Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Alle medlemmer var mødt, bortset fra Henrik Qvist der havde meldt afbud. Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 5. Aleksander Aagaard forlod mødet kl under behandlingen af punkt 18. Poul Müller og Bente Nielsen forlod mødet kl under behandlingen af punkt 22. Mødet blev hævet kl Claus Hammer-Pedersen fra Region Midtjyllands revisionsfirma, KPMG C. Jespersen, deltog under punkt 1-3.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 1 Revisionsberetning vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt Side Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november Gensidig orientering * Redegørelse til Det regionale udviklingsråd Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene pienter og psykiriske pienter med behandlingsdom i en begrænset periode Stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien Orientering om socialområdets udviklingspulje Orientering om driftsoverenskomst med bo- og dagtilbuddet Stormly Orientering om igangs afklaring for det regionale socialpsykiriske bosted Gårdhaven Indstilling fra Vækstforum om forøgelse af bevilling til forprojektet for megassningen på fødevareområdet Afgivelse af indstilling til undervisningsministeriet om nye 2-årige HFudbud i den østlige del af Region Midtjylland Drøftelse af indstilling fra Praktikpladsforum om dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2008/2009 i Region Midtjylland 242

3 Indholdsfortegnelse 14 Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegionsrejse til Shanghai Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Vedtagelse af stregi for Region Midtjyllands indss på jordforureningsområdet Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet * Region Midtjyllands lønpolitik Rygepolitik i Region Midtjylland Retningslinjer for besættelse af stillinger som regionsdirektør og øvrige direktører i direktionen Orientering om udmøntning af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse på Psykiri og Social i 2008 * Orientering vedr. stus på lånedispensioner og låneoptag i Region Midtjylland i relion til budget 2007 og Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af hospitalsvaskerierne i Vejle og Brædstrup Honorering i forbindelse med ægdonion Apoteksstrukturen på Djursland Flytning af Horsens Svane Apotek * 273

4 Indholdsfortegnelse 27 Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Orientering om hvilke ydelser som tilbydes borgere, der modtager strålebehandling i udlandet 276 *) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretningsudvalget.

5 Revisionsberetning vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt Resumé Århus Amts revision KPMG har den 12. april 2007 fremsendt beretning vedrørende stsrefusion for sociale udgifter i 2006 for Århus Amt. Beretningen har givet anledning til et forbehold overfor, Århus Amt har anmeldt interne udgifter til arbejdsskader til refusion. Regionsrådet skal som ansvarlig for regnskabsaflæggelsen for Århus Amt behandle revisionsberetningen og indsende den til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Direktionen indstiller, Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning uanset revisionens forbehold, og revisionsberetningen med Regionsrådets bemærkninger fremsendes til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Århus Amts revision KPMG C.Jespersen har den 12. april 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedrørende afregning af stsrefusion til sociale udgifter for 2006 for Århus Amt. Denne revisionsberetning afgives i henhold til bekendtgørelse af 24. februar 2005 om stsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på Socialministeriets - nu Velfærdsministeriets - ressortområde (botilbud m.v.) samt Beskæftigelsesministeriets ressortområde (løntilskud til servicejob og jobtræning). Revisionsberetningen skulle have været behandlet i Regionsrådet som ansvarlig for Århus Amts regnskabsaflæggelse og indsendt til de to ministerier senest 15. november Ved en fejl er beretningen ikke tidligere udsendt til Regionsrådets medlemmer, og beretningen forelægges først nu for Regionsrådet. Beretningen er dog i januar 2008 fremsendt til ministerierne. De tilsvarende revisionsberetninger vedrørende Viborg Amt og Ringkjøbing Amt er indeholdt i revisionsberetningerne vedrørende de to amters årsregnskaber og er således

6 214 godkendt i forbindelse med regionsrådets behandling af revisionsberetningerne den 14. november Revisionen har forsynet refusionsregnskabet for de sociale udgifter i 2006 for Århus Amt med et forbehold: "Refusionsberettigede udgifter, jf. konto , ifølge afregningsskemaet kr. indeholder interne udgifter til arbejdsskade kr. Ifølge 10, stk. 2, kan der ikke anmeldes beløb til refusion, som træder i stedet for forsikringspræmier". Revisionen har herudover ikke givet anledning til bemærkninger. Århus Amt har været selvforsikrende for arbejdsskader de seneste 7 år. De faktiske udgifter til arbejdsskader har været fordelt på institutioner og afdelinger via "forsikringspræmier" på samme måde, som hvis der var tegnet forsikring i et forsikringsaktieselskab. "Præmierne" har i Århus Amt været betydeligt lavere end hos forsikringsselskabet. Det er i øvrigt administrionens opftelse, revisionen fejlagtigt i beretningen henviser til refusionsbekendtgørelsens 10, stk. 2, vedrørende selvforsikring af arbejdsskader. Det fremgår helt tydeligt, bestemmelsen i 10 vedrører udgifter til ejendomme, og der findes ikke være grundlag for foretage en analogislutning til personaleudgifter. Da Århus Amt pr. 1. januar 2007 er nedlagt, vil der ikke - selv om hjemlen eventuelt måtte være til stede - kunne finde en berigtigelse sted, og det forslås derfor, Regionsrådet tager revisionsberetningen til efterretning og fremsender Regionsrådets beslutning til Velfærdsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

7 Beretning vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Resumé Regionsrådet fik den 12. december 2007 forelagt åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og oversendte balancen til revisionen. KPMG har nu revideret åbningsbalancen og fremsendt beretning af 31. januar I beretningen konkluderer revisionen, åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner. Beretningen indeholder således ikke revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. Der er dog i beretningen supplerende oplysninger, som revisionen finder så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 5 af 31. januar 2008 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 tages til efterretning og fremsendes til tilsynsmyndigheden bilagt Regionsrådets beslutning. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet godkendte 12. december 2007 åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Midtjylland og fremsendte balancen til revisionen../. Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har revideret åbningsbalancen og har 31. januar 2008 fremsendt vedlagte beretning nr. 5 herom. Beretningen er den 1. februar 2008 udsendt til Regionsrådets medlemmer, jf. den kommunale styrelseslovs 42 b. KPMG anfører i sin revisorerklæring, åbningsbalancen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for regioner, og åbningsbalancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver. Der er således ikke i beretningen revisionsbemærkninger, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

8 216 Revisionen giver dog i beretningen nogle såkaldt supplerende oplysninger til Regionsrådets orientering: 1. Ved opgørelsen af åbningsbalancen er det tidligere Ringkjøbing Amts mellemværende med sten i forbindelse med udskudt regulering af indkomstskter i 1989 og 1990, i alt en gæld på 36,911 mio. kr., fejlagtigt ikke medtaget. Administrionen er enig i, denne fejl skal rettes. 2. I åbningsbalancen, som blev forelagt Regionsrådet i december 2007, var ved en note anført, provenuet fra salget af KommuneForsikrings aktier ikke var medtaget i balancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 19. oktober 2007 meddelt, indtægten fra salget skal med i åbningsbalancen. Administrionen er på den baggrund enig i, Region Midtjyllands andel af salget skal med i balancen pr. 1. januar 2007 som et tilgodehavende på 48,052 mio. kr. 3. Revisionen gør opmærksom på, der efter udarbejdelse af efterreguleringsoversigten i juni 2007 ikke er foretaget bogføring af kortfristede tilgodehavender vedrørende det tidligere Århus Amt, og der er således ikke en ajourført bogføring og afstemning af indeståender i pengeinstitutter for Århus Amt. Revisionen anbefaler, området afklares forinden aflæggelse af regionens årsregnskab for Administrionen har i december 2007 og januar-februar 2008 været i gang med udrede kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld for det tidligere Århus Amt, og konti i pengeinstitutter er blevet afstemt, og restsaldi er overført til Region Midtjylland. 4. Revisionen gør endelig opmærksom på, kompensionsbeløb som følge af delingsaftalerne for amterne i åbningsbalancen, netto 1.110,246 mio. kr., som blev præsenteret for Regionsrådet den 12. december 2007, er indregnet i de likvide aktiver. I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal kompensionsbeløbene i åbningsbalancen føres brutto som kortfristede tilgodehavender, henholdsvis kortfristet gæld til sten og kommuner. Administrionen er enig i, reglerne er som anført af revisionen. De af revisionen påpegede forhold vil blive rettet i den primobalance, som vil indgå i Region Midtjyllands regnskab for Revisionen henleder opmærksomheden på, de til sten overdragne skterestancer fra de tidligere Viborg, Århus, Ringkjøbing og Vejle amter er indregnet med i alt 83,501 mio. kr. i åbningsbalancens egenkapital. Sten har imidlertid 21. december 2007 meddelt, sten vil fastsætte værdierne af disse skterestancer til nul. Region Midtjylland har protesteret herimod, og der er mellem Danske Regioner og sten indledt en dialog om forholdet. Revisionen er enig i den regnskabsmæssige behandling af dette forhold.

9 Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november 2007 Resumé Regionens revision KPMG C.Jespersen har fremsendt beretning nr. 4 af 17. januar 2008 vedrørende revisionsarbejder i perioden fra 1. maj 30. november Revisionsberetningen indeholder en bemærkning vedrørende administrive forretningsgange og interne kontroller. Regionsrådets kommentarer hertil skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Herudover er der i beretningen såkaldt supplerende oplysninger vedrørende flere områder, som efter revisionens vurdering er så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Såvel revisionsbemærkningen som de supplerende oplysninger har især udgangspunkt i, der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udformede, administrive forretningsgange og interne kontroller godkendt i overensstemmelse med regionens kasse- og regnskabsreguliv. I dagsordenen gennemgås revisionsbemærkningen, og administrionens kommentarer hertil er anført. En kortoplistning af de supplerende oplysninger og de berørte områders kommentarer fremgår af vedlagte not af 27. februar Direktionen indstiller, KPMG s revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning, og beretningen og dagsordenspunktet med bilag og med de anførte kommentarer fremsendes til Stsforvaltningen Midtjylland som Regionsrådets besvarelse overfor tilsynsmyndigheden. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget anmoder om på mødet den 1. april 2008 få en aktuel stus på implementeringen af regnskabsinstrukser og forretningsgange. Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har den 17. januar 2008 fremsendt revisionsberetning nr. 4om revisionsarbejder fra 1. maj 30. november Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, 42 b, jf. regionsloven udsendt til Regionsrådets medlemmer den 22. januar 2008.

10 218 Revisionsberetningen indeholder én egentlig revisionsbemærkning, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen er der herudover et antal såkaldte supplerende bemærkninger, som revisionen finder så væsentlige, Regionsrådet bør orienteres herom. Revisionsbemærkning Revisionsbemærkningen, afsnit 2.3.3, knytter an til, der på revisionstidspunktet ikke forelå skriftligt udarbejdede og implementerede fælles forretningsgange og kontrolfunktioner, og disse funktioner således ikke udføres på et ensartet eller tilfredsstillende niveau i Regionsøkonomi og regionens driftsområder i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i kasse- og regnskabsregulivet. Revisionen finder, de nævnte forhold kan medføre usikkerhed omkring regionens regnskabsmæssige registreringer. Administrionens kommentar hertil: Regionens kasse- og regnskabsreguliv blev vedtaget af Forberedelsesudvalget den 15. november Kasse- og regnskabsregulivet fastlægger blandt andet rammerne for kontrolfunktioner, fælles forretningsgange og ledelsestilsyn, som skal gælde for regionens forretningsmæssige virksomhed. Det var foruds, disse regler nærmere skulle uddybes i bilag til kasse- og regnskabsregulivet. Bilag til kasse- og regnskabsregulivet er løbende i 2007 blevet udarbejdet og godkendt i Regionsrådet. Først den 12. december 2007 er bilag 10 Retningslinier for intern kontrol blevet godkendt i Regionsrådet. Dette bilag vil være grundlaget for de regnskabsinstrukser og beskrivelser af forretningsgange og kontroller, som hospitaler, driftsområder, institutioner og stabe skal udarbejde. Indtil de fælles regler er blevet udformet og implementeret har det været foruds, forretningsgange, kontroller og opfølgning i institutioner, hospitaler og i administrionen så vidt muligt skulle følge de retningslinjer, der har været gældende i de tidligere amter. Regionsøkonomi har udsendt skabelon/checkliste for udarbejdelse af regnskabsinstruks og forretningsgange og har bedt enhederne indsende disse senest den 20. februar 2008 til godkendelse i regionsøkonomi i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulivet. Supplerende oplysninger./. Udover den egentlige revisionsbemærkning er der i beretningen et antal supplerende oplysninger til Regionsrådet. I vedlagte not af 27. februar 2008 er administrionens kommentarer tilføjet til et kort resume af den supplerende oplysning. I henhold til bekendtgørelsen om regionernes budget og regnskabsvæsen mv. skal beretningen og Regionsrådets afgørelse herom inden 3 måneder fra modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden, der for Region Midtjylland er Stsforvaltningen Midtjylland. Det indstilles, Regionsrådet tager beretningen med de anførte bemærkninger fra administrionen til efterretning og fremsender merialet til tilsynsmyndigheden.

11 Gensidig orientering Sagsfremstilling Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer. Beslutning Tilskud til parykker til kræftpienter. Regionsrådsformanden orienterede om, regionerne i fællesskab har fastlagt en ensartet praksis i forhold til yde tilskud til parykker til kræftpienter, som oplever, de som følge af kræftbehandlingen midlertidigt mister håret. Der ydes som udgangspunkt maksimalt kr. i tilskud. Merudgifter vedrørende kollektiv trafik. Regionsrådsformanden orienterede om, det må påregnes, Regionens udgifter til regional kollektiv trafik i 2008 bliver dyrere end forventet hidtil. Ud over merudgifter til Bus&Togsamarbejdet og dieselafgifter har Danske Regioner oplyst, udgifterne til vognmænd vil stige med 4,5% fra 2007 til Midttrafik har her budgetteret med en stigning på 2,2 %. Stigningen vil for Region Midtjylland betyde en merudgift på ca. 9 mio. kr. Hertil kommer, udgifterne til vognmændene ifølge Midttrafiks forventninger også i 2007 må forventes blive større end hidtil antaget, bl.a. som følge af højere brændstofudgifter. Der foreligger endnu ikke et regnskabsresult fra Midttrafik for Regionsrådet vil få forelagt sagen, når Midttrafiks regnskab for 2007 foreligger, og oplysningerne fra Danske Regioner vedr foreligger formelt. Indvielse af de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykirisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, mandag den 7. april Regionsrådsformanden orienterede om, de nye fysiske rammer ved Børne- og Ungdomspsykirisk Regionscenter Viborg, Søndersøparken, indvies mandag den 7. april 2008 af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Regionsrådsformanden orienterede om, der er modtaget indbydelse fra Danske Regioner til Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde på sundhedsområdet onsdag den 26. marts 2008 i Viborg. Det aftaltes, gruppeformændene aftaler den politiske deltagelse fra Region Midtjylland. Regionsrådets temamøde den 10. marts 2008 om blandt andet høringssvarene til psykiriplanforslaget. Regionsrådsformanden orienterede om, han har modtaget en forespørgsel fra pressen på, om temamødet er åbent for offentligheden. Formanden vil i overensstemmelse med de hidtidige beslutninger svare, mødet ikke er åbent for offentligheden.

12 220 Poul Müller bemærkede, han fandt, temamødet burde være åbent. Regionshospitalet Horsens fejrer sit 100 års jubilæum den 18. juni Regionsrådsformanden orienterede om, Regionshospitalet Horsens den 18. juni har 100 års jubilæum. Det aftaltes, det planlagte regionsrådsmøde samme dag foreslås flyttet til mødestart kl Aflysning af Forretningsudvalgsmøde den 18. marts Forretningsudvalget besluttede aflyse det berammede møde den 18. marts Henrik Qvist var forhindret i deltage i sagens behandling.

13 Redegørelse til Det regionale udviklingsråd 2008 Resumé Det midlertidige udvalg vedr. redegørelse til Det regionale udviklingsråd har udarbejdet forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Direktionen indstiller, redegørelsen til Det regionale udviklingsråd for 2008 godkendes. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Poul Müller tog forbehold. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Som et led i strukturreformen er det besluttet, der i hver region skal nedsættes et regionalt udviklingsråd pr. 1. januar 2007, som i en 4-årig overgangsperiode skal følge og drøfte udviklingen på servicelovens område og på specialundervisningsområdet. I Region Midtjylland består Det regionale udviklingsråd af 4 medlemmer fra Regionsrådet, 1 medlem fra hver af regionens 19 kommuner samt 12 medlemmer fra forskellige bruger- og pårørendeorganisioner. De regionale udviklingsråd skal hvert år i den 4-årige overgangsperiode afgive en samlet redegørelse til velfærdsministeren og undervisningsministeren om, hvordan kommuner og region varetager deres opgaver på servicelovens område og på specialundervisningsområdet. Den samlede redegørelse udarbejdes på baggrund af redegørelser fra region og kommuner, og der er i den forbindelse udarbejdet en skabelon med anførelse af de spørgsmål, som ønskes besvaret../. Regionsrådet har den 12. december 2007 neds et midlertidigt udvalg, som ifølge sit kommissorium skal udarbejde Region Midtjyllands forslag til redegørelse til Det regionale udviklingsråd. Det vedlagte forslag til Region Midtjyllands redegørelse til Det regionale udviklingsråd er et result af udvalgets arbejde samt den høring af redegørelsen, som har fundet sted hos Det regionale kontaktforum på handicapområdet og Danske Handicaporganisioner.

14 222./. Det regionale kontaktforums bemærkninger samt høringssvar fra Danske Handicaporganisioner er tillige vedlagt. Redegørelsen beskriver de udfordringer, som opleves på området i Region Midtjylland som følge af strukturreformen og de tiltag, som regionen har iværks for imødekomme udfordringerne. Herudover indeholder redegørelsen en lang række faktuelle oplysninger og vurderinger om botilbud, behandlingstilbud, hjælpemiddelområdet, dagtilbud, specialundervisningsområdet og børn og ungeområdet. Det bemærkes, Region Midtjylland havde frist for indsendelse af sin redegørelse til Det regionale udviklingsråd den 29. februar Forslaget til redegørelse er derfor sendt til Det regionale udviklingsråd med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

15 Udlevering af vederlagsfri medicin til nydiagnosticerede skizofrene pienter og psykiriske pienter med behandlingsdom i en begrænset periode Resumé Danske Regioners bestyrelse har meddelt, fra den 1. januar 2008 kan den enkelte region beslutte udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene pienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiriske pienter med dom til behandling med henblik på sikre, de pågældende pienter kommer i stabil medicinering. Ordningen som i Region Midtjylland forventes omfte ca. 660 psykiriske pienter årligt efter fuld indkøring, kan ifølge Danske Regioners beregninger finansieres af sparede sygesikringsudgifter. Direktionen indstiller, behandlingspsykiriens budget til medicinudgifter i 2008 forhøjes med 6,1 mio. kr. til implementering af ordningen med vederlagsfri medicin til ikke-indlagte nydiagnosticerede skizofrene pienter og ikke-indlagte pienter med dom til psykirisk behandling, behandlingspsykiriens budget til medicinudgifter tilsvarende forhøjes med 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011, og bevillingerne finansieres af sygesikringens konto til medicinudgifter, idet kontoen friholdes for de medicinudgifter, der fremover afholdes som sygehusudgift. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. På baggrund af anbefalingerne i "Oplæg til principper for vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiriske pienter" fra en arbejdsgruppe neds af Amternes psykirichefkreds, har Danske Regioners bestyrelse meddelt, Regionerne fra 1. januar 2008 kan beslutte udlevere medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene pienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiriske pienter med dom til behandling, jf. Vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte psykiriske pienter. Ordningen omfter pienter, der ikke er indlagt. Medicinen er i forvejen gris for pienterne under indlæggelse.

16 224 Udleveringen af vederlagsfri medicin har til formål sikre, de pågældende pienter kommer i stabil medicinering. Udleveringen skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn: Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykirien Behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykirien Hvis manglende overholdelse af medicinering medfører risiko for skadelig adfærd på pienten selv eller andre. For behandlingsdømte vil den tidsmæssige udstrækning for vederlagsfri medicin som udgangspunkt svare til dommens længde. For nydiagnosticerede skizofrene pienter vil udgangspunktet være udlevering af vederlagsfri medicin i ca. to år. Ordningen med vederlagsfri medicin er under implementering og vil efter fuld indkøring årligt omfte ca. 285 nydiagnosticerede skizofrene pienter og ca. 375 retspsykiriske pienter med en behandlingsdom, når der tages udgangspunkt i den nuværende pientsammensætning. De psykiriske afdelingers merudgifter til medicin efter den nye ordning, anslås på den baggrund udgøre 6,1 mio. kr. i 2008 stigende til 7,3 mio. kr. i 2009, 8,4 i 2010 og 8,9 kr. i 2011, når ordningen er fuldt indkørt. Danske Regioners undersøgelser viser, regionernes udgift samlet set vil være lidt mindre, når de psykiriske sygehusafdelinger indkøber og udleverer medicinen, end når pienten får medicinen fra apoteket betalt af sygesikringen, selvom der i sidstnævnte tilfælde er tale om en egenbetaling på typisk mellem 2000 og 3000 kr. årligt. Den lavere udgift for Regionerne skyldes de psykiriske sygehusafdelingers storindkøbsfordele. Region Midtjylland vil dermed opnå en mindre bruttobesparelse på medicinudgifterne. Bruttobesparelsen kan imidlertid blive udlignet af garantiordningen vedrørende udgifter til medicintilskuddet, hvor efter udgifter over garantiniveauet i økonomiaftalen for 2008 bliver kompenseret med 75 %. Kompensionen reguleres via bloktilskuddet. Ved flytte udgifter fra sygesikringen til behandlingspsykirien vil det alt andet lige bevirke, der udmøntes et tilsvarende mindre beløb i garantiordningen.

17 Stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien Resumé Der gives en orientering om stus på ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland pr. 1. januar 2008 og hvilke nye initiiver i 2008, som iværksættes for nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland på ny. Direktionen indstiller, orienteringen om stus for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien og iværksættelse af nye initiiver, som beskrives i vedlagte not, tages til efterretning, og Regionsrådet i efteråret 2008 på ny orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indssen for nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykirien. Samtidig fik Regionsrådet en orientering om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret, som forventes indført i børne- og ungdomspsykirien i Regionsrådet tog orienteringen til efterretning. Som en del af budgetforliget for 2008 aftalte forligspartierne 13 hensigtserklæringer. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om planerne for det videre arbejde hermed. Af hensigtserklæring nr. 6 fremgår, Regionsrådet inden udgangen af 1. kvartal 2008 forelægges et forslag til, hvordan Børne- og Ungdomspsykirisk Center kan nedbringe ventelisten og opfylde kravene i den kommende lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret. Som en del af aftalen om budget 2008 har Regionsrådet afs 15 mio. kr. til nedbringelse af ventelisten i børne- og ungdomspsykirien. Sammen med tilførte bloktilskudsmid-

18 226 ler på 5,4 mio. kr. er der således i alt 20,4 mio. kr. til rådighed for udvidelse af aktiviteterne i børne- og ungdomspsykirien i 2008 og følgende år. Regionsrådet blev den 12. december 2007 orienteret om tilrettelæggelsen af indssen for nedbringe ventelisten til børne- og ungdomspsykirien samt om forventningerne til udviklingen i behovet for udrednings- og behandlingsaktiviteter de kommende år. I 2008 skal der gennemføres udredninger for 0-18 årige, hvis alle henviste og pienter på ventelisten 1. januar 2008 skal tilbydes en udredning inden to måneder fra henvisningen. Pienter, der står på ventelisten 1. januar 2008, vil i løbet af 2008 blive tilbudt udredning, så ventelisten gradvist nedbringes til to måneder. Med de givne forudsætninger er der behov for en ekstra bevilling på 5,9 mio. kr. for kunne nå udredninger samt 1,9 mio. kr. til leje af lokaler og indretning af arbejdspladser, i alt 7,8 mio. kr. I første omgang indrettes der lokaler til ca. 50 arbejdspladser. Fra 2009 skal der gennemføres en mere blivende bygningsløsning ved køb eller leje. Der forventes forelagt særskilt sag herom til behandling i Regionsrådet i foråret Regeringen præsenterede den 5. februar 2008 finanslovsforslaget for 2008, hvor der bl.a. er afs 1 mia. kr. i perioden til styrkelse af psykirien. Til finansiering af den udvidede undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykirien er der afs 19 mio. kr. i 2008, 121 mio. kr. i 2009, 157 mio. kr. i 2010 og 191 mio. kr. i Finansloven for 2008 forventes ifølge Finansministeriet vedtaget i Folketinget i løbet af april Den 5. februar 2008 udsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igen udkast til lovforslag om udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge til høring. Ifølge udkastet indføres fra 1. august 2008 en udvidet ret til undersøgelse inden to måneder for 0-18 årige. Fra 1. januar 2009 udvides ordningen ifølge udkastet til også omfte en udvidet ret til behandling for 0-18 årige pienter med behov for hurtig efterfølgende behandling. Den udvidede behandlingsret omfter de pienter, hvor det på baggrund af en klinisk vurdering i forbindelse med undersøgelsen må antages, tilstanden forværres, hvis behandling efter endt undersøgelse ikke påbegyndes inden 2 måneder../. I vedlagte stusnot for ventelisteproblemikken i børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland orienteres om stus på ventelisten og antallet af pienter under 19 år, som forventes skulle have tilbudt udredning i Endvidere beskrives nye initiiver i 2008, som iværksættes for nedbringe ventelisten og opfylde de nye servicemål, som den forventede lovgivning om udvidet udrednings- og behandlingsret lægger op til. Det foreslås, Regionsrådet i efteråret 2008 orienteres om stus for udviklingen i ventelisten til børne- og ungdomspsykirien i Region Midtjylland på ny.

19 Orientering om socialområdets udviklingspulje 2007 Resumé Socialområdets udviklingspulje for 2007 er bl.a. blevet anvendt til kompetenceudviklingsprojekter, bruger- og pårørendeundersøgelser samt IT-udvikling. I 2008 vil særligt kvalitetsmodellen på socialområdet fylde i udviklingspuljens budget. Direktionen indstiller, orienteringen tages til orientering. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Johannes Flensted-Jensen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Som et princip i rammeaftalen på det sociale område er det besluttet, de kommunale og regionale tilbud skal sikres forts udvikling og omstilling inden for de enkelte opgaveområder. Som et bidrag hertil er der derfor som en del af taksten afs 0,5 % af de samlede driftsudgifter til en udviklingspulje på socialområdet. Udviklingspuljen har i 2007 haft et budget på kr. Beløbet er blevet anvendt på følgende måde: Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven kr. Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus Bruger- pårørendekonference Bruger- og pårørendeundersøgelser i 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse IT-udvikling Organisions- og lederudviklingsforløb I alt kr kr kr kr kr kr kr.

20 228 Kompetenceudviklingsprojekt for Pilebakken/Gårdhaven Projektet omhandlede skizofrene i aldersgruppen år. Kendetegnet for denne gruppe er, de ikke har været brugere af regionens tilbud før eller kun har været det kortvarigt. Personalet havde derfor behov for blive bedre rustet til agere i forhold til f.eks. verbalt modspil, den skizofrenes verden og samarbejdet med brugeren og de pårørende. Som et led i projektet var en række eksterne oplægsholdere inviteret til fortælle om bl.a. den nyeste medicinske viden og om brugerinddragelse, herunder specielt handleplaner. Herudover gav projektet mulighed for erfaringsudveksling mellem medarbejderne på Pilebakken og Gårdhaven. Opkvalificering af basismedarbejdere på Tangkærcentret og Paderuphus De bevilgede midler anvendes til køb af kursusforløbet "Liv i Fokus" for 16 medarbejdere. Kurset er planlagt fra juni 2008 til april 2009 og har som formål opkvalificere medarbejderne i forhold til servicelovens intentioner. Endvidere er det intentionen, medarbejderne får opøvet kompetencer, der understøtter en pædagogisk indss, hvor der er fokus på det individuelle menneske - dets ønsker, behov og rettigheder. Bruger- og pårørendekonference Som en del af rammmeaftalesamarbejdet er det markeret, der ønskes dialog med brugere og pårørende. Derfor afholdt Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen den 27. marts 2007 en konference for politiske og administrive beslutningstagere, bruger- og pårørendeforeninger og de kommunale handicapråd om samarbejdet med brugere og pårørende på socialområdet i en ny tid, hvor mange nye samarbejdsflader skulle etableres og redefineres. Også i 2008 afholdes en bruger- og pårørendekonference. Konferencen fandt sted den 3. marts 2008 og havde som tema de overordnede udviklingstendenser og ønsker i forhold til den fremtidige indss på socialområdet. Bruger- og pårørendeundersøgelse Regionerne vedtog i marts 2007 iværksætte en landsdækkende pårørendeundersøgelse af tilfredsheden med boformer for voksne personer med handicap, der drives af regionerne. Formålet er give viden om de pårørendes oplevelse og vurdering af kvaliteten og samtidig afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer. Arbejdet varetages af Center for Kvalitetsudvikling, og der forventes en afrapportering i forsommeren Brugertilfredshedsundersøgelse Region Midtjylland deltager i de landsdækkende psykiriundersøgelser, som foretages hver tredje år for henholdsvis brugere og pårørende. Undersøgelserne omfter også socialpsykiriske tilbud. Formålet med undersøgelserne er give viden om beboere og pårørendes oplevelser og vurderinger af psykirien, afdække behov for kvalitetsforbedringer, muliggøre sammenligninger og systemisk følge udvikling over tid samt give et øjebliksbillede over udvalgte kvalitetsparametre. Det afste beløb skal anvendes til opfølgning på den seneste undersøgelse i relion til de socialpsykiriske tilbud og dermed til forbedre indssen på tilbuddene. IT-udvikling Ved dannelsen af den nye region har regionens digitaliseringsstregi i form af en fælles it-plform for de sociale tilbud været højt prioriteret. Der er derfor anvendt midler fra udviklingspuljen til modernisering af regionens netværk med henblik på give de enkelte tilbud optimale vilkår for bruge it-løsninger i det daglige arbejde som et værktøj,

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. april 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26,

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere