Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger er ofte både miljømæssigt og økonomisk attraktive, og de kan normalt lånefinansieres. En effektiv indsats vil betyde en væsentlig reduktion i energiforbruget i offentlige bygninger, føre til varige driftsbesparelser og skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder. Dato Sagsbehandler Mogens Bjørnlund Tel Sagsnr Side 1 EU har iværksat en støtteordning, kaldet ELENA. Den kan betale op til 90 % af de udgifter, der er forbundet med at forberede investeringer i energibesparelser. ELENA-støtte kan dermed bidrage væsentligt til at fremme systematiske energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. Region Sjælland er gået sammen med 12 sjællandske kommuner om et fælles ELENA-projekt. Hvis vi kan omsætte de forventede resultater fra Sjælland til en region af Midtjyllands størrelse, kan vi opnå ELENA-støtte på 35 mio.kr. til at forberede lånefinansierede investeringer på ca. 700 mio.kr. over 3 år. Dette vil så føre til varige driftsbesparelser på ca. 50 mio.kr., give lokal beskæftigelse og mindske energiforbrug og CO 2 udledning markant. I tilgift opnås i mange bygninger et forbedret indeklima, ligesom udgifterne til vedligeholdelse i en periode reduceres. På den baggrund har Region Midtjylland efter drøftelser med Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner besluttet at undersøge, om der er grundlag for en fælles regional/kommunal ELENAansøgning. Jeg håber, at kommunen vil være med i undersøgelsen. Jeg skal således foreslå, at du sender dette brev videre til din bygningsafdeling med anbefaling af, at kommunen deltager i undersøgelsen.

2 Deltager kommunen i forprojektet uden at fortsætte som delansøger i det videre projekt, er det uden udgifter for kommunen. Deltager kommunen i ansøgningen til EU vil udgifterne til forprojekt og udarbejdelse af ansøgning blive fordelt mellem de deltagende parter efter aftale. På de næste sider kan du læse mere om ELENA-ordningen og undersøgelsen. Med venlig hilsen Side 2 Lars Hansson Direktør for Regional Udvikling Region Midtjylland

3 ELENA-ordningen ELENA-ordningen støtter med op til 90 % af udgifterne til teknisk bistand til at forberede offentlige investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger. Støtten kan anvendes af ansøgeren til at ansætte personale og/eller hyre eksterne rådgivere til den fornødne tekniske bistand til at forberede investeringerne. ELENA-ordningen kan dermed være med til at fremskynde og kvalificere indsatsen. Det er en forudsætning for at opnå ELENA-støtte, at der er tale om meget store investeringer (normalt mindst 50 mio. EUR), og det anses derfor for nødvendigt, at flere kommuner og/eller regioner går sammen for at opnå støtte. Hvad indeholder undersøgelsen? Bygningschefer og energiansvarlige i kommunerne og regionen vil blive interviewet om deres interesse i at få teknisk bistand til at forberede investeringer i energibesparelser: Hvad er der hidtil opnået af resultater og hvad er erfaringerne? Hvad er potentialet for energibesparelser i egne bygninger? Hvilke behov for teknisk bistand m.v. er der for at opnå en effektiv indsats på området? Kan der med fordel anvendes ELENA-støtte? Kan der være andre relevante energispareprojekter (f.eks. personbefordring eller vejbelysning), der kan indgå i en fælles ELENA-ansøgning? Side 3 Mulighederne for at opnå ELENA-støtte til investeringsprogrammer for energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger m.v. vil blive klarlagt. Mulighederne for lånefinansiering til at gennemføre investeringsprogrammer vil blive beskrevet. Der vil blive givet bud på, hvordan indsatsen kan organiseres, således at region og interesserede kommuner i fællesskab kan søge om ELENA-støtte. Undersøgelsen vil munde ud i en rapport, der giver grundlag for at beslutte, om region og interesserede kommuner skal gå videre med at udarbejde en fælles ELENA-ansøgning. De første skridt Undersøgelsen gennemføres af Flemming Jørgensen, Miljø og Klima, der har gennemført tilsvarende undersøgelser i Region Sjælland og Hovedstadsregionen. Gate 21 vil medvirke i undersøgelsen. Miljø og Klima vil i løbet af et par dage skrive til lederne af kommunernes og regionens bygningsafdelinger og orientere nærmere om undersøgelsen. Samtidig vil bygningsledere og energiansvarlige få mulighed for at komme til et møde, hvor der dels vil blive orienteret nærmere om undersøgelsen og ELENA-ordningen, dels vil være dialog om de kommende interviews og de planlagte spørgsmål.

4 Bygningsafdelingerne vil blive bedt om at oplyse, om de ønsker at deltage i undersøgelsen. Der skal ikke hermed tages stilling til, om kommunen vil deltage i det videre forløb. Dette vil ske på et senere tidspunkt Spørgsmål Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev kan rettes til Mogens Bjørnlund, Region Midtjylland, Flemming Jørgensen, Miljø og Klima, Side 4

5 Region Midtjylland Fremme af energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger m.v. via støtte fra ELENA-ordningen - forprojekt 29. august 2012 Udarbejdet af Miljø og Klima med bistand fra Gate 21

6 Denne rapport er udarbejdet af Flemming Jørgensen, Miljø og Klima (www.miljoeogklima.dk) med bistand fra Tina G. Schjerling, Gate 21 (www.gate21.dk) i perioden maj august 2012 efter anmodning fra Regional Udvikling i Region Midtjylland. Medarbejdere i Region Midtjylland, i 16 af regionens 19 kommuner og i regionens EU-kontor har bidraget med oplysninger og synspunkter til brug for rapporten. 2 Miljø og Klima

7 Indhold Resume... 5 Baggrund, formål og indhold... 6 Formål... 7 Forundersøgelsens indhold... 7 ELENA - Europæisk Lokal ENergi Assistance... 9 Energibesparelser i offentlige bygninger Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Love og regler om energimærkning EU direktiv om energieffektivisering Målsætninger og aftaler om energibesparelser Borgmesterpagten DN Klimakommuner Kurveknækkeraftaler Lokale målsætninger ESCO Potentiale for energibesparelser Lavt hængende frugter eller stor høst? Tilbagebetalingstider ELENA-projekt i Midtjylland Kommunernes og regionens ønsker til indsatser Indsatsområder i ELENA-projektet Finansiering Organisering af samarbejdet Konklusion og anbefalinger Forslag til foreløbig ansøgning BILAG Faktaark: Favrskov Kommune Faktaark: Hedensted Kommune Faktaark: Herning Kommune Faktaark: Holstebro Kommune Faktaark: Horsens Kommune Faktaark: Ikast-Brande Kommune Faktaark: Lemvig Kommune Miljø og Klima 3

8 Faktaark: Norddjurs Kommune Faktaark: Odder Kommune Fakatark: Randers Kommune Faktaark: Ringkøbing-Skjern Kommune Faktaark: Samsø Kommune Faktaark: Silkeborg Kommune Faktaark: Struer Kommune Faktaark: Syddjurs Kommune Faktaark: Viborg Kommune Andre indsatsområder Region Midtjylland oversigt over investeringer ELENA - Europæisk Lokal Energi Assistance Låneregler, kommuner og region Miljø og Klima

9 Resume Der er et solidt grundlag for en fælles regional-kommunal ELENAansøgning. Der er et stort potentiale for energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg, og investeringerne er ofte både miljømæssigt og økonomisk fordelagtige for kommuner og region. -ordning ELENA kan dække op til 90 pct. af udgifterne til at forberede lokale og regionale myndigheders investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Betingelsen er, at støtten samlet set fører til investeringer på mindst 50 mio. EUR (ca. 373 mio. kr.), og at investeringen er mindst 20 gange større end støtten. Miljø og Klima har med bistand fra Gate 21 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme energibesparelser via en fælles kommunalregional ansøgning om ELENA-støtte. 16 kommuner og regionen har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at der i regionen og kommunerne er en betydelig vilje til at mindske energiforbruget og CO 2 -udledningen. De begrænsede ressourcer, der er et vilkår for kommuner og region, kan dog gøre det vanskeligt at omsætte gode viljer til en effektiv og systematisk indsats. Her kan ELENAstøtte være nyttig. Regionen og de 16 kommuner vurderer umiddelbart, at de vil kunne få gavn af at indgå i en ELENA-ansøgning og der med få støtte til at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. De har tilsammen skønnet at kunne gennemføre investeringer på ca. 750 mio. kr. over en treårig periode, hvis der opnås ELENA-støtte. Der er især interesse for investeringer i solceller, (LED)belysning og klimaskærmsrenoveringer. Der er også peget på mulige indsatsområder indenfor energibesparelser i selvejende haller og vejbelysning. Der er desuden interesse for at lave fælles udbud og indkøb. Der er dermed et solidt grundlag for, at Region Midtjylland, på vegne af regionen og de 16 kommuner, ansøger om ELENA-støtte. Med en investering på 750 mio.kr. vil støtten kunne udgøre 37,5 mio.kr. Miljø og Klima 5

10 Baggrund, formål og indhold EU har lanceret ELENA for at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Er der grundlag for et fælles regionalt/kommunalt ELENAprojekt om at fremme energibesparelser i egne bygninger i Midtjylland? EU-kommissionen og Den europæiske investeringsbank har lanceret et finansieringsinitiativ European Local Energy Assistance (ELENA). Initiativet har til hensigt at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at foretage investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Initiativet er udviklet i sammenhæng med klimapagten og de fælles europæiske reduktionsmål, som bl.a. har en målsætning om 20 pct. CO 2 -reduktion i år ELENA-midler kan anvendes til at forberede en ansøgning om lån til klimainvesteringer i den europæiske investeringsbank EIB eller andre finansieringskilder. Investeringen kan være i energibesparelser i offentlige bygninger, gade- og trafikbelysning, bytrafik eller lokal infrastruktur. ELENA-midler kan anvendes til enhver teknisk bistand, der er nødvendig for at forberede, gennemføre og finansiere et investeringsprogram, f.eks. markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energiopgørelser, forberedelse af procedurer og kontrakter. Inspireret af de gode muligheder i ELENA-ordningen og de positive erfaringer med en tilsvarende indsats i Region Sjælland har Region Midtjylland, efter drøftelse med flere midtjyske kommuner, besluttet at iværksætte en undersøgelse af mulighederne og potentialet for en fælles kommunal-regional ansøgning til ELENA. I undersøgelsen er der primært fokuseret på mulighederne for at fremme energibesparelser i kommunernes og regionens egne bygninger, men det er også undersøgt, om der kan være interesse for andre projekter inden for den kommunale og regionale drift. Denne rapport beskriver resultaterne af undersøgelsen. ELENA-ordningen og mulighederne for at finansiere energiinvesteringer beskrives. Reglerne om energibesparelser i offentlige bygninger omtales kort. Kommunernes og regionens politiske mål på området, fordelene ved at være med i en ELENA-ansøgning, det tekniske og økonomiske potentiale og de forventede resultater af en ELENA-ansøgning beskrives. Endelig gives der forslag til, hvordan region og kommuner går videre med en ansøgning, og der er forslag til en kort, foreløbig ansøgning. 6 Miljø og Klima

11 Formål Der er et betydeligt potentiale for energibesparelser og CO 2 -reduktion i kommunale og regionale bygninger. Erfaringer viser, at mange investeringer i energibesparelser tjener sig ind i løbet af få år, og at sådanne investeringer derfor kan være både miljømæssigt og økonomisk attraktive for kommunerne og regionen. En effektiv og systematisk indsats i de offentlige bygninger vil medføre en hurtig og væsentlig reduktion i C0 2 -udledningen, føre til varige driftsbesparelser på regionens og kommunernes budgetter samt skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder. ELENA-ordningen giver støtte til teknisk bistand til at forberede investeringsprogrammer, der kan danne grundlag for hjemtagning af lån til investeringer i energibesparelser. ELENA-ordningen kan der med være med til at fremskynde og kvalificere indsatsen. Hovedformålet med undersøgelsen er således at undersøge, om der er grundlag for at få fremmet systematiske energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger via ELENA-støtte til teknisk bistand. Hvem vil være med i en fælles regional-kommunal ELENA-ansøgning? Hvor mange penge vil kommuner og region investere i energibesparelser, solceller og solvarme, hvis der opnås teknisk bistand fra ELENA-ordningen? Hvilke særlige indsatsområder skal der fokuseres på? Det er ligeledes et formål at undersøge, om der i kommunerne og regionen er interesse for andre typer af energiprojekter, der kan indgå i en ELENAansøgning. Forundersøgelsens indhold Via interviews og udsendte spørgeskemaer er der indhentet oplysninger omkring kommunernes og regionens hidtidige energispareindsats i de offentlige bygninger. Hvor data har været tilgængelige, er der endvidere indhentet oplysninger om det nuværende energiforbrug i kommunernes og regionens bygninger samt for potentialet for energibesparelser. Endelig er der indhentet oplysninger omkring enhedernes interesse for at indgå i et fælles kommunalt/regionalt ELENA-projekt om energibesparelser i offentlige bygninger. Oplysningerne fra de 16 deltagende kommuner er sammenfattet i faktaark (bilag 1) og oplysningerne fra regionens institutioner og hospitaler er sammenfattet i et skema (bilag 3). Miljø og Klima 7

12 Det er også undersøgt, om der er interesse og belæg for at medtage andre offentlige energiinvesteringer i ansøgningen, f.eks. vedr. vejbelysning, offentlig transport eller udvidelse af fjernvarmenettet. Svarene er sammenfattet i skema (bilag 2). Betingelserne for at opnå ELENA-støtte og mulighederne for lånefinansiering til at gennemføre investeringsprogrammer er undersøgt og beskrevet. Der er givet et bud på, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner kan organiseres. Endelig er der udarbejdet et udkast til en foreløbig ansøgning. Denne kan danne grundlag for en første kontakt til ELENA-sekretariatet i Den europæiske Investeringsbank med henblik på at starte en egentlig ansøgningsproces, hvis dette bliver besluttet af de deltagende kommuner og regionen. 8 Miljø og Klima

13 ELENA - Europæisk Lokal ENergi Assistance For at fremme investeringer i energibesparelser og bæredygtig energi på lokalt plan har EU oprettet ELENA. Ordningen kan dække op til 90 pct. af de omkostninger, der er forbundet med teknisk bistand til at forberede store bæredygtige energiinvesteringsprogrammer. Her beskrives ELENA-ordningen i korte træk. En nærmere beskrivelse findes i bilag 4. Europakommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIB) har lanceret ELENA-ordningen for at forbedre forberedelsen af kvalitetsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energikilder. ELENA yder tilskud til teknisk bistand, der er nødvendig for at udvikle investeringsprogrammer. Tilskuddet er på op til 90 pct. af udgifterne. Det forudsættes, at tilskuddet fører til (lånefinansierede) investeringer i markante energibesparelser og bæredygtig energiforsyning og bidrager til europæisk merværdi. Der skal mindst være en faktor på 20 mellem investering og tilskud. Ved at modtage støtte til teknisk bistand accepterer modtagerne, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, denne faktor ikke opnås. Hvad kan støttes? Støtte til teknisk bistand kan gives til udvikling af investeringsprogrammer indenfor bygninger, bytrafik og infrastruktur. Når det gælder offentlige bygninger, kan der gives støtte til udvikling af investeringsprogrammer, der fører til markant øget energieffektivitet. Det kan f.eks. være investeringer i renovering af bygninger med henblik på energibesparelser eks. via isolering, effektiv ventilation og effektiv belysning. Det kan ligeledes være integration af vedvarende energikilder i det byggede miljø - f.eks. solceller, solfangere og biomasse. Støttede projekter har hidtil skulle have en ledetråd eller et styrende princip, da dette ansås for at øge sandsynligheden for, at de bliver gennemført, ligesom det er nemmere at synliggøre dem for andre. Eksempelvis har det ikke været anset for muligt at medtage investeringer i vejbelysning i én kommune og bygninger i en anden kommune. EIB har dog i sommeren 2012 på spørgsmål fra Gate 21 oplyst, at det er muligt at medtage projekter inden for offentlige bygninger, anlæg og transport i samme ansøgning. Miljø og Klima 9

14 Støtteberettigede omkostninger ELENA-støtte kan ydes til udvikling af investeringsprogrammer, som eks. gennemførligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energi audit, forberedelse af udbudsprocedurer og kontraktlige ordninger. Endvidere er det muligt at opnå støtte til ekstra udgifter til nyt personale i forbindelse med investeringsforberedelserne. Det er ikke muligt at opnå støtte til hardware omkostninger, som f.eks. måleudstyr, computere eller kontorlokaler. Den tekniske bistand skal være nødvendig for at gennemføre investeringsprogrammet og skal overholde principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder omkostningseffektivitet. Finansiel støtte til teknisk bistand må ikke ydes med tilbagevirkende kraft. Støtten må ikke have til formål eller bevirke en fortjeneste for modtageren. Minimumsstørrelse for programmer, der støttes af ELENA Formålet med ELENA er at øge erfaringer med at udvikle investeringsprogrammer af en vis størrelse, normalt over EUR 50 mio. (373 mio. kr.). Mindre projekter kan støttes, når de er integreret i større investeringsprogrammer. Den ønskede bistand skal passe med størrelsen af den investering, der skal forberedes og dens potentiale til at skabe energibesparelser og beskæftigelse. Under alle omstændigheder skal faktoren 20 mellem investering og støtte overholdes. Hvem kan ansøge? Lokale og regionale myndigheder eller andre offentlige organer kan ansøge. ELENA støtter borgmesteraftale-initiativet fra Europakommissionen, men er ikke begrænset til enheder, der har underskrevet den. Det er muligt for Region Midtjylland eller en kommune at være en ledende partner, der ansøger om ELENA-midler på vegne af regionen og kommunerne. ELENA sekretariatet ser gerne, at der ansøges på denne måde. Hvordan ansøger man? For at søge skal man på forhånd have identificeret et investeringsprogram, der har til formål at bidrage til at nå målene for Den Europæiske Union inden for energi og klimaforandring, kendt som " "-initiativet. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket ansvar og forhold, der er mellem partnerne. Det skal være klarlagt, hvem der har ansvaret for at nå faktoren på 20 mellem støtte og investering. ELENA sekretariatet har behov for sikkerhed for gennemførelse af investeringerne, samt at disse vil medføre de planlagte resultater. 10 Miljø og Klima

15 Investeringerne bør fastlægges bedst muligt inden en endelig ansøgning om ELENA-midler. Der skal være et tilstrækkelig præcist grundlag til, at man kan overbevise EIB om, at man vil være i stand til at identificere og implementere investeringerne inden for en periode på tre år. Der bør således være foretaget en foreløbig vurdering af et repræsentativt udsnit af bygningerne, således at denne efterfølgende kan anvendes til ekstrapolering af investeringer og resultater (energi, CO 2, omkostninger mv.). Denne vurdering kan baseres på de lovpligtige EMO-rapporter. Foreløbig ansøgning til EIB Region og kommuner kan ansøge om bistand direkte fra EIB. Bistanden vil blive ydet efter først til mølle-princippet inden for rammerne af det givne budget. For at undersøge mulighederne for at få bistand fra ELENA bør følgende minimum af oplysninger forelægges EIB: kort beskrivelse af de planlagte investeringsprogrammer, herunder typen af investeringer og strategi for implementering af programmet forventede investeringsomkostninger og tidsplaner for at udvikle programmet beløb, omfang og vigtigste behov, der skal opfyldes via ELENAmidlerne. Baseret på disse oplysninger vil EIB vurdere, om den foreløbige ansøgning opfylder udvælgelseskriterierne og vurdere behovet for bistand til det konkrete investeringsprogram. Endelig ansøgning Hvis EIBs gennemgang af den foreløbige ansøgning viser, at investeringen er potentielt berettiget til ELENA-støtte, vil ansøger modtage et ansøgningsskema, der skal udfyldes med en lang række detaljerede oplysninger om projektet se bilag 4. Efter modtagelse af ansøgningen vil EIB forelægge den for Europa Kommissionen for godkendelse. Udvælgelsesproceduren vil normalt tage ca. tre måneder. For Region Sjælland tog det dog væsentligt længere tid pga. interne EUforhold. Tid ELENA-ordningen løb oprindeligt frem til udgangen af Ordningen er siden blevet forlænget, og der er givet en ny bevilling på 37 mio. EUR. Det beløb, der er tildelt ELENA faciliteten, må ikke være opbrugt før en finansieringsaftale indgås. Miljø og Klima 11

16 Den maksimale varighed af et projekt støttet af ELENA er tre år. Et lån, der hjemtages til investeringer, som bygger på ELENA-støttede investeringsprogrammer, skal generelt bruges indenfor en tidsramme på tre år. Investeringerne skal igangsættes i støtteperioden. Hvordan gennemføres den tekniske bistand? Underleverandører (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer), der skal gennemføre den tekniske bistand, udvælges af modtageren eller evt. af EIB. Underleverandører skal vælges i henhold til EU's offentlige udbudsregler. Modtageren vil være ansvarlig for forvaltning og rapportering om udviklingen i den tekniske bistand i henhold til Europakommissionens krav og aftaler med EIB om finansieringen. Der skal udarbejdes statusrapporter hver 6. måned, en foreløbig rapport efter normalt 18 måneder samt en endelig rapport senest en måned efter projektets afslutning. Udvælgelseskriterier EIB vil vælge investeringsprogrammer, der skal støttes under ELENA, baseret på en række kriterier (se bilag 4). Blandt disse kan nævnes: Berettigelsen af investeringsprogrammet (type af program) Den forventede faktor mellem støtte og investeringen (skal være mindst 20) De forventede bidrag til EU's energi- og klimamål, herunder at der opnås markante energibesparelser EU merværdi, navnlig i form af overensstemmelse med EU's politikker 12 Miljø og Klima

17 Energibesparelser i offentlige bygninger Der er i de senere år kommet statslige bestemmelser og aftaler med det sigte at mindske energiforbruget i offentlige bygninger. Der er sket flere skærpelser af Bygningsreglementet, der stiller krav til nybyggeri og større ombygninger og renoveringer. Der er krav om energigennemgang af alle bygninger og aftaler om at realisere tiltag med tilbagebetalingstid på op til fem år. Endelig er der givet adgang til at optage lån uden for de normale lånerammer til at investere i energibesparelser, og der er mulighed for at få tilskud fra energiselskaber (finansieringsmulighederne er nærmere beskrevet på side 29-30). Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Bygningsreglementet fastlægger krav til energiforbruget i en bygning i relation til en såkaldt energiramme. I energirammen medregnes evt. produktion af varme og el med solenergi. Bygningsreglementet er senest skærpet i Det nye bygningsreglement BR10 trådte i kraft 30. juni De væsentligste ændringer og skærpelser er: En generel stramning med 25 pct. på energirammer og isoleringskrav for komponenter og bygningsdele. Ved ombygning og udskiftning skal energiforbedringer gennemføres. Ved vedligehold skal rentable energiforbedringer gennemføres (rentable energiforbedringer i eksisterende bygninger er beskrevet i bilag 6 til BR10). Den enkelte kommune og region kan som bygherre vælge at gå videre end kravene i BR10 og f.eks. opføre nye institutioner i passivhus-standard. Love og regler om energimærkning Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig (Bek. Nr. 673 af 25/06/2012). Bekendtgørelsen er i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (LBK nr. 636 af 19/06/2012), som har til formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Endvidere er lovens formål at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger. Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Alle offentlige bygninger skal mærkes. Reglen har været i kraft for bygninger over m 2 siden 1. januar For mindre bygninger gælder reglen fra 1. juli Miljø og Klima 13

18 Følgende kategorier af bygninger er imidlertid undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR: - fritliggende bygninger under 60 m 2 - bygninger, der sælges med henblik på nedrivning - bygninger, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 2 og højst udgør 25% af det samlede etageareal - fredede bygninger - bygninger, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning pga. væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm. Efter at en offentlig bygning over 60 m 2, men under 250 m 2 er energimærket første gang i henhold til disse regler, er der først krav om energimærkning igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes. Energimærkninger har en gyldighed i 10 år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år. For alle offentlige bygninger over 250 m 2 gælder det derfor, at energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode. Mærkningen skal udføres af et certificeret energimærkningsfirma. Energimærker for konkrete bygninger kan findes på hjemmesiden Arbejdet med at indføre ordningen har været forsinket i forhold til tidsfristen 1. juli 2009, og mange kommuner har derfor ikke kunne nå at få udført alle energimærker til den fastsatte tid. De fleste kommuner har dog nu fået energimærket sine ejendomme. I Midtjylland har 15 ud af de 16 interviewede kommuner og regionen fået energimærket (så godt som) alle sine ejendomme. En enkelt kommune har endnu kun energimærket en mindre del af sine ejendomme. Erfaringerne med energimærkningen er, at energimærker kan bruges som udgangspunkt for prioritering af indsatsen, men at de ikke kan stå alene. Kommunerne er generelt kritiske i forhold til energimærkningsordningen. Flere kommuner giver udtryk for, at kvaliteten af energimærkerne er for ringe, at oplagte energisparemuligheder overses, eller at løsningsforslagene er mangelfulde eller forkerte. Energimærkerne skal således følges op at en nærmere gennemgang af bygningerne og vurdering af mulighederne for energibesparelser. Tidligere gjaldt en ELO-ordning (EnergiLedelsesOrdning) for større offentlige bygninger (skoler, rådhuse o.l.). ELO-rapporterne oplyste ligeledes om mulighederne for at spare energi. 14 Miljø og Klima

19 Regeringen har en indgået aftaler med hhv. Danske Regioner 1 og Kommunernes Landsforening 2 om, at kommuner og regioner skal gennemføre energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved energimærkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid på op til fem år. Energibesparelsesprojekterne skal være gennemførte indenfor et tidsrum af fem år efter udfærdigelsen af den pågældende energimærkning. EU direktiv om energieffektivisering Den 14. juni 2012 blev EU-kommissionen, Rådet og Europaparlamentet enige om et nyt direktiv for energieffektiviseringer i EU, som skal medvirke til at EU som helhed når målet om energibesparelser i det primære energiforbrug på 20 % i 2020 (basisår: 2007). Det nye direktiv stiller ikke specifikke krav om energirenovering af regioners og kommuners bygninger. 1 Aftale mellem Danske regioner og klima- og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i regionerne, januar Aftale mellem KL og transport- og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i kommuner, oktober Miljø og Klima 15

20 Målsætninger og aftaler om energibesparelser Kommunerne og Region Midtjylland har i stort omfang forpligtet sig til at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget og CO 2 - udledningen fra egne aktiviteter. Der er i de deltagende kommuner og i regionen betydelig organisatorisk og politisk vilje til at gøre en indsats for at mindske energiforbruget og CO 2 - udledningen, herunder også i de offentlige bygninger. Dette kommer bl.a. til udtryk i tilslutningen til -aftaler, Borgmesterpagten, erspektivplan for 50 % vedvarende energi og lokale politiske målsætninger og aftaler. I det følgende introduceres de mest udbredte målsætninger og aftaler vedr. energibesparelser og CO 2 -reduktion i kommunerne og regionen. Borgmesterpagten 6 ud af de 16 deltagende kommuner har underskrevet Den europæiske Borgmesterpagt (Covenant of Mayors) 3, og en enkelt kommune forventer at tilslutte sig aftalen i Erfaringsmæssigt kan en tilslutning til Borgmesterpagten gøre det lettere at opnå EU-støtte til energiprojekter. Med tilslutning til borgmesterpagten forpligter borgmestrene sig til, at de ikke 2 reduktion i 2020 de vil gå længere og reducere CO 2 -udledningen med mere end de 20 pct. ved at gennemføre en bæredygtig energihandlingsplan på de områder, hvor kommunen kan træffe beslutninger. Målet om mere end 20 pct. reduktion gælder kommunen som geografisk område og ikke kun den del af energiforbruget, der kommer fra kommunen som virksomhed. DN Klimakommuner En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) forpligter kommunen til at nedbringe C0 2 -udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2 pct. om året. I Midtjylland har 10 ud af de 16 deltagende kommuner indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Kommunerne forpligter sig til aftalen gennem en borgmestererklæring, hvor kommunen: Udarbejder en opgørelse over kommunens nuværende CO 2 -udledning. Udarbejder en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil opnå CO 2 -reduktionen samt hvilke områder, der fokuseres på Miljø og Klima

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere