VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for VARDE GARDEN"

Transkript

1 VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab mellem de deltagende gardere og aspiranter. Gennem undervisning inden for det område, hvori gardens repertoire lægges, skal skabes en standard der gør, at Varde Garden ved sin musikalitet og væremåde repræsenterer lokalområdet på allerbedste vis, som et symbol på ungdom og aktivitet i Varde og omegn. 3 Medlemskreds: Stk. 1. Som aktive og passive kan optages børn, unge og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. a. Som aspirant og aktiv garder kan optages drenge og piger, som findes egnede hertil. Regler for uddannelse i garden fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet reglement. b. Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte garden og som er fyldt 18 år. Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et aktivt medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende Stk. 3. Indmeldelse sker på gardens indmeldelsesblanketter ved henvendelse til foreningens formand eller chef/-er. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller chef/-er. Stk. 5. Medlemmerne, såvel aktive som passive, betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentstørrelsen gælder for det efterfølgende kalenderår og det opkræves i perioden januar-februar.

2 4 Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen er Varde Gardens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i den lokale dagspresse og på Varde Gardens hjemmeside Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle passive medlemmer. Senest ugedagen forinden skal forfalden kontingent for indeværende kalenderår være registreret på Varde Gardens konto i banken. Derudover Garderrådet samt gardere og aspiranter, der er fyldt 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forgangne år. 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent: a. Aktive b. Passive. 7. Fremlæggelse af budget, behandling af og vedtagelse af budget. 8. Valg i henhold til 6 stk Eventuelt. Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt stemmeflertal og stemmetællere, som ikke må være bestyrelsesmedlemmer udpeges.

3 Stk. 9. Valgbar til bestyrelsen er passive medlemmer og aktive gardere over 21 år. Aktive gardere over 21 år kan maksimalt have 2 pladser i bestyrelsen.. 5 Ekstraordinær Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 1/3 af stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage. 6 Bestyrelsen. Stk. 1. Bestyrelsen er sammensat af 11 medlemmer. 7 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling som i stk. 2 anført. Heraf max. 2 aktive gardere over 21 år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af garderne fra Garderrådet ( 7). 1-2 bestyrelsesmedlemmer - chef/-er - vælges af den på generalforsamling valgte bestyrelse jf. stk. 4. Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode således: Ulige år: Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer. Lige år: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlem. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisor og 1 revisorsuppleant. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand og sekretær. Chef/-er vælges af bestyrelsen, denne/disse har taleret, men ikke stemmeret. Funktionsperioden for chef/-er er fra den 01. juli aktuelt år til 30. juni næstkommende år af hensyn til uddannelsen. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper. Stk. 6 Udgået Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i funktionsperioden indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen og denne konstituerer sig på ny. Suppleanten vil

4 efterfølgende fungere til næste generalforsamling, hvorefter der her foretages nyvalg. Stk. 8. Såfremt formanden fratræder i funktionsperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter fratrædelsen. Næstformanden indtræder som fungerende formand indtil ekstraordinær Ny formand vælges for tidligere formands restperiode i henhold til 6 stk. 2. Stk. 9. Såfremt kassereren fratræder i funktionsperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter fratrædelsen. En af bestyrelsen udpeget person varetager kassererens funktioner indtil nyvalg på ekstraordinær generalforsamling i henhold til 6 stk. 2. Stk. 10 Suppleanter tilsendes referat af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan dog vedtage at suppleanter må deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 7 Garderrådet. Stk. 1. Valg til Garderrådet sker hvert år, således at hver deling (4) vælger 1 delingsfører og 1 gruppefører. Stk. 2. Valg til Garderrådet skal afholdes, således at det nye Garderråd er sammensat til tiltrædelse umiddelbart efter den årlige Stk. 3. Garderrådet vælger 2 repræsentanter til foreningens bestyrelse. Stk. 4. Alle i delingerne har stemmeret og alle er valgbare. Stk. 5. Formanden har ansvar for, at valg til Garderrådet bliver afholdt, således at det nye Garderråd er sammensat med tiltrædelse umiddelbart efter den årlige 8 Daglig ledelse. Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formand, næstformand, kasserer og chef/- er. 9 Økonomi, regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Tegningsregler og hæftelse. 10

5 Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg af fast ejendom tegnes garden af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dennes respektive formue. 11 Vedtægtsændringer. Stk. 1. Ændringer eller tilføjelser til Varde Gardens vedtægter kan behandles og evt. vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal af fremmødte stemmeberettigede. Dette under forudsætning af, at indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder oplysninger, hvor ændringsforslaget/forslagene fremgår af dagsordenen. Se endvidere 4 stk. 6. Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 12 Opløsning. Stk. 1. Forslag om opløsning fremsættes på en generalforsamling med oplysning om, at forslag om opløsning agtes fremsat. Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med et stemmeflertal på 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, afgivet på en ordinær Såfremt forslaget vedtages, skal beslutningen bekræftes med et simpelt flertal af stemmeberettigede fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, der berammes til afholdelse mindst tre uger og højst otte uger efter forannævnte Indkaldelse som for ekstraordinær generalforsamling anført ( 5 stk. 3 og 4 stk. 2). Såfremt forslaget vedtages, fortsætter den siddende bestyrelse indtil opløsningen er gennemført. Denne skal ske snarrest muligt og inden udløbet af den af generalforsamlingen herfor fastsatte frist. Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning opbevarer Varde Kommune alle tilbageværende aktiver. Stk. 4. Alle aktiver i form af likvide midler og effekter af værdi skal opbevares i mindst tre år. Disse kan i denne periode kun udleveres til en nydannet garde. Hvis opløsningen er sket med evt. sammenlægning for øje, kan aktiver efter anbefaling fra den afgående bestyrelse overdrage til en ny tilsvarende forening. Stk. 5. Efter mindst tre år uden udsigt til gendannelse af Varde Garden kan Varde Kommune afhænde de opbevarede aktiver, men kun til fordel for musiklivet i Varde Kommune.

6 13 Datering. Stk. 1. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Ændret den marts Vedtaget på generalforsamlingen 20. marts 2012 Vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2014

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere