eks. spildevandsindsatsen. Sektorplanen er kommunens strategiske målbeskrivelse for kommunens vision omkring vandforsyning og spildvandshåndtering af behov for borgere, virksomheder og erhverv, med en tidsplan for sikring af dette behov, på overordnet niveau. Den tekniske

2 spildevandsplan er vandselskabets praktiske og taktiske plan for effektuering af den kommunale sektorplan for vandforsyning go spildevand. Det skal samtidig understreges at sikring af sammenhæng og helhed i planlægning på vandområdet er helt afgørende, bl.a. af hensyn til de samfundsøkonomiske besparelser, der kan opnås ved synergiløsninger på tværs af vandkredsløbet, hvor grundvand, natur og overfladevand, regnvand og afløb sammentænkes, specielt på klimatilpasningsområdet. FRI: Bek af 14/10/2010 med senere ændringer, 3. stk. 2, 3. punkt udgår. 2

3 EMNE NR. 2 Basisperioden for prisloftsfastsættelsen Det er i betænkningen forud for vandsektorloven forudsat, at prisloftsfastsættelsen skal tage udgangspunkt i perioden Det fremgår også af Bekendtgørelse om prisloftsregulering 4. Det har ved fastsættelsen af det første prisloft vist sig, at driftsomkostningerne og investeringerne ikke altid tidligere har været opdelt på den måde, som har været forudsat i loven og prisloftsbekendtgørelsen. Da det første prisloft er fastsat med udgangspunkt i forsyningens driftsomkostninger i , kan det have konsekvenser i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau. Ændringen af prisloftsbekendtgørelsen den 27/ har dog i praksis løst den problemstilling, der handler om at nogle vandselskaber har fået fastsat et for lavt prisloft, på grund af regnskabspraksis i perioden FVD: Det er problematisk for den private vandforsyning, at prisloftfastsættelsen tager udgangspunkt i perioden Vandforsyningerne har ikke pligt til at gemme deres regnskaber ud over en periode på fem år. FVD: Det er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i det aktuelle aktivitetsniveau. 3

4 EMNE NR. 3 - Benchmarking Forsyningssekretariatet udfører i henhold til Bekendtgørelse om prisloftsregulering 27 den resultatorienterede benchmarking af vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Den første benchmarking er udført i 2011 på baggrund af tal for 2010, som er før det første prisloft for En række vandselskaber har klaget til Konkurrenceankenævnet, som i kendelser den 31/ afgør, at der skal tages individuelle hensyn i effektivitetskravet, og at der i fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav skal tages hensyn til usikkerhed omkring det indberettede datagrundlag. Konsekvensen af Konkurrenceankenævnets kendelser er, at Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter for 2012 samtidig med prislofterne for Detaljeringsniveauet i den resultatorienterede benchmarking skal analyseres og det skal vurderes om der er behov for justeringer. Det skal undersøges, om benchmarkingen bygger på et validt datagrundlag. Det skal analyseres om benchmarking tager tilstrækkeligt hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og service, og om miljømæssige parametre som for eksempel CO 2 omkostning pr. leveret m 3 vand, vandspild m.v. kan udtrækkes af benchmarkingen. Den styringsmæssige anvendelse af benchmarking skal vurderes. Sammenhængen mellem reglerne om effektiviseringskrav på driftsomkostninger og ikke til investeringer og tillæg som f.eks. miljømål og servicemål skal vurderes, herunder om der er et incitament til overinvestering for at opfylde kravet om effektiviseringer. Forsyningssekretariatet: De nuværende regler giver med den skarpe skelnen mellem udgifter til drift og udgifter til investeringer ikke incitamenter til at vælge den mest optimale totaløkonomiske løsning. Reglerne har således ikke en indbygget mekanisme, hvor selskaberne tilskyndes til løbende at vurdere, om det totaløkonomisk set vil være bedre at udskifte gamle anlægsaktiver (som har store vedligeholdelsesomkostninger) med nye aktiver (som driftsmæssigt er billigere). Selskaberne har incitament til at overinvestere i stedet for at effektivisere driften for at overholde det individuelle effektiviseringskrav. Overinvesteringerne påvirker selskabernes totaløkonomi i en negativ retning. Herudover er overinvesteringer spild af ressourcer, som påvirker samfundsøkonomien i en negativ retning. FRI: Vandselskabers ingeniørlønninger ligger generelt % over lønniveauet hos rådgivende ingeniører, hvilket finansieres af forbrugernes vandafgifter og mindsker effektivisering og besparelser på vandsektorområdet. Resultatet er vanskeligheder med at rekruttere vandingeniører i 4

5 kommercielle virksomheder, og dermed mindskes væksten i kommercielle, og herunder især små og mellemstore, virksomheder og eksporten. At vandselskaberne kan tilbyde bedre ansættelsesvilkår end de kommercielle virksomheder, betyder at selskaberne i dag opbygge egne ingeniørafdelinger og insourcer tidligere kommercielle opgaver til skade for vækst, innovation og eksport. Forholdet er undersøgt i FRI på Ida Aukens opfordring; der er aktuelt mangel på vandingeniører (ca. 60 ubesatte stillinger i foråret 2012) og dette medfører væksttab på 37 mio.kr./år, heraf 15. mio kr. i eksport/år. Forholdet forværres når op mode 40 % af de kommunale ingeniører går på pension indenfor de næste 5 år. FVD: Det er FVD s opfattelse at resultatbenchmarkingsystemet ikke fungerer i den private vandsektor. For det første er så godt som alle opgaver i den private vandsektor udliciteret til eksterne leverandører og virksomheder. Da alle opgaver som udgangspunkt er udliciteret og indgået på markedsvilkår, er området allerede udsat for konkurrence. De private vandværker kan jo ikke bede elektrikeren, der har udført en opgave, om at gøre det endnu billigere. FVD har flere gange påpeget, at resultatbenchmarkingmodellen ikke er tilstrækkelig. Konkurrenceankenævnet er heller ikke enig i Forsyningssekretariatets model for, hvilke forsyninger der skal have udmeldt et effektiviseringskrav. For det andet tager benchmarking ikke højde for de forskellige forhold i de enkelte forsyninger, og sammenligning giver kun mening, hvis vandværkerne og deres forhold er sammenlignelige. Hvordan kan et vandværk, der ikke har en stor administration eller flere ansatte til at varetage driftsmæssige opgaver, blive pålagt at effektivisere for at nedbringe en vandpris på 10 kr. pr. m 3 mens et andet vandværk med en vandpris på 18 kr. pr. m 3 ikke bliver mødt med et effektiviseringskrav, til trods for både en større administration og flere ansatte? De private vandværker har altid været drevet efter hvile i sig selv -princippet. Det betyder, at hver en krone anvendes til vandforsyning. Derfor giver det ikke mening, når Forsyningssekretariatet stiller et effektiviseringskrav til en vandforsyning, hvor drift og administration hænger nøje sammen med opgaverne, således at det ikke er muligt at reducere i disse udgifter, uden at det går ud over service og forsyningssikkerhed. Forsyningssekretariatet: Et effektiviseringskrav på selskabernes drift og et effektiviseringskrav på selskabernes investeringer vil i højere grad indfri sektorens effektiviseringspotentiale. Hertil vil ressourceudnyttelsen i selskaberne forøges til gavn for forbrugerne og samfundet. FRI: Ingeniørlønniveauet skal indgå i benchmarking på effektiv vis, så en monopolvirksomhed ikke forringer konkurrenceevne, som følge af højere forbrugerbetalte lønninger end markedet tilskriver. 5

6 EMNE NR. 4 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen for et kommunalt ejet vandselskab, udpeges i overensstemmelse med selskabsloven af ejerne, dvs. kommunen. Der er ikke udover reglerne om forbrugerrepræsentanter krav om bestyrelsens sammensætning i hverken selskabsloven eller vandsektorloven. I flere selskaber bliver der udpeget kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale embedsmænd. Kommunernes dobbeltrolle overfor vandselskaberne skal belyses. Kommunen som ejer stiller krav til vandselskabets aktiviteter igennem bestyrelsen, hvor kommunen som myndighed godkender en del af de aktiviteter, som selskabet udfører. Forsyningssekretariatet: En løsning kunne være at stille krav om bestyrelsessammensætningen i lovgivningen, således at disse følger anbefalingerne i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse i Danmark. 6

7 EMNE NR. 5 - Driftskapital. Med vandsektorloven er det ikke længere muligt for vandselskaberne at spare op. Vandselskabernes formue betragtes som overdækning, og formuen opgjort pr skal afvikles over en årrække på op til 10 år afhængig af beløbets størrelse jf. 2 og 4 i Bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Det skal analyseres, hvordan vandselskaberne kan håndtere behovet for nødvendig driftskapital. FVD: Det er ikke et udtryk for effektivitet og konkurrenceudsættelse, at en virksomhed skal lånefinansiere dens investeringer. Dette er jo i øvrigt stik imod regeringens økonomiske politik. Det vil gøre fremtidige investeringer og dermed vandprisen dyrere, at vandværker tvinges til at afvikle deres henlagte midler og optage lån til nye investeringer. Flere private vandværker møder desuden den barriere, at kommunen nægter at stille en kommunegaranti for deres lån. Vandværkerne udsættes i den forbindelse for konkurrenceforvridning i forhold til de favoriserede kommunale forsyningsselskaber. Vandværkerne bliver mere sårbare i forhold til uforudsete hændelser, som f.eks. brud på vandledninger, udskiftning af materiel, der går i stykker eller lignende. Vandsektorlovens krav om afvikling af henlagte midler er en fuldstændig uacceptabel indblanding i de private vandværkers økonomi. Det har intet at gøre med fri konkurrence. Der er behov for at handle hurtigt for at ændre dette, inden vandværkerne når at afvikle deres henlagte midler. Se også Bilag 1: Konsekvenser af prisloftudmelding for 2013 for Hasselager-Kolt Vandværk. 7

8 EMNE NR. 6 Effektivisering Udgangspunktet for vandsektorloven var en konkurrenceredegørelse fra 2003, som pegede på et effektiviseringspotentiale i vandsektoren på mere 1 mia. kr., hvis alle forsyningsvirksomheder og vandselskaber kan gøres lige så effektive som de bedste i branchen, jf. almindelige bemærkninger pkt. 1.1 til lovforslaget til vandsektorloven. Redskabet til effektivisere vandselskaberne er måling af effektiviteten ved benchmarking, jf. lovens 4 og 5, samt prisloftsreguleringen, jf. lovens 6, 7 og 8. Det skal undersøges, om det forventede effektiviseringspotentiale er/kan opnås, herunder skal evt. barriere for at høste effektiviseringer belyses. Det skal vurderes, om de nuværende regler sikrer udgangspunktet om, at effektiviseringspotentialet skal udnyttes til gavn for forbrugerne og miljøet. Det skal vurderes, om der er behov for at skabe incitament for at selskaberne foretager yderligere effektivisering, hvor incitamentet f.eks. kunne være udlodning til selskabets ejere eller lignende. DI: Vandsektorloven har ikke skabt de fornødne incitamenter til at konkurrenceudsætte driftsopgaver. Der er behov for at skabe en privat servicesektor, der besidder driftserfaringer der kan anvendes i eksport øjemed. Samtidig giver krav om udbud, mere fokus i driften af forsyninger hvor et eget kontrolbud vinder driften. Forsyningssekretariatet: De nuværende regler giver ikke selskaberne stærke incitamenter til at effektivisere sig hurtigt. Selskaberne har kun interesse i at overholde effektiviseringskravet selvom, selskaberne kunne effektivisere sig hurtigere. Dette hænger sammen med hvile-i-sig-selv-princippet. FVD: Konkurrenceredegørelsen fra 2003 forudsætter, at der er et effektiviseringspotentiale på 450 mio. kr. på vandforsyningsområdet. Samtidig påpeger redegørelsen, at de private vandforsyninger er effektive i deres drift, og at der ikke er væsentlige effektiviseringsgevinster at hente i den private sektor. FVD kan dokumentere, at de private vandværker drives yderst effektivt og i fuld overensstemmelse med vandforsyningslovens regler. De fleste opgaver er udliciterede således, at aftaler indgås på markedsvilkår. De udmeldte effektiviseringspotentialer er urealistiske, og kan ikke indfries af de enkelte vandværker. Mange private vandværker har ikke haft prisstigninger de seneste 10 år, hvilket i sig selv er en effektivisering. De private forbrugerejede vandforsyninger leverer Danmarks billigste drikkevand. Over de seneste 10 år er drikkevand fra private vandværker i gennemsnit steget fra 11,09 kr. til 12,59 kr., hvilket 8

9 svarer til en prisstigning på 1,50 kr. pr. m 3. Den procentvise stigning i de private vandforsyninger ligger på 13,6 pct. sammenlignet med 44 pct. på det kommunale drikkevand. Til oplysning har pristalsudviklingen i samme periode været på 19,6 pct. FRI: Manglende erfaring med driftsforhold hos kommercielle aktører i vandbranchen (andre end vandselskaber) begrænser mulighederne for såvel innovation som vækst og dermed eksport. Især eksportvinklen er vigtig, idet monopoliserede vandselskaber (forsyningspligt etc.) pr definition ikke har eksport som målsætning for sit økonomiske virke; men alene at sikre forsyningspligtleverancer til forbrugerne med modydelse i ikke-konkurrenceudsat pris for ydelsen. For at sikre en fornuftig videnbase hos kommercielle aktører sikres såvel innovation i vandsektorens værdikæde samt vækst i og eksport af vandsektorens samlede kompetencer. Der eksisterer i dag et skisma / en modstrid mellem statens effektiviserings krav og regeringens ønske om grøn omstilling, innovation og eksport i vandsektoren. Man får det man måler på, med de nuværende incitamentsstrukturer, rammer og lovgivning. Vandselskabernes prisloftmodel og styring af andre omkostninger skal indeholde en incitamentsstruktur at fremme og investere i innovation. Og hvis der ikke er et stærkt hjemmemarked, hvor ambitiøse innovative vandløsninger efterspørges, opnår man ikke en eksporterende vandsektor i Danmark. DI: En metode til øget effektivitet er at udlicitere/konkurenceudsætte driften af vand og spildevandsforsyninger. Forsyningssekretariatet: Effektiviseringspotentialet i sektoren vil kunne opnås hurtigere, hvis aktiviteterne var konkurrenceudsatte. Det er muligt at konkurrenceudsætte dele af selskabernes produktion. Eksempelvis vil det være muligt, at konkurrenceudsætte produktionen af vand og rensningen af spildevand. I den forbindelse vil selskaberne have et stærkt incitament til at konkurrenceudsætte disse aktiviteter eksempelvis gennem et udbud, hvis selskaberne måtte beholde den profit, som opstår, hvis udbuddet er mere effektivt end effektiviseringskravet. Selskaberne ville have et stærkt incitament til at effektivisere hurtigt, hvis selskaberne måtte udlodde den profit, der ville skabes, hvis selskaberne kunne effektivisere sig mere end det fastsatte effektiviseringskrav. FRI: Effektivitetsgevinst ved lovbundet krav om udlicitering af drift. 9

10 EMNE NR. 7 Finansiering contra afskrivning Prisloftet korrigeres bl.a. for omkostninger til investeringer jf. 5, stk. 1. i Bekendtgørelse om prisloftsregulering. Investeringerne afskrives i henhold til standardlevetiderne i pris- og levetidskataloget, jf. 10, stk. 2, 11, stk.2 og 12, stk. 2. For visse anlæg er standardlevetiden op til 100 år. For kommunegaranterede lån, skal afdragene på optagne lån imidlertid afvikles over max 25 år, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det gælder for hovedparten af vandselskabernes lån. Dette skal ses i lystet af kommuneaftalen for 2013, hvori det er aftalt at forlænge den kommunale lånegaranti til 40 år. Samspillet mellem lånemuligheder og aktivernes levetid skal undersøges. Vandsektorlovens understøtning af investerings- og fornyelsesbehov skal belyses. Vurdering af behov og mulighed for forskellige modeller for offentligt/private partnerskaber skal vurderes. 10

11 EMNE NR. 8 Forhold til anden lovgivning Kommunale sektorplaner er kun bindende for kommunen og ikke for dens borgere og virksomheder. Det fremgår af kommuneaftalen for 2013, at der i efteråret 2012 vil blive igangsat et analysearbejde af, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på spildevandsområdet. Kommunen skal i henhold til vandforsyningslovens 21 godkende, når der skal foretages udbygninger og større ændringer på et vandværk. Det skal belyses, hvilke muligheder kommunen har som myndighed for at forpligte vandselskabet til at følge kommunens sektorplaner, herunder hvilke mulige kommunen har som selskabsejer, for at forpligte selskabet til at følge sektorplaner. Det skal belyses, hvordan kommunens afvejning af et vandværks behov for udbygning i forhold til overholdelse af kvalitets- og miljøkrav hænger sammen med den økonomiske regulering. FVD: Kommunens vurdering udføres ud fra en afvejning af vandværkets behov og hvilke tiltag, der skal til for at overholde nødvendige kvalitets- og miljøkrav. Forsyningssekretariatet ser alene på den økonomiske side, når sekretariatet giver tilladelse til nye investeringer i forhold til prisloftet. Vandsektorloven kan på den måde bremse tiltag, der fremmer forsyningssikkerheden, da investeringsomkostninger skal indberettes til brug for beregning af prisloftet et år og otte måneder før omkostningerne kan indgå i et prisloft. Det er i strid med vandforsyningslovens intentioner om at sikre den nødvendige udvikling af vandforsyningen. Landbrug & Fødevarer: L& F mener, at sammenhængen mellem vandsektorloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal belyses nærmere for så vidt angår det justerede betalingsprincip, fastsættelsen af særbidrag og den nuværende betalingsmodel med samme variabel afledningsbidrag pr. m 3 uafhængig af forbrugerens størrelse. FRI: Det er dog vigtigt, at der sikres helhedsorienteret vandplanlægning på tværs af myndigheder, selskaber, fagligheder og vandkredsløb. Alt vand tilhører det samme kredsløb og det kan ikke håndteres optimalt uden tværgående planlægning. Det skal samtidig understreges at sikring af sammenhæng og helhed i planlægning på vandområdet er helt afgørende, bl.a. af hensyn til de samfundsøkonomiske besparelser, der kan opnås ved 11

12 synergiløsninger på tværs af vandkredsløbet, hvor grundvand, natur og overfladevand, regnvand og afløb sammentænkes, specielt på klimatilpasningsområdet. P.t. har vi lovgivning der styrer vandplaner, handleplaner, klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner og vandforsyningsplaner samt nok en del mere, alt med hver sin planperiode og usynkron tilblivelse. Dette er ikke befordrende helhedstankegangen og en konsistent planlægning, der sikrer gode løsninger og samfundsøkonomiske løsninger. FRI: Som offentligretligt organ og som lovbestemt monopolvirksomhed, skal der gennemføres lovændring, der sikrer, at vandselskaber skal overholde den kommunale sektorlovgivning, idet det er kommunerne der som myndighed er ansvarlig for forsyningsplanlægning og fastlæggelse af miljømål (f.eks. klimatilpasninger) og overordnede samfundsorienterede servicemål. FRI foreslår en koordinering af de forskellige planer og deres tilblivelsestidspunkt, for at sikre en optimal og samfundsøkonomisk planlægning af hele vandområdet. 12

13 EMNE NR. 9 Finansiering af Forsyningssekretariatet og dets opgaver Forsyningssekretariatet mangler delvis finansiering, da antallet af vandselskaber omfattet af vandsektorloven er mindre end forventet. Vandselskaberne har mulighed for at rejse sag ved domstolene over Forsyningssekretariatets afgørelser om f.eks. prislofter. I Forsyningssekretariatets budget er der ikke indregnet omkostninger til advokater til den opgave. Den nuværende finansiering med ens kronebeløb pr. selskab uanset størrelse og baseret på et bestemt antal vandselskaber skal belyses. Det skal belyses, hvordan der kan tilvejebringes finansiering af Forsyningssekretariatets udgifter til evt. sagsomkostninger. Forsyningssekretariatet: Reglerne omkring selskabernes betaling til Forsyningssekretariatet er ufleksible med hensyn til antallet af regulerede selskaber. Forsyningssekretariatet har været underfinansieret siden starten af reguleringen, idet antallet af selskaber omfattet af vandsektorloven er mindre end forventet. Hertil vil de nuværende regler forværre finansieringsproblemet, idet antallet af regulerede selskaber forventes reduceret som følge af en konsolidering af sektoren. FVD: De kroner, der årligt skal betales til Forsyningssekretariatet, fordeles på et forholdsvis lille antal forbrugere igen med en højere vandpris til følge. Forsyningssekretariatet Der skal i reglerne for Forsyningssekretariatets finansiering være sikkerhed for, at Forsyningssekretariatet får dækket omkostningerne ved sine aktiviteter. 13

14 EMNE NR. 10 Forbrugerindflydelse I henhold til lovens 12 og Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal der vælges forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Fristen for valg er udskudt flere gange. Første valg skal senest være gennemført inden udgangen af Det skal undersøges, om mulighederne for forbrugerindflydelse kan komme til at fungere efter hensigten. Det skal også undersøges om virksomhedernes forbrugerinteresser kan blive tilstrækkelig tilgodeset. FVD: De private vandværker drives af frivillige bestyrelser, som er valgt af og blandt forbrugerne. Dette medfører lokalt engagement og ejerskab til forbrugernes egen vandforsyning. Forbrugerindflydelsen er stadfæstet i vandværkets vedtægter som godkendes af foreningens generalforsamling. Af vandværkernes vedtægter fremgår det, at alle medlemmer, som har betalt tilslutningsbidrag, kan deltage og har stemmeret, samt at ingen forbruger har fortrinsret frem for en anden uanset størrelsen af det indbetalte tilslutningsbidrag. Det kan således konstateres, at der er størst mulig forbrugerindflydelse i den private vandforsyning. FRI: Det skal tages i betragtning, at der findes to modpoler mht. forbrugerinteresser: Hvis forsyningen (vand, afløb, el, varme, affald) fungerer, er forbrugernes eneste interesse at få prisen ned. Hvis forsyningen ikke fungerer, skal den bringes til at fungere for enhver pris. Forbrugernes komfort- og forventningsniveau til forsyning er ultimativt højt. Dette skisma skal vandsektorloven sikre at vandselskaberne har mulighed for at håndtere. 14

15 EMNE NR. 11 Håndhævelse Efter prisloftbekendtgørelsens 34 kan bøder anvendes som straf for den, der undlader at indsende en række oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets beregning af prislofterne. Problemstillingen med at nogle selskaber ikke indsender de nødvendige oplysninger til Forsyningssekretariatets brug i fastsættelsen af prislofterne skal belyses. Forsyningssekretariatet: Reglerne omkring håndhævelse af, at selskaberne ikke indsender de nødvendige oplysninger kunne skærpes ved anvendelse af dagbøder. 15

16 EMNE NR. 12 Kommuners varetagelse af administrative opgaver Kommunerne kan i en overgangsperiode på tre år varetage visse administrative opgaver, såfremt vandselskabet i 2008 ikke leverede eller behandlede mere end 1 mio. m 3 vand, jf. Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber 2 og 3. Bestemmelsen ophæves den 1. januar Det skal belyses, om overgangsordningen for kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber har været tilstrækkelig, og vurderes om selskaberne er klar til at overtage opgaven. 16

17 EMNE NR. 13 Kontaktudvalget Der er i henhold til vandsektorlovens 24 nedsat et Kontaktudvalg, som består af DANVA, FVD, KL, DI, Forbrugerrådet, Landbrug & Fødevarer, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KTC, Dansk Miljøteknologi, FRI, DN, Skatteministeriet og Miljøministeriet. Udvalget har bl.a. til opgave at følge udviklingen i vandsektorens effektivitet og kan rådgive om udviklingen i effektivitet, teknologi, natur og miljøforhold og kvalitetsmål. Kontaktudvalgets rolle skal beskrives og vurderes. FRI: Kontaktudvalgets rolle skal udvides til også at være kontrollerende og rådgivende organ vedr. emner som konkurrence, samarbejde, eksport, internationalisering m.v. 17

18 EMNE NR. 14 Miljømål og servicemål For at sikre vandsektorlovens formål om en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, fremgår det af bemærkninger til vandsektorlovens 8, at Forsyningssekretariatet ved fastsættelse af et vandselskabs prisloft skal tage hensyn til omkostninger relateret til miljømål og servicemål. Da loven og forarbejderne til loven ikke er særligt præcise mht. miljø- og servicemål har der været en del usikkerhed herom. En ændring af vandsektorloven den 18/ og den kommende bekendtgørelse om miljømål og servicemål vil gøre det lettere for selskaberne at søge tillæg til miljø- og servicemål. Det skal vurderes, om vandsektorloven og forvaltningen heraf sikrer en vand- og spildevandsforsyning af høj miljømæssig kvalitet. Det skal vurderes, om rammebetingelserne er tilstrækkelige til at foretage nye innovative løsninger til forbedringer i klimasikring, miljø og service. Beslutningskompetencerne for vedtagelse af miljømål og servicemål skal beskrives, og evt. behov for justeringer skal vurderes. Det skal vurderes, om der er behov for at kommunerne, kan beslutte at miljømål og servicemål skal udføres af andre end vandselskabet, men stadig takstfinansieres af vandselskabet. FVD: De nye regler om miljø- og servicemål gør det muligt at lægge udgifter til miljøforbedringer til prisloftet uden krav om effektiviseringer. Det er for så vidt positivt, at der bliver mulighed for at investere i miljøforbedringer. Reglerne er dog udtryk for endnu en lappeløsning på nogle bureaukratiske regler, der er uhensigtsmæssige, og som forvaltes alt for stift. Ordningen giver en skævvridning i forhold til den almindelige drift, hvor miljøhensyn bør indgå løbende. Den giver også incitament til, at vandværkerne tænker kreativt og formulerer almindelige driftsopgaver og investeringer som miljø- og servicemål. Det burde ikke være nødvendigt at skulle igennem en sådan øvelse for at investere i miljøforbedringer, som bør indgå som en naturlig del af driften. FRI Det skal bemærkes at det er vigtigt at adskille sektorplanlægningen fra en teknisk planlægning af f.eks. spildevandsindsatsen. Sektorplanen er kommunens strategiske målbeskrivelse for kommunens vision omkring vandforsyning og spildvandshåndtering af behov for borgere, virksomheder og erhverv, med en tidsplan for sikring af dette behov, på overordnet niveau. Den tekniske spildevandsplan er vandselskabets praktiske og taktiske plan for effektuering af den kommunale sektorplan for vandforsyning og spildevand. 18

19 Med hensyn til miljø- og servicemål kan der udarbejdes en dynamisk liste over konkrete og specifikke emner som forsyningsselskaberne kan forvente at kunne finansiere som Miljø- og Servicemål. FRI: Der er behov for vurdering af om miljømål, herunder alle klimatilpasningsmål, og overordnede servicemål skal fastlægges af planmyndigheden; hvorimod forbrugerorienterede kvalitetsmål som særlige servicemål i det enkelte vandselskab evt. kan besluttes i vandselskaber. 19

20 EMNE NR. 15 Prisloftsfastsættelse Der skal ifølge Kapitel 2 i Bekendtgørelse om prisloftsregulering fastsættes et prisloft for hvert år, baseret på forrige års prisloft med en række reguleringer. Efter bemærkningerne til vandsektorlovens 8 nævnes de første års prislofter, men bemærkningerne forhindrer ikke, at der fastsættes flerårige prislofter, når de første års prislofter er fastlagt. De nærmere regler skal ifølge lovens 8 fastsættes i en bekendtgørelse. Forligskredsen drøfter pt. en afbureaukratisering for de mindre vandforsyninger, som vil kunne mindske problemstillingen. Fordele og ulemper ved et-årige prislofter skal belyses. Længere perioder med kendte prisloftsrammer vil kunne medvirke til at sikre større stabilitet i reguleringen og dermed bedre tid til f.eks. at tilrettelægge effektiviseringstiltag, men vil på den anden side umiddelbart gøre hurtig implementering af nye tiltag vanskeligere. FRI Der eksisterer i dag et skisma / en modstrid mellem statens effektiviserings krav og regeringens ønske om grøn omstilling, innovation og eksport i vandsektoren. Man får det man måler på, med de nuværende incitamentsstrukturer, rammer og lovgivning. Vandselskabernes prisloftmodel og styring af andre omkostninger skal indeholde en incitamentsstruktur at fremme og investere i innovation. Og hvis der ikke er et stærkt hjemmemarked, hvor ambitiøse innovative vandløsninger efterspørges, opnår man ikke en eksporterende vandsektor i Danmark. 20

21 EMNE NR. 16 Procesorienteret benchmarking Selskaberne skal i henhold til vandsektorlovens 5 udføre procesorienteret benchmarking. Resultatet skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. Det skal vurderes om den procesorienterede benchmarking kan identificere hvor i det enkelte selskabs proces, at der er effektiviseringer at hente. Forsyningssekretariatet: Det er vigtigt, at selskaberne udfører procesorienteret benchmarking for, at effektiviseringspotentialet i sektoren kan indfries hurtigt og effektivt. Forsyningssekretariatet har modtaget en del henvendelser om, at den procesorienterede benchmarking i dens nuværende form ikke fungerer efter hensigten. FRI: Vandselskabers ingeniørlønninger ligger generelt % over lønniveauet hos rådgivende ingeniører, hvilket finansieres af forbrugernes vandafgifter og mindsker effektivisering og besparelser på vandsektorområdet. Resultatet er vanskeligheder med at rekruttere vandingeniører i kommercielle virksomheder, og dermed mindskes væksten i kommercielle, og herunder især små og mellemstore, virksomheder og eksporten. Forholdet er undersøgt i FRI på Ida Aukens opfordring; der er aktuelt mangel på vandingeniører (ca. 60 ubesatte stillinger i foråret 2012) og dette medfører væksttab på 37 mio.kr./år, heraf 15. mio kr. i eksport/år. Forholdet forværres når op mode 40 % af de kommunale ingeniører går på pension indenfor de næste 5 år. Forsyningssekretariatet: Det vil være hensigtsmæssigt, at Naturstyrelsen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som belyser, hvordan selskaberne oplever, den procesorienterede benchmarking fungerer i praksis. Det ville lette selskabernes udførelse af den procesorienterede benchmarking, hvis der var klare regler om hvilke aktiviteter et selskab skulle udføre i forbindelse med den procesorienterede benchmarking. Eksempelvis kunne vandsektorloven henvise til en vejledning i procesorienteret benchmarking, som beskriver hvilke aktiviteter en sådan omfatter. FRI: Det bør sikres at lønforhold indgår i den procesorienterede benchmarkingfor at sikre sektorens effektiviseringsgevinst. 21

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA regler Hvad omtales? Regelværkets struktur Indhold Fremadrettet 2 regler Regelværkets struktur Vandsektorloven

Læs mere

Kravspecifikation til opgaven

Kravspecifikation til opgaven NOTAT Bilag 1 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. Torkil, BoJen Den 15. februar 2013 Kravspecifikation til opgaven Evaluering af vandsektorloven Formål Det overordnede formål

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 8. februar 2013

Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 8. februar 2013 Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 8. februar 2013 Titel: Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 24. marts 2014 HSA/CEL Vedr.: Kort resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven Nærværende notat giver et kort resumé af den

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Den 6. og 7. december 2012

Den 6. og 7. december 2012 DANVA Lederforum Den 6. og 7. december 2012 Velkommen DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk DANVA Lederforum Status Vandsektorlov, klimapakker m.v. En fortælling

Læs mere

LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD

LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD LOV OM VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD FORSLAG AF 26. FEBRUAR 2009 VEDTAGET I FOLKETINGET 28. MAJ 2009 Lov nr. 469 om VANDSEKTORENS ORGANISERING OG ØKONOMISKE FORHOLD Lov nr. 460: ÆNDRING

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren

Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren Kommunernes og selskaberne opgaver Serviceeftersyn af vandsektoren Vibeke Plesner By- og Landskabsstyrelsen Konkurrenceredegørelsen 2003 Baggrund Effektiviseringspotentiale 1,3 mia. kr. pr. år Regeringsgrundlaget

Læs mere

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FEM PRINCIPPER Princip 1 - Konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver Princip 2 - Incitamentsbaseret

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger.

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger. Flere politiske partier i Køge står uforstående over for ny lovregulering af kommunens private drikkevandsforsyninger og kommunens egne drikkevands- og spildevandsselskaber. Siden 2007 har kommunens egne

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed)

Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed) Naturstyrelsen (tidl. By & Landskabsstyrelsen ) Haraldsgade Dok.nr: 48703 v2 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 6. januar 20111 Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 150 - Bilag 6,L 151 - Bilag 6 Offentligt Anders Bækgaard GEUS Miljøstyrelsen DANIDA (Vestafrika) DANVA EU - Bruxelles Odense Vandselskab

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023435 Silkeborg Vand A/S og Dansk Vand- og Spildevandsforening (advokat Rikke Søgaard Berth) mod Forsyningssekretariatet

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Kbh. Ø. nst@nst.dk cc.: dagpe@nst.dk. j.nr. NST-400-00062

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Kbh. Ø. nst@nst.dk cc.: dagpe@nst.dk. j.nr. NST-400-00062 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 Kbh. Ø Dok.nr: 50588 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 19. juli 2012 nst@nst.dk cc.: dagpe@nst.dk j.nr. NST-400-00062 Høringssvar fra FRI vedr.: forslag til lov om

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Prispres // lokale miljø- og servicemål

Prispres // lokale miljø- og servicemål Prispres // lokale miljø- og servicemål Workshop: Forsynings- og infrastruktur-sektoren d. 2. oktober 2014 v. Carl-Emil Larsen, Charlotte Frambøl DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Økonomisk regulering af vandsektoren Vandsektorloven

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade København K

Energistyrelsen Amaliegade København K Dato 2. oktober 2015 Side 1 af 9 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag om lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske

Læs mere

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. ens@ens.dk J.nr. 65-651- 6506

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. ens@ens.dk J.nr. 65-651- 6506 Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk J.nr. 65-651- 6506 1. Oktober 2015 Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov. Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød.

2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov. Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening 2015.10.02 - DANVA bemærkninger til høringsudgave af ny vandsektorlov Kommentarer og spørgsmål er markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter Anders Bækgaard Konklusion Lidt historie om TA 1993 Danish Water Supply Ltd. Formål: At styrke de danske eksportmuligheder ved at stille medarbejdere fra danske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. september 2011 i sag nr. 2010-0023357 Gladsaxe Spildevand A/S (Carsten Nystrup) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) (advokat Rikke Søgaard

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere