Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar Maabjerg BioEnergy søger om kommunegaranti for lån 2 21 Rente- og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn 3 22 Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade (skema C) 4 23 Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal 6 24 Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december Frigivelse af budget til ombygning af TROIA 8 26 Nøgletal på beskæftigelsesområdet 9 27 Projekt for udvikling af Oddesund Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg Betjening af Karup Lufthavn 13

2 Indholdsfortegnelse 30 Samarbejdsaftale med VIFU Statusopgørelse Startvækst Struer Resultatkontrakt for AU-Herning for Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Åbningstider - Infocenter Struer - en del af Midtpunktet Festligholdelse af Oddesundbroens 75 års jubilæum Orientering Køb af industriareal Salg af restareal Salg af grund Salg af tillægsjord 28 Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 1

4 Ø Maabjerg BioEnergy søger om kommunegaranti for lån Bilag Ansøgning fra Maabjerg BioEnergy Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til ansøgningen. Imødekommelse af ansøgningen gøres betinget af, at Holstebro Kommune også beslutter at afgive den ønskede garanti. Maabjerg BioEnergy Drift A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 2/7 af 50 mio. kr. ( kr.) til brug for optagelse af yderligere lån i KommuneKredit. De resterende 5/7 er Holstebro Kommune anmodet om at stille kommunegaranti for. Ansøgningen skal ses som en forhøjelse af den allerede godkendte garantistillelse på 2/7 af 335 mio. kr. - besluttet på byrådets møde (25. maj 2010, pkt. 97). Maabjerg BioEnergy Drift A/S er bekendt med Struer Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december. Holstebro Kommune forventes at behandle deres del af ansøgningen på et økonomiudvalgsmøde den 27. februar 2013 og i byrådet den 19. marts Se vedhæftede ansøgning fra Maabjerg BioEnergy. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at afgivelse af garantien ligger indenfor lånebekendtgørelsens rammer, og det vil derfor ikke udløse krav om deponering. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ansøgningen godkendes. Imødekommelse af ansøgningen er betinget af, at Holstebro Kommune også beslutter at afgive den ønskede garanti. Martin Hulgaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 2

5 Ø Rente- og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn Resumé Havnebestyrelsen for Holstebro-Struer Lystbådehavn tiltrådte på bestyrelsesmøde (10. december 2012, pkt. 11) at anmode Holstebro og Struer kommuner om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden frem til udgangen af Økonomi og Løn indstiller, at byrådet godkender, at rente- og afdragsfriheden på Struer Kommunes udlån til Lystbådehavnen på forlænges frem til udgangen af 2020, under forudsætning af, at Holstebro Kommune ligeledes forlænger. I 1979 ydede Holstebro og Struer kommuner lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn. Lånene har hver en restgæld på kr., i alt kr. Forrentning og afdrag på lånene er sat i bero frem til udgangen af I forbindelse med regnskab 2011 fremgik følgende af Deloittes revisionsprotokollat: Det er vores (Deloitte) vurdering, at med den indtjening, som lystbådehavnen har haft de seneste år, kan en rente- og afdragsforpligtelse være ganske vanskelig at imødekomme. Det anbefales, at de nærmere lånebetingelser bliver afklaret snarest. Begrundelsen for forlængelsen er, at selvom havnen har en solid egenkapital, så kan der ikke frigøres likviditet til at afdrage lånene, da størstedelen af havnens aktiver er bundet i faste anlæg likviditetsbidraget fra den løbende drift ikke vurderes at være tilstrækkelig til at finansiere renter og afdrag på lånene. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at rente- og afdragsfriheden på Struer Kommunes udlån til Lystbådehavnen på kr. forlænges frem til udgangen af 2020, under forudsætning af at Holstebro Kommune ligeledes forlænger. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 3

6 G Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade (skema C) Resumé Byrådet godkendte (26. januar 2010, pkt. 26) skema A for renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade. Økonomiudvalget godkendte (25. januar 2011, pkt. 18) skema B for renoveringen. Økonomi og Løn indstiller, at byggeregnskabet og dermed skema C godkendes. Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) fremsendte 2. januar 2013 skema C (byggeregnskabet) for renoveringen af afdeling 10, Torvegade/Langgade, samt tilhørende revisionsprotokol. Byggeregnskabet er godkendt af revisor uden forbehold eller supplerende oplysninger. Byggeregnskabet/skema C udviser følgende, som sammenholdes med skema A og B: Byggeregnskab - Skema C Skema A Skema B Skema C Støttet renovering (lån) Byggeregnskab - Ustøttet renovering Ustøttet renovering (ustøttet lån, egne midler mv.) Forventet Forventet Regnskab regnskab regnskab Total Renoveringen er finansieret på følgende måde: Støttet lån: kr. Ustøttet lån: kr. Dispositionsfonden: kr. Henlæggelser i afdeling 10: kr. Merforbruget på 1,9 % i på den ustøttede renovering skyldtes uforudset, at puds faldt af væggene, hvilket betød et merforbrug på kr. AAB oplyser, at disse merudgifter er dækket af afdelingens henlæggelser. Dette er blevet godkendt på et afdelingsmøde i afdeling 10, Torvegade/Langgade. Renoveringen betød en reduktion fra 36 boliger til 24 boliger, i alt en reduktion på 12 boliger. Struer Kommune bidrog med kr. til 1/5-delsordningen på samlet kr. til finansiering af reduktionen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 4

7 AAB oplyser, at huslejen gennemsnitlig er steget fra 586 kr./m² til 679 kr./m², svarende til 93 kr./m² eller 15,87 %. Samtidig fremstår lejemålene nu moderne, lyse og velindrettede, med nye gulve, badeværelser og køkkener. Økonomiudvalget godkender at byggeregnskabet og dermed skema C godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 5

8 G Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal Bilag Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater Økonomi of Løn sender sagen til økonomiudvalgets orientering. Skat, Spillemyndigheden, meddeler, at der er givet tilladelse til opstilling og drift af højst 25 spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal, Østergade 16, Struer. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 6

9 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 Bilag Standardiseret økonomiopf. pr. 31. december 2012 Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Regnskab 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 29. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for regnskab 2012 (inklusiv supplementsperiode), forventes udsendt den 15. marts Økonomiudvalget indstiller regionens økonomiopfølgning til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 7

10 P Frigivelse af budget til ombygning af TROIA Resumé Byrådet godkendte oprettelse af Psykiatriens Hus i maj Ideen med etablering af et kompetencecenter i Psykiatri, er at samle alle Struer Kommunes sociale støttetilbud til sindslidende og relaterede lidelser. Navnet er nu ændret til TROIA. Navnet blev besluttet på socialudvalgsmøde (9. januar 2013). Socialudvalget fremsender (30. januar 2013, pkt. 13) sagen med anbefaling til byrådet. Det er besluttet at bygning A8 (Enggårdscentret) skal renoveres og ombygges, så der kan være plads til TROIA. For at få plads til det, vil det være nødvendigt med ombygning og renovering af lokaler i stueplan. Teknisk Drift og Anlæg søger derfor om frigivelse af midler til det. Budget til dette projekt blev godkendt af byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget Projektet omfatter nedrivning af vægge ved eksisterende toiletkerne, samt opførsel af "svalegang" som forbindelsesadgang mellem ny hovedindgang for A6 og cafeen. Desuden skal "svalegangen" også bruges af borgere som adgangsvej til 3 eksisterende toiletter som stadig vil blive bibeholdt i TROIA. Administrationen indstiller at det afsatte budget på kr. frigives til ombygning og renoveringen. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der på anlægsbudgettet i 2013 er afsat kr. til etablering af Psykiatriens Hus på Enggård Centret. Sagen skal godkendes i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at det afsatte budget på kr. frigives til ombygning og renoveringen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 8

11 P Nøgletal på beskæftigelsesområdet Bilag Ledelsesrapport 2013 Nøgletal januar 2013 Jobcentret har udarbejdet en oversigt der viser en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Nøgletallene giver et summarisk overblik over den aktuelle status på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. Tabellerne er udarbejdet således, at tallene for Struer Kommune sammenholdes med et gennemsnitsniveau, en klynge af kommuner med samme rammevilkår som Struer. Den klynge Struer indgår i på beskæftigelsesområdet består af: Struer, Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, og Sønderborg kommuner. Ud over nøgletallene er der desuden vedlagt Jobcentrets seneste ledelsesrapport hvor der er mulighed for at få et mere detaljeret overblik over udviklingstendenserne for de enkelte ydelsesområder. Alice Brink og Lars Jensen deltager i behandling af punktet. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 9

12 P Projekt for udvikling af Oddesund Resumé Som opfølgning på ekskursion til Køge Kommune med Køge Kyst projektet på dagsordenen, blev der den 22. januar holdt et fælles møde for teknik- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget. På mødet blev der samlet op på Køge Kyst projektet og rettet fokus mod, hvordan denne tilgang til udvikling af en bydel/et område kan inspirere til lignende processer i Struer Kommune. Som eksempel på et lokalt projekt, der i udstrakt grad arbejder ud fra den samme tankegang, blev idéoplægget til "Oddesund Oplevelser" præsenteret for de to udvalg. Projektet skal nu forelægges de to udvalg til formel godkendelse. Bilag Projektbeskrivelse til TMU og KFU Kommissorium-Oddesund - til TMU og KFU Teknik- og Miljøudvalget indstiller (7. februar 2013, pkt. 16) at idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendes at kommissorium godkendes at sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse Teknik- og Miljøudvalget udpegede Helle V. Lyng og Søren Christensen til styregruppen. Udvikling af Oddesundområdet tager udgangspunkt i oplevelser forbundet med tre centrale fokuspunkter - nemlig natur, kultur og friluftsliv. Fokuspunkterne går på tværs af udvalgsstrukturen, og har interesse for både teknik- og miljøudvalget og for kultur- og fritidsudvalget. Udviklingen af området skal derfor ses som en fælles opgave, der kan gavne begge fagområder. Opstarten af projektet er sket på baggrund af en række henvendelser fra borgere og brugere i området, som uafhængigt af hinanden har fremsendt ønsker og idéer til tiltag i Oddesundområdet. Der er undervejs i processen nedsat tre arbejdsgrupper bestående af borgere/brugere samt en medarbejder fra administrationen i hver gruppe. Grupperne har udarbejdet et oplæg indenfor hver af emnekategorierne natur, kultur og friluftsliv. Med udgangspunkt i de tre oplæg er der lavet et fælles idéoplæg, som samler og koordinerer de mange gode forslag og idéer, så der sikres en overordnet sammenhæng i hele området. Idéoplægget samt kommissorium for projektet sendes til godkendelse i teknik- og miljøudvalget, idet udvalget bedes tage stilling til følgende: - godkendelse af idéoplæg - godkendelse af kommissorium - udpegning af to medlemmer til styregruppen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 10

13 Desuden anbefales det, at der frigives kr. til igangsætning af projektet, og at de frigivne midler stilles til rådighed for styregruppen for prioritering af indsatsen. Beløbet fremgår af anlægskataloget. Plan og Miljø indstiller, at idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendes at kommissorium godkendes at der udpeges to medlemmer til styregruppen at sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget (6. februar 2013, pkt. 2) idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendt kommissorium godkendt Flemming Odde og Per Jakobsen udpeget til styregruppen udgiften på kr. afholdes over kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb for 2013 sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse. Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Økonomiudvalget godkender idéoplæg til Oddesund Oplevelser og udpeger Flemming Odde som formand. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 11

14 P Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg 2013 Bilag Anlægsoversigt 2013 beskrivelser - TMU Udkast Anlægsoversigt i tal 2013, med økonomi Teknik- og Miljøudvalget fremsender (7. februar 2013, pkt. 17) anlægskataloget med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet. Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt 2013, hvor de enkelte projekter er beskrevet og budgetteret. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at udvalget udvælger de projekter der i en samlet anlægsoversigt sendes til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at midler til de prioriterede projekter frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at udgiften til projekternes gennemførelse udgør kr. På anlægsbudgettet er der i 2013 afsat kr. Der mangler således kr. I 2012 var der et rest puljebeløb til vejformål mv. på kr., som ikke er frigivet af byrådet og som ønskes overført til Overførsel af uforbrugte midler behandles sædvanligvis af byrådet på april-mødet. Såfremt de i Anlægsoversigt 2013 nævnte projekter ønskes gennemført foreslås der frigivet følgende rådighedsbeløb, Anlæg: det i 2013 afsatte beløb på kr. der overføres allerede nu kr. fra 2012 til 2013 og beløbet frigives til projekterne. Sagen sendes til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at anlægskataloget godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 12

15 G Betjening af Karup Lufthavn Bilag Karup lufthavn, Forslag januar 2013 Administrationen indstiller at udvalget tager stilling til, om Struer Kommune ønsker at deltage i projektet. Foranlediget af Karup Lufthavn har Midttrafik udarbejdet og fremsendt ansøgning til "Pulje til yderområder" for at etablere betjening af Karup lufthavn fra de omkringliggende byer. Midttrafiks notat til brug ved ansøgningen er vedlagt som bilag. I ansøgningen til Trafikstyrelsen er betjening af Struer ikke medtaget. Midttrafik har forespurgt Trafikstyrelsen om muligheden for at ændre ansøgningen, således der også søges om betjening af Struer. Trafikstyrelsen har svaret at, Struer Kommune kan blive påtegnet som partner i projektet (hvilket er vigtigt i forhold til om strækningen kan indgå) men at ansøgningsbeløbet ikke kan ændres. Med udgangspunkt i dette kan Struer Kommune deltage som lige partner i markedsføringen, og får del i ansøgningsdelen deraf, men ikke til drift. Økonomi Forudsat at ansøgningen imødekommes, vil en betjening af Struer Kommune kunne beregnes til følgende årlige omkostning. (Beregningen er foretaget med baggrund i tidligere fremsendte forslag om fire ture) Omkostning Holstebro Karup = kr. Omkostning Struer Holstebro Karup = kr. Forskel på kr. bliver da Struer Kommunes andel. Hvis der er fly, der ikke ønskes betjent kan omkostningen for Struer Kommune beregnes således: Køretid Struer Holstebro = 20 minutter. Besparelsen bliver da 20 minutter * 2 (begge retninger) i 250 dage a 400 kr./time ca. = kr. pr. tur. Ønsket om betjening af 2 daglige fly kan da beregnes til kr kr. = kr. Uanset antallet af ture forudsættes, at Struer Kommune deltager på lige fod med Holstebro og Viborg kommuner om markedsføring af projektet. I projektet forventes kr. at blive fordelt lige mellem deltagende kommuner = kr. pr kommune. Dertil kommer lokal markedsføring. Her har Midttrafik anbefalet Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 13

16 kr. Hvis Struer Kommune ønsker at deltage i projektet med betjening af alle 4 nuværende fly kan kommunens omkostning beregnes til kr kr. = kr. pr. år. + lokal markedsføring. Hvis Struer Kommune ønsker at deltage i projektet med betjening af 2 daglige fly kan kommunens omkostning beregnes til kr kr kr. = kr. + lokal markedsføring. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at Midttrafik løbende opdaterer deres skøn over udgiften til busdrift. Seneste udmelding for budget 2013, dateret 25. januar 2013, har et revideret budget på kr. - og det skal holdes op mod Struer Kommunes budget til formålet - som er på kr. Altså er der lige nu er overskud i 2013 på kr. For god ordens skyld skal bemærkes, at Midttrafiks tal sagtens kan ændre sig i årets løb. De tilsvarende tal for 2014 og hvert år fremover er lige nu et overskud på kr. Såfremt Struer Kommune ønsker at gå ind i ordningen - skal sagen til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Struer Kommune deltager i projektet at projektet finansieres af rammen for kollektiv bustransport. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 14

17 A Samarbejdsaftale med VIFU Bilag VIFU ansøgning Struer (forbrev) VIFU- Ansøgning Struer Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen med VIFU godkendes og at der efterfølgende udarbejdes en mere målorienteret kontrakt. Struer Kommune har haft en samarbejdsaftale med Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) som var gældende fra 2009 til og med 2012 (tilskuddet blev oprindeligt givet som en del Landsdelscenter Midt-Vest) VIFU har nu fremsendt en ansøgning om fornyet tilskud til basisfinansiering af deres aktiviteter. Struer Kommune har hidtil indbetalt årligt efter regning kr. til VIFU s basisaktiviteter (godkendt af økonomiudvalget 21. april 2009.) Nyt i aftalen er alene ønsket om pristalsfremskrivning og med denne aftaleforlængelse fremskrives beløbet til 2013 niveau svarende til kr. Fremover sker der årligt en pristalsregulering efter KL s almindelige pristalsfremskrivning. Der vil i forlængelse af eventuel godkendelse af aftalen blive udarbejdet en resultatkontrakt med mere konkrete resultatmål og hvori der forventes en årlig tilbagemelding omkring aktiviteterne i Struer Kommune. Økonomi Økonomi og Løn kan supplerende oplyse, at ansøgningen om tilskud vedrører årene og beløbet udgør kr. i hvert af årene (i 2013-prisniveau). Finansieringsmuligheder: "Konto Andet", i 2013 er der aktuelt et udisponeret budget på kr. og i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 udgør det udisponerede budget kr. "Erhvervsservice, tilskud", i 2013 er der ingen udisponerede midler. I årene 2014, 2015 og 2016 er der i hvert af årene et udisponeret budget på kr. Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftalen med VIFU og at der efterfølgende udarbejdes en mere målorienteret kontrakt. Samarbejdsaftalen finansieres i 2013 af "Konto Andet" og i 2014 af konto for erhvervsservicetilskud Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 15

18 Ø Statusopgørelse Startvækst Struer Bilag Status STARTVÆKST Struer 31 december 2012 Administrationen indstiller, at aktivitetsstatus for Startvækst Struer tages til efterretning. På byrådsmødet (28. august 2012) besluttede byrådet at forlænge aftalen med Væksthus Midtjylland som leverandør af den lokale og basale erhvervsservice i Struer - Startvækst Struer frem til udgangen af I kontrakten med Væksthuset er det aftalt, at der udarbejdes kvartalsvise opgørelser af ydelserne i forhold til de aktivitetsmål der er sat. Hermed foreligger aktivitetsstatus for STARTVÆKST Struer for 1. januar 2012 til 31. december 2012 til orientering. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 16

19 Ø Resultatkontrakt for AU-Herning for 2013 Bilag AU-Herning - resultatkontrakt for 2013 Administrationen indstiller, at resultatkontrakten med AU-Herning for 2013 tages til efterretning De fire landsdelscenterkommuner (Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) indgik tidligere sammen med Region Midtjylland/Vækstforum en resultatkontrakt med AU- Herning (Aarhus Universitet i Herning). Siden Region Midtjylland meddelte at man ikke længere ønskede at indgå en ny resultatkontrakt med AU-Herning har de oprindelige kommuner, sammen med Ringkøbing-Skjern fortsat samarbejdet med AU-Herning - dels mhp erhvervsfremme i det midt- og vestjyske, og dels mhp fortsat at sikre lange videregående kandidatuddannelser i den vestlige del af regionen. Den økonomiske fordeling af aftalen med AU-Herning blev tidligere sat til: Særligt tilskud fra Herning Kommune (kr.) Herning Holstebro Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Struer I alt kr kr kr kr kr kr kr. Disse tal er siden prisfremskrevet og der for Struer Kommune i 2013 afsat kr. i budgettet til aftalen med AU-Herning. Der er udarbejdet en årlig resultatkontrakt med AU-Herning - og kontrakten for 2013 er nu indgået. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 17

20 G Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Resumé I juni 2012 blev der af direktionen nedsat en styre- og projektgruppe, der skulle udarbejde forslag til Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi En service- og kanalstrategi er slet og ret en strategi for, hvordan man kommunikerer mest hensigtsmæssigt med vores kunder Struer Kommunes kunder er: borgerne, erhvervslivet, foreninger, turister, bosættere, medarbejdere og andre offentlige virksomheder. Formålet er: Effektiv udnyttelse af ressourcer. Sikre at medarbejderne har optimale betingelser for at levere det besluttede serviceniveau. Flytte henvendelserne til den rigtige og billigste kanal. Som overordnet ramme sikrer service- og kanalstrategien sammenhængen mellem allerede kendte principper og initiativer og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , den fælleskommunale digitaliseringsstrategi (e2015-ambitionen) og Struer Kommunes Digitaliseringsstrategi Principper og initiativer i service- og kanalstrategien trækker tråde til både kommunens overordnede grundlag og til eksisterende planstrategi Struer Byråds Udviklingsstrategi Samtidig er Struer Kommune med til at opfylde KL s mål om, at alle kommunerne har formuleret en kanalstrategi. Bilag bibliotek Høringssvar fra medarbejder Service- og Kanalstrategi borgerservice Infocenter HK Organisation og Udvikling Turistforening Økonomi og Løn Høringssvar ældreråd høringssvar handicapråd Adm bemærkninger til høringssvar Direktionen indstiller (7. februar 2013, pkt. 27) til byrådet at Service- og Kanalstrategi med administrative bemærkninger til høringssvar godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 18

21 Alle ønsker effektiv og hurtig service. Det er der ikke noget nyt i, og egentlig heller ikke i at digitalisering ofte er vejen til målet. Det er en del af samfundsudviklingen som for længst har slået igennem hos kunder i rejsebranchen, bankverdenen og andre områder, der lever af service og rådgivning. For at kunne styre og udvikle fremtidens service i Struer Kommune, har vi brug for en service- og kanalstrategi, der fastlægger hvilke former for henvendelser og kontaktflader også kaldet kanaler som kommunen ønsker at tilbyde borgere og virksomheder i årene frem. Målet er at stille effektive kanaler til rådighed for borgeren og fortsat effektivisere især det administrative arbejde i forbindelse med virksomheds- og borgerkontakt. På landsplan er der en forventning om, at kommunerne fra 2015 sparer 2 mia. kr. årligt ved digitalisering. Kanalstrategien hjælper ledere og medarbejdere til at prioritere, hvad der i dagligdagen er vigtigt, for at kommunen fortsat leverer god service for borgere og virksomheder. Strategien er også med til at afstemme forventninger med borgere og virksomheder om fremtidens digitale kommunikation, service og velfærd. Vi er klar over, at det tager tid at flytte henvendelser. Derfor har vi valgt følgende overordnede strategiske skridt: Kun ét skridt Kommunen flytter henvendelser til digitale selvbetjeninger i én kampagne ad gangen Rigtige skridt Kommunen forbedrer den visuelle vejvisning og skaber overblik over både digitale og fysiske indgange Hurtigere skridt Kommunen øger straksafklaringen for ukomplicerede henvendelser ved at opgradere den telefoniske kanal og effektivisere den fysiske kanal Færre skridt Kommunen fjerner årsager til, at borgerne har brug for at henvende sig. Vi har udpeget seks overordnede principper for det kanalstrategiske arbejde i Struer Kommune, som skal sikre, at strategien holder fokus på vejen fra øverste niveau med mission og vision til konkrete initiativer på nederste trin. Vi bruger principperne som rettesnor for, hvordan vi håndterer nye kanaler, implementerer forandringer og prioriterer indsatser. I Struer Kommune har vi disse overordnede holdninger til det kanalstrategiske arbejde: Vi prioriterer tydeligt vores kanaler vi guider borgere og virksomheder til at henvende sig via ønskede kanaler vi synliggør overfor borgerne den prioritering, vi har i kommunen for selvbetjening - der hvor borgerne møder kommunen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 19

22 Vi yder hjælp-til-selvhjælp selvbetjening er for alle, der kan betjene sig selv digitalt. De der ikke kan, bliver medbetjent med det formål at øge deres digitale kompetencer der er telefonåbent for medbetjening i det tidsrum, hvor flest borgere bruger selvbetjeningsløsningerne der er mulighed for personlig medbetjening i kommunens åbningstid - for dem der ikke kan. Vi giver digitale forspring de der bruger digital selvbetjening på udvalgte løsninger opnår hurtigere sagsbehandling eller andre gevinster vi motiverer borgerne til at skifte kanaler i konkrete situationer ved at fremhæve både fordele og nødvendighed Vi afklarer henvendelser straks ved første henvendelse får borgeren eller virksomheden en hurtig afklaring som ikke er det samme som en afgørelse en afklaring betyder, at man får information og vejledning, så man kommer videre umiddelbart efter henvendelsen eller ved hvornår kommunen vender tilbage med en opfølgning borgeren eller virksomheden får afklaring på sin henvendelse på en måde, så det ikke bidrager til uvished og flere henvendelser om samme emne. Vi udvikler vores digitale service vi investerer nu for senere at høste gevinster, opnå rationaler og skabe rum for videreudvikling af den digitale kultur vi indkøber de selvbetjeningsløsninger, der er lettest at bruge for borgerne vi lukker dårlige løsninger efter grundig vurdering Vi inddrager borgere og virksomheder i at udfylde rammerne i kanalstrategien. Vi skaber forandring gennem ledelse vi ved at hvordan vi implementerer strategien er afgørende for succesen vi er bevidste om at motiverede medarbejdere er de bedste til at implementere strategien ledere og medarbejdere i Struer Kommune arbejder indenfor kanalstrategiens rammer for at nå målet lederne skal i de kommende år optimere medarbejdernes digitale kompetencer gennem uddannelse, brug af superbrugere og digitale ambassadører digitale løsninger er medarbejdernes førstevalg i dialogen med borgeren, selvom der er alternative muligheder. Service- og kanalstrategien afføder en række handleplaner, som skal kvalificeres i de kommende år med input fra medarbejdere, politikere, virksomheder og borgere. For hver handleplan udpeges en ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen og den efterfølgende udførelse. Service- og kanalstrategien er behandlet i Hovedudvalget (13. december 2012) - og været i høring hos medarbejderne frem til 10. januar Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 20

23 Høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrativt er der efterfølgende givet bemærkninger til høringssvarene, som også er vedlagt som bilag. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Service- og Kanalstrategi godkendes. Økonomiudvalget ønsker de konkrete handleplaner fremlagt i udvalget. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 21

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere