MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012"

Transkript

1 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden Skrejrupvej Rønde 20/ kl Deltagere: Bestyrelsen: Lars Møller Kristensen, Lars Dyrup, Lars Sloth, Geert Hallberg, Sten Østergaard Jensen og Ole Moldrup. Dennis Knudsen havde meldt afbud Personale: Torben Chr. Olsen og Helle HøhI Erik Kristensen og Jan Knudsen var forhindret grundet ledningsbrud i Engblommevej Andelshavere: 32 + bestyrelsen og medarbejdere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Advokat Karsten Fryland Nielsen blev valgt til dit-igent. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formand Lars Møller Kristensen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Rønde Fjern varmeværk Generalforsamlinysberetning for året 2011/12. så er vi et godt stykke inde i september og dermed er det atter tid til at aflægge beretning for status og udviklingen for Rønde Fjernvarme gennem det sidste år. Det er nu sjette beretning jeg skal aflægge som formand og jeg kan konstatere, at hvert år har rummet mange forskellige initiativer, hændelser og aktiviteter så man kan næppe tale om at det er en ren rutine, hverken at være medarbejder, formand eller bestyrelsesmedlem på Rønde Fjernvarme. Skal vi starte hvor vi sluttede sidste år, besluttede vi enstemmigt på generalforsamlingen at godkende nye reviderede vedtægter for Rønde Fjernvarme. På den ordinære generalforsamling var der 100% opbakning til vedtægtsændringerne og dette blev fulgt op med samme opbakning på den ekstraordinære generalforsamling den 13. oktober Ligeledes har Syddjurs Kommune godkendt vedtægtsændringerne. De væsentligste ændringer i vedtægterne var El Tilpasning af generalforsamlingens dagsorden (det er så den vi anvender i aften) El Valg af revision (generalforsamlingen vælger direkte værkets eksterne revisor i stedet for tidligere, hvor generalforsamlingen valgte intern revision og bestyrelsen den eksterne revision) El Tilpasning af vedtægterne så vi igen bliver 7 medlemmer af bestyrelsen (I en periode efter Kommunalreformen har vi kun været 6, idet Syddjurs Kommune valgte at nedlægge posten med deres udpegede repræsentant af bestyrelsen)

2 El Generalforsamlingen skal tage stilling til bestyrelsens honorar. ~å den ekstraordinære Generalforsamling blev Forsikringsmægler Dennis Knudsen, Ugelbølle, som konsekvens af vedtægtsændrin gen, valgt som et nyt yderligere medlem til bestyrelsen og Revisionsgruppen, Ebeltoft, ved statsautoriseret revisor Aage Madsen, valgt som fjern varmens generalforsamlingsvalgte revisor. Efter denne opfølgning på sidste års ordinære og ekstraordinære generalforsamling, vil jeg vende blikket på året der er gået på værket. Som sædvanligt, viljeg indlede med vores vision fra 2006: Rønde Fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjern varmeværk der leverer en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris. Lad os starte med en status på miljø og energiområdet. Som halmfyret værk er vi født miljøvenlige, idet vi ikke anvender fossilt brændsel - og dermed ikke udleder C02 gennem vores varm eproduktion. Herudover har vi medvirket til markante CO-2 reduktioner i vores lokalområde, ved at konvertere rigtig mange huse og en del virksomheder til fjernvarme. Siden vi for alvor startede dette tiltag i 2006 er vi gået fra at være 820 varmeaftagere på Rønde Fjernvarme til at være godt altså en stigning på 600 eller næsten 75%. Dette har bidraget pænt til at give Rønde Fjernvarme de energi- og miljøbesparelser vi er ~ blevet pålagt fra myndighedernes side. Rønde Fjernvarme skal i henhold til det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 gennemføre energibesparelserpå 2% af varmeleveringen hvert år - i perioden For Rønde Fjernvarme betyder det, at vi hvert år skal kunne dokumentere, at vi har iværksat initiativer, der medfører energibesparelser på i alt 360 MWH. De initiativer vi som fjern varmeværk kan benytte os af for at levere energibesparelserne er f. eks: - tilslutning af nye forbrugere - Renovering af ledningsnettet - Energirådgivning og -eftersyn ude hos forbrugerne - Indførelse af motivationstarifsystem Ved seneste registrering i februar 2012 havde vii alt registreret MWH - så vi er godt foran kravene til værket vi har allerede indfriet kravene frem til og med 2017 og har stadig flere projekter som kan opfylde kravene frem mod På dette område ser vi, at mange ( andre fjernvarmeværker har svært ved at opfylde energisparekravene og de derfor må købe sig til disse og dermed sende regningen videre til værkets varmeaftagere. Det problem har og får vi ikke med de nuværende krav. Lad os vende blikket mod vores vision om attraktive varmepriser. Og lad os slå fast, at vi fortsat har meget attraktive varmepriser på Rønde Fjernvarme og det er vel også årsagen til, at vi løbende får så mange nye forbrugere tilkoblet. Vi har siden år 2000 haft en meget stabil pris pr. MWH. frem til 2011 på 345 kr. men sidste år blev vi så ramt af vejrets luner - et særdeles lunt forår og en våd eftersommer. Det lune forår betød at vores varmesalg i foråret var meget lavere end budgetteret og dermed fik vi et underskud med over i det nye regnskabsår. Samtidig gav den våde eftersommer en meget dårlig halmbjærgning. Der var simpelthen ikke halm nok og det der kunne skaffes - steg voldsomt i pris. Selvom langt hovedparten af vores forventede halmforbrug er sikret ved aftaler med den lokale halmleverandørforening så hjælper det jo ikke meget, hvis udefrakommende årsager er skyld i, at de ikke kan levere den aftalte mængde halm. Vi måtte derfor ændre vores budgetter og forvente at brændselspriserne ville stige i forhold til et normaltår. Ud over problemet med de stigende halmpriser frygtede vi også at kunne komme til at stå i en situation, hvor varmeforsyningen blev afhængig af, at vi skulle fyre med vores sikkerhedsbackup biooliekedlerne. Det ville både blive meget dyrt og indeholde en risiko for forsyningssikkerheden. Vi valgte derfor, at igangsætte en investering i udbygning af vores varmeanlæg således at vores halmkedel nu også kan fyre med løs brændsel i form af træpiller eller andre biomaterialer. Dette var en investering på Ca. 1,5 mio. kr. men med udsigten til at skulle fyre med bioolie i en længere periode ville alene dette på en fyringssæson koste betragteligt mere end 1,5 mio.kr. i ekstra brændselsomkostninger.

3 Da varmeforsyningsloven kræver, at det enkelte regnskabsår med indtægter og udgifter skal gå i 0 og man må ikke udjævne gode og dårlige år hen over tiden var vi på grund af de nævnte omstændigheder tvunget til at hæve priserne efter ¼ afregnskabsperioden med virkning fra Jeg redegjorde ret deltajeret for denne ændring på generalforsamlingen i september sidste år så det skal jeg spare jer for i år. Men konklusionen blev, at vi efter mange år med en stabil MVH-pris måtte hæve den til hvad der for hele året svarede til en gennemsnitlig MVH-pris på Ca. 402 kr. Med de skrappe lovkrav til hvile-i-sig-selv princippet, kan vi nu heller ikke forvente, at MVH-prisen fremover vil ligge på et fast kr.-beløb men vi skal naturligvis hele tiden sørge for at have billig fjernvarme i forhold til de energimæssige alternativer. Ser vi på fjern varmeprisen omregnet i faste priser hvor vi tager højde for inflationen kan vi konstatere, at prisen pr. MWH er faldet relativt gennem de sidste 11 år. lår 2000 kostede en MVH 345 kr. og i 2011 kostede den tilsvarende 320 kr. Sammenligner vi vores samlede varm epris både de faste afgifter og betalingen for varmeforbruget - med de øvrige knap 450 fjernvarmeværker i Danmark, har udvikiln gen også været meget tilfredsstillende for Rønde Fjernvarme. Energitilsynet udarbejder 3 gange om året en prissammenligning ud fra et standardparcelhus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Da vii 2006 udarbejde vores vision, lå vi indenfor de 41% bililgste værker i Danmark og vores målsætning var da, at komme ned mellem de 33% billigste. Vi nåede målet og bestyrelsen fastsatte derfor i 2010 et nyt mål for varmeprisen nemilg at vi senest i 2013 skal være mellem de 15-20% billigste i Danmark. I sammenilgningen i 2010 var vi tæt på målet og efter prisforhøjelsen i 2011 var vi blandt de 25% billigste værker altså i den billigste ¼ affjernvarmeværkerne i Danmark. Det er vi godt tilpasse med men tilfreds bliver vi naturilg vis først når vi når målet. Nu vi er ved priserne så lad os lige kaste et blik på tarifferne for det kommende år. Vi kommer nærmere ind på dette senere på dagsordenen men vi tager dem her i hovedtræk: For at få overblik over udviklingen ser vi først på tariffernes udvikling fra 2010/11 til 2011/12 Som det fremgår af planchen nedsatte vide faste afgifter. Målerafgiften gik ned fra kr. til 800 kr. og i forbindelse med omlægningen af afregningen af fast afgift efter m3 til m2 reducerede vi m2-afgiften fra 17,83 kr. til 16,75 kr. Som jeg nævnte ændrede vi tarifferne i løbet af regnskabsåret sidste år således at 1. kvartal kørte efter et sæt tariffer og kvartal kørte efter nye og forhøjede tariffer. I kan se de 2 forskeilige tariffer i den grønne blok på skærmen og de samlede årspriser er beregnet forholdsmæssigt ud fra disse. Ud fra det lagte budget for 2012/13 har bestyrelsen valgt at fasthold de nuværende tariffer for hele 2012/13. Det betyder at MVH-prisen er uændret 408 kr. At m2 afgiften er uændret med 17 kr. ( At i forhold målerafgiften til tarifferne, er uændret som de med har 800 været kr. siden Samlet for hele året bliver det en mindre prisstigning da tarifferne for det kommende år er gældende for alle 4 kvartaler. Det der er så er interessant er, hvad tarifferne betyder for den samlede varmeregning i forhold til sidste år. Tager vi udgangspunkt i et standardhus ser det således ud, som vist på planchen. Som det fremgår, er der trods alt tale om en beskeden prisstigning på 177 kr. om året og skulle nogle have lyst at beregne på forskeilen til alternative opvarmningsformer er jeg stadig tilfreds og stolt af vores varmepriser. Med vores nye priser svarer det til at vi lige nu i 2012 er blandt de 24% billigste værker. Vi har i bestyrelsen erkendt, at det bilver svært at nå målet om at være blandt de billigste 15-20% inden udgangen af 2013 vi har derfor besluttet at fastholde målsætningen men udskyde tidspunktet til Vi mener stadig det er realistisk, idet vi fortsat vil kunne se frem til at høste flere gevinster af de mange tiltag og investeringer vi har gennemført de seneste år. Lad os herefter se lidt på værkets udvikling og lad os starte med antallet varmeaftagere på Rønde Fjernvarme. Vi budgetterede med at vi skuile have en tilgang på 128 nye forbrugere i 201 1/ nye på fjernvarmen og er dermed oppe på forbrugere på værket. Tilgangen fordelte sig således: Nyudstykninger i Rønde - Rønde Vest/ Ladegaardsparken 4 - Rønde Nord / Baunehøjparken 3 - Diverse Rønde by 8 men vi fik

4 Ugelbølle/Følle 121 Følle Erhverv 7 Med årets flotte tilgang mener vi også at have toppet på de store træk med mange nye fjern varmebrugere indenfor et år. Som vi ser det lige nu vil fremtiden byde på en mere rolig og kontinuerlig rytme i tilslutninger hvor vi hen ad vejen får nye med i takt med at ejendomme skifter ejer eller oliefyret skal skiftes. I 2012/13 forventer vi dog stadig 50 nye brugere så værket vil fortsat have en pæn tilgang af nye varmeaftagere. Lad os også se lidt på udviklingen i varmesalget siden Som det ses, er varmesalget generelt steget år for år i takt med det øgede antal forbrugere på værket. Ser vi på fyringssæsonen 201 1/12 kan vi af graddageopgørelsen se, at vi havde en særdeles mild fyringssæson sidste år. Der var ikke mange rigtig kolde vinterdage sidste vinter og alt i alt bevirkede det milde fyringsår, at varmesalget i sidste regnskabsår faldt i forhold til forrige år /12 solgte vi kun MWH mod MWH året før. I budgettet havde vi forventet et salg på MWH så det blev en betragtelig negativ afvigelse på MWH, hvilket naturligvis også har smittet af i værkets indtægter. Den milde fyringssæson har dog ikke kun været skidt for værket da det samtidig har betydet, at vi ikke har skullet bruge så meget brændsel og dermed har vi stort set kunnet få det hele til at løbe rundt med det halm vi kunne skaffe. Efter vi konstaterede at vi ville komme ind i et år med forventelig mangel på halm, regulerede vi som sagt budgettet fra og med Vi budgetterede med at kunne fremskaffe tons halm og supplere med ca tons træpiller og en mindre portion bioolie. På grund af det lavere varmesalg fik vi heldigvis ikke brug for så meget brændsel som budgetteret, og da vi samtidig med hiv og sving fik mere halm end forventet i hus over året blev forbruget af træpiller begrænset. Til gengæld har vi desværre måttet bruge en del mere bioolie, da kedlen i perioder i august og oktober måtte lukkes ned i forbindelse med en større kedelrenovering samt forbedringsarbejder med en ny rodeaksel og tilkobling af det nye stokeranlæg. Ligeledes har vi på grund af en defekt ventil også måtte køre på bioolie i en periode i februar. Vi er meget opmærksomme på, at at oliebrænderne ikke kører - med mindre det er yderst nødvendigt idet de brænder ca liter olie af i timen - svarende til en pris på godt kr. i timen. Vi har en halmkontrakt med vores halmleverandører som har løbet 3 år ad gangen. Kontrakten udløb her i sommer og vi forhandlede i foråret nye priser med halmleverandørforenin gen. Oven på de problematiske måneder i efteråret med manglende halm i Danmark og voldsomt stigende priser på halm, var det svære forhandlinger. Der var meget stor afstand mellem vores forventninger til den fremtidige halmpris og landmændenes forventninger og krav. Vi har derfor kun kunnet indgå en 2-årig kontrakt denne gang for perioden frem til Vi har stor forståelse for, at landmændene har alternative anvendelsesmuligheder for halmen og at det er forbundet med omkostninger og energiforbrug at bjærge halmen og vi kunne ( derfor acceptere en mindre stigning i prisen. Men vi ville ikke acceptere en prissætning, hvor halmen skulle relateres til prisniveauet og prisstigninger på andre energiformer og forhandlingerne var meget tæt på et reelt sammenbrud. I givet fald ville vi på Rønde Fjernvarme skulle købe halmen på det frie marked samt måske i højere grad anvende vores nye anlæg til alternative brændselsformer. Efter flere omgange blev der dog handlet et 2 årigt resultat hjem som betyder at basisprisen pr. tons halm for 2012/13 bliver 600 kr. og 2013/14 bliver 620 kr. En acceptabel pris som tilgodeser begge parter på fornuftig vis. Jeg kan kun udtrykke, at jeg samtidig er glad for, at vi fandt en løsning og et kompromis da det absolut er det rareste for alle parter at få halmen leveret lokalt og med leverandører som vi kender og har en god dagligdag sammen med. Et af de større projekter vi p.t. er i gang med, er udskiftningen afhovedledningen i Hovedgaden i Rønde. En ret kompliceret opgave, som vi har taget tilløb til nogle år men på grund af vores mange aktiviteter i de nye områder, har valgt at udskyde nogle gange. Vi har tænkt meget over, hvordan udskiftnin gen vil kunne gennemføres med minimale gener for trafikken og de handlende og vi havde også gerne set at vi havde haft mulighed for at koordinere med andre aktører der skal grave i Hovedgaden men dette har desværre ikke været muligt. Opgaven er som sagt ret kompleks da vores rør har ligget mange år i fortorvet og der efterfølgende er mange andre aktører der trods lovgivningens regler herom bare har gravet deres ledninger ned direkte ovenover vores rør. Herudover er der gamle plantekasser, flagstænger, skilte og meget andet der skal nedtages og genetableres. Så det er et puslespil der skal gå op i en højere helhed - samtidig med at trafikken skal glide og kunderne skal kunne komme i forretningerne. Men vi tager meter for meter og forventer at være færdig senest

5 Der skal naturligvis finansiering til de forskellige opgaver vi gennemfører og vi har da også ændret lidt i værkets lån i seneste regnskabsår. I takt med at vi nu er ved at afslutte de væsentligste investeringer i Ugelbølle hjemtog vii december 2011 de sidste 5 mio. kr. af den samlede finansiering til projektet i Ugelbølle. Vi valgte et lån med en løbetid på IS år og til en fast rente på 2,75%. Samtidig omlagde vi vores eksisterende lån på Ugelbølleprojektet på 26 mio kr. fra 4% fast rente til 3,03% - med en restøbetid over 21 år og reducerede derved rentebetalingen med Ca kr. om året. Et at de nye initiativer som nogle af varmeforbrugerene allerede har kunnet se på deres varm eafregning i år er igangsætningen af prøveperioden med motivationstariffer. Som sagt er det en prøveperiode i år, hvor man kan se, hvilken virkning motivationstariffen får uden dog at skulle betale eller få penge tilbage. Den kontante økonomiske del træder først i kraft efter 1 års prøveperiode. For den enkelte forbruger virker motivationstariffen således, at man kan reducere prisen på varmen, hvis man kan bringe tilbageløbstemperaturen ned under en vis grad. På planchen kan I se et eksempel på, hvordan det virker. Er man i det grønne område får man en rabat og dermed en lavere varmeregning. Er man i det gule område er prisen uændret. Er man i det røde område får man et tillæg og dermed en dyrere varmeregning. Planen er nu, at resten af varmeforbrugerne omstilles i år således at alle værkets forbrugere får en fiktiv opgørelse over deres situation i forhold til motivationstarifferne med årsopgørelsen (~ Pr Fra er det så alvor og her begynder taksameteret at tikke hvis man altså har et problem med for høj tilbageløbstemperatur og ikke allerede har fået dette løst efter prøveperiodens udløb. Første kontante afregning altså i form af en meropkrævning eller en tilbagebetaling bliver altså med årsopgørelsen pr for fyringssæsonen 2013/14. Rønde Fjernvarme har også gang i så mange positive og spændende ting, at vi er blevet godkendt som uddannelses- og praktikplads for unge maskinmesterstuderende på Aarhus Maskinmesterskole. Vi har meget glæde af, at få de unge dygtige studerende ind på værket og arbejde med konkrete og relevante projekter som både de og vi kan have udbytte af. Sidste år havde vi Niels Gjerrild Olsen til at udarbejde et projekt på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan opnå energibesparelser ved at temperaturoptimere fremløbs vandet under hensyntagen til investering, driftsøkonomi og kompleksitet. Han fik den højeste karakter 12 for sit projekt og vi fik en ny og god vinkel på muligheder for at energioptimere denne del af værket. Nu har vi så Nicolai i praktik over 50 arbejdsdage vi er spændt på vores gensidige udbytte. Afslutningsvis vil jeg nævne, at vii årets løb har afholdt 7 bestyrelsesmøder. Herudover har der været behov for at holde en del adhoc-møder i forskellige forretningsudvalg. Jeg tør godt sige, at lovgiverne indenfor miljø og energiområdet sørger godt for, at arbejdsmængden i ( bestyrelsen ikke er blevet mindre ligesom de mange aktiviteter der løbende er i gang på og omkring værket også har medført et øget tidsforbrug. Jeg vil derfor gerne afslutte årets beretning med at sige et stort tak til bestyrelsen for indsatsen på de mange og ofte lange møder. Som det er fremgået af beretningen, har vi stadig gang i mange initiativer og opgaver på fjern varmeværket. Til sidst vil jeg rette en tak til medarbejderne på Rønde Fjernvarme og ikke mindst til vores driftsleder Torben Olsen. Torbens ambitioner for at vi har et optimalt fungerende og kundevenligt varm eværk er uden grænser. Og han er utrættelig når opgaven gælder at skaffe nye forbrugere og dermed en langsigtet bedre økonomi på værket. De mange nye varmeaftagere har naturligvis krævet en stor ekstraindsats afjer alle og I har virkelig ydet en stor indsats igen i år. Tusind tak for det. Spørgsmål: Hvor længe holder rør og kedler? Driftsleder Torben C. Olsen : Vi forventer at levetiden påjjernvarmerør er minimum 50 år. Halmkedlens forventede levetid er 20 år. Spørgsmål: Hvordan kan man selv forbedre tilbageløbs temperaturen og derved reducerer sin varmeregning? Driftsleder Torben C. Olsen: Den største synder ved for høj returtemperatur er defekte eller fejlindregulerede ventiler. Specielt varmvandsproduktionen skal man have fokus på. Tommelfingerregel Otfl at fjernvarme skal være lunken i bunden af radiatorer, være lunken i afgangen fra varmvandsbeholder/var nvandsveksler, være lunken på retur fra gulvvarmer. Ved tvivlstilfælde vil værket

6 gerne være behjælpelig med at lokalisere fejlene. Spørgsmål: Gennemsnitstenzperatur, hvordan beregnes den over tid? Driftsleder Torben C. Olsen: Den beregnes over det vægtede varmesalg. Derfor er det vinter afkølingen der virkeligt betyder noget og ikke så meget sommerhalvå ret hvor afkølingen er svær at overholde. Spørgsmål: Hvad hvis man har radiatorer der i nogle rum står på 0 eller meget lavt. Driftsleder Torben C. Olsen: Det største problem typisk er noget teknisk i systemet, evt, en ventil der har sat sig, mere end det erfolks måde at indstille varmen på. Som tommelfinger regel bør man bruge alle de mulige radiatorer i de rum man vil have varme på. Og ikke bruge de radiatorer i de rum man ikke vil have varme på. På din gentens forespørgsel blev beretningen enstemmigt godkendt. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsioven fremlægges til godkendelse. Dirigenten gav ordet til kasserer Lars Dyrup der gennemgik års rapporten suppleret med plancher på storskærm. Regnskabet blev godkendt. (Se endvidere dias fra generalforsamlingen. www. roendefjernvarme. dk) 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. Kasserer Lars Dyrup gennemgik budgettetfor til orientering. (Se endvidere dias fra generalforsamlingen. www. roendefjernvarme.dk) 5. Fremlæggelse af investeringspian for kommende år til orientering. Driftsleder Torben Chr. Olsen gennemgik investeringsplanen for det kommende år. Hovedfokus er på at blive færdige med rør renoveringen i hovedgaden. Samtidigt har vi effektiviseret meget på kedlen sidste år som vi afventer resultater af 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af bestyrelseshonorar. t Fastsættelse af bestyrelseshonorar: Tilbage på generalforsamlingen i 2010 fortalte vi første gang, at vipå generalforsamlingen i 201] ville stille forslag om, at ændre vedtægterne således, at bestyrelsens honore ring skulle besluttes af generalforsamlingen. Vedtægtsændringen blev vedtaget sidste år. Tidligere var der i vedtægterne ikke noget punkt der særskilt regulerede bestyrelsens honore ring. Det var altså op til bestyrelsens selv, at fastsætte egen honore ring. Det synes vi ikke var helt i tråd med god selskabsledelse i dagens Danmark og derfor ønskede vi dette indført som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. I dag er aflønningen således, at formanden får et månedligt honorar før skat på kr. og kassere ren får et månedligt honorar før skat på kr. Jeg ved faktisk ikke, hvornår disse satser er vedtaget men de har været gældende fraførjeg kom ind ifjernvarmen, idet satserne ikke er ændret gennem min tid i bestyrelsen. I dag er det således kun formanden og kassereren der får honorarfor bestyrelsesarbejdet. Den øvrige bestyrelse er helt u lønnet til trods for at de faktisk bruger en del tid på bestyrelsesmøder ifjernvarmen. Vi har typisk 8-10 bestyrelsesmøder om året som ca. varer 4 timer ad gangen. Derudover betyder de mange projekter vi har gennemført, at der løbende er nedsat underudvalg, som ud over bestyrelsesmøderne mødes for at udarbejde oplæg til bestyrelsesmødet. Somii eksempel kan nævnes underudvalg til revision af vedtægter, underudvalg tilfastsættelse af nye tariffer, underudvalg ved etablering affjernvarme i nye områder og underudvalg i forbindelse med indførelse af inotivationstarif Forslag til vederlag til bestyrelsen Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, indstilles nedenstå ende vederlag til generalforsamlingens vedtagelse i 2012:

7 Nuværende Vederlag Vederlag fra Formand k,~ kr. Kasserer kr kr. Næstformand 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Medlem 0 kr kr. Ialt et årligt bestyrelseshonorar på 75 tkr og selv om det naturligvis er en stigning på 39 tkr. om året er det værd at bemærke, at det samlede honorar til værkets Øverste ledelse trods alt udgør mindre en 0,5% af de samlede omkostninger. Bemærkning: Ingen eller meget små honorar, det skal være af interesse at være i bestyrelsen Bemærkning. Hvis vi ikke betaler honorar får vi en uprofessionel bestyrelse. Bemærkning; Synes at detfremlagte forslag til bestyrelseshonorar er rimeligt i forhold til den professionelle bestyrelse vi har. Bemærkning: Mener det er rimeligt at der udbetales honorar til bestyrelses honorar. Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til afstemning: Ikke betales honorar: 2stemmer Bestyrelses honorar som foreslå et af bestyrelsen: 38 stemmer Forslaget om honorar til bestyrelsen blev vedtaget som foreslået af bestyrelsen. 7. Orientering om evt. fusion med Thorsager Fjernvarme Orientering om eventuel fusion med Thorsager Fjernvarme. Rønde og Thorsager Fjernvarme har gennem mange år haft et godt og udbytterigt samarbejde på flere områder: o Gensidig vagtordning 0 Fælles halmkontrakt med halmleverandørerne 0 Helle HøhI er ansat på deltid i administrationen på begge værker. Hen over årene er samarbejdet mellem værkerne blevet endnu tættere og især de to driftsledere Svend Arvesen fra Thorsager og vores Torben Olsen fra Rønde har stor glæde af deres tætte samarbejde. Vi er efterhånden kommet så tæt på hinanden, at man kan spørge sig selv: Hvotfor ikke tage skridtet fuldt ud og slå de 2 værker sammen og dervedformalisere samarbejdet og dermed også realisere en række synergi omkostningsbesparelsem; som vii dag afholder dobbelt på de 2 værker. Derudover er samarbejdet i dag ved at være så tæt, at det på enkelte områder måske kan overskride love og regler for, hvad vi må og ikke må mellem 2 juridiske enheder. Skulle disse regler komme på tværs kan det betyde - at der er områder vi ikke må hjælpe hinanden med og dermed medføre, at visse omkostninger vil stige, hvis vi hver især skal dække disse områder af Vi harp.t. afholdt 1 møde, hvorformandskabetfra de 2 værker saint driftslederne har vurderet på de synergier og omkostningsreduktioner der kunne komme i spil, som f.eks - En fælles administration - En bestyrelse - En generalforsamling - Et sæt serviceaftaler - Fælles specialværktøj

8 - Besparelser ved indkøb Herudover vil der være mange eksempler på opgaver og funktioner, der kun skal laves én gang fremfor 2 gange f.eks indberetninger til diverse myndigheder og det at forholde sig til konstant nye lovreglerpå energiområ det. Hvor tneget disse synergier og omkostningsbesparelser kan realiseres med i kroner og Ører erpå nuværende tidspunkt ikke undersøgt, tnen det er ikke urealistisk at tale om beløb på mellem 250 tkr. og 1 mio. kr. alt efter, hvordan synergierne opgøres og realiseres. Den bekymrede andelshaver i Rønde Fjernvarme vil måske se på varmeprisen i Thorsager og Rønde og flygte, at en evt.fusion vil medføre, at prisen i Rønde stiger. Et standardhus i RØnde koster som vi tidligere har set kr. om året og et tilsvarende hus i Thorsager koster kr. om året. Betyder dette, at enfusion vil gøre det dyrere at være fjernvar,nekunde i Rønde? Svaret på dette spørgsmål er nej. Selv om de 2 værkerfusionerer, er det enforudsætning, at der i en lang periode fremover kører 2 separate budgetter, regnskaber og varmepriser for hhv. Rønde og Thorsager. Men fusionsgevinsten skal fordeles som besparelser på de 2 værker iforhold til antallet afandelshavere. Helt lavpraktisk betyder det, at hvis vi kan spare I mio. kr. ved enfusion skal denne fordeles på andelshavere i Rønde og 400 andelshavere i Thorsager. Dermed bliver der en besparelse på 550 kr. pr andelshaver som kan fratrækkes den nuværende pris for både Rønde og Thorsager. Rønde-andelshaveren vil således sænke sin årlige varmeregning fra til Ca kr. og Thorsager ( andelshaveren vil kunne reducere sin årlige varmeregning fra til Rønde og Thorsager andelshavere skal have djfferentierede varmepriserfrem til det tidspunkt, hvor vi i fællesskab bygger et nyt værk - og dermed opnår enfuldstændigfælles dmjjtssituation. Og med de værker vi har, taler vi her om en tidshorisont på ca år hvorefter det kan blive aktuelt at skulle bygge et nyt fælles værk måske på en helt anden central placering end vii dag kan forestille os. Enfusion i dag er derfor også en langsigtet investering ind i fremtiden mod et nyt varmeværk på års sigt. Hvorvidt den kommende tids afdækning af de reelle fordele og ulemper ved enfusion vil trække i retning af fusion ved vi af naturlige grunde endnu ikke. Men det er klokkeklart, at der skal være en kontantfordel i en fusionfor andelshaverne i RØnde og Thorsager vil givetvis have samme holdning. Dermed er det også sagt, at der skal kunne skabes en win-win situation ved enfusion, for at vi vil komme tilbage og præsentere et konkret forslag til fusion på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Lige nu er vi blot interesserede i at fortælle åbent om vores tanker og naturligvis interesseret i at høre jeres mening om en eventuel fusion. Bemærkning: Der kommerjo i Rønde hele tiden nye udstykninger men det er begrænset hvad der kommer i Thorsager. Bemærkning: Synes det er godt at vi strækker os over et større område for at vi fortsat kan tiltrække en ( professionel bestyrelse som vi har i dag. Spørgsmål: Må man godt køre med d&erentierede priser. Formand Lars M. Kristensen: Ja lovgivningen siger det må vi gerne. Bemærkning: Hvor stor kapacitet har vii Thorsager og hvor stor har vii Rønde? Driftsleder Torben C. Olsen: Thorsager bruger 50% Rønde godt 100%. Spørgsmål: Er det rigtig forstået at dette blot er en orientering med henblik på at høre forbrugerne om hvilke tanker dette udløser? Formand Lars M. Kristensen: Ja det er korrekt, bestyrelserne vilfortsat afholde en møderække for at afdække de konkrete muligheder og herefter fremlægge et konkret beslutningsgrundlag. 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der var fra en andelshaverfremkommnetforslag om, at der ikke skulle betales bestyrelseshonorar, med begrundelse i at det ville bevirke dyrere fjernvarme og at der ikke skulle fusioneres da dette blot ville medfører dyrere varmepriser for brugere. Da andelshavers forslag allerede var på dagsordenen og på et tidligere tidspunkt (punkt 6 og 7) er de på dette tidspunkt blevet behandlet.

9 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lars Sloth Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår til nyt bestyrelsesmedlem Henning Sørensen Formand Lars Møller Kristensen, Kassere Lars Dyrup blev genvalgt og Henning Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Niels Søndergaard-Pedersen Per Zeidler blev genvalgt og Niels Søndergaard-Pedersen blev valgt. II.Valg af revisor. RevisionsGruppen, Østeralle 8, 8400 Ebeltoft blev genvalgt som revisor. 12. Eventuelt. Forslag til at lægge lidt på hjemmesiden omkring evt. fusion så folk kan debattere lidt omkring dette. Formand Lars M. Kristensen svarer at det kunne være en mulighed nar vi har noget mere konkret så folk har noget atforholde sig til, så de ikke beslutter sig pa et forkert grundlag. Spørgsmal: Skal et projekt som renoveringen af Hovedgaden i udbud. Svar: Formand Lars M. Kristensen: Nej dette projekt er ikke af en størrelse, hvor der er krav om udbudsrunde. Der er i dette projekt lagt meget vægt pa, at vi kender underleverandørerne så vi dermed tilsikre en så smertefri gennemførsel afprojektet. Derimod var en opgave som Ugelbølle projektet i udbud. Bemærkning: Synes at vi gør det rigtigt godt med renovering af Hovedgaden, fylder så lidt som muligt og rydder pænt op hver aften. Bemærkning: Synes at det er en meget betryggende måde bestyrelsen behandler emner på. Informerer omkring motivationstariffen i god tid sa forbrugerne kan følge med og nu det samme med evt. fusion. Dejligt at se at dr~f?slederen brænderfor sit arbejder som Torben gør. Formanden takkede Lars Sloth for hans store indsats og Lars Sloth sluttede af med at sige at det i denne bestyrelse var nødvendigt at gå 100% ind i sagerne. Detfølte Lars Sloth ikke han kunne finde tiden til mere og derfor valgte han at trække sig. Dirigenten takkede for en god generalforsamling am.b.a. Y

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013 Vedtægter Gældende fra 10. juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

1. Navn og hjemsted... 4. 2. Formål og forsyningsområde... 4. 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4. 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 4 2. Formål og forsyningsområde... 4 3. Andelshavere/varmeaftagere... 4 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 5 5. Udtrædelsesvilkår... 5 6. Generalforsamling...

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a.

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere/varmeaftagere...3

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Vedtægter for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ADM0243E3210D esdhscan 18 11 2013 11 14 SEPBARCODE 40UID Nikolay Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 4 2 Formål og forsyningsområde 4 3 Andelshavere/varmeaftagere

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Holsted Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter 15. maj 2012 2 Vedtægter for Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Vedtægter Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse. Vedtægter Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabet hjemsted er Sønderborg Kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 2.1 Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Vedtægter. 2.2 Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i 2.1, drive sideordnet aktivitet.

Vedtægter. 2.2 Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i 2.1, drive sideordnet aktivitet. Vedtægter 1 - Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 - Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Vedtægter 2014 Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1- Navn og hjemsted 1 2 - Formål og forsyningsområde 1 3 - Andelshavere 1 4 - Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere