Varde Lærerkreds generalforsamling Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16."

Transkript

1 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl

2 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og formanden når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes 6, hvorefter generalforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtægternes 14 og 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes pointmetoden. Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges blandt kredsstyrelsesmedlemmerne.

3 3 Et flertal i Varde Lærerkreds anbefaler et JA til OK15 Den aftale der sendes til urafstemning blandt medlemmerne i DLF, mener et flertal i kredsstyrelsen, er det bedst opnåelige resultat på nuværende tidspunkt. Vi er ikke tilfredse med, det ikke er muligt at indgå en central arbejdstidsaftale med KL, fordi den arbejdstidslov et stort flertal i Folketinget har vedtaget, danner en utilstrækkelig ramme for lærerarbejdet og for kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Men vi er på den anden side klar over, at Lov 409, som arbejdstidsloven bliver kaldt, er hele grundlaget for finansieringen af Folkeskolereformen. Dette har låst KL`s forhandlingsposition, fordi en resursebinding til en arbejdstidsaftale vil belaste kommunernes anstrengte økonomi yderligere. Derfor har forhandlingsforløbet også denne gang vist KL`s begrænsede kompetence til at indgå aftaler uden en forhåndsgodkendelse af finansministeren og moderniseringsstyrelsen. At en socialdemokratisk ledet regering fortsat blander sig i arbejdsmarkedets parters frie forhandlinger, sætter spørgsmålstegn ved, om Den danske model har sin rette form på det offentlige arbejdsmarked. Den situation kan der kun ændres på, hvis befolkningen ved næste folketingsvalg stemmer anderledes end hidtil. Folkeskolereformen og dets økonomiske grundlag har stadig en bred opbakning blandt partierne i Folketinget. Når Forhandlingerne viste, det ikke var muligt at komme igennem med en aftale på arbejdstid, mener vi, at det fælles papir underskrevet af LC og KL med 15 beskrevne initiativer, der skal bidrage til at lærere, børnehaveklasseledere og ledere får en arbejdssituation, så de i højere grad kan lykkes med deres opgaver, er et bedre grundlag til lokal forhandling med kommune og skoleledere end den situation, der har været gældende dette skoleår. I aftalen er der nogle fælles formulerede målsætninger vedrørende planlægning af skoleåret, tilrettelæggelse af arbejdstiden, opfølgning og evaluering af både de lokale og centrale indsatser, som begge parter skal stå på mål for, og som Varde Lærerkreds og tillidsrepræsentanterne lokalt kan bringe i spil i dialogen om rammen for lærerarbejdet og prioriteringen af resurserne. Aftalen indebærer et tilfredsstillende lønresultat, hvor lærere, børnehaveklasseledere, vejledere og konsulenter hæves med et løntrin på LC-overenskomsten og med 4,8 % ved de generelle forhandlinger. Samtidigt sidestilles vi med det øvrige arbejdsmarked i forhold til afholdelse af 6. ferieuge. Samlet set anbefaler et flertal i kredsstyrelsen at stemme JA til overenskomstresultatet. Vi

4 4 havde selvfølgelig gerne set, at det var lykkes at ændre rammen for lærerarbejdet i folkeskolen, men kommunernes serviceniveau på folkeskoleområdet afgøres ved kommunal- og folketingsvalg, ikke ved overenskomstforhandlinger. Når et bredt flertal i Folketinget i 2013 valgte, at lade lærernes arbejdstid finansiere en folkeskolereform og ventede med at implementere den til dette skoleår, mener vi ikke tiden er inde til et opgør på arbejdstid. Den centrale arbejdstidsaftale fra 2008 udmøntedes meget forskelligt kommunerne imellem, netop pga. resursebindingen! I nogle kommuner var det ikke muligt at indgå aftaler af samme grund. Yderligere besparelser i kommunerne ser ud til fortsat at presse skolernes økonomi. Derfor mener kredsstyrelsen, at vi lige nu skal fastholde den faste tilstedeværelse, da det er det sikreste værn mod et grænseløst arbejde. Men vi er parate til, hvis der stemmes JA til overenskomstresultatet, at afsøge rækkevidden af Varde Kommunes samarbejdsvilje og indgå i forhandlinger om en ny og bedre ramme for lærernes arbejde! HUSK at afgive din stemme til valghandlingen fra den 5. marts til den 16. marts kl Jeg stemmer JA til overenskomstresultatet. Resultatet er ikke prangende, men i situationen det bedst opnåelige. Som fællestillidsrepræsentant vil jeg bruge det aftalte 15 punkts papir på at sikre lærerne forberedelsestid. Opgaveoversigten skal være resultatet af dialogen mellem lærer og leder. Der skal forberedelsestid på opgaveoversigten, både individuelt og fælles. Forberedelsestiden skal være fastlagt, sammenhængende og effektiv. Forberedelsen skal som udgangspunkt ikke bruges til andre formål. Vi skal have opbygget en evalueringskultur, så vi ikke gentager vores fejl! Planlægningen skal skabe rum for samarbejde. Her er der brug for både lærere, ledere, tillidsvalgte, forvaltning og politikere. Ansatte i Varde Lærerkreds Kontorassistent Ginna Hindsig Konsulent Uffe Lindberg Bak Konsulent Henrik Cramon Varde Lærerkreds Kreds 103 Stausvej 30, 6800 Varde Tlf Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Kim Jørgensen, formand og FTR

5 5 Kredsstyrelsens skriftlige beretning Regeringen har gennemført en række reformer på uddannelsesområdet med det mål at styrke elevers udbytte af deres skolegang og uddannelse. I Varde Kommune har det medført et stort forberedende arbejde gennem projektet En endnu bedre skole, for at skoler, institutioner og forvaltning ved skoleårets begyndelse i august 2014 stod klar til at løfte de nye opgaver. Skal målsætningerne med reformerne nås, skal målene i projektet En endnu bedre skole nås, skal de følges op af et politisk ansvar for, at de lærere, ledere, vejledere og formidlere, der skal implementere reformerne, har mulighed for det. Det vil Varde Lærerkreds fortsat gerne samarbejde med Varde Kommune om. Et første nødvendigt skridt i dette samarbejde må være, at vi får et fælles billede af situationen på de skoler og institutioner, der skal gennemføre reformerne. Det fælles billede har vi ikke i dag. Varde Lærerkreds repræsenterer de undervisere, vejledere og konsulenter, der hver dag gør alt, hvad de kan for at sikre børn og unge en god undervisning, og som brænder for at gøre deres job så godt som muligt. På en række områder oplever vores medlemmer en manglende sammenhæng mellem de formulerede målsætninger med reformerne og deres muligheder for at kunne gennemføre disse i dagligdagen. Skal reformerne blive en succes, er det nødvendigt, at Varde Kommune tager vurderingerne fra de fagprofessionelle alvorligt. Den aktuelle situation medfører betydelige frustrationer til skade for det engagement, der er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, vejledningen og de øvrige vigtige funktioner, vi varetager. Der er derfor et markant behov for en saglig og handlingsorienteret dialog om skolernes og institutionernes muligheder for at løfte opgaven. Vi vil i det følgende beskrive nogle af de problemstillinger, der efter vores mening skal løses, hvis vi i fællesskab skal kunne nå regeringens målsætninger med de gennemførte reformer. Inklusion Vi deler til fulde ambitionen om, at de elever, der tidligere modtog specialiserede undervisningstilbud, og som har mulighed for at trives og udvikle sig fagligt i normalklassen, skal have gavn af normalklassens fællesskab. I Varde kommune er vi nået målet på at 95 % af eleverne går i normalklassen. Det er imidlertid afgørende, at såvel de inkluderede elever som de øvrige elever oplever, at der er plads til dem, og at de udfordres og bliver dygtigere. Det er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen, men det er også afgørende for elevers, forældres og læreres opbakning til folkeskolen. Vi ved, at mange forældre fravælger folkeskolen, fordi de oplever, at folkeskolen ikke lykkes med inklusionsopgaven. Loven om inklusion er 3 år gammel. Det er på høje tid, at der bliver taget hånd om en succesfuld implementering over alt i landet. Danmarks Lærerforening har foreslået en fælles landsdækkende indsats. Krumtappen i foreningens forslag er, at der ved inklusion af en elev skal udarbejdes en konkret plan for, hvilke tiltag, der iværksættes. Planen skal deles med forældrene, så de er trygge ved processen. Den viden, der var og er samlet på PPR, skal i langt højere grad i spil ude på skolerne. Skal vi nå målet om, at alle ele-

6 6 ver bliver fagligt dygtigere, er der ikke blot brug for flere voksne, men brug for, at specialiserede fagpersoner kommer til at spille en aktiv rolle i klasselokalet. I Varde Kommune er det afgørende, at der gøres en særlig indsats for det faglige miljø i den pædagogiske psykologiske rådgivning, hvis en omstrukturering i forvaltningen spreder de specialiserede fagpersoner på forskellige matrikler under forskellige ledelser. Mange lærere oplever i øvrigt, at deres muligheder for at løse inklusionsopgaven succesfuldt er blevet klart vanskeligere som følge af, at mulighederne for at forberede og efterbehandle undervisningen er blevet markant forringet. En vellykket inklusion forudsætter en individuelt tilrettelagt undervisning. Folkeskolereformen Folkeskolereformen er båret af målsætningen om, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. Det mål deler vi 100 %. Det var derfor, vi valgte vores uddannelse og arbejde. Realiteten er imidlertid, at langt, langt hovedparten af lærerne oplever, at muligheden for at nå målet er blevet markant forringet. I regeringens egen beskrivelse af god undervisning fremhæves det, at den enkelte elev udfordres fagligt i alle timer, at der løbende følges op på elevens udbytte af undervisningen, at der skabes en større sammenhæng mellem teori og praksis, at erhvervs- og kulturliv i langt højere grad inddrages i skolens undervisning mm. Vi deler til fulde denne beskrivelse af kvalitet i undervisningen, men vi må konstatere, at det på ingen måde hænger sammen med de muligheder, lærerne har. Med den øgede undervisningsopgave, en reduceret forberedelsestid, en forberedelsestid, der smuldrer til alle de andre opgaver en skoledag kan byde på, er det umuligt at levere den undervisning, folkeskolereformen foreskriver. Dette misforhold bliver vi nødt til at få rettet op på, hvis folkeskolereformen skal blive en succes. Flere lærere fortæller, at de oplever en hverdag, der er præget af, at de må gennemføre undervisning, der overhovedet ikke er forberedt! Landets undervisningsminister Christine Antorini har et helt andet syn på disse læreres oplevelser! Som Sadam Huseins propagandaminister Komiske Ali under Irak-krigen fornægter hun virkeligheden og udtaler: Både folkeskolereformen og arbejdstidsreglerne bidrager til at skabe nogle bedre rammer for, at skolerne kan give eleverne en undervisning, der gør alle elever dygtigere. Hvor elevernes læring er i centrum for skolernes arbejde, og hvor tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver herunder planlægning, gennemførelse og efterbehandling af undervisningen er et fælles anliggende for skolens ledelse, lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere. Det er en helt anden virkelighed, vi som lærere og mange af vores kollegaer og ledelse står i. Og i KL s svar til de samme lærere: Det er rigtigt, at lærerne i gennemsnit skal undervise to timer mere om ugen. Den endelige sammensætning af opgaverne fastlægges af ledelsen efter dialog med den enkelte lærer, ud fra en vurdering af fag, lærerens kompetencer og erfaring, elevsammensætning mm. For lærere og ledere er det ikke virkeligheden. Det sker ingen steder. Ytringsfrihed Mange lærere gør seriøst og professionelt opmærksom på, at de og deres kolleger ikke kan levere den kvalitet i undervisningen, som eleverne har krav på, og som reformen fordrer med de rammer, der er til rådighed. Det bliver vi nødt til at tage

7 7 alvorligt. Og så nytter det ikke, at man som kommune eller skoleledelse har mest lyst til at skyde budbringeren. Vi er enige i, at vi som offentligt ansatte selvfølgelig skal vælge det rette fora at fremføre vores kritik. Men det er vigtigt at kritikken bliver fremført og hørt. Begreber som åbenhed, gennemsigtighed og troværdighed er væsentlige værdier i den offentlige forvaltning. Debat og åbenhed bør fremmes i offentligheden, men også internt i organisationen. Her spiller ledelsen en vigtig rolle, hvis arbejdspladsen skal afspejle en kultur, hvor der er den bevidsthed, at loyalitet handler om, at udvise respekt for de trufne beslutninger, samtidig med der på konstruktiv vis er en forpligtelse på at påpege kritisable forhold. Det kan kun lykkes, hvis medarbejderne har tillid til deres ledelse. Trivsel Finansieringen af folkeskolereformen og måden, arbejdstidsloven blev gennemført på, har udfordret samarbejdsrelationerne i folkeskolen. Det har også udfordret trivslen på skolerne. Den såkaldte normalisering af lærernes arbejdstid har udstillet de begrænsninger, det giver, når lærerarbejdet sammenlignes med et 8 til 16 job. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, når medarbejderne oplever, de ikke kan give en kvalificeret undervisning under de nye rammer og har fået mindre indflydelse på planlægningen af deres arbejde. I Varde Kommune har det givet sig udtryk i et stigende sygefravær. Lærernes sygefravær er steget med et procentpoint svarende til en 20 % stigning. Sygefraværet er forsat stigende. Derfor har kommunen sat yderligere fokus på trivsel og sygefravær. I forhold til trivsel skal der arbejdes på at styrke arbejdspladsernes sociale kapital og styrke samarbejdet i det lokale MED.-udvalg, mens der i forhold til sygefraværet generelt strammes op på sygefraværspolitikken. Kommunen er meget opmærksom på at nedbringe langtidssygefraværet. Vore betænkeligheder i den forbindelse handler om, at det bliver halveringen af sygedagpengeperioden, der kommer til at sætte standarden for en nedbringelse af langtidssygefraværet, ved at den syge medarbejder afskediges før end kommunen tidligere har praktiseret. Det betyder, det økonomiske incitament for at afskedige en medarbejder kommer til at veje tungere end ønsket om medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen. Medindflydelse og medbestemmelse Når samarbejdsrelationerne på skolerne er pressede i en forandringsproces, forandringer i det hele taget belaster det psykiske arbejdsmiljø og den faste tilstedeværelse yderligere stiller krav til lærernes fysiske arbejdspladser, er det vigtigt MED.-systemet i kommunen på alle niveauer geares til at tage hånd om de mange nye problemstillinger. Det er derfor besluttet, at alle medarbejdere skal gennemføre den obligatoriske MED.- uddannelse. Ydermere er der på Børn- og Ungeområdet gennemført kortere MED.- kurser vedrørende MED.-udvalgets opgaver under implementeringen af Folkeskolereformen og arbejdstidsloven og ved udarbejdelse af lokale lønpolitikker i forbindelse med udmøntning af lokallønsmidler. Lokal løn Netop spørgsmålet om decentrale forhandlinger om lokalløn var til diskussion på sidste års generalforsamling. I Varde Lærerkreds mener vi stadigvæk, at pengene kunne udmøntes i en forhåndsaftale, som vi kender det fra tidligere, men kommunen står stejlt på, at lokale lønmidler skal ud på skolerne og virke som

8 8 motivationsfremmere. I en tid, hvor vore handlinger skal kunne begrundes i evidens hvilende på et videnskabeligt grundlag, er det tankevækkende, at KORA (Kommuner og regioners analyseinstitut) er udkommet med en rapport, der netop fremhæver de offentlige ansatte som en gruppe der også er motiverede for at gøre noget godt for andre. De kalder det public service-motivation. Undersøgelsen viser bl.a. at lærere, der har en høj public service-motivation opnår bedre resultater med deres elever. Hvis en elev har en lærer, der i høj grad drives af et ønske om at gøre en forskel for børnene og for samfundet, ja, så er der en tendens til, at eleven får bedre karakterer til folkeskolens afgangsprøve i det fag, læreren har undervist i. Opfordringen fra Varde Lærerkreds skal derfor være, drop lokallønsforhandlingerne, brug pengene i en forhåndsaftale som tidligere. Med OK15-aftalen forsvinder det lille undervisningstillæg til fordel for et undervisertillæg, der ens for alle uanset opgavevaretagelsen. Lad os fokusere på opgaveløsningen i forhold til undervisningen, gennemsigtighed og oplevelse af retfærdighed i løntildelingen for derved at styrke trivslen på arbejdspladsen. Arbejdstid I Varde Kommunes administrative grundlag en rammebeskrivelse af lærernes arbejdstid skriver Skolechef Flemming Skaarup, at grundlaget i foråret 2015 skal evalueres mellem forvaltning, skoleledelse og medarbejdere. Det arbejde vil Varde Lærerkreds gerne deltage i, så vi her kan skabe det fælles billede af virkeligheden, der kan blive afsættet til at skabe en bedre ramme om skolens undervisning, til gavn for elevernes læring og lærere og børnehaveklasselederes arbejdsopgaver og arbejdsmiljø. EUD-reform og vejledning EUD-reformens målsætning om, at en større andel af de unge vælger erhvervsuddannelse, deler vi fuldt ud, men igen oplever vi, at de formulerede målsætninger står i skærende kontrast til konsekvenserne af de politiske beslutninger, der er en følge reformen. Beslutningen om at reducere vejledningsindsatsen markant gennem den såkaldte fokuserede vejledning vil med stor sandsynlighed betyde, at uafklarede unge vælger det almene gymnasium. Skal vi vende den udvikling, kan vi ikke reducere den personlige vejledning til kun at omfatte de ikke-uddannelsesparate. I forbindelse med folkeskolereformen stiger skolernes behov for samarbejde med vejlederne på UU-centrene. Faget uddannelse og job og ønsket om et langt tættere samarbejde med erhvervslivet fordrer, at skolerne kan trække på UU-centrenes ekspertise og resurser. Heller ikke dette hænger sammen med, at der nu skæres netto langt over 100 mio.kr. Varde Lærerkreds Arbejdet i kredsstyrelsen har i det forløbne år især haft fokus på folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler. I vores møder med forvaltningen er følgende sager blevet behandlet: - Frikøb af fællestillidsrepræsentant - Status på etablering af arbejdspladser på skolerne. Løbende opfølgning med fokus på udarbejdelse af handleplaner for det videre forløb. - Ytringsfrihed - Sager om samarbejdsvanskeligheder - Forventningsafstemning og evaluering af Camp 7 med fokus på ændret praksis vedrørende planlægning og arbejdets tilrettelæggelse

9 9 - Uenighed om undervisningstillæg i relation til det udvidede undervisningsbegreb - Uenighed om fortolkning af lov 409 om lejrskoler - Stigende sygefravær - Udarbejdelse af lønpolitik i MED.- udvalget - Forberedelse af lokallønsforhandlinger - Effektbaseret målstyring, et samarbejde mellem kommune og BDO consulting - Kompetenceudvikling af lærere og ledere - Omstrukturering i forvaltningen - Kurser for TR, AMR og ledelse - Kurser i MED.-udvalgene - Evaluering af Rammebeskrivelsen af lærernes arbejdstid - Drøftelse af flextid Kredsstyrelsen Internt i organisationen har kredsstyrelsen haft fokus på, at tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer og ansatte på kontoret har kunnet deltage i møder og kurser for at give hinanden sparring og inspiration til at håndtere forandringer som følge af vores nye virkelighed. Der er givet et stående tilbud til de tillidsvalgte, at skolerne kan invitere kredsstyrelsesmedlemmer til faglige klub møder, for vi gennem dialog kan orientere vore medlemmer om kredsstyrelsens arbejde, og samtidig mærke stemningen ude på arbejdspladserne. I den forbindelse kan det nævnes, at vores hjemmeside er under revision, og at vi håber, den i en ny udgave bliver et godt værktøj for de tillidsvalgte og en kilde til information for alle vore medlemmer. Kredsstyrelsen har også deltaget i netværk og konferencer centralt i DLF, lokalt i det forpligtende kredssamarbejde og i Varde Kommune. I Varde Kommune er Varde Lærerkreds repræsenteret i en porteføljegruppe på Børn- og Ungeområdet. Dette fora skal skabe overblik og sammenhæng mellem de mange forskellige tiltag, som sættes i gang på skoler- og dagtilbud. Udvalgene vedrørende lærere og lederes kompetenceudvikling mødes løbende for at håndtere de udfordringer kravene i skolereformen stiller til fagligheden. Det har vist sig, at opgaven har været større end kursusudbydere og kommuner har været forberedt på. Selvom der er afsat rigtig mange penge på budgetterne til efter- og videreuddannelse, har det vist sig, at der ikke er afsat de fornødne midler til vikardækning af de medarbejdere, der sendes afsted på uddannelse. Problemet er så stort, at vi kan frygte at ambitionen om at hæve uddannelsesniveauet for lærere nedjusteres for at passe til virkeligheden. Men ligesom politikere og forældre har vi som faggruppe en forventning om, at midlerne til kompetenceudvikling fastholdes og bruges til det de var tiltænkt en opkvalificering af lærerne. Det handler både om linjefagsuddannelse, men også en øget faglighed i forhold til inklusionsopgaven og de nye tiltag i forbindelse med de nye Fælles Mål og den målstyrede undervisning. Det er lærernes nye faglighed, der skal gøre eleverne så dygtige, som de kan, så vi kan opfylde folkeskolens formål, at forberede eleverne til videre uddannelse. Det kan være, der er nogen, der sidder og tænker, om det ikke hele tiden har vores sigte? Det er i hvert fald svært at forestille sig lærere, der har arbejdet for det modsatte! Varde Kommune har i et samarbejde med BDO consulting sat fokus på, hvordan

10 10 skoler og dagtilbud skal arbejde for at bryde den sociale arv og sikre chancelighed for børn og unge. Varde Lærerkreds deltager i det samarbejde. Der er et generelt ønske om, at vi skal blive bedre og dygtigere til at nå vores mål. Effektstyring er i den forbindelse et vigtigt redskab til at skabe et systematisk fokus på, hvordan vi skaber positive forandringer for vore børn og unge. Den bestræbelse har vi selvfølgelig altid haft, men det nye er, at vi systematisk vil anvende effektstyring, som et middel til at sikre en rød tråd i effektmål og aftalestyring. En af pointerne i arbejdet med målstyring efter effektmål er, at vi skal bruge de data på området, som vi i forvejen indsamler. Det giver god mening. Problemet opstår, hvis man vælger at inddrage elevplanen i datagrundlaget. Elevplanerne i vores skolevæsen er vidt forskellige og af meget varierende kvalitet. Hvis elevplanen skal bruges i denne sammenhæng, skal den i langt højere grad standardiseres og operationaliseres. Det er en opgave for forvaltningen! Med den forberedelsestid lærerne har til rådighed, er der hverken tid til at opfinde eller tid til at udfylde elevplaner med målbeskrivelse og opfølgning for alle elever i alle fag. Kredskontoret I forhold til sagsbehandlingen på kredskontoret er der løbende overvejelser om kontorets åbningstider og kvaliteten af vores vejledning. Dette bliver ydermere aktuelt, når vores mangeårige sagsbehandler Uffe Bak går på pension. Uffe er indbegrebet af ordentlighed og Varde Lærerkreds, og han skal have et stort tak for den indsats, han har ydet gennem de efterhånden mange år på kredskontoret. Den situation er vi i gang med at håndtere, så vi også i fremtiden kan give en kvalificeret sagsbehandling. Det er der brug for, når man vælger at tæppebombe folkeskolen med reformer, samtidig med man lukker øjne og øre for de fagprofessionelles råd og anbefalinger. Men som ordsproget udtrykker det: Rom blev ikke bygget på en dag kan det både være tørt konstaterende, måske endda en smule trøstende eller sågar et forsvar for ikke at overholde tiden for en deadline! Men noget er det antikke Rom, i folkeskolen er 3 år lang tid i et barns skoleforløb, og så er det da bekymrende, når det virker som om, at man inde i Folketinget har tænkt sig at lægge tag på huset, før murene er sat! Jeg slutter med et DLF-slogan fra konflikten, og som stadig er aktuelt: KUN - Sammen gør vi en skole bedre!

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Regnskab og budget budget 2015 Indtægter: Kontingentindtægter kr kr kr Renter kr kr kr Administr. bidrag kr kr kr Akutfonden kr kr kr Aktufonden 2014 (rest) kr Indtægter Ialt kr kr kr Udgifter: Aktuel Budget Styrelsen kr kr kr Medhjælp kr kr kr Konsulenter kr kr kr Øvrige lønudgifter kr kr kr Kontorets drift i alt kr kr kr Kontorhold kr kr kr Bøger m.m. kr kr kr Medlemsaktiviteter kr kr kr Seniorafdelingen kr kr kr Tillidsrepræsentanter kr kr kr Kredsstyrelsen kr kr kr Kongres kr kr kr Diverse udgifter kr kr kr Budget 2015 Udgifter ialt kr kr kr Ekstra ord. indtægter kr kr kr Samlede indtægter i alt kr kr kr Nettoresultat ialt kr kr kr Kontingentsats pr DLF Kreds Lån Konfliktkontingent I alt. kr./mdr. Fraktion 1-2 Konfliktramt m. lån kr. 100,00 kr. 119,00 kr. 420,00 kr. 639,00 Fraktion 1-2 Konfliktramt u. lån kr. 100,00 kr. 119,00 kr. 219,00 Fraktion 1-2 Ikke konfliktramt kr. 100,00 kr. 119,00 kr. 420,00 kr. 639,00 Fraktion 4 Pensionister kr. 71,00 kr. 45,00 kr. 116,00 Fraktion 6 Særlig medlem kr. 94,00 kr. 28,00 kr. 122,00

27 27 GENERALFORSAMLING afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde fredag den 20. marts 2015 kl Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (Valget gælder for to år) 7. Eventuelt. Der er kaffe/te og kage klokken 16:00, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Kredsstyrelsen

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning

Greve Lærerforening. Den Skriftlige beretning Greve Lærerforening Den Skriftlige beretning 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Forord Side 4 Lærernes arbejdstid Virkeligheden efter august 2014 Side 5 Lønpolitik Sagsbehandling og rådgivning Side 6 Arbejdsmiljø

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere