Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kassermedlemskab af en a-kasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kassermedlemskab af en a-kasse"

Transkript

1 Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kassermedlemskab af en a-kasse Indledning I bekendtgørelse nr. 992 xx af xx-måned-xxxx29. juni 2016 er der fastsat regler om medlemskab af en a-kasseoptagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af disse er uddybet med nærmere retningslinjer. Til Kapitel 1 Ret til optagelse og overflytning Til 1 Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse. Derudover er der i lovens 44, fastsat regler om det særlige seniormedlemskab for personer, som har nået folkepensionsalderen. Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark. Der er dog i bekendtgørelsens 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet. Ligeledes kan personer, som har nået folkepensionsalderen, som allerede er medlem af en a-kasse, overgå til seniormedlemskab, uden at disse krav er opfyldt ved overgangen. Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension. Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år, og personer, som har nået folkepensionsalderen, kan optages som seniormedlem/overgå til seniormedlemskab. Optagelse sker valgfrit som fuldtids- eller deltidsforsikret. Personer, der optages, mens de driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller deltager i ægtefællens virksomhed, kan dog ikke optages som deltidsforsikrede. Efter optagelsen er medlemmet omfattet af reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5 om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse. Man må kun være medlem af én a-kasse. Bopæl og ophold Til 1, stk. 1 Kravet om bopæl indebærer, at personen skal have adresse i Danmark. Adressen i Danmark skal være den egentlige bopæl set i forhold til eventuelle andre, midlertidige opholdssteder i udlandet. Adressen skal også anses for at være det nuværende og sædvanlige opholdssted. Hvor der alene foreligger en postboksadresse eller anden form for adresse uden faktisk bopæl samtidig med, at personen har bopæl i et andet land, er kravet ikke opfyldt. Omvendt vil det forhold, at man ikke har bopæl i et andet land, tale for bopæl i Danmark. Kravet om ophold indebærer, at personen skal befinde sig i Danmark. Uanset dette krav vil personen dog kunne blive optaget, hvis pågældende på optagelsestidspunktet af særlige grunde, som fx ferie, forretningsrejse eller sygdom, midlertidigt og kortvarigt opholder sig i udlandet. Optagelsestidspunktet Til 2 Med skriftlig ansøgning menes fx en elektronisk blanket, brev, mv. Optagelsen sker som hovedregel med virkning fra ansøgningstidspunktet. Dette gælder også for dimittender, som optages som medlemmer efter endt uddannelse og uden forudgående medlemskab af en a-kasse. Det betyder, at hvis der søges om optagelse forud for dimitteringen, så sker optagelsen og dermed opnåelsen af medlemskabet først fra tidspunktet for uddannelsens afslutning. Dimittender, der har været medlem af en a-kassen èt år forud for afslutningen af deres uddannelse, følger reglerne om optagelse i 5. Dokumentation Ved modtagelsen af en ansøgning, herunder en elektronisk ansøgning, skal a-kassen sikre sig, at datoen for modtagelsen kan dokumenteres, og at den har de nødvendige oplysninger til brug for optagelsen. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen. Der skal foreligge samtykke til optagelse fra forældre eller værge, hvis ansøgeren er under 18 år. Til 3 En person kan altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere. Hvis en person har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan ansøgeren tillige vælge mellem disse. Nyuddannede kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse.

2 Selvstændige erhvervsdrivende kan optages i en tværfaglig a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende, eller i en a-kasse, der er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere. Til 4 En person, der allerede er medlem af en a-kasse, har ret til at blive overflyttet til enhver anden a-kasse, hvis faglige område personen ifølge a-kassens vedtægt har tilknytning til, jf. vejledningen til 3. Til 5 Når en a-kasse bliver opmærksom på, at en ansøgning om overflytning skyldes, at et aktuelt medlem har gennemført en uddannelse efter reglerne i lovens 54, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive nyoptaget som dimittend eller at blive overflyttet med sine hidtidige rettigheder. Til 5, stk. 1, nr. 1 For dimittender gælder der det særlige, at den dimitterende i forvejen kan være medlem atf en a-rbejdsløshedskasse. I denne situation kan medlemmet have et ønske om at blive nyoptaget efter gennemførelse af en uddannelse. Pågældende kan ansøge herom, inden uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at ansøgningen er modtaget i a-kassen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Optagelsen får i denne situation dog først virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet, jf. 5, stk. 2. En uddannelse anses for afsluttet og gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse. Nyoptagelsen kan ske i enhver tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, samt i fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område omfatter uddannelsen, herunder evt. også medlemmets hidtidige a-kasse. Nyoptagelsen sker med virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet, jf. 5, stk. 2. Hvis pågældende i perioden fra uddannelsens afslutning og til den 1- årige karensperiodes udløb opnår, at have været uafbrudt medlem af en a-kasse i ét år, opnås dagpengeret fra dette tidligere tidspunkt. Eksempel: Et medlem der afslutter sin uddannelse 20. juni har på denne dato været medlem i 11 måneder og 20 dage. Medlemmet vil derfor den 1. juli have været medlem i 1 år og er derfor dagpengeberettiget fra denne dag. De nærmere regler om kravene til uddannelsen mv. er fastsat i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.. Til 5, stk. 1, nr. 2 Overflytning efter denne bestemmelse indebærer, at medlemmets rettigheder og pligter er de samme, som hvis medlemmet vælger at forblive medlem af sin a-kasse med de hidtil optjente rettigheder. Medlemmet kan herefter ikke opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen. Seniormedlemskab Til 6 For folkepensionister, der ikke allerede er medlemmer af en a-kasse, gælder de samme regler om optagelse, som for andre, der søger om optagelse, dvs. at der stilles krav om, at personen har bopæl og ophold i Danmark, at tidligste optagelsestidspunkt er ansøgningstidspunktet, og at optagelse kan ske i en tværfaglig a-kasse eller en a-kasse, som man har faglig tilknytning til, jf. lovens 41, stk.1, nr. 1 og 3, og stk. 3 samt 1-3 i bekendtgørelsen. Folkepensionister, som allerede er medlemmer af en a-kasse, kan overgå til seniormedlemskab, hvis de har tilkendegivet overfor a-kassen, at de ønsker seniormedlemskab. A-kassen skal i god tid forud for folkepensionsalderen vejlede et medlem om muligheden for at overgå til seniormedlemskab, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Der stilles ikke formkrav til medlemmets tilkendegivelse om ønske om seniormedlemskab. Tilkendegivelsen kan således ske skriftligt eller mundtligt overfor a-kassen. Bekendtgørelsens 4 om ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse, når betingelserne herfor er opfyldt, reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 om pligt til overflytning og kapitel 3 om bl.a. krav til ansøgningen om overflytning, overflytningstidspunkt og udveksling af oplysninger ved overflytning finder også anvendelse for et seniormedlem, dog har et seniormedlem, som bliver overflyttet, ikke rettigheder som skal bevares, da der ikke er ret til ydelser efter loven.

3 Til Kapitel 2 Pligt til overflytning til en anden a-kasse Til 7 Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal som udgangspunkt lade sig overflytte til en anden a- kasse, hvis faglige område dækker det pågældende arbejde, eller udtræde af a-kassen. Det betyder fx, at et medlem af en faglig afgrænset a-kasse, som får ordinær ny beskæftigelse, og som herefter ikke har nogen tilknytning til den hidtidige a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse. Hvis medlemmet nægter at lade sig overflytte, skal a- kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af kassen. Hvis et medlem uanset det nye arbejde fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse, har medlemmet ikke pligt til at lade sig overflytte. Det kan fx skyldes, at pågældende fortsat også har arbejde inden for a- kassens faglige område eller på et tidspunkt har gennemført en uddannelse, som kan danne grundlag for at blive optaget i eller overflyttet til a-kassen, jf. bekendtgørelsens 5. Et medlem af en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, som får nyt lønarbejde, er aldrig tvunget til at lade sig overflytte eller udtræde af a- kassen. Til Kapitel 3 Øvrige regler om overflytning mellem a-kasser Efter lovens 42 har et medlem under visse betingelser ret til overflytning til en anden a-kasse. Et medlem har således ret til at blive overflyttet til en a-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende a-kasse er opfyldt. Ved overflytning bevarer et medlem de rettigheder i form af anciennitet mv., som er opnået som medlem af den hidtidige a-kasse. Hvis betingelserne for overflytning ikke har været opfyldt, skal overflytningen annulleres. Tidspunktet for overflytning mv. Til 8, stk. 1 og 2 En overflytning får virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning fra medlemmet. I stk. 3 er der dog fastsat særlige regler for medlemmer uden erhvervsarbejde og medlemmer, der overflyttes (nyoptages) på grund af en gennemført uddannelse efter lovens 54. Ansøgningen skal sendes til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive overflyttet til. Er a-kassen i tvivl om medlemmets ret til at blive overflyttet, skal a-kassen ved medlemmets hjælp søge at få tvivlen afklaret hurtigst muligt. A-kassen kan indhente oplysninger hos et medlem, hvis oplysninger om arbejdsfunktioner mv. er af betydning for vurderingen af, om arbejdet ligger inden for a-kassens faglige område. Bortkommer ansøgningen i forbindelse med, at den bliver sendt mellem a-kasserne, kan en bekræftet kopi lægges til grund for at sikre, at proceduren ikke forsinkes. Til 8, stk. 3 og 4 Varslet i stk. 3 løber fra modtagelse af ansøgningen, uanset om det er den nye eller den hidtidige a-kasse, der modtager ansøgningen. Bestemmelsen i stk. 4 åbner mulighed for, at overflytning kan ske fra et andet tidspunkt, end den 1. i en måned. Til 8, stk. 5 Overflytningsdagen er skæringsdag for indbetaling af medlemsbidrag til henholdsvis den hidtidige og den nye a-kasse. Hvis et medlem er eller kommer i restance med medlemsbidraget til den hidtidige a-kasse, skal denne uanset overflytningen iværksætte en rykker- og sletteprocedure. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet skal derfor slettes, hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales. Slettelse finder sted med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt skyldigt medlemsbidrag. Tidspunktet for slettelsen vil derfor ligge før overflytningen. Som følge af slettelsen falder overflytningen bort. Den nye a-kasse skal derfor straks have besked. Til 9, stk. 1 Ved overflytning bevarer et medlem sine hidtidige rettigheder i form af anciennitet mv. Hvis et medlem derimod melder sig ud eller bliver slettet, fx på grund af manglende betaling af medlemsbidrag, kan medlemmet først modtage dagpenge igen, når bl.a. kravet om et års medlemskab er opfyldt på ny. Til 10 Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om sin tilknytning til den nye a-kasses faglige område, hvis a-kassen anmoder om dette, og det er nødvendigt til brug for sagen.

4 Den hidtidige a-kasse skal træffe afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, hvis medlemmet ikke vil medvirke til en overflytning, som følge af 7. En afgørelse skal være skriftlig og indeholde klagevejledning, jf. vejledning om almindelige kravene til a- kassernesrbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser. Afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, har alvorlige konsekvenser for medlemmet. En afgørelse skal derfor ikke træffes, før medlemmet udtrykkeligt er blevet vejledt om konsekvenserne af ikke at ville medvirke og har fået en frist til at bringe forholdet i orden, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til a-kassen i den periode, hvor klagen behandles. Til 11, stk. 1 Den nye a-kasse skal sikre sig, at overflytningsbetingelserne er til stede, herunder fx at medlemmet har den fornødne tilknytning til kassens faglige område. Både den nye og den hidtidige a-kasse har pligt til at medvirke ved overflytningen. A-kassens sagsbehandling bør som udgangspunkt være baseret på medlemmets tro- og love erklæringer. Der er således ikke et generelt krav om dokumentation for medlemmets tilknytning til a-kassens faglige område, men a-kassen kan ved tvivl herom forlange fornøden dokumentation. A-kassen skal give medlemmet meddelelse om, at overflytning er sket og indberette overflytningen til FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register tidligere Registeret for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM)). Til 11, stk. 2 Den nye a-kasse har sammen med medlemmet 2 uger til at få afklaret tvivl om, hvorvidt medlemmet måtte være berettiget til at blive optaget i a-kassen. Den hidtidige a-kasse har også 2 uger til at udfylde blanketten med de oplysninger, a-kassen allerede er i besiddelse af. Til 11, stk. 3 Har et medlem sendt en overflytningsblanket til sin nuværende a-kasse i stedet for sin kommende a-kasse, skal den nuværende a-kasse udfylde blanketten og sende den udfyldte blanket til den kommende a-kasse inden 2 uger. Bliver den nuværende a-kasse på anden måde opmærksom på, at medlemmet skal overflyttes til en anden a-kasse, fx ved modtagelsen af et medlems udfyldte dagpengekort, skal a-kassen hurtigst muligt udlevere en overflytningsblanket til medlemmet. Til 12 Mener en af de to a-kasser, at betingelserne for overflytning ikke er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe skriftlig afgørelse herom og give medlemmet og den hidtidige a-kasse klagevejledning. Til Kapitel 4 Genoptagelse efter slettelse som medlem på grund af svig eller gæld Personkreds Til 14 Når et medlem søger om genoptagelse, skal a-kassen undersøge, hvordan det tidligere medlemskab er ophørt. Er et medlem blevet slettet på grund af svig efter lovens 87, stk. 1, kan medlemmet søge om genoptagelse efter i bekendtgørelsen. Dette gælder medlemmer, der er blevet slettet på grund af gentagen svig, eller hvis et medlem er slettet, fordi medlemmet ikke rettidigt har betalt sin gæld til a-kassen inden for en frist, som a-kassen har fastsat, jf. lovens 86, stk. 9. Hvis medlemmet senest er slettet på grund af kontingentrestance, er medlemmet ikke omfattet af reglerne ii i denne bekendtgørelse. Hvis medlemmet genoptages, bør a-kassen dog oplyse medlemmet om, at lovens 86, stk. 9, kan anvendes, hvis medlemmet ikke indgår og overholder et skriftligt, frivilligt forlig. Generelle betingelser for genoptagelse Til 15 Krav til det frivillige forlig Hvis et skriftligt, frivilligt forlig, som medlemmet har indgået med a-kassen, skal danne grundlag for genoptagelse, er det en betingelse, at forliget omfatter alle ydelser, som medlemmet uberettiget har modtaget, med tillæg af renter og omkostninger, der er opstået i forbindelse med a-kassens inddrivelse af gælden m.v. Ved genoptagelse skal forliget dog alene vedrøre krav, der skyldes medlemmets svigagtige forhold, uanset om der samtidig er truffet afgørelse om, at medlemmet også har begået et uagtsomt forhold over for a-kassen. En gæld, der skyldes medlemmets uagtsomme forhold, kan dog få betydning, hvis medlemmet ikke afvikler gælden som aftalt med a- kassen. Hvis medlemmet ikke inden den frist, der er fastsat af a-kassen, har tilbagebetalt de ydelser, der er modtaget med urette, kan a-kassen slette medlemmet som medlem af a-kassen. Der henvises til lovens 86, stk. 1og 2.

5 Restanceinddrivelsesmyndigheden En afdragsordning mellem medlemmet og restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) om afvikling af gælden kan ikke træde i stedet for et skriftligt, frivilligt forlig, jf. 15, stk. 2. Kun et skriftligt, frivilligt forlig kan anvendes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedens foranstaltning uden forudgående dom, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 4. A-kassen skal derfor uanset aftalen med RIM indgå et skriftligt, frivilligt forlig med medlemmet. Af forliget skal fremgå, at afdragene betales til inddrivelsesenheden. Desuden skal følgende være anført i forliget med fremhævet skrift:»uanset at forliget overholdes, kan RIM foretage modregning i skyldnerens eventuelle tilgodehavender hos det offentlige.«der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld. Skattemæssige forhold Når a-kassen rejser et krav om tilbagebetaling over for et medlem, kan kravet ofte få betydning for medlemmets skattemæssige forhold. Hvis kravet vedrører indeværende skatteår, og a-kassen derfor selv kan regulere skatteindberetningen om medlemmets indtægt, skal a- kassen modregne skat, således at medlemmets gæld udgør et nettobeløb. Hvis kravet vedrører tidligere skatteår, modtages eventuel overskydende skat som en udbetaling fra SKAT. Det bemærkes, at selvom medlemmets skattemæssige forhold kan reguleres, er det gælden på genoptagelsestidspunktet opgjort som enten et brutto- eller nettobeløb, der lægges til grund for vurderingen af, om medlemmet kan genoptages. En forventet indbetaling af overskydende skat, kan derfor alene forkorte afviklingsperioden. Den overskydende skat kan ikke indgå som et afdrag i henhold til forliget. Tidspunktet for genoptagelse Til 17 Et skriftligt, frivilligt forlig, der er indgået forud for ansøgningen om genoptagelse, skal, for at kunne danne grundlag for genoptagelsen, være overholdt på det tidspunkt, hvor der gives tilladelse til genoptagelse. Misligholdelse af forlig Til 18 Forliget er misligholdt, hvis et medlem ikke afdrager sin gæld til a-kassen efter vilkårene i det skriftlige, frivillige forlig. Hele gælden er herefter forfalden til betaling, medmindre medlemmet indgår og overholder en anden aftale med a-kassen om betaling. A-kassen kan indgå en aftale om kortvarig henstand eller midlertidig nedsættelse af afdragene. Der henvises til bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes a- kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld. Hvis et medlem ikke afdrager sin gæld efter vilkårene i det frivillige forlig, og hvis medlemmet ikke indgår en anden aftale om afvikling af gælden med a-kassen, skal a-kassen træffe afgørelse om slettelse af medlemmet. A-kassen skal inden afgørelse træffes skriftligt rykke medlemmet for betalingen og gøre medlemmet opmærksom på, at misligholdelse af forliget kan medføre, at medlemmet slettes. Til kapitel 5 Overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring Overflytning til deltidsforsikring Til 19 Det er en betingelse for overflytning til deltidsforsikring i en a-kasse, at a-kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede. Et medlem, der overgår til delpension, skal dog altid overflyttes til deltidsforsikring, uanset om a-kassen ifølge sine vedtægter ikke optager deltidsforsikrede. Overflytning til fuldtidsforsikring Til 20 Ved afgørelsen af, hvilke løntimer, der kan medregnes til arbejdskravet i 20, henvises til reglerne i kapitel 3 om genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Dokumenteret arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne og i det øvrige udland kan medregnes ved beregning af arbejdets omfang ved overflytning til fuldtidsforsikring, hvis arbejdet kan medregnes til beskæftigelseskravet efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Der henvises i øvrigt til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Formateret: Venstre

6 Formateret: Skrifttype: Ikke Kursiv Formateret: Venstre Til 20, stk.1, nr. 1 Formateret: overskriftstekst3 Opgørelsen af løntimekravet foretages på baggrund af indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Ved afgørelsen af, hvilke aktiviteter der kan betragtes som lønarbejde, og i hvilket omfang disse kan medregnes, henvises til reglerne i kapitel 3 om genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Opgørelsen af løntimekravet foretages på baggrund af indberettede løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Et deltidsforsikret medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis pågældende i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mere end 390 løntimer. Hvis medlemmet har ukontrollabel arbejdstid omregnes indtægten til timer med omregningssatsen i gældende lovs 53, stk. 12 (118,68 kr. 2018). Ved»ukontrollabel arbejdstid«forstås et medlems arbejdstid, hvis der ikke skal foreligge løntimer, eller vedlerlaget ydes som B-indkomst. A-kassen skal lægge oplysningerne i indkomstregisteret til grund. Formateret: overskriftstekst3 Til 20, stk. 1, nr. 2Ved afgørelsen af, hvilke aktiviteter der kan betragtes som lønarbejde, og i hvilket omfang disse kan medregnes, henvises til reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Driver medlemmet selvstændig virksomhed opgøres aktiviteter, som lønmodtager eller ved selvstændig virksomhed på baggrund af: - løntimer, indberettet til indkomstregisteret, - B-indkomst, indberettet til indkomstregisteret eller indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse, - overskud fra selvstændig virksomhed indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse og - A-indkomst, udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse. Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0,3 cm + Indrykning: 0,93 cm Kan et medlems arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, omregnes indtægten til timer med omregningssats 118,68 kr. (2018). Tilsvarende gælder, hvis medlemmet har B-indkomst hvoraf, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, og som ikke indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud eller underskud. Dette finder endvidere anvendelse, hvis medlemmet har medtaget skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed, samt A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker. Den iindkomst, der hentes fra medlemmets årsopgørelse, en fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, kan først medregnes til opgørelsen af timeantallet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. B-indkomst i afsluttede indkomstår kan først medregnes til opgørelsen af timeantallet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. B-indkomst, der skal indberettes til indkomstregisteret, men hvor indkomståret ikke er afsluttet eller årsopgørelsen ikke foreligger medregnes til opgørelsen af timeantallet på det tidspunkt, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret. I disse tilfælde hentes oplysninger herom fra indkomstregisteret. B-indkomst der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, dokumenteres via lønoplysninger eller lignede fra medlemmet. B-indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret, og B-indkomst, som fremgår af årsopgørelsen, omregnes til måneder ved at dividere med 12. Hvis B-indkomsten ikke fremgår af årsopgørelsen, da indkomståret endnu ikke er afsluttet, kan B-indkomsten medregnes i de(n) måned(er) arbejdet er indberettet til indkomstregisteret eller i de tilfælde, hvor B-indkomsten ikke er indberetningspligtig i den måned, hvor arbejdet er udført i, hvilket medlemmet erklærer på tro og love. B-indkomsten medregnes endvidere i de(n) måned(er), hvor B-indkomsten er indberettet, hvis denne er omfattet af indberetningspligten. Det bemærkes, at a-kassen tidligst kan undersøge om medlemmet opfylder kravet om beskæftigelse, når medlemmets afsluttede årsopgørelse foreligger. Der henvises til 21. Dokumenteret arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne og i det øvrige udland kan medregnes ved beregning af arbejdets omfang ved overflytning til fuldtidsforsikring, hvis arbejdet kan medregnes til beskæftigelseskravet efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Der henvises i øvrigt til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

7 Til 21 A-kassen skal automatisk overflytte et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstaterer, at arbejdskravet i 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, er opfyldt. A-kassen skal hver måned foretage opslag i indkomstregisteret for at undersøge, om kravet i 20, stk. 1, nr. 1 er opfyldt. Det er op til a- kassen, hvornår på måneden opslaget i indkomstregisteret foretages. I forhold til de selvstændige skal a-kassen årligt undersøge på baggrund af medlemmets årsopgørelse om kravet i 20, stk.1, nr. 2 er opfyldt. Da de selvstændiges årsopgørelse foreligger senest den 1. juli, skal a-kassen i 3. kvartal undersøge om kravet i 20, stk. 1, nr. 2 er opfyldt Til 21, stk. 3 Formateret: Skrifttype: Kursiv Formateret: Centreret Efter 20, stk. 1, nr. 2, skal a-kassen, når medlemmet årsopgørelse foreligger, sammenholde oplysninger på medlemmets årsopgørelse om overskud af selvstændig virksomhed, B-indkomst og A-indkomst udbetalt til en ejer af virksomhed, med indberettede løntimer i indkomstregisteret. Den indkomst, der hentes fra medlemmets årsopgørelse, fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Beløbet omregnes med den lave omregningssats ((118,68 kr.) 2018-niveau) til et timeantal. A-kassen skal sammenholde dette med de indberettede løntimer, som fremgår af indkomstregisteret. I den forbindelse undersøger a-kassen, om medlemmet på noget tidspunkt i 3 sammenhængende måneder har samlede aktiviteter, der overstiger omfanget af arbejdskravet. Hvis medlemmet på et tidspunkt i løbet af året opfylder arbejdskravet i 20, stk. 1, nr. 2, skal medlemmet overflyttes til fuldtidsforsikring fra starten af den efterfølgende måned. Eksempel: Af medlemmets årsopgørelse fremgår, at medlemmet har fået kr. i B-indkomst og kr. i overskud fra selvstændig virksomhed. Beløbene lægges sammen og udgør tilsammen kr. og divideres med 12, hvilket giver kr. pr. måned. Herefter omregnes beløbet med den gældende omregningssats ((118,68 kr.) 2018-niveau) til et timeantal, hvilket udgør 98,30 timer pr. måned. A-kassen sammenholder med indberettede løntimer i indkomstregisteret (A-indkomsten), og ser om medlemmet i en periode på 3 sammenhængende måneder overskrider arbejdskravet på 130 timer om måneden. Indkomst efter 14, stk. 2, 17 og 18 skal omregnes til timer for at kunne medregnes til beskæftigelseskravet. Indkomsten fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Kan et medlems arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, omregnes indtægten til timer med omregningssats 116,13 kr. (2017). Tilsvarende gælder, hvis medlemmet har B-indkomst hvoraf, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, og som ikke indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud eller underskud. Dette finder endvidere anvendelse, hvis medlemmet har medtaget skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed, samt A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker. Indkomsten fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Til 22 Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning overflyttes til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i 20. Til 23 Et deltidsforsikret medlem, som mere end midlertidigt overgår til at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, skal lade sig overflytte til fuldtidsforsikring. Til 243 Overflytningen efter 22 og 23 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om overflytning, eller fra det tidspunkt hvor kassen har konstateret, at medlemmet er overgået til at drive selvstændig virksomhed i væsentlig omfang.. Overflytning på baggrund af medlemmets anmodning kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings- eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang. Til 254 Denne vejledning ophæver vejledning nr af marts april om optagelse i og overflytning mellem a-kasser.

8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. april 2017XXX Kirsten Brix Pedersen / Jørn Wæver Formateret: sign21, Højre

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

A dp 235 Oplysninger om ret til arbejdsløshedsdagpenge

A dp 235 Oplysninger om ret til arbejdsløshedsdagpenge Elins kommune Modtager afdeling EC kommune Modtagervej 5 9800 Hjørring Kontaktperson Navn Elin Bang Christensen Telefon 96206666 E-mail ec@dafolo.dk Dato 08.01.2019 Sagsidentifikation - 02.00.10-A00-1-13

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Orientering om udskudt pension

Orientering om udskudt pension Orientering om udskudt pension Udskudt pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, fordi du fortsat arbejder. I denne periode bliver din pension forhøjet med

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1176 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 1 Offentligt Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2017/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275 Fremsat den 14.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere