Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark"

Transkript

1 Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde de overordnede mål for den kommende telepolitik. I den forbindelse blev der også fastlagt en række politiske målsætninger for den samlede frekvenspolitik og lovgivning. Den 7. oktober 1999 blev tillægsaftalen Nye frekvenspolitiske initiativer indgået. Denne fastlagde retningslinier for, hvordan tildeling af frekvenser til bestemte formål skulle ske. Initiativerne i aftalen er gennemført. Den 28. april 2000 blev der indgået en tillægsaftale, der supplerer aftalen af 7. oktober Ifølge tillægsaftalen er der enighed om at afprøve auktionsmodellen i forbindelse med tildeling af radiofrekvenser til 3. generations mobilnet (UMTS). I forlængelse heraf blev der den 23. maj 2000 indgået en aftale, hvoraf det fremgår, at der senest ved auktionens afslutning skal optages forhandlinger om provenuets anvendelse. Derudover blev der den 12. marts 2002 indgået aftale om udmøntning af UMTS-provenuet for 2002, den 4. november 2002 blev der indgået aftale om udmøntning af UMTS-provenuet for og den 26. oktober 2005 blev der indgået aftale om udmøntning af UMTS-provenuet for Tendenser i markedet i dag I de kommende år forventes en stigning i den samlede efterspørgsel efter radiofrekvenser, og der vil være mange nye teknologier, der konkurrerer om adgang til de samme frekvenser. Den traditionelle skelnen mellem forskellige kategorier af tjenester, f.eks. datatjenester, telefoni og radio/tv, fremstår ikke længere klar, grundet den tiltagende konvergens mellem tjenesterne. På længere sigt forventes det desuden, at der vil fremkomme et antal nye teknologier, som kan levere de samme tjenester, men som samtidig er fleksible med hensyn til, hvilke frekvenser de anvender. Der forventes således en stigende efterspørgsel efter teknologineutrale tilladelser, hvor tilladelsesindehaver bestemmer, hvilke teknologier frekvenserne skal anvendes til. Samtidig stiller en hurtig teknologisk udvikling store krav til, at frekvenser kan stilles til rådighed for markedet hurtigt. Disse tendenser betyder, at man i fremtiden vil se en situation, hvor radiofrekvenser i stigende grad vil blive knappe, knaphed ikke kan forudsiges for bestemte frekvensbånd, og hvor det vil blive stadig vanskeligere for IT- og Telestyrelsen at prioritere, hvilke teknologier og tjenester der skal kunne anvendes i bestemte frekvensbånd. 3 Udfordringerne i forhold til frekvensadministrationen Der er i dag en lang række af tilladelser, der ikke er teknologineutrale, og som stiller krav om anvendelsen af en bestemt teknologi. Endvidere kan det være en tidskrævende proces at udstede tilladelser, særligt hvis der er tale om frekvensknaphed. Dette harmonerer dårligt med tendenserne i markedet, hvor der stilles større ønsker om teknologineutralitet, muligheder for at opdele tilladelser og hurtig adgang til frekvenser. Der er således tale om, at tendenserne i markedet i forhold til anvendelsen af frekvenser og ønskerne til den fremtidige anvendelse af frekvenser skaber en række udfordringer i forhold til den nuværende 1 af 6

2 frekvensadministration, idet det kan være vanskeligt at udstede tilladelser så hurtigt, som markedet ønsker det, og da en række tilladelser stiller krav om anvendelse af bestemte teknologier. Samtidig kan kravene i forhold til overdragelse af tilladelser også virke begrænsende i forhold til udviklingen. En adressering af disse udfordringer er nødvendig for at skabe gode betingelserne for vækst og innovation. Anvendelse af markedsmekanismer til allokering og tildeling af radiofrekvenser betyder, at det bliver markedet frem for IT- og Telestyrelsen der har den afgørende rolle i at afgøre, hvem der anvender radiofrekvenser og til hvilke formål. Det er vurderingen, at der vil være en række gevinster forbundet med et sådant skift i frekvensadministrationen. Det vurderes, at hvis tildelingsprocessen strømlignes, muligheden for frekvenshandel øges, og anvendelsen af frekvenser liberaliseres vil der kunne tilvejebringes væsentlige velfærdsgevinster som følge af hurtigere introduktion af nye tjenester. I en rapport udarbejdet for IT- og Telestyrelsen skønnes velfærdsgevinsterne ved indførelse af frekvenshandel at være i størrelsesorden ca. 100 mio. kr. pr. år. Hvis der samtidig indføres frekvensliberalisering, skønnes velfærdsgevinsterne samlet at udgøre i størrelsesorden ca. 1 mia. kr. pr. år. Endelig kan gevinsterne øges yderligere, hvis frekvenshandel og frekvensliberalisering indføres på europæisk plan, idet de samlede velfærdsgevinster i givet fald skønnes at kunne andrage op til ca. 1,2 mia. kr. pr. år. 4 De fremtidige initiativer Udover de nedenfor nævnte initiativer skal frekvenspolitikken og -lovgivningen fortsat, som det fremgår af den politiske aftale af 8. september 1999, have som overordnet mål at sikre det billigste, mest varierede og bredest mulige udbud af kommunikationsmuligheder til flest mulige brugere. Hvis der er modstrid mellem bredere samfundsmæssige målsætninger som for eksempel sikring af nød- og sikkerhedstjenester, public service m.v., og fremme af konkurrence, frekvenseffektivitet m.v., bør de overordnede samfundsmæssige mål have forrang. Hvor der er behov for en indbyrdes prioritering af fremme af reel konkurrence og frekvenseffektivitet, skal der lægges størst vægt på at fremme konkurrence, medmindre frekvensressourcerne til den pågældende type af tjenester er så begrænsede, at tjenesten ikke kan udbydes til alle interesserede brugere. Heri ligger også, at tjenesten skal kunne udbydes med de funktionaliteter, som brugerne efterspørger, og at en prioritering af konkurrencehensynet ikke må føre til en væsentlig fordyrelse af tjenesten, som ikke er i brugernes interesse På baggrund af de ovenfor skitserede tendenser og udfordringer samt ikke mindst de potentielle velfærdsgevinster er der enighed om, at nedenstående skal danne rammerne for den fremtidige frekvensregulering i Danmark. 4.1 Adgangen til handel med frekvenstilladelser udvides Frekvensloven tillader fuld overdragelse af eksisterende tilladelser med IT- og Telestyrelsens forudgående godkendelse. Dette omfatter overdragelse af ejerskab for et selskab, som er indehaver af en tilladelse, f.eks. en mobiloperatør. Leasing, lån og leje af frekvenstilladelser er også tilladt. De nuværende muligheder for handel med frekvenstilladelser kan imidlertid forbedres ved at introducere et nyt overordnet regelsæt, der klart afstikker, hvilke typer af handler der er tilladt og proceduren for at indgå en handel. Det er også relevant at overveje andre typer af overdragelser, ligesom opdeling af tilladelser skal overvejes. Opdeling vil gøre det muligt for tilladelsesindehavere at opdele og overdrage dele af tilladelserne, f.eks. nogle af de tildelte frekvensblokke eller brugsrettigheder, som dækker bestemte geografiske områder. 2 af 6

3 Dette vil have den fordel, at det overlades til markedet i stedet for IT- og Telestyrelsen at bestemme, hvorledes frekvensspektret bedst opdeles i individuelle tilladelser, og om opdelingen burde ændre sig over tid. Der er enighed om, at der skal skabes yderligere adgang til at handle med frekvenstilladelser. I den forbindelse skal det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at tillade andre typer af overdragelser. Det skal også overvejes, om der skal skabes mulighed for, at tilladelser kan opdeles. Selvom der skabes mulighed for yderligere adgang til at handle med frekvenstilladelser eller dele heraf, er det fortsat nødvendigt at sikre fremme af konkurrencen. Dette skal ske ved, at det sikres, at yderligere adgang til handel med frekvenser ikke må skabe en sådan koncentration i markedet, at det er til skade for konkurrencen. 4.2 Liberalisering af frekvensanvendelse I dag er der i en lang række af de udstedte tilladelser krav om anvendelsen af en bestemt teknologi. Tilsvarende stiller frekvensplanen også krav til anvendelsen af en række frekvensbånd. Det følger imidlertid også af det frekvenspolitiske rammemandat, at IT- og Telestyrelsen skal udstede teknologineutrale tilladelser, hvor det er muligt, og at IT- og Telestyrelsen skal give plads til så meget fleksibilitet som muligt i tildelingen af frekvenser til bestemte tjenester i frekvensplanen. Der vil imidlertid være fordele forbundet med at tillade en yderligere liberalisering af frekvensanvendelsen i Danmark, da det bliver muligt at lancere nye innovative tjenester baseret på frekvenstilladelser, som allerede er på markedet, frem for gennem mere tidskrævende offentlige tildelingsprocesser. Samtidig overlades det til markedet at beslutte, hvilken anvendelse af frekvensbåndene der er mest hensigtsmæssig. Der er enighed om, at der skal ske en øget liberalisering af frekvensanvendelse i Danmark. I den forbindelse skal det undersøges nærmere, hvordan indførelse af liberalisering af frekvensanvendelse kan ske så hensigtsmæssigt som muligt. Det skal således sikres, at der ikke opstår problemer i markedet, ligesom det skal sikres, at der ikke opstår uhensigtsmæssigheder for eksisterende tilladelsesindehavere. 4.3 Revision af metoderne for tildeling af frekvenstilladelser Efter frekvensloven kan IT- og Telestyrelsen kun udstede tilladelser på grundlag af en auktion eller offentlig udbud, hvis de pågældende frekvenser er knappe, således som dette defineres i frekvensloven. Frekvensknaphed afhænger af efterspørgslen efter givne frekvenser. Efterspørgslen ændrer sig imidlertid hurtigt og er vanskelig for IT- og Telestyrelsen at vurdere på en pålidelig måde. Når frekvenser er knappe, burde anvendelse af en auktion normalt sikre, at radiofrekvenser tildeles de brugere, som kan skabe mest værdi på grundlag af adgangen til frekvenserne. Frekvensloven kræver dog, at IT- og Telestyrelsen tager både offentligt udbud (skønhedskonkurrence) og auktion i betragtning, når der er frekvensknaphed. De eksisterende metoder for tildeling af frekvenstilladelser kan i visse situationer betyde, at der kan gå lang tid fra, frekvenser er ledige, til disse tildeles. Der synes at være mindst tre tiltag, som kunne hjælpe til en strømlining af de danske processer for tildeling af frekvenser: - Hvis efterspørgslen efter frekvenser er behæftet med usikkerhed, kan en præcis vurdering af efterspørgslen i de fleste kommercielle frekvensbånd opnås ved at invitere interesserede parter til at 3 af 6

4 afgive en bindende ansøgning ledsaget af et depositum. De bindende ansøgninger ville herefter danne baggrund for vurdering af efterspørgsel. - Hvor det kan antages, at efterspørgslen sandsynligvis vil overstige udbuddet af frekvenser, eller hvor eksisterende operatører måske ville have en fordel, kan det være fordelagtigt at springe en formel evaluering af efterspørgslen over og gå direkte til en auktion eller i relevante tilfælde udbud (skønhedskonkurrence). - IT- og Telestyrelsen kunne gennemgå og offentliggøre en oversigt over de frekvenser, som bliver til rådighed for fremtidig tildeling i Danmark for at fremme opmærksomheden omkring tilgængelig frekvensressourcer og dermed hvilke forretningsmuligheder, der vil være for trådløse tjenester. Der er enighed om, at der skal ske en revidering af metoderne for tildeling af frekvenstilladelser med henblik på at sikre, at frekvenser kan tildeles så hurtigt som muligt. Der skal dog fortsat sikres en tilstrækkelig politisk forankring i forbindelse med tildelingen af frekvenser for eksempel med henblik på at sikre samfundsmæssige prioriteter. 4.4 Gradvis overgang til nyt system I det frekvenspolitiske rammemandat er fastsat de politiske rammer inden for hvilke, IT- og Telestyrelsen skal forberede, træffe og gennemføre beslutninger på radiofrekvensområdet. På baggrund af bl.a. rammemandatet og en række internationale beslutninger har IT- og Telestyrelsen udarbejdet en frekvensplan, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilke tjenester der er er tilladt i de forskellige frekvensbånd. Liberalisering vil stille IT- og Telestyrelsen over for nogle praktiske udfordringer med hensyn til håndtering af vilkår med henblik på sikring af sameksistens f.eks. mellem brugere i det samme frekvensbånd. Liberalisering rejser også andre spørgsmål, f.eks. om de økonomiske gevinster eller tab, som de eksisterende tilladelsesindehavere kan opleve. Overgangen til en liberaliseret frekvensanvendelse kan f.eks. håndteres ved, at IT- og Telestyrelsen gennemgår mulighederne for liberalisering af frekvensspektret bånd for bånd. På grundlag af en sådan gennemgang kan IT- og Telestyrelsen offentliggøre en liste over specifikke frekvensbånd, hvor IT- og Telestyrelsen vil behandle ansøgninger fra eksisterende tilladelsesindehavere om ændring af frekvensanvendelse fra sag til sag. En sådan liste kan imidlertid også danne grundlag for, at der træffes beslutning om, hvilke frekvensbånd der skal liberaliseres hvornår, således at alle udstedte tilladelser i de pågældende frekvensbånd liberaliseres på en gang. Der er enighed om, at der skal ske en gradvis overgang til et liberaliseret system, og at det skal undersøges nærmere, hvordan den gradvise overgang kan håndteres bedst muligt. 4 af 6

5 4.5 Særlige samfundsmæssige hensyn En række samfundsmæssige hensyn kan tale for, at man ikke tillader en fuldt ud markedsbaseret frekvensadministration. Det betyder blandt andet, at frekvenser, der i frekvensplanen er afsat til radio- og tv-formål, principielt ikke omfattes af de nye principper. Eksempelvis vil det af mediepolitiske hensyn (ønsker til omfang og typer af indhold af radio/tv-udbud i Danmark, særlige hensyn til public service samt lokal radio og tv mv.) være nødvendigt at undtage sendemuligheder hertil fra adgangen til fri handel med frekvenser m.v. Hensynet til adgang til overdragelse af tilladelser m.v. er således allerede i tilstrækkeligt omfang tilgodeset i de gældende regler på radio- og tv-området. Der kan også være andre samfundsmæssige hensyn f.eks. i forhold til forsvar eller nød- og beredskab, der tilsiger, at man ikke tillader en fuldstændig markedsbaseret frekvensadministration. Der er enighed om, at samfundsmæssige hensyn, herunder mediepolitiske hensyn, fx public service forpligtelser, sikres, uanset at dette kan betyde en begrænsning i anvendelsen af markedsbaseret frekvensadministration og dermed en reduktion i den potentielle velfærdsgevinst. Eventuel hel eller delvis anvendelse af de nye principper for frekvensadministration for frekvenser afsat til radio- og tv-formål i frekvensplanen eller for frekvenser i andre frekvensbånd, som ønskes anvendt til radio- og tv-formål, vil i givet fald først ske efter nærmere drøftelse med - og tilslutning fra - kulturministeren og partierne bag den mediepolitiske aftale for Fortsat fremme af konkurrence Det er i dag i medfør af frekvensloven tilladt at overdrage tilladelser, hvis hele tilladelsen overdrages. Dette forudsætter dog IT- og Telestyrelsens forudgående godkendelse. Dette gælder både i forbindelse med direkte overdragelser af tilladelser eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor også de tilladelser, virksomheden er indehaver af, overdrages. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens vurdering af, om en overdragelse skal godkendes, skal det bl.a. vurderes, om der sker en uhensigtsmæssig koncentration af konkurrencen på det relevante marked. Der findes således i det eksisterende system en forudgående sikring af konkurrencen. Der er enighed om, at det i forbindelse med en ny frekvensregulering fortsat er nødvendigt med initiativer til at sikre, at adgang til handel med frekvenser ikke skaber en sådan koncentration i markedet, at det er til skade for konkurrencen Det vil imidlertid afhænge af den konkrete udformning af reglerne og principperne for den ny regulering, hvordan konkurrencen på markedet sikres bedst muligt. På et liberaliseret marked, hvor der er fri adgang til at handle med tilladelser, vil markedet i vidt omfang kunne sikre konkurrencen. Samtidig kan det i nogen situationer virke hæmmende i forhold til innovation, hvis overdragelser af tilladelser skal godkendes, forud for en overdragelse kan gennemføres. Der er enighed om, at det skal undersøges, om konkurrence kan sikres i fornødent omfang uden en forudgående kontrol i forbindelse med overdragelse af tilladelser. 4.7 Fortsat sikring af den politiske forankring Frekvensadministrationen er i dag politisk forankret i bekendtgørelsen om det frekvenspolitiske rammemandat, der angiver de overordnede retningslinier for IT- og Telestyrelsens administration. Ved tildeling af frekvenstilladelser er der, særligt når der er tale om eftertragtede frekvenser, en række administrative og politiske vurderinger af tildelingsmetoden, som involverer forligskreds, minister og styrelse. 5 af 6

6 Der er enighed om, at den politiske forankring også fremover skal sikres. I den forbindelse findes der i en konsulentrapport udarbejdet for IT- og Telestyrelsen en række forslag til, hvordan IT- og Telestyrelsens kompetencer kunne være i fremtiden. Med henblik på at opnå en hurtigere sagsbehandling og dermed hurtigere introduktion af nye teknologier og tjenester og dermed en større potentiel samfundsgevinst kan det være hensigtsmæssigt, at IT- og Telestyrelsen gives visse yderligere kompetencer, f.eks. således at IT- og Telestyrelsen får beføjelser til at vælge tildelingsmetode samt format for tildelingsmetoden Alt inden for rammerne af politisk fastsatte retningslinier og kriterier. Det er samtidig et grundlæggende princip for frekvensadministrationen, at målsætninger og køreplaner for større konkrete frekvensinitiativer forudsættes drøftet forud i forligskredsen. Der er enighed om, at frekvensadministrationen fortsat skal være politisk forankret i en række retningslinier f.eks. i et rammemandat men således, at IT- og Telestyrelsens beføjelser øges til inden for disse rammer at vælge tildelingsmetode samt format for tildelingsmetoden på grundlag af politisk fastsatte kriterier. 5 Opsamling 5.1 Forudset behov for ændringer De aftalte initiativer vil skulle indarbejdes i en ny frekvenslov med tilhørende bekendtgørelser. For så vidt angår den konkrete udmøntning af reguleringen, vil denne blive drøftet nærmere mellem forligsparterne på grundlag af de konkrete lov- og bekendtgørelsesudkast. 5.2 Tidsplan Der forventes fremsat et lovforslag i oktober 2008 med henblik på ikrafttræden 1. januar af 6

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 23. april 2008. Nr. 272. Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere