Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca Mødested: AquaDjurs as.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS (pkt ) - Inger Kirstine Andersen, IKS - Bjarne Bøhl Pedersen, BBP - Max Varnum Pedersen, MVP - Brian Pedersen, BPD Øvrige - Kitsie Lund, KML (adm. chef), pkt Ulrik Christensen, ULC (tekn. Chef), pkt og Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud: - Jørgen Vest Rasmussen, JVR - Helle Plougmann, HP - Allan Stig Helgren Jensen, ASHJ Dagorden 06.1 Strategisk udvikling; succeskriterier 06.2 Takster og priser Budget Anlægsplan Administrationspraksis tilslutningsbidrag og tilbagebetaling 06.6 Administrationspraksis restancer 06.7 Meddelelser fra formanden 06.8 Meddelelser fra direktionen 06.9 Eventuelt. Dagsordenens punkt 06.3 blev af praktiske hensyn drøftet før punkt

2 06.1 Strategisk udvikling, succeskriterier Bestyrelsen har på og i forlængelse af bestyrelsesmøde nr. 05/2014 arbejdet med selskabets succeskriterier og differentieringsparametre. Bestyrelsen er generelt tilfredse med den lagte linje og prioriteringerne i AquaDjurs as, idet der i øvrigt henvises til sagens bilag. Folkesundhed og forsyningssikkerhed har højeste prioritet, mens ambitionerne i forhold til parametrene kundetilfredshed og serviceniveau samt energiforbrug og priser fremadrettet øges. Der skal i 2015 ske en revision af strategiplanen for AquaDjurs as, hvor succeskriterier og differentieringsparametre indgår som naturlige elementer oplæg til drejebog for revisionen indgår som bilag til sagen. Notat; Succeskriterier og differentieringsparametre AquaDjurs as. Strategiplan 2020, drejebog revision. Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer konklusionerne i forhold til selskabets succeskriterier og differentieringsparametre samt godkender drejebogen for revision af strategiplanen for AquaDjurs as. Bestyrelsen tog notat om succeskriterier og drejebog for revision af strategiplan til efterretning, og materialet indgår således i det fremadrettede grundlag for strategiplanarbejdet i AquaDjurs as Takster og priser 2015 Vandselskabets bestyrelse skal én gang årligt fastsætte takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af vand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområde. Norddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte prislofter. Centrale elementer i forhold til takster og priser er driftsudgifter og anlægsinvesteringer, hvorfor dagsordenens punkt 06.2, 06.3 og 06.4 hænger sammen. 2

3 Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde nr. 05/2014 drøftet principperne for den fremadrettede takststrategi. Overordnet er udgangspunktet: - At det reducerede omkostningsniveau i AquaDjurs as fremadrettet ud myndes via nedsættelse af taksterne for vand og spildevand, fremfor ekstraordinære afdrag på eksisterende lån der hidtil har været udgangspunktet. - At finansiering af anlægsaktiviteter baseres på takstfinansiering kombineret med låneoptagning i nødvendigt omfang (eksempelvis til nyanlæg). Prognosen for den fremadrettede takstudvikling udarbejdes ved brug af selskabets langsigtede budgetmodel, idet forudsætningerne løbende tilpasses de faktiske forhold, herunder konsekvenser af lovændringer etc. Gennemførte effektiviseringer og omstruktureringer samt forventningerne til de fremadrettede investeringsniveauer sikrer selskabet råderum i forhold til den fremadrettede udvikling. Budgetanalyserne viser, at taksterne for såvel vand som spildevand kan nedsættes over de kommende år, idet takten / størrelsen afhænger af hvor stor en andel af anlægsaktiviteterne der finasieres via lån. Vandforsyning Takststrategien for 2015, udarbejdet på basis af budgetmodellen, tager afsæt i, at den vaiable takst nedsættes med 1 krone pr. kubikmenter, idet prisen således svarer til selskabets prisloft. Øvrige priser pristalsreguleres. Der er ikke forudsat lånefinansiering af anlægsaktiviteter. I prognoserne for de kommende år er indarbejdet etablering af et nyt vandværk i regi af Vandsamarbejde Vest. AquaDjurs as køber fra 2018 således vandet herfra relateret til forsyningsområderne under Lystrup Strand / Nørager samt Tøjstrupvejens Vandværk i Allingåbro. Driften af vandværket i Udbyhøj fortsætter uændret. Budgetprognose og nøgletalsoversigt, Vandforsyning. Spildevandsforsyning Med afsæt i budgetmodellen er der udarbejdet to scenarier til brug som grundlag for fastlæggelse af takststrategien for 2015: 1. Uændret spildevandstakst. 2. Nedsat spildevandstakst. 3

4 Investeringsniveauet falder over de kommende år fra DKK. 35 mio. til 25 mio., hvilket alt andet lige giver råderum i forhold til takstudviklingen. Et alternativ til fastholdelse af taksten i 2015 vil derfor være en takstnedsættelse, kombineret med optagelse af et langfristet lån til delvis finansiering af investeringerne og herunder styrkelse af selskabets likviditet jf. dagsordenes punkt Scenarie 1 tager afsæt i fastholdelse af spildevandstaksten for 2015, mens scenarier 2 baseres på nedsættelse af spildevandstaksten med 2 kr. pr kubikmeter kombineret med optagelse af lån. : Budgetprognose og nøgletalsoversigt, Spildevandsforsyning (scenarie 2). Øvrige ydelser Øvrige ydelser omfatter: - Modtagelse og behandling af slam og fedt. - Entreprenørydelser. Takterne for modtagelse af slam og fedt pristalsreguleres for ydelser der ikke følger prisen for det variable vandafledningsbidag, mens takster for entreprenørydelser fastholdes uændret. Direktionen indstiller at bestyrelsen drøftet sagen, og træffer beslutning i forhold til takststrategi og takster for 2015 for henholdsvis vandforsyning, spildevandsforsyning samt øvrige ydelser. Såfremt der skal optages lån (spildevandsscenarie 2) bemyndiges formand og direktør til at igangsætte nødvendige tiltag. Bestyrelsen godkendte taksterne for 2015: - Vandforsyning; den variable takst nedsættes med 1 krone pr. kubikmeter, mens øvrige takster pristalsreguleres. - Spildevandsforsyning; den variable takst nedsættes med 2 kroner pr. kubikmeter, mens øvrige takster pristalsreguleres. - Øvrige ydelser; Takster for modtagelse af slam og fedt pristalsreguleres for ydelser der ikke følger prisen for det variable vandafledningsbidrag, mens takster for entreprenørydelser fastholdes uændret. Som led i øget gennemsigtelighed og ligebehandling ændres lovgivningen i forhold til betaling af særbidrag fra Ændringerne indarbejdes i betalingsvedtægten til behandling på næste bestyrelsesmøde og efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen. 4

5 06.3 Budget 2015 I henhold til forretningsordenen godkender bestyrelsen en gang årligt budgettet for det kommende år. Opfølgning sker kvartalsvis. Vandselskaberne er naturlige monopoler, der fungerer efter hvile i sig selv princippet, og reguleret efter centrale prislofter fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Driftsomkostningerne i AquaDjurs as (spildevand), dvs. omkostninger til produktion, distribution og administration, er i perioden reduceret med omkring DKK. 12 mio., svarende til et fald på 33 %. Fra DKK. 37 mio. i 2011 til forventelig omkring 25 mio. i 2014 (prisloft-driftsudgifter, dvs. beløb eksklusive afskrivninger, finansielle udgifter samt 1:1 omkostninger). Centrale effektiviseringskrav vil dog også fremadrettet være en del af dagsordenen, idet de centrale prislofter opererer med prisloft-driftsudgifter på omkring DKK. 22 mio., jf. prisloftafgørelsen for spildevand Driftsbudget 2015 for spildevand er udarbejdet med afsæt i realiserede effektiviseringer og driftsudgifter 2013 /14 samt et budgetværn på små 5 %, modsat tidligere praksis med budgettering ud fra de centrale prislofter. Det bemærkes, at vedlagt budget 2015 for spildevand er baseret på scenarie 1, jf. dagsordenens punkt Driftsbudget 2015 for vand er udarbejdet med afsæt i prisloftet og ikke realiserede driftsudgifter 2013 / 14. Over- og underdækning samt likviditet Hvile i sig selv princippet betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over tid. Reguleringen sker via de centrale prislofter i form af en over- eller underdækning, som følge af at de i året opkrævede takster ligger over eller under de samlende omkostninger for selskabet. Reguleringen sker som udgangspunkt med 2 års forskydning, hvorefter muligheden for opkrævning af underdækning bortfalder (for underdækninger i 2013 er fristen dog forlænget til 2017). Jf. årsregnskabet udgør underdækningen i AquaDjurs as i 2013 omkring DKK. 15 mio. Et beløb der jf. prisloftet kan opkræves via højere takster, men som bestyrelsen hidtil har besluttet ikke at opkræve, da der ikke har været behov herfor. Likviditeten i AquaDjurs as er påvirket af selskabets underdækning og herunder større anlægsinvesteringer end indregnet i takstgrundlaget, finansieret via bl.a. ekstraordinære effektiviseringer. Likviditeten er således i perioder af året negativ. Jf. lånebekendtgørelsen skal skal der optages lån til udligning heraf (uden krav til minimumsløbetid). 5

6 Styrkelse af likviditeten kan enten ske ved optagelse af et traditionelt langfristet lån eller ved aktiv brug af selskabets kreditaftale, svarende til et variabelt forrentet lån. AquaDjurs as har via selskabets daglige bankforbindelse en kreditaftale på DKK. 25 mio.; DKK. 5 mio. er relateret til drift og må alene anvendes hertil, mens de resterende DKK. 20 mio. betragtes som et bevilliget variabelt forrentet lån. Brug af kreditaftalen fordrer en strammere styring, end styrkelse af kassekreditten via optagelse af et langfristet lån, men er økonomisk set den billigste løsning for AquaDjurs as. Budget 2015 (scenarie 1). Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2015, med korrespondance til beslutning jf. dagsordenes punkt Bestyrelsen godkendte budget 2015, idet der tages afsæt i scenarier 2 med en takstnedsættelse for spildevand på 2 kroner pr. kubikmeter og kombineret med låneoptag (formand og direktør bemyndiges til at iværksætte nødvendige tiltag i forbindelse hermed). Tilrettet budget udsendes sammen med mødereferatet Anlægsplan 2015 Bestyrelsen godkender anlægsplanens hovedelementer med tilhørende budgetrammer for det kommende år, senest en måned før regnskabsårets udløb. Herunder dispositionsplan for den kommende 4 års periode. Investeringsrammen for anlægsplan 2015 og budgetårende er fastlagt med afsæt i takst- og investeringsstrategien for AquaDjurs as Vand og Spildevand, jf. bilag til dagsordenes punkt Der vil på mødet blive givet en kort orientering omkring selskabets 4 årige anlægsplaner for henholdsvis vandforsyning og spildevandsforsyning. Vandforsyning I budgetgrundlaget for AquaDjurs as Vandforsyning er indeholdt investeringer på DKK. 1,2 mio. i Investeringsprognosen for 2015 samt efterfølgende år tager bl.a. afsæt i planlagte tiltag, jf. Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan samt nødvendige reinvesteringsbehov for eksisterende anlæg. 6

7 Planlagte anlægstiltag i 2015 koncentreres om optimering af den eksisterende forsyningsstruktur, baseret på bl.a. resultaterne af en igangsat undersøgelse af vandtab samt fremføring af vandforsyning i det nye forsyningsområde ved Georgsminde, jf. vandforsyningsplanen. Spildevandsforsyning I budgetgrundlaget for AquaDjurs as Spildevand er indeholdt investeringer på DKK. 35 mio. i 2015, baseret på følgende: - Pumpestationer, renovering DKK. 4,0 mio. - Renseanlæg DKK. 1,3 mio. - Kloak, renovering / separering DKK. 19,2 mio. - Kloak, nyanlæg (Skovgårde, Ring) DKK. 10,0 mio. - Småmateriel DKK. 0,5 mio. Investeringsprognosen for 2015 samt efterfølgende år tager bl.a. afsæt i planlagte tiltag, jf. Norddjurs Kommunes nye spildevandsplan og klimaplan samt nødvendige reinvesteringsbehov for eksisterende anlæg. Anlægsplan Direktionen indstiller at bestyrelsen drøfter sagen, og tager orienteringen til efterretning samt godkender anlægsplan 2015 for AquaDjurs as, Vand og Spildevand. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte anlægsplan 2015 for AquaDjurs as, Vand og Spildevand Administrationspraksis tilslutningsbidrag og tilbagebetaling Opkrævning af tilslutningsbidrag reguleres i henhold til Lov om betalingsregler for spildevand. Reglerne og bidragene er ens i hele Danmark for at undgå, at der kan indføres særlige regler i nogle kommuner for eksempelvis at tiltrække erhvervsvirksomheder. Som udgangspunkt betales et` bidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. I områder der er fælleskloakerede eller separatkloakerede betales bidrag for både regnvand og spildevand. I områder hvor regnvand skal nedsives, betales 60 % af det fulde standardbidrag. Der er mulighed for også i separat- og fælleskloakerede 7

8 områder at nedsive regnvand, hvis det samlet vurderes som en fordel for selskabet, og hvor det er angivet i spildevandsplanen. Med udgangspunkt i en konkret henvendelse er der behov for fastlæggelse af administrative retningslinjer for økonomisk kompensation / tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved erhverv og større boligområder, der ønsker at ændre regnvandshåndteringen til håndtering på egen grund. Betalingsloven åbner op for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, idet beløbets størrelse fastlægges af spildevandsselskabet. En mulighed der også eksisterer i forhold til fastsættelse af tilslutningsbidrag for nye oplande. Naturstyrelsen har ikke udarbejdet en vejledning i forhold hertil, hvorfor der er behov for fastlæggelse af en administrationspraksis i AquaDjurs as. Gældende administrative retningslinjer vedrørende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme, der er godkendt af bestyrelsen i 2010, er suppleret i forhold til problemstillingen og indgår som et bilag i sagen (supplementer er markeret med rødt). Administrative retningslinjer vedrørende tilslutningsbrag og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved erhverv og større boligområder, dateret 22. oktober Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og tiltræder de administrative retningslinjer vedrørende tilslutningsbidrag og tilbagebetaling for erhverv og større boligområder, således at disse fremadrettet anvendes som administrationspraksis. Habilitet: Indledningsvis drøftede bestyrelsen om bestyrelsesmedlem BBP kunne være inhabil i forhold til sagens behandling, da henvendelsen i sagen er fremsendt af BBP på vegne af boligforeningen B45. Bestyrelsen vedtog, at erklære BBP inhabil og han forlod lokalet. Bestyrelsen tiltrådte udarbejdet forslag til administrative retningslinjer vedrørende tilslutningsbidrag og tilbagebetaling for erhverv og større boligområder, således at disse fremadrettet anvendes som administrationspraksis Administrationspraksis restanser 8

9 Direktionen redegør kvartalsvis for perioderegnskabet. I forbindelse hermed besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde nr. 05/2014, at få en uddybende redegørelse i forhold til selskabets restancer. Selskabets opkrævninger tager afsæt i vandforbruget og to årlige aconto opkrævninger, idet restanceinddrivelser sker via SKAT. Udvikling og sammensætning af selskabets restancer samt aktuelle procedurer i forhold til inddrivelser fremgår af sagens bilag. Notat Restancer i AquaDjurs as, dateret oktober Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer sagen samt træffer beslutning i forhold til fremadrettet administrationspraksis. Direktionen anbefaler, at igangsatte tiltag fortsætter kombineret med en evaluering i forbindelse med 2. kvartalsrapportering Bestyrelsen fulgte direktionens anbefaling og der foretages en evaluering i forbindelse med 2. kvartalsrapportering Meddelelser fra formanden Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde. Mødestruktur Orienteringsmøde Vandsamarbejde vest. Dialogmøde Vandcenter Djurs. Ingen. Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt kvalificerer input til mødestruktur Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning med følgende supplementer: - Mødestruktur 2015; i årshjulet for 2015 indarbejdes et temaarrangement med fokus på udvikling og strategi. 9

10 - Dialogmøde Vandcenter Djurs; formandsskab og direktør bemyndiges til at fortsætte dialogen og herunder iværksætte en proces for afdækning af tværgående muligheder og synergier Meddelelser fra direktionen Mundtlig orientering af direktøren omkring følgende: Referat fra bestyrelsesmøde 04/2014 er godkendt uden bemærkninger. Køb af målerdata for vand. Henvendelse omkring bagatelgrænser i forhold til flyttegebyr. Ingen. Direktøren indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning Eventuelt Kommende møder etc.: - Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. december 2014, kl på Fornæs renseanlæg, med efterfølgende tragtement for bestyrelse og direktion. - Dialogmøde med Randers Spildevand (formandsskab og direktør) afholdes den

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere