Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Alle medlemmer var mødt, bortset fra Henrik Qvist der havde meldt afbud. Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 5. Aleksander Aagaard forlod mødet kl under behandlingen af punkt 18. Poul Müller og Bente Nielsen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 22. Mødet blev hævet kl Claus Hammer-Pedersen fra Region Midtjyllands revisionsfirma, KPMG C. Jespersen, deltog under punkt 1-3.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 1 Revisionsberetning vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt Side Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november Gensidig orientering * Redegørelse til Det regionale udviklingsråd Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene pienter og psykiriske pienter med behandlingsdom i en begrænset periode Stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien Orientering om socialområdets udviklingspulje Orientering om driftsoverenskomst med bo- og dagtilbuddet Stormly Orientering om igangs afklaring for det regionale socialpsykiriske bosted Gårdhaven Indstilling fra Vækstforum om forøgelse af bevilling til forprojektet for megassningen på fødevareområdet Afgivelse af indstilling til undervisningsministeriet om nye 2-årige HFudbud i den østlige del af Region Midtjylland Drøftelse af indstilling fra Praktikpladsforum om dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2008/2009 i Region Midtjylland 242

3 Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegionsrejse til Shanghai Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Vedtagelse af stregi for Region Midtjyllands indss på jordforureningsområdet Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet * Region Midtjyllands lønpolitik Rygepolitik i Region Midtjylland Retningslinjer for besættelse af stillinger som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen Orientering om udmøntning af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse på Psykiri og Social i 2008 * Orientering vedr. stus på lånedispensioner og låneoptag i Region Midtjylland i relion til budget 2007 og Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af hospitalsvaskerierne i Vejle og Brædstrup Honorering i forbindelse med ægdonion Apoteksstrukturen på Djursland Flytning af Horsens Svane Apotek * 273

4 Indholdsfortegnelse 27 Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Orientering om hvilke ydelser som tilbydes borgere, der modtager strålebehandling i udlandet 276 *) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretningsudvalget.

5 Revisionsberetning vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt Resumé Århus Amts revision KPMG har den 12. april 2007 fremsendt beretning vedrørende stsrefusion for sociale udgifter i 2006 for Århus Amt. Beretningen har givet anledning til et forbehold overfor, Århus Amt har anmeldt interne udgifter til arbejdsskader til refusion. Regionsrådet skal som ansvarlig for regnskabsaflæggelsen for Århus Amt behandle revisionsberetningen og indsende den til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Direktionen indstiller, Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning uanset revisionens forbehold, og revisionsberetningen med Regionsrådets bemærkninger fremsendes til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Århus Amts revision KPMG C.Jespersen har den 12. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt. Denne revisionsberetning afgives i henhold til bekendtgørelse af 24. februar 2005 om stsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på Socialministeriets - nu Velfærdsministeriets - ressortområde (botilbud m.v.) samt Beskæftigelsesministeriets ressortområde (løntilskud til servicejob og jobtræning). Revisionsberetningen skulle have været behandlet i Regionsrådet som ansvarlig for Århus Amts regnskabsaflæggelse og indsendt til de to ministerier senest 15. november Ved en fejl er beretningen ikke tidligere udsendt til Regionsrådets medlemmer, og beretningen forelægges først nu for Regionsrådet. Beretningen er dog i januar 2008 fremsendt til ministerierne. De tilsvarende revisionsberetninger vedrørende Viborg Amt og Ringkjøbing Amt er indeholdt i revisionsberetningerne vedrørende de to amters årsregnskaber og er således

6 214 godkendt i forbindelse med regionsrådets behandling af revisionsberetningerne den 14. november Revisionen har forsynet refusionsregnskabet for de sociale udgifter i 2006 for Århus Amt med et forbehold: "Refusionsberettigede udgifter, jf. konto , ifølge afregningsskemaet kr. indeholder interne udgifter til arbejdsskade kr. Ifølge 10, stk. 2, kan der ikke anmeldes beløb til refusion, som træder i stedet for forsikringspræmier". Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Århus Amt har været selvforsikrende for arbejdsskader de seneste 7 år. De faktiske udgifter til arbejdsskader har været fordelt på institutioner og afdelinger via "forsikringspræmier" på samme måde, som hvis der var tegnet forsikring i et forsikringsaktieselskab. "Præmierne" har i Århus Amt været betydeligt lavere end hos forsikringsselskabet. Det er i øvrigt administrionens opftelse, revisionen fejlagtigt i beretningen henviser til refusionsbekendtgørelsens 10, stk. 2, vedrørende selvforsikring af arbejdsskader. Det fremgår helt tydeligt, bestemmelsen i 10 vedrører udgifter til ejendomme, og der findes ikke være grundlag for foretage en analogislutning til personaleudgifter. Da Århus Amt pr. 1. januar 2007 er nedlagt, vil der ikke - selv om hjemlen eventuelt måtte være til stede - kunne finde en berigtigelse sted, og det forslås derfor, Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning og fremsender Regionsrådets beslutning til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

7 Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Resumé Regionsrådet fik den 12. december 2007 forelagt åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og oversendte balancen til revisionen. KPMG har nu revideret åbningsbalancen og fremsendt beretning af 31. januar I beretningen konkluderer revisionen, åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner. Beretningen indeholder således ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. Der er dog i beretningen supplerende oplysninger, som revisionen finder så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 5 af 31. januar 2008 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 tages til efterretning og fremsendes til tilsynsmyndigheden bilagt Regionsrådets beslutning. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet godkendte 12. december 2007 åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og fremsendte balancen til revisionen../. Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har revideret åbningsbalancen og har 31. januar 2008 fremsendt vedlagte beretning nr. 5 herom. Beretningen er den 1. februar 2008 udsendt til Regionsrådets medlemmer, jf. den kommunale styrelseslovs 42 b. KPMG anfører i sin revisorerklæring, åbningsbalancen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for regioner, og åbningsbalancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver. Der er således ikke i beretningen revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

8 216 Revisionen giver dog i beretningen nogle såkaldt supplerende oplysninger til Regionsrådets orientering: 1. Ved opgørelsen af åbningsbalancen er det tidligere Ringkjøbing Amts mellemværende med sten i forbindelse med udskudt regulering af indkomstskter i 1989 og 1990, i alt en gæld på 36,911 mio. kr., fejlagtigt ikke medtaget. Administrionen er enig i, denne fejl skal rettes. 2. I åbningsbalancen, som blev forelagt Regionsrådet i december 2007, var ved en note anført, provenuet fra salget af KommuneForsikrings aktier ikke var medtaget i balancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 19. oktober 2007 meddelt, indtægten fra salget skal med i åbningsbalancen. Administrionen er på den baggrund enig i, Region Midtjyllands andel af salget skal med i balancen pr. 1. januar 2007 som et tilgodehavende på 48,052 mio. kr. 3. Revisionen gør opmærksom på, der efter udarbejdelse af efterreguleringsoversigten i juni 2007 ikke er foretaget bogføring af kortfristede tilgodehavender vedrørende det tidligere Århus Amt, og der er således ikke en ajourført bogføring og afstemning af indeståender i pengeinstitutter for Århus Amt. Revisionen anbefaler, området afklares forinden aflæggelse af regionens årsregnskab for Administrionen har i december 2007 og januar-februar 2008 været i gang med udrede kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld for det tidligere Århus Amt, og konti i pengeinstitutter er blevet afstemt, og restsaldi er overført til Region Midtjylland. 4. Revisionen gør endelig opmærksom på, kompensionsbeløb som følge af delingsaftalerne for amterne i åbningsbalancen, netto 1.110,246 mio. kr., som blev præsenteret for Regionsrådet den 12. december 2007, er indregnet i de likvide aktiver. I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal kompensionsbeløbene i åbningsbalancen føres brutto som kortfristede tilgodehavender, henholdsvis kortfristet gæld til sten og kommuner. Administrionen er enig i, reglerne er som anført af revisionen. De af revisionen påpegede forhold vil blive rettet i den primobalance, som vil indgå i Region Midtjyllands regnskab for Revisionen henleder opmærksomheden på, de til sten overdragne skterestancer fra de tidligere Viborg, Århus, Ringkjøbing og Vejle amter er indregnet med i alt 83,501 mio. kr. i åbningsbalancens egenkapital. Sten har imidlertid 21. december 2007 meddelt, sten vil fastsætte værdierne af disse skterestancer til nul. Region Midtjylland har protesteret herimod, og der er mellem Danske Regioner og sten indledt en dialog om forholdet. Revisionen er enig i den regnskabsmæssige behandling af dette forhold.

9 Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november 2007 Resumé Regionens revision KPMG C.Jespersen har fremsendt beretning nr. 4 af 17. januar 2008 vedrørende revisionsarbejder i perioden fra 1. maj 30. november Revisionsberetningen indeholder en bemærkning vedrørende administrive forretningsgange og interne kontroller. Regionsrådets kommentarer hertil skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Herudover er der i beretningen såkaldt supplerende oplysninger vedrørende flere områder, som efter revisionens vurdering er så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Såvel revisionsbemærkningen som de supplerende oplysninger har især udgangspunkt i, der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udformede, administrive forretningsgange og interne kontroller godkendt i overensstemmelse med regionens kasse- og regnskabsreguliv. I dagsordenen gennemgås revisionsbemærkningen, og administrionens kommentarer hertil er anført. En kortoplistning af de supplerende oplysninger og de berørte områders kommentarer fremgår af vedlagte not af 27. februar Direktionen indstiller, KPMG s revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning, og beretningen og dagsordenspunktet med bilag og med de anførte kommentarer fremsendes til Stsforvaltningen Midtjylland som Regionsrådets besvarelse overfor tilsynsmyndigheden. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget anmoder om på mødet den 1. april 2008 få en aktuel stus på implementeringen af regnskabsinstrukser og forretningsgange. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har den 17. januar 2008 fremsendt revisionsberetning nr. 4om revisionsarbejder fra 1. maj 30. november Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, 42 b, jf. regionsloven udsendt til Regionsrådets medlemmer den 22. januar 2008.

10 218 Revisionsberetningen indeholder én egentlig revisionsbemærkning, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen er der herudover et antal såkaldte supplerende bemærkninger, som revisionen finder så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Revisionsbemærkning Revisionsbemærkningen, afsnit 2.3.3, knytter an til, der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udarbejdede og implementerede fælles forretningsgange og kontrolfunktioner, og disse funktioner således ikke udføres på et ensartet eller tilfredsstillende niveau i Regionsøkonomi og regionens driftsområder i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i kasse- og regnskabsregulivet. Revisionen finder, de nævnte forhold kan medføre usikkerhed omkring regionens regnskabsmæssige registreringer. Administrionens kommentar hertil: Regionens kasse- og regnskabsreguliv blev vedtaget af Forberedelsesudvalget den 15. november Kasse- og regnskabsregulivet fastlægger blandt andet rammerne for kontrolfunktioner, fælles forretningsgange og ledelsestilsyn, som skal gælde for regionens forretningsmæssige virksomhed. Det var foruds, disse regler nærmere skulle uddybes i bilag til kasse- og regnskabsregulivet. Bilag til kasse- og regnskabsregulivet er løbende i 2007 blevet udarbejdet og godkendt i Regionsrådet. Først den 12. december 2007 er bilag 10 Retningslinier for intern kontrol blevet godkendt i Regionsrådet. Dette bilag vil være grundlaget for de regnskabsinstrukser og beskrivelser af forretningsgange og kontroller, som hospitaler, driftsområder, institutioner og stabe skal udarbejde. Indtil de fælles regler er blevet udformet og implementeret har det været foruds, forretningsgange, kontroller og opfølgning i institutioner, hospitaler og i administrionen så vidt muligt skulle følge de retningslinjer, der har været gældende i de tidligere amter. Regionsøkonomi har udsendt skabelon/checkliste for udarbejdelse af regnskabsinstruks og forretningsgange og har bedt enhederne indsende disse senest den 20. februar 2008 til godkendelse i regionsøkonomi i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulivet. Supplerende oplysninger./. Udover den egentlige revisionsbemærkning er der i beretningen et antal supplerende oplysninger til Regionsrådet. I vedlagte not af 27. februar 2008 er administrionens kommentarer tilføjet til et kort resume af den supplerende oplysning. I henhold til bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen mv. skal beretningen og Regionsrådets afgørelse herom inden 3 måneder fra modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden, der for Region Midtjylland er Stsforvaltningen Midtjylland. Det indstilles, Regionsrådet tager beretningen med de anførte bemærkninger fra administrionen til efterretning og fremsender merialet til tilsynsmyndigheden.

11 Gensidig orientering Sagsfremstilling Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer. Beslutning Tilskud til parykker til kræftpienter. Regionsrådsformanden orienterede om, regionerne i fællesskab har fastlagt en ensartet praksis i forhold til yde tilskud til parykker til kræftpienter, som oplever, de som følge af kræftbehandlingen midlertidigt mister håret. Der ydes som udgangspunkt maksimalt kr. i tilskud. Merudgifter vedrørende kollektiv trafik. Regionsrådsformanden orienterede om, det må påregnes, Regionens udgifter til regional kollektiv trafik i 2008 bliver dyrere end forventet hidtil. Ud over merudgifter til Bus&Togsamarbejdet og dieselafgifter har Danske Regioner oplyst, udgifterne til vognmænd vil stige med 4,5% fra 2007 til Midttrafik har her budgetteret med en stigning på 2,2 %. Stigningen vil for Region Midtjylland betyde en merudgift på ca. 9 mio. kr. Hertil kommer, udgifterne til vognmændene ifølge Midttrafiks forventninger også i 2007 må forventes blive større end hidtil antaget, bl.a. som følge af højere brændstofudgifter. Der foreligger endnu ikke et regnskabsresult fra Midttrafik for Regionsrådet vil få forelagt sagen, når Midttrafiks regnskab for 2007 foreligger, og oplysningerne fra Danske Regioner vedr foreligger formelt. Indvielse af de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykirisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, mandag den 7. april Regionsrådsformanden orienterede om, de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykirisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, indvies mandag den 7. april 2008 af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Regionsrådsformanden orienterede om, der er modtaget indbydelse fra Danske Regioner til Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde på sundhedsområdet onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Det aftaltes, gruppeformændene aftaler den politiske deltagelse fra Region Midtjylland. Regionsrådets temamøde den 10. marts 2008 om blandt andet høringssvarene til psykiriplanforslaget. Regionsrådsformanden orienterede om, han har modtaget en forespørgsel fra pressen på, om temamødet er åbent for offentligheden. Formanden vil i overensstemmelse med de hidtidige beslutninger svare, mødet ikke er åbent for offentligheden.

12 220 Poul Müller bemærkede, han fandt, temamødet burde være åbent. Regionshospitalet Horsens fejrer sit 100 års jubilæum den 18. juni Regionsrådsformanden orienterede om, Regionshospitalet Horsens den 18. juni har 100 års jubilæum. Det aftaltes, det planlagte regionsrådsmøde samme dag foreslås flyttet til mødestart kl Aflysning af Forretningsudvalgsmøde den 18. marts Forretningsudvalget besluttede aflyse det berammede møde den 18. marts Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling.

13 Redegørelse til Det regionale udviklingsråd 2008 Resumé Det midlertidige udvalg vedr. redegørelse til Det regionale udviklingsråd har udarbejdet forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Direktionen indstiller, redegørelsen til Det regionale udviklingsråd for 2008 godkendes. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Poul Müller tog forbehold. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Som et led i strukturreformen er det besluttet, der i hver region skal nedsættes et regionalt udviklingsråd pr. 1. januar 2007, som i en 4-årig overgangsperiode skal følge og drøfte udviklingen på servicelovens område og på specialundervisningsområdet. I Region Midtjylland består Det regionale udviklingsråd af 4 medlemmer fra Regionsrådet, 1 medlem fra hver af regionens 19 kommuner samt 12 medlemmer fra forskellige bruger- og pårørendeorganisioner. De regionale udviklingsråd skal hvert år i den 4-årige overgangsperiode afgive en samlet redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om, hvordan kommuner og region varetager deres opgaver på servicelovens område og på specialundervisningsområdet. Den samlede redegørelse udarbejdes på baggrund af redegørelser fra region og kommuner, og der er i den forbindelse udarbejdet en skabelon med anførelse af de spørgsmål, som ønskes besvaret../. Regionsrådet har den 12. december 2007 neds et midlertidigt udvalg, som ifølge sit kommissorium skal udarbejde Region Midtjyllands forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Det vedlagte forslag til Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd er et result af udvalgets arbejde samt den høring af redegørelsen, som har fundet sted hos Det regionale kontaktforum på handicapområdet og Danske Handicaporganisioner.

14 222./. Det regionale kontaktforums bemærkninger samt høringssvar fra Danske Handicaporganisioner er tillige vedlagt. Redegørelsen beskriver de udfordringer, som opleves på området i Region Midtjylland som følge af strukturreformen og de tiltag, som regionen har iværks for imødekomme udfordringerne. Herudover indeholder redegørelsen en lang række faktuelle oplysninger og vurderinger om botilbud, behandlingstilbud, hjælpemiddelområdet, dagtilbud, specialundervisningsområdet og børn og ungeområdet. Det bemærkes, Region Midtjylland havde frist for indsendelse af sin redegørelse til Det regionale udviklingsråd den 29. februar Forslaget til redegørelse er derfor sendt til Det regionale udviklingsråd med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

15 Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene pienter og psykiriske pienter med behandlingsdom i en begrænset periode Resumé Danske Regioners bestyrelse har meddelt, fra den 1. januar 2008 kan den enkelte region beslutte udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene pienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiriske pienter med dom til behandling med henblik på sikre, de pågældende pienter kommer i stabil medicinering. Ordningen som i Region Midtjylland forventes omfte ca. 660 psykiriske pienter årligt efter fuld indkøring, kan ifølge Danske Regioners beregninger finansieres af sparede sygesikringsudgifter. Direktionen indstiller, behandlingspsykiriens budget til medicinudgifter i 2008 forhøjes med 6,1 mio. kr. til implementering af ordningen med vederlagsfri medicin til ikke-indlagte nydiagnosticerede skizofrene pienter og ikke-indlagte pienter med dom til psykirisk behandling, behandlingspsykiriens budget til medicinudgifter tilsvarende forhøjes med 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011, og bevillingerne finansieres af sygesikringens konto til medicinudgifter, idet kontoen friholdes for de medicinudgifter, der fremover afholdes som sygehusudgift. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. På baggrund af anbefalingerne i "Oplæg til principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiriske pienter" fra en arbejdsgruppe neds af Amternes psykirichefkreds, har Danske Regioners bestyrelse meddelt, Regionerne fra 1. januar 2008 kan beslutte udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene pienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiriske pienter med dom til behandling, jf. Vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiriske pienter. Ordningen omfter pienter, der ikke er indlagt. Medicinen er i forvejen gris for pienterne under indlæggelse.

16 224 Udleveringen af vederlagsfri medicin har til formål sikre, de pågældende pienter kommer i stabil medicinering. Udleveringen skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn: Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykirien Behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykirien Hvis manglende overholdelse af medicinering medfører risiko for skadelig adfærd på pienten selv eller andre. For behandlingsdømte vil den tidsmæssige udstrækning for vederlagsfri medicin som udgangspunkt svare til dommens længde. For nydiagnosticerede skizofrene pienter vil udgangspunktet være udlevering af vederlagsfri medicin i ca. to år. Ordningen med vederlagsfri medicin er under implementering og vil efter fuld indkøring årligt omfte ca. 285 nydiagnosticerede skizofrene pienter og ca. 375 retspsykiriske pienter med en behandlingsdom, når der tages udgangspunkt i den nuværende pientsammensætning. De psykiriske afdelingers merudgifter til medicin efter den nye ordning, anslås på den baggrund udgøre 6,1 mio. kr. i 2008 stigende til 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 i 2010 og 8,9 kr. i 2011, når ordningen er fuldt indkørt. Danske Regioners undersøgelser viser, regionernes udgift samlet set vil være lidt mindre, når de psykiriske sygehusafdelinger indkøber og udleverer medicinen, end når pienten får medicinen fra apoteket betalt af sygesikringen, selvom der i sidstnævnte tilfælde er tale om en egenbetaling på typisk mellem 2000 og 3000 kr. årligt. Den lavere udgift for Regionerne skyldes de psykiriske sygehusafdelingers storindkøbsfordele. Region Midtjylland vil dermed opnå en mindre bruttobesparelse på medicinudgifterne. Bruttobesparelsen kan imidlertid blive udlignet af garantiordningen vedrørende udgifter til medicintilskuddet, hvor efter udgifter over garantiniveauet i økonomiaftalen for 2008 bliver kompenseret med 75 %. Kompensionen reguleres via bloktilskuddet. Ved flytte udgifter fra sygesikringen til behandlingspsykirien vil det alt andet lige bevirke, der udmøntes et tilsvarende mindre beløb i garantiordningen.

17 Stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien Resumé Der gives en orientering om stus på ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland pr. 1. januar 2008 og hvilke nye initiiver i 2008, som iværksættes for nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland på ny. Direktionen indstiller, orienteringen om stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien og iværksættelse af nye initiiver, som beskrives i vedlagte not, tages til efterretning, og Regionsrådet i efteråret 2008 på ny orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indssen for nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykirien. Samtidig fik Regionsrådet en orientering om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret, som forventes indført i børne- og ungdomspsykirien i Regionsrådet tog orienteringen til efterretning. Som en del af budgetforliget for 2008 aftalte forligspartierne 13 hensigtserklæringer. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om planerne for det videre arbejde hermed. Af hensigtserklæring nr. 6 fremgår, Regionsrådet inden udgangen af 1. kvartal 2008 forelægges et forslag til, hvordan Børne- og Ungdomspsykirisk Center kan nedbringe ventelisten og opfylde kravene i den kommende lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret. Som en del af aftalen om budget 2008 har Regionsrådet afs 15 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten i børne- og ungdomspsykirien. Sammen med tilførte bloktilskudsmid-

18 226 ler på 5,4 mio. kr. er der således i alt 20,4 mio. kr. til rådighed for udvidelse af aktiviteterne i børne- og ungdomspsykirien i 2008 og følgende år. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indssen for nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykirien samt om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter de kommende år. I 2008 skal der gennemføres udredninger for 0-18 årige, hvis alle henviste og pienter på ventelisten 1. januar 2008 skal tilbydes en udredning inden to måneder fra henvisningen. Pienter, der står på ventelisten 1. januar 2008, vil i løbet af 2008 blive tilbudt udredning, så ventelisten gradvist nedbringes til to måneder. Med de givne forudsætninger er der behov for en ekstra bevilling på 5,9 mio. kr. for kunne nå udredninger samt 1,9 mio. kr. til leje af lokaler og indretning af arbejdspladser, i alt 7,8 mio. kr. I første omgang indrettes der lokaler til ca. 50 arbejdspladser. Fra 2009 skal der gennemføres en mere blivende bygningsløsning ved køb eller leje. Der forventes forelagt særskilt sag herom til behandling i Regionsrådet i foråret Regeringen præsenterede den 5. februar 2008 finanslovsforslaget for 2008, hvor der bl.a. er afs 1 mia. kr. i perioden til styrkelse af psykirien. Til finansiering af den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykirien er der afs 19 mio. kr. i 2008, 121 mio. kr. i 2009, 157 mio. kr. i 2010 og 191 mio. kr. i Finansloven for 2008 forventes ifølge Finansministeriet vedtaget i Folketinget i løbet af april Den 5. februar 2008 udsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igen udkast til lovforslag om udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge til høring. Ifølge udkastet indføres fra 1. august 2008 en udvidet ret til undersøgelse inden to måneder for 0-18 årige. Fra 1. januar 2009 udvides ordningen ifølge udkastet til også omfte en udvidet ret til behandling for 0-18 årige pienter med behov for hurtig efterfølgende behandling. Den udvidede behandlingsret omfter de pienter, hvor det på baggrund af en klinisk vurdering i forbindelse med undersøgelsen må antages, tilstanden forværres, hvis behandling efter endt undersøgelse ikke påbegyndes inden 2 måneder../. I vedlagte stusnot for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland orienteres om stus på ventelisten og antallet af pienter under 19 år, som forventes skulle have tilbudt udredning i Endvidere beskrives nye initiiver i 2008, som iværksættes for nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland på ny.

19 Orientering om socialområdets udviklingspulje 2007 Resumé Socialområdets udviklingspulje for 2007 er bl.a. blevet anvendt til kompetenceudviklingsprojekter, bruger- og pårørendeundersøgelser samt IT-udvikling. I 2008 vil særligt kvalitetsmodellen på socialområdet fylde i udviklingspuljens budget. Direktionen indstiller, orienteringen tages til orientering. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Som et princip i rammeaftalen på det sociale område er det besluttet, de kommunale og regionale tilbud skal sikres forts udvikling og omstilling inden for de enkelte opgaveområder. Som et bidrag hertil er der derfor som en del af taksten afs 0,5 % af de samlede driftsudgifter til en udviklingspulje på socialområdet. Udviklingspuljen har i 2007 haft et budget på kr. Beløbet er blevet anvendt på følgende måde: Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven kr. Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus Bruger- pårørendekonference Bruger- og pårørendeundersøgelser i 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse IT-udvikling Organisions- og lederudviklingsforløb I alt kr kr kr kr kr kr kr.

20 228 Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven Projektet omhandlede skizofrene i aldersgruppen år. Kendetegnet for denne gruppe er, de ikke har været brugere af regionens tilbud før eller kun har været det kortvarigt. Personalet havde derfor behov for blive bedre rustet til agere i forhold til f.eks. verbalt modspil, den skizofrenes verden og samarbejdet med brugeren og de pårørende. Som et led i projektet var en række eksterne oplægsholdere inviteret til fortælle om bl.a. den nyeste medicinske viden og om brugerinddragelse, herunder specielt handleplaner. Herudover gav projektet mulighed for erfaringsudveksling mellem medarbejderne på Pilebakken og Gårdhaven. Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus De bevilgede midler anvendes til køb af kursusforløbet "Liv i Fokus" for 16 medarbejdere. Kurset er planlagt fra juni 2008 til april 2009 og har som formål opkvalificere medarbejderne i forhold til servicelovens intentioner. Endvidere er det intentionen, medarbejderne får opøvet kompetencer, der understøtter en pædagogisk indss, hvor der er fokus på det individuelle menneske - dets ønsker, behov og rettigheder. Bruger- og pårørendekonference Som en del af rammmeaftalesamarbejdet er det markeret, der ønskes dialog med brugere og pårørende. Derfor afholdt Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen den 27. marts 2007 en konference for politiske og administrive beslutningstagere, bruger- og pårørendeforeninger og de kommunale handicapråd om samarbejdet med brugere og pårørende på socialområdet i en ny tid, hvor mange nye samarbejdsflader skulle etableres og redefineres. Også i 2008 afholdes en bruger- og pårørendekonference. Konferencen fandt sted den 3. marts 2008 og havde som tema de overordnede udviklingstendenser og ønsker i forhold til den fremtidige indss på socialområdet. Bruger- og pårørendeundersøgelse Regionerne vedtog i marts 2007 iværksætte en landsdækkende pårørendeundersøgelse af tilfredsheden med boformer for voksne personer med handicap, der drives af regionerne. Formålet er give viden om de pårørendes oplevelse og vurdering af kvaliteten og samtidig afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer. Arbejdet varetages af Center for Kvalitetsudvikling, og der forventes en afrapportering i forsommeren Brugertilfredshedsundersøgelse Region Midtjylland deltager i de landsdækkende psykiriundersøgelser, som foretages hver tredje år for henholdsvis brugere og pårørende. Undersøgelserne omfter også socialpsykiriske tilbud. Formålet med undersøgelserne er give viden om beboere og pårørendes oplevelser og vurderinger af psykirien, afdække behov for kvalitetsforbedringer, muliggøre sammenligninger og systemisk følge udvikling over tid samt give et øjebliksbillede over udvalgte kvalitetsparametre. Det afste beløb skal anvendes til opfølgning på den seneste undersøgelse i relion til de socialpsykiriske tilbud og dermed til forbedre indssen på tilbuddene. IT-udvikling Ved dannelsen af den nye region har regionens digitaliseringsstregi i form af en fælles it-plform for de sociale tilbud været højt prioriteret. Der er derfor anvendt midler fra udviklingspuljen til modernisering af regionens netværk med henblik på give de enkelte tilbud optimale vilkår for bruge it-løsninger i det daglige arbejde som et værktøj,

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere