...det passive supplement. Halvårsrapport 08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...det passive supplement. Halvårsrapport 08"

Transkript

1 ...det passive supplement Halvårsrapport 08

2 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår af, og det afspejlede sig også i afkastene i alle Sparindex afdelinger, der blev negative for halvåret. Udviklingen på aktiemarkederne har også påvirket Sparindex samlede regnskabsmæssige resultat for halvåret, der blev på mio. kr. før skat. Til sammenligning var foreningens samlede resultat for 1. halvår på 155,7 mio. kr. før skat. Value-afdelingerne hårdest ramt De nuværende markedsvilkår presser prisen ned på value-selskaber, som i forvejen er billige, målt på nøgletal. Halvåret gik således hårdest ud over afdelingerne US Value og Europe Value, som fik negative afkast på henholdsvis -21,64 % og -21,79 %. Det japanske marked oplevede mindre fald end de øvrige globale markeder, og de tre afdelinger Japan Growth, Japan Value og Japan Small Cap gav afkast på henholdsvis - 12,80, -12,44 og 13,71 %. Det danske marked var knap så hårdt ramt, og afdelingen OMX C20 aktier har i halvåret klaret sig bedst igennem krisen med et afkast på -7,04 %. Omkostningerne i Sparindex blandt de laveste i Europa Ud over fortsat at være Danmarks billigste investeringsforening, viser en undersøgelse, der blev offentliggjort i juni af InvesteringsForeningsRådet, at Sparindex omkostninger er blandt de laveste i hele Europa sammenlignet med det europæiske gennemsnit for indeksforeninger. Elektroniske generalforsamlinger på vej Sparindex bliver formentlig den første investeringsforening i Danmark og resten af Europa, som i fremtiden kommer til at afholde fuldt elektroniske generalforsamlinger. Det betyder, at investorer fremover ikke behøver at møde fysisk op for at gøre deres indflydelse gældende. Forventninger til fremtiden På kort sigt kan vi forvente, at uroen på de finansielle markeder vil fortsætte. I øjeblikket er der tegn på aftagende vækst ikke kun i USA, men også i Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland og mange af de nye markeder i Asien. Det tegner selvfølgelig ikke godt for aktiemarkederne, da den stigende inflation på kort sigt vil påvirke de vestlige virksomheders indtjening i en negativ retning. På den anden side er der samtidig udsigt til, at den aftagende vækst vil få centralbankerne til at nedsætte renten. Et sådan træk vil i første omgang have en direkte positiv indvirkning på obligationsmarkedet og vil herefter også gavne aktiemarkedet.

3 Halvårets resultat 1. halvår af bød på et samlet regnskabsmæssigt resultat på mio. kr. før skat i Sparindex. Til sammenligning var foreningens samlede resultat i 1. halvår på 155,7 mio. kr. før skat. Samtidig er den samlede formue i afdelingerne i Sparindex faldet med 513 mio. kr. siden årsskiftet. Det svarer til et fald på 15,3 %. Ved udgangen af juni udgjorde den samlede formue i Sparindex således i alt mio. kr. Resultatet for halvåret er direkte påvirket af den generelle negative udvikling på investeringsmarkedet, hvor særligt aktier har været under et særdeles stort pres. Det negative resultat er selvfølgelig ikke tilfredsstillende i absolutte termer, men da målsætningen i Sparindex er at følge markedsudviklingen så tæt som muligt, vil resultatet naturligvis være påvirket af markedsudviklingen. Afdeling Resultat i 1000 kr. 1. halvår Formue i 1000 kr. 1. halvår Sparindex US Growth Sparindex US Value Sparindex US Small Cap Sparindex Europe Growth Sparindex Europe Value Sparindex Europe Small Cap Sparindex Japan Growth Sparindex Japan Value Sparindex Japan Small Cap Sparindex DJSI World Sparindex World Index Hedged Sparindex OMX C20 Aktier Total Afkast for halvåret Som indeksforening har Sparindex som succeskriterium at følge de valgte markeder og afspejle den generelle udvikling på disse både i perioder med positiv og negativ udvikling. Som det fremgår af afkastoversigten, har Sparindex levet fuldt op til denne målsætning i halvåret. I dette halvår kom den fortsatte krise på de globale aktiemarkeder derfor til udtryk som et negativt afkast i alle afdelinger i Sparindex. Value-afdelingerne hårdest ramt De nuværende markedsvilkår presser prisen ned på value-selskaber, som i forvejen er billige, målt på nøgletal. Halvåret gik derfor også hårdest ud over afdelingerne US Value og Europe Value, som leverede negative afkast på henholdsvis -21,64 % og -21,79 %. Dog opfyldte afkastene fuldt ud foreningens målsætning om at ligge så tæt op ad deres benchmark som muligt, da benchmarkene leverede afkast på henholdsvis - 21,34 % og -22,16 %.

4 Europæiske aktier De to øvrige europæiske afdelinger Europe Growth og Europe Small Cap kom igennem halvåret med afkast på henholdsvis 14,99 % og 14,04 %. Til sammenligning havde deres respektive benchmark afkast på -15,27 % og -17,05 %. Den relativt store forskel i afkastet mellem afdeling og benchmark i Europe Small Cap skyldes, at det med den forholdsvis lille formue i afdelingen har været svært fuldstændigt at spejle benchmarket, hvor der indgår et stort antal selskaber. Flere afdelinger påvirket af valutakurs De amerikanske afdelinger har både været ramt af fald i dollaren og kursfald på de aktier, som indgår i indeksene. Afdelingerne US Growth og US Small Cap opnåede i 1. halvår af således et negativt afkast på henholdsvis -14,28 % og -11,71 %. Det japanske aktiemarked startede året med at falde betragteligt og har lige som de øvrige globale markeder haft store udsving i årets første seks måneder. Den japanske yen har oplevet store kursudsving og endte med at falde ca. 2,5 % i halvåret. Til trods for dette oplevede det japanske marked mindre fald end de øvrige globale markeder, og de tre afdelinger Japan Growth, Japan Value og Japan Small Cap opnåede et halvårsafkast på henholdsvis -12,80 %, -12,44 % og 13,71 %. De to globale afdelinger i Sparindex, World Hedged og Dow Jones Sustainability World Index, har ligeledes været præget af den generelt negative udvikling på de internationale markeder. World Hedged endte med et halvårsafkast på -13,81 %, og Dow Jones Sustainability World Index endte med at give et afkast på - 17,47 % for halvåret. Danske aktier mindre påvirket Afdelingen OMX C20 aktier har i halvåret klaret sig bedst igennem krisen med et afkast på -7,04 %. Det skyldes, at det danske aktiemarked, her repræsenteret ved de 20 største danske selskaber, har klaret sig markant bedre end øvrige markeder. Dog har der været store udsving i indekset i løbet af de første seks måneder af året, og i januar ramte indekset periodens laveste kurs, mens det samlede afkast år til dato i maj lå i plus. Nedenfor ses udviklingen i afkast for Sparindex-afdelingerne i 1. halvår i forhold til benchmark. Derudover ses tracking error for afdelingerne med en tre års-historik. Tracking error viser, hvor meget de enkelte afdelingers afkast har afveget fra de pågældende markedsindeks, som de hver især følger. Navn Afkast afdeling Afkast benchmark T.E 1. halvår 1. halvår Sparindex US Growth -14,28 % -14,43 % 0,66 % Sparindex US Value -21,64 % -21,34 % 0,67 % Sparindex US Small Cap -11,71 % -14,72 % 3,34 % Sparindex Europe Growth -14,99 % -15,27 % 0,81 % Sparindex Europe Value -21,79 % -22,16 % 0,95 % Sparindex Europe Small Cap -14,04 % -17,05 % 3,29 % Sparindex Japan Growth -12,80 % -12,85 % 1,12 % Sparindex Japan Value -12,44 % -11,81 % 0,66 %

5 Sparindex Japan Small Cap -13,71 % -12,58 % 1,76 % Sparindex Dow Jones Sustainability World Index -17,47 % -17,92 % 0,74 % Sparindex World Index Hedged*) -13,81 % -13,43 % - Sparindex OMX C20 Aktier** -7,04 % -8,58 % 1,36 % *) Afdelingen blev oprettet i, og T.E. vises først ved tre års-historik. **)Afkast for benchmark (OMXC20) indeholder ikke udbytter, eftersom benchmark-leverandøren ikke beregner et officielt benchmark indeholdt udbytte. Nye tiltag Omkostningerne i Sparindex blandt de laveste i hele Europa Omkostningerne i Sparindex har altid været blandt Danmarks laveste. Med omkostninger på 0,50 % ligger afdelingerne i Sparindex ikke bare et pænt stykke under det danske gennemsnit. En undersøgelse fra juni måned offentliggjort af InvesteringsForeningsRådet og det internationalt anerkendte analysebureau Lipper Fitzrovia viser, at Sparindex omkostninger også ligger et pænt stykke under det samlede europæiske gennemsnit for indeksforeninger, som er på 1,04 %. Opdateringer fra generalforsamlingen Den 25. marts blev der afholdt generalforsamling i Sparindex, hvor alle forslag fremsat af bestyrelsen blev vedtaget. Forslagene indebar vedtægtsændringer, der kræver, at mere end halvdelen af formuen er til stede, og derfor blev de først endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. april. Ændringerne, der er beskrevet nedenfor, trådte officielt i kraft, da de blev godkendt af Finanstilsynet efter halvårets afslutning. Vedtægtsændringer Sparindex vil afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger I juni kom den danske lovgivning på plads, så det nu er lovligt for investeringsforeninger at afholde generalforsamlinger fuldt ud elektronisk. For at være på forkant med udviklingen blev det allerede vedtaget på generalforsamlingen i marts, at Investeringsforeningen Sparindex fremover må afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger. Det skyldes, at vi i forvejen har fokus på at have et fornuftigt og lavt omkostningsniveau i foreningen, og at det derfor er oplagt at benytte os af denne nye mulighed. Når Sparindex i fremtiden åbner de elektroniske døre til generalforsamlingen, bliver det formentlig første gang i Europa, at investorerne kan deltage, ytre sig og stemme fuldt ud elektronisk. Tidligere har man kun kunnet afholde delvist elektroniske generalforsamlinger via screeninger over internettet. Med den nye løsning udviklet af Værdipapircentralen kan vi nu afholde hele generalforsamlinger i cyberspace uden at nogen af deltagerne behøver at møde fysisk op. Derved kan investorerne i Sparindex sidde hjemme eller på kontoret og samtidig deltage på generalforsamlingen via nettet. Normalt er det kun en meget lille andel af investorerne, der deltager i generalforsamlinger, men ledelsen i Sparindex har store forhåbninger om, at muligheden for aktivt at deltage hjemmefra vil gøre det lettere for investorer, som ikke har tid til at møde fysisk op, at gøre deres indflydelse gældende.

6 Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler Der har indtil nu været begrænsede muligheder for, at en forening kan optage lån, men lovgivningen åbner for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler. Generalforsamlingen vedtog derfor en vedtægtsændring, der gælder i alle foreninger, som muliggør optagelse af kortfristede lån til at imødegå de likviditetsmæssige udfordringer, som kan opstå i forbindelse med handel og afvikling. Formuleringen i vedtægterne er nu identisk med ordlyden i lovgivningen, men derudover har den gennemførte ændring ingen materiel betydning. Justering af vedtægternes formulering om værdiansættelse Det blev ligeledes vedtaget at foretage en justering af vedtægternes formuleringer vedrørende værdiansættelse af indre værdi. Indre værdi i afdelingerne opgøres løbende som led i fastsættelsen af indløsnings- og emissionskurserne ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de udstedte andele. Med vedtægtsændringen blev det præciseret, at det kan være mere retvisende at foretage skøn ved værdiansættelsen end at benytte senest handlede kurs. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis de underliggende aktiver handles på et udenlandsk marked, der ikke er åbent, når beregningen foretages. Hvis det derfor forventes, at det pågældende marked vil åbne med væsentligt ændrede priser i forhold til den senest handlede kurs, kan dette nu afspejles i den aktuelle indre værdi. En sådan værdiansættelse foretaget på skøn vil ske på baggrund af alment anerkendte værdiansættelsesmetoder og kun i særlige tilfælde. Ny bestyrelsesformand for Sparindex I forbindelse med årets generalforsamling fratrådte professor, cand.jur. Ole Bjørn posten som bestyrelsesformand for investeringsforeningerne Sparinvest og Sparindex. Han har været formand for bestyrelsen siden Posten som bestyrelsesformand blev overtaget af bestyrelsesmedlem købmand, cand.merc. Niels Fog, som har været medlem af bestyrelsen siden Markedsudvikling i 1. halvår Den globale økonomi I halvåret var det ikke længere kun den globale kreditkrise, men også frygten for tiltagende inflation og aftagende økonomisk vækst, der satte præg på den globale økonomiske udvikling. Det har bl.a. givet udslag i, at ikke bare aktierne, men også obligationskurserne er faldet igennem hele halvåret. Aftagende vækst verden over Skønt der i 2. kvartal er blevet genoprettet en vis stabilitet på aktiemarkederne efter de store fald i starten af året, har der samtidig været flere tegn på, at kreditkrisen har tiltaget i styrke igennem halvåret. Bl.a. har finansaktierne generelt leveret lavere afkast i forhold til andre sektorer, og samtidig er kreditvæksten i mange lande faldet til et kritisk lavt niveau. For forbrugerne er denne situation særlig problematisk. Mange vestlige husstande er som følge af lave lønstigninger nødsaget til at låne penge for at holde deres forbrug på samme niveau som sidste år. Men da det i kølvandet på kreditkrisen er blevet sværere at låne penge, og benzin- og fødevarepriserne samtidig stiger, må vi forvente et skarpt dalende forbrug i mange vestlige økonomier i.

7 Udviklingen i Kina forværrer kreditkrisen Mange forventer, at situationen vil blive yderligere forværret af den stadig stigende kinesiske inflation. Igennem de seneste måneder har kombinationen af den overophedede kinesiske økonomi og stigende mangel på fødevarer i landet skubbet såvel leveomkostninger som lønninger og priser i vejret. Det voksende inflationsniveau har nu presset Kina til også at hæve priserne på de forbrugsvarer, der eksporteres til vesten. Derved bliver inflationsproblemet eksporteret til de vestlige økonomier i en tid, hvor de vestlige forbrugere allerede er stærkt pressede. Dette scenarie tegner heller ikke godt for de globale aktier, da det i takt med at forbrugerne bruger færre penge, bliver sværere for virksomheder at generere overskud. Aktier For aktieinvestorer var der ikke meget opmuntring at hente i hverken 1. eller 2. kvartal af, efter kreditkrisen havde sat sine tydelige spor i slutningen af. De globale aktiemarkeder faldt i 1. halvår 17 % målt ved MSCI World-indekset. Europæiske aktier hårdest ramt Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske boligmarked, gik udviklingen hårdest ud over de europæiske aktier, mens amerikanske og japanske aktier slap billigere. Ved halvårets afslutning var de største europæiske virksomheder i EURO STOXX 50-indekset faldet hele 22 % år til dato, mens de største amerikanske selskaber i S&P 500-indekset kun faldt 12 % i samme periode, målt i lokal valuta. Flere årsager til kursfald I 2. kvartal kunne den negative stemning på aktiemarkedet ikke længere alene tilskrives den globale kreditkrise. Kursfaldene skyldes også, at forventningerne om, at vi er på vej ind i en periode med global lavkonjunktur, for alvor har bidt sig fast. Derudover er den høje oliepris en væsentlig kilde til det stigende inflationspres. I løbet af halvåret nåede olieprisen op i en ny rekord på over 140 USD pr. tønde. Til sammenligning var olieprisen i januar kun på 87 USD. Olieprisen har været på et højt niveau i så lang en periode, at den ikke kun medfører højere priser på benzin, fyringsolie osv. Nu bliver den også lagt oven i prisen på andre varer og tjenesteydelser og bidrager dermed indirekte til et generelt højere prisniveau. Kombinationen af en global kreditkrise, recessionsfrygt, stigende inflation og en rekordhøj oliepris udgør en giftig cocktail for aktieinvestorer. Derfor befinder vi os nu i en situation, hvor aktierne er begyndt at falde i forhold til årene mellem 2003 og 2006, der bød på en uafbrudt strøm af høje aktieafkast. Hold fast i investeringerne De store kursfald på både aktier og obligationer kan umiddelbart virke skræmmende. Men i Sparindex opfordrer vi som altid til, at man ikke ryster på hånden, men holder fast i sine investeringer og har et langsigtet perspektiv. Historisk set er den nuværende situation på aktiemarkedet på ingen måde usædvanlig. Ser vi blot fem år tilbage, faldt MSCI World-indekset målt i marts 2003 hele 39 % på blot 12 måneder, efter IT-boblen bristede. Havde man dengang solgt sine aktier, var man gået glip af 28 % i afkast i de følgende 12 måneder. Derfor er det ofte en fordel at holde fast i sine aktieinvesteringer, både når markederne går op, og når de går ned.

8 Derved kan man opnå det merafkast, som aktier over tid kan give i forhold til andre typer investeringer. I Sparinvest tror vi ikke på, at man på lang sigt vinder noget ved at forsøge at time udviklingen på markederne. Derfor kan vi heller ikke forudsige, hvornår udviklingen igen vil vende. Men der er ingen tvivl om, at det vil ske, og når det sker, er det vigtigt at have sin portefølje investeret med en fornuftig fordeling mellem aktier og obligationer. Forventninger til 2. halvår På kort sigt kan vi forvente, at uroen på de finansielle markeder vil fortsætte. I øjeblikket er der tegn på aftagende vækst ikke kun i USA, men også i Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland og mange af de nye markeder i Asien. Det tegner selvfølgelig ikke godt for aktiemarkederne, da den stigende inflation på kort sigt vil påvirke de vestlige virksomheders indtjening i en negativ retning. På den anden side er der samtidig udsigt til, at den aftagende vækst vil få centralbankerne til at nedsætte renten igen. Et sådan træk vil i første omgang have en direkte positiv indvirkning på obligationsmarkedet og vil herefter også gavne aktiemarkedet. Usikkerheden på markederne, som vi har oplevet i det sidste halvår, er selvfølgelig ikke gunstig for nogen investeringsstrategi. I tider, som dem vi oplever lige nu, er det derfor vigtigt at have en langsigtet investeringsfilosofi for øje og erkende, at der altid vil være perioder med kursfald. Derfor kan det heller ikke undgås, at Sparindex afdelinger ligesom alle øvrige investeringsforeninger fortsat vil blive berørt af udviklingen på aktiemarkederne i 2. halvår. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Udover de begivenheder, der allerede er nævnt i beretningen, er der ikke indtrådt begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke investeringsforeningernes finansielle stilling. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende halvårsrapport. Der er ligeledes ikke andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling. Væsentlige aftaler Aftaler om markedsføring og formidling Foreningen har indgået aftale med en kreds af pengeinstitutter i Danmark om, at pengeinstitutterne til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsbeviserne, når ejerne ønsker det. Pengeinstitutterne fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsbeviser. Foreningen har indgået aftale med Forstædernes Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Foreningen har endvidere indgået aftale om markedsføring af foreningens investeringsbeviser med Sparinvest Holding A/S. Ifølge aftalen varetager Sparinvest Holding A/S visse markedsføringsopgaver; herunder annoncering, brochurer og designopgaver. I forhold til markedsføring medvirker Sparinvest Holding A/S til fremme af salg og profilering af foreningen, som primært sker gennem samarbejde med pengeinstitutter, der har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om formidling af investeringsbeviser.

9 Aftale om investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S har indgået aftaler med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S. Aftalerne indebærer, at Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S yder rådgivning til ID- Sparinvest A/S om transaktioner, som Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S anser som fordelagtige som led i porteføljestyringen i foreningen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges ID-Sparinvest A/S, der tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Aftale om prisstillelse i markedet ID-Sparinvest A/S har med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S indgået aftale om, at selskabet i bl.a. København Fondsbørs' handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Aftale om aktiebog Foreningen har indgået aftale med Værdipapircentralen (VP) om, at VP på vegne af foreningen fører den såkaldte aktiebog, hvori navnenotering af afdelingernes investeringsbeviser foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at VP forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. Aftale om administration Foreningen har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelser, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om investeringsrådgivning indgået med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S som investeringsrådgiver. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Investeringsforeningen Sparindex er aflagt i henhold til de regler, der gælder ifølge Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede foreninger.

10 Ledelsespåtegning Investeringsforeningen Sparindex Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for for Investeringsforeningen Sparindex. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., samt de retningslinjer, der følger af bekendtgørelsen om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Halvårsrapporten opfylder de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede investeringsforeninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, ligesom halvårsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme afdelingernes økonomiske forhold. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af investeringsforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat for regnskabsperioden 1. januar til 30. juni. Randers, den 27. august Direktion ID-Sparinvest A/S Peter Møller Lassen Bestyrelse Niels Fog Linda Nielsen Flemming Skov Jensen (formand) (næstformand) Verner Puggaard Holger Dock Bolette Christensen Louise Gade

11 Mere information Yderligere oplysninger om halvårsrapporten kan fås ved henvendelse til: Direktør Peter Møller Lassen, Investeringsforeningen Sparindex Telefon: Direktør Michael Albrechtslund, Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Telefon: Yderligere information om Sparindex resultater og afdelinger kan ses på foreningens hjemmeside:

12 US Growth Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 57,86, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 0,00) på 14,28 % for. Benchmark, MSCI US Growth, faldt 14,43 % i samme periode. MSCI Growth er et udsnit af nordamerikanske vækstaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 54,0 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 1,8 mio. og kursfald DKK 54,7 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,9 mio. og skat på DKK 0,3 mio. Fremtiden I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5 år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio -0,22-0,18 Standardafvigelse 12,27% 12,66% Sektorfordeling Geografisk fordeling IT 32,24% 34,02% Industri Energi 13,38% 16,64% 12,41% 8,22% Nordamerika 99,58% Sundhedspleje 12,24% 11,51% 99,32% Forbrugsgoder 10,63% 11,29% Konsumentvarer 9,29% 8,69% Finans 4,02% 5,92% Materialer 3,92% 2,32% 0,42% Forsyning 1,21% 0,39% Telekommunikation 0,43% 0,70% 0,23% 0,30% 0,68% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal Afkast (pct.)*) -14,28 4,87-9,06 10,90 6,76 Benchmarkafkast (pct.)*) -14,43 4,84-8,30 10,77 6,31 Indre værdi**) 57,86 67,49 67,47 69,84 58,92 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

13 US Growth Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Aktiver i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Passiver Skat Medlemmernes formue Halvårets nettoresultat Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue (primo) Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Microsoft Corp. USD 0,00005 Aktier USA IT 3,87% IBM Aktier USA IT 2,93% Apple Computer Inc Aktier USA IT 2,37% Schlumberger Ltd. Aktier USA Energi 2,31% Google Inc Aktier USA IT 2,08%

14 US Value Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 49,82, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 1,25) på 21,64 % for. Benchmark, MSCI US Value, faldt 21,34 % i samme periode. MSCI Value er et udsnit af nordamerikanske valueaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 116,6 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 7,2 mio. og kursfald DKK 121,6 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 1,1 mio. og skat på DKK 1,1 mio. Fremtiden I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio -0,24-0,18 Standardafvigelse 11,99% 12,13% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans Energi Sundhedspleje 11,80% 12,00% 19,16% 18,30% 24,14% 28,21% Nordamerika 99,40% 99,20% Industri 11,62% 9,32% Konsumentvarer Forbrugsgoder Telekommunikation 8,82% 8,60% 6,41% 6,49% 5,75% 6,54% 0,30% 0,80% IT 4,96% 3,18% Materialer Forsyning 3,57% 2,80% 3,46% 3,75% 0,31% 0,81% Fjernøsten ex. Japan 0,30% 0,00% 0% 10% 20% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -21,64 3,44-2,52 12,64 5,43 Benchmarkafkast (pct.)*) -21,34 3,65-3,00 12,66 6,55 Indre værdi**) 49,82 65,02 74,12 69,57 58,44 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

15 US Value Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Mellemværende vedr. handelsafvikling Administrationsomkostninger Aktiver i alt Resultat før skat Skat Passiver Halvårets nettoresultat Medlemmernes formue Mellemværende vedr. handelsafvikling Formueopgørelse Passiver i alt Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/ Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Exxon Corp. Aktier USA Energi 8,20% General Electric Co USD 1,0 Aktier USA Industri 4,81% Chevron Corp. Aktier USA Energi 3,68% AT&T Inc Aktier USA Telekommunikation 3,59% Johnson & Johnson Aktier USA Sundhedspleje 3,42%

16 US Small Cap Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Fremtiden Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 61,91, hvilket svarer I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 0,00) på afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem 11,71 % for. Benchmark, MSCI US Small Cap, faldt uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks 14,72 % i samme periode. MSCI US Small Cap består af faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt nordamerikanske Small Cap aktier fordelt på forskellige med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer industrier. Definitionen af en Small Cap aktie er en afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den markedsstørrelse mellem mio. USD. amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 3,1 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 0,2 mio. og kursfald DKK 3,2 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,1 mio. og skat på DKK 0,0 mio. nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio 0,00 0,02 Standardafvigelse 14,67% 16,28% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans 18,86% 86% 16,68% IT Sundhedspleje 18,83% 18,09% 15,00% 14,88% Nordamerika 98,86% Industri 13,69% 15,04% 98,59% Forbrugsgoder 12,43% 16,32% Energi 4,82% 9,02% Materialer 5,06% 5,03% Forsyning 2,87% 3,58% 1,14% Konsumentvarer 1,62% 2,93% Telekommunikation 1,49% 1,23% 1,13% 1,40% 1,41% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -11,71 1,15 0,89 11,71 9,24 Benchmarkafkast (pct.)*) -14,72 4,43-2,19 10,80 10,72 Indre værdi**) 61,91 70,11 84,73 91,49 74,52 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

17 US Small Cap Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Aktiver i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Passiver Skat Medlemmernes formue Halvårets nettoresultat Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/ Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg 8 11 Indløsningsfradrag 0 10 Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Bucyrus International Inc-A Aktier USA Industri 2,63% Datascope Corp Aktier USA Sundhedspleje 2,53% Comstock Resources Inc Aktier USA Energi 2,22% Itron Inc Aktier USA IT 1,81% Fti Consulting Inc Aktier USA Industri 1,72%

18 Europe Growth Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 78,51, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 2,00) på 14,99 % for. Benchmark, MSCI Europe Growth, faldt 15,27 % i samme periode. MSCI Europe Growth er et udsnit af europæiske vækstaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 50,8 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 6,0 mio. og kursfald DKK 55,8 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,7 mio. og skat på DKK 0,4 mio. Fremtiden Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske boligmarked, er udviklingen i halvåret gået hårdest ud over de europæiske aktier. Ved halvårets afslutning var de største europæiske selskaber i EURO STOXX 50-indekset faldet med hele 22 %. Generelt er den økonomiske vækst aftagende i flere europæiske lande - heriblandt Tyskland, England og i sydeuropa. Bl.a. har flere store banker meldt om tab som følge af eksponering mod subprime-lån, og derfor har det igen især været de finansielle aktier, der har været ramt af de største kursfald. Når alle virksomheder i branchen har aflagt halvårsrapporter, og man har fået ryddet op i udlånene, kan de finansielle aktier til gengæld blive attraktive. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio 0,51 0,60 Standardafvigelse 10,11% 10,65% Sektorfordeling Geografisk fordeling Materialer 16,33% 15,56% Nordeuropa 37,68% 35,73% Konsumentvarer Industri 15,53% 15,15% 13,96% 16,00% Storbritannien 29,99% 30,51% Sundhedspleje Forsyning 5,85% 12,86% 11,90% 9,08% Sydeuropa 20,30% 22,01% Forbrugsgoder 8,14% 12,06% Skandinavien 7,43% 8,93% Finans IT 7,12% 8,73% 5,41% 6,51% Danmark 2,24% 1,69% Energi Telekommunikation 4,93% 2,80% 4,58% 4,29% 2,06% 1,15% Nordamerika 2,07% 1,14% 0,29% 0,00% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -14,99 4,55 4,55 11,22 4,87 Benchmarkafkast (pct.)*) -15,27 4,39 4,39 11,70 5,47 Indre værdi**) 78,51 94,68 89,99 78,56 66,20 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,59 0,59 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

19 Europe Growth Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Kursregulering, kapitalandele Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, valutakonti Tilgodehavende renter, udbytte m.v Administrationsomkostninger Aktuelle skatteaktiver Resultat før skat Aktiver i alt Skat Halvårets nettoresultat Passiver Medlemmernes formue Formueopgørelse Passiver i alt Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser 31/ Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Nestle SA Aktier Schweiz Konsumentvarer 3,89% EON AG Aktier Tyskland Forsyning 2,98% Novartis AG Aktier Schweiz Sundhedspleje 2,97% Roche Holding Aktier Schweiz Sundhedspleje 2,91% Glaxosmithkline Aktier Storbritannien Sundhedspleje 2,57%

20 Europe Value Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Fremtiden Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 76,15, hvilket svarer Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 7,5) på boligmarked, er udviklingen i halvåret gået hårdest ud over de 21,79 % for. Benchmark, MSCI Europe Value, faldt europæiske aktier. Ved halvårets afslutning var de største 22,16 % i samme periode. MSCI Europe Value er et udsnit af europæiske selskaber i EURO STOXX 50-indekset faldet med hele europæiske valueaktier. 22 %. Generelt er den økonomiske vækst aftagende i flere europæiske lande - heriblandt Tyskland, England og i sydeuropa. Bl.a. har flere store banker meldt om tab som følge af Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 59,3 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 8,6 mio. og kursfald DKK 66,6 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,6 mio. og skat på DKK 0,6 mio. eksponering mod subprime-lån, og derfor har det igen især været de finansielle aktier, der har været ramt af de største kursfald. Når alle virksomheder i branchen har aflagt halvårsrapporter, og man har fået ryddet op i udlånene, kan de finansielle aktier til gengæld blive attraktive. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio 0,49 0,49 Standardafvigelse 13,02% 13,44% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans Energi 20,76% 18,07% 40,38% 46,76% Sydeuropa 33,50% 33,94% Telekommunikation Forbrugsgoder 8,88% 10,68% 8,49% 7,22% Storbritannien 32,87% 33,46% Industri Materialer Forsyning Sundhedspleje IT 5,45% 3,44% 3,90% 2,69% 3,72% 4,37% 2,62% 1,74% 2,05% 1,59% Nordeuropa Skandinavien 6,78% 6,50% 1,96% 1,61% 24,79% 24,38% Konsumentvarer 1,94% 1,59% 1,81% 1,85% Danmark 0,10% 0,11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -21,79 8,77 6,54 11,85 8,04 Benchmarkafkast (pct.)*) -22,16 8,49 5,15 12,40 7,79 Indre værdi**) 76,15 106,32 116,01 96,55 78,06 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,58 0,58 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Special CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602 København V. Tlf: 33 36 06 00 Fax: 33

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 58 15. februar2008 Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Ultimo Offentliggjort Indre Værdi/ Udlodning, kr. 1,2 Afdeling Danske Obligationer Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i

Læs mere

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus Delårsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Stabil Global Fokus Indhold Foreningsoplysninger... 3 Den globale udvikling... 5 Forventninger... 8 Ledelsespåtegning... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere