Opsamling på børneskemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på børneskemaer"

Transkript

1 Bilag 2: Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale børneområdet Opsamling på børneskemaer Rammeaftale 2019 Sekretariat Rammeaftale Sjælland

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 2 Resume... 3 Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på børneområdet... 4 Kommunens planer om etablering af nye tilbud og/eller overtagelse af regionale tilbud... 7 Kommunens etablering af forebyggende foranstaltninger... 9 Kommunens oplevelser af tendenser Planer og forventninger til ændringer Kommunikationscentre på specialundervisningsområdet Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge Indledning Hvert år udsendes spørgeskema om det specialiserede socialområde til kommunerne. Materialet fra kommunerne bruges til at udarbejde kommende års rammeaftale. Hensigten med skemaet er: At få tilbagemeldinger fra kommunerne på den aktuelle status på tilbud At få belyst sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel At få belyst planer og forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel At få tilbagemeldinger der kan anvendes til formulering af fokusområder At få informationer, der kan sammenlignes på tværs af kommunerne Der kigges på: Udbud og efterspørgsel indenfor målgrupper Kommunernes planer for tilbud, etablering, ophør og ændringer Forebyggende foranstaltninger Kommunale tendenser Spørgsmålene vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målgruppeområde. Forventninger til ændringer i udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Afvigelser omhandler opgaver kommunen forventer at løse internt i kommunen eller få løst af andre kommuner i regionen og/eller Region Sjælland, samt i andre regioner. Skemaet er opdelt i: Sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel Kommunernes planer om etablering af nye tilbud eller overtagelse af regionale tilbud Kommunernes etablering af forebyggende foranstaltninger Kommunernes vurdering af tendenser på området Planer og forventninger til ændringer 2

3 Resume Samlet set oplever de fleste kommuner at der på de fleste områder grundlæggende er de nødvendige tilbud; både vurderet ud fra behovet for antal pladser og målgruppernes behov: indholdet i tilbuddene Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud og ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn med psykiske vanskeligheder og mangel på plejefamilier På børneområdet oplever kommunerne generelt stor sammenhæng mellem behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud. Ved hver af målgrupperne, er der 0-5 kommuner, der oplever lav opfyldelsesgrad og herunder særligt behov for tilbud ift. børn med psykiske vanskeligheder og sindslidelser. Kommunerne oplever derudover lav opfyldelsesgrad og behov for tilbud ift. børn med hjerneskade, Sjældent forekommende funktionsnedsættelser, multiple funktionsnedsættelser samt udviklingshæmning. Endelig oplever enkelte kommuner opfyldelsesgraden lav ift. misbrug og fysisk funktionsnedsættelse. På børneområdet forventes stigende efterspørgsel efter plejefamilier og tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder og sindslidelser. Syv kommuner har uddybet, hvor der opleves mindre grad af sammenhæng mellem behov og udbud. Uddybende opleves behov for aflastningspladser til børn og unge med store fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, behov for målrettede tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder og særligt spiseforstyrrelser samt behov for tilbud til kognitivt velfungerende fysisk handicappede unge. Endelig ønskes centrale tiltag ift. specialtilbud i udkantsområder. De fleste kommuner (13) har ikke eller planlægger ikke at etablere nye tilbud. har etableret autismecenter, har udviklet og kvalificeret egne lokale tilbud på skole-dagbehandlingstilbud og familietilbud, planlægger at varetage rådgivning af synshandicappede børn og børn med andrehandicap fra 2019 og planlægger tilbud i børn og unge med særlige behov incl. Familiebehandling. Ingen kommuner ønsker at overtage tilbud fra regionen, men kommuner planlægger at overtage rådgivning af samlet synshandicappede børn og børn med andre handicap fra Synscenter Refsnæs. 16 kommuner har hverken etableret eller planlægger at etablere forebyggende foranstaltninger, der har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen. arbejder på at sikre en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats og har udviklet en udviklingsmodel fra 0-16 år. 12 kommuner oplever forskellige tendenser på børneområdet. Der er behov for bredt fokus på udbuddet af aflastningspladser, der ses en større frekvens af angst og autisme med udadreagerende adfærd, der opleves vold og overgreb samt mistrivsel i almensystemet og der opleves angst og skolevægring og foranstaltninger i forbindelse med integrationssager. Der forventes større benyttelse af anbringelse i familiepleje, der vil være fokus på tidlig indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder samt særlig fokus på dyre anbringelser og tidlig forebyggelse. Endelig opleves unge med psykiske vanskeligheder og misbrug hos børn og unge samt behov for præcise målgruppevurderinger ift. fremtidig forsørgelse og uddannelsesindsats 3

4 ift. unge (15-). En enkelt kommune oplever en tendens til at de udmeldte takster ikke er udtryk for hvad der faktisk betales for tilbuddet og dette skaber pres på økonomien. De fleste kommuner ser ingen behov i kommunen, der giver anledning til ændring i kapaciteten, men de øvrige 5 kommuner ser bl.a. behov for aflastningspladser, psykiatritilbud til unge med mulighed for indlæggelse i længere tid, behov for målrettede tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder og spiseforstyrrelser behov for relevante anbringelsesteder til unge med misbrug. En enkelt kommune ser et behov for samlet at se på de regionale og kommunale tilbud, så der skabes sammenhæng mellem tilbuddets godkendelse, kommunernes behov, hvad tilbuddet faktisk kan og kommunernes økonomi De fleste kommuner ser heller ingen bevægelser, der kan have betydning for det fælleskommunale samarbejde, men tre kommuner nævner ventetid i Børnehuset og udfordringer med at rekruttere plejefamilier samt stigende tendens ift. unge med psykiatriske behandlingsmæssige behov. 12 kommuner har ingen planer om eller forventning til ændringer i udbud og efterspørgsel. De øvrige 5 nævner bl.a. stigning i efterspørgsel på plejefamilier og herunder ift. børn 0-10 samt plejefamiler der kan håndtere aflastningsopgaver, mangel på døgnplejepladser, og ændret visitationspraksis med mindre efterspørgsel og differentierede takster ift. særlige dagtilbud. Endelig ændrer en kommune antallet af pladser på en ungeinstitution fra 60 til 20 og herunder ændringer i tilbuddets indhold fra værelser med støtte til døgninstitution og bredere målgruppe. Ingen kommuner forventer ændret efterspørgsel efter specialundervisning for børn. Mht. de lands- og landsdelsdækkende tilbud, samt sikrede afdelinger, har kommunerne kun få bemærkninger. Ift. Synscenter Refsnæs anvender påtænker at overtage rådgivning af synshandicappede børn 0-6 år og 7-17 med andre handicap i alt børn fra 1/ De kommuner, der har haft borgere på lands- og landsdelsdækkende tilbud, samt sikrede pladser synes, at kapacitet, ydelser og faglige kompetencer hænger sammen med kommunernes behov for disse. De fleste kommuner svarer også ja til at der er mulighed for fleksibel anvendelse af tilbudenes pladser, mens otte kommuner svarer nej ift. fleksibel anvendelse på enkelte tilbud af de 17 tilbud. Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på børneområdet Definitioner af målgrupper tager udgangspunkt i de kategoriseringer, der er udarbejdet af Socialstyrelsen I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående målgrupper på børne- og ungeområdet, og det samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale? Bemærk: Børne- og ungeområdet omfatter børn og unge i alderen 0 17 år. Angiv svar med ét X for hver af nedenstående målgrupper Fysisk funktionsnedsættelse Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1 = mindst grad og 5 = højest grad) Ved ikke 4

5 5 Næstved Hjerneskade - herunder både medfødt og erhvervet Næstved Udviklingsforstyrrelser Næstved Udviklingshæmning Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse Næstved Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse Næstved Multiple funktionsnedsættelser Næstved Sjældent forekommende funktionsnedsættelser Næstved Hjemløshed (ikke relevant)

6 Overgreb - herunder voldsramte kvinder (ikke relevant) Alkoholmisbrug Stofmisbrug Øvrige svære sociale problemer Hvis kommunen svarer 1-2 til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor der opleves mindre grad af sammenhæng med en nærmere specifikation af målgruppen og angivelse af tilbudstype ( ) samt eksempelvis antal pladser, indhold i tilbud m.v.: : Det er meget svært at opfylde behovet for aflastningspladser til børn og unge med store fysiske og psykiske funktionsnedsættelser herunder hjerneskade, udviklingsforstyrrelse, udviklingshæmning, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, sindslidende multiple funktionsnedsættelser, sjældent forekommende funktionsnedsættelser. : Flere af kategorierne med specialtilbud kalder på centrale tiltag et vilkår i udkantsområder. Dog ses mangel på lokale psykiatriske tilbud til diagnoser som autisme og skizofreni da transport kan være et problem. Dobbelt diagnoser komplicerer vilkår for barn og familie både misbrug/adhd eller OCD/Autisme/angst til tider behov for indlæggelse i længere tid. : På Børn- og Ungeområdet opleves fortsat et stigende antal børn og unge med psykiske vanskeligheder særligt spiseforstyrrelser med deraf følgende behov for målrettede tilbud. Hjerneskadet barn måtte anbringes i Nordsjælland, da der i Regionen ikke er et højt specialiseret rehabiliterings tilbud. : Svært at få plads til Paranoid Skizofren. : Krydsene er udtryk for, at de tilbud, der er, ikke er i stand til at løse opgaven indenfor den takst de har, selv om de er godkendte til målgruppen. 6

7 : Vedr. stofmisbrug dækkes behovet af privat udbyder. : 1)Tilbud til kognitivt velfungerende, fysisk handicappede unge mangler tilbud. 2)Psykiske vanskeligheder - udfordringer med sektoransvarlighedsprincippet samt der mangler relevante tilbud til målgruppen. Kommunens planer om etablering af nye tilbud og/eller overtagelse af regionale tilbud Spørgsmålet omfatter kun den planlagte etablering af egne nye tilbud, som kommunen vurderer vil få betydning for kommunens efterspørgsel efter antal pladser, indhold m.v. på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Både tilbud der etableres/forventes etableret i indeværende eller kommende år indgår i besvarelsen. Hvilke nye tilbud har kommunen etableret eller planlægger at etablere, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen? Kommune: Nej Kommune: Vi planlægger ikke nye tilbud. Kommune: Der er etableret Autismecentr som er et botilbud til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). På centret er der plads til 6 børn i alderen år, og 8 pladser til ungen i alderen år. Centeret drives efter Servicelovens 66, 1-6 for børn, og 107 for unge over 18 år. Kommune: Fagcenter Børn og Unge har ingen. Kommune: Ingen Kommune: Ingen Kommune: Der er ikke planlagt nye tiltag Næstved: Ingen Kommune: Kommune har udviklet og kvalificeret egne lokale tilbud: - Skole-dagbehandlingstilbud Vestervejs Skole - Familiehuset i Som betyder at Kommune på sigt i mindre grad vil anvende eksterne leverandører, og kan derfor have en betydning for brugen af eksterne leverandører. Ovenstående lokale tilbud er målrettet børn med sociale eller familienære udfordringer, og ikke børn med nedsat funktionsevne, hvorfor Kommunes efterspørgsel på specialiserede tilbud til børn med nedsat funktionsevne vil være uændret. 7

8 Kommune: Planlægger at varetage rådgivning af synshandicappede børn 0-6 år og 7-17 årige børn med handicap fra 1. januar Kommune: Ingen Kommune: Har ingen planer om nye tilbud, men der sker en væsentlig ændring på institutionen Katrinelyst, som overgår til døgninstitution med ny målgruppe og kun 29 pladser. Kommune: Ingen Kommune: Nej ingen planer. Kommune: Havrebjerg Målgruppe: Børn og Unge med særlig behov mellem år. Inkl. familiebehandling. Ca. 10 pladser. Forventet ibrugtagnings endnu uvis. Kommune: Ingen Ønsker kommunen at overtage tilbud fra regionen? Hvilke? Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej tak Kommune: Ingen kom. Kommune: Fagcenter Børn og Unge har ingen. Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune Nej Næstved Kommune: Ingen Kommune: Nej Kommune:, fra Synscenter Refsnæs: Rådgivning af synshandicappede ørn 0-6 år og 7-17 årige børn med andre handicap; børn Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej 8

9 Kommunens etablering af forebyggende foranstaltninger Spørgsmålet omfatter kun forebyggende foranstaltninger, som kommunen vurderer og/eller forventer vil få betydning for kommunens efterspørgsel efter antal pladser, indhold m.v. på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Både forebyggende foranstaltninger, der etableres/forventes etableret i indeværende eller kommende år indgår i besvarelsen. Hvilke forebyggende foranstaltninger har kommunen etableret eller planlægger at etablere, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen? Kommune: Vi vurderer, at vore nuværende eller evt. kommende forbyggende foranstaltninger ikke vil have betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen. Kommune: Ingen nye. Kommune: Ingen Kommune: Ingen Kommune: Ingen nye tiltag, der har betydning for rammeaftalen. Kommune: Ingen Kommune: Ingen nye tiltag Næstved Kommune: Ingen Kommune: Kommune arbejder fokuseret på at sikre en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats og har i den forbindelse udviklet en Udviklingsmodel fra 0-16 år - med implementering i august Målet med udviklingsmodellen er, at alle børn og unge udvikler sig, trives og er i læringsprogression, og at flere børn og unge udvikler sig og trives i deres familier og i inkluderende udviklings- og læringsmiljøer, så tæt på et almindeligt miljø. Udviklingsmodellen medvirker til at skabe bedre udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-16 år, og at indsatserne har til formål: At børn og unge dannes og uddannes i inkluderende fællesskaber. At børn/unges adfærd ses og forstås ud fra de sociale sammenhænge, som de indgår i. At der er et særligt fokus på at medvirke til at justere og udvikle den pædagogiske kontekst og de relationer barnet/den unge indgår i. At forældrene ses som en ressource, der inddrages som aktive og ligeværdige samarbejdspartnere. At den tidlige og forebyggende indsats og det professionelle samarbejde herom er i fokus. 9

10 De primære elementer i denne model er trivselsvurderinger af alle børn, tværfaglige dialogmøder på daginstitutioner og skoler samt udvidede tværfaglige dialogmøder på myndighedsområdet. Udviklingsmodellen understøtter en systematisk involvering af relevante faggrupper i forhold til at planlægge og gennemføre indsatser for børn og unge. Udviklingsmodellen bidrager til at der på tværs af faggrupper og områder er et fælles fokus og en fælles forståelse af, hvordan der ydes den relevante hjælp til udsatte børn og unge. Derudover har Kommune udviklet og kvalificeret egne lokale tilbud: - Skole-dagbehandlingstilbud Vestervejs Skole - Familiehuset i Som betyder at Kommune på sigt i mindre grad vil anvende eksterne leverandører, og kan derfor have en betydning for brugen af eksterne leverandører. Ovenstående lokale tilbud er målrettet børn med sociale eller familienære udfordringer, og ikke børn med nedsat funktionsevne, hvorfor Kommunes efterspørgsel på specialiserede tilbud til børn med nedsat funktionsevne vil være uændret. Der arbejdes på at etablere et lokalt ambulant behandlingstilbud til børn i alderen 5-12 år. Tilbuddet målrettes børn, der går i almene pasnings- og undervisningstilbud og som vurderes at have et behandlingsbehov, der rækker ud over hvad de almene tilbud kan tilbyde. Ovenstående beskrevne model og tilbud er primært målrettet børn med sociale eller familienære udfordringer, og ikke børn med nedsat funktionsevne, hvorfor Kommunes efterspørgsel på specialiserede tilbud til børn med nedsat funktionsevne vil være uændret. Kommune: Ingen Kommune: Ingen Kommune: Ingen nye vi arbejder fortsat målrettet med at udvikle det forebyggende arbejde. Kommune: ingen Kommune: ikke noget vedrørende rammeaftalen. Kommune: Ingen Kommunens oplevelser af tendenser Kommunens uddybende beskrivelser omkring tendenser og bevægelser med relevans for det specialiserede socialområde er afgørende for at kunne få et billede af årsagssammenhænge, der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser. Hvilke tendenser vil i kommunen være de mest dominerende i indeværende og kommende år på det specialiserede socialområde? Kommune: Der er behov for, at der kommer et bredt fokus på udbuddet af aflastningspladser på de specifikke områder jf. besvarles3 i skema på side 5. 10

11 Kommune: Finde alternative lokale løsninger. Der ses en større frekvens af angst hos børn og unge. Flere diagnoser på samme tid. Kommune: Angst Autisme Udad reagerende adfærd på baggrund af Autisme/angst/Psykose. Kommune: Behov for Præcise målgruppevurderinger ift. fremtidig forsørgelse og uddannelsesindsats i forhold til de 15 årige og derover. Kommune: Vold og overgreb samt generel mistrivsel i almen systemet. Kommune: Angst og skolevægring brug af skole dagbehandling. Foranstaltninger i forbindelse med integrationssager (Sager hvor familien opholder sig på Aunstrup Udrejsecenter med alvorlige og svære problemstillinger/kriser/stressbelastning i forbindelse med at de skal hjemsendes) Kommune: Umiddelbart ikke, men bemærker, at flere og flere børn/unge får diagnoser, som kræver ekstraordinære og dyre tilbud. F.eks. Enkeltmandsprojekter. Næstved Kommune: Anbringelser af børn og unge i familiepleje forventes benyttet i hørere grad. Kommune: Oplever en tendens til at de takster der udmeldes af de regionale-, kommunale- og private tilbud ikke er et udtryk for hvad der rent faktisk betales for tilbuddet. Der skaber et pres på økonomien på området da det er meget svært at flytte et barn eller ung grundet økonomi. Kommune: Der vil være fokus på en tidlig indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder og et styrket samarbejde med børne og ungskomspsykiatrien herom. Der vil fortsat være fokus på styrket anbringelse i plejefamilier og i barnets netværk. Kommune: Ingen Kommune: ingen væsentlige ændringer Kommune: Der ses umiddelbart ikke ændringer siden sidste indberetning. Kommune: Unge med psykiske vanskeligheder, sindslidelser. Kommune: Tidlig forebyggelse og særligt fokus på dyre anbringelser til børn med betydelige behandlingsmæssige behov. Kommune: Misbrug hos børn og unge Ser kommunen nogen tendenser eller behov i kommunen, der giver anledning til ændring i kapaciteten i forhold til de målgrupper, som fremgår af bilag 1? 11

12 Kommune: Se ovenstående: Indsat her: (Der er behov for, at der kommer et bredt fokus på udbuddet af aflastningspladser på de specifikke områder jf. besvarelse i skema på side 5. Kommune: Nej Kommune: Psykiatritilbud til unge med mulighed for indlæggelse i længere tid. Kommune: Psykiske vanskeligheder sindslidelse (se bemærkning på side 5, nederst) i forhold til børn og unge. Indsat her: På Børn- og Ungeområdet opleves fortsat et stigende antal børn og unge med psykiske vanskeligheder særligt spiseforstyrrelser med deraf følgende behov for målrettede tilbud. Hjerneskadet barn måtte anbringes i Nordsjælland, da der i Regionen ikke er et højt specialiseret rehabiliterings tilbud. Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Næstved Kommune: Nej Kommune: Der er ses et behov for at se samlet på de regionale og de kommunale tilbud i regionen således, at der skabes sammenhæng mellem tilbuddets godkendelse, kommunernes behov, hvad tilbuddet rent faktisk kan og kommunernes økonomi. Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Der mangler relevante tilbud til målgruppen. Kommune: Nej Kommune: Vi er opmærksomme på misbrug og til tider udfordret af at finde relevante anbringelsessteder. Vi har det sidste år benyttet sikret institutioner til afrusning og udredning hos 2 unge. Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde? Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej 12

13 Kommune: Nej Kommune: Ventetid i Børnehuset Kommune: Nej Næstved Kommune: Nej Kommune: Se ovenstående Kommune: Der er en udfordring med at rekruttere flere plejefamilier. Det er en udfordring, som der samarbejdes om i regionen. Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: En stigende tendens af unge med psykiatriske behandlingsmæssige behov. Kommune: Nej Planer og forventninger til ændringer Spørgsmålene skal belyse, hvilke planer og forventninger kommunerne har til ændringer i udbud og efterspørgsel på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Forventninger og afvigelser vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målgruppeområde. Afvigelse angives i antal, og skal have baggrund i pladser kommunen vil efterspørge og udbyde. På efterspørgelsessiden skal besvarelsen have baggrund i en faglig vurdering i udviklingen af sagsantal/indhold, og vurderingen skal forholde sig til det serviceniveau, kommunen har på området. På udbudssiden skal besvarelsen have baggrund i det kommunale budget. En plads defineres som efterspørgsel eller udbud svarende til 365 dage pr. år. I forhold til 105, 107 og 108 svarer en plads til en bolig. Kommune: Ingen Kommune: Ingen 32 Efterspørgsel: Kommune: 32 det forventes, at der efterspørges færre pladser grundet ændret visitationspraksis. 32 Udbud: Kommune: Nej der er indført differerede takster. Dette fremgik af indberetningen for

14 Efterspørgsel: Kommune: grundet overgang til en ny model for sagsbehandlingen Udbud: Kommune: Ikke lige pt., men hele området er økonomisk udfordret, så det vides ikke hvad der sker på området. 66 Efterspørgsel: Kommune: der opleves fortsat stigende mangel på døgnplejepladser. Kommune: har behov for flere godkendte pleje familier, navnlig i alderen 0-10 år. Kommune CBF forventer en stigende efterspørgsel på plejefamilier, da der arbejdes med et serviceniveau med fokus på mindst mulig indgribende foranstaltning. Der er stor efterspørgsel på plejefamilier der kan håndtere aflastningsopgaver. 67 Udbud: Kommune: - vi nedsætter antallet af pladser på Katrinelyst fra 60 til 20 hvilket skyldes, at der er ændringer i tilbuddets indhold fra værelser med støtte, til døgninstitution og målgruppen er mere bred. Specialundervisning for børn Folkeskoleloven 20 stk. 2 (børn) Efterspørgsel Forventer kommunen at efterspørge flere eller færre af de tilbud, der stilles til rådighed i kommunikationscentrene? Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Kommune: Nej Udbud (skal kun besvares af kommunikationscentrenes driftsherrer) 14

15 Forventer kommunen at ændre omfanget af de tilbud, der stilles til rådighed i kommunikationscentrene? Kommune: Nej Kommune: Nej Hvis : Hvori består ændringen? Ingen besvarelser. JA NEJ Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler indgår kommunalbestyrelser og regionsrådet årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud. I forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger. Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud skal kommunalbestyrelser og regionsråd i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordination mellem de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Center for Døvblindhed og Høretab Center for Høretab Refsnæsskolen / synscenter Refsnæs Børneskolen på Kolonien Filadelfia Geelsgårdsskolen Instituttet for Blinde og Svagsynede Børneklinikken Skolen på Kastelsvej Center for Døve Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Sjælland Region Hovedstaden Københavns Kommune Københavns Kommune Københavns Kommune Gladsaxe Kommune De sikrede afdelinger Kompasset Koglen Grenen Egely Bakkegården fortet Sølager Sønderbro Kofoedsminde Region Nordjylland Region Midtjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Sjælland Region Hovedstaden Københavns Kommune Region Sjælland Kommunerne skal beskive følgende forhold: Ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil 15

16 Udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for de lands- og landsdelsdækkende tilbud, f.eks. ændringer inden for målgruppe, nye behandlingsmetoder og teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v. Udviklingstendenser i i forhold til behovet for de leverede ydelser Udfordringer på området Flere kommuner har ikke haft nogen bemærkninger til nedenstående. kommune har svaret uændret behov/efterspørgsel og forventes ikke brugt ved de enkelte tilbud, mens og har haft enkelte bemærkninger. Lands- og landsdelsdækkende tilbud Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Synscenter Refsnæs Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) Bemærkninger Kommune: Forventes ikke brugt Kommune: Forventes ikke brugt Kommune: Uændret behov Kommune: Anvender aktuel 20 pladser. Forventer at antallet er uændret til næste år. Kommune ved SCR påtænker at overtage Rådgivning af synshandicappede børn 0-6 år og 7-17 årige børn med andre handicap; børn fra 1. januar Børneskolen på Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune) Center for Døve (Gladsaxe Kommune) Børneklinikken (Københavns Kommune) Skolen på Kastelsvej (Københavns Kommune) Geelsgårdsskolen (Region Hovedstaden) Lands og landsdelsdækkende tilbud (samlet set) Kommune: Uændret behov Kommune: Anvender aktuel 1 plads. Forventer at antallet er uændret til næste år. Kommune: Uændret behov Kommune: Uændret behov Kommune: Forventes ikke brugt Kommune: Uændret behov Kommune: Uændret behov Kommune: Uændret behov Sikrede afdelinger 16

17 Tilbud Kompasset (Region Nordjylland) Koglen (Region Midtjylland) Grenen (Region Midtjylland) Egely (Region Syddanmark) Bakkegården (Region Sjælland) fortet (Region Sjælland) Sølager (Region Hovedstaden) Sønderbro (Københavns Kommune) Bemærkninger Kommune: Forventes ikke brugt Kommune: Forventes ikke brugt Kommune: Uændret efterspørgsel Kommune: Uændret efterspørgsel Kommune: Uændret efterspørgsel Kommune: Uændret efterspørgsel Kommune: Har aktuel en dreng placeret. Kommune: Uændret efterspørgsel Kommune: Uændret efterspørgsel Sikrede afdelinger (samlet set) Kommune: Uændret efterspørgsel Kommunen skal i de næste skemaer afkrydse, hvorvidt kommunen havde borgere på det pågældende tilbud i foregående år, og hvorvidt tilbuddenes kapacitet samt tilbuddenes udbud af ydelser og kompetencer hænger sammen med kommunens behov for højt specialiserede indsatser til målgrupperne. Herunder nævnes de kommuner, der har svaret de har benyttet tilbuddet. Øvrige kommuner har ikke haft borgere på tilbuddet det foregående år, og/eller svarer ved ikke. Det samme gør sig gældende for de sikrede afdelinger. Lands- og landsdelsdækkende tilbud

18 Havde ingen borgere på tilbuddet foregående år Hænger tilbuddenes kapacitet sammen med kommunens behov for tilbud til målgrupperne Er der mulighed for fleksibel anvendelse af tilbuddenes pladser Hænger tilbuddenes udbud af ydelser sammen med kommunens behov for indsatser til målgrupperne Hænger tilbuddenes faglige kompetencer sammen med kommunens behov for indsatser til målgrupperne Ved ikke 1. kolonne: Marker med X - de tilbud, som kommunen ikke havde borgere på foregående år kolonne: Marker med /Nej - kommunens vurdering af, hvorvidt tilbuddenes kapacitet samt tilbuddenes udbud af ydelser og kompetencer hænger sammen med kommunens behov for højt specialiserede indsatser til målgrupperne. Der må godt sættes X i kolonne 1 samtidig med i 2, 3, 4, 5 eller 6. Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) Center for Høretab (Region Syddanmark) Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) Børneskolen på Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) Nej Næstved X ja Ok Nej Nej Nej Ved ikke X Ok Ok Nej x x x x Næstved? Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune) Center for Døve (Gladsaxe Kommune) Børneklinikken (Københavns Kommune)? : Er den ikke lukket 18

19 Havde ingen borgere på tilbuddet foregående år Hænger tilbuddenes kapacitet sammen med kommunens behov for tilbud til målgrupperne Er der mulighed for fleksibel anvendelse af tilbuddenes pladser Hænger tilbuddenes udbud af ydelser sammen med kommunens behov for indsatser til målgrupperne Hænger tilbuddenes faglige kompetencer sammen med kommunens behov for indsatser til målgrupperne Ved ikke x Skolen på Kastelsvej (Københavns Kommune) Geelsgårdsskolen (Region Hovedstaden) Ok Ved ikke Ok Ok X Kommunen bedes i feltet nedenfor indskrive bemærkninger vedrørende årsag og baggrund (antal pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Især væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng. Kommune: Har ikke benyttet ovenstående tilbud i 2017, men tidligere erfaring viser, at når behovet opstår, opfylder tilbudene behovet både på kapacitet, flexibilietet, ydelser og faglige kompetencer. Sikrede afdelinger kolonne: Marker med X hvis kommunen ikke havde borgere på sikrede afdelinger foregående år kolonne: Marker med /Nej - kommunens vurdering af, hvorvidt tilbuddenes kapacitet samt tilbuddenes udbud af ydelser og kompetencer hænger sammen med kommunens behov for højt specialiserede indsatser til målgrupperne. Der må godt sættes X i kolonne 1 samtidig med i 2, 3, 4, 5 eller 6. Kompasset (Region Nordjylland) Koglen (Region Midtjylland) Grenen (Region Midtjylland) Næstved : : : Næstved: 19

20 Egely (Region Syddanmark) : ja : Næstved: ja ja X ja X Bakkegården (Region Sjælland) : ja : ja : Nej : ja : ja Nej fortet (Region Sjælland) : Gulborgsund:Nej : : : : x Nej ja /nej ja ja/nej ved ikke : ja ja ja ja : Nej Sølager (Region Hovedstaden) : : : X Næstved: ja Sønderbro (Københavns kommune) : : : Nej 20

21 Kommunen bedes i feltet nedenfor indskrive bemærkninger vedrørende årsag og baggrund (antal pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Især væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng. Kommune: Har ikke benyttet ovenstående tilbud i 2017, men tidligere erfaring viser, at når behovet opstår, opfylder tilbudene behovet både på kapacitet, flexibilietet, ydelser og faglige kompetencer. Kommune: Den unges behov for udredning psykiatrisk kunne ikke imødekommes under opholdet. 21

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 6. marts 2017 BESVARELSEN SENDES

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Læsø Kommune

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Læsø Kommune S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. BEK nr 760 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 034.24S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010

Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 Kontaktforum 15. juni 2009 Rammeaftale på socialområdet i Syddanmark 2010 En årlig lovpligtig rammeaftale i hver af de 5 regioner (SEL 6) 1 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj som skal

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland Allonge 2019 til Rammeaftale 2018 og 2019 Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland 1 Indholds fortegnelse Indledning 3 Udviklingsstrategien 3 Behov for regulering i antal af pladser eller tilbud

Læs mere

Allonge 2019 til Rammeaftale Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland

Allonge 2019 til Rammeaftale Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2020 Kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland 1 Indholds fortegnelse Indledning 3 Udviklingsstrategien 3 Behov for regulering i antal af pladser eller tilbud 4

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Bilag til DAS. 16. januar 2015

Bilag til DAS. 16. januar 2015 Bilag til DAS 16. januar 2015 Punkt 4 (Spørgerammer indmeldinger til rammeaftalen 2016) Bilag 1: Udkast Indmeldingsskema Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2: Udkast Indmeldingsskema Det forstærkede samarbejde

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Rammeaftale 2013- Udviklingsstrategi Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Rammeaftale på det specialiserede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Gentofte kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gentofte kommune Kontaktperson Jeanette Poulsen Tlf. nr. 3998 4071 Mail.: jeap@gentofte.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:furesø kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Furesø kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen KKR Hovedstaden Januar 18 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2. Opsamling... 3 3. Metode... 4 4. Data... 5 5. Resultater... 5 5.1

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet for tilbud omfattet af rammeaftalen. Brønderslev Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet for tilbud omfattet af rammeaftalen. Brønderslev Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Brønderslev Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2020 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 24. august 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020, som giver en

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune Dato for afsluttet indberetning: 30 april 2008 Dato for politisk godkendelse: 29 maj 2008 Redegørelsen er godkendt i de respektive fagudvalg primo april og skulle efter planen have været forelagt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere