Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger er ofte både miljømæssigt og økonomisk attraktive, og de kan normalt lånefinansieres. En effektiv indsats vil betyde en væsentlig reduktion i energiforbruget i offentlige bygninger, føre til varige driftsbesparelser og skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder. Dato Sagsbehandler Mogens Bjørnlund Tel Sagsnr Side 1 EU har iværksat en støtteordning, kaldet ELENA. Den kan betale op til 90 % af de udgifter, der er forbundet med at forberede investeringer i energibesparelser. ELENA-støtte kan dermed bidrage væsentligt til at fremme systematiske energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. Region Sjælland er gået sammen med 12 sjællandske kommuner om et fælles ELENA-projekt. Hvis vi kan omsætte de forventede resultater fra Sjælland til en region af Midtjyllands størrelse, kan vi opnå ELENA-støtte på 35 mio.kr. til at forberede lånefinansierede investeringer på ca. 700 mio.kr. over 3 år. Dette vil så føre til varige driftsbesparelser på ca. 50 mio.kr., give lokal beskæftigelse og mindske energiforbrug og CO 2 udledning markant. I tilgift opnås i mange bygninger et forbedret indeklima, ligesom udgifterne til vedligeholdelse i en periode reduceres. På den baggrund har Region Midtjylland efter drøftelser med Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner besluttet at undersøge, om der er grundlag for en fælles regional/kommunal ELENAansøgning. Jeg håber, at kommunen vil være med i undersøgelsen. Jeg skal således foreslå, at du sender dette brev videre til din bygningsafdeling med anbefaling af, at kommunen deltager i undersøgelsen.

2 Deltager kommunen i forprojektet uden at fortsætte som delansøger i det videre projekt, er det uden udgifter for kommunen. Deltager kommunen i ansøgningen til EU vil udgifterne til forprojekt og udarbejdelse af ansøgning blive fordelt mellem de deltagende parter efter aftale. På de næste sider kan du læse mere om ELENA-ordningen og undersøgelsen. Med venlig hilsen Side 2 Lars Hansson Direktør for Regional Udvikling Region Midtjylland

3 ELENA-ordningen ELENA-ordningen støtter med op til 90 % af udgifterne til teknisk bistand til at forberede offentlige investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger. Støtten kan anvendes af ansøgeren til at ansætte personale og/eller hyre eksterne rådgivere til den fornødne tekniske bistand til at forberede investeringerne. ELENA-ordningen kan dermed være med til at fremskynde og kvalificere indsatsen. Det er en forudsætning for at opnå ELENA-støtte, at der er tale om meget store investeringer (normalt mindst 50 mio. EUR), og det anses derfor for nødvendigt, at flere kommuner og/eller regioner går sammen for at opnå støtte. Hvad indeholder undersøgelsen? Bygningschefer og energiansvarlige i kommunerne og regionen vil blive interviewet om deres interesse i at få teknisk bistand til at forberede investeringer i energibesparelser: Hvad er der hidtil opnået af resultater og hvad er erfaringerne? Hvad er potentialet for energibesparelser i egne bygninger? Hvilke behov for teknisk bistand m.v. er der for at opnå en effektiv indsats på området? Kan der med fordel anvendes ELENA-støtte? Kan der være andre relevante energispareprojekter (f.eks. personbefordring eller vejbelysning), der kan indgå i en fælles ELENA-ansøgning? Side 3 Mulighederne for at opnå ELENA-støtte til investeringsprogrammer for energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger m.v. vil blive klarlagt. Mulighederne for lånefinansiering til at gennemføre investeringsprogrammer vil blive beskrevet. Der vil blive givet bud på, hvordan indsatsen kan organiseres, således at region og interesserede kommuner i fællesskab kan søge om ELENA-støtte. Undersøgelsen vil munde ud i en rapport, der giver grundlag for at beslutte, om region og interesserede kommuner skal gå videre med at udarbejde en fælles ELENA-ansøgning. De første skridt Undersøgelsen gennemføres af Flemming Jørgensen, Miljø og Klima, der har gennemført tilsvarende undersøgelser i Region Sjælland og Hovedstadsregionen. Gate 21 vil medvirke i undersøgelsen. Miljø og Klima vil i løbet af et par dage skrive til lederne af kommunernes og regionens bygningsafdelinger og orientere nærmere om undersøgelsen. Samtidig vil bygningsledere og energiansvarlige få mulighed for at komme til et møde, hvor der dels vil blive orienteret nærmere om undersøgelsen og ELENA-ordningen, dels vil være dialog om de kommende interviews og de planlagte spørgsmål.

4 Bygningsafdelingerne vil blive bedt om at oplyse, om de ønsker at deltage i undersøgelsen. Der skal ikke hermed tages stilling til, om kommunen vil deltage i det videre forløb. Dette vil ske på et senere tidspunkt Spørgsmål Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev kan rettes til Mogens Bjørnlund, Region Midtjylland, Flemming Jørgensen, Miljø og Klima, Side 4

5 Region Midtjylland Fremme af energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger m.v. via støtte fra ELENA-ordningen - forprojekt 29. august 2012 Udarbejdet af Miljø og Klima med bistand fra Gate 21

6 Denne rapport er udarbejdet af Flemming Jørgensen, Miljø og Klima (www.miljoeogklima.dk) med bistand fra Tina G. Schjerling, Gate 21 (www.gate21.dk) i perioden maj august 2012 efter anmodning fra Regional Udvikling i Region Midtjylland. Medarbejdere i Region Midtjylland, i 16 af regionens 19 kommuner og i regionens EU-kontor har bidraget med oplysninger og synspunkter til brug for rapporten. 2 Miljø og Klima

7 Indhold Resume... 5 Baggrund, formål og indhold... 6 Formål... 7 Forundersøgelsens indhold... 7 ELENA - Europæisk Lokal ENergi Assistance... 9 Energibesparelser i offentlige bygninger Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Love og regler om energimærkning EU direktiv om energieffektivisering Målsætninger og aftaler om energibesparelser Borgmesterpagten DN Klimakommuner Kurveknækkeraftaler Lokale målsætninger ESCO Potentiale for energibesparelser Lavt hængende frugter eller stor høst? Tilbagebetalingstider ELENA-projekt i Midtjylland Kommunernes og regionens ønsker til indsatser Indsatsområder i ELENA-projektet Finansiering Organisering af samarbejdet Konklusion og anbefalinger Forslag til foreløbig ansøgning BILAG Faktaark: Favrskov Kommune Faktaark: Hedensted Kommune Faktaark: Herning Kommune Faktaark: Holstebro Kommune Faktaark: Horsens Kommune Faktaark: Ikast-Brande Kommune Faktaark: Lemvig Kommune Miljø og Klima 3

8 Faktaark: Norddjurs Kommune Faktaark: Odder Kommune Fakatark: Randers Kommune Faktaark: Ringkøbing-Skjern Kommune Faktaark: Samsø Kommune Faktaark: Silkeborg Kommune Faktaark: Struer Kommune Faktaark: Syddjurs Kommune Faktaark: Viborg Kommune Andre indsatsområder Region Midtjylland oversigt over investeringer ELENA - Europæisk Lokal Energi Assistance Låneregler, kommuner og region Miljø og Klima

9 Resume Der er et solidt grundlag for en fælles regional-kommunal ELENAansøgning. Der er et stort potentiale for energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg, og investeringerne er ofte både miljømæssigt og økonomisk fordelagtige for kommuner og region. -ordning ELENA kan dække op til 90 pct. af udgifterne til at forberede lokale og regionale myndigheders investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Betingelsen er, at støtten samlet set fører til investeringer på mindst 50 mio. EUR (ca. 373 mio. kr.), og at investeringen er mindst 20 gange større end støtten. Miljø og Klima har med bistand fra Gate 21 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme energibesparelser via en fælles kommunalregional ansøgning om ELENA-støtte. 16 kommuner og regionen har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at der i regionen og kommunerne er en betydelig vilje til at mindske energiforbruget og CO 2 -udledningen. De begrænsede ressourcer, der er et vilkår for kommuner og region, kan dog gøre det vanskeligt at omsætte gode viljer til en effektiv og systematisk indsats. Her kan ELENAstøtte være nyttig. Regionen og de 16 kommuner vurderer umiddelbart, at de vil kunne få gavn af at indgå i en ELENA-ansøgning og der med få støtte til at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. De har tilsammen skønnet at kunne gennemføre investeringer på ca. 750 mio. kr. over en treårig periode, hvis der opnås ELENA-støtte. Der er især interesse for investeringer i solceller, (LED)belysning og klimaskærmsrenoveringer. Der er også peget på mulige indsatsområder indenfor energibesparelser i selvejende haller og vejbelysning. Der er desuden interesse for at lave fælles udbud og indkøb. Der er dermed et solidt grundlag for, at Region Midtjylland, på vegne af regionen og de 16 kommuner, ansøger om ELENA-støtte. Med en investering på 750 mio.kr. vil støtten kunne udgøre 37,5 mio.kr. Miljø og Klima 5

10 Baggrund, formål og indhold EU har lanceret ELENA for at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Er der grundlag for et fælles regionalt/kommunalt ELENAprojekt om at fremme energibesparelser i egne bygninger i Midtjylland? EU-kommissionen og Den europæiske investeringsbank har lanceret et finansieringsinitiativ European Local Energy Assistance (ELENA). Initiativet har til hensigt at hjælpe lokale og regionale myndigheder med at foretage investeringer i energibesparelser og vedvarende energiteknologier. Initiativet er udviklet i sammenhæng med klimapagten og de fælles europæiske reduktionsmål, som bl.a. har en målsætning om 20 pct. CO 2 -reduktion i år ELENA-midler kan anvendes til at forberede en ansøgning om lån til klimainvesteringer i den europæiske investeringsbank EIB eller andre finansieringskilder. Investeringen kan være i energibesparelser i offentlige bygninger, gade- og trafikbelysning, bytrafik eller lokal infrastruktur. ELENA-midler kan anvendes til enhver teknisk bistand, der er nødvendig for at forberede, gennemføre og finansiere et investeringsprogram, f.eks. markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energiopgørelser, forberedelse af procedurer og kontrakter. Inspireret af de gode muligheder i ELENA-ordningen og de positive erfaringer med en tilsvarende indsats i Region Sjælland har Region Midtjylland, efter drøftelse med flere midtjyske kommuner, besluttet at iværksætte en undersøgelse af mulighederne og potentialet for en fælles kommunal-regional ansøgning til ELENA. I undersøgelsen er der primært fokuseret på mulighederne for at fremme energibesparelser i kommunernes og regionens egne bygninger, men det er også undersøgt, om der kan være interesse for andre projekter inden for den kommunale og regionale drift. Denne rapport beskriver resultaterne af undersøgelsen. ELENA-ordningen og mulighederne for at finansiere energiinvesteringer beskrives. Reglerne om energibesparelser i offentlige bygninger omtales kort. Kommunernes og regionens politiske mål på området, fordelene ved at være med i en ELENA-ansøgning, det tekniske og økonomiske potentiale og de forventede resultater af en ELENA-ansøgning beskrives. Endelig gives der forslag til, hvordan region og kommuner går videre med en ansøgning, og der er forslag til en kort, foreløbig ansøgning. 6 Miljø og Klima

11 Formål Der er et betydeligt potentiale for energibesparelser og CO 2 -reduktion i kommunale og regionale bygninger. Erfaringer viser, at mange investeringer i energibesparelser tjener sig ind i løbet af få år, og at sådanne investeringer derfor kan være både miljømæssigt og økonomisk attraktive for kommunerne og regionen. En effektiv og systematisk indsats i de offentlige bygninger vil medføre en hurtig og væsentlig reduktion i C0 2 -udledningen, føre til varige driftsbesparelser på regionens og kommunernes budgetter samt skabe beskæftigelse blandt lokale virksomheder. ELENA-ordningen giver støtte til teknisk bistand til at forberede investeringsprogrammer, der kan danne grundlag for hjemtagning af lån til investeringer i energibesparelser. ELENA-ordningen kan der med være med til at fremskynde og kvalificere indsatsen. Hovedformålet med undersøgelsen er således at undersøge, om der er grundlag for at få fremmet systematiske energibesparelser i regionens og kommunernes bygninger via ELENA-støtte til teknisk bistand. Hvem vil være med i en fælles regional-kommunal ELENA-ansøgning? Hvor mange penge vil kommuner og region investere i energibesparelser, solceller og solvarme, hvis der opnås teknisk bistand fra ELENA-ordningen? Hvilke særlige indsatsområder skal der fokuseres på? Det er ligeledes et formål at undersøge, om der i kommunerne og regionen er interesse for andre typer af energiprojekter, der kan indgå i en ELENAansøgning. Forundersøgelsens indhold Via interviews og udsendte spørgeskemaer er der indhentet oplysninger omkring kommunernes og regionens hidtidige energispareindsats i de offentlige bygninger. Hvor data har været tilgængelige, er der endvidere indhentet oplysninger om det nuværende energiforbrug i kommunernes og regionens bygninger samt for potentialet for energibesparelser. Endelig er der indhentet oplysninger omkring enhedernes interesse for at indgå i et fælles kommunalt/regionalt ELENA-projekt om energibesparelser i offentlige bygninger. Oplysningerne fra de 16 deltagende kommuner er sammenfattet i faktaark (bilag 1) og oplysningerne fra regionens institutioner og hospitaler er sammenfattet i et skema (bilag 3). Miljø og Klima 7

12 Det er også undersøgt, om der er interesse og belæg for at medtage andre offentlige energiinvesteringer i ansøgningen, f.eks. vedr. vejbelysning, offentlig transport eller udvidelse af fjernvarmenettet. Svarene er sammenfattet i skema (bilag 2). Betingelserne for at opnå ELENA-støtte og mulighederne for lånefinansiering til at gennemføre investeringsprogrammer er undersøgt og beskrevet. Der er givet et bud på, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner kan organiseres. Endelig er der udarbejdet et udkast til en foreløbig ansøgning. Denne kan danne grundlag for en første kontakt til ELENA-sekretariatet i Den europæiske Investeringsbank med henblik på at starte en egentlig ansøgningsproces, hvis dette bliver besluttet af de deltagende kommuner og regionen. 8 Miljø og Klima

13 ELENA - Europæisk Lokal ENergi Assistance For at fremme investeringer i energibesparelser og bæredygtig energi på lokalt plan har EU oprettet ELENA. Ordningen kan dække op til 90 pct. af de omkostninger, der er forbundet med teknisk bistand til at forberede store bæredygtige energiinvesteringsprogrammer. Her beskrives ELENA-ordningen i korte træk. En nærmere beskrivelse findes i bilag 4. Europakommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIB) har lanceret ELENA-ordningen for at forbedre forberedelsen af kvalitetsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energikilder. ELENA yder tilskud til teknisk bistand, der er nødvendig for at udvikle investeringsprogrammer. Tilskuddet er på op til 90 pct. af udgifterne. Det forudsættes, at tilskuddet fører til (lånefinansierede) investeringer i markante energibesparelser og bæredygtig energiforsyning og bidrager til europæisk merværdi. Der skal mindst være en faktor på 20 mellem investering og tilskud. Ved at modtage støtte til teknisk bistand accepterer modtagerne, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det omfang, denne faktor ikke opnås. Hvad kan støttes? Støtte til teknisk bistand kan gives til udvikling af investeringsprogrammer indenfor bygninger, bytrafik og infrastruktur. Når det gælder offentlige bygninger, kan der gives støtte til udvikling af investeringsprogrammer, der fører til markant øget energieffektivitet. Det kan f.eks. være investeringer i renovering af bygninger med henblik på energibesparelser eks. via isolering, effektiv ventilation og effektiv belysning. Det kan ligeledes være integration af vedvarende energikilder i det byggede miljø - f.eks. solceller, solfangere og biomasse. Støttede projekter har hidtil skulle have en ledetråd eller et styrende princip, da dette ansås for at øge sandsynligheden for, at de bliver gennemført, ligesom det er nemmere at synliggøre dem for andre. Eksempelvis har det ikke været anset for muligt at medtage investeringer i vejbelysning i én kommune og bygninger i en anden kommune. EIB har dog i sommeren 2012 på spørgsmål fra Gate 21 oplyst, at det er muligt at medtage projekter inden for offentlige bygninger, anlæg og transport i samme ansøgning. Miljø og Klima 9

14 Støtteberettigede omkostninger ELENA-støtte kan ydes til udvikling af investeringsprogrammer, som eks. gennemførligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningsplaner, energi audit, forberedelse af udbudsprocedurer og kontraktlige ordninger. Endvidere er det muligt at opnå støtte til ekstra udgifter til nyt personale i forbindelse med investeringsforberedelserne. Det er ikke muligt at opnå støtte til hardware omkostninger, som f.eks. måleudstyr, computere eller kontorlokaler. Den tekniske bistand skal være nødvendig for at gennemføre investeringsprogrammet og skal overholde principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder omkostningseffektivitet. Finansiel støtte til teknisk bistand må ikke ydes med tilbagevirkende kraft. Støtten må ikke have til formål eller bevirke en fortjeneste for modtageren. Minimumsstørrelse for programmer, der støttes af ELENA Formålet med ELENA er at øge erfaringer med at udvikle investeringsprogrammer af en vis størrelse, normalt over EUR 50 mio. (373 mio. kr.). Mindre projekter kan støttes, når de er integreret i større investeringsprogrammer. Den ønskede bistand skal passe med størrelsen af den investering, der skal forberedes og dens potentiale til at skabe energibesparelser og beskæftigelse. Under alle omstændigheder skal faktoren 20 mellem investering og støtte overholdes. Hvem kan ansøge? Lokale og regionale myndigheder eller andre offentlige organer kan ansøge. ELENA støtter borgmesteraftale-initiativet fra Europakommissionen, men er ikke begrænset til enheder, der har underskrevet den. Det er muligt for Region Midtjylland eller en kommune at være en ledende partner, der ansøger om ELENA-midler på vegne af regionen og kommunerne. ELENA sekretariatet ser gerne, at der ansøges på denne måde. Hvordan ansøger man? For at søge skal man på forhånd have identificeret et investeringsprogram, der har til formål at bidrage til at nå målene for Den Europæiske Union inden for energi og klimaforandring, kendt som " "-initiativet. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket ansvar og forhold, der er mellem partnerne. Det skal være klarlagt, hvem der har ansvaret for at nå faktoren på 20 mellem støtte og investering. ELENA sekretariatet har behov for sikkerhed for gennemførelse af investeringerne, samt at disse vil medføre de planlagte resultater. 10 Miljø og Klima

15 Investeringerne bør fastlægges bedst muligt inden en endelig ansøgning om ELENA-midler. Der skal være et tilstrækkelig præcist grundlag til, at man kan overbevise EIB om, at man vil være i stand til at identificere og implementere investeringerne inden for en periode på tre år. Der bør således være foretaget en foreløbig vurdering af et repræsentativt udsnit af bygningerne, således at denne efterfølgende kan anvendes til ekstrapolering af investeringer og resultater (energi, CO 2, omkostninger mv.). Denne vurdering kan baseres på de lovpligtige EMO-rapporter. Foreløbig ansøgning til EIB Region og kommuner kan ansøge om bistand direkte fra EIB. Bistanden vil blive ydet efter først til mølle-princippet inden for rammerne af det givne budget. For at undersøge mulighederne for at få bistand fra ELENA bør følgende minimum af oplysninger forelægges EIB: kort beskrivelse af de planlagte investeringsprogrammer, herunder typen af investeringer og strategi for implementering af programmet forventede investeringsomkostninger og tidsplaner for at udvikle programmet beløb, omfang og vigtigste behov, der skal opfyldes via ELENAmidlerne. Baseret på disse oplysninger vil EIB vurdere, om den foreløbige ansøgning opfylder udvælgelseskriterierne og vurdere behovet for bistand til det konkrete investeringsprogram. Endelig ansøgning Hvis EIBs gennemgang af den foreløbige ansøgning viser, at investeringen er potentielt berettiget til ELENA-støtte, vil ansøger modtage et ansøgningsskema, der skal udfyldes med en lang række detaljerede oplysninger om projektet se bilag 4. Efter modtagelse af ansøgningen vil EIB forelægge den for Europa Kommissionen for godkendelse. Udvælgelsesproceduren vil normalt tage ca. tre måneder. For Region Sjælland tog det dog væsentligt længere tid pga. interne EUforhold. Tid ELENA-ordningen løb oprindeligt frem til udgangen af Ordningen er siden blevet forlænget, og der er givet en ny bevilling på 37 mio. EUR. Det beløb, der er tildelt ELENA faciliteten, må ikke være opbrugt før en finansieringsaftale indgås. Miljø og Klima 11

16 Den maksimale varighed af et projekt støttet af ELENA er tre år. Et lån, der hjemtages til investeringer, som bygger på ELENA-støttede investeringsprogrammer, skal generelt bruges indenfor en tidsramme på tre år. Investeringerne skal igangsættes i støtteperioden. Hvordan gennemføres den tekniske bistand? Underleverandører (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer), der skal gennemføre den tekniske bistand, udvælges af modtageren eller evt. af EIB. Underleverandører skal vælges i henhold til EU's offentlige udbudsregler. Modtageren vil være ansvarlig for forvaltning og rapportering om udviklingen i den tekniske bistand i henhold til Europakommissionens krav og aftaler med EIB om finansieringen. Der skal udarbejdes statusrapporter hver 6. måned, en foreløbig rapport efter normalt 18 måneder samt en endelig rapport senest en måned efter projektets afslutning. Udvælgelseskriterier EIB vil vælge investeringsprogrammer, der skal støttes under ELENA, baseret på en række kriterier (se bilag 4). Blandt disse kan nævnes: Berettigelsen af investeringsprogrammet (type af program) Den forventede faktor mellem støtte og investeringen (skal være mindst 20) De forventede bidrag til EU's energi- og klimamål, herunder at der opnås markante energibesparelser EU merværdi, navnlig i form af overensstemmelse med EU's politikker 12 Miljø og Klima

17 Energibesparelser i offentlige bygninger Der er i de senere år kommet statslige bestemmelser og aftaler med det sigte at mindske energiforbruget i offentlige bygninger. Der er sket flere skærpelser af Bygningsreglementet, der stiller krav til nybyggeri og større ombygninger og renoveringer. Der er krav om energigennemgang af alle bygninger og aftaler om at realisere tiltag med tilbagebetalingstid på op til fem år. Endelig er der givet adgang til at optage lån uden for de normale lånerammer til at investere i energibesparelser, og der er mulighed for at få tilskud fra energiselskaber (finansieringsmulighederne er nærmere beskrevet på side 29-30). Krav til nybyggeri, ombygninger og vedligeholdelse Bygningsreglementet fastlægger krav til energiforbruget i en bygning i relation til en såkaldt energiramme. I energirammen medregnes evt. produktion af varme og el med solenergi. Bygningsreglementet er senest skærpet i Det nye bygningsreglement BR10 trådte i kraft 30. juni De væsentligste ændringer og skærpelser er: En generel stramning med 25 pct. på energirammer og isoleringskrav for komponenter og bygningsdele. Ved ombygning og udskiftning skal energiforbedringer gennemføres. Ved vedligehold skal rentable energiforbedringer gennemføres (rentable energiforbedringer i eksisterende bygninger er beskrevet i bilag 6 til BR10). Den enkelte kommune og region kan som bygherre vælge at gå videre end kravene i BR10 og f.eks. opføre nye institutioner i passivhus-standard. Love og regler om energimærkning Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig (Bek. Nr. 673 af 25/06/2012). Bekendtgørelsen er i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (LBK nr. 636 af 19/06/2012), som har til formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Endvidere er lovens formål at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger. Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Alle offentlige bygninger skal mærkes. Reglen har været i kraft for bygninger over m 2 siden 1. januar For mindre bygninger gælder reglen fra 1. juli Miljø og Klima 13

18 Følgende kategorier af bygninger er imidlertid undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR: - fritliggende bygninger under 60 m 2 - bygninger, der sælges med henblik på nedrivning - bygninger, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 2 og højst udgør 25% af det samlede etageareal - fredede bygninger - bygninger, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning pga. væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm. Efter at en offentlig bygning over 60 m 2, men under 250 m 2 er energimærket første gang i henhold til disse regler, er der først krav om energimærkning igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes. Energimærkninger har en gyldighed i 10 år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år. For alle offentlige bygninger over 250 m 2 gælder det derfor, at energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode. Mærkningen skal udføres af et certificeret energimærkningsfirma. Energimærker for konkrete bygninger kan findes på hjemmesiden Arbejdet med at indføre ordningen har været forsinket i forhold til tidsfristen 1. juli 2009, og mange kommuner har derfor ikke kunne nå at få udført alle energimærker til den fastsatte tid. De fleste kommuner har dog nu fået energimærket sine ejendomme. I Midtjylland har 15 ud af de 16 interviewede kommuner og regionen fået energimærket (så godt som) alle sine ejendomme. En enkelt kommune har endnu kun energimærket en mindre del af sine ejendomme. Erfaringerne med energimærkningen er, at energimærker kan bruges som udgangspunkt for prioritering af indsatsen, men at de ikke kan stå alene. Kommunerne er generelt kritiske i forhold til energimærkningsordningen. Flere kommuner giver udtryk for, at kvaliteten af energimærkerne er for ringe, at oplagte energisparemuligheder overses, eller at løsningsforslagene er mangelfulde eller forkerte. Energimærkerne skal således følges op at en nærmere gennemgang af bygningerne og vurdering af mulighederne for energibesparelser. Tidligere gjaldt en ELO-ordning (EnergiLedelsesOrdning) for større offentlige bygninger (skoler, rådhuse o.l.). ELO-rapporterne oplyste ligeledes om mulighederne for at spare energi. 14 Miljø og Klima

19 Regeringen har en indgået aftaler med hhv. Danske Regioner 1 og Kommunernes Landsforening 2 om, at kommuner og regioner skal gennemføre energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved energimærkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid på op til fem år. Energibesparelsesprojekterne skal være gennemførte indenfor et tidsrum af fem år efter udfærdigelsen af den pågældende energimærkning. EU direktiv om energieffektivisering Den 14. juni 2012 blev EU-kommissionen, Rådet og Europaparlamentet enige om et nyt direktiv for energieffektiviseringer i EU, som skal medvirke til at EU som helhed når målet om energibesparelser i det primære energiforbrug på 20 % i 2020 (basisår: 2007). Det nye direktiv stiller ikke specifikke krav om energirenovering af regioners og kommuners bygninger. 1 Aftale mellem Danske regioner og klima- og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i regionerne, januar Aftale mellem KL og transport- og energiministeren om realiseringen af energibesparelser i kommuner, oktober Miljø og Klima 15

20 Målsætninger og aftaler om energibesparelser Kommunerne og Region Midtjylland har i stort omfang forpligtet sig til at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget og CO 2 - udledningen fra egne aktiviteter. Der er i de deltagende kommuner og i regionen betydelig organisatorisk og politisk vilje til at gøre en indsats for at mindske energiforbruget og CO 2 - udledningen, herunder også i de offentlige bygninger. Dette kommer bl.a. til udtryk i tilslutningen til -aftaler, Borgmesterpagten, erspektivplan for 50 % vedvarende energi og lokale politiske målsætninger og aftaler. I det følgende introduceres de mest udbredte målsætninger og aftaler vedr. energibesparelser og CO 2 -reduktion i kommunerne og regionen. Borgmesterpagten 6 ud af de 16 deltagende kommuner har underskrevet Den europæiske Borgmesterpagt (Covenant of Mayors) 3, og en enkelt kommune forventer at tilslutte sig aftalen i Erfaringsmæssigt kan en tilslutning til Borgmesterpagten gøre det lettere at opnå EU-støtte til energiprojekter. Med tilslutning til borgmesterpagten forpligter borgmestrene sig til, at de ikke 2 reduktion i 2020 de vil gå længere og reducere CO 2 -udledningen med mere end de 20 pct. ved at gennemføre en bæredygtig energihandlingsplan på de områder, hvor kommunen kan træffe beslutninger. Målet om mere end 20 pct. reduktion gælder kommunen som geografisk område og ikke kun den del af energiforbruget, der kommer fra kommunen som virksomhed. DN Klimakommuner En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) forpligter kommunen til at nedbringe C0 2 -udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2 pct. om året. I Midtjylland har 10 ud af de 16 deltagende kommuner indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Kommunerne forpligter sig til aftalen gennem en borgmestererklæring, hvor kommunen: Udarbejder en opgørelse over kommunens nuværende CO 2 -udledning. Udarbejder en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen vil opnå CO 2 -reduktionen samt hvilke områder, der fokuseres på Miljø og Klima

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere