Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven"

Transkript

1 NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven EMNE NR. 1 - Adskillelse af myndighed og drift. Et af formålene med vandsektorloven er klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar. Hvilke vand- og spildevandsforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven fremgår af 2, og selskabernes adskillelse fra kommunerne fremgår af 15. Det skal vurderes, om der i den relevante sektorlovgivning er behov for en nærmere beskrivelse af kommunens myndighedsudøvelse i forhold til vandselskabet. Det skal vurderes, om der kan være et habilitetsspørgsmål ved sammensætning af bestyrelsen i et kommunalt ejet vandselskab. FRI: Derfor er nødvendigt at sikre, at fastlæggelse af såvel sektorplaner som miljømål og servicemål i form af myndighedsbesluttede planforhold, ikke planlægges eller gennemføres med baggrund i en sammenblanding af myndighedernes planmæssige opgaver og vandselskabernes driftsopgaver. Med baggrund i en kommende konsolidering af vandselskaber (såvel sammenlægninger af vandselskaber med flere kommunale ejere samt hel eller delvis privatisering) mister kommunerne sin bestemmende indflydelse, er det vigtigt at beslutningskompetencen er fastlagt for hvem der gennemfører planlægning af vandsektorens område, herunder såvel vandforsyningsplaner, spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner. Det skal bemærkes at det er vigtigt at adskille sektorplanlægningen fra en teknisk planlægning af f.eks. spildevandsindsatsen. Sektorplanen er kommunens strategiske målbeskrivelse for kommunens vision omkring vandforsyning og spildvandshåndtering af behov for borgere, virksomheder og erhverv, med en tidsplan for sikring af dette behov, på overordnet niveau. Den tekniske

2 spildevandsplan er vandselskabets praktiske og taktiske plan for effektuering af den kommunale sektorplan for vandforsyning go spildevand. Det skal samtidig understreges at sikring af sammenhæng og helhed i planlægning på vandområdet er helt afgørende, bl.a. af hensyn til de samfundsøkonomiske besparelser, der kan opnås ved synergiløsninger på tværs af vandkredsløbet, hvor grundvand, natur og overfladevand, regnvand og afløb sammentænkes, specielt på klimatilpasningsområdet. FRI: Bek af 14/10/2010 med senere ændringer, 3. stk. 2, 3. punkt udgår. 2

3 EMNE NR. 2 Basisperioden for prisloftsfastsættelsen Det er i betænkningen forud for vandsektorloven forudsat, at prisloftsfastsættelsen skal tage udgangspunkt i perioden Det fremgår også af Bekendtgørelse om prisloftsregulering 4. Det har ved fastsættelsen af det første prisloft vist sig, at driftsomkostningerne og investeringerne ikke altid tidligere har været opdelt på den måde, som har været forudsat i loven og prisloftsbekendtgørelsen. Da det første prisloft er fastsat med udgangspunkt i forsyningens driftsomkostninger i , kan det have konsekvenser i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau. Ændringen af prisloftsbekendtgørelsen den 27/ har dog i praksis løst den problemstilling, der handler om at nogle vandselskaber har fået fastsat et for lavt prisloft, på grund af regnskabspraksis i perioden FVD: Det er problematisk for den private vandforsyning, at prisloftfastsættelsen tager udgangspunkt i perioden Vandforsyningerne har ikke pligt til at gemme deres regnskaber ud over en periode på fem år. FVD: Det er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i det aktuelle aktivitetsniveau. 3

4 EMNE NR. 3 - Benchmarking Forsyningssekretariatet udfører i henhold til Bekendtgørelse om prisloftsregulering 27 den resultatorienterede benchmarking af vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Den første benchmarking er udført i 2011 på baggrund af tal for 2010, som er før det første prisloft for En række vandselskaber har klaget til Konkurrenceankenævnet, som i kendelser den 31/ afgør, at der skal tages individuelle hensyn i effektivitetskravet, og at der i fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav skal tages hensyn til usikkerhed omkring det indberettede datagrundlag. Konsekvensen af Konkurrenceankenævnets kendelser er, at Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter for 2012 samtidig med prislofterne for Detaljeringsniveauet i den resultatorienterede benchmarking skal analyseres og det skal vurderes om der er behov for justeringer. Det skal undersøges, om benchmarkingen bygger på et validt datagrundlag. Det skal analyseres om benchmarking tager tilstrækkeligt hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og service, og om miljømæssige parametre som for eksempel CO 2 omkostning pr. leveret m 3 vand, vandspild m.v. kan udtrækkes af benchmarkingen. Den styringsmæssige anvendelse af benchmarking skal vurderes. Sammenhængen mellem reglerne om effektiviseringskrav på driftsomkostninger og ikke til investeringer og tillæg som f.eks. miljømål og servicemål skal vurderes, herunder om der er et incitament til overinvestering for at opfylde kravet om effektiviseringer. Forsyningssekretariatet: De nuværende regler giver med den skarpe skelnen mellem udgifter til drift og udgifter til investeringer ikke incitamenter til at vælge den mest optimale totaløkonomiske løsning. Reglerne har således ikke en indbygget mekanisme, hvor selskaberne tilskyndes til løbende at vurdere, om det totaløkonomisk set vil være bedre at udskifte gamle anlægsaktiver (som har store vedligeholdelsesomkostninger) med nye aktiver (som driftsmæssigt er billigere). Selskaberne har incitament til at overinvestere i stedet for at effektivisere driften for at overholde det individuelle effektiviseringskrav. Overinvesteringerne påvirker selskabernes totaløkonomi i en negativ retning. Herudover er overinvesteringer spild af ressourcer, som påvirker samfundsøkonomien i en negativ retning. FRI: Vandselskabers ingeniørlønninger ligger generelt % over lønniveauet hos rådgivende ingeniører, hvilket finansieres af forbrugernes vandafgifter og mindsker effektivisering og besparelser på vandsektorområdet. Resultatet er vanskeligheder med at rekruttere vandingeniører i 4

5 kommercielle virksomheder, og dermed mindskes væksten i kommercielle, og herunder især små og mellemstore, virksomheder og eksporten. At vandselskaberne kan tilbyde bedre ansættelsesvilkår end de kommercielle virksomheder, betyder at selskaberne i dag opbygge egne ingeniørafdelinger og insourcer tidligere kommercielle opgaver til skade for vækst, innovation og eksport. Forholdet er undersøgt i FRI på Ida Aukens opfordring; der er aktuelt mangel på vandingeniører (ca. 60 ubesatte stillinger i foråret 2012) og dette medfører væksttab på 37 mio.kr./år, heraf 15. mio kr. i eksport/år. Forholdet forværres når op mode 40 % af de kommunale ingeniører går på pension indenfor de næste 5 år. FVD: Det er FVD s opfattelse at resultatbenchmarkingsystemet ikke fungerer i den private vandsektor. For det første er så godt som alle opgaver i den private vandsektor udliciteret til eksterne leverandører og virksomheder. Da alle opgaver som udgangspunkt er udliciteret og indgået på markedsvilkår, er området allerede udsat for konkurrence. De private vandværker kan jo ikke bede elektrikeren, der har udført en opgave, om at gøre det endnu billigere. FVD har flere gange påpeget, at resultatbenchmarkingmodellen ikke er tilstrækkelig. Konkurrenceankenævnet er heller ikke enig i Forsyningssekretariatets model for, hvilke forsyninger der skal have udmeldt et effektiviseringskrav. For det andet tager benchmarking ikke højde for de forskellige forhold i de enkelte forsyninger, og sammenligning giver kun mening, hvis vandværkerne og deres forhold er sammenlignelige. Hvordan kan et vandværk, der ikke har en stor administration eller flere ansatte til at varetage driftsmæssige opgaver, blive pålagt at effektivisere for at nedbringe en vandpris på 10 kr. pr. m 3 mens et andet vandværk med en vandpris på 18 kr. pr. m 3 ikke bliver mødt med et effektiviseringskrav, til trods for både en større administration og flere ansatte? De private vandværker har altid været drevet efter hvile i sig selv -princippet. Det betyder, at hver en krone anvendes til vandforsyning. Derfor giver det ikke mening, når Forsyningssekretariatet stiller et effektiviseringskrav til en vandforsyning, hvor drift og administration hænger nøje sammen med opgaverne, således at det ikke er muligt at reducere i disse udgifter, uden at det går ud over service og forsyningssikkerhed. Forsyningssekretariatet: Et effektiviseringskrav på selskabernes drift og et effektiviseringskrav på selskabernes investeringer vil i højere grad indfri sektorens effektiviseringspotentiale. Hertil vil ressourceudnyttelsen i selskaberne forøges til gavn for forbrugerne og samfundet. FRI: Ingeniørlønniveauet skal indgå i benchmarking på effektiv vis, så en monopolvirksomhed ikke forringer konkurrenceevne, som følge af højere forbrugerbetalte lønninger end markedet tilskriver. 5

6 EMNE NR. 4 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen for et kommunalt ejet vandselskab, udpeges i overensstemmelse med selskabsloven af ejerne, dvs. kommunen. Der er ikke udover reglerne om forbrugerrepræsentanter krav om bestyrelsens sammensætning i hverken selskabsloven eller vandsektorloven. I flere selskaber bliver der udpeget kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale embedsmænd. Kommunernes dobbeltrolle overfor vandselskaberne skal belyses. Kommunen som ejer stiller krav til vandselskabets aktiviteter igennem bestyrelsen, hvor kommunen som myndighed godkender en del af de aktiviteter, som selskabet udfører. Forsyningssekretariatet: En løsning kunne være at stille krav om bestyrelsessammensætningen i lovgivningen, således at disse følger anbefalingerne i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse i Danmark. 6

7 EMNE NR. 5 - Driftskapital. Med vandsektorloven er det ikke længere muligt for vandselskaberne at spare op. Vandselskabernes formue betragtes som overdækning, og formuen opgjort pr skal afvikles over en årrække på op til 10 år afhængig af beløbets størrelse jf. 2 og 4 i Bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Det skal analyseres, hvordan vandselskaberne kan håndtere behovet for nødvendig driftskapital. FVD: Det er ikke et udtryk for effektivitet og konkurrenceudsættelse, at en virksomhed skal lånefinansiere dens investeringer. Dette er jo i øvrigt stik imod regeringens økonomiske politik. Det vil gøre fremtidige investeringer og dermed vandprisen dyrere, at vandværker tvinges til at afvikle deres henlagte midler og optage lån til nye investeringer. Flere private vandværker møder desuden den barriere, at kommunen nægter at stille en kommunegaranti for deres lån. Vandværkerne udsættes i den forbindelse for konkurrenceforvridning i forhold til de favoriserede kommunale forsyningsselskaber. Vandværkerne bliver mere sårbare i forhold til uforudsete hændelser, som f.eks. brud på vandledninger, udskiftning af materiel, der går i stykker eller lignende. Vandsektorlovens krav om afvikling af henlagte midler er en fuldstændig uacceptabel indblanding i de private vandværkers økonomi. Det har intet at gøre med fri konkurrence. Der er behov for at handle hurtigt for at ændre dette, inden vandværkerne når at afvikle deres henlagte midler. Se også Bilag 1: Konsekvenser af prisloftudmelding for 2013 for Hasselager-Kolt Vandværk. 7

8 EMNE NR. 6 Effektivisering Udgangspunktet for vandsektorloven var en konkurrenceredegørelse fra 2003, som pegede på et effektiviseringspotentiale i vandsektoren på mere 1 mia. kr., hvis alle forsyningsvirksomheder og vandselskaber kan gøres lige så effektive som de bedste i branchen, jf. almindelige bemærkninger pkt. 1.1 til lovforslaget til vandsektorloven. Redskabet til effektivisere vandselskaberne er måling af effektiviteten ved benchmarking, jf. lovens 4 og 5, samt prisloftsreguleringen, jf. lovens 6, 7 og 8. Det skal undersøges, om det forventede effektiviseringspotentiale er/kan opnås, herunder skal evt. barriere for at høste effektiviseringer belyses. Det skal vurderes, om de nuværende regler sikrer udgangspunktet om, at effektiviseringspotentialet skal udnyttes til gavn for forbrugerne og miljøet. Det skal vurderes, om der er behov for at skabe incitament for at selskaberne foretager yderligere effektivisering, hvor incitamentet f.eks. kunne være udlodning til selskabets ejere eller lignende. DI: Vandsektorloven har ikke skabt de fornødne incitamenter til at konkurrenceudsætte driftsopgaver. Der er behov for at skabe en privat servicesektor, der besidder driftserfaringer der kan anvendes i eksport øjemed. Samtidig giver krav om udbud, mere fokus i driften af forsyninger hvor et eget kontrolbud vinder driften. Forsyningssekretariatet: De nuværende regler giver ikke selskaberne stærke incitamenter til at effektivisere sig hurtigt. Selskaberne har kun interesse i at overholde effektiviseringskravet selvom, selskaberne kunne effektivisere sig hurtigere. Dette hænger sammen med hvile-i-sig-selv-princippet. FVD: Konkurrenceredegørelsen fra 2003 forudsætter, at der er et effektiviseringspotentiale på 450 mio. kr. på vandforsyningsområdet. Samtidig påpeger redegørelsen, at de private vandforsyninger er effektive i deres drift, og at der ikke er væsentlige effektiviseringsgevinster at hente i den private sektor. FVD kan dokumentere, at de private vandværker drives yderst effektivt og i fuld overensstemmelse med vandforsyningslovens regler. De fleste opgaver er udliciterede således, at aftaler indgås på markedsvilkår. De udmeldte effektiviseringspotentialer er urealistiske, og kan ikke indfries af de enkelte vandværker. Mange private vandværker har ikke haft prisstigninger de seneste 10 år, hvilket i sig selv er en effektivisering. De private forbrugerejede vandforsyninger leverer Danmarks billigste drikkevand. Over de seneste 10 år er drikkevand fra private vandværker i gennemsnit steget fra 11,09 kr. til 12,59 kr., hvilket 8

9 svarer til en prisstigning på 1,50 kr. pr. m 3. Den procentvise stigning i de private vandforsyninger ligger på 13,6 pct. sammenlignet med 44 pct. på det kommunale drikkevand. Til oplysning har pristalsudviklingen i samme periode været på 19,6 pct. FRI: Manglende erfaring med driftsforhold hos kommercielle aktører i vandbranchen (andre end vandselskaber) begrænser mulighederne for såvel innovation som vækst og dermed eksport. Især eksportvinklen er vigtig, idet monopoliserede vandselskaber (forsyningspligt etc.) pr definition ikke har eksport som målsætning for sit økonomiske virke; men alene at sikre forsyningspligtleverancer til forbrugerne med modydelse i ikke-konkurrenceudsat pris for ydelsen. For at sikre en fornuftig videnbase hos kommercielle aktører sikres såvel innovation i vandsektorens værdikæde samt vækst i og eksport af vandsektorens samlede kompetencer. Der eksisterer i dag et skisma / en modstrid mellem statens effektiviserings krav og regeringens ønske om grøn omstilling, innovation og eksport i vandsektoren. Man får det man måler på, med de nuværende incitamentsstrukturer, rammer og lovgivning. Vandselskabernes prisloftmodel og styring af andre omkostninger skal indeholde en incitamentsstruktur at fremme og investere i innovation. Og hvis der ikke er et stærkt hjemmemarked, hvor ambitiøse innovative vandløsninger efterspørges, opnår man ikke en eksporterende vandsektor i Danmark. DI: En metode til øget effektivitet er at udlicitere/konkurenceudsætte driften af vand og spildevandsforsyninger. Forsyningssekretariatet: Effektiviseringspotentialet i sektoren vil kunne opnås hurtigere, hvis aktiviteterne var konkurrenceudsatte. Det er muligt at konkurrenceudsætte dele af selskabernes produktion. Eksempelvis vil det være muligt, at konkurrenceudsætte produktionen af vand og rensningen af spildevand. I den forbindelse vil selskaberne have et stærkt incitament til at konkurrenceudsætte disse aktiviteter eksempelvis gennem et udbud, hvis selskaberne måtte beholde den profit, som opstår, hvis udbuddet er mere effektivt end effektiviseringskravet. Selskaberne ville have et stærkt incitament til at effektivisere hurtigt, hvis selskaberne måtte udlodde den profit, der ville skabes, hvis selskaberne kunne effektivisere sig mere end det fastsatte effektiviseringskrav. FRI: Effektivitetsgevinst ved lovbundet krav om udlicitering af drift. 9

10 EMNE NR. 7 Finansiering contra afskrivning Prisloftet korrigeres bl.a. for omkostninger til investeringer jf. 5, stk. 1. i Bekendtgørelse om prisloftsregulering. Investeringerne afskrives i henhold til standardlevetiderne i pris- og levetidskataloget, jf. 10, stk. 2, 11, stk.2 og 12, stk. 2. For visse anlæg er standardlevetiden op til 100 år. For kommunegaranterede lån, skal afdragene på optagne lån imidlertid afvikles over max 25 år, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det gælder for hovedparten af vandselskabernes lån. Dette skal ses i lystet af kommuneaftalen for 2013, hvori det er aftalt at forlænge den kommunale lånegaranti til 40 år. Samspillet mellem lånemuligheder og aktivernes levetid skal undersøges. Vandsektorlovens understøtning af investerings- og fornyelsesbehov skal belyses. Vurdering af behov og mulighed for forskellige modeller for offentligt/private partnerskaber skal vurderes. 10

11 EMNE NR. 8 Forhold til anden lovgivning Kommunale sektorplaner er kun bindende for kommunen og ikke for dens borgere og virksomheder. Det fremgår af kommuneaftalen for 2013, at der i efteråret 2012 vil blive igangsat et analysearbejde af, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på spildevandsområdet. Kommunen skal i henhold til vandforsyningslovens 21 godkende, når der skal foretages udbygninger og større ændringer på et vandværk. Det skal belyses, hvilke muligheder kommunen har som myndighed for at forpligte vandselskabet til at følge kommunens sektorplaner, herunder hvilke mulige kommunen har som selskabsejer, for at forpligte selskabet til at følge sektorplaner. Det skal belyses, hvordan kommunens afvejning af et vandværks behov for udbygning i forhold til overholdelse af kvalitets- og miljøkrav hænger sammen med den økonomiske regulering. FVD: Kommunens vurdering udføres ud fra en afvejning af vandværkets behov og hvilke tiltag, der skal til for at overholde nødvendige kvalitets- og miljøkrav. Forsyningssekretariatet ser alene på den økonomiske side, når sekretariatet giver tilladelse til nye investeringer i forhold til prisloftet. Vandsektorloven kan på den måde bremse tiltag, der fremmer forsyningssikkerheden, da investeringsomkostninger skal indberettes til brug for beregning af prisloftet et år og otte måneder før omkostningerne kan indgå i et prisloft. Det er i strid med vandforsyningslovens intentioner om at sikre den nødvendige udvikling af vandforsyningen. Landbrug & Fødevarer: L& F mener, at sammenhængen mellem vandsektorloven og Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal belyses nærmere for så vidt angår det justerede betalingsprincip, fastsættelsen af særbidrag og den nuværende betalingsmodel med samme variabel afledningsbidrag pr. m 3 uafhængig af forbrugerens størrelse. FRI: Det er dog vigtigt, at der sikres helhedsorienteret vandplanlægning på tværs af myndigheder, selskaber, fagligheder og vandkredsløb. Alt vand tilhører det samme kredsløb og det kan ikke håndteres optimalt uden tværgående planlægning. Det skal samtidig understreges at sikring af sammenhæng og helhed i planlægning på vandområdet er helt afgørende, bl.a. af hensyn til de samfundsøkonomiske besparelser, der kan opnås ved 11

12 synergiløsninger på tværs af vandkredsløbet, hvor grundvand, natur og overfladevand, regnvand og afløb sammentænkes, specielt på klimatilpasningsområdet. P.t. har vi lovgivning der styrer vandplaner, handleplaner, klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner og vandforsyningsplaner samt nok en del mere, alt med hver sin planperiode og usynkron tilblivelse. Dette er ikke befordrende helhedstankegangen og en konsistent planlægning, der sikrer gode løsninger og samfundsøkonomiske løsninger. FRI: Som offentligretligt organ og som lovbestemt monopolvirksomhed, skal der gennemføres lovændring, der sikrer, at vandselskaber skal overholde den kommunale sektorlovgivning, idet det er kommunerne der som myndighed er ansvarlig for forsyningsplanlægning og fastlæggelse af miljømål (f.eks. klimatilpasninger) og overordnede samfundsorienterede servicemål. FRI foreslår en koordinering af de forskellige planer og deres tilblivelsestidspunkt, for at sikre en optimal og samfundsøkonomisk planlægning af hele vandområdet. 12

13 EMNE NR. 9 Finansiering af Forsyningssekretariatet og dets opgaver Forsyningssekretariatet mangler delvis finansiering, da antallet af vandselskaber omfattet af vandsektorloven er mindre end forventet. Vandselskaberne har mulighed for at rejse sag ved domstolene over Forsyningssekretariatets afgørelser om f.eks. prislofter. I Forsyningssekretariatets budget er der ikke indregnet omkostninger til advokater til den opgave. Den nuværende finansiering med ens kronebeløb pr. selskab uanset størrelse og baseret på et bestemt antal vandselskaber skal belyses. Det skal belyses, hvordan der kan tilvejebringes finansiering af Forsyningssekretariatets udgifter til evt. sagsomkostninger. Forsyningssekretariatet: Reglerne omkring selskabernes betaling til Forsyningssekretariatet er ufleksible med hensyn til antallet af regulerede selskaber. Forsyningssekretariatet har været underfinansieret siden starten af reguleringen, idet antallet af selskaber omfattet af vandsektorloven er mindre end forventet. Hertil vil de nuværende regler forværre finansieringsproblemet, idet antallet af regulerede selskaber forventes reduceret som følge af en konsolidering af sektoren. FVD: De kroner, der årligt skal betales til Forsyningssekretariatet, fordeles på et forholdsvis lille antal forbrugere igen med en højere vandpris til følge. Forsyningssekretariatet Der skal i reglerne for Forsyningssekretariatets finansiering være sikkerhed for, at Forsyningssekretariatet får dækket omkostningerne ved sine aktiviteter. 13

14 EMNE NR. 10 Forbrugerindflydelse I henhold til lovens 12 og Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal der vælges forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Fristen for valg er udskudt flere gange. Første valg skal senest være gennemført inden udgangen af Det skal undersøges, om mulighederne for forbrugerindflydelse kan komme til at fungere efter hensigten. Det skal også undersøges om virksomhedernes forbrugerinteresser kan blive tilstrækkelig tilgodeset. FVD: De private vandværker drives af frivillige bestyrelser, som er valgt af og blandt forbrugerne. Dette medfører lokalt engagement og ejerskab til forbrugernes egen vandforsyning. Forbrugerindflydelsen er stadfæstet i vandværkets vedtægter som godkendes af foreningens generalforsamling. Af vandværkernes vedtægter fremgår det, at alle medlemmer, som har betalt tilslutningsbidrag, kan deltage og har stemmeret, samt at ingen forbruger har fortrinsret frem for en anden uanset størrelsen af det indbetalte tilslutningsbidrag. Det kan således konstateres, at der er størst mulig forbrugerindflydelse i den private vandforsyning. FRI: Det skal tages i betragtning, at der findes to modpoler mht. forbrugerinteresser: Hvis forsyningen (vand, afløb, el, varme, affald) fungerer, er forbrugernes eneste interesse at få prisen ned. Hvis forsyningen ikke fungerer, skal den bringes til at fungere for enhver pris. Forbrugernes komfort- og forventningsniveau til forsyning er ultimativt højt. Dette skisma skal vandsektorloven sikre at vandselskaberne har mulighed for at håndtere. 14

15 EMNE NR. 11 Håndhævelse Efter prisloftbekendtgørelsens 34 kan bøder anvendes som straf for den, der undlader at indsende en række oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets beregning af prislofterne. Problemstillingen med at nogle selskaber ikke indsender de nødvendige oplysninger til Forsyningssekretariatets brug i fastsættelsen af prislofterne skal belyses. Forsyningssekretariatet: Reglerne omkring håndhævelse af, at selskaberne ikke indsender de nødvendige oplysninger kunne skærpes ved anvendelse af dagbøder. 15

16 EMNE NR. 12 Kommuners varetagelse af administrative opgaver Kommunerne kan i en overgangsperiode på tre år varetage visse administrative opgaver, såfremt vandselskabet i 2008 ikke leverede eller behandlede mere end 1 mio. m 3 vand, jf. Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber 2 og 3. Bestemmelsen ophæves den 1. januar Det skal belyses, om overgangsordningen for kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber har været tilstrækkelig, og vurderes om selskaberne er klar til at overtage opgaven. 16

17 EMNE NR. 13 Kontaktudvalget Der er i henhold til vandsektorlovens 24 nedsat et Kontaktudvalg, som består af DANVA, FVD, KL, DI, Forbrugerrådet, Landbrug & Fødevarer, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KTC, Dansk Miljøteknologi, FRI, DN, Skatteministeriet og Miljøministeriet. Udvalget har bl.a. til opgave at følge udviklingen i vandsektorens effektivitet og kan rådgive om udviklingen i effektivitet, teknologi, natur og miljøforhold og kvalitetsmål. Kontaktudvalgets rolle skal beskrives og vurderes. FRI: Kontaktudvalgets rolle skal udvides til også at være kontrollerende og rådgivende organ vedr. emner som konkurrence, samarbejde, eksport, internationalisering m.v. 17

18 EMNE NR. 14 Miljømål og servicemål For at sikre vandsektorlovens formål om en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, fremgår det af bemærkninger til vandsektorlovens 8, at Forsyningssekretariatet ved fastsættelse af et vandselskabs prisloft skal tage hensyn til omkostninger relateret til miljømål og servicemål. Da loven og forarbejderne til loven ikke er særligt præcise mht. miljø- og servicemål har der været en del usikkerhed herom. En ændring af vandsektorloven den 18/ og den kommende bekendtgørelse om miljømål og servicemål vil gøre det lettere for selskaberne at søge tillæg til miljø- og servicemål. Det skal vurderes, om vandsektorloven og forvaltningen heraf sikrer en vand- og spildevandsforsyning af høj miljømæssig kvalitet. Det skal vurderes, om rammebetingelserne er tilstrækkelige til at foretage nye innovative løsninger til forbedringer i klimasikring, miljø og service. Beslutningskompetencerne for vedtagelse af miljømål og servicemål skal beskrives, og evt. behov for justeringer skal vurderes. Det skal vurderes, om der er behov for at kommunerne, kan beslutte at miljømål og servicemål skal udføres af andre end vandselskabet, men stadig takstfinansieres af vandselskabet. FVD: De nye regler om miljø- og servicemål gør det muligt at lægge udgifter til miljøforbedringer til prisloftet uden krav om effektiviseringer. Det er for så vidt positivt, at der bliver mulighed for at investere i miljøforbedringer. Reglerne er dog udtryk for endnu en lappeløsning på nogle bureaukratiske regler, der er uhensigtsmæssige, og som forvaltes alt for stift. Ordningen giver en skævvridning i forhold til den almindelige drift, hvor miljøhensyn bør indgå løbende. Den giver også incitament til, at vandværkerne tænker kreativt og formulerer almindelige driftsopgaver og investeringer som miljø- og servicemål. Det burde ikke være nødvendigt at skulle igennem en sådan øvelse for at investere i miljøforbedringer, som bør indgå som en naturlig del af driften. FRI Det skal bemærkes at det er vigtigt at adskille sektorplanlægningen fra en teknisk planlægning af f.eks. spildevandsindsatsen. Sektorplanen er kommunens strategiske målbeskrivelse for kommunens vision omkring vandforsyning og spildvandshåndtering af behov for borgere, virksomheder og erhverv, med en tidsplan for sikring af dette behov, på overordnet niveau. Den tekniske spildevandsplan er vandselskabets praktiske og taktiske plan for effektuering af den kommunale sektorplan for vandforsyning og spildevand. 18

19 Med hensyn til miljø- og servicemål kan der udarbejdes en dynamisk liste over konkrete og specifikke emner som forsyningsselskaberne kan forvente at kunne finansiere som Miljø- og Servicemål. FRI: Der er behov for vurdering af om miljømål, herunder alle klimatilpasningsmål, og overordnede servicemål skal fastlægges af planmyndigheden; hvorimod forbrugerorienterede kvalitetsmål som særlige servicemål i det enkelte vandselskab evt. kan besluttes i vandselskaber. 19

20 EMNE NR. 15 Prisloftsfastsættelse Der skal ifølge Kapitel 2 i Bekendtgørelse om prisloftsregulering fastsættes et prisloft for hvert år, baseret på forrige års prisloft med en række reguleringer. Efter bemærkningerne til vandsektorlovens 8 nævnes de første års prislofter, men bemærkningerne forhindrer ikke, at der fastsættes flerårige prislofter, når de første års prislofter er fastlagt. De nærmere regler skal ifølge lovens 8 fastsættes i en bekendtgørelse. Forligskredsen drøfter pt. en afbureaukratisering for de mindre vandforsyninger, som vil kunne mindske problemstillingen. Fordele og ulemper ved et-årige prislofter skal belyses. Længere perioder med kendte prisloftsrammer vil kunne medvirke til at sikre større stabilitet i reguleringen og dermed bedre tid til f.eks. at tilrettelægge effektiviseringstiltag, men vil på den anden side umiddelbart gøre hurtig implementering af nye tiltag vanskeligere. FRI Der eksisterer i dag et skisma / en modstrid mellem statens effektiviserings krav og regeringens ønske om grøn omstilling, innovation og eksport i vandsektoren. Man får det man måler på, med de nuværende incitamentsstrukturer, rammer og lovgivning. Vandselskabernes prisloftmodel og styring af andre omkostninger skal indeholde en incitamentsstruktur at fremme og investere i innovation. Og hvis der ikke er et stærkt hjemmemarked, hvor ambitiøse innovative vandløsninger efterspørges, opnår man ikke en eksporterende vandsektor i Danmark. 20

21 EMNE NR. 16 Procesorienteret benchmarking Selskaberne skal i henhold til vandsektorlovens 5 udføre procesorienteret benchmarking. Resultatet skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. Det skal vurderes om den procesorienterede benchmarking kan identificere hvor i det enkelte selskabs proces, at der er effektiviseringer at hente. Forsyningssekretariatet: Det er vigtigt, at selskaberne udfører procesorienteret benchmarking for, at effektiviseringspotentialet i sektoren kan indfries hurtigt og effektivt. Forsyningssekretariatet har modtaget en del henvendelser om, at den procesorienterede benchmarking i dens nuværende form ikke fungerer efter hensigten. FRI: Vandselskabers ingeniørlønninger ligger generelt % over lønniveauet hos rådgivende ingeniører, hvilket finansieres af forbrugernes vandafgifter og mindsker effektivisering og besparelser på vandsektorområdet. Resultatet er vanskeligheder med at rekruttere vandingeniører i kommercielle virksomheder, og dermed mindskes væksten i kommercielle, og herunder især små og mellemstore, virksomheder og eksporten. Forholdet er undersøgt i FRI på Ida Aukens opfordring; der er aktuelt mangel på vandingeniører (ca. 60 ubesatte stillinger i foråret 2012) og dette medfører væksttab på 37 mio.kr./år, heraf 15. mio kr. i eksport/år. Forholdet forværres når op mode 40 % af de kommunale ingeniører går på pension indenfor de næste 5 år. Forsyningssekretariatet: Det vil være hensigtsmæssigt, at Naturstyrelsen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som belyser, hvordan selskaberne oplever, den procesorienterede benchmarking fungerer i praksis. Det ville lette selskabernes udførelse af den procesorienterede benchmarking, hvis der var klare regler om hvilke aktiviteter et selskab skulle udføre i forbindelse med den procesorienterede benchmarking. Eksempelvis kunne vandsektorloven henvise til en vejledning i procesorienteret benchmarking, som beskriver hvilke aktiviteter en sådan omfatter. FRI: Det bør sikres at lønforhold indgår i den procesorienterede benchmarkingfor at sikre sektorens effektiviseringsgevinst. 21

Kravspecifikation til opgaven

Kravspecifikation til opgaven NOTAT Bilag 1 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. Torkil, BoJen Den 15. februar 2013 Kravspecifikation til opgaven Evaluering af vandsektorloven Formål Det overordnede formål

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

En mere effektiv vandsektor

En mere effektiv vandsektor En mere effektiv vandsektor - Vækst, effektivisering og udvikling. v. Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Kort om DANVA Brancheforening

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Verdo Vand A/S Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0662 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere