ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Renovering af Skive Badeland - Bevillingssag Udgifter i forbindelse med indretning af café i det Det Gamle Rådhus i Skive Forhøjelse af forsikringssum og selvrisiko på kriminalitetsforsikring Digitaliseringsstrategi Fordeling af kommunalt tilskud mellem SET og handelschefen Vækstpuljen - ansøgning om tilskud til Open Device Lab Strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive Å-ræs Erhvervspolitik incl. handleplaner Sparnord Arena - ansøgning om tilskud til isolering af arenaen Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om anlægs- og driftstilskud til kunstgræsbane Posthustorvet - udsmykning af Posthustorvet Lån til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller (EBFlån) Sparnord Arena - ansøgning om låneoptagelse hos KommuneKredit Museum Salling - anlægsbevilling Resen Multipark - anlægsbevilling til 1. etape Demografi Dagtilbud og skole Demografidebat S udskiftning af truck - bevillingssag Renovering af broer og tunneler i 2013, Anlægsbevilling Forsøgsvejnet til modulvogntog Kommunegaranti til Fur Kraftvarmværk S I/S Mokana - samarbejdsopløsning (fusion med I/S Reno-Nord) Tønderingvej - Udbud af 3 parceller, matr.nr. 3p, 4bi og 4bc Tøndering by, Tøndering Villaparken 113, Balling - bud på grunden Åsted & Omegns Borgerhus - forespørgsel om tilkøb af kommunens boldbane ved borgerhuset Østergade (uden nr.), Jebjerg - anmodning om køb af areal Underskriftsark... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. BUDGETSTATUS 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.690,6 mio. kr., jf. bilag. økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for Økonomiudvalget drøfter valg af temaer til de tværpolitiske drøftelser på budgetseminaret. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 6. august 2013 udvalgenes samlede budgetforslag for 2014 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget besluttede at foretage følgende ændringer i budgetforslaget m.h.t. de tekniske ændringer: Tildelingen til specialskoler på kr. udgår og medtages i stedet som et udvidelsesforslag. Merudgiften til socialtilsyn reduceres fra kr. i 2014 til kr., hvorefter merudgiften til formålet svarer til bloktilskuddet. Udgiften til formålet vil blive revurderet. Merudgiften til arbejdsskadeforsikring på kr. udgår og medtages i stedet for som et udvidelsesforslag. Skive Kommune er selvforsikrende på arbejdsskade området. Ordningen udviser i 2012 et underskud på ca. 41 mio. kr., opgjort som forpligtelsen minus opsparingen. Kommunens revisor har gjort opmærksom på, at kommunen skal have tilpasset forsikringsordningen således, at det kan dokumenteres, at den på sigt kan hvile i sig selv. Arbejdsmarkedsområdet har reduceret udgifterne i overslagsårene , således at der er overensstemmelse mellem bloktilskuddet til formålet og udgiften. Det betyder en reduktion i udgiften i de 3 år på h.h.v. 9,0 mio. kr., 18,0 mio. kr. og 27,0 mio. kr. De indarbejdede ændringer betyder en forbedring af det ordinære driftsresultat og likviditeten med 6,1 mio. kr. i Det ordinære driftsresultat ændres således fra 65,1 mio. kr. til 71,2 mio. kr., mens likviditetsstyrkelsen ændres fra 1,0 mio. kr. 7,1 mio. kr. I er forbedringen af driftsresultatet og likviditeten på h.h.v. 15,1 mio. kr., 24,1 mio. kr. og 33,1 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er herefter på 40,9 mio. kr., 45,0 mio. kr. og 25,5 mio. kr. i de 3 år, mens likviditetsændringen er på -9,2 mio. kr., 0,0 mio. kr. og -61,0 mio. kr. Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag. I henhold til tidsplanen for budgetseminaret er der torsdag eftermiddag berammet tværpolitiske drøftelser, der foregår sideløbende med forhandlingsgruppens møde. Det foreslås på den baggrund, at Økonomiudvalget drøfter temaer for de tværpolitiske drøftelser. Eksempel til tema vedr. drøftelse af puljer vedlægges til illustration. Det foreslås endvidere, at Økonomiudvalget udpeger formænd for grupperne. Fagudvalgene foretager i perioden august prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d august. SIDE 2

4 Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 21. august Det videre forløb: August Status budget 2014 med deltagelse af Hoved-MED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2014 Oktober 2. behandling af budget 2014 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse, Økonomiudvalget Tværpolitisk drøftelse af Skive Kommunes om puljer Budgetseminar 2013, program SIDE 3

5 2. RENOVERING AF SKIVE BADELAND - BEVILLINGSSAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Kultur- og fritidsudvalget Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller: efter anbefaling fra Teknisk forvaltning, at det udarbejdede dispositionsforslag fra Grontmij udsendes i licitation. efter anbefaling fra Økonomisk Sekretariat, at renoveringen af Skive Badeland finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasing aftale med KommuneLeasing. Kultur- og Fritidsudvalget gives et forhåndstilsagn om driftsbevilling fra 2014 på pt. 1,4 mio. kr. til finansiering af merudgiften, som følge af den nye leasingaftale. Den endelige driftsbevilling kan først afklares når der politisk er taget stilling til afdragsprofil, rentetype og KCL s medfinansieringsbidrag. På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge. der deponeres 28 mio. kr., svarende til den estimerede anlægsudgift. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetforhandlinger 2013 besluttede Skive Byråd at arbejde videre med renovering af Skive Badeland, til en samlet estimeret pris på 28 mio. kr. Opgaven skal løses via totalrådgivning, og der er tidligere bevilget 3 mio. kr. ud af de 28 mio. kr. til følgende forarbejder: - Udførelse af geotekniske undersøgelser - Udførelse af grundvandsundersøgelser - Gennemgang af de eksisterende installationer - Udarbejdelse af udbudsmateriale til Totalrådgiver - Totalrådgiverens udførelse af dispositionsforslag og Projekt. - Totalrådgiverens udbud i fagentreprise, og fremlæggelse af endelig pris på renovering af anlægget, samt tilsyn, opfølgning mv. Sagen har nu været i rådgiverudbud, hvor Grontmij blev udvalgt som totalrådgiver på projektet. Grontmij har nu udarbejdet et dispositionsforslag, og de samlede estimerede håndværkerudgifter udgør 25 mio. kr. Den endelige pris vil dog først kunne foreligge, når der er afholdt licitation. Renoveringen af Skive Badeland skal drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget og på Økonomiudvalgets møde den 20/ fordi entreprenøren skal igangsætte renoveringsopgaven. Såfremt renoveringen vedtages, vil projekteringen påbegyndes snarest, men selve renoveringen af badet vi ske i Perioden februar oktober Badet skal lukkes ned i denne periode. Finansiering af renoveringen af Skive Badeland Skive Kommune lejer/ leaser i dag Kultur Center Limfjorden (KCL), herunder Skive Badeland, af KommuneLeasing. Den samlede leasingaftale for KCL og Skive badeland udløber i SIDE 4

6 2031 og har ultimo 2012 en restgæld på 33,9 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens leasingydelse er i 2013 på ca. 1,1 mio. kr. og ved aftalens udløb i 2031 er Skive Kommune forpligtet til at anvise en køber af KCL til en aftalt markedsværdi på 31,6 mio. kr. Denne købssum betyder, at den eksisterende leasingaftale er meget tæt på at være en afdragsfri leasingordning. Renoveringen af Skive Badeland kan ikke kontantfinansieres da den eksisterende leasingaftale om KCL, herunder Skive Badeland, anfører at Skive Kommune er berettiget til at foretage uvæsentlige ændringer af det Leasede. Alle øvrige ændringer, herunder ombygninger, tilbygninger, bygnings- eller installationsændringer må alene foretages med Ejers forudgående skriftlige samtykke. En renovering af badelandet (i dette tilfælde 28 mio. kr. ud af en samlet leasingaftalesum på 33,9 mio.) kan ikke defineres som nogen uvæsentlig ændring og Skive Kommune kan derfor ikke egenfinansiere en så stor reparation i en bygning kommunen ikke selv ejer. Økonomisk Sekretariat har løbende drøftet renoveringsforslaget med KommuneLeasing og de har tilkendegivet at renoveringen kan finansieres via en udvidelses af den eksisterende leasingaftale. Den finansieringsmæssige fremgangsmåde er herefter, at KommuneLeasing løbende afholder alle anlægsudgifter og ved projektets afslutning tillægges de restgælden i den eksisterende leasingaftale. Leasingaftalen udvides den 1. oktober 2014 og den samlede leasingaftale er herefter på ca. 61,9 mio. kr. (33,9 mio. kr. i restgæld på den eksisterende aftale + de ca. 28 mio. kr. i renoveringsomkostninger). Efterfølgende betaler Kultur- og Familieforvaltningen en forhøjet leasingydelse, og på nuværende tidspunkt forventes den årlige driftsbevillingen at blive på 1,4 mio. kr. I dette beløb er der forudsat en fuld afskrivning af renoveringen af Skive Badeland over 25 år. Økonomiudvalget kan først tage stilling til den endelige driftsbevilling når der politisk er taget stilling til følgende elementer, hvilket sker senere. Afdragsprofil for leasingaftalen: Leasingaftalen har en restløbetid på 17 år og i forbindelse med udvidelsen skal den anvisningspligtige købesum ved leasingperiodens udløb i 2031 fastlægges. Variabelt eller fastforrentet leasingaftale: Den nuværende leasingaftale er en fastforrentet leasingaftale, hvor rente genforhandles hvert 3 år. Hvorvidt rente på den udvidede leasingaftale til 61,9 mio., forsat skal genforhandles hvert 3 år eller ændres til fast rente i hele leasingperioden, må som altid i gældspleje spørgsmål, bero på en konkret vurdering. Medfinansiering fra KCL: I forbindelse med renoveringen af Skive Badeland har økonomiudvalget anmodet bestyrelsen for KCL om en stillingtagen til hvor meget de kan bidrage med. Bestyrelsen for KCL behandler sagen på deres bestyrelsesmøde den 19/ Høringssvaret fra KCL s bestyrelse modtages således inden økonomiudvalgets møde den 20/8 og vil indgå i de videre politiske drøftelser. På den baggrund er det vigtigt at understrege, at høringssvaret selvfølgelig behandles med den respekt det kræver og at bestyrelsens bemærkninger vil indgå i økonomiudvalgets videre behandling af medfinansieringsbidraget fra KCL. På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge. JURA (herunder lovgrundlag) I henhold til lånebekendtgørelsen vil en renoveringsopgave finansieret via en leasingaftale blive sidestillet med kommunal anlægsarbejde, hvilket betyder at kommunen skal foretage deponering, svarende til værdiforøgelse, dvs. ombygningsomkostningerne. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt i 15 år. SIDE 5

7 Økonomisk Sekretariat har ansøgt økonomi og indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der forventes et svar ultimo august ØKONOMI SIDE 6

8 3. UDGIFTER I FORBINDELSE MED INDRETNING AF CAFÉ I DET DET GAMLE RÅDHUS I SKIVE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget pt. INDSTILLING Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der i budget 2014 skal søges optaget et beløb på 3-4 mio kr til ombygninger i det gamle rådhus som følge af udleje til cafe SAGSFREMSTILLING ÅBENT Økonomiudvalget behandlede i mødet den 4. juni 2013 et forslag om at indrette cafe i det gamle rådhus på Torvet. Udvalget besluttede bla. at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 tages stilling til bevilling til nødvendige udgifter i forbindelse med klargøring af huset til udlejning og til flytning af bryllupslokale til 1.sal. Anders Bøge deltog ikke i mødet. Der arbejdes pt. på at få udarbejdet et mere konkret forslag, og der er drøftelser mellem forslagsstillerne og teknisk forvaltning herom. Forslagsstillerne forventer, at kommunen finansierer de grundlæggende arbejder ved huset som er nedbrydning af vægge, etablering af nye indvendige bærende konstruktioner, søjler og bjælker, ændring af skillevægge, etablering af nye toiletter på 1. sal, og ændring af adgangsforhold fra trapperum, etablering af nyt handicaptoilet i stuetagen, udskiftning af gulve i industrikøkkenafsnit, nyt varmeanlæg, ny vandinstallation, nye elinstallationer, nye lofter, opførelse af depot i gården til renovation og flasker samt renovering af tidligere retssal til nyt bryllupslokale. Det har ikke været muligt at udarbejde et konkret budget for de kommunale udgifter, men det forventes umiddelbart at medføre en udgift på 3-4 mio kr. Lejer vil herefter sørge for indvendig maling, gulvbelægning, etablering af procesudsugning i køkken og etablering af ventilation i de øvrige lejede lokaler, etablering og køb af industrikøkken, inventar, låsesystemer og inventar. JURA (herunder lovgrundlag) Kommunalfuldmagten Forrentning og afskrivning af den kommunale investering til at klargøre huset til udlejning til cafe bør betales af den husleje, som lejer skal betale. ØKONOMI SIDE 7

9 4. FORHØJELSE AF FORSIKRINGSSUM OG SELVRISIKO PÅ KRIMINALI- TETSFORSIKRING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Aase Jørgensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget. INDSTILLING Det indstilles, ÅBENT at der indhentes tilbud på kriminalitetsforsikring med en forsikringssum på kr. og en selvrisiko på kr. og at den øgede præmieudgift på kr. i 2014 søges indarbejdet i budget 2014 som en teknisk ændring. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede i møde den 18. juni 2013 en sag om statusrapport 2012 for Skive Kommunes forsikringsforhold, herunder spørgsmålet om forlængelse af Skive Kommunes forsikringskontrakter. Udvalget vedtog at forlænge forsikringskontrakterne for yderligere 2 år (2014 og 2015), men vedtog samtidig, at der senere skal fremsendes indstilling om, hvor meget kriminalitetsforsikringen skal forøges. Kriminalitetsforsikringen dækker Skive Kommunes direkte formuetab som følge af strafbare handlinger af enhver art begået af Skive Kommunes ansatte med forsæt til egen vinding eller til at påføre Skive Kommune et formuetab. Der har været holdt møde med Willis, med repræsentanter fra Økonomi & Regnskab og fra Byrådssekretariat til drøftelse af risikoen for kriminalitet. I mødet oplyste repræsentanterne fra Økonomi & Regnskab, at der i dag er meget gode rutiner og procedure for at forhindre økonomisk kriminalitet. I mødet var der enighed om, at Willis skulle fremsende en anbefaling om den fremtidige forsikringssum og selvrisiko. Willis har efter mødet fremsendt anbefaling om forhøjelse af forsikringssummen, da der ses en udvikling på kriminalitetsområdet med langt flere skader samtidig med, at størrelsen i skadesagerne stiger. Willis har foreslået, at Skive Kommune vælger en højere selvrisiko end den nuværende, bl.a. for at minimere forsikringsselskabets præmie - og i øvrigt identisk med hvad andre regioner og kommuner samt større private virksomheder gør. På baggrund af drøftelserne i førnævnte møde foreslår Willis, at der indhentes tilbud på kriminalitetsforsikring hos nuværende forsikringsleverandør af forsikringen med en forsikringssum på kr. og en selvrisiko på kr. Dette vil betyde en forsikringspræmie på ca kr. årligt. Skive Kommune har p.t. en kriminalitetsforsikring med en forsikringssum på kr. og en selvrisiko på kr. Den årlige forsikringspræmie udgør kr. Finansiering af den øgede præmieudgift i 2013 tages op i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september Finansiering af den øgede præmieudgift i 2014 søges indarbejdet i budget 2014 som en teknisk ændring. JURA (herunder lovgrundlag) ---- SIDE 8

10 ØKONOMI ---- SIDE 9

11 5. DIGITALISERINGSSTRATEGI Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Hviid ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller Økonomiudvalget tager orienteringen om Skive Kommunes digitaliseringsstrategi til efterretning. SAGSFREMSTILLING Vellykket digitalisering er helt centralt for at Skive Kommune kan realisere sine mange mål og samtidig fastholde en solid økonomisk kurs samt skabe og fastholde attraktive kommunale arbejdspladser. De sidste års øgede centrale regulering af den offentlige digitalisering, en national og en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og aktiviteterne i KOMBIT har aktualiseret behovet for en ny digitaliseringsstrategi i Skive Kommune. Direktionen godkendte 24. juni 2013 IT-strategigruppens forslag til digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategien indeholder de overordnede strategiske mål og pejlemærker for digitaliseringsarbejdet, ligesom den spiller sammen med de nationalt dækkende strategier. Derved sikrer den, at der er fælles overblik, retning og kendte rammer for de mange digitaliseringsinitiativer, der til stadighed er i gang i Skive Kommune. Samtidigt søges størst mulig fordel af de fælleskommunale initiativer, der igangsættes af KOMBIT. Derudover er digitaliseringsstrategien rammen, der skal bidrage til, at kommunen når de digitaliseringsmål, der fastsættes centralt, herunder at mindst 50 % af alle henvendelser fra borgerne er digitale ved udgangen af På baggrund af en proces, der har involveret direktion, chefer og nøglemedarbejdere på digitaliseringsområdet, og de væsentlige pejlemærker som kommunens overordnede målsætninger og de eksterne vilkår på området udgør, har Skive Kommune udvalgt fem strategiske indsatsområder for digitaliseringsarbejdet: 1. Digital ledelse og kompetenceudvikling 2. Borger- og virksomhedsbetjening 3. Velfærdsteknologi 4. Interne arbejdsgange 5. Offentligt samarbejde Til hvert af disse strategiske indsatsområder er udpeget en række aktuelle og vigtige konkrete projekter fra alle forvaltningsområder. I løbet af strategiperioden kommer bl.a. følgende resultater ud af projekterne: 80 % af den skriftlige kommunikation med borgerne/virksomhederne er digital. Borgerne har på udvalgte områder på socialområdet fået digital egen-adgang til egen sag. Borgeren/virksomheden kan følge sin egen byggesag m. v. på nettet. Tablets og interaktive tavler bliver endnu mere udbygget og integreret i undervisningen. Møder med borgere og samarbejdspartnere afholdes via videokonference. Alle ansættelser i kommunen gøres administrativt lettere gennem rekrutteringssystem. Smidigere og mere effektiv kommunikation mellem forældre og institution SIDE 10

12 Konkrete initiativer til kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere IT-strategigruppen foretager medio 2014 en midtvejsevaluering af digitaliseringsstrategien. Orientering af Hoved-MED på møde 11. september 2013 JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Der er ikke knyttet særskilt økonomi til Digitaliseringsstrategien. De initiativer, der er knyttet til lovgivning og de fællesnationale strategier, er indeholdt i de årlige økonomiaftaler. BILAG Digitaliseringsstrategi SIDE 11

13 6. FORDELING AF KOMMUNALT TILSKUD MELLEM SET OG HANDELSCHEFEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen BESLUTNING UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 14. AUGUST 2013 Fraværende: ÅBENT Indstilles til godkendelse. TEKE-udvalget ønsker på et kommende møde en bredere drøftelse af, hvordan detailhandelen i Skive Kommune understøttes bedst muligt FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller udvalget beslutter, at tilskuddet til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) i 2013 reduceres med kr og i de efterfølgende år reduceres med kr pr. år som følge af, at handelschefen ikke længere er ansat ved SET. det reducerede tilskud ved SET overføres til Skive Handelsstandsforening som tilskud til ansættelse af Skive Handelschef. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har fået en henvendelse fra SET om, at samarbejdet mellem SET og Skive Handelsstandsforening ophører d SET beder i henvendelsen Skive Kommune om at tage stilling til, hvordan SET s fremtidige tilskud skal være fra d Siden 1. januar 2008 har handelschefen været ansat hos SET og en del af SET s kommunale tilskud er gået til betaling af handelschefen. Sidste gang det var udspecificeret hvor stor del af det kommunale tilskud, som udgjorde løn til handelschefen, var i I 2008 fik SET et samlet tilskud på kr , heraf var kr øremærket til løn til handelschefen for at udføre opgaver for Skive Handelsstandsforening. SET gør i deres henvendelse til Skive Kommune opmærksom på, at SET s kommunale tilskud i perioden 2009 til 2013 er blevet væsentligt reduceret. Da tilskuddet til handelschefen ikke er udspecificeret i SET s kommunale tilskud, er det nødvendigt at lave et estimat for hvor meget dette tilskud udgør i 2013 og de kommende år. Økonomiafdelingen er blevet konsulteret angående dette, og på den bagrund anbefaler stabene, at tilskuddet til handelschefen estimeres ved at lave en procentuel andel af beløbet. I 2008 udgjorde tilskuddet til handelschefen 3,39% af det samlede kommunale tilskud til SET. Derfor anbefales det, at tilskuddet til SET fra d reduceres med 3,39% af det samlede tilskud. SIDE 12

14 Da SET s tilskud i 2013 er på kr vil en reduktion på 3,39% betyde en reduktion på kr årligt. Da samarbejdet i 2013 først slutter d anbefales det, at tilskuddet for 2013 reduceres i årets sidste 5 måneder med i alt kr kr. Det nedsatte beløb anbefales at tilgå Skive Handelsstandsforening pr til brug for dækning af løn til Skive Handelschef. Det indstilles derfor, at det tilskud, der tidligere er blevet givet til SET for ansættelsen af Skive Handelschef, bevilges til Skive Handelsstandsforening. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 13

15 7. VÆKSTPULJEN - ANSØGNING OM TILSKUD TIL OPEN DEVICE LAB Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen ÅBENT BESLUTNING UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 14. AUGUST 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 fra Skive Kommunes Vækstpulje til Erhvervsakademi Dania til etablering og vedligeholdelse af udstyr til Open Device Lab, Dania. sigtepunktet for anvendelsen af overførte midler fra 2012 til Vækstpuljen udgør 1,0 mio. kr. for den resterende del af SAGSFREMSTILLING Erhvervsakademi Dania (ED) er ved at etablere et Open Device Lab i Skive (ODL, Dania), som forventes klar til åbning til september Et ODL er et lokale, hvor alle devices/apparater (iphones, ipads, computere m.v.) er tilgængelig for alle i akademiets åbningstid. Virksomheder, offentlige institutioner og studerende fra andre uddannelsesinstitutioner inviteres til at benytte ODL. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af udstyr i 3 år har ED indsendt en ansøgning om tilskud på kr i hvert af årene 2013, 2014 og Til september 2013 starter de første studerende på multimediedesigneruddannelse på ED, Skive. De studerende på denne uddannelse har behov for at teste de multimedieprodukter, de udvikler, på forskellige devices. Herudover vil datamatikere og serviceøkonomer med speciale i sociale medier også kunne anvende ODL, Dania i uddannelses- og projektmæssig sammenhæng. ED skriver i ansøgningen, at ODL, Dania vil kunne fungere om katalysator for opkvalificering af erhvervslivet i Skive Kommunen, da virksomhederne får adgang til det sidste nye inden for elektroniske devices til test og udvikling af elektroniske produkter. ODL, Dania kan også bidrage til at fastholde virksomheder i området især små og mellemstore iværksætter virksomheder, der ikke har ressourcer til at investere i et stort antal devices, men som har et behov for at have adgang til forskellige devices i forhold til produktudvikling i deres virksomhed. ED skriver ligeledes, at virksomheder og institutioner, som indgår i et samarbejde ODL, Dania, får mulighed for at bruge ODL, Dania som et laboratorium/videndelingforum for deres kunder og forretningsforbindelser, som på sigt kan føre til øget erhvervsturisme. Også ungdomsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser i Skive Kommune inviteres til både at benytte og bidrage til ODL, Skive Der er opstillet følgende konkrete mål i forbindelse med ODL, Dania: SIDE 14

16 Alle virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have opnået kendskab til ODL, Skive. Fem virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have indgået aftale om, at bidrage med devices til ODL, Skive. To virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have registreret sig som medsponsor på ODL, Skive. Ungdomsuddannelser, hvor et ODL har en faglig værdi og relevans, inden for to år benytter ODL, Skive og bidrager enten økonomiske eller med devices. Markedsføring og Erhvervsudvikling vurderer, at etablering og vedligeholdelse af udstyr til ODL, Dania falder indenfor rammerne af Vækstpuljen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i 2012, 4 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og For 2013 er restbeløbet på kr Overførte midler fra 2012 til 2013 er kr , der er dog i 2012 bevilget tilskud på i alt kr Der er således i 2012 kr , der ikke er disponeret. Skive Kommune skal i 2013 overholde servicerammen. Det foreslås, at sigtepunktet for Vækstpuljen i den resterende del af 2013 er 1,0 mio. kr. Disse bliver finansieret via overførte midler, idet det forventes, at de overførte midler kan finansieres af mindre forbrug på andre områder. BILAG Ansøgning om midler fra Erhvervsakademi Dania SIDE 15

17 8. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE MED AALBORG UNIVERSITET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller Økonomiudvalget godkender Strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet SAGSFREMSTILLING Viceborgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirktør Per Mathiasen afholdte i juni 2013 møde med Aalborg Universitet (AAU) med henblik på at drøfte kommende emner for øget samarbejde. På mødet blev det aftalt, at der skal udarbejdes en strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og AAU. Skive Kommune har samtidig et mål om at understøtte det lokale erhvervslivs behov for kvalificeret arbejdskraft og samtidig tiltrække nye borgere. Der er derfor i den kommende erhvervspolitik for Skive Kommune fastlagt 2 indsatsområder Uddannelse og opkvalificering og Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Der foreligger forslag om at Skive Kommune har indleder et samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og egnens virksomheder om at lave en strategisk samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen med AAU vil Skive Kommune blandt andet have fokus på følgende temaer: at styrke indsatsen for at skabe relevante praktikforløb, forskningsprojekter og projekter for studerende både i Skive Kommune og i virksomhederne i kommunen. at styrke indsatsen for at få flere studerende til at tage relevante praktikforløb og skrive projekt for Skive Kommune og virksomhederne i kommunen. at skabe gode rammer for iværksætteri, innovation samt virksomhedsudvikling her med særligt fokus på: o at flytte virksomhederne fra håndværk til industri. o Produktionsvirksomheder. o virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig energi. at sætte fokus på de mange jobmuligheder, arbejdsmarkedet i Skive Kommune rummer for både nyuddannede fra lokale uddannelsesinstitutioner og fra uddannelsesinstitutioner i andre kommuner. at sikre et attraktivt boligmiljø for studerende i praktik eller projektforløb i Skive Kommune. Det er vigtigt at sikre en række konkrete resultater. Der er opsat følgende mål med den strategiske samarbejdsaftale, som styregruppen vil formulere endeligt og sikre løbende opfølgning på Antal faste praktikpladser ved Skive Kommune Antal faste praktikpladser ved virksomheder i Skive Kommune SIDE 16

18 Antal gennemførte projektforløb Antal virksomheder, der er i kontakt med AAU Oprettelse af ErhvervsPhD-ordninger 1 1 Da Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en vigtig aktør i implementeringen af den strategiske samarbejdsaftale har SET været involveret og skal indgå i styregruppen sammen med Vicekommunaldirektør Christian Bertelsen (formand), Markedsførings- og Erhvervsudviklingschef Hanne Greisen, Arbejdsmarkedschef Lars Harder, virksomhedsrepræsentanter, repræsentanter fra Aalborg Universitet og Viceborgmester Peder Christian Kirkegaard (opstartsfasen). Den strategiske samarbejdsaftale er blevet forelagt direktionen primo august og forlægges MED-udvalget til september. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Med hensyn til finansiering vil der, under forudsætning af at Økonomiudvalget godkender den strategiske samarbejdsaftale, blive fremsendt en ansøgning til Vækstpuljen om at afsætte midler til en tovholder i Skive Kommune i årene BILAG Samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet Referat af møde den med AAU SIDE 17

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere