Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens"

Transkript

1 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som E-post: Foreningsnyt 2. sektion Februar 2003 Nr. 1 Åbent hus på Vogn-Ex Der er fortsat åbent på Vogn-Ex, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V om mandagen kl. 18, Dog ikke i juli, på helligdage og mellem jul og nytår. Kig forbi brug arkiv og bibliotek, besøg Jernbanebøger eller få en snak med ligesindede. Den sidste mandag i måneden er der lysbilled-/filmforevisning på ca. 45 minutter, når der er åbent hus på Vogn-Ex. Forevisningen begynder ca. kl. 20. Nyt fra... Hovedbestyrelsen Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2003 Hermed indkaldes til DJK s 43. ordinære generalforsamling søndag d. 30. marts 2003, kl Generalforsamlingen finder sted i Valby Medborgerhus Valgårdsvej Valby lige ved Toftegårds Plads Valby Medborgerhus har en café med moderate priser for mad og drikke. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om planerne for det kommende år. 3. Regnskab for regnskabsåret Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter. 7. Eventuelt Husk dit KONTINGENT! Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse jvf. vedtægternes 3 (foreningens vedtægter kan i øvrigt læses i Jernbanen extra nr. 4A/2000, på eller rekvireres hos sekretariatet). Forslag fremsendt til sekretariatet vil blive videreekspederet til formanden. Ad pkt. 6): På valg til hovedbestyrelsen er: Søren Bay Poul Kaspersen Thomas N. Olesen Frank Pedersen Jakob Schulze På valg som revisorer er: Finn Beyer Paulsen Mogens Levin På valg som revisorsuppleanter er: Eigil de Neergaard Niels K. Petersen På hovedbestyrelsens vegne Thomas N. Olesen Sekretær Girokort blev udsendt med Jernbanen nr. 5/2002. Var girokortet faldet ud, så få et nyt girokort ved henvendelse til Sekretatiatet ellers bliver dette blad det sidste! DJK Rejser september 2003 Efterårstur til Sachsen og Tjekkiet I september 2003 afholder DJK Rejser en tur til det sydlige udland. Årets rejse vil gå til Sachsen og det nordlige Tjekkiet, og traditionen tro vil der blive budt på en lang række jernbanemæssige oplevelser. Rejsen vil foregå med bus og begynde i København torsdag morgen den 11. september Det forventes, at vi på rejsen vil besøge følgende steder: Den dampdrevne smalsporsbane ved Zittau i Sachsen. Det nordlige Tjekkiet, hvor der findes en række spændende industribanesystemer, ligesom der kører interessante ældre motorvogne i plandrift. Det store jernbanemuseum i Luzna i Tjekkiet. Hjemkomst til København vil ske søndag aften den 14. september Prisen for turen forventes at blive højst ca kr. pr. person i dobbeltværelse. Den inkluderer morgenmad fredag-søndag og aftensmad torsdag-lørdag. Rejsen er endnu under tilrettelæggelse, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for dagene september Det forventes, at et udførligt program, herunder oplysning om nøjagtig pris, kan ses i Jernbanen nr. 3/2003, der udkommer i slutningen af april. Velkommen på årets rejse til Sachsen og Tjekkiet! DJK Rejser

2 2 Foreningsnyt 1/2003 DJK Hovedstadsområdet Referat af ordinær generalforsamling 2002 Mødet blev afholdt onsdag den 11. december 2002 i Valby Medborgerhus. Der var mødt 34 medlemmer. 1. Formanden, Bent Jacobsen, bød velkommen og foreslog Frank Nielsen valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Frank Nielsen var valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet første gang i Jernbanen extra nr. 4A, juli 2002 og gav ordet til formanden for beretning. 2. Formanden omtalte kort årets medlemsmøder. Der havde været afholdt 7 møder som sædvanligt inkl. årsmødet her inden jul. Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor tilfredshed med medlemmernes fremmøde til arrangementerne, hvor der normalt var deltagere og ved særlige lejligheder betydeligt flere. Ved mødet med W. Dancker-Jensen i november havde der været en rekordhøj deltagelse på ca. 110 medlemmer og gæster. Det gav bestyrelsen lyst til fortsat at arbejde for gode og afvekslende møder i lokalafdelingen. Medlemmerne var velkomne til at tage gæster med, som måske kunne være interesserede i et særligt emne eller gerne ville høre mere om vores forening. Det årlige jernbanemarked den 15. september havde tiltrukket mange såvel handlende som andre. Auktionen over jernbaneeffekter havde dog ikke været tilfredsstillende, men bestyrelsen ville overveje at tilrettelægge næste års auktion på en anden måde belært af erfaringen. Studieturen til Østbanen den 1. juni havde stor tilslutning og havde givet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. John Nielsen oplyste i den forbindelse, at der er planer for en fotostudietur i foråret Nærmere program herfor vil blive bekendtgjort så snart som muligt. Program for møder i første halvdel af 2003 er bekendtgjort i Jernbanen extra 6A. Mødedatoerne er den 15. januar, 19. februar og 19. marts. Der vil også blive et møde den 9. april. 3. Kassereren, Flemming Jakielski, orienterede om afdelingens regnskab. Regnskabet udviste pr. 30. september 2002 et overskud på 2.364,06 kr. Det gode resultat skyldtes bl.a., at turen til Østbanen havde givet overskud, og at resultaterne fra loppemarkederne i 2001 og 2002 begge indgik i årets regnskab. Kassereren beklagede de mange girogebyrer på regnskabet. 4. Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Karsten Hindsberger, Bent Jacobsen og John Nielsen var på valg til bestyrelsen og villige til genvalg. Da der ikke var andre forslag, genvalgtes de pågældende for en to-årig periode. Franz Jespersen ønskede ikke genvalg til suppleantposten. Bestyrelsen foreslog Peer Kurland valgt som ny suppleant. Da der ikke var andre forslag, valgtes Peer Kurland enstemmigt for et år. Formanden takkede Franz Jespersen for hans aktive og engagerede arbejde i bestyrelsen lige siden lokalafdelingens oprettelse i 1998 og udtrykte håb om, at bestyrelsen fortsat måtte kunne drage nytte af hans viden og ideer. 6. Under Eventuelt spurgte et medlem, om det var muligt at flytte mødet i marts, da der også var generalforsamling i DJK samme måned. Formanden svarede, at det ikke var muligt, da der allerede var indgået aftale med foredragsholderen for denne aften. Til et forslag om et møde med direktøren for Arriva svarede formanden, at Arrivas virksomhed foreløbig foregår uden for hovedstadsområdet, hvorfor man ikke har aktuelle planer om et møde om Arriva. Et forslag om besøg ved Metroen kunne overvejes eventuelt i forbindelse med forlængelsen af linien til Vanløse. Et medlem fandt det svært at høre i salen især på de bageste rækker. Det undersøges, om forholdene kan forbedres enten ved en anden opstilling af stolene eller eventuelt ved mikrofonanlæg, hvis et sådant kan lånes i huset. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen blev der serveret glögg og æbleskiver og solgt lotteri, medens medlemmerne tyggede på spørgsmålene i årets jernbanequiz, der denne gang var tilrettelagt af Franz Jespersen. Der var mange flotte præmier både til vinderne i lotteriet og til dem, der havde flest rigtige besvarelser af quizen. Torben Liebst, der havde sørget for festlig juleudsmykning og et stort udvalg af billeder m.m. til salg, skulle have afsluttet underholdningen med at vise en film. Desværre gik lampen i filmfremviseren sig en tur, så medlemmerne måtte have filmen til gode til en anden gang. Bent Jacobsen DJK Hovedstadsområdet Medlemsmøder Medlemsmøder afholdes i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, 2500 Valby. Valby Medborgerhus har en café med moderate priser for mad og drikke. Hvordan kommer man dertil? Medborgerhuset ligger i hjørnet af Toftegårds Plads, og gåafstanden til Valby Station er ca. 8 minutter. Valby Station betjenes af visse regional- og intercitytog samt S-tog linie B, B+, H, H+ og C. Onsdag d. 19. februar 2003, kl Per Kurlands årskavalkade af billeder fra jernbanernes hverdag. Onsdag d. 19. marts 2003, kl Direktør Niels Munch-Christensen, Hovedstadens Lokalbaner, taler om udviklingsplaner for lokalbanerne i Hovedstadsområdet. Onsdag d. 23. april 2003, Kl Med tog til Slangerup. Pens. togfører E. Havmøller Sørensen fortæller om sin tid som togfører på Slangerupbanen/Hareskovbanen. Foredraget ledsages af lysbilleder fra banen. Bent Jacobsen DJK Lolland-Falster Medlemsmøder Mødestedet er Nykøbing Modelbane Klubs lokaler i kælderen under DSB s tidligere godsekspedition i Nykøbing F. Det er den gule toetages bygning, der ligger i forlængelse af perron 1 på Nykøbing F. station. Indgang fra perronsiden. Tirsdag d. 4. marts 2003, kl Tirsdag d. 1. april 2003, kl Program for møderne er i skrivende stund ikke fastlagt. Ole Jensen DJK Nordjylland/ Limfjordsbanen Medlemsmøder Møder afholdes på Forchhammersvej 7, Aalborg. Onsdag d. 5. marts 2003, kl Film. Program endnu ikke fastlagt. Frank G. Sørensen Onsdag d. 26. marts 2003, kl Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er Preben Pallesgård, Jan Nielsen og Søren Gissel. På bestyrelsens vegne Søren Gissel

3 1/2003 Foreningsnyt 3 DJK Midtjylland Medlemsmøder Midtjysk Afdeling er blevet mere østjysk, fordi vi har indledt et samarbejde med Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård. Der bliver derfor årligt et møde mindre i Randers og i Århus, men til gengæld to møder i Ryomgård. Torsdag fremtidig mødedag I fremtiden bliver torsdag fast mødedag. Vi kan ikke mere få lokale fredag aften i Århus, og Djurslands Jernbanemuseum har torsdag som mødedag. Tidspunktet vil fortsat være 19.30, for det passer med diverse tog- og rutebilforbindelser mellem byerne Randers, Ryomgård og Århus. Århus Amts rute 212 kører Randers- Ryomgård-Ebeltoft. Mødesteder Møder i Århus Hovedbiblioteket i Mølleparken, Vester Allé, store sal. Lokalerne er åbne fra klokken 18, og møderne begynder klokken NB! Møderne begynder efter bibliotekets lukning. Vi henstiller derfor til medlemmerne at komme inden klokken 19.30, da gadedøren bliver låst. Møder i Randers Kulturhuset i Steinmannsgade 2, overfor rutebilstationen. Møderne begynder klokken 19.30, brug klokken ved senere ankomst. Møder i Ryomgård Djurslands Jernbanemuseum i remisen overfor jernbanestationen. Planlagte møder og arrangementer Torsdag d. 27. februar: Ryomgård Rundvisning på Djurslands Jernbanemuseum. Onsdag d. 5. marts, 19.30: Århus Besøg hos Jysk Modeljernbane Klub i Århus. Mødested: Skt. Anna Gade Skole, første dør i gården i bygningen langs Ingerslevs Boulevard. Tilmelding obligatorisk, maksimum 15 deltagere. Fredag d. 28. marts: Randers Film om nordjyske jernbaner i tresserne. NB! Da det har vist sig umuligt at få lokaler i Randers torsdag den 27. marts, er mødet flyttet til fredag den 28. marts. Mindeord Asger Bergh Den 14. januar 2003 døde studietekniker Asger Bergh 60 år gammel. Asger var en enspænder, der ønskede at kunne gøre, som det passede ham, men trods det havde han både i DJK og andre steder mange venner. For 39 år siden begyndte han som studieassistent ved Danmarks Radio, og han blev her en respekteret studietekniker, der var kendt for at løse selv de vanskeligste opgaver. Han var altid hjælpsom og havde stor erfaring og kompetence inden for radio og TV. Hans lidenskab for jernbanerne var stor, og sammen med Gunnar W. Christensen var han i 1966 en tur med Museumsbanen på Lolland. Her mødte han Børge Chorfitzen, der var far til Asgers skolekammerat Kjeld. Snart var både Asger og Gunnar blevet medlemmer af DJK. Asger gik meget op i at filme og fotografere, og utallige gange har han glædet os med sine fortrinlige billeder i såvel Jernbanen som i DJK s bøger. Han tog rundt i Danmark ofte sammen med sine venner og fotograferede tog og jernbanemiljøer ved både DSB og privatbanerne. DSB blev dog hans hovedemne, og fra starten af 1970 erne begyndte Asger sammen med fire andre jernbaneentusiaster at hjælpe til på DSB s Jernbanemuseum. Det lå dengang oppe under taget i DSB s bygninger i Sølvgade 40 i København. Arbejdet bestod i at hjælpe daværende museumsleder William Dancker-Jensen med at registrere og ordne museets store billedsamling. Asgers kendskab til fotografering m.m. betød, at han kom til at stå for kopiering af mange af museets negativer samt løsning af andre fotoopgaver. Dertil kom, at han også blev leverandør af billeder til DSB. I en periode tog Asger også 16 mm smalfilm, og han fik således foreviget de sidste ordinære damptog i drift, ligesom han fik lavet film om lukningen af flere danske jernbanestrækninger. Alt var ordnet og registreret, og Asger har således efterladt en kulturarv, der på mange måder er uden lige. Asger var en stor personlighed, en kammerat og ikke mindst en god ven. Hans gæstfrihed, når man formåede at komme tæt på, er vi mange, der vil kunne huske. Asger satte til gengæld stor pris på de besøg, som han fik under sin sygdom. Fotografen og jernbaneentusiasten Asger vil vi ikke mere se stående bøjet over sit kamera på en jernbaneskråning eller station, men vi er mange, der hver især ved, hvad vi skylder Asger en stor tak for. Æret være Asger Berghs minde. En kreds af Asgers jernbanevenner Niklas Havresøe Lørdag d. 26. april, kl : Århus Fællesmøde for Dansk Jernbane-Klub og Sporvejshistorisk Selskab. Torben Liebst viser billeder fra metroen i København. Desuden bliver der lejlighed til at se ÅSsporvognen. NB! Dette møde afholdes hos Århus Sporveje, Bryggervej 35/ Gustav Holms Vej (sidevej til Grenåvej, A15). Lørdag d. 31. maj (foreløbig dato) I samarbejde med Djurslands Jernbanemuseum køres til Stenvad Mosebrugscenter med køretur på tørvebanen. Mødested: Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård og videre transport med bus eller egen befordring til Stenvad. Stenvad var station på Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane. Torsdag d. 25. september: Ryomgård Torsdag d. 30. oktober: Århus Torsdag d. 27. november: Randers Generalforsamling. Tilmelding Erland Egefors, Rundhøj Allé 76D, 8270 Højbjerg. Tlf E-post: Benjamin Olsen, Århusvej 22, st. mf., 8900 Randers. (Ny adresse!) Torben Bay-Johansen, Olaf Rudesvej 41, 3.th., 8720 Højbjerg. Tlf E-post: Venlig hilsen Erland Egefors

4 4 Foreningsnyt 1/2003 Blovstrød Banen Generalforsamling Blovstrød Banen indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 15. marts 2003, kl Generalforsamlingen foregår i velfærdslokalet i Blovstrød, med dagsorden ifølge banens vedtægter. Vedr. dagsordenens pkt. 4: Følgende er på valg til bestyrelsen: U. Gerdes og Kai Boisen, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Jakob Halleby, suppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Finn B. Paulsen, revisor og Bent Nathansen, revisorsuppleant begge vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Evt. forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive opslået i banens lokale i Blovstrød 8 dage før generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer (som har betalt deres kontingent til DJK) har stemmeret på generalforsamlingen. Blovstrød Banen, bestyrelsen Ebbe Makholm Medlemmernes spalte Medlemmernes spalte er et tilbud til alle medlemmer af DJK! Måske mangler du et billede af et bestemt lokomotiv, måske leder du efter oplysninger om et bestemt emne eller måske har du to vinterkøreplaner fra og vil gerne af med den ene... Mulighederne er mange. Vi optager din annonce ganske gratis, blot den er kortfattet og har karakter af medlemskommunikation. Annoncører med egentlige kommercielle interesser henvises til Jernbanens muligheder for annoncering. Vi forbeholder os ret til at forkorte indlæg af stor længde, hvis pladsforholdene nødvendiggør det. Jernbanens redaktion Hermed foreligger afløseren for det tidligere Jernbanen extra. Som nævnt i Jernbanen extra nr. 6A/2002 mente Færdselsstyrelsens Posttilsyn, at bladet Jernbanen extra ikke var et blad, men et katalog eller en fortegnelse. Som følge deraf kunne det ikke udsendes til bladordningens nedsatte takst, men skulle befordres til almindelig brevporto ligesom individuelle meddelelser, hvilket ville blive alt for dyrt for foreningen. Jernbanen extra er derfor blevet afløst af et blad i bladet hæftet ind i midten af Jernbanebøger Snart udsolgt Følgende bøger har vi kun ganske få eksemplarer tilbage af: hovedbanen, men som en sektion, der nemt kan udtages, klippes i og opbevares separat, sådan som mange medlemmer ønsker det med de interne foreningsmeddelelser. Foreningsnyt redigeres fremover af Henning Pedersen, dog med undtagelse af meddelelserne fra Jernbanebøger, som redigeres af Kjeld Bartels. Ansvarshavende redaktør for sidebanen er den samme som for hovedsektionen, nemlig Tommy O. Jensen hvormed endnu et af Færdselsstyrelsens krav opfyldes. Redaktionen Stærkt forsinket Der er stadig intet nyt om, hvornår bogen om Mariager-Faarup-Viborg Jernbanes historie udkommer, men vi forventer, at det bliver i løbet af Best.nr. Titel Pris 0577 DLM , DSB Diesel og Design 210, DSB Litra A, K, C 230, Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet ,- Købes Videofilm om Orient Expressen Henv.: Knud Madsen, Jasminvej 5A, Hornum, 9600 Aars. Tlf Købes/Sælges/Byttes Søges: DSB-køreplaner før Haves (til bytte eller salg): Tyske DB-køreplaner Byttes også med andre bøger om danske jernbaner. Henv.: Urs Kramer, Kleistweg 8, D Marburg, Tyskland. E-post: INTRODUKTIONSTILBUD Banebogklubben Få op til 25% rabat på udgivelser fra DJK s forlag og Banebøger + porto. Depositum på kr. 200,- ved indmeldelse. Mindste køb 3 bøger - en om året. Nærmere information om Banebogklubben samt om, hvordan du bliver medlem, kan du få på telefon eller på mail Tilbud ved indmeldelse: Danske Kongevogne Normalpris 175,- Introduktionspris 50,- + porto Jul på Hjul Normalpris 169,- Introduktionspris 50,- + porto Vestegnen og Jernbanen Normalpris 425,- Introduktionspris 150,- + porto Byens Baner Normalpris 499,- Introduktionspris 199,- + porto

5 1/ Videoer fra Grimstrup film Et sommerportræt af Mariager-Handest Veteranjernbane (45 min) I 1927 blev Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) indviet, og dermed fik Mariager som den sidste købstad i Jylland endelig jernbaneforbindelse. MFVJ blev dog aldrig nogen økonomisk succes, og allerede i slutningen af trediverne var den nedlægningstruet. Der skulle dog gå mange år, før det gik så galt først i 1966 blev driften på MVFJ indstillet. Sporet Viborg- Faarup blev derefter fjernet, hvorimod strækningen Faarup-Mariager blev købt af Mariager Kommune for at sikre godstrafik på skinnerne. I 1985 forsvandt godstrafikken, men allerede femten år før havde Dansk Jernbane Klub indledt ordinær veterantogskørsel på strækningen Mariager-Handest. Efter et kort historisk oprids, bl.a. med enkelte smalfilmsklip fra tiden før Mariager-Faarup-Viborg Jernbane blev nedlagt, viser videoen stemningsbilleder fra aktiviteterne i sommeren år Farvel DSB & Goddag Arriva (43 min.) Inden Arriva overtog kørslen på de midt- og vestjyske jernbanestrækninger, kørte DSB to afskedstog for at sige farvel og tak for denne gang. Det første tog kørte fredag den 3. januar 2003 fra Thisted til Struer, mens det andet kørte fra Struer til Tønder via Århus den 4. januar. I videoen er vi også med i tog 3852, lørdag den 4. januar, i selskab med lokomotivfører Brian Pedersen sidste tur for ham i DSB-regi. Arrivas indvielsestog den 5. januar, besøg på Vestbanens værksted i Varde, hvor MR-togene får ændret deres design fra DSB til Arriva, MY 1158 som trækker MR 4004 fra Varde og meget mere er med i denne video om DSB s sidste og Arrivas første dage i det midt- og vestjyske. Kr. 185,- Bestillingsnummer 4125 Kr. 180,- Bestillingsnummer 4120 Ferrocarriles de Cuba Nr. 3 (59 min.) Denne tredje film fra Cuba handler om jernbaner i den midterste del af landet, bl.a. er der fokus på Cubas eneste elektrificerede jernbane, Hershey-banen, mellem Havana og Mantanzas. Byen Cienfuegos, hvor de russiske M62 er stationeret besøges. Sukkercentralerne Granma og Australia, hvor der i forårets sukkerkampagne udelukkende blev anvendt dampdrift, og meget mere er med i den sidste video i trilogien om jernbaner på Cuba. Kr. 190,- Bestillingsnummer 4124

6 6 1/2003 MY-bogen DSB litra MY Type 567 Af Torben Andersen LOKOMOTIVETs Forlag Uændret genoptryk Da denne bog blev udgivet i 1998, blev den ret hurtigt udsolgt. Forlaget har nu foretaget et Vognmandsruten Af Frederik Naumann 304 sider i kæmpeformat 24x32,5 cm, stift bind Illustreret i farver, udgivet af Forlaget Nautilus 2002 Storebælts grimme ælling Vognmandsruten er emnet for denne meget flotte bog i kæmpeformat. Bogen fortæller om rutens oprettelse, introduktionen af Superflexfærgerne, overgangen til Difko og driften på Storebælt frem til Desuden om VR-gruppens aktiviteter på Storebælt, Difko på Bagenkop-Kiel, Skagen Line og VR-gruppens økonomiske struktur. Endvidere afsnit med beskrivelse af alle skibene inkl. samtlige Superflexfærger. Gennemillustreret med generalarrangementer og utallige fotos. Dansk og engelsk tekst. Kr. 480,- genoptryk af bogen. Bestillingsnummer 1255

7 1/ Jernbanehistorisk årbog 03 Udkommer ultimo februar 2003 Traditionen tro kigger Jernbanehistorisk årbog tilbage på begivenheder, som ligger 25, 50, 75, 100 og 125 år før udgivelsesåret. 64 spændende sider med ca. 100 fortrinsvis ukendte illustrationer. 03-årbogen fortæller om: I 1878 fik vi det første moderne sikkerhedssystem på de danske baner, da der indførtes liniebloksystem på Klampenborgbanen. Her bringes også en oversigt over alle senere strækninger med mellembloksystemer var året, hvor en ny Langebro til Islands Brygge med jernbanespor på broen blev taget i brug. Artiklen fortæller om alle de tre sporbærende Langebroer til Amager og om de mange firmasporanlæg på Islands Brygge. I 1928 åbnedes Horns Herreds banen som en del af den aldrig fuldførte Midtsjællandske Jernbane. Mange nye oplysninger bl.a. om driften af banen. Et helt nyt internationalt godsvognssamarbejde så dagens lys i 1953, nemlig EUROP-samarbejdet, som DSB tilsluttede sig i Artiklen fortæller, hvordan det startede, og vil blive fulgt op i næste årgang. Endelig berettes om TEE-togenes historie og om Danmarks kortvarige medlemskab af den eksklusive TEE-klub, som ophørte i 1978, da TEE Merkur kørte for sidste gang. Bogladepris kr. 165,- BOGKLUBPRIS kr. 129,- (+porto) Bestillingsnummer 0265 Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge København V

8 8 1/2003 Fra Vestbanen til Arriva en lokalbane gennem 100 år Af Ole-Chr. M. Plum Format 23 x 24 cm, stift omslag 236 sider, ca. 400 illustrationer Udkommer i marts 2003 Den 15. marts 2003 fylder Vestbanen, Varde- Nørre Nebel Jernbane, 100 år, og Dansk Jernbane-Klub udgiver i forbindelse med jubilæet en bog om banen. Forfatter til bogen er Ole- Chr. M. Plum, der har specialiseret sig i de danske privatbaners historie. Foruden en beskrivelse af den 25 år lange forhistorie med mange forslag til linieføring skildres banens betydning for egnen. I bogen finder du endvidere kapitler om anlæg og åbning, en fyldig liniebeskrivelse, der beskriver banens opland og dens stationer, samt et afsnit om det rullende materiel. Historien om den vestjyske privatbane er uhyre spændende: Præget af en stadig kamp for at overleve og for at følge med i tiden. Dertil kommer banens rolle under 2. Verdenskrig med anlæg af spor til bl.a. Nymindegab og Oksby og Blåvand samt en større station ved Baunhøj. Efter krigen kom det danske forsvar til området, og en bane til Oksbøl Sydlejr blev anlagt i Vestbanen er fra midten af 1980 erne gennemgribende moderniseret med nyt rullende materiel, nyt strækningsspor og sikringsanlæg m.m., så banen i dag fremstår som en moderne lokalbane med tidssvarende infrastruktur og materiel. Om dette samt Arriva Togs overtagelse af driften i 2002 og meget mere vil du kunne læse i DJK s jubilæumsbog om Vestbanen. Bogladepris kr. 349,- BOGKLUBPRIS kr. 265,- (+porto) Bestillingsnummer 0054 Bestilling Antal Best. nr. Vare/Titel Pris 4120 Et sommerportræt af MHVJ 180, Ferrocarriles de Cuba Nr , Farvel DSB & Goddag Arriva 185,- Kunde nr. / DJK-medlems nr. Bestillingsdato Varerne bedes sendt til Modtagers navn og adresse 1255 Vognmandsruten 480, DSB litra MY Type , Jernbanehistorisk årbog , Fra Vestbanen til Arriva 349,- Bestillerens underskrift Jeg er indforstået med at betale varerne senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 270, 35. årg. juni 2012 Ford A Coupé INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbs- og turudvalg Bladudvalg Ansvarshavende redaktør Kasserer: Regnskab Medlems-

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere