Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Alle medlemmer var mødt, bortset fra Henrik Qvist der havde meldt afbud. Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 5. Aleksander Aagaard forlod mødet kl under behandlingen af punkt 18. Poul Müller og Bente Nielsen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 22. Mødet blev hævet kl Claus Hammer-Pedersen fra Region Midtjyllands revisionsfirma, KPMG C. Jespersen, deltog under punkt 1-3.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 1 Revisionsberetning vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt Side Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november Gensidig orientering * Redegørelse til Det regionale udviklingsråd Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene pienter og psykiriske pienter med behandlingsdom i en begrænset periode Stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien Orientering om socialområdets udviklingspulje Orientering om driftsoverenskomst med bo- og dagtilbuddet Stormly Orientering om igangs afklaring for det regionale socialpsykiriske bosted Gårdhaven Indstilling fra Vækstforum om forøgelse af bevilling til forprojektet for megassningen på fødevareområdet Afgivelse af indstilling til undervisningsministeriet om nye 2-årige HFudbud i den østlige del af Region Midtjylland Drøftelse af indstilling fra Praktikpladsforum om dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2008/2009 i Region Midtjylland 242

3 Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegionsrejse til Shanghai Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Vedtagelse af stregi for Region Midtjyllands indss på jordforureningsområdet Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet * Region Midtjyllands lønpolitik Rygepolitik i Region Midtjylland Retningslinjer for besættelse af stillinger som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen Orientering om udmøntning af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse på Psykiri og Social i 2008 * Orientering vedr. stus på lånedispensioner og låneoptag i Region Midtjylland i relion til budget 2007 og Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af hospitalsvaskerierne i Vejle og Brædstrup Honorering i forbindelse med ægdonion Apoteksstrukturen på Djursland Flytning af Horsens Svane Apotek * 273

4 Indholdsfortegnelse 27 Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Orientering om hvilke ydelser som tilbydes borgere, der modtager strålebehandling i udlandet 276 *) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretningsudvalget.

5 Revisionsberetning vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt Resumé Århus Amts revision KPMG har den 12. april 2007 fremsendt beretning vedrørende stsrefusion for sociale udgifter i 2006 for Århus Amt. Beretningen har givet anledning til et forbehold overfor, Århus Amt har anmeldt interne udgifter til arbejdsskader til refusion. Regionsrådet skal som ansvarlig for regnskabsaflæggelsen for Århus Amt behandle revisionsberetningen og indsende den til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Direktionen indstiller, Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning uanset revisionens forbehold, og revisionsberetningen med Regionsrådets bemærkninger fremsendes til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Århus Amts revision KPMG C.Jespersen har den 12. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt. Denne revisionsberetning afgives i henhold til bekendtgørelse af 24. februar 2005 om stsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på Socialministeriets - nu Velfærdsministeriets - ressortområde (botilbud m.v.) samt Beskæftigelsesministeriets ressortområde (løntilskud til servicejob og jobtræning). Revisionsberetningen skulle have været behandlet i Regionsrådet som ansvarlig for Århus Amts regnskabsaflæggelse og indsendt til de to ministerier senest 15. november Ved en fejl er beretningen ikke tidligere udsendt til Regionsrådets medlemmer, og beretningen forelægges først nu for Regionsrådet. Beretningen er dog i januar 2008 fremsendt til ministerierne. De tilsvarende revisionsberetninger vedrørende Viborg Amt og Ringkjøbing Amt er indeholdt i revisionsberetningerne vedrørende de to amters årsregnskaber og er således

6 214 godkendt i forbindelse med regionsrådets behandling af revisionsberetningerne den 14. november Revisionen har forsynet refusionsregnskabet for de sociale udgifter i 2006 for Århus Amt med et forbehold: "Refusionsberettigede udgifter, jf. konto , ifølge afregningsskemaet kr. indeholder interne udgifter til arbejdsskade kr. Ifølge 10, stk. 2, kan der ikke anmeldes beløb til refusion, som træder i stedet for forsikringspræmier". Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Århus Amt har været selvforsikrende for arbejdsskader de seneste 7 år. De faktiske udgifter til arbejdsskader har været fordelt på institutioner og afdelinger via "forsikringspræmier" på samme måde, som hvis der var tegnet forsikring i et forsikringsaktieselskab. "Præmierne" har i Århus Amt været betydeligt lavere end hos forsikringsselskabet. Det er i øvrigt administrionens opftelse, revisionen fejlagtigt i beretningen henviser til refusionsbekendtgørelsens 10, stk. 2, vedrørende selvforsikring af arbejdsskader. Det fremgår helt tydeligt, bestemmelsen i 10 vedrører udgifter til ejendomme, og der findes ikke være grundlag for foretage en analogislutning til personaleudgifter. Da Århus Amt pr. 1. januar 2007 er nedlagt, vil der ikke - selv om hjemlen eventuelt måtte være til stede - kunne finde en berigtigelse sted, og det forslås derfor, Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning og fremsender Regionsrådets beslutning til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

7 Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Resumé Regionsrådet fik den 12. december 2007 forelagt åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og oversendte balancen til revisionen. KPMG har nu revideret åbningsbalancen og fremsendt beretning af 31. januar I beretningen konkluderer revisionen, åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner. Beretningen indeholder således ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. Der er dog i beretningen supplerende oplysninger, som revisionen finder så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 5 af 31. januar 2008 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 tages til efterretning og fremsendes til tilsynsmyndigheden bilagt Regionsrådets beslutning. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet godkendte 12. december 2007 åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og fremsendte balancen til revisionen../. Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har revideret åbningsbalancen og har 31. januar 2008 fremsendt vedlagte beretning nr. 5 herom. Beretningen er den 1. februar 2008 udsendt til Regionsrådets medlemmer, jf. den kommunale styrelseslovs 42 b. KPMG anfører i sin revisorerklæring, åbningsbalancen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for regioner, og åbningsbalancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver. Der er således ikke i beretningen revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

8 216 Revisionen giver dog i beretningen nogle såkaldt supplerende oplysninger til Regionsrådets orientering: 1. Ved opgørelsen af åbningsbalancen er det tidligere Ringkjøbing Amts mellemværende med sten i forbindelse med udskudt regulering af indkomstskter i 1989 og 1990, i alt en gæld på 36,911 mio. kr., fejlagtigt ikke medtaget. Administrionen er enig i, denne fejl skal rettes. 2. I åbningsbalancen, som blev forelagt Regionsrådet i december 2007, var ved en note anført, provenuet fra salget af KommuneForsikrings aktier ikke var medtaget i balancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 19. oktober 2007 meddelt, indtægten fra salget skal med i åbningsbalancen. Administrionen er på den baggrund enig i, Region Midtjyllands andel af salget skal med i balancen pr. 1. januar 2007 som et tilgodehavende på 48,052 mio. kr. 3. Revisionen gør opmærksom på, der efter udarbejdelse af efterreguleringsoversigten i juni 2007 ikke er foretaget bogføring af kortfristede tilgodehavender vedrørende det tidligere Århus Amt, og der er således ikke en ajourført bogføring og afstemning af indeståender i pengeinstitutter for Århus Amt. Revisionen anbefaler, området afklares forinden aflæggelse af regionens årsregnskab for Administrionen har i december 2007 og januar-februar 2008 været i gang med udrede kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld for det tidligere Århus Amt, og konti i pengeinstitutter er blevet afstemt, og restsaldi er overført til Region Midtjylland. 4. Revisionen gør endelig opmærksom på, kompensionsbeløb som følge af delingsaftalerne for amterne i åbningsbalancen, netto 1.110,246 mio. kr., som blev præsenteret for Regionsrådet den 12. december 2007, er indregnet i de likvide aktiver. I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal kompensionsbeløbene i åbningsbalancen føres brutto som kortfristede tilgodehavender, henholdsvis kortfristet gæld til sten og kommuner. Administrionen er enig i, reglerne er som anført af revisionen. De af revisionen påpegede forhold vil blive rettet i den primobalance, som vil indgå i Region Midtjyllands regnskab for Revisionen henleder opmærksomheden på, de til sten overdragne skterestancer fra de tidligere Viborg, Århus, Ringkjøbing og Vejle amter er indregnet med i alt 83,501 mio. kr. i åbningsbalancens egenkapital. Sten har imidlertid 21. december 2007 meddelt, sten vil fastsætte værdierne af disse skterestancer til nul. Region Midtjylland har protesteret herimod, og der er mellem Danske Regioner og sten indledt en dialog om forholdet. Revisionen er enig i den regnskabsmæssige behandling af dette forhold.

9 Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november 2007 Resumé Regionens revision KPMG C.Jespersen har fremsendt beretning nr. 4 af 17. januar 2008 vedrørende revisionsarbejder i perioden fra 1. maj 30. november Revisionsberetningen indeholder en bemærkning vedrørende administrive forretningsgange og interne kontroller. Regionsrådets kommentarer hertil skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Herudover er der i beretningen såkaldt supplerende oplysninger vedrørende flere områder, som efter revisionens vurdering er så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Såvel revisionsbemærkningen som de supplerende oplysninger har især udgangspunkt i, der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udformede, administrive forretningsgange og interne kontroller godkendt i overensstemmelse med regionens kasse- og regnskabsreguliv. I dagsordenen gennemgås revisionsbemærkningen, og administrionens kommentarer hertil er anført. En kortoplistning af de supplerende oplysninger og de berørte områders kommentarer fremgår af vedlagte not af 27. februar Direktionen indstiller, KPMG s revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning, og beretningen og dagsordenspunktet med bilag og med de anførte kommentarer fremsendes til Stsforvaltningen Midtjylland som Regionsrådets besvarelse overfor tilsynsmyndigheden. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget anmoder om på mødet den 1. april 2008 få en aktuel stus på implementeringen af regnskabsinstrukser og forretningsgange. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har den 17. januar 2008 fremsendt revisionsberetning nr. 4om revisionsarbejder fra 1. maj 30. november Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, 42 b, jf. regionsloven udsendt til Regionsrådets medlemmer den 22. januar 2008.

10 218 Revisionsberetningen indeholder én egentlig revisionsbemærkning, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen er der herudover et antal såkaldte supplerende bemærkninger, som revisionen finder så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Revisionsbemærkning Revisionsbemærkningen, afsnit 2.3.3, knytter an til, der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udarbejdede og implementerede fælles forretningsgange og kontrolfunktioner, og disse funktioner således ikke udføres på et ensartet eller tilfredsstillende niveau i Regionsøkonomi og regionens driftsområder i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i kasse- og regnskabsregulivet. Revisionen finder, de nævnte forhold kan medføre usikkerhed omkring regionens regnskabsmæssige registreringer. Administrionens kommentar hertil: Regionens kasse- og regnskabsreguliv blev vedtaget af Forberedelsesudvalget den 15. november Kasse- og regnskabsregulivet fastlægger blandt andet rammerne for kontrolfunktioner, fælles forretningsgange og ledelsestilsyn, som skal gælde for regionens forretningsmæssige virksomhed. Det var foruds, disse regler nærmere skulle uddybes i bilag til kasse- og regnskabsregulivet. Bilag til kasse- og regnskabsregulivet er løbende i 2007 blevet udarbejdet og godkendt i Regionsrådet. Først den 12. december 2007 er bilag 10 Retningslinier for intern kontrol blevet godkendt i Regionsrådet. Dette bilag vil være grundlaget for de regnskabsinstrukser og beskrivelser af forretningsgange og kontroller, som hospitaler, driftsområder, institutioner og stabe skal udarbejde. Indtil de fælles regler er blevet udformet og implementeret har det været foruds, forretningsgange, kontroller og opfølgning i institutioner, hospitaler og i administrionen så vidt muligt skulle følge de retningslinjer, der har været gældende i de tidligere amter. Regionsøkonomi har udsendt skabelon/checkliste for udarbejdelse af regnskabsinstruks og forretningsgange og har bedt enhederne indsende disse senest den 20. februar 2008 til godkendelse i regionsøkonomi i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulivet. Supplerende oplysninger./. Udover den egentlige revisionsbemærkning er der i beretningen et antal supplerende oplysninger til Regionsrådet. I vedlagte not af 27. februar 2008 er administrionens kommentarer tilføjet til et kort resume af den supplerende oplysning. I henhold til bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen mv. skal beretningen og Regionsrådets afgørelse herom inden 3 måneder fra modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden, der for Region Midtjylland er Stsforvaltningen Midtjylland. Det indstilles, Regionsrådet tager beretningen med de anførte bemærkninger fra administrionen til efterretning og fremsender merialet til tilsynsmyndigheden.

11 Gensidig orientering Sagsfremstilling Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer. Beslutning Tilskud til parykker til kræftpienter. Regionsrådsformanden orienterede om, regionerne i fællesskab har fastlagt en ensartet praksis i forhold til yde tilskud til parykker til kræftpienter, som oplever, de som følge af kræftbehandlingen midlertidigt mister håret. Der ydes som udgangspunkt maksimalt kr. i tilskud. Merudgifter vedrørende kollektiv trafik. Regionsrådsformanden orienterede om, det må påregnes, Regionens udgifter til regional kollektiv trafik i 2008 bliver dyrere end forventet hidtil. Ud over merudgifter til Bus&Togsamarbejdet og dieselafgifter har Danske Regioner oplyst, udgifterne til vognmænd vil stige med 4,5% fra 2007 til Midttrafik har her budgetteret med en stigning på 2,2 %. Stigningen vil for Region Midtjylland betyde en merudgift på ca. 9 mio. kr. Hertil kommer, udgifterne til vognmændene ifølge Midttrafiks forventninger også i 2007 må forventes blive større end hidtil antaget, bl.a. som følge af højere brændstofudgifter. Der foreligger endnu ikke et regnskabsresult fra Midttrafik for Regionsrådet vil få forelagt sagen, når Midttrafiks regnskab for 2007 foreligger, og oplysningerne fra Danske Regioner vedr foreligger formelt. Indvielse af de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykirisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, mandag den 7. april Regionsrådsformanden orienterede om, de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykirisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, indvies mandag den 7. april 2008 af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Regionsrådsformanden orienterede om, der er modtaget indbydelse fra Danske Regioner til Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde på sundhedsområdet onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Det aftaltes, gruppeformændene aftaler den politiske deltagelse fra Region Midtjylland. Regionsrådets temamøde den 10. marts 2008 om blandt andet høringssvarene til psykiriplanforslaget. Regionsrådsformanden orienterede om, han har modtaget en forespørgsel fra pressen på, om temamødet er åbent for offentligheden. Formanden vil i overensstemmelse med de hidtidige beslutninger svare, mødet ikke er åbent for offentligheden.

12 220 Poul Müller bemærkede, han fandt, temamødet burde være åbent. Regionshospitalet Horsens fejrer sit 100 års jubilæum den 18. juni Regionsrådsformanden orienterede om, Regionshospitalet Horsens den 18. juni har 100 års jubilæum. Det aftaltes, det planlagte regionsrådsmøde samme dag foreslås flyttet til mødestart kl Aflysning af Forretningsudvalgsmøde den 18. marts Forretningsudvalget besluttede aflyse det berammede møde den 18. marts Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling.

13 Redegørelse til Det regionale udviklingsråd 2008 Resumé Det midlertidige udvalg vedr. redegørelse til Det regionale udviklingsråd har udarbejdet forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Direktionen indstiller, redegørelsen til Det regionale udviklingsråd for 2008 godkendes. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Poul Müller tog forbehold. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Som et led i strukturreformen er det besluttet, der i hver region skal nedsættes et regionalt udviklingsråd pr. 1. januar 2007, som i en 4-årig overgangsperiode skal følge og drøfte udviklingen på servicelovens område og på specialundervisningsområdet. I Region Midtjylland består Det regionale udviklingsråd af 4 medlemmer fra Regionsrådet, 1 medlem fra hver af regionens 19 kommuner samt 12 medlemmer fra forskellige bruger- og pårørendeorganisioner. De regionale udviklingsråd skal hvert år i den 4-årige overgangsperiode afgive en samlet redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om, hvordan kommuner og region varetager deres opgaver på servicelovens område og på specialundervisningsområdet. Den samlede redegørelse udarbejdes på baggrund af redegørelser fra region og kommuner, og der er i den forbindelse udarbejdet en skabelon med anførelse af de spørgsmål, som ønskes besvaret../. Regionsrådet har den 12. december 2007 neds et midlertidigt udvalg, som ifølge sit kommissorium skal udarbejde Region Midtjyllands forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Det vedlagte forslag til Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd er et result af udvalgets arbejde samt den høring af redegørelsen, som har fundet sted hos Det regionale kontaktforum på handicapområdet og Danske Handicaporganisioner.

14 222./. Det regionale kontaktforums bemærkninger samt høringssvar fra Danske Handicaporganisioner er tillige vedlagt. Redegørelsen beskriver de udfordringer, som opleves på området i Region Midtjylland som følge af strukturreformen og de tiltag, som regionen har iværks for imødekomme udfordringerne. Herudover indeholder redegørelsen en lang række faktuelle oplysninger og vurderinger om botilbud, behandlingstilbud, hjælpemiddelområdet, dagtilbud, specialundervisningsområdet og børn og ungeområdet. Det bemærkes, Region Midtjylland havde frist for indsendelse af sin redegørelse til Det regionale udviklingsråd den 29. februar Forslaget til redegørelse er derfor sendt til Det regionale udviklingsråd med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

15 Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene pienter og psykiriske pienter med behandlingsdom i en begrænset periode Resumé Danske Regioners bestyrelse har meddelt, fra den 1. januar 2008 kan den enkelte region beslutte udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene pienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiriske pienter med dom til behandling med henblik på sikre, de pågældende pienter kommer i stabil medicinering. Ordningen som i Region Midtjylland forventes omfte ca. 660 psykiriske pienter årligt efter fuld indkøring, kan ifølge Danske Regioners beregninger finansieres af sparede sygesikringsudgifter. Direktionen indstiller, behandlingspsykiriens budget til medicinudgifter i 2008 forhøjes med 6,1 mio. kr. til implementering af ordningen med vederlagsfri medicin til ikke-indlagte nydiagnosticerede skizofrene pienter og ikke-indlagte pienter med dom til psykirisk behandling, behandlingspsykiriens budget til medicinudgifter tilsvarende forhøjes med 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011, og bevillingerne finansieres af sygesikringens konto til medicinudgifter, idet kontoen friholdes for de medicinudgifter, der fremover afholdes som sygehusudgift. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. På baggrund af anbefalingerne i "Oplæg til principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiriske pienter" fra en arbejdsgruppe neds af Amternes psykirichefkreds, har Danske Regioners bestyrelse meddelt, Regionerne fra 1. januar 2008 kan beslutte udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene pienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiriske pienter med dom til behandling, jf. Vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiriske pienter. Ordningen omfter pienter, der ikke er indlagt. Medicinen er i forvejen gris for pienterne under indlæggelse.

16 224 Udleveringen af vederlagsfri medicin har til formål sikre, de pågældende pienter kommer i stabil medicinering. Udleveringen skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn: Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykirien Behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykirien Hvis manglende overholdelse af medicinering medfører risiko for skadelig adfærd på pienten selv eller andre. For behandlingsdømte vil den tidsmæssige udstrækning for vederlagsfri medicin som udgangspunkt svare til dommens længde. For nydiagnosticerede skizofrene pienter vil udgangspunktet være udlevering af vederlagsfri medicin i ca. to år. Ordningen med vederlagsfri medicin er under implementering og vil efter fuld indkøring årligt omfte ca. 285 nydiagnosticerede skizofrene pienter og ca. 375 retspsykiriske pienter med en behandlingsdom, når der tages udgangspunkt i den nuværende pientsammensætning. De psykiriske afdelingers merudgifter til medicin efter den nye ordning, anslås på den baggrund udgøre 6,1 mio. kr. i 2008 stigende til 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 i 2010 og 8,9 kr. i 2011, når ordningen er fuldt indkørt. Danske Regioners undersøgelser viser, regionernes udgift samlet set vil være lidt mindre, når de psykiriske sygehusafdelinger indkøber og udleverer medicinen, end når pienten får medicinen fra apoteket betalt af sygesikringen, selvom der i sidstnævnte tilfælde er tale om en egenbetaling på typisk mellem 2000 og 3000 kr. årligt. Den lavere udgift for Regionerne skyldes de psykiriske sygehusafdelingers storindkøbsfordele. Region Midtjylland vil dermed opnå en mindre bruttobesparelse på medicinudgifterne. Bruttobesparelsen kan imidlertid blive udlignet af garantiordningen vedrørende udgifter til medicintilskuddet, hvor efter udgifter over garantiniveauet i økonomiaftalen for 2008 bliver kompenseret med 75 %. Kompensionen reguleres via bloktilskuddet. Ved flytte udgifter fra sygesikringen til behandlingspsykirien vil det alt andet lige bevirke, der udmøntes et tilsvarende mindre beløb i garantiordningen.

17 Stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien Resumé Der gives en orientering om stus på ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland pr. 1. januar 2008 og hvilke nye initiiver i 2008, som iværksættes for nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland på ny. Direktionen indstiller, orienteringen om stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien og iværksættelse af nye initiiver, som beskrives i vedlagte not, tages til efterretning, og Regionsrådet i efteråret 2008 på ny orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indssen for nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykirien. Samtidig fik Regionsrådet en orientering om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret, som forventes indført i børne- og ungdomspsykirien i Regionsrådet tog orienteringen til efterretning. Som en del af budgetforliget for 2008 aftalte forligspartierne 13 hensigtserklæringer. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om planerne for det videre arbejde hermed. Af hensigtserklæring nr. 6 fremgår, Regionsrådet inden udgangen af 1. kvartal 2008 forelægges et forslag til, hvordan Børne- og Ungdomspsykirisk Center kan nedbringe ventelisten og opfylde kravene i den kommende lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret. Som en del af aftalen om budget 2008 har Regionsrådet afs 15 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten i børne- og ungdomspsykirien. Sammen med tilførte bloktilskudsmid-

18 226 ler på 5,4 mio. kr. er der således i alt 20,4 mio. kr. til rådighed for udvidelse af aktiviteterne i børne- og ungdomspsykirien i 2008 og følgende år. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indssen for nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykirien samt om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter de kommende år. I 2008 skal der gennemføres udredninger for 0-18 årige, hvis alle henviste og pienter på ventelisten 1. januar 2008 skal tilbydes en udredning inden to måneder fra henvisningen. Pienter, der står på ventelisten 1. januar 2008, vil i løbet af 2008 blive tilbudt udredning, så ventelisten gradvist nedbringes til to måneder. Med de givne forudsætninger er der behov for en ekstra bevilling på 5,9 mio. kr. for kunne nå udredninger samt 1,9 mio. kr. til leje af lokaler og indretning af arbejdspladser, i alt 7,8 mio. kr. I første omgang indrettes der lokaler til ca. 50 arbejdspladser. Fra 2009 skal der gennemføres en mere blivende bygningsløsning ved køb eller leje. Der forventes forelagt særskilt sag herom til behandling i Regionsrådet i foråret Regeringen præsenterede den 5. februar 2008 finanslovsforslaget for 2008, hvor der bl.a. er afs 1 mia. kr. i perioden til styrkelse af psykirien. Til finansiering af den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykirien er der afs 19 mio. kr. i 2008, 121 mio. kr. i 2009, 157 mio. kr. i 2010 og 191 mio. kr. i Finansloven for 2008 forventes ifølge Finansministeriet vedtaget i Folketinget i løbet af april Den 5. februar 2008 udsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igen udkast til lovforslag om udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge til høring. Ifølge udkastet indføres fra 1. august 2008 en udvidet ret til undersøgelse inden to måneder for 0-18 årige. Fra 1. januar 2009 udvides ordningen ifølge udkastet til også omfte en udvidet ret til behandling for 0-18 årige pienter med behov for hurtig efterfølgende behandling. Den udvidede behandlingsret omfter de pienter, hvor det på baggrund af en klinisk vurdering i forbindelse med undersøgelsen må antages, tilstanden forværres, hvis behandling efter endt undersøgelse ikke påbegyndes inden 2 måneder../. I vedlagte stusnot for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland orienteres om stus på ventelisten og antallet af pienter under 19 år, som forventes skulle have tilbudt udredning i Endvidere beskrives nye initiiver i 2008, som iværksættes for nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland på ny.

19 Orientering om socialområdets udviklingspulje 2007 Resumé Socialområdets udviklingspulje for 2007 er bl.a. blevet anvendt til kompetenceudviklingsprojekter, bruger- og pårørendeundersøgelser samt IT-udvikling. I 2008 vil særligt kvalitetsmodellen på socialområdet fylde i udviklingspuljens budget. Direktionen indstiller, orienteringen tages til orientering. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Som et princip i rammeaftalen på det sociale område er det besluttet, de kommunale og regionale tilbud skal sikres forts udvikling og omstilling inden for de enkelte opgaveområder. Som et bidrag hertil er der derfor som en del af taksten afs 0,5 % af de samlede driftsudgifter til en udviklingspulje på socialområdet. Udviklingspuljen har i 2007 haft et budget på kr. Beløbet er blevet anvendt på følgende måde: Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven kr. Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus Bruger- pårørendekonference Bruger- og pårørendeundersøgelser i 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse IT-udvikling Organisions- og lederudviklingsforløb I alt kr kr kr kr kr kr kr.

20 228 Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven Projektet omhandlede skizofrene i aldersgruppen år. Kendetegnet for denne gruppe er, de ikke har været brugere af regionens tilbud før eller kun har været det kortvarigt. Personalet havde derfor behov for blive bedre rustet til agere i forhold til f.eks. verbalt modspil, den skizofrenes verden og samarbejdet med brugeren og de pårørende. Som et led i projektet var en række eksterne oplægsholdere inviteret til fortælle om bl.a. den nyeste medicinske viden og om brugerinddragelse, herunder specielt handleplaner. Herudover gav projektet mulighed for erfaringsudveksling mellem medarbejderne på Pilebakken og Gårdhaven. Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus De bevilgede midler anvendes til køb af kursusforløbet "Liv i Fokus" for 16 medarbejdere. Kurset er planlagt fra juni 2008 til april 2009 og har som formål opkvalificere medarbejderne i forhold til servicelovens intentioner. Endvidere er det intentionen, medarbejderne får opøvet kompetencer, der understøtter en pædagogisk indss, hvor der er fokus på det individuelle menneske - dets ønsker, behov og rettigheder. Bruger- og pårørendekonference Som en del af rammmeaftalesamarbejdet er det markeret, der ønskes dialog med brugere og pårørende. Derfor afholdt Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen den 27. marts 2007 en konference for politiske og administrive beslutningstagere, bruger- og pårørendeforeninger og de kommunale handicapråd om samarbejdet med brugere og pårørende på socialområdet i en ny tid, hvor mange nye samarbejdsflader skulle etableres og redefineres. Også i 2008 afholdes en bruger- og pårørendekonference. Konferencen fandt sted den 3. marts 2008 og havde som tema de overordnede udviklingstendenser og ønsker i forhold til den fremtidige indss på socialområdet. Bruger- og pårørendeundersøgelse Regionerne vedtog i marts 2007 iværksætte en landsdækkende pårørendeundersøgelse af tilfredsheden med boformer for voksne personer med handicap, der drives af regionerne. Formålet er give viden om de pårørendes oplevelse og vurdering af kvaliteten og samtidig afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer. Arbejdet varetages af Center for Kvalitetsudvikling, og der forventes en afrapportering i forsommeren Brugertilfredshedsundersøgelse Region Midtjylland deltager i de landsdækkende psykiriundersøgelser, som foretages hver tredje år for henholdsvis brugere og pårørende. Undersøgelserne omfter også socialpsykiriske tilbud. Formålet med undersøgelserne er give viden om beboere og pårørendes oplevelser og vurderinger af psykirien, afdække behov for kvalitetsforbedringer, muliggøre sammenligninger og systemisk følge udvikling over tid samt give et øjebliksbillede over udvalgte kvalitetsparametre. Det afste beløb skal anvendes til opfølgning på den seneste undersøgelse i relion til de socialpsykiriske tilbud og dermed til forbedre indssen på tilbuddene. IT-udvikling Ved dannelsen af den nye region har regionens digitaliseringsstregi i form af en fælles it-plform for de sociale tilbud været højt prioriteret. Der er derfor anvendt midler fra udviklingspuljen til modernisering af regionens netværk med henblik på give de enkelte tilbud optimale vilkår for bruge it-løsninger i det daglige arbejde som et værktøj,

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. marts 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 12. marts 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 13. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. marts 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. juni 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Besøg på Ballerup Sprogcenter

Besøg på Ballerup Sprogcenter Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 6 incl.) Besøg på Ballerup Sprogcenter Udvalget besluttede på mødet i december besøge Ballerup Sprogcenter. Redegørelse

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere