ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Renovering af Skive Badeland - Bevillingssag Udgifter i forbindelse med indretning af café i det Det Gamle Rådhus i Skive Forhøjelse af forsikringssum og selvrisiko på kriminalitetsforsikring Digitaliseringsstrategi Fordeling af kommunalt tilskud mellem SET og handelschefen Vækstpuljen - ansøgning om tilskud til Open Device Lab Strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive Å-ræs Erhvervspolitik incl. handleplaner Sparnord Arena - ansøgning om tilskud til isolering af arenaen Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om anlægs- og driftstilskud til kunstgræsbane Posthustorvet - udsmykning af Posthustorvet Lån til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller (EBFlån) Sparnord Arena - ansøgning om låneoptagelse hos KommuneKredit Museum Salling - anlægsbevilling Resen Multipark - anlægsbevilling til 1. etape Demografi Dagtilbud og skole Demografidebat S udskiftning af truck - bevillingssag Renovering af broer og tunneler i 2013, Anlægsbevilling Forsøgsvejnet til modulvogntog Kommunegaranti til Fur Kraftvarmværk S I/S Mokana - samarbejdsopløsning (fusion med I/S Reno-Nord) Tønderingvej - Udbud af 3 parceller, matr.nr. 3p, 4bi og 4bc Tøndering by, Tøndering Villaparken 113, Balling - bud på grunden Åsted & Omegns Borgerhus - forespørgsel om tilkøb af kommunens boldbane ved borgerhuset Østergade (uden nr.), Jebjerg - anmodning om køb af areal Underskriftsark... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. BUDGETSTATUS 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.690,6 mio. kr., jf. bilag. økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for Økonomiudvalget drøfter valg af temaer til de tværpolitiske drøftelser på budgetseminaret. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 6. august 2013 udvalgenes samlede budgetforslag for 2014 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget besluttede at foretage følgende ændringer i budgetforslaget m.h.t. de tekniske ændringer: Tildelingen til specialskoler på kr. udgår og medtages i stedet som et udvidelsesforslag. Merudgiften til socialtilsyn reduceres fra kr. i 2014 til kr., hvorefter merudgiften til formålet svarer til bloktilskuddet. Udgiften til formålet vil blive revurderet. Merudgiften til arbejdsskadeforsikring på kr. udgår og medtages i stedet for som et udvidelsesforslag. Skive Kommune er selvforsikrende på arbejdsskade området. Ordningen udviser i 2012 et underskud på ca. 41 mio. kr., opgjort som forpligtelsen minus opsparingen. Kommunens revisor har gjort opmærksom på, at kommunen skal have tilpasset forsikringsordningen således, at det kan dokumenteres, at den på sigt kan hvile i sig selv. Arbejdsmarkedsområdet har reduceret udgifterne i overslagsårene , således at der er overensstemmelse mellem bloktilskuddet til formålet og udgiften. Det betyder en reduktion i udgiften i de 3 år på h.h.v. 9,0 mio. kr., 18,0 mio. kr. og 27,0 mio. kr. De indarbejdede ændringer betyder en forbedring af det ordinære driftsresultat og likviditeten med 6,1 mio. kr. i Det ordinære driftsresultat ændres således fra 65,1 mio. kr. til 71,2 mio. kr., mens likviditetsstyrkelsen ændres fra 1,0 mio. kr. 7,1 mio. kr. I er forbedringen af driftsresultatet og likviditeten på h.h.v. 15,1 mio. kr., 24,1 mio. kr. og 33,1 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er herefter på 40,9 mio. kr., 45,0 mio. kr. og 25,5 mio. kr. i de 3 år, mens likviditetsændringen er på -9,2 mio. kr., 0,0 mio. kr. og -61,0 mio. kr. Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag. I henhold til tidsplanen for budgetseminaret er der torsdag eftermiddag berammet tværpolitiske drøftelser, der foregår sideløbende med forhandlingsgruppens møde. Det foreslås på den baggrund, at Økonomiudvalget drøfter temaer for de tværpolitiske drøftelser. Eksempel til tema vedr. drøftelse af puljer vedlægges til illustration. Det foreslås endvidere, at Økonomiudvalget udpeger formænd for grupperne. Fagudvalgene foretager i perioden august prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d august. SIDE 2

4 Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 21. august Det videre forløb: August Status budget 2014 med deltagelse af Hoved-MED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2014 Oktober 2. behandling af budget 2014 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse, Økonomiudvalget Tværpolitisk drøftelse af Skive Kommunes om puljer Budgetseminar 2013, program SIDE 3

5 2. RENOVERING AF SKIVE BADELAND - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Kultur- og fritidsudvalget Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller: efter anbefaling fra Teknisk forvaltning, at det udarbejdede dispositionsforslag fra Grontmij udsendes i licitation. efter anbefaling fra Økonomisk Sekretariat, at renoveringen af Skive Badeland finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasing aftale med KommuneLeasing. Kultur- og Fritidsudvalget gives et forhåndstilsagn om driftsbevilling fra 2014 på pt. 1,4 mio. kr. til finansiering af merudgiften, som følge af den nye leasingaftale. Den endelige driftsbevilling kan først afklares når der politisk er taget stilling til afdragsprofil, rentetype og KCL s medfinansieringsbidrag. På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge. der deponeres 28 mio. kr., svarende til den estimerede anlægsudgift. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetforhandlinger 2013 besluttede Skive Byråd at arbejde videre med renovering af Skive Badeland, til en samlet estimeret pris på 28 mio. kr. Opgaven skal løses via totalrådgivning, og der er tidligere bevilget 3 mio. kr. ud af de 28 mio. kr. til følgende forarbejder: - Udførelse af geotekniske undersøgelser - Udførelse af grundvandsundersøgelser - Gennemgang af de eksisterende installationer - Udarbejdelse af udbudsmateriale til Totalrådgiver - Totalrådgiverens udførelse af dispositionsforslag og Projekt. - Totalrådgiverens udbud i fagentreprise, og fremlæggelse af endelig pris på renovering af anlægget, samt tilsyn, opfølgning mv. Sagen har nu været i rådgiverudbud, hvor Grontmij blev udvalgt som totalrådgiver på projektet. Grontmij har nu udarbejdet et dispositionsforslag, og de samlede estimerede håndværkerudgifter udgør 25 mio. kr. Den endelige pris vil dog først kunne foreligge, når der er afholdt licitation. Renoveringen af Skive Badeland skal drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget og på Økonomiudvalgets møde den 20/ fordi entreprenøren skal igangsætte renoveringsopgaven. Såfremt renoveringen vedtages, vil projekteringen påbegyndes snarest, men selve renoveringen af badet vi ske i Perioden februar oktober Badet skal lukkes ned i denne periode. Finansiering af renoveringen af Skive Badeland Skive Kommune lejer/ leaser i dag Kultur Center Limfjorden (KCL), herunder Skive Badeland, af KommuneLeasing. Den samlede leasingaftale for KCL og Skive badeland udløber i SIDE 4

6 2031 og har ultimo 2012 en restgæld på 33,9 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens leasingydelse er i 2013 på ca. 1,1 mio. kr. og ved aftalens udløb i 2031 er Skive Kommune forpligtet til at anvise en køber af KCL til en aftalt markedsværdi på 31,6 mio. kr. Denne købssum betyder, at den eksisterende leasingaftale er meget tæt på at være en afdragsfri leasingordning. Renoveringen af Skive Badeland kan ikke kontantfinansieres da den eksisterende leasingaftale om KCL, herunder Skive Badeland, anfører at Skive Kommune er berettiget til at foretage uvæsentlige ændringer af det Leasede. Alle øvrige ændringer, herunder ombygninger, tilbygninger, bygnings- eller installationsændringer må alene foretages med Ejers forudgående skriftlige samtykke. En renovering af badelandet (i dette tilfælde 28 mio. kr. ud af en samlet leasingaftalesum på 33,9 mio.) kan ikke defineres som nogen uvæsentlig ændring og Skive Kommune kan derfor ikke egenfinansiere en så stor reparation i en bygning kommunen ikke selv ejer. Økonomisk Sekretariat har løbende drøftet renoveringsforslaget med KommuneLeasing og de har tilkendegivet at renoveringen kan finansieres via en udvidelses af den eksisterende leasingaftale. Den finansieringsmæssige fremgangsmåde er herefter, at KommuneLeasing løbende afholder alle anlægsudgifter og ved projektets afslutning tillægges de restgælden i den eksisterende leasingaftale. Leasingaftalen udvides den 1. oktober 2014 og den samlede leasingaftale er herefter på ca. 61,9 mio. kr. (33,9 mio. kr. i restgæld på den eksisterende aftale + de ca. 28 mio. kr. i renoveringsomkostninger). Efterfølgende betaler Kultur- og Familieforvaltningen en forhøjet leasingydelse, og på nuværende tidspunkt forventes den årlige driftsbevillingen at blive på 1,4 mio. kr. I dette beløb er der forudsat en fuld afskrivning af renoveringen af Skive Badeland over 25 år. Økonomiudvalget kan først tage stilling til den endelige driftsbevilling når der politisk er taget stilling til følgende elementer, hvilket sker senere. Afdragsprofil for leasingaftalen: Leasingaftalen har en restløbetid på 17 år og i forbindelse med udvidelsen skal den anvisningspligtige købesum ved leasingperiodens udløb i 2031 fastlægges. Variabelt eller fastforrentet leasingaftale: Den nuværende leasingaftale er en fastforrentet leasingaftale, hvor rente genforhandles hvert 3 år. Hvorvidt rente på den udvidede leasingaftale til 61,9 mio., forsat skal genforhandles hvert 3 år eller ændres til fast rente i hele leasingperioden, må som altid i gældspleje spørgsmål, bero på en konkret vurdering. Medfinansiering fra KCL: I forbindelse med renoveringen af Skive Badeland har økonomiudvalget anmodet bestyrelsen for KCL om en stillingtagen til hvor meget de kan bidrage med. Bestyrelsen for KCL behandler sagen på deres bestyrelsesmøde den 19/ Høringssvaret fra KCL s bestyrelse modtages således inden økonomiudvalgets møde den 20/8 og vil indgå i de videre politiske drøftelser. På den baggrund er det vigtigt at understrege, at høringssvaret selvfølgelig behandles med den respekt det kræver og at bestyrelsens bemærkninger vil indgå i økonomiudvalgets videre behandling af medfinansieringsbidraget fra KCL. På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge. JURA (herunder lovgrundlag) I henhold til lånebekendtgørelsen vil en renoveringsopgave finansieret via en leasingaftale blive sidestillet med kommunal anlægsarbejde, hvilket betyder at kommunen skal foretage deponering, svarende til værdiforøgelse, dvs. ombygningsomkostningerne. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt i 15 år. SIDE 5

7 Økonomisk Sekretariat har ansøgt økonomi og indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der forventes et svar ultimo august ØKONOMI SIDE 6

8 3. UDGIFTER I FORBINDELSE MED INDRETNING AF CAFÉ I DET DET GAMLE RÅDHUS I SKIVE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget pt. INDSTILLING Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der i budget 2014 skal søges optaget et beløb på 3-4 mio kr til ombygninger i det gamle rådhus som følge af udleje til cafe SAGSFREMSTILLING ÅBENT Økonomiudvalget behandlede i mødet den 4. juni 2013 et forslag om at indrette cafe i det gamle rådhus på Torvet. Udvalget besluttede bla. at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 tages stilling til bevilling til nødvendige udgifter i forbindelse med klargøring af huset til udlejning og til flytning af bryllupslokale til 1.sal. Anders Bøge deltog ikke i mødet. Der arbejdes pt. på at få udarbejdet et mere konkret forslag, og der er drøftelser mellem forslagsstillerne og teknisk forvaltning herom. Forslagsstillerne forventer, at kommunen finansierer de grundlæggende arbejder ved huset som er nedbrydning af vægge, etablering af nye indvendige bærende konstruktioner, søjler og bjælker, ændring af skillevægge, etablering af nye toiletter på 1. sal, og ændring af adgangsforhold fra trapperum, etablering af nyt handicaptoilet i stuetagen, udskiftning af gulve i industrikøkkenafsnit, nyt varmeanlæg, ny vandinstallation, nye elinstallationer, nye lofter, opførelse af depot i gården til renovation og flasker samt renovering af tidligere retssal til nyt bryllupslokale. Det har ikke været muligt at udarbejde et konkret budget for de kommunale udgifter, men det forventes umiddelbart at medføre en udgift på 3-4 mio kr. Lejer vil herefter sørge for indvendig maling, gulvbelægning, etablering af procesudsugning i køkken og etablering af ventilation i de øvrige lejede lokaler, etablering og køb af industrikøkken, inventar, låsesystemer og inventar. JURA (herunder lovgrundlag) Kommunalfuldmagten Forrentning og afskrivning af den kommunale investering til at klargøre huset til udlejning til cafe bør betales af den husleje, som lejer skal betale. ØKONOMI SIDE 7

9 4. FORHØJELSE AF FORSIKRINGSSUM OG SELVRISIKO PÅ KRIMINALI- TETSFORSIKRING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Aase Jørgensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget. INDSTILLING Det indstilles, ÅBENT at der indhentes tilbud på kriminalitetsforsikring med en forsikringssum på kr. og en selvrisiko på kr. og at den øgede præmieudgift på kr. i 2014 søges indarbejdet i budget 2014 som en teknisk ændring. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i møde den 18. juni 2013 en sag om statusrapport 2012 for Skive Kommunes forsikringsforhold, herunder spørgsmålet om forlængelse af Skive Kommunes forsikringskontrakter. Udvalget vedtog at forlænge forsikringskontrakterne for yderligere 2 år (2014 og 2015), men vedtog samtidig, at der senere skal fremsendes indstilling om, hvor meget kriminalitetsforsikringen skal forøges. Kriminalitetsforsikringen dækker Skive Kommunes direkte formuetab som følge af strafbare handlinger af enhver art begået af Skive Kommunes ansatte med forsæt til egen vinding eller til at påføre Skive Kommune et formuetab. Der har været holdt møde med Willis, med repræsentanter fra Økonomi & Regnskab og fra Byrådssekretariat til drøftelse af risikoen for kriminalitet. I mødet oplyste repræsentanterne fra Økonomi & Regnskab, at der i dag er meget gode rutiner og procedure for at forhindre økonomisk kriminalitet. I mødet var der enighed om, at Willis skulle fremsende en anbefaling om den fremtidige forsikringssum og selvrisiko. Willis har efter mødet fremsendt anbefaling om forhøjelse af forsikringssummen, da der ses en udvikling på kriminalitetsområdet med langt flere skader samtidig med, at størrelsen i skadesagerne stiger. Willis har foreslået, at Skive Kommune vælger en højere selvrisiko end den nuværende, bl.a. for at minimere forsikringsselskabets præmie - og i øvrigt identisk med hvad andre regioner og kommuner samt større private virksomheder gør. På baggrund af drøftelserne i førnævnte møde foreslår Willis, at der indhentes tilbud på kriminalitetsforsikring hos nuværende forsikringsleverandør af forsikringen med en forsikringssum på kr. og en selvrisiko på kr. Dette vil betyde en forsikringspræmie på ca kr. årligt. Skive Kommune har p.t. en kriminalitetsforsikring med en forsikringssum på kr. og en selvrisiko på kr. Den årlige forsikringspræmie udgør kr. Finansiering af den øgede præmieudgift i 2013 tages op i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september Finansiering af den øgede præmieudgift i 2014 søges indarbejdet i budget 2014 som en teknisk ændring. JURA (herunder lovgrundlag) ---- SIDE 8

10 ØKONOMI ---- SIDE 9

11 5. DIGITALISERINGSSTRATEGI Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Hviid ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller Økonomiudvalget tager orienteringen om Skive Kommunes digitaliseringsstrategi til efterretning. SAGSFREMSTILLING Vellykket digitalisering er helt centralt for at Skive Kommune kan realisere sine mange mål og samtidig fastholde en solid økonomisk kurs samt skabe og fastholde attraktive kommunale arbejdspladser. De sidste års øgede centrale regulering af den offentlige digitalisering, en national og en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og aktiviteterne i KOMBIT har aktualiseret behovet for en ny digitaliseringsstrategi i Skive Kommune. Direktionen godkendte 24. juni 2013 IT-strategigruppens forslag til digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategien indeholder de overordnede strategiske mål og pejlemærker for digitaliseringsarbejdet, ligesom den spiller sammen med de nationalt dækkende strategier. Derved sikrer den, at der er fælles overblik, retning og kendte rammer for de mange digitaliseringsinitiativer, der til stadighed er i gang i Skive Kommune. Samtidigt søges størst mulig fordel af de fælleskommunale initiativer, der igangsættes af KOMBIT. Derudover er digitaliseringsstrategien rammen, der skal bidrage til, at kommunen når de digitaliseringsmål, der fastsættes centralt, herunder at mindst 50 % af alle henvendelser fra borgerne er digitale ved udgangen af På baggrund af en proces, der har involveret direktion, chefer og nøglemedarbejdere på digitaliseringsområdet, og de væsentlige pejlemærker som kommunens overordnede målsætninger og de eksterne vilkår på området udgør, har Skive Kommune udvalgt fem strategiske indsatsområder for digitaliseringsarbejdet: 1. Digital ledelse og kompetenceudvikling 2. Borger- og virksomhedsbetjening 3. Velfærdsteknologi 4. Interne arbejdsgange 5. Offentligt samarbejde Til hvert af disse strategiske indsatsområder er udpeget en række aktuelle og vigtige konkrete projekter fra alle forvaltningsområder. I løbet af strategiperioden kommer bl.a. følgende resultater ud af projekterne: 80 % af den skriftlige kommunikation med borgerne/virksomhederne er digital. Borgerne har på udvalgte områder på socialområdet fået digital egen-adgang til egen sag. Borgeren/virksomheden kan følge sin egen byggesag m. v. på nettet. Tablets og interaktive tavler bliver endnu mere udbygget og integreret i undervisningen. Møder med borgere og samarbejdspartnere afholdes via videokonference. Alle ansættelser i kommunen gøres administrativt lettere gennem rekrutteringssystem. Smidigere og mere effektiv kommunikation mellem forældre og institution SIDE 10

12 Konkrete initiativer til kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere IT-strategigruppen foretager medio 2014 en midtvejsevaluering af digitaliseringsstrategien. Orientering af Hoved-MED på møde 11. september 2013 JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Der er ikke knyttet særskilt økonomi til Digitaliseringsstrategien. De initiativer, der er knyttet til lovgivning og de fællesnationale strategier, er indeholdt i de årlige økonomiaftaler. BILAG Digitaliseringsstrategi SIDE 11

13 6. FORDELING AF KOMMUNALT TILSKUD MELLEM SET OG HANDELSCHEFEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen BESLUTNING UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 14. AUGUST 2013 Fraværende: ÅBENT Indstilles til godkendelse. TEKE-udvalget ønsker på et kommende møde en bredere drøftelse af, hvordan detailhandelen i Skive Kommune understøttes bedst muligt FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller udvalget beslutter, at tilskuddet til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) i 2013 reduceres med kr og i de efterfølgende år reduceres med kr pr. år som følge af, at handelschefen ikke længere er ansat ved SET. det reducerede tilskud ved SET overføres til Skive Handelsstandsforening som tilskud til ansættelse af Skive Handelschef. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har fået en henvendelse fra SET om, at samarbejdet mellem SET og Skive Handelsstandsforening ophører d SET beder i henvendelsen Skive Kommune om at tage stilling til, hvordan SET s fremtidige tilskud skal være fra d Siden 1. januar 2008 har handelschefen været ansat hos SET og en del af SET s kommunale tilskud er gået til betaling af handelschefen. Sidste gang det var udspecificeret hvor stor del af det kommunale tilskud, som udgjorde løn til handelschefen, var i I 2008 fik SET et samlet tilskud på kr , heraf var kr øremærket til løn til handelschefen for at udføre opgaver for Skive Handelsstandsforening. SET gør i deres henvendelse til Skive Kommune opmærksom på, at SET s kommunale tilskud i perioden 2009 til 2013 er blevet væsentligt reduceret. Da tilskuddet til handelschefen ikke er udspecificeret i SET s kommunale tilskud, er det nødvendigt at lave et estimat for hvor meget dette tilskud udgør i 2013 og de kommende år. Økonomiafdelingen er blevet konsulteret angående dette, og på den bagrund anbefaler stabene, at tilskuddet til handelschefen estimeres ved at lave en procentuel andel af beløbet. I 2008 udgjorde tilskuddet til handelschefen 3,39% af det samlede kommunale tilskud til SET. Derfor anbefales det, at tilskuddet til SET fra d reduceres med 3,39% af det samlede tilskud. SIDE 12

14 Da SET s tilskud i 2013 er på kr vil en reduktion på 3,39% betyde en reduktion på kr årligt. Da samarbejdet i 2013 først slutter d anbefales det, at tilskuddet for 2013 reduceres i årets sidste 5 måneder med i alt kr kr. Det nedsatte beløb anbefales at tilgå Skive Handelsstandsforening pr til brug for dækning af løn til Skive Handelschef. Det indstilles derfor, at det tilskud, der tidligere er blevet givet til SET for ansættelsen af Skive Handelschef, bevilges til Skive Handelsstandsforening. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 13

15 7. VÆKSTPULJEN - ANSØGNING OM TILSKUD TIL OPEN DEVICE LAB Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen ÅBENT BESLUTNING UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 14. AUGUST 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 fra Skive Kommunes Vækstpulje til Erhvervsakademi Dania til etablering og vedligeholdelse af udstyr til Open Device Lab, Dania. sigtepunktet for anvendelsen af overførte midler fra 2012 til Vækstpuljen udgør 1,0 mio. kr. for den resterende del af SAGSFREMSTILLING Erhvervsakademi Dania (ED) er ved at etablere et Open Device Lab i Skive (ODL, Dania), som forventes klar til åbning til september Et ODL er et lokale, hvor alle devices/apparater (iphones, ipads, computere m.v.) er tilgængelig for alle i akademiets åbningstid. Virksomheder, offentlige institutioner og studerende fra andre uddannelsesinstitutioner inviteres til at benytte ODL. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af udstyr i 3 år har ED indsendt en ansøgning om tilskud på kr i hvert af årene 2013, 2014 og Til september 2013 starter de første studerende på multimediedesigneruddannelse på ED, Skive. De studerende på denne uddannelse har behov for at teste de multimedieprodukter, de udvikler, på forskellige devices. Herudover vil datamatikere og serviceøkonomer med speciale i sociale medier også kunne anvende ODL, Dania i uddannelses- og projektmæssig sammenhæng. ED skriver i ansøgningen, at ODL, Dania vil kunne fungere om katalysator for opkvalificering af erhvervslivet i Skive Kommunen, da virksomhederne får adgang til det sidste nye inden for elektroniske devices til test og udvikling af elektroniske produkter. ODL, Dania kan også bidrage til at fastholde virksomheder i området især små og mellemstore iværksætter virksomheder, der ikke har ressourcer til at investere i et stort antal devices, men som har et behov for at have adgang til forskellige devices i forhold til produktudvikling i deres virksomhed. ED skriver ligeledes, at virksomheder og institutioner, som indgår i et samarbejde ODL, Dania, får mulighed for at bruge ODL, Dania som et laboratorium/videndelingforum for deres kunder og forretningsforbindelser, som på sigt kan føre til øget erhvervsturisme. Også ungdomsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser i Skive Kommune inviteres til både at benytte og bidrage til ODL, Skive Der er opstillet følgende konkrete mål i forbindelse med ODL, Dania: SIDE 14

16 Alle virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have opnået kendskab til ODL, Skive. Fem virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have indgået aftale om, at bidrage med devices til ODL, Skive. To virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have registreret sig som medsponsor på ODL, Skive. Ungdomsuddannelser, hvor et ODL har en faglig værdi og relevans, inden for to år benytter ODL, Skive og bidrager enten økonomiske eller med devices. Markedsføring og Erhvervsudvikling vurderer, at etablering og vedligeholdelse af udstyr til ODL, Dania falder indenfor rammerne af Vækstpuljen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i 2012, 4 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og For 2013 er restbeløbet på kr Overførte midler fra 2012 til 2013 er kr , der er dog i 2012 bevilget tilskud på i alt kr Der er således i 2012 kr , der ikke er disponeret. Skive Kommune skal i 2013 overholde servicerammen. Det foreslås, at sigtepunktet for Vækstpuljen i den resterende del af 2013 er 1,0 mio. kr. Disse bliver finansieret via overførte midler, idet det forventes, at de overførte midler kan finansieres af mindre forbrug på andre områder. BILAG Ansøgning om midler fra Erhvervsakademi Dania SIDE 15

17 8. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE MED AALBORG UNIVERSITET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller Økonomiudvalget godkender Strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet SAGSFREMSTILLING Viceborgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirktør Per Mathiasen afholdte i juni 2013 møde med Aalborg Universitet (AAU) med henblik på at drøfte kommende emner for øget samarbejde. På mødet blev det aftalt, at der skal udarbejdes en strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og AAU. Skive Kommune har samtidig et mål om at understøtte det lokale erhvervslivs behov for kvalificeret arbejdskraft og samtidig tiltrække nye borgere. Der er derfor i den kommende erhvervspolitik for Skive Kommune fastlagt 2 indsatsområder Uddannelse og opkvalificering og Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Der foreligger forslag om at Skive Kommune har indleder et samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og egnens virksomheder om at lave en strategisk samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen med AAU vil Skive Kommune blandt andet have fokus på følgende temaer: at styrke indsatsen for at skabe relevante praktikforløb, forskningsprojekter og projekter for studerende både i Skive Kommune og i virksomhederne i kommunen. at styrke indsatsen for at få flere studerende til at tage relevante praktikforløb og skrive projekt for Skive Kommune og virksomhederne i kommunen. at skabe gode rammer for iværksætteri, innovation samt virksomhedsudvikling her med særligt fokus på: o at flytte virksomhederne fra håndværk til industri. o Produktionsvirksomheder. o virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig energi. at sætte fokus på de mange jobmuligheder, arbejdsmarkedet i Skive Kommune rummer for både nyuddannede fra lokale uddannelsesinstitutioner og fra uddannelsesinstitutioner i andre kommuner. at sikre et attraktivt boligmiljø for studerende i praktik eller projektforløb i Skive Kommune. Det er vigtigt at sikre en række konkrete resultater. Der er opsat følgende mål med den strategiske samarbejdsaftale, som styregruppen vil formulere endeligt og sikre løbende opfølgning på Antal faste praktikpladser ved Skive Kommune Antal faste praktikpladser ved virksomheder i Skive Kommune SIDE 16

18 Antal gennemførte projektforløb Antal virksomheder, der er i kontakt med AAU Oprettelse af ErhvervsPhD-ordninger 1 1 Da Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en vigtig aktør i implementeringen af den strategiske samarbejdsaftale har SET været involveret og skal indgå i styregruppen sammen med Vicekommunaldirektør Christian Bertelsen (formand), Markedsførings- og Erhvervsudviklingschef Hanne Greisen, Arbejdsmarkedschef Lars Harder, virksomhedsrepræsentanter, repræsentanter fra Aalborg Universitet og Viceborgmester Peder Christian Kirkegaard (opstartsfasen). Den strategiske samarbejdsaftale er blevet forelagt direktionen primo august og forlægges MED-udvalget til september. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Med hensyn til finansiering vil der, under forudsætning af at Økonomiudvalget godkender den strategiske samarbejdsaftale, blive fremsendt en ansøgning til Vækstpuljen om at afsætte midler til en tovholder i Skive Kommune i årene BILAG Samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet Referat af møde den med AAU SIDE 17

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. maj 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. april 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. april 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. april 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere