Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens"

Transkript

1 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som E-post: Foreningsnyt 2. sektion Februar 2003 Nr. 1 Åbent hus på Vogn-Ex Der er fortsat åbent på Vogn-Ex, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V om mandagen kl. 18, Dog ikke i juli, på helligdage og mellem jul og nytår. Kig forbi brug arkiv og bibliotek, besøg Jernbanebøger eller få en snak med ligesindede. Den sidste mandag i måneden er der lysbilled-/filmforevisning på ca. 45 minutter, når der er åbent hus på Vogn-Ex. Forevisningen begynder ca. kl. 20. Nyt fra... Hovedbestyrelsen Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2003 Hermed indkaldes til DJK s 43. ordinære generalforsamling søndag d. 30. marts 2003, kl Generalforsamlingen finder sted i Valby Medborgerhus Valgårdsvej Valby lige ved Toftegårds Plads Valby Medborgerhus har en café med moderate priser for mad og drikke. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om planerne for det kommende år. 3. Regnskab for regnskabsåret Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter. 7. Eventuelt Husk dit KONTINGENT! Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse jvf. vedtægternes 3 (foreningens vedtægter kan i øvrigt læses i Jernbanen extra nr. 4A/2000, på eller rekvireres hos sekretariatet). Forslag fremsendt til sekretariatet vil blive videreekspederet til formanden. Ad pkt. 6): På valg til hovedbestyrelsen er: Søren Bay Poul Kaspersen Thomas N. Olesen Frank Pedersen Jakob Schulze På valg som revisorer er: Finn Beyer Paulsen Mogens Levin På valg som revisorsuppleanter er: Eigil de Neergaard Niels K. Petersen På hovedbestyrelsens vegne Thomas N. Olesen Sekretær Girokort blev udsendt med Jernbanen nr. 5/2002. Var girokortet faldet ud, så få et nyt girokort ved henvendelse til Sekretatiatet ellers bliver dette blad det sidste! DJK Rejser september 2003 Efterårstur til Sachsen og Tjekkiet I september 2003 afholder DJK Rejser en tur til det sydlige udland. Årets rejse vil gå til Sachsen og det nordlige Tjekkiet, og traditionen tro vil der blive budt på en lang række jernbanemæssige oplevelser. Rejsen vil foregå med bus og begynde i København torsdag morgen den 11. september Det forventes, at vi på rejsen vil besøge følgende steder: Den dampdrevne smalsporsbane ved Zittau i Sachsen. Det nordlige Tjekkiet, hvor der findes en række spændende industribanesystemer, ligesom der kører interessante ældre motorvogne i plandrift. Det store jernbanemuseum i Luzna i Tjekkiet. Hjemkomst til København vil ske søndag aften den 14. september Prisen for turen forventes at blive højst ca kr. pr. person i dobbeltværelse. Den inkluderer morgenmad fredag-søndag og aftensmad torsdag-lørdag. Rejsen er endnu under tilrettelæggelse, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for dagene september Det forventes, at et udførligt program, herunder oplysning om nøjagtig pris, kan ses i Jernbanen nr. 3/2003, der udkommer i slutningen af april. Velkommen på årets rejse til Sachsen og Tjekkiet! DJK Rejser

2 2 Foreningsnyt 1/2003 DJK Hovedstadsområdet Referat af ordinær generalforsamling 2002 Mødet blev afholdt onsdag den 11. december 2002 i Valby Medborgerhus. Der var mødt 34 medlemmer. 1. Formanden, Bent Jacobsen, bød velkommen og foreslog Frank Nielsen valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Frank Nielsen var valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet første gang i Jernbanen extra nr. 4A, juli 2002 og gav ordet til formanden for beretning. 2. Formanden omtalte kort årets medlemsmøder. Der havde været afholdt 7 møder som sædvanligt inkl. årsmødet her inden jul. Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor tilfredshed med medlemmernes fremmøde til arrangementerne, hvor der normalt var deltagere og ved særlige lejligheder betydeligt flere. Ved mødet med W. Dancker-Jensen i november havde der været en rekordhøj deltagelse på ca. 110 medlemmer og gæster. Det gav bestyrelsen lyst til fortsat at arbejde for gode og afvekslende møder i lokalafdelingen. Medlemmerne var velkomne til at tage gæster med, som måske kunne være interesserede i et særligt emne eller gerne ville høre mere om vores forening. Det årlige jernbanemarked den 15. september havde tiltrukket mange såvel handlende som andre. Auktionen over jernbaneeffekter havde dog ikke været tilfredsstillende, men bestyrelsen ville overveje at tilrettelægge næste års auktion på en anden måde belært af erfaringen. Studieturen til Østbanen den 1. juni havde stor tilslutning og havde givet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. John Nielsen oplyste i den forbindelse, at der er planer for en fotostudietur i foråret Nærmere program herfor vil blive bekendtgjort så snart som muligt. Program for møder i første halvdel af 2003 er bekendtgjort i Jernbanen extra 6A. Mødedatoerne er den 15. januar, 19. februar og 19. marts. Der vil også blive et møde den 9. april. 3. Kassereren, Flemming Jakielski, orienterede om afdelingens regnskab. Regnskabet udviste pr. 30. september 2002 et overskud på 2.364,06 kr. Det gode resultat skyldtes bl.a., at turen til Østbanen havde givet overskud, og at resultaterne fra loppemarkederne i 2001 og 2002 begge indgik i årets regnskab. Kassereren beklagede de mange girogebyrer på regnskabet. 4. Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Karsten Hindsberger, Bent Jacobsen og John Nielsen var på valg til bestyrelsen og villige til genvalg. Da der ikke var andre forslag, genvalgtes de pågældende for en to-årig periode. Franz Jespersen ønskede ikke genvalg til suppleantposten. Bestyrelsen foreslog Peer Kurland valgt som ny suppleant. Da der ikke var andre forslag, valgtes Peer Kurland enstemmigt for et år. Formanden takkede Franz Jespersen for hans aktive og engagerede arbejde i bestyrelsen lige siden lokalafdelingens oprettelse i 1998 og udtrykte håb om, at bestyrelsen fortsat måtte kunne drage nytte af hans viden og ideer. 6. Under Eventuelt spurgte et medlem, om det var muligt at flytte mødet i marts, da der også var generalforsamling i DJK samme måned. Formanden svarede, at det ikke var muligt, da der allerede var indgået aftale med foredragsholderen for denne aften. Til et forslag om et møde med direktøren for Arriva svarede formanden, at Arrivas virksomhed foreløbig foregår uden for hovedstadsområdet, hvorfor man ikke har aktuelle planer om et møde om Arriva. Et forslag om besøg ved Metroen kunne overvejes eventuelt i forbindelse med forlængelsen af linien til Vanløse. Et medlem fandt det svært at høre i salen især på de bageste rækker. Det undersøges, om forholdene kan forbedres enten ved en anden opstilling af stolene eller eventuelt ved mikrofonanlæg, hvis et sådant kan lånes i huset. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen blev der serveret glögg og æbleskiver og solgt lotteri, medens medlemmerne tyggede på spørgsmålene i årets jernbanequiz, der denne gang var tilrettelagt af Franz Jespersen. Der var mange flotte præmier både til vinderne i lotteriet og til dem, der havde flest rigtige besvarelser af quizen. Torben Liebst, der havde sørget for festlig juleudsmykning og et stort udvalg af billeder m.m. til salg, skulle have afsluttet underholdningen med at vise en film. Desværre gik lampen i filmfremviseren sig en tur, så medlemmerne måtte have filmen til gode til en anden gang. Bent Jacobsen DJK Hovedstadsområdet Medlemsmøder Medlemsmøder afholdes i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, 2500 Valby. Valby Medborgerhus har en café med moderate priser for mad og drikke. Hvordan kommer man dertil? Medborgerhuset ligger i hjørnet af Toftegårds Plads, og gåafstanden til Valby Station er ca. 8 minutter. Valby Station betjenes af visse regional- og intercitytog samt S-tog linie B, B+, H, H+ og C. Onsdag d. 19. februar 2003, kl Per Kurlands årskavalkade af billeder fra jernbanernes hverdag. Onsdag d. 19. marts 2003, kl Direktør Niels Munch-Christensen, Hovedstadens Lokalbaner, taler om udviklingsplaner for lokalbanerne i Hovedstadsområdet. Onsdag d. 23. april 2003, Kl Med tog til Slangerup. Pens. togfører E. Havmøller Sørensen fortæller om sin tid som togfører på Slangerupbanen/Hareskovbanen. Foredraget ledsages af lysbilleder fra banen. Bent Jacobsen DJK Lolland-Falster Medlemsmøder Mødestedet er Nykøbing Modelbane Klubs lokaler i kælderen under DSB s tidligere godsekspedition i Nykøbing F. Det er den gule toetages bygning, der ligger i forlængelse af perron 1 på Nykøbing F. station. Indgang fra perronsiden. Tirsdag d. 4. marts 2003, kl Tirsdag d. 1. april 2003, kl Program for møderne er i skrivende stund ikke fastlagt. Ole Jensen DJK Nordjylland/ Limfjordsbanen Medlemsmøder Møder afholdes på Forchhammersvej 7, Aalborg. Onsdag d. 5. marts 2003, kl Film. Program endnu ikke fastlagt. Frank G. Sørensen Onsdag d. 26. marts 2003, kl Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er Preben Pallesgård, Jan Nielsen og Søren Gissel. På bestyrelsens vegne Søren Gissel

3 1/2003 Foreningsnyt 3 DJK Midtjylland Medlemsmøder Midtjysk Afdeling er blevet mere østjysk, fordi vi har indledt et samarbejde med Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård. Der bliver derfor årligt et møde mindre i Randers og i Århus, men til gengæld to møder i Ryomgård. Torsdag fremtidig mødedag I fremtiden bliver torsdag fast mødedag. Vi kan ikke mere få lokale fredag aften i Århus, og Djurslands Jernbanemuseum har torsdag som mødedag. Tidspunktet vil fortsat være 19.30, for det passer med diverse tog- og rutebilforbindelser mellem byerne Randers, Ryomgård og Århus. Århus Amts rute 212 kører Randers- Ryomgård-Ebeltoft. Mødesteder Møder i Århus Hovedbiblioteket i Mølleparken, Vester Allé, store sal. Lokalerne er åbne fra klokken 18, og møderne begynder klokken NB! Møderne begynder efter bibliotekets lukning. Vi henstiller derfor til medlemmerne at komme inden klokken 19.30, da gadedøren bliver låst. Møder i Randers Kulturhuset i Steinmannsgade 2, overfor rutebilstationen. Møderne begynder klokken 19.30, brug klokken ved senere ankomst. Møder i Ryomgård Djurslands Jernbanemuseum i remisen overfor jernbanestationen. Planlagte møder og arrangementer Torsdag d. 27. februar: Ryomgård Rundvisning på Djurslands Jernbanemuseum. Onsdag d. 5. marts, 19.30: Århus Besøg hos Jysk Modeljernbane Klub i Århus. Mødested: Skt. Anna Gade Skole, første dør i gården i bygningen langs Ingerslevs Boulevard. Tilmelding obligatorisk, maksimum 15 deltagere. Fredag d. 28. marts: Randers Film om nordjyske jernbaner i tresserne. NB! Da det har vist sig umuligt at få lokaler i Randers torsdag den 27. marts, er mødet flyttet til fredag den 28. marts. Mindeord Asger Bergh Den 14. januar 2003 døde studietekniker Asger Bergh 60 år gammel. Asger var en enspænder, der ønskede at kunne gøre, som det passede ham, men trods det havde han både i DJK og andre steder mange venner. For 39 år siden begyndte han som studieassistent ved Danmarks Radio, og han blev her en respekteret studietekniker, der var kendt for at løse selv de vanskeligste opgaver. Han var altid hjælpsom og havde stor erfaring og kompetence inden for radio og TV. Hans lidenskab for jernbanerne var stor, og sammen med Gunnar W. Christensen var han i 1966 en tur med Museumsbanen på Lolland. Her mødte han Børge Chorfitzen, der var far til Asgers skolekammerat Kjeld. Snart var både Asger og Gunnar blevet medlemmer af DJK. Asger gik meget op i at filme og fotografere, og utallige gange har han glædet os med sine fortrinlige billeder i såvel Jernbanen som i DJK s bøger. Han tog rundt i Danmark ofte sammen med sine venner og fotograferede tog og jernbanemiljøer ved både DSB og privatbanerne. DSB blev dog hans hovedemne, og fra starten af 1970 erne begyndte Asger sammen med fire andre jernbaneentusiaster at hjælpe til på DSB s Jernbanemuseum. Det lå dengang oppe under taget i DSB s bygninger i Sølvgade 40 i København. Arbejdet bestod i at hjælpe daværende museumsleder William Dancker-Jensen med at registrere og ordne museets store billedsamling. Asgers kendskab til fotografering m.m. betød, at han kom til at stå for kopiering af mange af museets negativer samt løsning af andre fotoopgaver. Dertil kom, at han også blev leverandør af billeder til DSB. I en periode tog Asger også 16 mm smalfilm, og han fik således foreviget de sidste ordinære damptog i drift, ligesom han fik lavet film om lukningen af flere danske jernbanestrækninger. Alt var ordnet og registreret, og Asger har således efterladt en kulturarv, der på mange måder er uden lige. Asger var en stor personlighed, en kammerat og ikke mindst en god ven. Hans gæstfrihed, når man formåede at komme tæt på, er vi mange, der vil kunne huske. Asger satte til gengæld stor pris på de besøg, som han fik under sin sygdom. Fotografen og jernbaneentusiasten Asger vil vi ikke mere se stående bøjet over sit kamera på en jernbaneskråning eller station, men vi er mange, der hver især ved, hvad vi skylder Asger en stor tak for. Æret være Asger Berghs minde. En kreds af Asgers jernbanevenner Niklas Havresøe Lørdag d. 26. april, kl : Århus Fællesmøde for Dansk Jernbane-Klub og Sporvejshistorisk Selskab. Torben Liebst viser billeder fra metroen i København. Desuden bliver der lejlighed til at se ÅSsporvognen. NB! Dette møde afholdes hos Århus Sporveje, Bryggervej 35/ Gustav Holms Vej (sidevej til Grenåvej, A15). Lørdag d. 31. maj (foreløbig dato) I samarbejde med Djurslands Jernbanemuseum køres til Stenvad Mosebrugscenter med køretur på tørvebanen. Mødested: Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård og videre transport med bus eller egen befordring til Stenvad. Stenvad var station på Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane. Torsdag d. 25. september: Ryomgård Torsdag d. 30. oktober: Århus Torsdag d. 27. november: Randers Generalforsamling. Tilmelding Erland Egefors, Rundhøj Allé 76D, 8270 Højbjerg. Tlf E-post: Benjamin Olsen, Århusvej 22, st. mf., 8900 Randers. (Ny adresse!) Torben Bay-Johansen, Olaf Rudesvej 41, 3.th., 8720 Højbjerg. Tlf E-post: Venlig hilsen Erland Egefors

4 4 Foreningsnyt 1/2003 Blovstrød Banen Generalforsamling Blovstrød Banen indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 15. marts 2003, kl Generalforsamlingen foregår i velfærdslokalet i Blovstrød, med dagsorden ifølge banens vedtægter. Vedr. dagsordenens pkt. 4: Følgende er på valg til bestyrelsen: U. Gerdes og Kai Boisen, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Jakob Halleby, suppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Finn B. Paulsen, revisor og Bent Nathansen, revisorsuppleant begge vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Evt. forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive opslået i banens lokale i Blovstrød 8 dage før generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer (som har betalt deres kontingent til DJK) har stemmeret på generalforsamlingen. Blovstrød Banen, bestyrelsen Ebbe Makholm Medlemmernes spalte Medlemmernes spalte er et tilbud til alle medlemmer af DJK! Måske mangler du et billede af et bestemt lokomotiv, måske leder du efter oplysninger om et bestemt emne eller måske har du to vinterkøreplaner fra og vil gerne af med den ene... Mulighederne er mange. Vi optager din annonce ganske gratis, blot den er kortfattet og har karakter af medlemskommunikation. Annoncører med egentlige kommercielle interesser henvises til Jernbanens muligheder for annoncering. Vi forbeholder os ret til at forkorte indlæg af stor længde, hvis pladsforholdene nødvendiggør det. Jernbanens redaktion Hermed foreligger afløseren for det tidligere Jernbanen extra. Som nævnt i Jernbanen extra nr. 6A/2002 mente Færdselsstyrelsens Posttilsyn, at bladet Jernbanen extra ikke var et blad, men et katalog eller en fortegnelse. Som følge deraf kunne det ikke udsendes til bladordningens nedsatte takst, men skulle befordres til almindelig brevporto ligesom individuelle meddelelser, hvilket ville blive alt for dyrt for foreningen. Jernbanen extra er derfor blevet afløst af et blad i bladet hæftet ind i midten af Jernbanebøger Snart udsolgt Følgende bøger har vi kun ganske få eksemplarer tilbage af: hovedbanen, men som en sektion, der nemt kan udtages, klippes i og opbevares separat, sådan som mange medlemmer ønsker det med de interne foreningsmeddelelser. Foreningsnyt redigeres fremover af Henning Pedersen, dog med undtagelse af meddelelserne fra Jernbanebøger, som redigeres af Kjeld Bartels. Ansvarshavende redaktør for sidebanen er den samme som for hovedsektionen, nemlig Tommy O. Jensen hvormed endnu et af Færdselsstyrelsens krav opfyldes. Redaktionen Stærkt forsinket Der er stadig intet nyt om, hvornår bogen om Mariager-Faarup-Viborg Jernbanes historie udkommer, men vi forventer, at det bliver i løbet af Best.nr. Titel Pris 0577 DLM , DSB Diesel og Design 210, DSB Litra A, K, C 230, Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet ,- Købes Videofilm om Orient Expressen Henv.: Knud Madsen, Jasminvej 5A, Hornum, 9600 Aars. Tlf Købes/Sælges/Byttes Søges: DSB-køreplaner før Haves (til bytte eller salg): Tyske DB-køreplaner Byttes også med andre bøger om danske jernbaner. Henv.: Urs Kramer, Kleistweg 8, D Marburg, Tyskland. E-post: INTRODUKTIONSTILBUD Banebogklubben Få op til 25% rabat på udgivelser fra DJK s forlag og Banebøger + porto. Depositum på kr. 200,- ved indmeldelse. Mindste køb 3 bøger - en om året. Nærmere information om Banebogklubben samt om, hvordan du bliver medlem, kan du få på telefon eller på mail Tilbud ved indmeldelse: Danske Kongevogne Normalpris 175,- Introduktionspris 50,- + porto Jul på Hjul Normalpris 169,- Introduktionspris 50,- + porto Vestegnen og Jernbanen Normalpris 425,- Introduktionspris 150,- + porto Byens Baner Normalpris 499,- Introduktionspris 199,- + porto

5 1/ Videoer fra Grimstrup film Et sommerportræt af Mariager-Handest Veteranjernbane (45 min) I 1927 blev Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) indviet, og dermed fik Mariager som den sidste købstad i Jylland endelig jernbaneforbindelse. MFVJ blev dog aldrig nogen økonomisk succes, og allerede i slutningen af trediverne var den nedlægningstruet. Der skulle dog gå mange år, før det gik så galt først i 1966 blev driften på MVFJ indstillet. Sporet Viborg- Faarup blev derefter fjernet, hvorimod strækningen Faarup-Mariager blev købt af Mariager Kommune for at sikre godstrafik på skinnerne. I 1985 forsvandt godstrafikken, men allerede femten år før havde Dansk Jernbane Klub indledt ordinær veterantogskørsel på strækningen Mariager-Handest. Efter et kort historisk oprids, bl.a. med enkelte smalfilmsklip fra tiden før Mariager-Faarup-Viborg Jernbane blev nedlagt, viser videoen stemningsbilleder fra aktiviteterne i sommeren år Farvel DSB & Goddag Arriva (43 min.) Inden Arriva overtog kørslen på de midt- og vestjyske jernbanestrækninger, kørte DSB to afskedstog for at sige farvel og tak for denne gang. Det første tog kørte fredag den 3. januar 2003 fra Thisted til Struer, mens det andet kørte fra Struer til Tønder via Århus den 4. januar. I videoen er vi også med i tog 3852, lørdag den 4. januar, i selskab med lokomotivfører Brian Pedersen sidste tur for ham i DSB-regi. Arrivas indvielsestog den 5. januar, besøg på Vestbanens værksted i Varde, hvor MR-togene får ændret deres design fra DSB til Arriva, MY 1158 som trækker MR 4004 fra Varde og meget mere er med i denne video om DSB s sidste og Arrivas første dage i det midt- og vestjyske. Kr. 185,- Bestillingsnummer 4125 Kr. 180,- Bestillingsnummer 4120 Ferrocarriles de Cuba Nr. 3 (59 min.) Denne tredje film fra Cuba handler om jernbaner i den midterste del af landet, bl.a. er der fokus på Cubas eneste elektrificerede jernbane, Hershey-banen, mellem Havana og Mantanzas. Byen Cienfuegos, hvor de russiske M62 er stationeret besøges. Sukkercentralerne Granma og Australia, hvor der i forårets sukkerkampagne udelukkende blev anvendt dampdrift, og meget mere er med i den sidste video i trilogien om jernbaner på Cuba. Kr. 190,- Bestillingsnummer 4124

6 6 1/2003 MY-bogen DSB litra MY Type 567 Af Torben Andersen LOKOMOTIVETs Forlag Uændret genoptryk Da denne bog blev udgivet i 1998, blev den ret hurtigt udsolgt. Forlaget har nu foretaget et Vognmandsruten Af Frederik Naumann 304 sider i kæmpeformat 24x32,5 cm, stift bind Illustreret i farver, udgivet af Forlaget Nautilus 2002 Storebælts grimme ælling Vognmandsruten er emnet for denne meget flotte bog i kæmpeformat. Bogen fortæller om rutens oprettelse, introduktionen af Superflexfærgerne, overgangen til Difko og driften på Storebælt frem til Desuden om VR-gruppens aktiviteter på Storebælt, Difko på Bagenkop-Kiel, Skagen Line og VR-gruppens økonomiske struktur. Endvidere afsnit med beskrivelse af alle skibene inkl. samtlige Superflexfærger. Gennemillustreret med generalarrangementer og utallige fotos. Dansk og engelsk tekst. Kr. 480,- genoptryk af bogen. Bestillingsnummer 1255

7 1/ Jernbanehistorisk årbog 03 Udkommer ultimo februar 2003 Traditionen tro kigger Jernbanehistorisk årbog tilbage på begivenheder, som ligger 25, 50, 75, 100 og 125 år før udgivelsesåret. 64 spændende sider med ca. 100 fortrinsvis ukendte illustrationer. 03-årbogen fortæller om: I 1878 fik vi det første moderne sikkerhedssystem på de danske baner, da der indførtes liniebloksystem på Klampenborgbanen. Her bringes også en oversigt over alle senere strækninger med mellembloksystemer var året, hvor en ny Langebro til Islands Brygge med jernbanespor på broen blev taget i brug. Artiklen fortæller om alle de tre sporbærende Langebroer til Amager og om de mange firmasporanlæg på Islands Brygge. I 1928 åbnedes Horns Herreds banen som en del af den aldrig fuldførte Midtsjællandske Jernbane. Mange nye oplysninger bl.a. om driften af banen. Et helt nyt internationalt godsvognssamarbejde så dagens lys i 1953, nemlig EUROP-samarbejdet, som DSB tilsluttede sig i Artiklen fortæller, hvordan det startede, og vil blive fulgt op i næste årgang. Endelig berettes om TEE-togenes historie og om Danmarks kortvarige medlemskab af den eksklusive TEE-klub, som ophørte i 1978, da TEE Merkur kørte for sidste gang. Bogladepris kr. 165,- BOGKLUBPRIS kr. 129,- (+porto) Bestillingsnummer 0265 Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge København V

8 8 1/2003 Fra Vestbanen til Arriva en lokalbane gennem 100 år Af Ole-Chr. M. Plum Format 23 x 24 cm, stift omslag 236 sider, ca. 400 illustrationer Udkommer i marts 2003 Den 15. marts 2003 fylder Vestbanen, Varde- Nørre Nebel Jernbane, 100 år, og Dansk Jernbane-Klub udgiver i forbindelse med jubilæet en bog om banen. Forfatter til bogen er Ole- Chr. M. Plum, der har specialiseret sig i de danske privatbaners historie. Foruden en beskrivelse af den 25 år lange forhistorie med mange forslag til linieføring skildres banens betydning for egnen. I bogen finder du endvidere kapitler om anlæg og åbning, en fyldig liniebeskrivelse, der beskriver banens opland og dens stationer, samt et afsnit om det rullende materiel. Historien om den vestjyske privatbane er uhyre spændende: Præget af en stadig kamp for at overleve og for at følge med i tiden. Dertil kommer banens rolle under 2. Verdenskrig med anlæg af spor til bl.a. Nymindegab og Oksby og Blåvand samt en større station ved Baunhøj. Efter krigen kom det danske forsvar til området, og en bane til Oksbøl Sydlejr blev anlagt i Vestbanen er fra midten af 1980 erne gennemgribende moderniseret med nyt rullende materiel, nyt strækningsspor og sikringsanlæg m.m., så banen i dag fremstår som en moderne lokalbane med tidssvarende infrastruktur og materiel. Om dette samt Arriva Togs overtagelse af driften i 2002 og meget mere vil du kunne læse i DJK s jubilæumsbog om Vestbanen. Bogladepris kr. 349,- BOGKLUBPRIS kr. 265,- (+porto) Bestillingsnummer 0054 Bestilling Antal Best. nr. Vare/Titel Pris 4120 Et sommerportræt af MHVJ 180, Ferrocarriles de Cuba Nr , Farvel DSB & Goddag Arriva 185,- Kunde nr. / DJK-medlems nr. Bestillingsdato Varerne bedes sendt til Modtagers navn og adresse 1255 Vognmandsruten 480, DSB litra MY Type , Jernbanehistorisk årbog , Fra Vestbanen til Arriva 349,- Bestillerens underskrift Jeg er indforstået med at betale varerne senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Liste over jernbanelitteratur

Liste over jernbanelitteratur Liste over jernbanelitteratur Vort eget bibliotek på Østerlundhus har mange bøger og videoer/dvd'er, der endnu ikke er registreret. Så hvis du ønsker at låne, kontakt da Hans Jørgen Jacobsen. Forfatter

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Bestil på www.jernbaneklub.dk Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus) Forfatter: Preben Jensen Format A4 i stift bind med 246 sider med mange billeder i sort/hvid og farver og mange illustrationer Forlaget: Nautilus (juni 2015)

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2013 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet (dørene åbnes

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere