...det passive supplement. Halvårsrapport 08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...det passive supplement. Halvårsrapport 08"

Transkript

1 ...det passive supplement Halvårsrapport 08

2 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår af, og det afspejlede sig også i afkastene i alle Sparindex afdelinger, der blev negative for halvåret. Udviklingen på aktiemarkederne har også påvirket Sparindex samlede regnskabsmæssige resultat for halvåret, der blev på mio. kr. før skat. Til sammenligning var foreningens samlede resultat for 1. halvår på 155,7 mio. kr. før skat. Value-afdelingerne hårdest ramt De nuværende markedsvilkår presser prisen ned på value-selskaber, som i forvejen er billige, målt på nøgletal. Halvåret gik således hårdest ud over afdelingerne US Value og Europe Value, som fik negative afkast på henholdsvis -21,64 % og -21,79 %. Det japanske marked oplevede mindre fald end de øvrige globale markeder, og de tre afdelinger Japan Growth, Japan Value og Japan Small Cap gav afkast på henholdsvis - 12,80, -12,44 og 13,71 %. Det danske marked var knap så hårdt ramt, og afdelingen OMX C20 aktier har i halvåret klaret sig bedst igennem krisen med et afkast på -7,04 %. Omkostningerne i Sparindex blandt de laveste i Europa Ud over fortsat at være Danmarks billigste investeringsforening, viser en undersøgelse, der blev offentliggjort i juni af InvesteringsForeningsRådet, at Sparindex omkostninger er blandt de laveste i hele Europa sammenlignet med det europæiske gennemsnit for indeksforeninger. Elektroniske generalforsamlinger på vej Sparindex bliver formentlig den første investeringsforening i Danmark og resten af Europa, som i fremtiden kommer til at afholde fuldt elektroniske generalforsamlinger. Det betyder, at investorer fremover ikke behøver at møde fysisk op for at gøre deres indflydelse gældende. Forventninger til fremtiden På kort sigt kan vi forvente, at uroen på de finansielle markeder vil fortsætte. I øjeblikket er der tegn på aftagende vækst ikke kun i USA, men også i Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland og mange af de nye markeder i Asien. Det tegner selvfølgelig ikke godt for aktiemarkederne, da den stigende inflation på kort sigt vil påvirke de vestlige virksomheders indtjening i en negativ retning. På den anden side er der samtidig udsigt til, at den aftagende vækst vil få centralbankerne til at nedsætte renten. Et sådan træk vil i første omgang have en direkte positiv indvirkning på obligationsmarkedet og vil herefter også gavne aktiemarkedet.

3 Halvårets resultat 1. halvår af bød på et samlet regnskabsmæssigt resultat på mio. kr. før skat i Sparindex. Til sammenligning var foreningens samlede resultat i 1. halvår på 155,7 mio. kr. før skat. Samtidig er den samlede formue i afdelingerne i Sparindex faldet med 513 mio. kr. siden årsskiftet. Det svarer til et fald på 15,3 %. Ved udgangen af juni udgjorde den samlede formue i Sparindex således i alt mio. kr. Resultatet for halvåret er direkte påvirket af den generelle negative udvikling på investeringsmarkedet, hvor særligt aktier har været under et særdeles stort pres. Det negative resultat er selvfølgelig ikke tilfredsstillende i absolutte termer, men da målsætningen i Sparindex er at følge markedsudviklingen så tæt som muligt, vil resultatet naturligvis være påvirket af markedsudviklingen. Afdeling Resultat i 1000 kr. 1. halvår Formue i 1000 kr. 1. halvår Sparindex US Growth Sparindex US Value Sparindex US Small Cap Sparindex Europe Growth Sparindex Europe Value Sparindex Europe Small Cap Sparindex Japan Growth Sparindex Japan Value Sparindex Japan Small Cap Sparindex DJSI World Sparindex World Index Hedged Sparindex OMX C20 Aktier Total Afkast for halvåret Som indeksforening har Sparindex som succeskriterium at følge de valgte markeder og afspejle den generelle udvikling på disse både i perioder med positiv og negativ udvikling. Som det fremgår af afkastoversigten, har Sparindex levet fuldt op til denne målsætning i halvåret. I dette halvår kom den fortsatte krise på de globale aktiemarkeder derfor til udtryk som et negativt afkast i alle afdelinger i Sparindex. Value-afdelingerne hårdest ramt De nuværende markedsvilkår presser prisen ned på value-selskaber, som i forvejen er billige, målt på nøgletal. Halvåret gik derfor også hårdest ud over afdelingerne US Value og Europe Value, som leverede negative afkast på henholdsvis -21,64 % og -21,79 %. Dog opfyldte afkastene fuldt ud foreningens målsætning om at ligge så tæt op ad deres benchmark som muligt, da benchmarkene leverede afkast på henholdsvis - 21,34 % og -22,16 %.

4 Europæiske aktier De to øvrige europæiske afdelinger Europe Growth og Europe Small Cap kom igennem halvåret med afkast på henholdsvis 14,99 % og 14,04 %. Til sammenligning havde deres respektive benchmark afkast på -15,27 % og -17,05 %. Den relativt store forskel i afkastet mellem afdeling og benchmark i Europe Small Cap skyldes, at det med den forholdsvis lille formue i afdelingen har været svært fuldstændigt at spejle benchmarket, hvor der indgår et stort antal selskaber. Flere afdelinger påvirket af valutakurs De amerikanske afdelinger har både været ramt af fald i dollaren og kursfald på de aktier, som indgår i indeksene. Afdelingerne US Growth og US Small Cap opnåede i 1. halvår af således et negativt afkast på henholdsvis -14,28 % og -11,71 %. Det japanske aktiemarked startede året med at falde betragteligt og har lige som de øvrige globale markeder haft store udsving i årets første seks måneder. Den japanske yen har oplevet store kursudsving og endte med at falde ca. 2,5 % i halvåret. Til trods for dette oplevede det japanske marked mindre fald end de øvrige globale markeder, og de tre afdelinger Japan Growth, Japan Value og Japan Small Cap opnåede et halvårsafkast på henholdsvis -12,80 %, -12,44 % og 13,71 %. De to globale afdelinger i Sparindex, World Hedged og Dow Jones Sustainability World Index, har ligeledes været præget af den generelt negative udvikling på de internationale markeder. World Hedged endte med et halvårsafkast på -13,81 %, og Dow Jones Sustainability World Index endte med at give et afkast på - 17,47 % for halvåret. Danske aktier mindre påvirket Afdelingen OMX C20 aktier har i halvåret klaret sig bedst igennem krisen med et afkast på -7,04 %. Det skyldes, at det danske aktiemarked, her repræsenteret ved de 20 største danske selskaber, har klaret sig markant bedre end øvrige markeder. Dog har der været store udsving i indekset i løbet af de første seks måneder af året, og i januar ramte indekset periodens laveste kurs, mens det samlede afkast år til dato i maj lå i plus. Nedenfor ses udviklingen i afkast for Sparindex-afdelingerne i 1. halvår i forhold til benchmark. Derudover ses tracking error for afdelingerne med en tre års-historik. Tracking error viser, hvor meget de enkelte afdelingers afkast har afveget fra de pågældende markedsindeks, som de hver især følger. Navn Afkast afdeling Afkast benchmark T.E 1. halvår 1. halvår Sparindex US Growth -14,28 % -14,43 % 0,66 % Sparindex US Value -21,64 % -21,34 % 0,67 % Sparindex US Small Cap -11,71 % -14,72 % 3,34 % Sparindex Europe Growth -14,99 % -15,27 % 0,81 % Sparindex Europe Value -21,79 % -22,16 % 0,95 % Sparindex Europe Small Cap -14,04 % -17,05 % 3,29 % Sparindex Japan Growth -12,80 % -12,85 % 1,12 % Sparindex Japan Value -12,44 % -11,81 % 0,66 %

5 Sparindex Japan Small Cap -13,71 % -12,58 % 1,76 % Sparindex Dow Jones Sustainability World Index -17,47 % -17,92 % 0,74 % Sparindex World Index Hedged*) -13,81 % -13,43 % - Sparindex OMX C20 Aktier** -7,04 % -8,58 % 1,36 % *) Afdelingen blev oprettet i, og T.E. vises først ved tre års-historik. **)Afkast for benchmark (OMXC20) indeholder ikke udbytter, eftersom benchmark-leverandøren ikke beregner et officielt benchmark indeholdt udbytte. Nye tiltag Omkostningerne i Sparindex blandt de laveste i hele Europa Omkostningerne i Sparindex har altid været blandt Danmarks laveste. Med omkostninger på 0,50 % ligger afdelingerne i Sparindex ikke bare et pænt stykke under det danske gennemsnit. En undersøgelse fra juni måned offentliggjort af InvesteringsForeningsRådet og det internationalt anerkendte analysebureau Lipper Fitzrovia viser, at Sparindex omkostninger også ligger et pænt stykke under det samlede europæiske gennemsnit for indeksforeninger, som er på 1,04 %. Opdateringer fra generalforsamlingen Den 25. marts blev der afholdt generalforsamling i Sparindex, hvor alle forslag fremsat af bestyrelsen blev vedtaget. Forslagene indebar vedtægtsændringer, der kræver, at mere end halvdelen af formuen er til stede, og derfor blev de først endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. april. Ændringerne, der er beskrevet nedenfor, trådte officielt i kraft, da de blev godkendt af Finanstilsynet efter halvårets afslutning. Vedtægtsændringer Sparindex vil afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger I juni kom den danske lovgivning på plads, så det nu er lovligt for investeringsforeninger at afholde generalforsamlinger fuldt ud elektronisk. For at være på forkant med udviklingen blev det allerede vedtaget på generalforsamlingen i marts, at Investeringsforeningen Sparindex fremover må afholde fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger. Det skyldes, at vi i forvejen har fokus på at have et fornuftigt og lavt omkostningsniveau i foreningen, og at det derfor er oplagt at benytte os af denne nye mulighed. Når Sparindex i fremtiden åbner de elektroniske døre til generalforsamlingen, bliver det formentlig første gang i Europa, at investorerne kan deltage, ytre sig og stemme fuldt ud elektronisk. Tidligere har man kun kunnet afholde delvist elektroniske generalforsamlinger via screeninger over internettet. Med den nye løsning udviklet af Værdipapircentralen kan vi nu afholde hele generalforsamlinger i cyberspace uden at nogen af deltagerne behøver at møde fysisk op. Derved kan investorerne i Sparindex sidde hjemme eller på kontoret og samtidig deltage på generalforsamlingen via nettet. Normalt er det kun en meget lille andel af investorerne, der deltager i generalforsamlinger, men ledelsen i Sparindex har store forhåbninger om, at muligheden for aktivt at deltage hjemmefra vil gøre det lettere for investorer, som ikke har tid til at møde fysisk op, at gøre deres indflydelse gældende.

6 Mulighed for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler Der har indtil nu været begrænsede muligheder for, at en forening kan optage lån, men lovgivningen åbner for optagelse af lån til midlertidig finansiering af handler. Generalforsamlingen vedtog derfor en vedtægtsændring, der gælder i alle foreninger, som muliggør optagelse af kortfristede lån til at imødegå de likviditetsmæssige udfordringer, som kan opstå i forbindelse med handel og afvikling. Formuleringen i vedtægterne er nu identisk med ordlyden i lovgivningen, men derudover har den gennemførte ændring ingen materiel betydning. Justering af vedtægternes formulering om værdiansættelse Det blev ligeledes vedtaget at foretage en justering af vedtægternes formuleringer vedrørende værdiansættelse af indre værdi. Indre værdi i afdelingerne opgøres løbende som led i fastsættelsen af indløsnings- og emissionskurserne ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af de udstedte andele. Med vedtægtsændringen blev det præciseret, at det kan være mere retvisende at foretage skøn ved værdiansættelsen end at benytte senest handlede kurs. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis de underliggende aktiver handles på et udenlandsk marked, der ikke er åbent, når beregningen foretages. Hvis det derfor forventes, at det pågældende marked vil åbne med væsentligt ændrede priser i forhold til den senest handlede kurs, kan dette nu afspejles i den aktuelle indre værdi. En sådan værdiansættelse foretaget på skøn vil ske på baggrund af alment anerkendte værdiansættelsesmetoder og kun i særlige tilfælde. Ny bestyrelsesformand for Sparindex I forbindelse med årets generalforsamling fratrådte professor, cand.jur. Ole Bjørn posten som bestyrelsesformand for investeringsforeningerne Sparinvest og Sparindex. Han har været formand for bestyrelsen siden Posten som bestyrelsesformand blev overtaget af bestyrelsesmedlem købmand, cand.merc. Niels Fog, som har været medlem af bestyrelsen siden Markedsudvikling i 1. halvår Den globale økonomi I halvåret var det ikke længere kun den globale kreditkrise, men også frygten for tiltagende inflation og aftagende økonomisk vækst, der satte præg på den globale økonomiske udvikling. Det har bl.a. givet udslag i, at ikke bare aktierne, men også obligationskurserne er faldet igennem hele halvåret. Aftagende vækst verden over Skønt der i 2. kvartal er blevet genoprettet en vis stabilitet på aktiemarkederne efter de store fald i starten af året, har der samtidig været flere tegn på, at kreditkrisen har tiltaget i styrke igennem halvåret. Bl.a. har finansaktierne generelt leveret lavere afkast i forhold til andre sektorer, og samtidig er kreditvæksten i mange lande faldet til et kritisk lavt niveau. For forbrugerne er denne situation særlig problematisk. Mange vestlige husstande er som følge af lave lønstigninger nødsaget til at låne penge for at holde deres forbrug på samme niveau som sidste år. Men da det i kølvandet på kreditkrisen er blevet sværere at låne penge, og benzin- og fødevarepriserne samtidig stiger, må vi forvente et skarpt dalende forbrug i mange vestlige økonomier i.

7 Udviklingen i Kina forværrer kreditkrisen Mange forventer, at situationen vil blive yderligere forværret af den stadig stigende kinesiske inflation. Igennem de seneste måneder har kombinationen af den overophedede kinesiske økonomi og stigende mangel på fødevarer i landet skubbet såvel leveomkostninger som lønninger og priser i vejret. Det voksende inflationsniveau har nu presset Kina til også at hæve priserne på de forbrugsvarer, der eksporteres til vesten. Derved bliver inflationsproblemet eksporteret til de vestlige økonomier i en tid, hvor de vestlige forbrugere allerede er stærkt pressede. Dette scenarie tegner heller ikke godt for de globale aktier, da det i takt med at forbrugerne bruger færre penge, bliver sværere for virksomheder at generere overskud. Aktier For aktieinvestorer var der ikke meget opmuntring at hente i hverken 1. eller 2. kvartal af, efter kreditkrisen havde sat sine tydelige spor i slutningen af. De globale aktiemarkeder faldt i 1. halvår 17 % målt ved MSCI World-indekset. Europæiske aktier hårdest ramt Til trods for at kreditkrisen startede på det amerikanske boligmarked, gik udviklingen hårdest ud over de europæiske aktier, mens amerikanske og japanske aktier slap billigere. Ved halvårets afslutning var de største europæiske virksomheder i EURO STOXX 50-indekset faldet hele 22 % år til dato, mens de største amerikanske selskaber i S&P 500-indekset kun faldt 12 % i samme periode, målt i lokal valuta. Flere årsager til kursfald I 2. kvartal kunne den negative stemning på aktiemarkedet ikke længere alene tilskrives den globale kreditkrise. Kursfaldene skyldes også, at forventningerne om, at vi er på vej ind i en periode med global lavkonjunktur, for alvor har bidt sig fast. Derudover er den høje oliepris en væsentlig kilde til det stigende inflationspres. I løbet af halvåret nåede olieprisen op i en ny rekord på over 140 USD pr. tønde. Til sammenligning var olieprisen i januar kun på 87 USD. Olieprisen har været på et højt niveau i så lang en periode, at den ikke kun medfører højere priser på benzin, fyringsolie osv. Nu bliver den også lagt oven i prisen på andre varer og tjenesteydelser og bidrager dermed indirekte til et generelt højere prisniveau. Kombinationen af en global kreditkrise, recessionsfrygt, stigende inflation og en rekordhøj oliepris udgør en giftig cocktail for aktieinvestorer. Derfor befinder vi os nu i en situation, hvor aktierne er begyndt at falde i forhold til årene mellem 2003 og 2006, der bød på en uafbrudt strøm af høje aktieafkast. Hold fast i investeringerne De store kursfald på både aktier og obligationer kan umiddelbart virke skræmmende. Men i Sparindex opfordrer vi som altid til, at man ikke ryster på hånden, men holder fast i sine investeringer og har et langsigtet perspektiv. Historisk set er den nuværende situation på aktiemarkedet på ingen måde usædvanlig. Ser vi blot fem år tilbage, faldt MSCI World-indekset målt i marts 2003 hele 39 % på blot 12 måneder, efter IT-boblen bristede. Havde man dengang solgt sine aktier, var man gået glip af 28 % i afkast i de følgende 12 måneder. Derfor er det ofte en fordel at holde fast i sine aktieinvesteringer, både når markederne går op, og når de går ned.

8 Derved kan man opnå det merafkast, som aktier over tid kan give i forhold til andre typer investeringer. I Sparinvest tror vi ikke på, at man på lang sigt vinder noget ved at forsøge at time udviklingen på markederne. Derfor kan vi heller ikke forudsige, hvornår udviklingen igen vil vende. Men der er ingen tvivl om, at det vil ske, og når det sker, er det vigtigt at have sin portefølje investeret med en fornuftig fordeling mellem aktier og obligationer. Forventninger til 2. halvår På kort sigt kan vi forvente, at uroen på de finansielle markeder vil fortsætte. I øjeblikket er der tegn på aftagende vækst ikke kun i USA, men også i Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland og mange af de nye markeder i Asien. Det tegner selvfølgelig ikke godt for aktiemarkederne, da den stigende inflation på kort sigt vil påvirke de vestlige virksomheders indtjening i en negativ retning. På den anden side er der samtidig udsigt til, at den aftagende vækst vil få centralbankerne til at nedsætte renten igen. Et sådan træk vil i første omgang have en direkte positiv indvirkning på obligationsmarkedet og vil herefter også gavne aktiemarkedet. Usikkerheden på markederne, som vi har oplevet i det sidste halvår, er selvfølgelig ikke gunstig for nogen investeringsstrategi. I tider, som dem vi oplever lige nu, er det derfor vigtigt at have en langsigtet investeringsfilosofi for øje og erkende, at der altid vil være perioder med kursfald. Derfor kan det heller ikke undgås, at Sparindex afdelinger ligesom alle øvrige investeringsforeninger fortsat vil blive berørt af udviklingen på aktiemarkederne i 2. halvår. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Udover de begivenheder, der allerede er nævnt i beretningen, er der ikke indtrådt begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke investeringsforeningernes finansielle stilling. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende halvårsrapport. Der er ligeledes ikke andre usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning og måling. Væsentlige aftaler Aftaler om markedsføring og formidling Foreningen har indgået aftale med en kreds af pengeinstitutter i Danmark om, at pengeinstitutterne til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsbeviserne, når ejerne ønsker det. Pengeinstitutterne fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsbeviser. Foreningen har indgået aftale med Forstædernes Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Foreningen har endvidere indgået aftale om markedsføring af foreningens investeringsbeviser med Sparinvest Holding A/S. Ifølge aftalen varetager Sparinvest Holding A/S visse markedsføringsopgaver; herunder annoncering, brochurer og designopgaver. I forhold til markedsføring medvirker Sparinvest Holding A/S til fremme af salg og profilering af foreningen, som primært sker gennem samarbejde med pengeinstitutter, der har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om formidling af investeringsbeviser.

9 Aftale om investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S har indgået aftaler med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S. Aftalerne indebærer, at Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S yder rådgivning til ID- Sparinvest A/S om transaktioner, som Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S anser som fordelagtige som led i porteføljestyringen i foreningen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges ID-Sparinvest A/S, der tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Aftale om prisstillelse i markedet ID-Sparinvest A/S har med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S indgået aftale om, at selskabet i bl.a. København Fondsbørs' handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Aftale om aktiebog Foreningen har indgået aftale med Værdipapircentralen (VP) om, at VP på vegne af foreningen fører den såkaldte aktiebog, hvori navnenotering af afdelingernes investeringsbeviser foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at VP forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. Aftale om administration Foreningen har indgået aftale med ID-Sparinvest A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelser, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om investeringsrådgivning indgået med Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S som investeringsrådgiver. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Investeringsforeningen Sparindex er aflagt i henhold til de regler, der gælder ifølge Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede foreninger.

10 Ledelsespåtegning Investeringsforeningen Sparindex Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for for Investeringsforeningen Sparindex. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., samt de retningslinjer, der følger af bekendtgørelsen om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Halvårsrapporten opfylder de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede investeringsforeninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, ligesom halvårsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme afdelingernes økonomiske forhold. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af investeringsforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat for regnskabsperioden 1. januar til 30. juni. Randers, den 27. august Direktion ID-Sparinvest A/S Peter Møller Lassen Bestyrelse Niels Fog Linda Nielsen Flemming Skov Jensen (formand) (næstformand) Verner Puggaard Holger Dock Bolette Christensen Louise Gade

11 Mere information Yderligere oplysninger om halvårsrapporten kan fås ved henvendelse til: Direktør Peter Møller Lassen, Investeringsforeningen Sparindex Telefon: Direktør Michael Albrechtslund, Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Telefon: Yderligere information om Sparindex resultater og afdelinger kan ses på foreningens hjemmeside:

12 US Growth Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 57,86, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 0,00) på 14,28 % for. Benchmark, MSCI US Growth, faldt 14,43 % i samme periode. MSCI Growth er et udsnit af nordamerikanske vækstaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 54,0 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 1,8 mio. og kursfald DKK 54,7 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 0,9 mio. og skat på DKK 0,3 mio. Fremtiden I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5 år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio -0,22-0,18 Standardafvigelse 12,27% 12,66% Sektorfordeling Geografisk fordeling IT 32,24% 34,02% Industri Energi 13,38% 16,64% 12,41% 8,22% Nordamerika 99,58% Sundhedspleje 12,24% 11,51% 99,32% Forbrugsgoder 10,63% 11,29% Konsumentvarer 9,29% 8,69% Finans 4,02% 5,92% Materialer 3,92% 2,32% 0,42% Forsyning 1,21% 0,39% Telekommunikation 0,43% 0,70% 0,23% 0,30% 0,68% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal Afkast (pct.)*) -14,28 4,87-9,06 10,90 6,76 Benchmarkafkast (pct.)*) -14,43 4,84-8,30 10,77 6,31 Indre værdi**) 57,86 67,49 67,47 69,84 58,92 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

13 US Growth Index Resultatopgørelse, balance og formueopgørelse pr Resultatopgørelse Balance i kr. i kr. i kr. i kr. Aktiver Renteindtægter Likvide midler Udbytter Noterede aktier fra udenl. selskaber Kursregulering, kapitalandele Tilgodehavende renter, udbytte m.v Kursregulering, valutakonti Aktiver i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat Passiver Skat Medlemmernes formue Halvårets nettoresultat Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue (primo) Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Periodens resultat I alt medlemmernes formue Fem største beholdninger i afdelingen Navn Type Land Sektor Andel Microsoft Corp. USD 0,00005 Aktier USA IT 3,87% IBM Aktier USA IT 2,93% Apple Computer Inc Aktier USA IT 2,37% Schlumberger Ltd. Aktier USA Energi 2,31% Google Inc Aktier USA IT 2,08%

14 US Value Index Beretning og nøgletal pr Årsberetning 1. halvår Indre værdi pr. 30. juni udgjorde 49,82, hvilket svarer til et fald inkl. geninvestering af udbytte (DKK 1,25) på 21,64 % for. Benchmark, MSCI US Value, faldt 21,34 % i samme periode. MSCI Value er et udsnit af nordamerikanske valueaktier. Regnskabsresultat 1. halvår Afdelingen fik i første halvår et negativt driftsresultat på DKK 116,6 mio., heraf udgør renter og udbytter DKK 7,2 mio. og kursfald DKK 121,6 mio. De samlede omkostninger udgør DKK 1,1 mio. og skat på DKK 1,1 mio. Fremtiden I 1. halvår af var aktiemarkederne fortsat præget af negative afkast. De amerikanske aktier slap dog forholdsvis nådigt igennem uroen, og de største selskaber i det amerikanske S&P 500 indeks faldt 'kun' med 12 %, mens de største europæiske selskaber faldt med næsten 22 %. Medregnes faldet i dollarkursen nærmer afkastet af amerikanske aktier sig dog også -20 %. Den amerikanske centralbank har i løbet af halvåret i flere omgange nedsat styringsrenten fra 4,25 % til 2,00 % for at understøtte den økonomiske udvikling og afhjælpe kreditkrisen. Alligevel kan vi forvente, at volatiliteten på markedet vil fortsætte ind i 2. halvår. Men hvis de amerikanske virksomheder aflægger bedre halvårsregnskaber end ventet, er der mulighed for stigende aktiekurser i slutningen af året. Nøgletal for risiko - 5år Afdeling Benchmark Sharpe Ratio -0,24-0,18 Standardafvigelse 11,99% 12,13% Sektorfordeling Geografisk fordeling Finans Energi Sundhedspleje 11,80% 12,00% 19,16% 18,30% 24,14% 28,21% Nordamerika 99,40% 99,20% Industri 11,62% 9,32% Konsumentvarer Forbrugsgoder Telekommunikation 8,82% 8,60% 6,41% 6,49% 5,75% 6,54% 0,30% 0,80% IT 4,96% 3,18% Materialer Forsyning 3,57% 2,80% 3,46% 3,75% 0,31% 0,81% Fjernøsten ex. Japan 0,30% 0,00% 0% 10% 20% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nøgletal l Afkast (pct.)*) -21,64 3,44-2,52 12,64 5,43 Benchmarkafkast (pct.)*) -21,34 3,65-3,00 12,66 6,55 Indre værdi**) 49,82 65,02 74,12 69,57 58,44 Regnskabsmæssige resultat (t.kr.)*) A'conto udbytte (pct.)*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cirkulerende kapital (t.kr.)**) Medlemmernes formue (t.kr.)**) Omkostninger i % af gennemsnitlig formue ***) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ÅOP 0,56 0,56 *) Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. **) Sammenligningstal er fra balancen ultimo året. ***) Dette nøgletal er omregnet til helårstal.

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere