Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger er ofte både miljømæssigt og økonomisk attraktive, og de kan normalt lånefinansieres. En effektiv indsats vil betyde en væsentlig reduktion i energiforbruget i offentlige bygninger, føre til varige driftsbesparelser og skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder. Dato Sagsbehandler Mogens Bjørnlund Tel Sagsnr Side 1 EU har iværksat en støtteordning, kaldet ELENA. Den kan betale op til 90 % af de udgifter, der er forbundet med at forberede investeringer i energibesparelser. ELENA-støtte kan dermed bidrage væsentligt til at fremme systematiske energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. Region Sjælland er gået sammen med 12 sjællandske kommuner om et fælles ELENA-projekt. Hvis vi kan omsætte de forventede resultater fra Sjælland til en region af Midtjyllands størrelse, kan vi opnå ELENA-støtte på 35 mio.kr. til at forberede lånefinansierede investeringer på ca. 700 mio.kr. over 3 år. Dette vil så føre til varige driftsbesparelser på ca. 50 mio.kr., give lokal beskæftigelse og mindske energiforbrug og CO 2 udledning markant. I tilgift opnås i mange bygninger et forbedret indeklima, ligesom udgifterne til vedligeholdelse i en periode reduceres. På den baggrund har Region Midtjylland efter drøftelser med Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner besluttet at undersøge, om der er grundlag for en fælles regional/kommunal ELENAansøgning. Jeg håber, at kommunen vil være med i undersøgelsen. Jeg skal således foreslå, at du sender dette brev videre til din bygningsafdeling med anbefaling af, at kommunen deltager i undersøgelsen.

2 Deltager kommunen i forprojektet uden at fortsætte som delansøger i det videre projekt, er det uden udgifter for kommunen. Deltager kommunen i ansøgningen til EU vil udgifterne til forprojekt og udarbejdelse af ansøgning blive fordelt mellem de deltagende parter efter aftale. På de næste sider kan du læse mere om ELENA-ordningen og undersøgelsen. Med venlig hilsen Side 2 Lars Hansson Direktør for Regional Udvikling Region Midtjylland

3 ELENA-ordningen ELENA-ordningen støtter med op til 90 % af udgifterne til teknisk bistand til at forberede offentlige investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger. Støtten kan anvendes af ansøgeren til at ansætte personale og/eller hyre eksterne rådgivere til den fornødne tekniske bistand til at forberede investeringerne. ELENA-ordningen kan dermed være med til at fremskynde og kvalificere indsatsen. Det er en forudsætning for at opnå ELENA-støtte, at der er tale om meget store investeringer (normalt mindst 50 mio. EUR), og det anses derfor for nødvendigt, at flere kommuner og/eller regioner går sammen for at opnå støtte. Hvad indeholder undersøgelsen? Bygningschefer og energiansvarlige i kommunerne og regionen vil blive interviewet om deres interesse i at få teknisk bistand til at forberede investeringer i energibesparelser: Hvad er der hidtil opnået af resultater og hvad er erfaringerne? Hvad er potentialet for energibesparelser i egne bygninger? Hvilke behov for teknisk bistand m.v. er der for at opnå en effektiv indsats på området? Kan der med fordel anvendes ELENA-støtte? Kan der være andre relevante energispareprojekter (f.eks. personbefordring eller vejbelysning), der kan indgå i en fælles ELENA-ansøgning? Side 3 Mulighederne for at opnå ELENA-støtte til investeringsprogrammer for energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger m.v. vil blive klarlagt. Mulighederne for lånefinansiering til at gennemføre investeringsprogrammer vil blive beskrevet. Der vil blive givet bud på, hvordan indsatsen kan organiseres, således at region og interesserede kommuner i fællesskab kan søge om ELENA-støtte. Undersøgelsen vil munde ud i en rapport, der giver grundlag for at beslutte, om region og interesserede kommuner skal gå videre med at udarbejde en fælles ELENA-ansøgning. De første skridt Undersøgelsen gennemføres af Flemming Jørgensen, Miljø og Klima, der har gennemført tilsvarende undersøgelser i Region Sjælland og Hovedstadsregionen. Gate 21 vil medvirke i undersøgelsen. Miljø og Klima vil i løbet af et par dage skrive til lederne af kommunernes og regionens bygningsafdelinger og orientere nærmere om undersøgelsen. Samtidig vil bygningsledere og energiansvarlige få mulighed for at komme til et møde, hvor der dels vil blive orienteret nærmere om undersøgelsen og ELENA-ordningen, dels vil være dialog om de kommende interviews og de planlagte spørgsmål.

4 Bygningsafdelingerne vil blive bedt om at oplyse, om de ønsker at deltage i undersøgelsen. Der skal ikke hermed tages stilling til, om kommunen vil deltage i det videre forløb. Dette vil ske på et senere tidspunkt Spørgsmål Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev kan rettes til Mogens Bjørnlund, Region Midtjylland, Flemming Jørgensen, Miljø og Klima, Side 4

5 Region Midtjylland Fremme af energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger m.v. via støtte fra ELENA-ordningen - forprojekt 29. august 2012 Udarbejdet af Miljø og Klima med bistand fra Gate 21

6 Denne rapport er udarbejdet af Flemming Jørgensen, Miljø og Klima (www.miljoeogklima.dk) med bistand fra Tina G. Schjerling, Gate 21 (www.gate21.dk) i perioden maj august 2012 efter anmodning fra Regional Udvikling i Region Midtjylland. Medarbejdere i Region Midtjylland, i 16 af regionens 19 kommuner og i regionens EU-kontor har bidraget med oplysninger og synspunkter til brug for rapporten. 2 Miljø og Klima

7 Indhold Resume... 5 Baggrund, formål og indhold... 6 Formål... 7 Forundersøgelsens indhold... 7 ELENA - Europæisk Lokal ENergi Assistance... 9 Energibesparelser i offentlige bygninger Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Love og regler om energimærkning EU direktiv om energieffektivisering Målsætninger og aftaler om energibesparelser Borgmesterpagten DN Klimakommuner Kurveknækkeraftaler Lokale målsætninger ESCO Potentiale for energibesparelser Lavt hængende frugter eller stor høst? Tilbagebetalingstider ELENA-projekt i Midtjylland Kommunernes og regionens ønsker til indsatser Indsatsområder i ELENA-projektet Finansiering Organisering af samarbejdet Konklusion og anbefalinger Forslag til foreløbig ansøgning BILAG Faktaark: Favrskov Kommune Faktaark: Hedensted Kommune Faktaark: Herning Kommune Faktaark: Holstebro Kommune Faktaark: Horsens Kommune Faktaark: Ikast-Brande Kommune Faktaark: Lemvig Kommune Miljø og Klima 3

8 Faktaark: Norddjurs Kommune Faktaark: Odder Kommune Fakatark: Randers Kommune Faktaark: Ringkøbing-Skjern Kommune Faktaark: Samsø Kommune Faktaark: Silkeborg Kommune Faktaark: Struer Kommune Faktaark: Syddjurs Kommune Faktaark: Viborg Kommune Andre indsatsområder Region Midtjylland oversigt over investeringer ELENA - Europæisk Lokal Energi Assistance Låneregler, kommuner og region Miljø og Klima

9 Resume Der er et solidt grundlag for en fælles regional-kommunal ELENAansøgning. Der er et stort potentiale for energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg, og investeringerne er ofte både miljømæssigt og økonomisk fordelagtige for kommuner og region. -ordning ELENA kan dække op til 90 pct. af udgifterne til at forberede lokale og regionale myndigheders investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Betingelsen er, at støtten samlet set fører til investeringer på mindst 50 mio. EUR (ca. 373 mio. kr.), og at investeringen er mindst 20 gange større end støtten. Miljø og Klima har med bistand fra Gate 21 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme energibesparelser via en fælles kommunalregional ansøgning om ELENA-støtte. 16 kommuner og regionen har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at der i regionen og kommunerne er en betydelig vilje til at mindske energiforbruget og CO 2 -udledningen. De begrænsede ressourcer, der er et vilkår for kommuner og region, kan dog gøre det vanskeligt at omsætte gode viljer til en effektiv og systematisk indsats. Her kan ELENAstøtte være nyttig. Regionen og de 16 kommuner vurderer umiddelbart, at de vil kunne få gavn af at indgå i en ELENA-ansøgning og der med få støtte til at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. De har tilsammen skønnet at kunne gennemføre investeringer på ca. 750 mio. kr. over en treårig periode, hvis der opnås ELENA-støtte. Der er især interesse for investeringer i solceller, (LED)belysning og klimaskærmsrenoveringer. Der er også peget på mulige indsatsområder indenfor energibesparelser i selvejende haller og vejbelysning. Der er desuden interesse for at lave fælles udbud og indkøb. Der er dermed et solidt grundlag for, at Region Midtjylland, på vegne af regionen og de 16 kommuner, ansøger om ELENA-støtte. Med en investering på 750 mio.kr. vil støtten kunne udgøre 37,5 mio.kr. Miljø og Klima 5

10 Baggrund, formål og indhold EU har lanceret ELENA for at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Er der grundlag for et fælles regionalt/kommunalt ELENAprojekt om at fremme energibesparelser i egne bygninger i Midtjylland? EU-kommissionen og Den europæiske investeringsbank har lanceret et finansieringsinitiativ European Local Energy Assistance (ELENA). Initiativet har til hensigt at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at foretage investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Initiativet er udviklet i sammenhæng med klimapagten og de fælles europæiske reduktionsmål, som bl.a. har en målsætning om 20 pct. CO 2 -reduktion i år ELENA-midler kan anvendes til at forberede en ansøgning om lån til klimainvesteringer i den europæiske investeringsbank EIB eller andre finansieringskilder. Investeringen kan være i energibesparelser i offentlige bygninger, gade- og trafikbelysning, bytrafik eller lokal infrastruktur. ELENA-midler kan anvendes til enhver teknisk bistand, der er nødvendig for at forberede, gennemføre og finansiere et investeringsprogram, f.eks. markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energiopgørelser, forberedelse af procedurer og kontrakter. Inspireret af de gode muligheder i ELENA-ordningen og de positive erfaringer med en tilsvarende indsats i Region Sjælland har Region Midtjylland, efter drøftelse med flere midtjyske kommuner, besluttet at iværksætte en undersøgelse af mulighederne og potentialet for en fælles kommunal-regional ansøgning til ELENA. I undersøgelsen er der primært fokuseret på mulighederne for at fremme energibesparelser i kommunernes og regionens egne bygninger, men det er også undersøgt, om der kan være interesse for andre projekter inden for den kommunale og regionale drift. Denne rapport beskriver resultaterne af undersøgelsen. ELENA-ordningen og mulighederne for at finansiere energiinvesteringer beskrives. Reglerne om energibesparelser i offentlige bygninger omtales kort. Kommunernes og regionens politiske mål på området, fordelene ved at være med i en ELENA-ansøgning, det tekniske og økonomiske potentiale og de forventede resultater af en ELENA-ansøgning beskrives. Endelig gives der forslag til, hvordan region og kommuner går videre med en ansøgning, og der er forslag til en kort, foreløbig ansøgning. 6 Miljø og Klima

11 Formål Der er et betydeligt potentiale for energibesparelser og CO 2 -reduktion i kommunale og regionale bygninger. Erfaringer viser, at mange investeringer i energibesparelser tjener sig ind i løbet af få år, og at sådanne investeringer derfor kan være både miljømæssigt og økonomisk attraktive for kommunerne og regionen. En effektiv og systematisk indsats i de offentlige bygninger vil medføre en hurtig og væsentlig reduktion i C0 2 -udledningen, føre til varige driftsbesparelser på regionens og kommunernes budgetter samt skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder. ELENA-ordningen giver støtte til teknisk bistand til at forberede investeringsprogrammer, der kan danne grundlag for hjemtagning af lån til investeringer i energibesparelser. ELENA-ordningen kan der med være med til at fremskynde og kvalificere indsatsen. Hovedformålet med undersøgelsen er således at undersøge, om der er grundlag for at få fremmet systematiske energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger via ELENA-støtte til teknisk bistand. Hvem vil være med i en fælles regional-kommunal ELENA-ansøgning? Hvor mange penge vil kommuner og region investere i energibesparelser, solceller og solvarme, hvis der opnås teknisk bistand fra ELENA-ordningen? Hvilke særlige indsatsområder skal der fokuseres på? Det er ligeledes et formål at undersøge, om der i kommunerne og regionen er interesse for andre typer af energiprojekter, der kan indgå i en ELENAansøgning. Forundersøgelsens indhold Via interviews og udsendte spørgeskemaer er der indhentet oplysninger omkring kommunernes og regionens hidtidige energispareindsats i de offentlige bygninger. Hvor data har været tilgængelige, er der endvidere indhentet oplysninger om det nuværende energiforbrug i kommunernes og regionens bygninger samt for potentialet for energibesparelser. Endelig er der indhentet oplysninger omkring enhedernes interesse for at indgå i et fælles kommunalt/regionalt ELENA-projekt om energibesparelser i offentlige bygninger. Oplysningerne fra de 16 deltagende kommuner er sammenfattet i faktaark (bilag 1) og oplysningerne fra regionens institutioner og hospitaler er sammenfattet i et skema (bilag 3). Miljø og Klima 7

12 Det er også undersøgt, om der er interesse og belæg for at medtage andre offentlige energiinvesteringer i ansøgningen, f.eks. vedr. vejbelysning, offentlig transport eller udvidelse af fjernvarmenettet. Svarene er sammenfattet i skema (bilag 2). Betingelserne for at opnå ELENA-støtte og mulighederne for lånefinansiering til at gennemføre investeringsprogrammer er undersøgt og beskrevet. Der er givet et bud på, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner kan organiseres. Endelig er der udarbejdet et udkast til en foreløbig ansøgning. Denne kan danne grundlag for en første kontakt til ELENA-sekretariatet i Den europæiske Investeringsbank med henblik på at starte en egentlig ansøgningsproces, hvis dette bliver besluttet af de deltagende kommuner og regionen. 8 Miljø og Klima

13 ELENA - Europæisk Lokal ENergi Assistance For at fremme investeringer i energibesparelser og bæredygtig energi på lokalt plan har EU oprettet ELENA. Ordningen kan dække op til 90 pct. af de omkostninger, der er forbundet med teknisk bistand til at forberede store bæredygtige energiinvesteringsprogrammer. Her beskrives ELENA-ordningen i korte træk. En nærmere beskrivelse findes i bilag 4. Europakommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIB) har lanceret ELENA-ordningen for at forbedre forberedelsen af kvalitetsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energikilder. ELENA yder tilskud til teknisk bistand, der er nødvendig for at udvikle investeringsprogrammer. Tilskuddet er på op til 90 pct. af udgifterne. Det forudsættes, at tilskuddet fører til (lånefinansierede) investeringer i markante energibesparelser og bæredygtig energiforsyning og bidrager til europæisk merværdi. Der skal mindst være en faktor på 20 mellem investering og tilskud. Ved at modtage støtte til teknisk bistand accepterer modtagerne, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, denne faktor ikke opnås. Hvad kan støttes? Støtte til teknisk bistand kan gives til udvikling af investeringsprogrammer indenfor bygninger, bytrafik og infrastruktur. Når det gælder offentlige bygninger, kan der gives støtte til udvikling af investeringsprogrammer, der fører til markant øget energieffektivitet. Det kan f.eks. være investeringer i renovering af bygninger med henblik på energibesparelser eks. via isolering, effektiv ventilation og effektiv belysning. Det kan ligeledes være integration af vedvarende energikilder i det byggede miljø - f.eks. solceller, solfangere og biomasse. Støttede projekter har hidtil skulle have en ledetråd eller et styrende princip, da dette ansås for at øge sandsynligheden for, at de bliver gennemført, ligesom det er nemmere at synliggøre dem for andre. Eksempelvis har det ikke været anset for muligt at medtage investeringer i vejbelysning i én kommune og bygninger i en anden kommune. EIB har dog i sommeren 2012 på spørgsmål fra Gate 21 oplyst, at det er muligt at medtage projekter inden for offentlige bygninger, anlæg og transport i samme ansøgning. Miljø og Klima 9

14 Støtteberettigede omkostninger ELENA-støtte kan ydes til udvikling af investeringsprogrammer, som eks. gennemførligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energi audit, forberedelse af udbudsprocedurer og kontraktlige ordninger. Endvidere er det muligt at opnå støtte til ekstra udgifter til nyt personale i forbindelse med investeringsforberedelserne. Det er ikke muligt at opnå støtte til hardware omkostninger, som f.eks. måleudstyr, computere eller kontorlokaler. Den tekniske bistand skal være nødvendig for at gennemføre investeringsprogrammet og skal overholde principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder omkostningseffektivitet. Finansiel støtte til teknisk bistand må ikke ydes med tilbagevirkende kraft. Støtten må ikke have til formål eller bevirke en fortjeneste for modtageren. Minimumsstørrelse for programmer, der støttes af ELENA Formålet med ELENA er at øge erfaringer med at udvikle investeringsprogrammer af en vis størrelse, normalt over EUR 50 mio. (373 mio. kr.). Mindre projekter kan støttes, når de er integreret i større investeringsprogrammer. Den ønskede bistand skal passe med størrelsen af den investering, der skal forberedes og dens potentiale til at skabe energibesparelser og beskæftigelse. Under alle omstændigheder skal faktoren 20 mellem investering og støtte overholdes. Hvem kan ansøge? Lokale og regionale myndigheder eller andre offentlige organer kan ansøge. ELENA støtter borgmesteraftale-initiativet fra Europakommissionen, men er ikke begrænset til enheder, der har underskrevet den. Det er muligt for Region Midtjylland eller en kommune at være en ledende partner, der ansøger om ELENA-midler på vegne af regionen og kommunerne. ELENA sekretariatet ser gerne, at der ansøges på denne måde. Hvordan ansøger man? For at søge skal man på forhånd have identificeret et investeringsprogram, der har til formål at bidrage til at nå målene for Den Europæiske Union inden for energi og klimaforandring, kendt som " "-initiativet. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket ansvar og forhold, der er mellem partnerne. Det skal være klarlagt, hvem der har ansvaret for at nå faktoren på 20 mellem støtte og investering. ELENA sekretariatet har behov for sikkerhed for gennemførelse af investeringerne, samt at disse vil medføre de planlagte resultater. 10 Miljø og Klima

15 Investeringerne bør fastlægges bedst muligt inden en endelig ansøgning om ELENA-midler. Der skal være et tilstrækkelig præcist grundlag til, at man kan overbevise EIB om, at man vil være i stand til at identificere og implementere investeringerne inden for en periode på tre år. Der bør således være foretaget en foreløbig vurdering af et repræsentativt udsnit af bygningerne, således at denne efterfølgende kan anvendes til ekstrapolering af investeringer og resultater (energi, CO 2, omkostninger mv.). Denne vurdering kan baseres på de lovpligtige EMO-rapporter. Foreløbig ansøgning til EIB Region og kommuner kan ansøge om bistand direkte fra EIB. Bistanden vil blive ydet efter først til mølle-princippet inden for rammerne af det givne budget. For at undersøge mulighederne for at få bistand fra ELENA bør følgende minimum af oplysninger forelægges EIB: kort beskrivelse af de planlagte investeringsprogrammer, herunder typen af investeringer og strategi for implementering af programmet forventede investeringsomkostninger og tidsplaner for at udvikle programmet beløb, omfang og vigtigste behov, der skal opfyldes via ELENAmidlerne. Baseret på disse oplysninger vil EIB vurdere, om den foreløbige ansøgning opfylder udvælgelseskriterierne og vurdere behovet for bistand til det konkrete investeringsprogram. Endelig ansøgning Hvis EIBs gennemgang af den foreløbige ansøgning viser, at investeringen er potentielt berettiget til ELENA-støtte, vil ansøger modtage et ansøgningsskema, der skal udfyldes med en lang række detaljerede oplysninger om projektet se bilag 4. Efter modtagelse af ansøgningen vil EIB forelægge den for Europa Kommissionen for godkendelse. Udvælgelsesproceduren vil normalt tage ca. tre måneder. For Region Sjælland tog det dog væsentligt længere tid pga. interne EUforhold. Tid ELENA-ordningen løb oprindeligt frem til udgangen af Ordningen er siden blevet forlænget, og der er givet en ny bevilling på 37 mio. EUR. Det beløb, der er tildelt ELENA faciliteten, må ikke være opbrugt før en finansieringsaftale indgås. Miljø og Klima 11

16 Den maksimale varighed af et projekt støttet af ELENA er tre år. Et lån, der hjemtages til investeringer, som bygger på ELENA-støttede investeringsprogrammer, skal generelt bruges indenfor en tidsramme på tre år. Investeringerne skal igangsættes i støtteperioden. Hvordan gennemføres den tekniske bistand? Underleverandører (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer), der skal gennemføre den tekniske bistand, udvælges af modtageren eller evt. af EIB. Underleverandører skal vælges i henhold til EU's offentlige udbudsregler. Modtageren vil være ansvarlig for forvaltning og rapportering om udviklingen i den tekniske bistand i henhold til Europakommissionens krav og aftaler med EIB om finansieringen. Der skal udarbejdes statusrapporter hver 6. måned, en foreløbig rapport efter normalt 18 måneder samt en endelig rapport senest en måned efter projektets afslutning. Udvælgelseskriterier EIB vil vælge investeringsprogrammer, der skal støttes under ELENA, baseret på en række kriterier (se bilag 4). Blandt disse kan nævnes: Berettigelsen af investeringsprogrammet (type af program) Den forventede faktor mellem støtte og investeringen (skal være mindst 20) De forventede bidrag til EU's energi- og klimamål, herunder at der opnås markante energibesparelser EU merværdi, navnlig i form af overensstemmelse med EU's politikker 12 Miljø og Klima

17 Energibesparelser i offentlige bygninger Der er i de senere år kommet statslige bestemmelser og aftaler med det sigte at mindske energiforbruget i offentlige bygninger. Der er sket flere skærpelser af Bygningsreglementet, der stiller krav til nybyggeri og større ombygninger og renoveringer. Der er krav om energigennemgang af alle bygninger og aftaler om at realisere tiltag med tilbagebetalingstid på op til fem år. Endelig er der givet adgang til at optage lån uden for de normale lånerammer til at investere i energibesparelser, og der er mulighed for at få tilskud fra energiselskaber (finansieringsmulighederne er nærmere beskrevet på side 29-30). Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Bygningsreglementet fastlægger krav til energiforbruget i en bygning i relation til en såkaldt energiramme. I energirammen medregnes evt. produktion af varme og el med solenergi. Bygningsreglementet er senest skærpet i Det nye bygningsreglement BR10 trådte i kraft 30. juni De væsentligste ændringer og skærpelser er: En generel stramning med 25 pct. på energirammer og isoleringskrav for komponenter og bygningsdele. Ved ombygning og udskiftning skal energiforbedringer gennemføres. Ved vedligehold skal rentable energiforbedringer gennemføres (rentable energiforbedringer i eksisterende bygninger er beskrevet i bilag 6 til BR10). Den enkelte kommune og region kan som bygherre vælge at gå videre end kravene i BR10 og f.eks. opføre nye institutioner i passivhus-standard. Love og regler om energimærkning Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig (Bek. Nr. 673 af 25/06/2012). Bekendtgørelsen er i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (LBK nr. 636 af 19/06/2012), som har til formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Endvidere er lovens formål at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger. Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Alle offentlige bygninger skal mærkes. Reglen har været i kraft for bygninger over m 2 siden 1. januar For mindre bygninger gælder reglen fra 1. juli Miljø og Klima 13

18 Følgende kategorier af bygninger er imidlertid undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR: - fritliggende bygninger under 60 m 2 - bygninger, der sælges med henblik på nedrivning - bygninger, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 2 og højst udgør 25% af det samlede etageareal - fredede bygninger - bygninger, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning pga. væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm. Efter at en offentlig bygning over 60 m 2, men under 250 m 2 er energimærket første gang i henhold til disse regler, er der først krav om energimærkning igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes. Energimærkninger har en gyldighed i 10 år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år. For alle offentlige bygninger over 250 m 2 gælder det derfor, at energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode. Mærkningen skal udføres af et certificeret energimærkningsfirma. Energimærker for konkrete bygninger kan findes på hjemmesiden Arbejdet med at indføre ordningen har været forsinket i forhold til tidsfristen 1. juli 2009, og mange kommuner har derfor ikke kunne nå at få udført alle energimærker til den fastsatte tid. De fleste kommuner har dog nu fået energimærket sine ejendomme. I Midtjylland har 15 ud af de 16 interviewede kommuner og regionen fået energimærket (så godt som) alle sine ejendomme. En enkelt kommune har endnu kun energimærket en mindre del af sine ejendomme. Erfaringerne med energimærkningen er, at energimærker kan bruges som udgangspunkt for prioritering af indsatsen, men at de ikke kan stå alene. Kommunerne er generelt kritiske i forhold til energimærkningsordningen. Flere kommuner giver udtryk for, at kvaliteten af energimærkerne er for ringe, at oplagte energisparemuligheder overses, eller at løsningsforslagene er mangelfulde eller forkerte. Energimærkerne skal således følges op at en nærmere gennemgang af bygningerne og vurdering af mulighederne for energibesparelser. Tidligere gjaldt en ELO-ordning (EnergiLedelsesOrdning) for større offentlige bygninger (skoler, rådhuse o.l.). ELO-rapporterne oplyste ligeledes om mulighederne for at spare energi. 14 Miljø og Klima

19 Regeringen har en indgået aftaler med hhv. Danske Regioner 1 og Kommunernes Landsforening 2 om, at kommuner og regioner skal gennemføre energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved energimærkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid på op til fem år. Energibesparelsesprojekterne skal være gennemførte indenfor et tidsrum af fem år efter udfærdigelsen af den pågældende energimærkning. EU direktiv om energieffektivisering Den 14. juni 2012 blev EU-kommissionen, Rådet og Europaparlamentet enige om et nyt direktiv for energieffektiviseringer i EU, som skal medvirke til at EU som helhed når målet om energibesparelser i det primære energiforbrug på 20 % i 2020 (basisår: 2007). Det nye direktiv stiller ikke specifikke krav om energirenovering af regioners og kommuners bygninger. 1 Aftale mellem Danske regioner og klima- og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i regionerne, januar Aftale mellem KL og transport- og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i kommuner, oktober Miljø og Klima 15

20 Målsætninger og aftaler om energibesparelser Kommunerne og Region Midtjylland har i stort omfang forpligtet sig til at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget og CO 2 - udledningen fra egne aktiviteter. Der er i de deltagende kommuner og i regionen betydelig organisatorisk og politisk vilje til at gøre en indsats for at mindske energiforbruget og CO 2 - udledningen, herunder også i de offentlige bygninger. Dette kommer bl.a. til udtryk i tilslutningen til -aftaler, Borgmesterpagten, erspektivplan for 50 % vedvarende energi og lokale politiske målsætninger og aftaler. I det følgende introduceres de mest udbredte målsætninger og aftaler vedr. energibesparelser og CO 2 -reduktion i kommunerne og regionen. Borgmesterpagten 6 ud af de 16 deltagende kommuner har underskrevet Den europæiske Borgmesterpagt (Covenant of Mayors) 3, og en enkelt kommune forventer at tilslutte sig aftalen i Erfaringsmæssigt kan en tilslutning til Borgmesterpagten gøre det lettere at opnå EU-støtte til energiprojekter. Med tilslutning til borgmesterpagten forpligter borgmestrene sig til, at de ikke 2 reduktion i 2020 de vil gå længere og reducere CO 2 -udledningen med mere end de 20 pct. ved at gennemføre en bæredygtig energihandlingsplan på de områder, hvor kommunen kan træffe beslutninger. Målet om mere end 20 pct. reduktion gælder kommunen som geografisk område og ikke kun den del af energiforbruget, der kommer fra kommunen som virksomhed. DN Klimakommuner En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) forpligter kommunen til at nedbringe C0 2 -udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2 pct. om året. I Midtjylland har 10 ud af de 16 deltagende kommuner indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Kommunerne forpligter sig til aftalen gennem en borgmestererklæring, hvor kommunen: Udarbejder en opgørelse over kommunens nuværende CO 2 -udledning. Udarbejder en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil opnå CO 2 -reduktionen samt hvilke områder, der fokuseres på Miljø og Klima

Rapport til Region Midtjylland, august Region Midtjylland

Rapport til Region Midtjylland, august Region Midtjylland Region Midtjylland Fremme af energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger m.v. via støtte fra ELENA-ordningen - forprojekt 29. august 2012 Udarbejdet af Miljø og Klima med bistand fra Gate 21

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

UDKAST følger ikke designmanual

UDKAST følger ikke designmanual UDKAST følger ikke designmanual Rådhuset Varmetabsbillede af blandt andet Høje-Taastrup Rådhus (billede taget af Fugro A/S) Klimaplan 2009-2013 for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejder

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: H N Andersens Vej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-044601 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Forstudie Høje Taastrup Kommune

Forstudie Høje Taastrup Kommune Forstudie Høje Taastrup Kommune Arbejdsmøde 1, d. 17.2. 2009 We help the best buildings in the world get that way. Agenda 1. Dagsorden og målsætning 2. Udfordringer og projektide (15 min) 3. Forstudiet

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere