Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar Maabjerg BioEnergy søger om kommunegaranti for lån 2 21 Rente- og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn 3 22 Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade (skema C) 4 23 Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal 6 24 Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december Frigivelse af budget til ombygning af TROIA 8 26 Nøgletal på beskæftigelsesområdet 9 27 Projekt for udvikling af Oddesund Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg Betjening af Karup Lufthavn 13

2 Indholdsfortegnelse 30 Samarbejdsaftale med VIFU Statusopgørelse Startvækst Struer Resultatkontrakt for AU-Herning for Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Åbningstider - Infocenter Struer - en del af Midtpunktet Festligholdelse af Oddesundbroens 75 års jubilæum Orientering Køb af industriareal Salg af restareal Salg af grund Salg af tillægsjord 28 Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 1

4 Ø Maabjerg BioEnergy søger om kommunegaranti for lån Bilag Ansøgning fra Maabjerg BioEnergy Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til ansøgningen. Imødekommelse af ansøgningen gøres betinget af, at Holstebro Kommune også beslutter at afgive den ønskede garanti. Maabjerg BioEnergy Drift A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 2/7 af 50 mio. kr. ( kr.) til brug for optagelse af yderligere lån i KommuneKredit. De resterende 5/7 er Holstebro Kommune anmodet om at stille kommunegaranti for. Ansøgningen skal ses som en forhøjelse af den allerede godkendte garantistillelse på 2/7 af 335 mio. kr. - besluttet på byrådets møde (25. maj 2010, pkt. 97). Maabjerg BioEnergy Drift A/S er bekendt med Struer Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december. Holstebro Kommune forventes at behandle deres del af ansøgningen på et økonomiudvalgsmøde den 27. februar 2013 og i byrådet den 19. marts Se vedhæftede ansøgning fra Maabjerg BioEnergy. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at afgivelse af garantien ligger indenfor lånebekendtgørelsens rammer, og det vil derfor ikke udløse krav om deponering. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ansøgningen godkendes. Imødekommelse af ansøgningen er betinget af, at Holstebro Kommune også beslutter at afgive den ønskede garanti. Martin Hulgaard deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 2

5 Ø Rente- og afdragsfrie lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn Resumé Havnebestyrelsen for Holstebro-Struer Lystbådehavn tiltrådte på bestyrelsesmøde (10. december 2012, pkt. 11) at anmode Holstebro og Struer kommuner om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden frem til udgangen af Økonomi og Løn indstiller, at byrådet godkender, at rente- og afdragsfriheden på Struer Kommunes udlån til Lystbådehavnen på forlænges frem til udgangen af 2020, under forudsætning af, at Holstebro Kommune ligeledes forlænger. I 1979 ydede Holstebro og Struer kommuner lån til Holstebro-Struer Lystbådehavn. Lånene har hver en restgæld på kr., i alt kr. Forrentning og afdrag på lånene er sat i bero frem til udgangen af I forbindelse med regnskab 2011 fremgik følgende af Deloittes revisionsprotokollat: Det er vores (Deloitte) vurdering, at med den indtjening, som lystbådehavnen har haft de seneste år, kan en rente- og afdragsforpligtelse være ganske vanskelig at imødekomme. Det anbefales, at de nærmere lånebetingelser bliver afklaret snarest. Begrundelsen for forlængelsen er, at selvom havnen har en solid egenkapital, så kan der ikke frigøres likviditet til at afdrage lånene, da størstedelen af havnens aktiver er bundet i faste anlæg likviditetsbidraget fra den løbende drift ikke vurderes at være tilstrækkelig til at finansiere renter og afdrag på lånene. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at rente- og afdragsfriheden på Struer Kommunes udlån til Lystbådehavnen på kr. forlænges frem til udgangen af 2020, under forudsætning af at Holstebro Kommune ligeledes forlænger. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 3

6 G Renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade (skema C) Resumé Byrådet godkendte (26. januar 2010, pkt. 26) skema A for renovering af Arbejdernes Andelsboligforenings afdeling 10, Torvegade/Langgade. Økonomiudvalget godkendte (25. januar 2011, pkt. 18) skema B for renoveringen. Økonomi og Løn indstiller, at byggeregnskabet og dermed skema C godkendes. Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) fremsendte 2. januar 2013 skema C (byggeregnskabet) for renoveringen af afdeling 10, Torvegade/Langgade, samt tilhørende revisionsprotokol. Byggeregnskabet er godkendt af revisor uden forbehold eller supplerende oplysninger. Byggeregnskabet/skema C udviser følgende, som sammenholdes med skema A og B: Byggeregnskab - Skema C Skema A Skema B Skema C Støttet renovering (lån) Byggeregnskab - Ustøttet renovering Ustøttet renovering (ustøttet lån, egne midler mv.) Forventet Forventet Regnskab regnskab regnskab Total Renoveringen er finansieret på følgende måde: Støttet lån: kr. Ustøttet lån: kr. Dispositionsfonden: kr. Henlæggelser i afdeling 10: kr. Merforbruget på 1,9 % i på den ustøttede renovering skyldtes uforudset, at puds faldt af væggene, hvilket betød et merforbrug på kr. AAB oplyser, at disse merudgifter er dækket af afdelingens henlæggelser. Dette er blevet godkendt på et afdelingsmøde i afdeling 10, Torvegade/Langgade. Renoveringen betød en reduktion fra 36 boliger til 24 boliger, i alt en reduktion på 12 boliger. Struer Kommune bidrog med kr. til 1/5-delsordningen på samlet kr. til finansiering af reduktionen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 4

7 AAB oplyser, at huslejen gennemsnitlig er steget fra 586 kr./m² til 679 kr./m², svarende til 93 kr./m² eller 15,87 %. Samtidig fremstår lejemålene nu moderne, lyse og velindrettede, med nye gulve, badeværelser og køkkener. Økonomiudvalget godkender at byggeregnskabet og dermed skema C godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 5

8 G Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal Bilag Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater Økonomi of Løn sender sagen til økonomiudvalgets orientering. Skat, Spillemyndigheden, meddeler, at der er givet tilladelse til opstilling og drift af højst 25 spilleautomater hos Rådhuskroens Spillehal, Østergade 16, Struer. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 6

9 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 Bilag Standardiseret økonomiopf. pr. 31. december 2012 Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Regnskab 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 29. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for regnskab 2012 (inklusiv supplementsperiode), forventes udsendt den 15. marts Økonomiudvalget indstiller regionens økonomiopfølgning til byrådets orientering. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 7

10 P Frigivelse af budget til ombygning af TROIA Resumé Byrådet godkendte oprettelse af Psykiatriens Hus i maj Ideen med etablering af et kompetencecenter i Psykiatri, er at samle alle Struer Kommunes sociale støttetilbud til sindslidende og relaterede lidelser. Navnet er nu ændret til TROIA. Navnet blev besluttet på socialudvalgsmøde (9. januar 2013). Socialudvalget fremsender (30. januar 2013, pkt. 13) sagen med anbefaling til byrådet. Det er besluttet at bygning A8 (Enggårdscentret) skal renoveres og ombygges, så der kan være plads til TROIA. For at få plads til det, vil det være nødvendigt med ombygning og renovering af lokaler i stueplan. Teknisk Drift og Anlæg søger derfor om frigivelse af midler til det. Budget til dette projekt blev godkendt af byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget Projektet omfatter nedrivning af vægge ved eksisterende toiletkerne, samt opførsel af "svalegang" som forbindelsesadgang mellem ny hovedindgang for A6 og cafeen. Desuden skal "svalegangen" også bruges af borgere som adgangsvej til 3 eksisterende toiletter som stadig vil blive bibeholdt i TROIA. Administrationen indstiller at det afsatte budget på kr. frigives til ombygning og renoveringen. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der på anlægsbudgettet i 2013 er afsat kr. til etablering af Psykiatriens Hus på Enggård Centret. Sagen skal godkendes i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at det afsatte budget på kr. frigives til ombygning og renoveringen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 8

11 P Nøgletal på beskæftigelsesområdet Bilag Ledelsesrapport 2013 Nøgletal januar 2013 Jobcentret har udarbejdet en oversigt der viser en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Nøgletallene giver et summarisk overblik over den aktuelle status på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. Tabellerne er udarbejdet således, at tallene for Struer Kommune sammenholdes med et gennemsnitsniveau, en klynge af kommuner med samme rammevilkår som Struer. Den klynge Struer indgår i på beskæftigelsesområdet består af: Struer, Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, og Sønderborg kommuner. Ud over nøgletallene er der desuden vedlagt Jobcentrets seneste ledelsesrapport hvor der er mulighed for at få et mere detaljeret overblik over udviklingstendenserne for de enkelte ydelsesområder. Alice Brink og Lars Jensen deltager i behandling af punktet. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 9

12 P Projekt for udvikling af Oddesund Resumé Som opfølgning på ekskursion til Køge Kommune med Køge Kyst projektet på dagsordenen, blev der den 22. januar holdt et fælles møde for teknik- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget. På mødet blev der samlet op på Køge Kyst projektet og rettet fokus mod, hvordan denne tilgang til udvikling af en bydel/et område kan inspirere til lignende processer i Struer Kommune. Som eksempel på et lokalt projekt, der i udstrakt grad arbejder ud fra den samme tankegang, blev idéoplægget til "Oddesund Oplevelser" præsenteret for de to udvalg. Projektet skal nu forelægges de to udvalg til formel godkendelse. Bilag Projektbeskrivelse til TMU og KFU Kommissorium-Oddesund - til TMU og KFU Teknik- og Miljøudvalget indstiller (7. februar 2013, pkt. 16) at idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendes at kommissorium godkendes at sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse Teknik- og Miljøudvalget udpegede Helle V. Lyng og Søren Christensen til styregruppen. Udvikling af Oddesundområdet tager udgangspunkt i oplevelser forbundet med tre centrale fokuspunkter - nemlig natur, kultur og friluftsliv. Fokuspunkterne går på tværs af udvalgsstrukturen, og har interesse for både teknik- og miljøudvalget og for kultur- og fritidsudvalget. Udviklingen af området skal derfor ses som en fælles opgave, der kan gavne begge fagområder. Opstarten af projektet er sket på baggrund af en række henvendelser fra borgere og brugere i området, som uafhængigt af hinanden har fremsendt ønsker og idéer til tiltag i Oddesundområdet. Der er undervejs i processen nedsat tre arbejdsgrupper bestående af borgere/brugere samt en medarbejder fra administrationen i hver gruppe. Grupperne har udarbejdet et oplæg indenfor hver af emnekategorierne natur, kultur og friluftsliv. Med udgangspunkt i de tre oplæg er der lavet et fælles idéoplæg, som samler og koordinerer de mange gode forslag og idéer, så der sikres en overordnet sammenhæng i hele området. Idéoplægget samt kommissorium for projektet sendes til godkendelse i teknik- og miljøudvalget, idet udvalget bedes tage stilling til følgende: - godkendelse af idéoplæg - godkendelse af kommissorium - udpegning af to medlemmer til styregruppen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 10

13 Desuden anbefales det, at der frigives kr. til igangsætning af projektet, og at de frigivne midler stilles til rådighed for styregruppen for prioritering af indsatsen. Beløbet fremgår af anlægskataloget. Plan og Miljø indstiller, at idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendes at kommissorium godkendes at der udpeges to medlemmer til styregruppen at sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget (6. februar 2013, pkt. 2) idéoplæg til Oddesund Oplevelser godkendt kommissorium godkendt Flemming Odde og Per Jakobsen udpeget til styregruppen udgiften på kr. afholdes over kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb for 2013 sagen videresendes til økonomiudvalget til endelig godkendelse. Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Økonomiudvalget godkender idéoplæg til Oddesund Oplevelser og udpeger Flemming Odde som formand. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 11

14 P Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg 2013 Bilag Anlægsoversigt 2013 beskrivelser - TMU Udkast Anlægsoversigt i tal 2013, med økonomi Teknik- og Miljøudvalget fremsender (7. februar 2013, pkt. 17) anlægskataloget med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet. Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et udkast til Anlægsoversigt 2013, hvor de enkelte projekter er beskrevet og budgetteret. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at udvalget udvælger de projekter der i en samlet anlægsoversigt sendes til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at midler til de prioriterede projekter frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at udgiften til projekternes gennemførelse udgør kr. På anlægsbudgettet er der i 2013 afsat kr. Der mangler således kr. I 2012 var der et rest puljebeløb til vejformål mv. på kr., som ikke er frigivet af byrådet og som ønskes overført til Overførsel af uforbrugte midler behandles sædvanligvis af byrådet på april-mødet. Såfremt de i Anlægsoversigt 2013 nævnte projekter ønskes gennemført foreslås der frigivet følgende rådighedsbeløb, Anlæg: det i 2013 afsatte beløb på kr. der overføres allerede nu kr. fra 2012 til 2013 og beløbet frigives til projekterne. Sagen sendes til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse at anlægskataloget godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 12

15 G Betjening af Karup Lufthavn Bilag Karup lufthavn, Forslag januar 2013 Administrationen indstiller at udvalget tager stilling til, om Struer Kommune ønsker at deltage i projektet. Foranlediget af Karup Lufthavn har Midttrafik udarbejdet og fremsendt ansøgning til "Pulje til yderområder" for at etablere betjening af Karup lufthavn fra de omkringliggende byer. Midttrafiks notat til brug ved ansøgningen er vedlagt som bilag. I ansøgningen til Trafikstyrelsen er betjening af Struer ikke medtaget. Midttrafik har forespurgt Trafikstyrelsen om muligheden for at ændre ansøgningen, således der også søges om betjening af Struer. Trafikstyrelsen har svaret at, Struer Kommune kan blive påtegnet som partner i projektet (hvilket er vigtigt i forhold til om strækningen kan indgå) men at ansøgningsbeløbet ikke kan ændres. Med udgangspunkt i dette kan Struer Kommune deltage som lige partner i markedsføringen, og får del i ansøgningsdelen deraf, men ikke til drift. Økonomi Forudsat at ansøgningen imødekommes, vil en betjening af Struer Kommune kunne beregnes til følgende årlige omkostning. (Beregningen er foretaget med baggrund i tidligere fremsendte forslag om fire ture) Omkostning Holstebro Karup = kr. Omkostning Struer Holstebro Karup = kr. Forskel på kr. bliver da Struer Kommunes andel. Hvis der er fly, der ikke ønskes betjent kan omkostningen for Struer Kommune beregnes således: Køretid Struer Holstebro = 20 minutter. Besparelsen bliver da 20 minutter * 2 (begge retninger) i 250 dage a 400 kr./time ca. = kr. pr. tur. Ønsket om betjening af 2 daglige fly kan da beregnes til kr kr. = kr. Uanset antallet af ture forudsættes, at Struer Kommune deltager på lige fod med Holstebro og Viborg kommuner om markedsføring af projektet. I projektet forventes kr. at blive fordelt lige mellem deltagende kommuner = kr. pr kommune. Dertil kommer lokal markedsføring. Her har Midttrafik anbefalet Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 13

16 kr. Hvis Struer Kommune ønsker at deltage i projektet med betjening af alle 4 nuværende fly kan kommunens omkostning beregnes til kr kr. = kr. pr. år. + lokal markedsføring. Hvis Struer Kommune ønsker at deltage i projektet med betjening af 2 daglige fly kan kommunens omkostning beregnes til kr kr kr. = kr. + lokal markedsføring. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at Midttrafik løbende opdaterer deres skøn over udgiften til busdrift. Seneste udmelding for budget 2013, dateret 25. januar 2013, har et revideret budget på kr. - og det skal holdes op mod Struer Kommunes budget til formålet - som er på kr. Altså er der lige nu er overskud i 2013 på kr. For god ordens skyld skal bemærkes, at Midttrafiks tal sagtens kan ændre sig i årets løb. De tilsvarende tal for 2014 og hvert år fremover er lige nu et overskud på kr. Såfremt Struer Kommune ønsker at gå ind i ordningen - skal sagen til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Struer Kommune deltager i projektet at projektet finansieres af rammen for kollektiv bustransport. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 14

17 A Samarbejdsaftale med VIFU Bilag VIFU ansøgning Struer (forbrev) VIFU- Ansøgning Struer Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen med VIFU godkendes og at der efterfølgende udarbejdes en mere målorienteret kontrakt. Struer Kommune har haft en samarbejdsaftale med Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) som var gældende fra 2009 til og med 2012 (tilskuddet blev oprindeligt givet som en del Landsdelscenter Midt-Vest) VIFU har nu fremsendt en ansøgning om fornyet tilskud til basisfinansiering af deres aktiviteter. Struer Kommune har hidtil indbetalt årligt efter regning kr. til VIFU s basisaktiviteter (godkendt af økonomiudvalget 21. april 2009.) Nyt i aftalen er alene ønsket om pristalsfremskrivning og med denne aftaleforlængelse fremskrives beløbet til 2013 niveau svarende til kr. Fremover sker der årligt en pristalsregulering efter KL s almindelige pristalsfremskrivning. Der vil i forlængelse af eventuel godkendelse af aftalen blive udarbejdet en resultatkontrakt med mere konkrete resultatmål og hvori der forventes en årlig tilbagemelding omkring aktiviteterne i Struer Kommune. Økonomi Økonomi og Løn kan supplerende oplyse, at ansøgningen om tilskud vedrører årene og beløbet udgør kr. i hvert af årene (i 2013-prisniveau). Finansieringsmuligheder: "Konto Andet", i 2013 er der aktuelt et udisponeret budget på kr. og i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 udgør det udisponerede budget kr. "Erhvervsservice, tilskud", i 2013 er der ingen udisponerede midler. I årene 2014, 2015 og 2016 er der i hvert af årene et udisponeret budget på kr. Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftalen med VIFU og at der efterfølgende udarbejdes en mere målorienteret kontrakt. Samarbejdsaftalen finansieres i 2013 af "Konto Andet" og i 2014 af konto for erhvervsservicetilskud Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 15

18 Ø Statusopgørelse Startvækst Struer Bilag Status STARTVÆKST Struer 31 december 2012 Administrationen indstiller, at aktivitetsstatus for Startvækst Struer tages til efterretning. På byrådsmødet (28. august 2012) besluttede byrådet at forlænge aftalen med Væksthus Midtjylland som leverandør af den lokale og basale erhvervsservice i Struer - Startvækst Struer frem til udgangen af I kontrakten med Væksthuset er det aftalt, at der udarbejdes kvartalsvise opgørelser af ydelserne i forhold til de aktivitetsmål der er sat. Hermed foreligger aktivitetsstatus for STARTVÆKST Struer for 1. januar 2012 til 31. december 2012 til orientering. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 16

19 Ø Resultatkontrakt for AU-Herning for 2013 Bilag AU-Herning - resultatkontrakt for 2013 Administrationen indstiller, at resultatkontrakten med AU-Herning for 2013 tages til efterretning De fire landsdelscenterkommuner (Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) indgik tidligere sammen med Region Midtjylland/Vækstforum en resultatkontrakt med AU- Herning (Aarhus Universitet i Herning). Siden Region Midtjylland meddelte at man ikke længere ønskede at indgå en ny resultatkontrakt med AU-Herning har de oprindelige kommuner, sammen med Ringkøbing-Skjern fortsat samarbejdet med AU-Herning - dels mhp erhvervsfremme i det midt- og vestjyske, og dels mhp fortsat at sikre lange videregående kandidatuddannelser i den vestlige del af regionen. Den økonomiske fordeling af aftalen med AU-Herning blev tidligere sat til: Særligt tilskud fra Herning Kommune (kr.) Herning Holstebro Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Struer I alt kr kr kr kr kr kr kr. Disse tal er siden prisfremskrevet og der for Struer Kommune i 2013 afsat kr. i budgettet til aftalen med AU-Herning. Der er udarbejdet en årlig resultatkontrakt med AU-Herning - og kontrakten for 2013 er nu indgået. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 17

20 G Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Resumé I juni 2012 blev der af direktionen nedsat en styre- og projektgruppe, der skulle udarbejde forslag til Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi En service- og kanalstrategi er slet og ret en strategi for, hvordan man kommunikerer mest hensigtsmæssigt med vores kunder Struer Kommunes kunder er: borgerne, erhvervslivet, foreninger, turister, bosættere, medarbejdere og andre offentlige virksomheder. Formålet er: Effektiv udnyttelse af ressourcer. Sikre at medarbejderne har optimale betingelser for at levere det besluttede serviceniveau. Flytte henvendelserne til den rigtige og billigste kanal. Som overordnet ramme sikrer service- og kanalstrategien sammenhængen mellem allerede kendte principper og initiativer og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , den fælleskommunale digitaliseringsstrategi (e2015-ambitionen) og Struer Kommunes Digitaliseringsstrategi Principper og initiativer i service- og kanalstrategien trækker tråde til både kommunens overordnede grundlag og til eksisterende planstrategi Struer Byråds Udviklingsstrategi Samtidig er Struer Kommune med til at opfylde KL s mål om, at alle kommunerne har formuleret en kanalstrategi. Bilag bibliotek Høringssvar fra medarbejder Service- og Kanalstrategi borgerservice Infocenter HK Organisation og Udvikling Turistforening Økonomi og Løn Høringssvar ældreråd høringssvar handicapråd Adm bemærkninger til høringssvar Direktionen indstiller (7. februar 2013, pkt. 27) til byrådet at Service- og Kanalstrategi med administrative bemærkninger til høringssvar godkendes. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 18

21 Alle ønsker effektiv og hurtig service. Det er der ikke noget nyt i, og egentlig heller ikke i at digitalisering ofte er vejen til målet. Det er en del af samfundsudviklingen som for længst har slået igennem hos kunder i rejsebranchen, bankverdenen og andre områder, der lever af service og rådgivning. For at kunne styre og udvikle fremtidens service i Struer Kommune, har vi brug for en service- og kanalstrategi, der fastlægger hvilke former for henvendelser og kontaktflader også kaldet kanaler som kommunen ønsker at tilbyde borgere og virksomheder i årene frem. Målet er at stille effektive kanaler til rådighed for borgeren og fortsat effektivisere især det administrative arbejde i forbindelse med virksomheds- og borgerkontakt. På landsplan er der en forventning om, at kommunerne fra 2015 sparer 2 mia. kr. årligt ved digitalisering. Kanalstrategien hjælper ledere og medarbejdere til at prioritere, hvad der i dagligdagen er vigtigt, for at kommunen fortsat leverer god service for borgere og virksomheder. Strategien er også med til at afstemme forventninger med borgere og virksomheder om fremtidens digitale kommunikation, service og velfærd. Vi er klar over, at det tager tid at flytte henvendelser. Derfor har vi valgt følgende overordnede strategiske skridt: Kun ét skridt Kommunen flytter henvendelser til digitale selvbetjeninger i én kampagne ad gangen Rigtige skridt Kommunen forbedrer den visuelle vejvisning og skaber overblik over både digitale og fysiske indgange Hurtigere skridt Kommunen øger straksafklaringen for ukomplicerede henvendelser ved at opgradere den telefoniske kanal og effektivisere den fysiske kanal Færre skridt Kommunen fjerner årsager til, at borgerne har brug for at henvende sig. Vi har udpeget seks overordnede principper for det kanalstrategiske arbejde i Struer Kommune, som skal sikre, at strategien holder fokus på vejen fra øverste niveau med mission og vision til konkrete initiativer på nederste trin. Vi bruger principperne som rettesnor for, hvordan vi håndterer nye kanaler, implementerer forandringer og prioriterer indsatser. I Struer Kommune har vi disse overordnede holdninger til det kanalstrategiske arbejde: Vi prioriterer tydeligt vores kanaler vi guider borgere og virksomheder til at henvende sig via ønskede kanaler vi synliggør overfor borgerne den prioritering, vi har i kommunen for selvbetjening - der hvor borgerne møder kommunen. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 19

22 Vi yder hjælp-til-selvhjælp selvbetjening er for alle, der kan betjene sig selv digitalt. De der ikke kan, bliver medbetjent med det formål at øge deres digitale kompetencer der er telefonåbent for medbetjening i det tidsrum, hvor flest borgere bruger selvbetjeningsløsningerne der er mulighed for personlig medbetjening i kommunens åbningstid - for dem der ikke kan. Vi giver digitale forspring de der bruger digital selvbetjening på udvalgte løsninger opnår hurtigere sagsbehandling eller andre gevinster vi motiverer borgerne til at skifte kanaler i konkrete situationer ved at fremhæve både fordele og nødvendighed Vi afklarer henvendelser straks ved første henvendelse får borgeren eller virksomheden en hurtig afklaring som ikke er det samme som en afgørelse en afklaring betyder, at man får information og vejledning, så man kommer videre umiddelbart efter henvendelsen eller ved hvornår kommunen vender tilbage med en opfølgning borgeren eller virksomheden får afklaring på sin henvendelse på en måde, så det ikke bidrager til uvished og flere henvendelser om samme emne. Vi udvikler vores digitale service vi investerer nu for senere at høste gevinster, opnå rationaler og skabe rum for videreudvikling af den digitale kultur vi indkøber de selvbetjeningsløsninger, der er lettest at bruge for borgerne vi lukker dårlige løsninger efter grundig vurdering Vi inddrager borgere og virksomheder i at udfylde rammerne i kanalstrategien. Vi skaber forandring gennem ledelse vi ved at hvordan vi implementerer strategien er afgørende for succesen vi er bevidste om at motiverede medarbejdere er de bedste til at implementere strategien ledere og medarbejdere i Struer Kommune arbejder indenfor kanalstrategiens rammer for at nå målet lederne skal i de kommende år optimere medarbejdernes digitale kompetencer gennem uddannelse, brug af superbrugere og digitale ambassadører digitale løsninger er medarbejdernes førstevalg i dialogen med borgeren, selvom der er alternative muligheder. Service- og kanalstrategien afføder en række handleplaner, som skal kvalificeres i de kommende år med input fra medarbejdere, politikere, virksomheder og borgere. For hver handleplan udpeges en ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen og den efterfølgende udførelse. Service- og kanalstrategien er behandlet i Hovedudvalget (13. december 2012) - og været i høring hos medarbejderne frem til 10. januar Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 20

23 Høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrativt er der efterfølgende givet bemærkninger til høringssvarene, som også er vedlagt som bilag. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Service- og Kanalstrategi godkendes. Økonomiudvalget ønsker de konkrete handleplaner fremlagt i udvalget. Økonomiudvalg, 19. februar 2013 Side 21

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Afbud fra/fraværende: Mødet hævet: kl. 17.30 Pkt. Tekst Side 1 Tilskud til kulturelle formål 2013 1 2 Projekt for udvikling

Læs mere

Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Hulgaard Mødet hævet kl. 10.50 Pkt. Tekst Side 114 Likviditet og resultater pr. 30. september 2012 1 115

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.25 Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december 2011 1 2 Risikostyring

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde 18. august 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 18. august 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Sundhedsudvalg Referat Møde 18. august 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:14.00 Pkt. Tekst Side 52 Orientering 1 53 Kurser 1 54 Ungdomsfestival 2009 - Mod på Livet 1 55

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere