MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012"

Transkript

1 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden Skrejrupvej Rønde 20/ kl Deltagere: Bestyrelsen: Lars Møller Kristensen, Lars Dyrup, Lars Sloth, Geert Hallberg, Sten Østergaard Jensen og Ole Moldrup. Dennis Knudsen havde meldt afbud Personale: Torben Chr. Olsen og Helle HøhI Erik Kristensen og Jan Knudsen var forhindret grundet ledningsbrud i Engblommevej Andelshavere: 32 + bestyrelsen og medarbejdere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Advokat Karsten Fryland Nielsen blev valgt til dit-igent. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formand Lars Møller Kristensen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Rønde Fjern varmeværk Generalforsamlinysberetning for året 2011/12. så er vi et godt stykke inde i september og dermed er det atter tid til at aflægge beretning for status og udviklingen for Rønde Fjernvarme gennem det sidste år. Det er nu sjette beretning jeg skal aflægge som formand og jeg kan konstatere, at hvert år har rummet mange forskellige initiativer, hændelser og aktiviteter så man kan næppe tale om at det er en ren rutine, hverken at være medarbejder, formand eller bestyrelsesmedlem på Rønde Fjernvarme. Skal vi starte hvor vi sluttede sidste år, besluttede vi enstemmigt på generalforsamlingen at godkende nye reviderede vedtægter for Rønde Fjernvarme. På den ordinære generalforsamling var der 100% opbakning til vedtægtsændringerne og dette blev fulgt op med samme opbakning på den ekstraordinære generalforsamling den 13. oktober Ligeledes har Syddjurs Kommune godkendt vedtægtsændringerne. De væsentligste ændringer i vedtægterne var El Tilpasning af generalforsamlingens dagsorden (det er så den vi anvender i aften) El Valg af revision (generalforsamlingen vælger direkte værkets eksterne revisor i stedet for tidligere, hvor generalforsamlingen valgte intern revision og bestyrelsen den eksterne revision) El Tilpasning af vedtægterne så vi igen bliver 7 medlemmer af bestyrelsen (I en periode efter Kommunalreformen har vi kun været 6, idet Syddjurs Kommune valgte at nedlægge posten med deres udpegede repræsentant af bestyrelsen)

2 El Generalforsamlingen skal tage stilling til bestyrelsens honorar. ~å den ekstraordinære Generalforsamling blev Forsikringsmægler Dennis Knudsen, Ugelbølle, som konsekvens af vedtægtsændrin gen, valgt som et nyt yderligere medlem til bestyrelsen og Revisionsgruppen, Ebeltoft, ved statsautoriseret revisor Aage Madsen, valgt som fjern varmens generalforsamlingsvalgte revisor. Efter denne opfølgning på sidste års ordinære og ekstraordinære generalforsamling, vil jeg vende blikket på året der er gået på værket. Som sædvanligt, viljeg indlede med vores vision fra 2006: Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjern varmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris. Lad os starte med en status på miljø og energiområdet. Som halmfyret værk er vi født miljøvenlige, idet vi ikke anvender fossilt brændsel - og dermed ikke udleder C02 gennem vores varm eproduktion. Herudover har vi medvirket til markante CO-2 reduktioner i vores lokalområde, ved at konvertere rigtig mange huse og en del virksomheder til fjernvarme. Siden vi for alvor startede dette tiltag i 2006 er vi gået fra at være 820 varmeaftagere på Rønde Fjernvarme til at være godt altså en stigning på 600 eller næsten 75%. Dette har bidraget pænt til at give Rønde Fjernvarme de energi- og miljøbesparelser vi er ~ blevet pålagt fra myndighedernes side. Rønde Fjernvarme skal i henhold til det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 gennemføre energibesparelserpå 2% af varmeleveringen hvert år - i perioden For Rønde Fjernvarme betyder det, at vi hvert år skal kunne dokumentere, at vi har iværksat initiativer, der medfører energibesparelser på i alt 360 MWH. De initiativer vi som fjern varmeværk kan benytte os af for at levere energibesparelserne er f. eks: - tilslutning af nye forbrugere - Renovering af ledningsnettet - Energirådgivning og -eftersyn ude hos forbrugerne - Indførelse af motivationstarifsystem Ved seneste registrering i februar 2012 havde vii alt registreret MWH - så vi er godt foran kravene til værket vi har allerede indfriet kravene frem til og med 2017 og har stadig flere projekter som kan opfylde kravene frem mod På dette område ser vi, at mange ( andre fjernvarmeværker har svært ved at opfylde energisparekravene og de derfor må købe sig til disse og dermed sende regningen videre til værkets varmeaftagere. Det problem har og får vi ikke med de nuværende krav. Lad os vende blikket mod vores vision om attraktive varmepriser. Og lad os slå fast, at vi fortsat har meget attraktive varmepriser på Rønde Fjernvarme og det er vel også årsagen til, at vi løbende får så mange nye forbrugere tilkoblet. Vi har siden år 2000 haft en meget stabil pris pr. MWH. frem til 2011 på 345 kr. men sidste år blev vi så ramt af vejrets luner - et særdeles lunt forår og en våd eftersommer. Det lune forår betød at vores varmesalg i foråret var meget lavere end budgetteret og dermed fik vi et underskud med over i det nye regnskabsår. Samtidig gav den våde eftersommer en meget dårlig halmbjærgning. Der var simpelthen ikke halm nok og det der kunne skaffes - steg voldsomt i pris. Selvom langt hovedparten af vores forventede halmforbrug er sikret ved aftaler med den lokale halmleverandørforening så hjælper det jo ikke meget, hvis udefrakommende årsager er skyld i, at de ikke kan levere den aftalte mængde halm. Vi måtte derfor ændre vores budgetter og forvente at brændselspriserne ville stige i forhold til et normaltår. Ud over problemet med de stigende halmpriser frygtede vi også at kunne komme til at stå i en situation, hvor varmeforsyningen blev afhængig af, at vi skulle fyre med vores sikkerhedsbackup biooliekedlerne. Det ville både blive meget dyrt og indeholde en risiko for forsyningssikkerheden. Vi valgte derfor, at igangsætte en investering i udbygning af vores varmeanlæg således at vores halmkedel nu også kan fyre med løs brændsel i form af træpiller eller andre biomaterialer. Dette var en investering på Ca. 1,5 mio. kr. men med udsigten til at skulle fyre med bioolie i en længere periode ville alene dette på en fyringssæson koste betragteligt mere end 1,5 mio.kr. i ekstra brændselsomkostninger.

3 Da varmeforsyningsloven kræver, at det enkelte regnskabsår med indtægter og udgifter skal gå i 0 og man må ikke udjævne gode og dårlige år hen over tiden var vi på grund af de nævnte omstændigheder tvunget til at hæve priserne efter ¼ afregnskabsperioden med virkning fra Jeg redegjorde ret deltajeret for denne ændring på generalforsamlingen i september sidste år så det skal jeg spare jer for i år. Men konklusionen blev, at vi efter mange år med en stabil MVH-pris måtte hæve den til hvad der for hele året svarede til en gennemsnitlig MVH-pris på Ca. 402 kr. Med de skrappe lovkrav til hvile-i-sig-selv princippet, kan vi nu heller ikke forvente, at MVH-prisen fremover vil ligge på et fast kr.-beløb men vi skal naturligvis hele tiden sørge for at have billig fjernvarme i forhold til de energimæssige alternativer. Ser vi på fjern varmeprisen omregnet i faste priser hvor vi tager højde for inflationen kan vi konstatere, at prisen pr. MWH er faldet relativt gennem de sidste 11 år. lår 2000 kostede en MVH 345 kr. og i 2011 kostede den tilsvarende 320 kr. Sammenligner vi vores samlede varm epris både de faste afgifter og betalingen for varmeforbruget - med de øvrige knap 450 fjernvarmeværker i Danmark, har udvikiln gen også været meget tilfredsstillende for Rønde Fjernvarme. Energitilsynet udarbejder 3 gange om året en prissammenligning ud fra et standardparcelhus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Da vii 2006 udarbejde vores vision, lå vi indenfor de 41% bililgste værker i Danmark og vores målsætning var da, at komme ned mellem de 33% billigste. Vi nåede målet og bestyrelsen fastsatte derfor i 2010 et nyt mål for varmeprisen nemilg at vi senest i 2013 skal være mellem de 15-20% billigste i Danmark. I sammenilgningen i 2010 var vi tæt på målet og efter prisforhøjelsen i 2011 var vi blandt de 25% billigste værker altså i den billigste ¼ affjernvarmeværkerne i Danmark. Det er vi godt tilpasse med men tilfreds bliver vi naturilg vis først når vi når målet. Nu vi er ved priserne så lad os lige kaste et blik på tarifferne for det kommende år. Vi kommer nærmere ind på dette senere på dagsordenen men vi tager dem her i hovedtræk: For at få overblik over udviklingen ser vi først på tariffernes udvikling fra 2010/11 til 2011/12 Som det fremgår af planchen nedsatte vide faste afgifter. Målerafgiften gik ned fra kr. til 800 kr. og i forbindelse med omlægningen af afregningen af fast afgift efter m3 til m2 reducerede vi m2-afgiften fra 17,83 kr. til 16,75 kr. Som jeg nævnte ændrede vi tarifferne i løbet af regnskabsåret sidste år således at 1. kvartal kørte efter et sæt tariffer og kvartal kørte efter nye og forhøjede tariffer. I kan se de 2 forskeilige tariffer i den grønne blok på skærmen og de samlede årspriser er beregnet forholdsmæssigt ud fra disse. Ud fra det lagte budget for 2012/13 har bestyrelsen valgt at fasthold de nuværende tariffer for hele 2012/13. Det betyder at MVH-prisen er uændret 408 kr. At m2 afgiften er uændret med 17 kr. ( At i forhold målerafgiften til tarifferne, er uændret som de med har 800 været kr. siden Samlet for hele året bliver det en mindre prisstigning da tarifferne for det kommende år er gældende for alle 4 kvartaler. Det der er så er interessant er, hvad tarifferne betyder for den samlede varmeregning i forhold til sidste år. Tager vi udgangspunkt i et standardhus ser det således ud, som vist på planchen. Som det fremgår, er der trods alt tale om en beskeden prisstigning på 177 kr. om året og skulle nogle have lyst at beregne på forskeilen til alternative opvarmningsformer er jeg stadig tilfreds og stolt af vores varmepriser. Med vores nye priser svarer det til at vi lige nu i 2012 er blandt de 24% billigste værker. Vi har i bestyrelsen erkendt, at det bilver svært at nå målet om at være blandt de billigste 15-20% inden udgangen af 2013 vi har derfor besluttet at fastholde målsætningen men udskyde tidspunktet til Vi mener stadig det er realistisk, idet vi fortsat vil kunne se frem til at høste flere gevinster af de mange tiltag og investeringer vi har gennemført de seneste år. Lad os herefter se lidt på værkets udvikling og lad os starte med antallet varmeaftagere på Rønde Fjernvarme. Vi budgetterede med at vi skuile have en tilgang på 128 nye forbrugere i 201 1/ nye på fjernvarmen og er dermed oppe på forbrugere på værket. Tilgangen fordelte sig således: Nyudstykninger i Rønde - Rønde Vest/ Ladegaardsparken 4 - Rønde Nord / Baunehøjparken 3 - Diverse Rønde by 8 men vi fik

4 Ugelbølle/Følle 121 Følle Erhverv 7 Med årets flotte tilgang mener vi også at have toppet på de store træk med mange nye fjern varmebrugere indenfor et år. Som vi ser det lige nu vil fremtiden byde på en mere rolig og kontinuerlig rytme i tilslutninger hvor vi hen ad vejen får nye med i takt med at ejendomme skifter ejer eller oliefyret skal skiftes. I 2012/13 forventer vi dog stadig 50 nye brugere så værket vil fortsat have en pæn tilgang af nye varmeaftagere. Lad os også se lidt på udviklingen i varmesalget siden Som det ses, er varmesalget generelt steget år for år i takt med det øgede antal forbrugere på værket. Ser vi på fyringssæsonen 201 1/12 kan vi af graddageopgørelsen se, at vi havde en særdeles mild fyringssæson sidste år. Der var ikke mange rigtig kolde vinterdage sidste vinter og alt i alt bevirkede det milde fyringsår, at varmesalget i sidste regnskabsår faldt i forhold til forrige år /12 solgte vi kun MWH mod MWH året før. I budgettet havde vi forventet et salg på MWH så det blev en betragtelig negativ afvigelse på MWH, hvilket naturligvis også har smittet af i værkets indtægter. Den milde fyringssæson har dog ikke kun været skidt for værket da det samtidig har betydet, at vi ikke har skullet bruge så meget brændsel og dermed har vi stort set kunnet få det hele til at løbe rundt med det halm vi kunne skaffe. Efter vi konstaterede at vi ville komme ind i et år med forventelig mangel på halm, regulerede vi som sagt budgettet fra og med Vi budgetterede med at kunne fremskaffe tons halm og supplere med ca tons træpiller og en mindre portion bioolie. På grund af det lavere varmesalg fik vi heldigvis ikke brug for så meget brændsel som budgetteret, og da vi samtidig med hiv og sving fik mere halm end forventet i hus over året blev forbruget af træpiller begrænset. Til gengæld har vi desværre måttet bruge en del mere bioolie, da kedlen i perioder i august og oktober måtte lukkes ned i forbindelse med en større kedelrenovering samt forbedringsarbejder med en ny rodeaksel og tilkobling af det nye stokeranlæg. Ligeledes har vi på grund af en defekt ventil også måtte køre på bioolie i en periode i februar. Vi er meget opmærksomme på, at at oliebrænderne ikke kører - med mindre det er yderst nødvendigt idet de brænder ca liter olie af i timen - svarende til en pris på godt kr. i timen. Vi har en halmkontrakt med vores halmleverandører som har løbet 3 år ad gangen. Kontrakten udløb her i sommer og vi forhandlede i foråret nye priser med halmleverandørforenin gen. Oven på de problematiske måneder i efteråret med manglende halm i Danmark og voldsomt stigende priser på halm, var det svære forhandlinger. Der var meget stor afstand mellem vores forventninger til den fremtidige halmpris og landmændenes forventninger og krav. Vi har derfor kun kunnet indgå en 2-årig kontrakt denne gang for perioden frem til Vi har stor forståelse for, at landmændene har alternative anvendelsesmuligheder for halmen og at det er forbundet med omkostninger og energiforbrug at bjærge halmen og vi kunne ( derfor acceptere en mindre stigning i prisen. Men vi ville ikke acceptere en prissætning, hvor halmen skulle relateres til prisniveauet og prisstigninger på andre energiformer og forhandlingerne var meget tæt på et reelt sammenbrud. I givet fald ville vi på Rønde Fjernvarme skulle købe halmen på det frie marked samt måske i højere grad anvende vores nye anlæg til alternative brændselsformer. Efter flere omgange blev der dog handlet et 2 årigt resultat hjem som betyder at basisprisen pr. tons halm for 2012/13 bliver 600 kr. og 2013/14 bliver 620 kr. En acceptabel pris som tilgodeser begge parter på fornuftig vis. Jeg kan kun udtrykke, at jeg samtidig er glad for, at vi fandt en løsning og et kompromis da det absolut er det rareste for alle parter at få halmen leveret lokalt og med leverandører som vi kender og har en god dagligdag sammen med. Et af de større projekter vi p.t. er i gang med, er udskiftningen afhovedledningen i Hovedgaden i Rønde. En ret kompliceret opgave, som vi har taget tilløb til nogle år men på grund af vores mange aktiviteter i de nye områder, har valgt at udskyde nogle gange. Vi har tænkt meget over, hvordan udskiftnin gen vil kunne gennemføres med minimale gener for trafikken og de handlende og vi havde også gerne set at vi havde haft mulighed for at koordinere med andre aktører der skal grave i Hovedgaden men dette har desværre ikke været muligt. Opgaven er som sagt ret kompleks da vores rør har ligget mange år i fortorvet og der efterfølgende er mange andre aktører der trods lovgivningens regler herom bare har gravet deres ledninger ned direkte ovenover vores rør. Herudover er der gamle plantekasser, flagstænger, skilte og meget andet der skal nedtages og genetableres. Så det er et puslespil der skal gå op i en højere helhed - samtidig med at trafikken skal glide og kunderne skal kunne komme i forretningerne. Men vi tager meter for meter og forventer at være færdig senest

5 Der skal naturligvis finansiering til de forskellige opgaver vi gennemfører og vi har da også ændret lidt i værkets lån i seneste regnskabsår. I takt med at vi nu er ved at afslutte de væsentligste investeringer i Ugelbølle hjemtog vii december 2011 de sidste 5 mio. kr. af den samlede finansiering til projektet i Ugelbølle. Vi valgte et lån med en løbetid på IS år og til en fast rente på 2,75%. Samtidig omlagde vi vores eksisterende lån på Ugelbølleprojektet på 26 mio kr. fra 4% fast rente til 3,03% - med en restøbetid over 21 år og reducerede derved rentebetalingen med Ca kr. om året. Et at de nye initiativer som nogle af varmeforbrugerene allerede har kunnet se på deres varm eafregning i år er igangsætningen af prøveperioden med motivationstariffer. Som sagt er det en prøveperiode i år, hvor man kan se, hvilken virkning motivationstariffen får uden dog at skulle betale eller få penge tilbage. Den kontante økonomiske del træder først i kraft efter 1 års prøveperiode. For den enkelte forbruger virker motivationstariffen således, at man kan reducere prisen på varmen, hvis man kan bringe tilbageløbstemperaturen ned under en vis grad. På planchen kan I se et eksempel på, hvordan det virker. Er man i det grønne område får man en rabat og dermed en lavere varmeregning. Er man i det gule område er prisen uændret. Er man i det røde område får man et tillæg og dermed en dyrere varmeregning. Planen er nu, at resten af varmeforbrugerne omstilles i år således at alle værkets forbrugere får en fiktiv opgørelse over deres situation i forhold til motivationstarifferne med årsopgørelsen (~ Pr Fra er det så alvor og her begynder taksameteret at tikke hvis man altså har et problem med for høj tilbageløbstemperatur og ikke allerede har fået dette løst efter prøveperiodens udløb. Første kontante afregning altså i form af en meropkrævning eller en tilbagebetaling bliver altså med årsopgørelsen pr for fyringssæsonen 2013/14. Rønde Fjernvarme har også gang i så mange positive og spændende ting, at vi er blevet godkendt som uddannelses- og praktikplads for unge maskinmesterstuderende på Aarhus Maskinmesterskole. Vi har meget glæde af, at få de unge dygtige studerende ind på værket og arbejde med konkrete og relevante projekter som både de og vi kan have udbytte af. Sidste år havde vi Niels Gjerrild Olsen til at udarbejde et projekt på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan opnå energibesparelser ved at temperaturoptimere fremløbs vandet under hensyntagen til investering, driftsøkonomi og kompleksitet. Han fik den højeste karakter 12 for sit projekt og vi fik en ny og god vinkel på muligheder for at energioptimere denne del af værket. Nu har vi så Nicolai i praktik over 50 arbejdsdage vi er spændt på vores gensidige udbytte. Afslutningsvis vil jeg nævne, at vii årets løb har afholdt 7 bestyrelsesmøder. Herudover har der været behov for at holde en del adhoc-møder i forskellige forretningsudvalg. Jeg tør godt sige, at lovgiverne indenfor miljø og energiområdet sørger godt for, at arbejdsmængden i ( bestyrelsen ikke er blevet mindre ligesom de mange aktiviteter der løbende er i gang på og omkring værket også har medført et øget tidsforbrug. Jeg vil derfor gerne afslutte årets beretning med at sige et stort tak til bestyrelsen for indsatsen på de mange og ofte lange møder. Som det er fremgået af beretningen, har vi stadig gang i mange initiativer og opgaver på fjern varmeværket. Til sidst vil jeg rette en tak til medarbejderne på Rønde Fjernvarme og ikke mindst til vores driftsleder Torben Olsen. Torbens ambitioner for at vi har et optimalt fungerende og kundevenligt varm eværk er uden grænser. Og han er utrættelig når opgaven gælder at skaffe nye forbrugere og dermed en langsigtet bedre økonomi på værket. De mange nye varmeaftagere har naturligvis krævet en stor ekstraindsats afjer alle og I har virkelig ydet en stor indsats igen i år. Tusind tak for det. Spørgsmål: Hvor længe holder rør og kedler? Driftsleder Torben C. Olsen : Vi forventer at levetiden påjjernvarmerør er minimum 50 år. Halmkedlens forventede levetid er 20 år. Spørgsmål: Hvordan kan man selv forbedre tilbageløbs temperaturen og derved reducerer sin varmeregning? Driftsleder Torben C. Olsen: Den største synder ved for høj returtemperatur er defekte eller fejlindregulerede ventiler. Specielt varmvandsproduktionen skal man have fokus på. Tommelfingerregel Otfl at fjernvarme skal være lunken i bunden af radiatorer, være lunken i afgangen fra varmvandsbeholder/var nvandsveksler, være lunken på retur fra gulvvarmer. Ved tvivlstilfælde vil værket

6 gerne være behjælpelig med at lokalisere fejlene. Spørgsmål: Gennemsnitstenzperatur, hvordan beregnes den over tid? Driftsleder Torben C. Olsen: Den beregnes over det vægtede varmesalg. Derfor er det vinter afkølingen der virkeligt betyder noget og ikke så meget sommerhalvå ret hvor afkølingen er svær at overholde. Spørgsmål: Hvad hvis man har radiatorer der i nogle rum står på 0 eller meget lavt. Driftsleder Torben C. Olsen: Det største problem typisk er noget teknisk i systemet, evt, en ventil der har sat sig, mere end det erfolks måde at indstille varmen på. Som tommelfinger regel bør man bruge alle de mulige radiatorer i de rum man vil have varme på. Og ikke bruge de radiatorer i de rum man ikke vil have varme på. På din gentens forespørgsel blev beretningen enstemmigt godkendt. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsioven fremlægges til godkendelse. Dirigenten gav ordet til kasserer Lars Dyrup der gennemgik års rapporten suppleret med plancher på storskærm. Regnskabet blev godkendt. (Se endvidere dias fra generalforsamlingen. www. roendefjernvarme. dk) 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. Kasserer Lars Dyrup gennemgik budgettetfor til orientering. (Se endvidere dias fra generalforsamlingen. www. roendefjernvarme.dk) 5. Fremlæggelse af investeringspian for kommende år til orientering. Driftsleder Torben Chr. Olsen gennemgik investeringsplanen for det kommende år. Hovedfokus er på at blive færdige med rør renoveringen i hovedgaden. Samtidigt har vi effektiviseret meget på kedlen sidste år som vi afventer resultater af 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. t Fastsættelse af bestyrelseshonorar: Tilbage på generalforsamlingen i 2010 fortalte vi første gang, at vipå generalforsamlingen i 201] ville stille forslag om, at ændre vedtægterne således, at bestyrelsens honore ring skulle besluttes af generalforsamlingen. Vedtægtsændringen blev vedtaget sidste år. Tidligere var der i vedtægterne ikke noget punkt der særskilt regulerede bestyrelsens honore ring. Det var altså op til bestyrelsens selv, at fastsætte egen honore ring. Det synes vi ikke var helt i tråd med god selskabsledelse i dagens Danmark og derfor ønskede vi dette indført som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. I dag er aflønningen således, at formanden får et månedligt honorar før skat på kr. og kassere ren får et månedligt honorar før skat på kr. Jeg ved faktisk ikke, hvornår disse satser er vedtaget men de har været gældende fraførjeg kom ind ifjernvarmen, idet satserne ikke er ændret gennem min tid i bestyrelsen. I dag er det således kun formanden og kassereren der får honorarfor bestyrelsesarbejdet. Den øvrige bestyrelse er helt u lønnet til trods for at de faktisk bruger en del tid på bestyrelsesmøder ifjernvarmen. Vi har typisk 8-10 bestyrelsesmøder om året som ca. varer 4 timer ad gangen. Derudover betyder de mange projekter vi har gennemført, at der løbende er nedsat underudvalg, som ud over bestyrelsesmøderne mødes for at udarbejde oplæg til bestyrelsesmødet. Somii eksempel kan nævnes underudvalg til revision af vedtægter, underudvalg tilfastsættelse af nye tariffer, underudvalg ved etablering affjernvarme i nye områder og underudvalg i forbindelse med indførelse af inotivationstarif Forslag til vederlag til bestyrelsen Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, indstilles nedenstå ende vederlag til generalforsamlingens vedtagelse i 2012:

7 Nuværende Vederlag Vederlag fra Formand k,~ kr. Kasserer kr kr. Næstformand 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Ialt et årligt bestyrelseshonorar på 75 tkr og selv om det naturligvis er en stigning på 39 tkr. om året er det værd at bemærke, at det samlede honorar til værkets Øverste ledelse trods alt udgør mindre en 0,5% af de samlede omkostninger. Bemærkning: Ingen eller meget små honorar, det skal være af interesse at være i bestyrelsen Bemærkning. Hvis vi ikke betaler honorar får vi en uprofessionel bestyrelse. Bemærkning; Synes at detfremlagte forslag til bestyrelseshonorar er rimeligt i forhold til den professionelle bestyrelse vi har. Bemærkning: Mener det er rimeligt at der udbetales honorar til bestyrelses honorar. Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til afstemning: Ikke betales honorar: 2stemmer Bestyrelses honorar som foreslå et af bestyrelsen: 38 stemmer Forslaget om honorar til bestyrelsen blev vedtaget som foreslået af bestyrelsen. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme Orientering om eventuel fusion med Thorsager Fjernvarme. Rønde og Thorsager Fjernvarme har gennem mange år haft et godt og udbytterigt samarbejde på flere områder: o Gensidig vagtordning 0 Fælles halmkontrakt med halmleverandørerne 0 Helle HøhI er ansat på deltid i administrationen på begge værker. Hen over årene er samarbejdet mellem værkerne blevet endnu tættere og især de to driftsledere Svend Arvesen fra Thorsager og vores Torben Olsen fra Rønde har stor glæde af deres tætte samarbejde. Vi er efterhånden kommet så tæt på hinanden, at man kan spørge sig selv: Hvotfor ikke tage skridtet fuldt ud og slå de 2 værker sammen og dervedformalisere samarbejdet og dermed også realisere en række synergi omkostningsbesparelsem; som vii dag afholder dobbelt på de 2 værker. Derudover er samarbejdet i dag ved at være så tæt, at det på enkelte områder måske kan overskride love og regler for, hvad vi må og ikke må mellem 2 juridiske enheder. Skulle disse regler komme på tværs kan det betyde - at der er områder vi ikke må hjælpe hinanden med og dermed medføre, at visse omkostninger vil stige, hvis vi hver især skal dække disse områder af Vi harp.t. afholdt 1 møde, hvorformandskabetfra de 2 værker saint driftslederne har vurderet på de synergier og omkostningsreduktioner der kunne komme i spil, som f.eks - En fælles administration - En bestyrelse - En generalforsamling - Et sæt serviceaftaler - Fælles specialværktøj

8 - Besparelser ved indkøb Herudover vil der være mange eksempler på opgaver og funktioner, der kun skal laves én gang fremfor 2 gange f.eks indberetninger til diverse myndigheder og det at forholde sig til konstant nye lovreglerpå energiområ det. Hvor tneget disse synergier og omkostningsbesparelser kan realiseres med i kroner og Ører erpå nuværende tidspunkt ikke undersøgt, tnen det er ikke urealistisk at tale om beløb på mellem 250 tkr. og 1 mio. kr. alt efter, hvordan synergierne opgøres og realiseres. Den bekymrede andelshaver i Rønde Fjernvarme vil måske se på varmeprisen i Thorsager og Rønde og flygte, at en evt.fusion vil medføre, at prisen i Rønde stiger. Et standardhus i RØnde koster som vi tidligere har set kr. om året og et tilsvarende hus i Thorsager koster kr. om året. Betyder dette, at enfusion vil gøre det dyrere at være fjernvar,nekunde i Rønde? Svaret på dette spørgsmål er nej. Selv om de 2 værkerfusionerer, er det enforudsætning, at der i en lang periode fremover kører 2 separate budgetter, regnskaber og varmepriser for hhv. Rønde og Thorsager. Men fusionsgevinsten skal fordeles som besparelser på de 2 værker iforhold til antallet afandelshavere. Helt lavpraktisk betyder det, at hvis vi kan spare I mio. kr. ved enfusion skal denne fordeles på andelshavere i Rønde og 400 andelshavere i Thorsager. Dermed bliver der en besparelse på 550 kr. pr andelshaver som kan fratrækkes den nuværende pris for både Rønde og Thorsager. Rønde-andelshaveren vil således sænke sin årlige varmeregning fra til Ca kr. og Thorsager ( andelshaveren vil kunne reducere sin årlige varmeregning fra til Rønde og Thorsager andelshavere skal have djfferentierede varmepriserfrem til det tidspunkt, hvor vi i fællesskab bygger et nyt værk - og dermed opnår enfuldstændigfælles dmjjtssituation. Og med de værker vi har, taler vi her om en tidshorisont på ca år hvorefter det kan blive aktuelt at skulle bygge et nyt fælles værk måske på en helt anden central placering end vii dag kan forestille os. Enfusion i dag er derfor også en langsigtet investering ind i fremtiden mod et nyt varmeværk på års sigt. Hvorvidt den kommende tids afdækning af de reelle fordele og ulemper ved enfusion vil trække i retning af fusion ved vi af naturlige grunde endnu ikke. Men det er klokkeklart, at der skal være en kontantfordel i en fusionfor andelshaverne i RØnde og Thorsager vil givetvis have samme holdning. Dermed er det også sagt, at der skal kunne skabes en win-win situation ved enfusion, for at vi vil komme tilbage og præsentere et konkret forslag til fusion på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Lige nu er vi blot interesserede i at fortælle åbent om vores tanker og naturligvis interesseret i at høre jeres mening om en eventuel fusion. Bemærkning: Der kommerjo i Rønde hele tiden nye udstykninger men det er begrænset hvad der kommer i Thorsager. Bemærkning: Synes det er godt at vi strækker os over et større område for at vi fortsat kan tiltrække en ( professionel bestyrelse som vi har i dag. Spørgsmål: Må man godt køre med d&erentierede priser. Formand Lars M. Kristensen: Ja lovgivningen siger det må vi gerne. Bemærkning: Hvor stor kapacitet har vii Thorsager og hvor stor har vii Rønde? Driftsleder Torben C. Olsen: Thorsager bruger 50% Rønde godt 100%. Spørgsmål: Er det rigtig forstået at dette blot er en orientering med henblik på at høre forbrugerne om hvilke tanker dette udløser? Formand Lars M. Kristensen: Ja det er korrekt, bestyrelserne vilfortsat afholde en møderække for at afdække de konkrete muligheder og herefter fremlægge et konkret beslutningsgrundlag. 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der var fra en andelshaverfremkommnetforslag om, at der ikke skulle betales bestyrelseshonorar, med begrundelse i at det ville bevirke dyrere fjernvarme og at der ikke skulle fusioneres da dette blot ville medfører dyrere varmepriser for brugere. Da andelshavers forslag allerede var på dagsordenen og på et tidligere tidspunkt (punkt 6 og 7) er de på dette tidspunkt blevet behandlet.

9 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lars Sloth Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår til nyt bestyrelsesmedlem Henning Sørensen Formand Lars Møller Kristensen, Kassere Lars Dyrup blev genvalgt og Henning Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Niels Søndergaard-Pedersen Per Zeidler blev genvalgt og Niels Søndergaard-Pedersen blev valgt. II.Valg af revisor. RevisionsGruppen, Østeralle 8, 8400 Ebeltoft blev genvalgt som revisor. 12. Eventuelt. Forslag til at lægge lidt på hjemmesiden omkring evt. fusion så folk kan debattere lidt omkring dette. Formand Lars M. Kristensen svarer at det kunne være en mulighed nar vi har noget mere konkret så folk har noget atforholde sig til, så de ikke beslutter sig pa et forkert grundlag. Spørgsmal: Skal et projekt som renoveringen af Hovedgaden i udbud. Svar: Formand Lars M. Kristensen: Nej dette projekt er ikke af en størrelse, hvor der er krav om udbudsrunde. Der er i dette projekt lagt meget vægt pa, at vi kender underleverandørerne så vi dermed tilsikre en så smertefri gennemførsel afprojektet. Derimod var en opgave som Ugelbølle projektet i udbud. Bemærkning: Synes at vi gør det rigtigt godt med renovering af Hovedgaden, fylder så lidt som muligt og rydder pænt op hver aften. Bemærkning: Synes at det er en meget betryggende måde bestyrelsen behandler emner på. Informerer omkring motivationstariffen i god tid sa forbrugerne kan følge med og nu det samme med evt. fusion. Dejligt at se at dr~f?slederen brænderfor sit arbejder som Torben gør. Formanden takkede Lars Sloth for hans store indsats og Lars Sloth sluttede af med at sige at det i denne bestyrelse var nødvendigt at gå 100% ind i sagerne. Detfølte Lars Sloth ikke han kunne finde tiden til mere og derfor valgte han at trække sig. Dirigenten takkede for en god generalforsamling am.b.a. Y

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Men inden vi kommer så langt så lad os vende blikket på året der er gået på værket.

Men inden vi kommer så langt så lad os vende blikket på året der er gået på værket. Redigeret 09.09.13 Rønde Fjernvarmeværk Generalforsamlingsberetning for året 2012/13. Efter en særdeles varm og dejlig sommer melder efteråret sig atter vi begynder at skrue op for varmen i vores boliger.

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.a. Formandens beretning 2013/2014. Generalforsamling 18. september 2014

Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.a. Formandens beretning 2013/2014. Generalforsamling 18. september 2014 Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.a. Formandens beretning 2013/2014 Generalforsamling 18. september 2014 Sidste års beretning henviste til en særdeles varm og dejlig sommer, med dette års beretning kan vi se

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.a. Formandens beretning 2014/2015. Generalforsamling 24. september 2015

Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.a. Formandens beretning 2014/2015. Generalforsamling 24. september 2015 Rønde Fjernvarmeværk A.m.b.a. Formandens beretning 2014/2015 Generalforsamling 24. september 2015 Endnu et år er gået og vi nærmer os langt om længe fyrringssæsonen. Vanen tro er der fuld fart på vores

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 30. marts 2016. Bestyrelsens beretning Indledning 2015 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Bestyrelsens beretning for

Bestyrelsens beretning for Bestyrelsens beretning for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Generalforsamling onsdag den 29. juni 2016. Velkommen til varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 56 ens 20ende

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1 NAVN OG HJEMSTED. 1.1 Selskabets navn er Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE. 2.1 Selskabets

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl Referat Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl. 19.30 Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl Fremmødte: 46 personer inkl. bestyrelsen og personale Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2

FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2 FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. VEDTÆGTER. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2 4 ANDELSHAVERENS HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR 3 5 UDTRÆDELSESVILKÅR

Læs mere

FJERNVARME. Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a

FJERNVARME. Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a FJERNVARME Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a Skårup Fjernvarme Traverskiftet 1 5881 Skårup Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk www.skaarup-fjernvarme.dk Vedtægter side

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

s. 2 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde s. 4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

s. 2 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde s. 4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar Vedtægter Indholdsfortegnelse s. 2 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde s. 3 3 Andelshavere/varmeaftagere s. 4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar s. 5 5 Udtrædelsesvilkår s. 6 6

Læs mere

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. 1 VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Brande Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ikast-Brande kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund Vedtægter Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 10-10-2006 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshaverne 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Deklarationer 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen

Læs mere

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter Energi Vegger A.m.b.a Vedtægter INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a..

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. Karup Varmeværk Vedtægter November 2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet.

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. 1.2 Selskabets hjemsted er Vallensbæk Nordmark,

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Industrivej 40, 9440 Aabybro. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Randers Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere