Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar Maabjerg BioEnergy søger om kommunegaranti for lån 2 21 Rente- og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn 3 22 Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade (skema C) 4 23 Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal 6 24 Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december Frigivelse af budget til ombygning af TROIA 8 26 Nøgletal på beskæftigelsesområdet 9 27 Projekt for udvikling af Oddesund Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg Betjening af Karup Lufthavn 13

2 Indholdsfortegnelse 30 Samarbejdsaftale med VIFU Statusopgørelse Startvækst Struer Resultatkontrakt for AU-Herning for Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Åbningstider - Infocenter Struer - en del af Midtpunktet Festligholdelse af Oddesundbroens 75 års jubilæum Orientering Køb af industriareal Salg af restareal Salg af grund Salg af tillægsjord 28 Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 1

4 Ø Maabjerg BioEnergy søger om kommunegaranti for lån Bilag Ansøgning fra Maabjerg BioEnergy Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til ansøgningen. Imødekommelse af ansøgningen gøres betinget af, at Holstebro Kommune også beslutter at afgive den ønskede garanti. Maabjerg BioEnergy Drift A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 2/7 af 50 mio. kr. ( kr.) til brug for optagelse af yderligere lån i KommuneKredit. De resterende 5/7 er Holstebro Kommune anmodet om at stille kommunegaranti for. Ansøgningen skal ses som en forhøjelse af den allerede godkendte garantistillelse på 2/7 af 335 mio. kr. - besluttet på byrådets møde (25. maj 2010, pkt. 97). Maabjerg BioEnergy Drift A/S er bekendt med Struer Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december. Holstebro Kommune forventes at behandle deres del af ansøgningen på et økonomiudvalgsmøde den 27. februar 2013 og i byrådet den 19. marts Se vedhæftede ansøgning fra Maabjerg BioEnergy. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at afgivelse af garantien ligger indenfor lånebekendtgørelsens rammer, og det vil derfor ikke udløse krav om deponering. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ansøgningen godkendes. Imødekommelse af ansøgningen er betinget af, at Holstebro Kommune også beslutter at afgive den ønskede garanti. Martin Hulgaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 2

5 Ø Rente- og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn Resumé Havnebestyrelsen for Holstebro-Struer Lystbådehavn tiltrådte på bestyrelsesmøde (10. december 2012, pkt. 11) at anmode Holstebro og Struer kommuner om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden frem til udgangen af Økonomi og Løn indstiller, at byrådet godkender, at rente- og afdragsfriheden på Struer Kommunes udlån til Lystbådehavnen på forlænges frem til udgangen af 2020, under forudsætning af, at Holstebro Kommune ligeledes forlænger. I 1979 ydede Holstebro og Struer kommuner lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn. Lånene har hver en restgæld på kr., i alt kr. Forrentning og afdrag på lånene er sat i bero frem til udgangen af I forbindelse med regnskab 2011 fremgik følgende af Deloittes revisionsprotokollat: Det er vores (Deloitte) vurdering, at med den indtjening, som lystbådehavnen har haft de seneste år, kan en rente- og afdragsforpligtelse være ganske vanskelig at imødekomme. Det anbefales, at de nærmere lånebetingelser bliver afklaret snarest. Begrundelsen for forlængelsen er, at selvom havnen har en solid egenkapital, så kan der ikke frigøres likviditet til at afdrage lånene, da størstedelen af havnens aktiver er bundet i faste anlæg likviditetsbidraget fra den løbende drift ikke vurderes at være tilstrækkelig til at finansiere renter og afdrag på lånene. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at rente- og afdragsfriheden på Struer Kommunes udlån til Lystbådehavnen på kr. forlænges frem til udgangen af 2020, under forudsætning af at Holstebro Kommune ligeledes forlænger. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 3

6 G Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade (skema C) Resumé Byrådet godkendte (26. januar 2010, pkt. 26) skema A for renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade. Økonomiudvalget godkendte (25. januar 2011, pkt. 18) skema B for renoveringen. Økonomi og Løn indstiller, at byggeregnskabet og dermed skema C godkendes. Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) fremsendte 2. januar 2013 skema C (byggeregnskabet) for renoveringen af afdeling 10, Torvegade/Langgade, samt tilhørende revisionsprotokol. Byggeregnskabet er godkendt af revisor uden forbehold eller supplerende oplysninger. Byggeregnskabet/skema C udviser følgende, som sammenholdes med skema A og B: Byggeregnskab - Skema C Skema A Skema B Skema C Støttet renovering (lån) Byggeregnskab - Ustøttet renovering Ustøttet renovering (ustøttet lån, egne midler mv.) Forventet Forventet Regnskab regnskab regnskab Total Renoveringen er finansieret på følgende måde: Støttet lån: kr. Ustøttet lån: kr. Dispositionsfonden: kr. Henlæggelser i afdeling 10: kr. Merforbruget på 1,9 % i på den ustøttede renovering skyldtes uforudset, at puds faldt af væggene, hvilket betød et merforbrug på kr. AAB oplyser, at disse merudgifter er dækket af afdelingens henlæggelser. Dette er blevet godkendt på et afdelingsmøde i afdeling 10, Torvegade/Langgade. Renoveringen betød en reduktion fra 36 boliger til 24 boliger, i alt en reduktion på 12 boliger. Struer Kommune bidrog med kr. til 1/5-delsordningen på samlet kr. til finansiering af reduktionen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 4

7 AAB oplyser, at huslejen gennemsnitlig er steget fra 586 kr./m² til 679 kr./m², svarende til 93 kr./m² eller 15,87 %. Samtidig fremstår lejemålene nu moderne, lyse og velindrettede, med nye gulve, badeværelser og køkkener. Økonomiudvalget godkender at byggeregnskabet og dermed skema C godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 5

8 G Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal Bilag Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater Økonomi of Løn sender sagen til økonomiudvalgets orientering. Skat, Spillemyndigheden, meddeler, at der er givet tilladelse til opstilling og drift af højst 25 spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal, Østergade 16, Struer. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 6

9 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 Bilag Standardiseret økonomiopf. pr. 31. december 2012 Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Regnskab 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 29. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for regnskab 2012 (inklusiv supplementsperiode), forventes udsendt den 15. marts Økonomiudvalget indstiller regionens økonomiopfølgning til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 7

10 P Frigivelse af budget til ombygning af TROIA Resumé Byrådet godkendte oprettelse af Psykiatriens Hus i maj Ideen med etablering af et kompetencecenter i Psykiatri, er at samle alle Struer Kommunes sociale støttetilbud til sindslidende og relaterede lidelser. Navnet er nu ændret til TROIA. Navnet blev besluttet på socialudvalgsmøde (9. januar 2013). Socialudvalget fremsender (30. januar 2013, pkt. 13) sagen med anbefaling til byrådet. Det er besluttet at bygning A8 (Enggårdscentret) skal renoveres og ombygges, så der kan være plads til TROIA. For at få plads til det, vil det være nødvendigt med ombygning og renovering af lokaler i stueplan. Teknisk Drift og Anlæg søger derfor om frigivelse af midler til det. Budget til dette projekt blev godkendt af byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget Projektet omfatter nedrivning af vægge ved eksisterende toiletkerne, samt opførsel af "svalegang" som forbindelsesadgang mellem ny hovedindgang for A6 og cafeen. Desuden skal "svalegangen" også bruges af borgere som adgangsvej til 3 eksisterende toiletter som stadig vil blive bibeholdt i TROIA. Administrationen indstiller at det afsatte budget på kr. frigives til ombygning og renoveringen. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der på anlægsbudgettet i 2013 er afsat kr. til etablering af Psykiatriens Hus på Enggård Centret. Sagen skal godkendes i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at det afsatte budget på kr. frigives til ombygning og renoveringen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 8

11 P Nøgletal på beskæftigelsesområdet Bilag Ledelsesrapport 2013 Nøgletal januar 2013 Jobcentret har udarbejdet en oversigt der viser en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Nøgletallene giver et summarisk overblik over den aktuelle status på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. Tabellerne er udarbejdet således, at tallene for Struer Kommune sammenholdes med et gennemsnitsniveau, en klynge af kommuner med samme rammevilkår som Struer. Den klynge Struer indgår i på beskæftigelsesområdet består af: Struer, Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, og Sønderborg kommuner. Ud over nøgletallene er der desuden vedlagt Jobcentrets seneste ledelsesrapport hvor der er mulighed for at få et mere detaljeret overblik over udviklingstendenserne for de enkelte ydelsesområder. Alice Brink og Lars Jensen deltager i behandling af punktet. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 9

12 P Projekt for udvikling af Oddesund Resumé Som opfølgning på ekskursion til Køge Kommune med Køge Kyst projektet på dagsordenen, blev der den 22. januar holdt et fælles møde for teknik- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget. På mødet blev der samlet op på Køge Kyst projektet og rettet fokus mod, hvordan denne tilgang til udvikling af en bydel/et område kan inspirere til lignende processer i Struer Kommune. Som eksempel på et lokalt projekt, der i udstrakt grad arbejder ud fra den samme tankegang, blev idéoplægget til "Oddesund Oplevelser" præsenteret for de to udvalg. Projektet skal nu forelægges de to udvalg til formel godkendelse. Bilag Projektbeskrivelse til TMU og KFU Kommissorium-Oddesund - til TMU og KFU Teknik- og Miljøudvalget indstiller (7. februar 2013, pkt. 16) at idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendes at kommissorium godkendes at sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse Teknik- og Miljøudvalget udpegede Helle V. Lyng og Søren Christensen til styregruppen. Udvikling af Oddesundområdet tager udgangspunkt i oplevelser forbundet med tre centrale fokuspunkter - nemlig natur, kultur og friluftsliv. Fokuspunkterne går på tværs af udvalgsstrukturen, og har interesse for både teknik- og miljøudvalget og for kultur- og fritidsudvalget. Udviklingen af området skal derfor ses som en fælles opgave, der kan gavne begge fagområder. Opstarten af projektet er sket på baggrund af en række henvendelser fra borgere og brugere i området, som uafhængigt af hinanden har fremsendt ønsker og idéer til tiltag i Oddesundområdet. Der er undervejs i processen nedsat tre arbejdsgrupper bestående af borgere/brugere samt en medarbejder fra administrationen i hver gruppe. Grupperne har udarbejdet et oplæg indenfor hver af emnekategorierne natur, kultur og friluftsliv. Med udgangspunkt i de tre oplæg er der lavet et fælles idéoplæg, som samler og koordinerer de mange gode forslag og idéer, så der sikres en overordnet sammenhæng i hele området. Idéoplægget samt kommissorium for projektet sendes til godkendelse i teknik- og miljøudvalget, idet udvalget bedes tage stilling til følgende: - godkendelse af idéoplæg - godkendelse af kommissorium - udpegning af to medlemmer til styregruppen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 10

13 Desuden anbefales det, at der frigives kr. til igangsætning af projektet, og at de frigivne midler stilles til rådighed for styregruppen for prioritering af indsatsen. Beløbet fremgår af anlægskataloget. Plan og Miljø indstiller, at idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendes at kommissorium godkendes at der udpeges to medlemmer til styregruppen at sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget (6. februar 2013, pkt. 2) idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendt kommissorium godkendt Flemming Odde og Per Jakobsen udpeget til styregruppen udgiften på kr. afholdes over kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb for 2013 sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse. Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Økonomiudvalget godkender idéoplæg til Oddesund Oplevelser og udpeger Flemming Odde som formand. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 11

14 P Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg 2013 Bilag Anlægsoversigt 2013 beskrivelser - TMU Udkast Anlægsoversigt i tal 2013, med økonomi Teknik- og Miljøudvalget fremsender (7. februar 2013, pkt. 17) anlægskataloget med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet. Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt 2013, hvor de enkelte projekter er beskrevet og budgetteret. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at udvalget udvælger de projekter der i en samlet anlægsoversigt sendes til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at midler til de prioriterede projekter frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at udgiften til projekternes gennemførelse udgør kr. På anlægsbudgettet er der i 2013 afsat kr. Der mangler således kr. I 2012 var der et rest puljebeløb til vejformål mv. på kr., som ikke er frigivet af byrådet og som ønskes overført til Overførsel af uforbrugte midler behandles sædvanligvis af byrådet på april-mødet. Såfremt de i Anlægsoversigt 2013 nævnte projekter ønskes gennemført foreslås der frigivet følgende rådighedsbeløb, Anlæg: det i 2013 afsatte beløb på kr. der overføres allerede nu kr. fra 2012 til 2013 og beløbet frigives til projekterne. Sagen sendes til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at anlægskataloget godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 12

15 G Betjening af Karup Lufthavn Bilag Karup lufthavn, Forslag januar 2013 Administrationen indstiller at udvalget tager stilling til, om Struer Kommune ønsker at deltage i projektet. Foranlediget af Karup Lufthavn har Midttrafik udarbejdet og fremsendt ansøgning til "Pulje til yderområder" for at etablere betjening af Karup lufthavn fra de omkringliggende byer. Midttrafiks notat til brug ved ansøgningen er vedlagt som bilag. I ansøgningen til Trafikstyrelsen er betjening af Struer ikke medtaget. Midttrafik har forespurgt Trafikstyrelsen om muligheden for at ændre ansøgningen, således der også søges om betjening af Struer. Trafikstyrelsen har svaret at, Struer Kommune kan blive påtegnet som partner i projektet (hvilket er vigtigt i forhold til om strækningen kan indgå) men at ansøgningsbeløbet ikke kan ændres. Med udgangspunkt i dette kan Struer Kommune deltage som lige partner i markedsføringen, og får del i ansøgningsdelen deraf, men ikke til drift. Økonomi Forudsat at ansøgningen imødekommes, vil en betjening af Struer Kommune kunne beregnes til følgende årlige omkostning. (Beregningen er foretaget med baggrund i tidligere fremsendte forslag om fire ture) Omkostning Holstebro Karup = kr. Omkostning Struer Holstebro Karup = kr. Forskel på kr. bliver da Struer Kommunes andel. Hvis der er fly, der ikke ønskes betjent kan omkostningen for Struer Kommune beregnes således: Køretid Struer Holstebro = 20 minutter. Besparelsen bliver da 20 minutter * 2 (begge retninger) i 250 dage a 400 kr./time ca. = kr. pr. tur. Ønsket om betjening af 2 daglige fly kan da beregnes til kr kr. = kr. Uanset antallet af ture forudsættes, at Struer Kommune deltager på lige fod med Holstebro og Viborg kommuner om markedsføring af projektet. I projektet forventes kr. at blive fordelt lige mellem deltagende kommuner = kr. pr kommune. Dertil kommer lokal markedsføring. Her har Midttrafik anbefalet Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 13

16 kr. Hvis Struer Kommune ønsker at deltage i projektet med betjening af alle 4 nuværende fly kan kommunens omkostning beregnes til kr kr. = kr. pr. år. + lokal markedsføring. Hvis Struer Kommune ønsker at deltage i projektet med betjening af 2 daglige fly kan kommunens omkostning beregnes til kr kr kr. = kr. + lokal markedsføring. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at Midttrafik løbende opdaterer deres skøn over udgiften til busdrift. Seneste udmelding for budget 2013, dateret 25. januar 2013, har et revideret budget på kr. - og det skal holdes op mod Struer Kommunes budget til formålet - som er på kr. Altså er der lige nu er overskud i 2013 på kr. For god ordens skyld skal bemærkes, at Midttrafiks tal sagtens kan ændre sig i årets løb. De tilsvarende tal for 2014 og hvert år fremover er lige nu et overskud på kr. Såfremt Struer Kommune ønsker at gå ind i ordningen - skal sagen til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Struer Kommune deltager i projektet at projektet finansieres af rammen for kollektiv bustransport. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 14

17 A Samarbejdsaftale med VIFU Bilag VIFU ansøgning Struer (forbrev) VIFU- Ansøgning Struer Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen med VIFU godkendes og at der efterfølgende udarbejdes en mere målorienteret kontrakt. Struer Kommune har haft en samarbejdsaftale med Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) som var gældende fra 2009 til og med 2012 (tilskuddet blev oprindeligt givet som en del Landsdelscenter Midt-Vest) VIFU har nu fremsendt en ansøgning om fornyet tilskud til basisfinansiering af deres aktiviteter. Struer Kommune har hidtil indbetalt årligt efter regning kr. til VIFU s basisaktiviteter (godkendt af økonomiudvalget 21. april 2009.) Nyt i aftalen er alene ønsket om pristalsfremskrivning og med denne aftaleforlængelse fremskrives beløbet til 2013 niveau svarende til kr. Fremover sker der årligt en pristalsregulering efter KL s almindelige pristalsfremskrivning. Der vil i forlængelse af eventuel godkendelse af aftalen blive udarbejdet en resultatkontrakt med mere konkrete resultatmål og hvori der forventes en årlig tilbagemelding omkring aktiviteterne i Struer Kommune. Økonomi Økonomi og Løn kan supplerende oplyse, at ansøgningen om tilskud vedrører årene og beløbet udgør kr. i hvert af årene (i 2013-prisniveau). Finansieringsmuligheder: "Konto Andet", i 2013 er der aktuelt et udisponeret budget på kr. og i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 udgør det udisponerede budget kr. "Erhvervsservice, tilskud", i 2013 er der ingen udisponerede midler. I årene 2014, 2015 og 2016 er der i hvert af årene et udisponeret budget på kr. Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftalen med VIFU og at der efterfølgende udarbejdes en mere målorienteret kontrakt. Samarbejdsaftalen finansieres i 2013 af "Konto Andet" og i 2014 af konto for erhvervsservicetilskud Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 15

18 Ø Statusopgørelse Startvækst Struer Bilag Status STARTVÆKST Struer 31 december 2012 Administrationen indstiller, at aktivitetsstatus for Startvækst Struer tages til efterretning. På byrådsmødet (28. august 2012) besluttede byrådet at forlænge aftalen med Væksthus Midtjylland som leverandør af den lokale og basale erhvervsservice i Struer - Startvækst Struer frem til udgangen af I kontrakten med Væksthuset er det aftalt, at der udarbejdes kvartalsvise opgørelser af ydelserne i forhold til de aktivitetsmål der er sat. Hermed foreligger aktivitetsstatus for STARTVÆKST Struer for 1. januar 2012 til 31. december 2012 til orientering. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 16

19 Ø Resultatkontrakt for AU-Herning for 2013 Bilag AU-Herning - resultatkontrakt for 2013 Administrationen indstiller, at resultatkontrakten med AU-Herning for 2013 tages til efterretning De fire landsdelscenterkommuner (Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) indgik tidligere sammen med Region Midtjylland/Vækstforum en resultatkontrakt med AU- Herning (Aarhus Universitet i Herning). Siden Region Midtjylland meddelte at man ikke længere ønskede at indgå en ny resultatkontrakt med AU-Herning har de oprindelige kommuner, sammen med Ringkøbing-Skjern fortsat samarbejdet med AU-Herning - dels mhp erhvervsfremme i det midt- og vestjyske, og dels mhp fortsat at sikre lange videregående kandidatuddannelser i den vestlige del af regionen. Den økonomiske fordeling af aftalen med AU-Herning blev tidligere sat til: Særligt tilskud fra Herning Kommune (kr.) Herning Holstebro Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Struer I alt kr kr kr kr kr kr kr. Disse tal er siden prisfremskrevet og der for Struer Kommune i 2013 afsat kr. i budgettet til aftalen med AU-Herning. Der er udarbejdet en årlig resultatkontrakt med AU-Herning - og kontrakten for 2013 er nu indgået. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 17

20 G Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Resumé I juni 2012 blev der af direktionen nedsat en styre- og projektgruppe, der skulle udarbejde forslag til Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi En service- og kanalstrategi er slet og ret en strategi for, hvordan man kommunikerer mest hensigtsmæssigt med vores kunder Struer Kommunes kunder er: borgerne, erhvervslivet, foreninger, turister, bosættere, medarbejdere og andre offentlige virksomheder. Formålet er: Effektiv udnyttelse af ressourcer. Sikre at medarbejderne har optimale betingelser for at levere det besluttede serviceniveau. Flytte henvendelserne til den rigtige og billigste kanal. Som overordnet ramme sikrer service- og kanalstrategien sammenhængen mellem allerede kendte principper og initiativer og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , den fælleskommunale digitaliseringsstrategi (e2015-ambitionen) og Struer Kommunes Digitaliseringsstrategi Principper og initiativer i service- og kanalstrategien trækker tråde til både kommunens overordnede grundlag og til eksisterende planstrategi Struer Byråds Udviklingsstrategi Samtidig er Struer Kommune med til at opfylde KL s mål om, at alle kommunerne har formuleret en kanalstrategi. Bilag bibliotek Høringssvar fra medarbejder Service- og Kanalstrategi borgerservice Infocenter HK Organisation og Udvikling Turistforening Økonomi og Løn Høringssvar ældreråd høringssvar handicapråd Adm bemærkninger til høringssvar Direktionen indstiller (7. februar 2013, pkt. 27) til byrådet at Service- og Kanalstrategi med administrative bemærkninger til høringssvar godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 18

21 Alle ønsker effektiv og hurtig service. Det er der ikke noget nyt i, og egentlig heller ikke i at digitalisering ofte er vejen til målet. Det er en del af samfundsudviklingen som for længst har slået igennem hos kunder i rejsebranchen, bankverdenen og andre områder, der lever af service og rådgivning. For at kunne styre og udvikle fremtidens service i Struer Kommune, har vi brug for en service- og kanalstrategi, der fastlægger hvilke former for henvendelser og kontaktflader også kaldet kanaler som kommunen ønsker at tilbyde borgere og virksomheder i årene frem. Målet er at stille effektive kanaler til rådighed for borgeren og fortsat effektivisere især det administrative arbejde i forbindelse med virksomheds- og borgerkontakt. På landsplan er der en forventning om, at kommunerne fra 2015 sparer 2 mia. kr. årligt ved digitalisering. Kanalstrategien hjælper ledere og medarbejdere til at prioritere, hvad der i dagligdagen er vigtigt, for at kommunen fortsat leverer god service for borgere og virksomheder. Strategien er også med til at afstemme forventninger med borgere og virksomheder om fremtidens digitale kommunikation, service og velfærd. Vi er klar over, at det tager tid at flytte henvendelser. Derfor har vi valgt følgende overordnede strategiske skridt: Kun ét skridt Kommunen flytter henvendelser til digitale selvbetjeninger i én kampagne ad gangen Rigtige skridt Kommunen forbedrer den visuelle vejvisning og skaber overblik over både digitale og fysiske indgange Hurtigere skridt Kommunen øger straksafklaringen for ukomplicerede henvendelser ved at opgradere den telefoniske kanal og effektivisere den fysiske kanal Færre skridt Kommunen fjerner årsager til, at borgerne har brug for at henvende sig. Vi har udpeget seks overordnede principper for det kanalstrategiske arbejde i Struer Kommune, som skal sikre, at strategien holder fokus på vejen fra øverste niveau med mission og vision til konkrete initiativer på nederste trin. Vi bruger principperne som rettesnor for, hvordan vi håndterer nye kanaler, implementerer forandringer og prioriterer indsatser. I Struer Kommune har vi disse overordnede holdninger til det kanalstrategiske arbejde: Vi prioriterer tydeligt vores kanaler vi guider borgere og virksomheder til at henvende sig via ønskede kanaler vi synliggør overfor borgerne den prioritering, vi har i kommunen for selvbetjening - der hvor borgerne møder kommunen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 19

22 Vi yder hjælp-til-selvhjælp selvbetjening er for alle, der kan betjene sig selv digitalt. De der ikke kan, bliver medbetjent med det formål at øge deres digitale kompetencer der er telefonåbent for medbetjening i det tidsrum, hvor flest borgere bruger selvbetjeningsløsningerne der er mulighed for personlig medbetjening i kommunens åbningstid - for dem der ikke kan. Vi giver digitale forspring de der bruger digital selvbetjening på udvalgte løsninger opnår hurtigere sagsbehandling eller andre gevinster vi motiverer borgerne til at skifte kanaler i konkrete situationer ved at fremhæve både fordele og nødvendighed Vi afklarer henvendelser straks ved første henvendelse får borgeren eller virksomheden en hurtig afklaring som ikke er det samme som en afgørelse en afklaring betyder, at man får information og vejledning, så man kommer videre umiddelbart efter henvendelsen eller ved hvornår kommunen vender tilbage med en opfølgning borgeren eller virksomheden får afklaring på sin henvendelse på en måde, så det ikke bidrager til uvished og flere henvendelser om samme emne. Vi udvikler vores digitale service vi investerer nu for senere at høste gevinster, opnå rationaler og skabe rum for videreudvikling af den digitale kultur vi indkøber de selvbetjeningsløsninger, der er lettest at bruge for borgerne vi lukker dårlige løsninger efter grundig vurdering Vi inddrager borgere og virksomheder i at udfylde rammerne i kanalstrategien. Vi skaber forandring gennem ledelse vi ved at hvordan vi implementerer strategien er afgørende for succesen vi er bevidste om at motiverede medarbejdere er de bedste til at implementere strategien ledere og medarbejdere i Struer Kommune arbejder indenfor kanalstrategiens rammer for at nå målet lederne skal i de kommende år optimere medarbejdernes digitale kompetencer gennem uddannelse, brug af superbrugere og digitale ambassadører digitale løsninger er medarbejdernes førstevalg i dialogen med borgeren, selvom der er alternative muligheder. Service- og kanalstrategien afføder en række handleplaner, som skal kvalificeres i de kommende år med input fra medarbejdere, politikere, virksomheder og borgere. For hver handleplan udpeges en ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen og den efterfølgende udførelse. Service- og kanalstrategien er behandlet i Hovedudvalget (13. december 2012) - og været i høring hos medarbejderne frem til 10. januar Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 20

23 Høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrativt er der efterfølgende givet bemærkninger til høringssvarene, som også er vedlagt som bilag. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Service- og Kanalstrategi godkendes. Økonomiudvalget ønsker de konkrete handleplaner fremlagt i udvalget. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 21

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Afbud fra/fraværende: Mødet hævet: kl. 17.30 Pkt. Tekst Side 1 Tilskud til kulturelle formål 2013 1 2 Projekt for udvikling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere