Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/58 Budgettidsplan for /59 Revisionsberetning for Brønderslev Kommune, revisionsbesøg i perioden august-december /60 Opfølgning på principper for økonomistyring /61 Udnyttelse af lånerammer for /62 Lejemålet Kornumgårdsvej, Brønderslev Uddannelsescenter /63 Anlægsbevilling til flytning og indretning af lokaler til administrationen i forbindelse med sammenlægningen /64 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev /65 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev /66 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev /67 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev /68 Boligforeningen P.M., Brønderslev - budgetter for 2007/ /69 Boligforeningen P.M. - dispositionsfondsforpligtelser afdeling 11, Finsensvej m. fl., Brønderslev /70 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli /71 Boligforeningen P.M. udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev /72 Boligforeningen P.M. - Budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev /73 Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni /74 Det regnskabsmæssige tilsyn med boligforeninger - delegation af kompetence /75 Budget Fokuspunkt om fleksjob /76 Inddrivelse af restancer /77 Regulativ for Natur- og Miljøpris /78 Designlinie for Brønderslev Kommune /79 Lokalplanforslag nr for "Nyt boligområde ved Borgergade/Bredkærsvej i Klokkerholm til tæt/lave boliger" /80 Lokalplanforslag nr for "Nyt boligområde - andelsboliger - ved Møllebrovej, Klokkerholm" /81 Lokalplan for "Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev" /82 Lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 26 for "Genbrugsplads i den nordlige del af Dronninglund" /83 Vindmøller i Ryå Øst

3 27/84 Folkeskolerapporten /85 Normering - pasningsområdet /86 Tilskud til elever på specialefterskole /87 Vedtægter for Brønderslev-Dronninglund Musikskole /88 Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland /89 Normering Hedebo, telefonrådgivning m.m /90 Beskæftigelsesplan light for /91 Åbningstider i Jobcentret /92 Kompetenceplaner - aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik og sygedagpenge /93 Oprettelse af integrationsråd /94 Rammeaftale for Brønderslev Uddannelsescenter /95 Rammeaftale for AOF i Dronninglund /96 Anlægsbevilling til planlægning af kloaksanering gældende for hele kommunen /97 Anlægsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i Drachmannsgade, Brønderslev /98 Vandforsyningsplan /99 Betalingsvedtægt for Kloakforsyningen /100 Anlægsbevilling til udvidelse af slammineraliseringsanlæg i Asaa /101 Anlægsbevilling til renovering af kloaksystemet i Ørum etape /102 Anlægsbevilling til renovering af kloaksystemet i Agersted, etape /103 Anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering af kloakrenovering i Flauenskjold etape /104 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven /105 Foreningernes betaling for haltimer /106 Forlængelse af lejekontrakt - Jerslev Marked /107 Orientering Lukkede sager: 51/108 Aftale med Spar Nord /109 Offentligt udbud af mad til pensionister i Brønderslev Kommune - valg af leverandører /110 Frit valg af leverandører /111 Planlægningsmæssige overvejelser /112 Arealerhvervelse til ny vej /113 Henvendelse om køb af areal /114 Salg af ejendom /115 Udskiftning af Dronninglundhallernes tage /116 Ansøgning om alkoholbevilling /117 Orientering Tillægsdagsorden - åbne sager: 61/118 Organisering af dagpasning i Klokkerholm

4 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side 96 Åbne sager: 01/58 Budgettidsplan for 2008 J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgettidsplan for 2008.doc ÅBEN SAG ØK Sagsfremstilling: På baggrund af en drøftelse af den økonomiske politik for kommunen foreslås at Økonomiudvalget tager stilling til budgettidsplanen for budget I vedlagte tidsplan er der lagt op til en budgettemadag den 20. september samt et budgetseminar den september. Det bemærkes, at der lægges op til følgende frister for aflevering af ændringsforslag: Grupperne: 2. oktober 2007 Økonomiudvalget: ved 2. behandlingen af budget 2007, dvs. 4. oktober 2007 ifølge den foreslåede tidsplan Endvidere foreslås det, at Økonomiudvalget tager stilling til det udarbejdede notat om bemyndigelser til Administrationen i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget Endelig foreslås det, at der administrativt udarbejdes et prioriteringskatalog på 4% af serviceudgifterne til brug for dels at borgmesteren kan præsentere et budget, der som minimum er i balance, dels til brug for Byrådet i den efterfølgende budgetlægning. Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår at Økonomiudvalget: Drøfter den økonomiske politik Godkender tidsplanen for budget 2008 Godkender fristerne for fremsættelse af ændringsforslag Godkender notat om bemyndigelser til Administrationen ved udarbejdelse af budget 2008 Godkender, at der administrativt udarbejdes et prioriteringskatalog svarende til 4% af serviceudgifterne Bilag: Økonomisk politik for Brønderslev Kommune Tidsplan for budget 2008 Bemyndigelser til Administrationen

5 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side 97 Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Godkendt med redaktionelle rettelser. Prioriteringskatalog skal indeholde min. 25% nye forslag (beløbsmæssigt) i forhold til sidste katalog.

6 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side 98 02/59 Revisionsberetning for Brønderslev Kommune, revisionsbesøg i perioden august-december 2006 J.nr.: K T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Beretning nr. 158 for Brønderslev Kommune. Revisionsbesøg i perioden august-december 2006.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Kommunernes Revision har udarbejdet delberetning for regnskabsåret Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen har bl.a. gennemgået følgende: Beholdningseftersyn m.v. Lov om offentlige betalinger NemKonto Områder vedrørende overførselsindkomster m.v., hvortil der ydes statsrefusion og statstilskud Specialregnskaber Indstilling: Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager beretning 158 til efterretning. Bilag: Beretning 158 Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales taget til efterretning.

7 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side 99 03/60 Opfølgning på principper for økonomistyring J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Opfølgning på principper for økonomistyring.doc ÅBEN SAG ØK/BY Genbehandling af ovennævnte sag fra Økonomiudvalgets møde den 11. januar 2007, hvor sagen blev udsat. Sagsfremstilling: I forbindelse med Økonomi- og Personaleudvalgets behandling af sag 01/253 Principper for økonomistyring på mødet den 7. december 2006 blev der bedt om en beskrivelse af en controller-funktion, som kan være en støtte i den løbende budgetopfølgning. Som følge heraf er der udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for en controller. Det bemærkes, at bemandingen i den nye organisation er på plads, og at Administrationen har fået tildelt en reduceret ramme i 2007 i forhold til tidligere. Ønsker Byrådet at ansætte en controller, bør dette derfor ske ved en udvidelse af Administrationens nuværende ramme. I forbindelse med behandlingen af sagen blev det endvidere påpeget, at eftersom fagudvalgene har...initiativforpligtigelse, dels når det gælder om at informere om evt. merudgifter, dels når det gælder anvisning af finansieringsmuligheder, så bør fagudvalget også have en månedlig budgetopfølgning forelagt. Der er i Princippet for økonomistyring lagt op til at der udarbejdes en kommenteret økonomirapport ved udgangen af hvert kvartal. Denne rapportering kan suppleres med månedlige opgørelser på områder, som det enkelte fagudvalg ønsker særlig fokus på, idet det forudsættes, at politikområder, som i meget høj grad indeholder driftsinstitutioner, fx skoler, administration el.lign., vil have et meget jævnt forbrug, hvorfor kvartalsvis opfølgning vil være tilstrækkelig. Som eksempler på områder, hvor der kan laves en månedlig opfølgning/statistik kan nævnes: Overførselsområdet Ældreområdet Sundhedsområdet Børn og ungeområdet Hvilke områder, der ønskes særlig information på, kan ændre sig over tid, og dermed kan nye udgiftsområder komme til, mens behovet for den tætte opfølgning forsvinder på andre områder. Der er fra Brønderslev Kommune erfaring med anvendelse af økonomirapporter (Essentia-rapporter), som ikke er kommenteret. Rapporterne har vist sig vanskelige at anvende, og der lægges i lyset af disse erfaringer op til i stedet at lave udtræk på de områder, hvor en tæt opfølgning er særlig påkrævet.

8 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side 100 Indstilling: Stabschefen for økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter behovet for at udvide Administrationen med en ny stilling som controller. Stabschefen for økonomi og IT foreslår endvidere, at Økonomiudvalget tiltræder, at den kvartalsvise økonomirapportering suppleres med månedlig opfølgning/statistik på områder, hvor fagudvalget finder en tæt opfølgning særlig påkrævet. Bilag: Stillingsbeskrivelse for controller Økonomi og IT s notat af om Stikprøvekontrol Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Stabschefens forslag til rapportering og opfølgning godkendt. Der ansættes ikke controller. Jens Arne Hedegaard ønsker controller ansat.

9 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /61 Udnyttelse af lånerammer for 2006 J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Udnyttelse af lånerammer for 2006.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: I gammel Brønderslev Kommune blev der i 2006 budgetteret med en låneoptagelse på 31,167 mio. kr. Ved afslutning af regnskab 2006 kan lånerammen opgjort efter samme principper som ved budgetlægningen opgøres til 19,729 mio. kr., hvoraf de 13,707 mio. kr. er hjemtaget. Såfremt Byrådet ønsker at udnytte lånerammen svarende til de projekter, der var forudsat lånefinansieret ifølge budget 2006, kan der optages lån på 6,022 mio. kr. Ønsker Byrådet at lånefinansiere samtlige projekter, der danner af låneramme for 2006 for gammel Brønderslev Kommune, kan der optages lån på 9,315 mio. kr. I Dronninglund Kommune blev der i 2006 budgetteret med en låneoptagelse på 6,032 mio. kr. Ved afslutning af regnskab 2006 kan lånerammen opgjort efter samme principper som ved budgetlægningen opgøres til 8,647 mio. kr., mens der er hjemtaget 11,882 mio. kr. Der skal således tilbagebetales lån på 3,235 mio. kr. Sammenlægningsudvalget fik en lånedispensation på 10,9 mio. kr. til engangsinvesteringer/it-udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Dette lån er hjemtaget. På grund af den likviditetsmæssige situation i den nye kommune foreslår Stabsenheden for Økonomi og IT, at begge kommuners lånerammer for 2006 anvendes fuldt ud. Samlet er der mulighed for at optage netto 6,08 mio. kr. i lån. Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der optages lån på 6,08 mio. kr. svarende til maksimal lånefinansiering for de to gamle kommuner Bilag: Opgørelse af låneramme 2006 Svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. overførsel af låneadgang fra 2006 til 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

10 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /62 Lejemålet Kornumgårdsvej, Brønderslev Uddannelsescenter J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Lejemålet Kornumgårdsvej, Brønderslev Uddannelsescenter.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev Uddannelsescenter anmoder om, at Brønderslev Kommune, i forbindelse med evt. overtagelse af en del af Brønderslev Uddannelsescenters lokaler på Kornumgårdsvej, overtager hele BUC s nuværende lejemål og derefter genudlejer til BUC/AOF Dronninglund daghøjskole i relevant omfang. Brønderslev Kommune har ønsket at overtage en del af lokalerne til brug for udvidelse af børnehaven svarende til ca % af nuværende lejemål. Brønderslev Kommune indgik i lejemålet på vegne af BUC i forbindelse med en beslutning om at opprioritere beskæftigelsesindsatsen ved bl.a. oprettelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsescenter på Kornumgårdsvej. Den 5-årige aftale om husleje blev i sin tid muliggjort af et løfte fra Brønderslev Kommune om 20 årselever. Denne aftale er det imidlertid ikke muligt at få gennemført i den nye kommune, hvorfor huslejen er en stor udgift for BUC. BUC oplyser endvidere, at kommunen i forbindelse med aftale om sprogundervisning med AOF Dronninglund daghøjskole har forpligtet sig til at stille lokaler til rådighed til dette formål i hele aftaleperioden. Dette kunne være en del af BUC s nuværende lokaler. Stabsenheden for Økonomi og IT har følgende bemærkninger til sagen: Såfremt kommunen overtager lejemålet skal der deponeres (eller anvendes ledig låneramme): 1. deponering vedrørende fremtidige pasningsarealer. Deponeringen er ikke til at undgå, idet lejekontrakten erstatter en kommunal anlægsopgave. BUC ønsker sig fritaget for at leje hele arealet vest for den nuværende børnehave incl. den tidligere restaurant på 1. sal. Det bemærkes endvidere, at Fagenheden for Børn og Kultur i sine foreløbige planer alene har fokuseret på en lille del af dette areal, og at en evt. overtagelse af det samlede areal vil skulle koordineres med de nuværende planer om institutionsbyggeri i Nordbyen. Fagenheden for Børn og Kultur er dog åben overfor overtagelse af arealerne, som vil kunne anvendes til etablering af vuggestuepladser. 2. deponering vedrørende de fremtidige arealer til sprogundervisning. Her vurderer revisionen, at der kan være en mulighed for at opnå deponeringsfritagelse hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvis vi argumenterer for, at kommunen på denne måde ønsker at sikre lokaler til varetagelse af sprogundervisningen i nærområdet, herunder at der er mulighed for at øge optaget såfremt der skulle opstå yderligere behov.

11 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side deponering vedrørende de arealer, som ønskes udlejet til BUC. Her vurderer revisionen, at der kan være en mulighed for at opnå deponeringsfritagelse hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvis vi argumenterer for, at der er tale om genudlejning, hvorved der ikke er en tale om en udgift for kommunen. 4. deponeringsbeløbet vil sandsynligvis skulle fastsættes på baggrund af den senest foretagne offentlige vurdering. Den offentlige vurdering for det areal, som BUC disponerer over pt., kan anslås til ca. 4,2 mio.kr. 5. BUC betaler i dag husleje incl. moms. Såfremt kommunen overtager lejemålet og genudlejer til BUC, vil kommunen blive opkrævet husleje incl. moms. Kommunens momsudgift kan afløftes via momsudligningsordningen, hvorved kommunen tjener momsen. Kommunen skal opkræve BUC husleje incl. moms, men BUC kan slippe for momsbetalingen, såfremt BUC frivilligt lader sig momsregistrere hos Toldvæsenet. Samlet er der behov for en diskussion af, hvilke alternativer der ønskes undersøgt yderligere, herunder om kommunen er interesseret i at efterkomme BUC s ønske helt eller delvist, om vi skal arbejde videre med pasning i BUC s nuværende lokaler og om vi skal gå videre med at søge dispensationer hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indstilling: Kommunaldirektøren foreslår, at henvendelsen fra BUC drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Henning Jørgensen deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet. Lejemål for sprogskoledelen fastholdes. Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at arbejde videre med planerne omkring pasningsfaciliteter i Brønderslev by. Borgmester og formand for Beskæftigelsesudvalg afholder møde med ledelsen og bestyrelsen for BUC snarest.

12 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /63 Anlægsbevilling til flytning og indretning af lokaler til administrationen i forbindelse med sammenlægningen J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Anlægsbevilling til flytning og indretning af lokaler til administrationen i forbindelse med sammenlægningen.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: På investeringsoversigten i budget 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. til flytteudgifter mellem de kommunale administrationsbygninger, nødvendige lokaleindretninger, inventar m.m. Beløbet søges frigivet til de angivne formål. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til ansøgningen Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at der meddeles anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. til flytteudgifter mellem de kommunale administrationsbygninger, nødvendige lokaleindretninger, inventar m.m. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb på samme størrelse afsat på sted nr Pulje til flytning og indretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

13 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /64 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 113- ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 5. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig 4,1 mill. kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

14 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /65 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 2. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 8. Knudsgade 18-24, Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

15 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /66 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 2. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig 1 mill. kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT, foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

16 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /67 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 9. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig 1.7 mill. kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

17 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /68 Boligforeningen P.M., Brønderslev - budgetter for 2007/2008 J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - budgetter for doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender budgetter for Boligforeningen P.M. for regnskabsåret 1. april 2007 til 31. marts De fremsendte budgetter, som omfatter: afdeling 1 - Søndergade 3-9 afdeling 2 - Risagergade 3-13 afdeling 3 - Smalbyvej afdeling 4 - Fynsgade, Lollandsgade og Sjællandsgade afdeling 8 - Frederiksgade og Knudsgade afdeling 9 - Valdemarsgade 5-13 afdeling 10 - Knudsgade m.fl. afdeling 11 - Knudsgade m.fl. afdeling 12 - Istedvej Sankelmarksvej afdeling 13 - Græsvangen afdeling 14 - Knudsgade, Vestergårdsgade afdeling 15 - Søparken 1-27 og 2-56 afdeling 16 - Lokesvej 1-63 afdeling 17 - Rugvangen og Bygvangen afdeling 19 - Gærdesmuttevej afdeling 20 - Julsøparken afdeling 21 - Frederiksgade 33 afdeling 22 - Fjorden i Manna afdeling 23 - Jernvej i Hallund afdeling 24 - Vedbendvej i Serritslev afdeling 26 - Vestergade afdeling 27 - Vanggårdsvej i Stenum afdeling 30 - Gravensgade 114 afdeling 31 - Gravensgade 120 afdeling 34 - Grønningen afdeling 36 - Plejehjemmet Stenumgård afdeling 38 - Jernpladsen afdeling 39 - Jens Thisevej 30 a-f afdeling 81 - Antenneregnskaber afdeling 82 - Antenneregnskaber afdeling 91 - garageanlæg Fynsgade afdeling 92 - garageanlæg Frederiksgade og Valdemarsgade afdeling 93 - carporte Risagergade

18 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side 110 er godkendt af foreningens bestyrelse den 9. november 2006 og af beboerne i afdelingerne i december I alle afdelinger er der huslejestigninger undtagen afdeling 4 (Fynsgade, Lollandsgade og Sjællandsgade), afdeling 9 (Valdemarsgade 5-13), og afdeling 13 (Græsvangen). Afdeling 19, afdeling 21, afdeling 23, afdeling 36, afdeling 38, afdeling 39 og afdeling 82 har alle underskud og disse dækkes af dispositionsfonden. For afdeling 21, afdeling 38 samt afdeling 39 søges der tilladelse til at afvikle underskuddene over 10 år. Grunden til at afvikle underskuddene over 10 år er, at huslejerne ellers bliver for høje. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT forslår, at Byrådet godkender budgettet for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2008 for samtlige afdelinger. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

19 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /69 Boligforeningen P.M. - dispositionsfondsforpligtelser afdeling 11, Finsensvej m. fl., Brønderslev J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - dispositionsfondsforpligtigelser afdeling 11, Finsensvej m. fl.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Kuben fremsender på vegne af Landsbyggefonden anmodning om stillingtagen til fritagelse for betaling af den andel af ydelse vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Landsbyggefonden kan efter besigtigelse meddele fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50 %) vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til fondens landsdispositionsfond. Hvis boligforeningen får dispensation for indbetaling til dispositionsfonden, vil den kommende renovering af afdeling 11 kunne gennemføres med en noget mindre lejestigning til følge. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender fondens forslag. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

20 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /70 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli 2006 J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ungdomsboligerne.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev samt revisionsprotokollat af 20. november 2006, og regnskabserklæring vedrørende årsrapporten for 2005/2006. Det ordinære opsamlede underskud overstiger 2 % af de samlede årlige udgifter. Underskuddet må højst være kr. og det reelle underskud er kr. Foreningen henlægger kr. til dækning af tidligere års underskud. Lejetabet overstiger 5 % af den maksimale lejeindtægt. Lejetabet må højst være kr. og det reelle lejetab er kr., hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Der kan fortsat påregnes udlejnings vanskeligheder og lejetabet for 2006/2007 vil også medføre underskud med tilsvarende pres på likviditeten. Revisionen opfordrer boliginstitutionen til en tæt og stram styring af de økonomiske forhold. Der skønnes, at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse. Der henlægges kr. til planlagte og periodiske vedligeholdelser. Beløbet søges øget hvert år ved begrænsning af udgifterne. I det kommende år er henlæggelserne forøget med kr. Regnskabet udviser et underskud på kr., der sammen med underskud fra tidligere år kr. afvikles budgetmæssigt over højst 10 år. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales. Bestyrelsen indbydes til møde.

21 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /71 Boligforeningen P.M. udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 1145.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. anmoder om tilladelse til udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev. Udskiftningen vil koste kr. Der er tilsagn fra Landsbyggefonden om et tilskud på kr. Udskiftningen vil medføre en huslejestigning på mellem 250 kr. og 300 kr. om måneden. Udskiftningen har været til afstemning i afdelingen, hvor 9 stemte imod udskiftningen, 2 stemmer var ugyldige, og 5 undlod at stemme. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

22 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /72 Boligforeningen P.M. - Budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \2008 for afdeling 20, Julsøparken, 9700 Brønderslev ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. anmoder om godkendelse af budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken. Der har været afholdt afdelingsmøde for afdelingen den 12. december 2006, hvor budgettet for 2007/2008 blev nedstemt. Begrundelsen for at nedstemme budgettet er, at der ikke bliver lavet nok vedligeholdelse i afdelingen. Men beboerne kan ikke give udtryk for, hvilke vedligeholdelsesarbejder der ikke udføres. Der er varslet en huslejestigning på 120 kr. for en 2 værelses lejlighed og 144 kr. for en 3 værelses lejlighed. Der blev afgivet 15 stemmer i alt, hvor 7 stemte for budgettet og 8 imod budgettet. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om godkendelse af budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. marts 2007 Fraværende: Ingen. Anbefales.

23 Økonomiudvalget, 8. marts 2007 Side /73 Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni 2007 J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni 2007.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. ansøger den 5. januar 2007 tilladelse til at betale prioriteter for afdeling 5, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 35, 36, 38 og 39, Brønderslev. Boligforeningen må ikke foretage udlån til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der overstiger en måneds bruttohuslejeindtægt, med mindre der foreligger en kommunal godkendelse. De opsamlede underskud samt månedlig husleje er pr. dags dato: Opsamlede underskud Månedlig husleje Afdeling 5, ,08 kr ,00 kr. Falstersgade, Lollandsgade, Fynsgade Afdeling ,69 kr ,00 kr. Knudsgade, Ellehammersvej m.m Afdeling ,14 kr ,00 kr. Lokesvej Afdeling ,17 kr ,00 kr. Rugvangen Afdeling ,23 kr ,00 kr. Gærdesmuttevej Afdeling ,57 kr ,00 kr. Frederiksgade 33 Afdeling ,61 kr ,00 kr. Jernvej i Hallund Afdeling ,62 kr ,00 kr. Vestergårdsgade 2

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere