Varde Lærerkreds generalforsamling Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16."

Transkript

1 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl

2 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og formanden når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes 6, hvorefter generalforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtægternes 14 og 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes pointmetoden. Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges blandt kredsstyrelsesmedlemmerne.

3 3 Et flertal i Varde Lærerkreds anbefaler et JA til OK15 Den aftale der sendes til urafstemning blandt medlemmerne i DLF, mener et flertal i kredsstyrelsen, er det bedst opnåelige resultat på nuværende tidspunkt. Vi er ikke tilfredse med, det ikke er muligt at indgå en central arbejdstidsaftale med KL, fordi den arbejdstidslov et stort flertal i Folketinget har vedtaget, danner en utilstrækkelig ramme for lærerarbejdet og for kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Men vi er på den anden side klar over, at Lov 409, som arbejdstidsloven bliver kaldt, er hele grundlaget for finansieringen af Folkeskolereformen. Dette har låst KL`s forhandlingsposition, fordi en resursebinding til en arbejdstidsaftale vil belaste kommunernes anstrengte økonomi yderligere. Derfor har forhandlingsforløbet også denne gang vist KL`s begrænsede kompetence til at indgå aftaler uden en forhåndsgodkendelse af finansministeren og moderniseringsstyrelsen. At en socialdemokratisk ledet regering fortsat blander sig i arbejdsmarkedets parters frie forhandlinger, sætter spørgsmålstegn ved, om Den danske model har sin rette form på det offentlige arbejdsmarked. Den situation kan der kun ændres på, hvis befolkningen ved næste folketingsvalg stemmer anderledes end hidtil. Folkeskolereformen og dets økonomiske grundlag har stadig en bred opbakning blandt partierne i Folketinget. Når Forhandlingerne viste, det ikke var muligt at komme igennem med en aftale på arbejdstid, mener vi, at det fælles papir underskrevet af LC og KL med 15 beskrevne initiativer, der skal bidrage til at lærere, børnehaveklasseledere og ledere får en arbejdssituation, så de i højere grad kan lykkes med deres opgaver, er et bedre grundlag til lokal forhandling med kommune og skoleledere end den situation, der har været gældende dette skoleår. I aftalen er der nogle fælles formulerede målsætninger vedrørende planlægning af skoleåret, tilrettelæggelse af arbejdstiden, opfølgning og evaluering af både de lokale og centrale indsatser, som begge parter skal stå på mål for, og som Varde Lærerkreds og tillidsrepræsentanterne lokalt kan bringe i spil i dialogen om rammen for lærerarbejdet og prioriteringen af resurserne. Aftalen indebærer et tilfredsstillende lønresultat, hvor lærere, børnehaveklasseledere, vejledere og konsulenter hæves med et løntrin på LC-overenskomsten og med 4,8 % ved de generelle forhandlinger. Samtidigt sidestilles vi med det øvrige arbejdsmarked i forhold til afholdelse af 6. ferieuge. Samlet set anbefaler et flertal i kredsstyrelsen at stemme JA til overenskomstresultatet. Vi

4 4 havde selvfølgelig gerne set, at det var lykkes at ændre rammen for lærerarbejdet i folkeskolen, men kommunernes serviceniveau på folkeskoleområdet afgøres ved kommunal- og folketingsvalg, ikke ved overenskomstforhandlinger. Når et bredt flertal i Folketinget i 2013 valgte, at lade lærernes arbejdstid finansiere en folkeskolereform og ventede med at implementere den til dette skoleår, mener vi ikke tiden er inde til et opgør på arbejdstid. Den centrale arbejdstidsaftale fra 2008 udmøntedes meget forskelligt kommunerne imellem, netop pga. resursebindingen! I nogle kommuner var det ikke muligt at indgå aftaler af samme grund. Yderligere besparelser i kommunerne ser ud til fortsat at presse skolernes økonomi. Derfor mener kredsstyrelsen, at vi lige nu skal fastholde den faste tilstedeværelse, da det er det sikreste værn mod et grænseløst arbejde. Men vi er parate til, hvis der stemmes JA til overenskomstresultatet, at afsøge rækkevidden af Varde Kommunes samarbejdsvilje og indgå i forhandlinger om en ny og bedre ramme for lærernes arbejde! HUSK at afgive din stemme til valghandlingen fra den 5. marts til den 16. marts kl Jeg stemmer JA til overenskomstresultatet. Resultatet er ikke prangende, men i situationen det bedst opnåelige. Som fællestillidsrepræsentant vil jeg bruge det aftalte 15 punkts papir på at sikre lærerne forberedelsestid. Opgaveoversigten skal være resultatet af dialogen mellem lærer og leder. Der skal forberedelsestid på opgaveoversigten, både individuelt og fælles. Forberedelsestiden skal være fastlagt, sammenhængende og effektiv. Forberedelsen skal som udgangspunkt ikke bruges til andre formål. Vi skal have opbygget en evalueringskultur, så vi ikke gentager vores fejl! Planlægningen skal skabe rum for samarbejde. Her er der brug for både lærere, ledere, tillidsvalgte, forvaltning og politikere. Ansatte i Varde Lærerkreds Kontorassistent Ginna Hindsig Konsulent Uffe Lindberg Bak Konsulent Henrik Cramon Varde Lærerkreds Kreds 103 Stausvej 30, 6800 Varde Tlf Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Kim Jørgensen, formand og FTR

5 5 Kredsstyrelsens skriftlige beretning Regeringen har gennemført en række reformer på uddannelsesområdet med det mål at styrke elevers udbytte af deres skolegang og uddannelse. I Varde Kommune har det medført et stort forberedende arbejde gennem projektet En endnu bedre skole, for at skoler, institutioner og forvaltning ved skoleårets begyndelse i august 2014 stod klar til at løfte de nye opgaver. Skal målsætningerne med reformerne nås, skal målene i projektet En endnu bedre skole nås, skal de følges op af et politisk ansvar for, at de lærere, ledere, vejledere og formidlere, der skal implementere reformerne, har mulighed for det. Det vil Varde Lærerkreds fortsat gerne samarbejde med Varde Kommune om. Et første nødvendigt skridt i dette samarbejde må være, at vi får et fælles billede af situationen på de skoler og institutioner, der skal gennemføre reformerne. Det fælles billede har vi ikke i dag. Varde Lærerkreds repræsenterer de undervisere, vejledere og konsulenter, der hver dag gør alt, hvad de kan for at sikre børn og unge en god undervisning, og som brænder for at gøre deres job så godt som muligt. På en række områder oplever vores medlemmer en manglende sammenhæng mellem de formulerede målsætninger med reformerne og deres muligheder for at kunne gennemføre disse i dagligdagen. Skal reformerne blive en succes, er det nødvendigt, at Varde Kommune tager vurderingerne fra de fagprofessionelle alvorligt. Den aktuelle situation medfører betydelige frustrationer til skade for det engagement, der er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, vejledningen og de øvrige vigtige funktioner, vi varetager. Der er derfor et markant behov for en saglig og handlingsorienteret dialog om skolernes og institutionernes muligheder for at løfte opgaven. Vi vil i det følgende beskrive nogle af de problemstillinger, der efter vores mening skal løses, hvis vi i fællesskab skal kunne nå regeringens målsætninger med de gennemførte reformer. Inklusion Vi deler til fulde ambitionen om, at de elever, der tidligere modtog specialiserede undervisningstilbud, og som har mulighed for at trives og udvikle sig fagligt i normalklassen, skal have gavn af normalklassens fællesskab. I Varde kommune er vi nået målet på at 95 % af eleverne går i normalklassen. Det er imidlertid afgørende, at såvel de inkluderede elever som de øvrige elever oplever, at der er plads til dem, og at de udfordres og bliver dygtigere. Det er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, men det er også afgørende for elevers, forældres og læreres opbakning til folkeskolen. Vi ved, at mange forældre fravælger folkeskolen, fordi de oplever, at folkeskolen ikke lykkes med inklusionsopgaven. Loven om inklusion er 3 år gammel. Det er på høje tid, at der bliver taget hånd om en succesfuld implementering over alt i landet. Danmarks Lærerforening har foreslået en fælles landsdækkende indsats. Krumtappen i foreningens forslag er, at der ved inklusion af en elev skal udarbejdes en konkret plan for, hvilke tiltag, der iværksættes. Planen skal deles med forældrene, så de er trygge ved processen. Den viden, der var og er samlet på PPR, skal i langt højere grad i spil ude på skolerne. Skal vi nå målet om, at alle ele-

6 6 ver bliver fagligt dygtigere, er der ikke blot brug for flere voksne, men brug for, at specialiserede fagpersoner kommer til at spille en aktiv rolle i klasselokalet. I Varde Kommune er det afgørende, at der gøres en særlig indsats for det faglige miljø i den pædagogiske psykologiske rådgivning, hvis en omstrukturering i forvaltningen spreder de specialiserede fagpersoner på forskellige matrikler under forskellige ledelser. Mange lærere oplever i øvrigt, at deres muligheder for at løse inklusionsopgaven succesfuldt er blevet klart vanskeligere som følge af, at mulighederne for at forberede og efterbehandle undervisningen er blevet markant forringet. En vellykket inklusion forudsætter en individuelt tilrettelagt undervisning. Folkeskolereformen Folkeskolereformen er båret af målsætningen om, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. Det mål deler vi 100 %. Det var derfor, vi valgte vores uddannelse og arbejde. Realiteten er imidlertid, at langt, langt hovedparten af lærerne oplever, at muligheden for at nå målet er blevet markant forringet. I regeringens egen beskrivelse af god undervisning fremhæves det, at den enkelte elev udfordres fagligt i alle timer, at der løbende følges op på elevens udbytte af undervisningen, at der skabes en større sammenhæng mellem teori og praksis, at erhvervs- og kulturliv i langt højere grad inddrages i skolens undervisning mm. Vi deler til fulde denne beskrivelse af kvalitet i undervisningen, men vi må konstatere, at det på ingen måde hænger sammen med de muligheder, lærerne har. Med den øgede undervisningsopgave, en reduceret forberedelsestid, en forberedelsestid, der smuldrer til alle de andre opgaver en skoledag kan byde på, er det umuligt at levere den undervisning, folkeskolereformen foreskriver. Dette misforhold bliver vi nødt til at få rettet op på, hvis folkeskolereformen skal blive en succes. Flere lærere fortæller, at de oplever en hverdag, der er præget af, at de må gennemføre undervisning, der overhovedet ikke er forberedt! Landets undervisningsminister Christine Antorini har et helt andet syn på disse læreres oplevelser! Som Sadam Huseins propagandaminister Komiske Ali under Irak-krigen fornægter hun virkeligheden og udtaler: Både folkeskolereformen og arbejdstidsreglerne bidrager til at skabe nogle bedre rammer for, at skolerne kan give eleverne en undervisning, der gør alle elever dygtigere. Hvor elevernes læring er i centrum for skolernes arbejde, og hvor tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver herunder planlægning, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen er et fælles anliggende for skolens ledelse, lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere. Det er en helt anden virkelighed, vi som lærere og mange af vores kollegaer og ledelse står i. Og i KL s svar til de samme lærere: Det er rigtigt, at lærerne i gennemsnit skal undervise to timer mere om ugen. Den endelige sammensætning af opgaverne fastlægges af ledelsen efter dialog med den enkelte lærer, ud fra en vurdering af fag, lærerens kompetencer og erfaring, elevsammensætning mm. For lærere og ledere er det ikke virkeligheden. Det sker ingen steder. Ytringsfrihed Mange lærere gør seriøst og professionelt opmærksom på, at de og deres kolleger ikke kan levere den kvalitet i undervisningen, som eleverne har krav på, og som reformen fordrer med de rammer, der er til rådighed. Det bliver vi nødt til at tage

7 7 alvorligt. Og så nytter det ikke, at man som kommune eller skoleledelse har mest lyst til at skyde budbringeren. Vi er enige i, at vi som offentligt ansatte selvfølgelig skal vælge det rette fora at fremføre vores kritik. Men det er vigtigt at kritikken bliver fremført og hørt. Begreber som åbenhed, gennemsigtighed og troværdighed er væsentlige værdier i den offentlige forvaltning. Debat og åbenhed bør fremmes i offentligheden, men også internt i organisationen. Her spiller ledelsen en vigtig rolle, hvis arbejdspladsen skal afspejle en kultur, hvor der er den bevidsthed, at loyalitet handler om, at udvise respekt for de trufne beslutninger, samtidig med der på konstruktiv vis er en forpligtelse på at påpege kritisable forhold. Det kan kun lykkes, hvis medarbejderne har tillid til deres ledelse. Trivsel Finansieringen af folkeskolereformen og måden, arbejdstidsloven blev gennemført på, har udfordret samarbejdsrelationerne i folkeskolen. Det har også udfordret trivslen på skolerne. Den såkaldte normalisering af lærernes arbejdstid har udstillet de begrænsninger, det giver, når lærerarbejdet sammenlignes med et 8 til 16 job. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, når medarbejderne oplever, de ikke kan give en kvalificeret undervisning under de nye rammer og har fået mindre indflydelse på planlægningen af deres arbejde. I Varde Kommune har det givet sig udtryk i et stigende sygefravær. Lærernes sygefravær er steget med et procentpoint svarende til en 20 % stigning. Sygefraværet er forsat stigende. Derfor har kommunen sat yderligere fokus på trivsel og sygefravær. I forhold til trivsel skal der arbejdes på at styrke arbejdspladsernes sociale kapital og styrke samarbejdet i det lokale MED.-udvalg, mens der i forhold til sygefraværet generelt strammes op på sygefraværspolitikken. Kommunen er meget opmærksom på at nedbringe langtidssygefraværet. Vore betænkeligheder i den forbindelse handler om, at det bliver halveringen af sygedagpengeperioden, der kommer til at sætte standarden for en nedbringelse af langtidssygefraværet, ved at den syge medarbejder afskediges før end kommunen tidligere har praktiseret. Det betyder, det økonomiske incitament for at afskedige en medarbejder kommer til at veje tungere end ønsket om medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen. Medindflydelse og medbestemmelse Når samarbejdsrelationerne på skolerne er pressede i en forandringsproces, forandringer i det hele taget belaster det psykiske arbejdsmiljø og den faste tilstedeværelse yderligere stiller krav til lærernes fysiske arbejdspladser, er det vigtigt MED.-systemet i kommunen på alle niveauer geares til at tage hånd om de mange nye problemstillinger. Det er derfor besluttet, at alle medarbejdere skal gennemføre den obligatoriske MED.- uddannelse. Ydermere er der på Børn- og Ungeområdet gennemført kortere MED.- kurser vedrørende MED.-udvalgets opgaver under implementeringen af Folkeskolereformen og arbejdstidsloven og ved udarbejdelse af lokale lønpolitikker i forbindelse med udmøntning af lokallønsmidler. Lokal løn Netop spørgsmålet om decentrale forhandlinger om lokalløn var til diskussion på sidste års generalforsamling. I Varde Lærerkreds mener vi stadigvæk, at pengene kunne udmøntes i en forhåndsaftale, som vi kender det fra tidligere, men kommunen står stejlt på, at lokale lønmidler skal ud på skolerne og virke som

8 8 motivationsfremmere. I en tid, hvor vore handlinger skal kunne begrundes i evidens hvilende på et videnskabeligt grundlag, er det tankevækkende, at KORA (Kommuner og regioners analyseinstitut) er udkommet med en rapport, der netop fremhæver de offentlige ansatte som en gruppe der også er motiverede for at gøre noget godt for andre. De kalder det public service-motivation. Undersøgelsen viser bl.a. at lærere, der har en høj public service-motivation opnår bedre resultater med deres elever. Hvis en elev har en lærer, der i høj grad drives af et ønske om at gøre en forskel for børnene og for samfundet, ja, så er der en tendens til, at eleven får bedre karakterer til folkeskolens afgangsprøve i det fag, læreren har undervist i. Opfordringen fra Varde Lærerkreds skal derfor være, drop lokallønsforhandlingerne, brug pengene i en forhåndsaftale som tidligere. Med OK15-aftalen forsvinder det lille undervisningstillæg til fordel for et undervisertillæg, der ens for alle uanset opgavevaretagelsen. Lad os fokusere på opgaveløsningen i forhold til undervisningen, gennemsigtighed og oplevelse af retfærdighed i løntildelingen for derved at styrke trivslen på arbejdspladsen. Arbejdstid I Varde Kommunes administrative grundlag en rammebeskrivelse af lærernes arbejdstid skriver Skolechef Flemming Skaarup, at grundlaget i foråret 2015 skal evalueres mellem forvaltning, skoleledelse og medarbejdere. Det arbejde vil Varde Lærerkreds gerne deltage i, så vi her kan skabe det fælles billede af virkeligheden, der kan blive afsættet til at skabe en bedre ramme om skolens undervisning, til gavn for elevernes læring og lærere og børnehaveklasselederes arbejdsopgaver og arbejdsmiljø. EUD-reform og vejledning EUD-reformens målsætning om, at en større andel af de unge vælger erhvervsuddannelse, deler vi fuldt ud, men igen oplever vi, at de formulerede målsætninger står i skærende kontrast til konsekvenserne af de politiske beslutninger, der er en følge reformen. Beslutningen om at reducere vejledningsindsatsen markant gennem den såkaldte fokuserede vejledning vil med stor sandsynlighed betyde, at uafklarede unge vælger det almene gymnasium. Skal vi vende den udvikling, kan vi ikke reducere den personlige vejledning til kun at omfatte de ikke-uddannelsesparate. I forbindelse med folkeskolereformen stiger skolernes behov for samarbejde med vejlederne på UU-centrene. Faget uddannelse og job og ønsket om et langt tættere samarbejde med erhvervslivet fordrer, at skolerne kan trække på UU-centrenes ekspertise og resurser. Heller ikke dette hænger sammen med, at der nu skæres netto langt over 100 mio.kr. Varde Lærerkreds Arbejdet i kredsstyrelsen har i det forløbne år især haft fokus på folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler. I vores møder med forvaltningen er følgende sager blevet behandlet: - Frikøb af fællestillidsrepræsentant - Status på etablering af arbejdspladser på skolerne. Løbende opfølgning med fokus på udarbejdelse af handleplaner for det videre forløb. - Ytringsfrihed - Sager om samarbejdsvanskeligheder - Forventningsafstemning og evaluering af Camp 7 med fokus på ændret praksis vedrørende planlægning og arbejdets tilrettelæggelse

9 9 - Uenighed om undervisningstillæg i relation til det udvidede undervisningsbegreb - Uenighed om fortolkning af lov 409 om lejrskoler - Stigende sygefravær - Udarbejdelse af lønpolitik i MED.- udvalget - Forberedelse af lokallønsforhandlinger - Effektbaseret målstyring, et samarbejde mellem kommune og BDO consulting - Kompetenceudvikling af lærere og ledere - Omstrukturering i forvaltningen - Kurser for TR, AMR og ledelse - Kurser i MED.-udvalgene - Evaluering af Rammebeskrivelsen af lærernes arbejdstid - Drøftelse af flextid Kredsstyrelsen Internt i organisationen har kredsstyrelsen haft fokus på, at tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer og ansatte på kontoret har kunnet deltage i møder og kurser for at give hinanden sparring og inspiration til at håndtere forandringer som følge af vores nye virkelighed. Der er givet et stående tilbud til de tillidsvalgte, at skolerne kan invitere kredsstyrelsesmedlemmer til faglige klub møder, for vi gennem dialog kan orientere vore medlemmer om kredsstyrelsens arbejde, og samtidig mærke stemningen ude på arbejdspladserne. I den forbindelse kan det nævnes, at vores hjemmeside er under revision, og at vi håber, den i en ny udgave bliver et godt værktøj for de tillidsvalgte og en kilde til information for alle vore medlemmer. Kredsstyrelsen har også deltaget i netværk og konferencer centralt i DLF, lokalt i det forpligtende kredssamarbejde og i Varde Kommune. I Varde Kommune er Varde Lærerkreds repræsenteret i en porteføljegruppe på Børn- og Ungeområdet. Dette fora skal skabe overblik og sammenhæng mellem de mange forskellige tiltag, som sættes i gang på skoler- og dagtilbud. Udvalgene vedrørende lærere og lederes kompetenceudvikling mødes løbende for at håndtere de udfordringer kravene i skolereformen stiller til fagligheden. Det har vist sig, at opgaven har været større end kursusudbydere og kommuner har været forberedt på. Selvom der er afsat rigtig mange penge på budgetterne til efter- og videreuddannelse, har det vist sig, at der ikke er afsat de fornødne midler til vikardækning af de medarbejdere, der sendes afsted på uddannelse. Problemet er så stort, at vi kan frygte at ambitionen om at hæve uddannelsesniveauet for lærere nedjusteres for at passe til virkeligheden. Men ligesom politikere og forældre har vi som faggruppe en forventning om, at midlerne til kompetenceudvikling fastholdes og bruges til det de var tiltænkt en opkvalificering af lærerne. Det handler både om linjefagsuddannelse, men også en øget faglighed i forhold til inklusionsopgaven og de nye tiltag i forbindelse med de nye Fælles Mål og den målstyrede undervisning. Det er lærernes nye faglighed, der skal gøre eleverne så dygtige, som de kan, så vi kan opfylde folkeskolens formål, at forberede eleverne til videre uddannelse. Det kan være, der er nogen, der sidder og tænker, om det ikke hele tiden har vores sigte? Det er i hvert fald svært at forestille sig lærere, der har arbejdet for det modsatte! Varde Kommune har i et samarbejde med BDO consulting sat fokus på, hvordan

10 10 skoler og dagtilbud skal arbejde for at bryde den sociale arv og sikre chancelighed for børn og unge. Varde Lærerkreds deltager i det samarbejde. Der er et generelt ønske om, at vi skal blive bedre og dygtigere til at nå vores mål. Effektstyring er i den forbindelse et vigtigt redskab til at skabe et systematisk fokus på, hvordan vi skaber positive forandringer for vore børn og unge. Den bestræbelse har vi selvfølgelig altid haft, men det nye er, at vi systematisk vil anvende effektstyring, som et middel til at sikre en rød tråd i effektmål og aftalestyring. En af pointerne i arbejdet med målstyring efter effektmål er, at vi skal bruge de data på området, som vi i forvejen indsamler. Det giver god mening. Problemet opstår, hvis man vælger at inddrage elevplanen i datagrundlaget. Elevplanerne i vores skolevæsen er vidt forskellige og af meget varierende kvalitet. Hvis elevplanen skal bruges i denne sammenhæng, skal den i langt højere grad standardiseres og operationaliseres. Det er en opgave for forvaltningen! Med den forberedelsestid lærerne har til rådighed, er der hverken tid til at opfinde eller tid til at udfylde elevplaner med målbeskrivelse og opfølgning for alle elever i alle fag. Kredskontoret I forhold til sagsbehandlingen på kredskontoret er der løbende overvejelser om kontorets åbningstider og kvaliteten af vores vejledning. Dette bliver ydermere aktuelt, når vores mangeårige sagsbehandler Uffe Bak går på pension. Uffe er indbegrebet af ordentlighed og Varde Lærerkreds, og han skal have et stort tak for den indsats, han har ydet gennem de efterhånden mange år på kredskontoret. Den situation er vi i gang med at håndtere, så vi også i fremtiden kan give en kvalificeret sagsbehandling. Det er der brug for, når man vælger at tæppebombe folkeskolen med reformer, samtidig med man lukker øjne og øre for de fagprofessionelles råd og anbefalinger. Men som ordsproget udtrykker det: Rom blev ikke bygget på en dag kan det både være tørt konstaterende, måske endda en smule trøstende eller sågar et forsvar for ikke at overholde tiden for en deadline! Men noget er det antikke Rom, i folkeskolen er 3 år lang tid i et barns skoleforløb, og så er det da bekymrende, når det virker som om, at man inde i Folketinget har tænkt sig at lægge tag på huset, før murene er sat! Jeg slutter med et DLF-slogan fra konflikten, og som stadig er aktuelt: KUN - Sammen gør vi en skole bedre!

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Regnskab og budget budget 2015 Indtægter: Kontingentindtægter kr kr kr Renter kr kr kr Administr. bidrag kr kr kr Akutfonden kr kr kr Aktufonden 2014 (rest) kr Indtægter Ialt kr kr kr Udgifter: Aktuel Budget Styrelsen kr kr kr Medhjælp kr kr kr Konsulenter kr kr kr Øvrige lønudgifter kr kr kr Kontorets drift i alt kr kr kr Kontorhold kr kr kr Bøger m.m. kr kr kr Medlemsaktiviteter kr kr kr Seniorafdelingen kr kr kr Tillidsrepræsentanter kr kr kr Kredsstyrelsen kr kr kr Kongres kr kr kr Diverse udgifter kr kr kr Budget 2015 Udgifter ialt kr kr kr Ekstra ord. indtægter kr kr kr Samlede indtægter i alt kr kr kr Nettoresultat ialt kr kr kr Kontingentsats pr DLF Kreds Lån Konfliktkontingent I alt. kr./mdr. Fraktion 1-2 Konfliktramt m. lån kr. 100,00 kr. 119,00 kr. 420,00 kr. 639,00 Fraktion 1-2 Konfliktramt u. lån kr. 100,00 kr. 119,00 kr. 219,00 Fraktion 1-2 Ikke konfliktramt kr. 100,00 kr. 119,00 kr. 420,00 kr. 639,00 Fraktion 4 Pensionister kr. 71,00 kr. 45,00 kr. 116,00 Fraktion 6 Særlig medlem kr. 94,00 kr. 28,00 kr. 122,00

27 27 GENERALFORSAMLING afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde fredag den 20. marts 2015 kl Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (Valget gælder for to år) 7. Eventuelt. Der er kaffe/te og kage klokken 16:00, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Kredsstyrelsen

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere