Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens"

Transkript

1 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som E-post: Foreningsnyt 2. sektion Februar 2003 Nr. 1 Åbent hus på Vogn-Ex Der er fortsat åbent på Vogn-Ex, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V om mandagen kl. 18, Dog ikke i juli, på helligdage og mellem jul og nytår. Kig forbi brug arkiv og bibliotek, besøg Jernbanebøger eller få en snak med ligesindede. Den sidste mandag i måneden er der lysbilled-/filmforevisning på ca. 45 minutter, når der er åbent hus på Vogn-Ex. Forevisningen begynder ca. kl. 20. Nyt fra... Hovedbestyrelsen Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2003 Hermed indkaldes til DJK s 43. ordinære generalforsamling søndag d. 30. marts 2003, kl Generalforsamlingen finder sted i Valby Medborgerhus Valgårdsvej Valby lige ved Toftegårds Plads Valby Medborgerhus har en café med moderate priser for mad og drikke. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om planerne for det kommende år. 3. Regnskab for regnskabsåret Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt af revisorer og revisorsuppleanter. 7. Eventuelt Husk dit KONTINGENT! Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse jvf. vedtægternes 3 (foreningens vedtægter kan i øvrigt læses i Jernbanen extra nr. 4A/2000, på eller rekvireres hos sekretariatet). Forslag fremsendt til sekretariatet vil blive videreekspederet til formanden. Ad pkt. 6): På valg til hovedbestyrelsen er: Søren Bay Poul Kaspersen Thomas N. Olesen Frank Pedersen Jakob Schulze På valg som revisorer er: Finn Beyer Paulsen Mogens Levin På valg som revisorsuppleanter er: Eigil de Neergaard Niels K. Petersen På hovedbestyrelsens vegne Thomas N. Olesen Sekretær Girokort blev udsendt med Jernbanen nr. 5/2002. Var girokortet faldet ud, så få et nyt girokort ved henvendelse til Sekretatiatet ellers bliver dette blad det sidste! DJK Rejser september 2003 Efterårstur til Sachsen og Tjekkiet I september 2003 afholder DJK Rejser en tur til det sydlige udland. Årets rejse vil gå til Sachsen og det nordlige Tjekkiet, og traditionen tro vil der blive budt på en lang række jernbanemæssige oplevelser. Rejsen vil foregå med bus og begynde i København torsdag morgen den 11. september Det forventes, at vi på rejsen vil besøge følgende steder: Den dampdrevne smalsporsbane ved Zittau i Sachsen. Det nordlige Tjekkiet, hvor der findes en række spændende industribanesystemer, ligesom der kører interessante ældre motorvogne i plandrift. Det store jernbanemuseum i Luzna i Tjekkiet. Hjemkomst til København vil ske søndag aften den 14. september Prisen for turen forventes at blive højst ca kr. pr. person i dobbeltværelse. Den inkluderer morgenmad fredag-søndag og aftensmad torsdag-lørdag. Rejsen er endnu under tilrettelæggelse, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for dagene september Det forventes, at et udførligt program, herunder oplysning om nøjagtig pris, kan ses i Jernbanen nr. 3/2003, der udkommer i slutningen af april. Velkommen på årets rejse til Sachsen og Tjekkiet! DJK Rejser

2 2 Foreningsnyt 1/2003 DJK Hovedstadsområdet Referat af ordinær generalforsamling 2002 Mødet blev afholdt onsdag den 11. december 2002 i Valby Medborgerhus. Der var mødt 34 medlemmer. 1. Formanden, Bent Jacobsen, bød velkommen og foreslog Frank Nielsen valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Frank Nielsen var valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet første gang i Jernbanen extra nr. 4A, juli 2002 og gav ordet til formanden for beretning. 2. Formanden omtalte kort årets medlemsmøder. Der havde været afholdt 7 møder som sædvanligt inkl. årsmødet her inden jul. Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor tilfredshed med medlemmernes fremmøde til arrangementerne, hvor der normalt var deltagere og ved særlige lejligheder betydeligt flere. Ved mødet med W. Dancker-Jensen i november havde der været en rekordhøj deltagelse på ca. 110 medlemmer og gæster. Det gav bestyrelsen lyst til fortsat at arbejde for gode og afvekslende møder i lokalafdelingen. Medlemmerne var velkomne til at tage gæster med, som måske kunne være interesserede i et særligt emne eller gerne ville høre mere om vores forening. Det årlige jernbanemarked den 15. september havde tiltrukket mange såvel handlende som andre. Auktionen over jernbaneeffekter havde dog ikke været tilfredsstillende, men bestyrelsen ville overveje at tilrettelægge næste års auktion på en anden måde belært af erfaringen. Studieturen til Østbanen den 1. juni havde stor tilslutning og havde givet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. John Nielsen oplyste i den forbindelse, at der er planer for en fotostudietur i foråret Nærmere program herfor vil blive bekendtgjort så snart som muligt. Program for møder i første halvdel af 2003 er bekendtgjort i Jernbanen extra 6A. Mødedatoerne er den 15. januar, 19. februar og 19. marts. Der vil også blive et møde den 9. april. 3. Kassereren, Flemming Jakielski, orienterede om afdelingens regnskab. Regnskabet udviste pr. 30. september 2002 et overskud på 2.364,06 kr. Det gode resultat skyldtes bl.a., at turen til Østbanen havde givet overskud, og at resultaterne fra loppemarkederne i 2001 og 2002 begge indgik i årets regnskab. Kassereren beklagede de mange girogebyrer på regnskabet. 4. Der var ikke indkommet nogen forslag. 5. Karsten Hindsberger, Bent Jacobsen og John Nielsen var på valg til bestyrelsen og villige til genvalg. Da der ikke var andre forslag, genvalgtes de pågældende for en to-årig periode. Franz Jespersen ønskede ikke genvalg til suppleantposten. Bestyrelsen foreslog Peer Kurland valgt som ny suppleant. Da der ikke var andre forslag, valgtes Peer Kurland enstemmigt for et år. Formanden takkede Franz Jespersen for hans aktive og engagerede arbejde i bestyrelsen lige siden lokalafdelingens oprettelse i 1998 og udtrykte håb om, at bestyrelsen fortsat måtte kunne drage nytte af hans viden og ideer. 6. Under Eventuelt spurgte et medlem, om det var muligt at flytte mødet i marts, da der også var generalforsamling i DJK samme måned. Formanden svarede, at det ikke var muligt, da der allerede var indgået aftale med foredragsholderen for denne aften. Til et forslag om et møde med direktøren for Arriva svarede formanden, at Arrivas virksomhed foreløbig foregår uden for hovedstadsområdet, hvorfor man ikke har aktuelle planer om et møde om Arriva. Et forslag om besøg ved Metroen kunne overvejes eventuelt i forbindelse med forlængelsen af linien til Vanløse. Et medlem fandt det svært at høre i salen især på de bageste rækker. Det undersøges, om forholdene kan forbedres enten ved en anden opstilling af stolene eller eventuelt ved mikrofonanlæg, hvis et sådant kan lånes i huset. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen blev der serveret glögg og æbleskiver og solgt lotteri, medens medlemmerne tyggede på spørgsmålene i årets jernbanequiz, der denne gang var tilrettelagt af Franz Jespersen. Der var mange flotte præmier både til vinderne i lotteriet og til dem, der havde flest rigtige besvarelser af quizen. Torben Liebst, der havde sørget for festlig juleudsmykning og et stort udvalg af billeder m.m. til salg, skulle have afsluttet underholdningen med at vise en film. Desværre gik lampen i filmfremviseren sig en tur, så medlemmerne måtte have filmen til gode til en anden gang. Bent Jacobsen DJK Hovedstadsområdet Medlemsmøder Medlemsmøder afholdes i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 8, 2500 Valby. Valby Medborgerhus har en café med moderate priser for mad og drikke. Hvordan kommer man dertil? Medborgerhuset ligger i hjørnet af Toftegårds Plads, og gåafstanden til Valby Station er ca. 8 minutter. Valby Station betjenes af visse regional- og intercitytog samt S-tog linie B, B+, H, H+ og C. Onsdag d. 19. februar 2003, kl Per Kurlands årskavalkade af billeder fra jernbanernes hverdag. Onsdag d. 19. marts 2003, kl Direktør Niels Munch-Christensen, Hovedstadens Lokalbaner, taler om udviklingsplaner for lokalbanerne i Hovedstadsområdet. Onsdag d. 23. april 2003, Kl Med tog til Slangerup. Pens. togfører E. Havmøller Sørensen fortæller om sin tid som togfører på Slangerupbanen/Hareskovbanen. Foredraget ledsages af lysbilleder fra banen. Bent Jacobsen DJK Lolland-Falster Medlemsmøder Mødestedet er Nykøbing Modelbane Klubs lokaler i kælderen under DSB s tidligere godsekspedition i Nykøbing F. Det er den gule toetages bygning, der ligger i forlængelse af perron 1 på Nykøbing F. station. Indgang fra perronsiden. Tirsdag d. 4. marts 2003, kl Tirsdag d. 1. april 2003, kl Program for møderne er i skrivende stund ikke fastlagt. Ole Jensen DJK Nordjylland/ Limfjordsbanen Medlemsmøder Møder afholdes på Forchhammersvej 7, Aalborg. Onsdag d. 5. marts 2003, kl Film. Program endnu ikke fastlagt. Frank G. Sørensen Onsdag d. 26. marts 2003, kl Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er Preben Pallesgård, Jan Nielsen og Søren Gissel. På bestyrelsens vegne Søren Gissel

3 1/2003 Foreningsnyt 3 DJK Midtjylland Medlemsmøder Midtjysk Afdeling er blevet mere østjysk, fordi vi har indledt et samarbejde med Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård. Der bliver derfor årligt et møde mindre i Randers og i Århus, men til gengæld to møder i Ryomgård. Torsdag fremtidig mødedag I fremtiden bliver torsdag fast mødedag. Vi kan ikke mere få lokale fredag aften i Århus, og Djurslands Jernbanemuseum har torsdag som mødedag. Tidspunktet vil fortsat være 19.30, for det passer med diverse tog- og rutebilforbindelser mellem byerne Randers, Ryomgård og Århus. Århus Amts rute 212 kører Randers- Ryomgård-Ebeltoft. Mødesteder Møder i Århus Hovedbiblioteket i Mølleparken, Vester Allé, store sal. Lokalerne er åbne fra klokken 18, og møderne begynder klokken NB! Møderne begynder efter bibliotekets lukning. Vi henstiller derfor til medlemmerne at komme inden klokken 19.30, da gadedøren bliver låst. Møder i Randers Kulturhuset i Steinmannsgade 2, overfor rutebilstationen. Møderne begynder klokken 19.30, brug klokken ved senere ankomst. Møder i Ryomgård Djurslands Jernbanemuseum i remisen overfor jernbanestationen. Planlagte møder og arrangementer Torsdag d. 27. februar: Ryomgård Rundvisning på Djurslands Jernbanemuseum. Onsdag d. 5. marts, 19.30: Århus Besøg hos Jysk Modeljernbane Klub i Århus. Mødested: Skt. Anna Gade Skole, første dør i gården i bygningen langs Ingerslevs Boulevard. Tilmelding obligatorisk, maksimum 15 deltagere. Fredag d. 28. marts: Randers Film om nordjyske jernbaner i tresserne. NB! Da det har vist sig umuligt at få lokaler i Randers torsdag den 27. marts, er mødet flyttet til fredag den 28. marts. Mindeord Asger Bergh Den 14. januar 2003 døde studietekniker Asger Bergh 60 år gammel. Asger var en enspænder, der ønskede at kunne gøre, som det passede ham, men trods det havde han både i DJK og andre steder mange venner. For 39 år siden begyndte han som studieassistent ved Danmarks Radio, og han blev her en respekteret studietekniker, der var kendt for at løse selv de vanskeligste opgaver. Han var altid hjælpsom og havde stor erfaring og kompetence inden for radio og TV. Hans lidenskab for jernbanerne var stor, og sammen med Gunnar W. Christensen var han i 1966 en tur med Museumsbanen på Lolland. Her mødte han Børge Chorfitzen, der var far til Asgers skolekammerat Kjeld. Snart var både Asger og Gunnar blevet medlemmer af DJK. Asger gik meget op i at filme og fotografere, og utallige gange har han glædet os med sine fortrinlige billeder i såvel Jernbanen som i DJK s bøger. Han tog rundt i Danmark ofte sammen med sine venner og fotograferede tog og jernbanemiljøer ved både DSB og privatbanerne. DSB blev dog hans hovedemne, og fra starten af 1970 erne begyndte Asger sammen med fire andre jernbaneentusiaster at hjælpe til på DSB s Jernbanemuseum. Det lå dengang oppe under taget i DSB s bygninger i Sølvgade 40 i København. Arbejdet bestod i at hjælpe daværende museumsleder William Dancker-Jensen med at registrere og ordne museets store billedsamling. Asgers kendskab til fotografering m.m. betød, at han kom til at stå for kopiering af mange af museets negativer samt løsning af andre fotoopgaver. Dertil kom, at han også blev leverandør af billeder til DSB. I en periode tog Asger også 16 mm smalfilm, og han fik således foreviget de sidste ordinære damptog i drift, ligesom han fik lavet film om lukningen af flere danske jernbanestrækninger. Alt var ordnet og registreret, og Asger har således efterladt en kulturarv, der på mange måder er uden lige. Asger var en stor personlighed, en kammerat og ikke mindst en god ven. Hans gæstfrihed, når man formåede at komme tæt på, er vi mange, der vil kunne huske. Asger satte til gengæld stor pris på de besøg, som han fik under sin sygdom. Fotografen og jernbaneentusiasten Asger vil vi ikke mere se stående bøjet over sit kamera på en jernbaneskråning eller station, men vi er mange, der hver især ved, hvad vi skylder Asger en stor tak for. Æret være Asger Berghs minde. En kreds af Asgers jernbanevenner Niklas Havresøe Lørdag d. 26. april, kl : Århus Fællesmøde for Dansk Jernbane-Klub og Sporvejshistorisk Selskab. Torben Liebst viser billeder fra metroen i København. Desuden bliver der lejlighed til at se ÅSsporvognen. NB! Dette møde afholdes hos Århus Sporveje, Bryggervej 35/ Gustav Holms Vej (sidevej til Grenåvej, A15). Lørdag d. 31. maj (foreløbig dato) I samarbejde med Djurslands Jernbanemuseum køres til Stenvad Mosebrugscenter med køretur på tørvebanen. Mødested: Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård og videre transport med bus eller egen befordring til Stenvad. Stenvad var station på Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane. Torsdag d. 25. september: Ryomgård Torsdag d. 30. oktober: Århus Torsdag d. 27. november: Randers Generalforsamling. Tilmelding Erland Egefors, Rundhøj Allé 76D, 8270 Højbjerg. Tlf E-post: Benjamin Olsen, Århusvej 22, st. mf., 8900 Randers. (Ny adresse!) Torben Bay-Johansen, Olaf Rudesvej 41, 3.th., 8720 Højbjerg. Tlf E-post: Venlig hilsen Erland Egefors

4 4 Foreningsnyt 1/2003 Blovstrød Banen Generalforsamling Blovstrød Banen indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 15. marts 2003, kl Generalforsamlingen foregår i velfærdslokalet i Blovstrød, med dagsorden ifølge banens vedtægter. Vedr. dagsordenens pkt. 4: Følgende er på valg til bestyrelsen: U. Gerdes og Kai Boisen, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Jakob Halleby, suppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Finn B. Paulsen, revisor og Bent Nathansen, revisorsuppleant begge vælges for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Evt. forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive opslået i banens lokale i Blovstrød 8 dage før generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer (som har betalt deres kontingent til DJK) har stemmeret på generalforsamlingen. Blovstrød Banen, bestyrelsen Ebbe Makholm Medlemmernes spalte Medlemmernes spalte er et tilbud til alle medlemmer af DJK! Måske mangler du et billede af et bestemt lokomotiv, måske leder du efter oplysninger om et bestemt emne eller måske har du to vinterkøreplaner fra og vil gerne af med den ene... Mulighederne er mange. Vi optager din annonce ganske gratis, blot den er kortfattet og har karakter af medlemskommunikation. Annoncører med egentlige kommercielle interesser henvises til Jernbanens muligheder for annoncering. Vi forbeholder os ret til at forkorte indlæg af stor længde, hvis pladsforholdene nødvendiggør det. Jernbanens redaktion Hermed foreligger afløseren for det tidligere Jernbanen extra. Som nævnt i Jernbanen extra nr. 6A/2002 mente Færdselsstyrelsens Posttilsyn, at bladet Jernbanen extra ikke var et blad, men et katalog eller en fortegnelse. Som følge deraf kunne det ikke udsendes til bladordningens nedsatte takst, men skulle befordres til almindelig brevporto ligesom individuelle meddelelser, hvilket ville blive alt for dyrt for foreningen. Jernbanen extra er derfor blevet afløst af et blad i bladet hæftet ind i midten af Jernbanebøger Snart udsolgt Følgende bøger har vi kun ganske få eksemplarer tilbage af: hovedbanen, men som en sektion, der nemt kan udtages, klippes i og opbevares separat, sådan som mange medlemmer ønsker det med de interne foreningsmeddelelser. Foreningsnyt redigeres fremover af Henning Pedersen, dog med undtagelse af meddelelserne fra Jernbanebøger, som redigeres af Kjeld Bartels. Ansvarshavende redaktør for sidebanen er den samme som for hovedsektionen, nemlig Tommy O. Jensen hvormed endnu et af Færdselsstyrelsens krav opfyldes. Redaktionen Stærkt forsinket Der er stadig intet nyt om, hvornår bogen om Mariager-Faarup-Viborg Jernbanes historie udkommer, men vi forventer, at det bliver i løbet af Best.nr. Titel Pris 0577 DLM , DSB Diesel og Design 210, DSB Litra A, K, C 230, Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Nordens Järnvägar , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet , Under Vingehjulet ,- Købes Videofilm om Orient Expressen Henv.: Knud Madsen, Jasminvej 5A, Hornum, 9600 Aars. Tlf Købes/Sælges/Byttes Søges: DSB-køreplaner før Haves (til bytte eller salg): Tyske DB-køreplaner Byttes også med andre bøger om danske jernbaner. Henv.: Urs Kramer, Kleistweg 8, D Marburg, Tyskland. E-post: INTRODUKTIONSTILBUD Banebogklubben Få op til 25% rabat på udgivelser fra DJK s forlag og Banebøger + porto. Depositum på kr. 200,- ved indmeldelse. Mindste køb 3 bøger - en om året. Nærmere information om Banebogklubben samt om, hvordan du bliver medlem, kan du få på telefon eller på mail Tilbud ved indmeldelse: Danske Kongevogne Normalpris 175,- Introduktionspris 50,- + porto Jul på Hjul Normalpris 169,- Introduktionspris 50,- + porto Vestegnen og Jernbanen Normalpris 425,- Introduktionspris 150,- + porto Byens Baner Normalpris 499,- Introduktionspris 199,- + porto

5 1/ Videoer fra Grimstrup film Et sommerportræt af Mariager-Handest Veteranjernbane (45 min) I 1927 blev Mariager-Faarup-Viborg Jernbane (MFVJ) indviet, og dermed fik Mariager som den sidste købstad i Jylland endelig jernbaneforbindelse. MFVJ blev dog aldrig nogen økonomisk succes, og allerede i slutningen af trediverne var den nedlægningstruet. Der skulle dog gå mange år, før det gik så galt først i 1966 blev driften på MVFJ indstillet. Sporet Viborg- Faarup blev derefter fjernet, hvorimod strækningen Faarup-Mariager blev købt af Mariager Kommune for at sikre godstrafik på skinnerne. I 1985 forsvandt godstrafikken, men allerede femten år før havde Dansk Jernbane Klub indledt ordinær veterantogskørsel på strækningen Mariager-Handest. Efter et kort historisk oprids, bl.a. med enkelte smalfilmsklip fra tiden før Mariager-Faarup-Viborg Jernbane blev nedlagt, viser videoen stemningsbilleder fra aktiviteterne i sommeren år Farvel DSB & Goddag Arriva (43 min.) Inden Arriva overtog kørslen på de midt- og vestjyske jernbanestrækninger, kørte DSB to afskedstog for at sige farvel og tak for denne gang. Det første tog kørte fredag den 3. januar 2003 fra Thisted til Struer, mens det andet kørte fra Struer til Tønder via Århus den 4. januar. I videoen er vi også med i tog 3852, lørdag den 4. januar, i selskab med lokomotivfører Brian Pedersen sidste tur for ham i DSB-regi. Arrivas indvielsestog den 5. januar, besøg på Vestbanens værksted i Varde, hvor MR-togene får ændret deres design fra DSB til Arriva, MY 1158 som trækker MR 4004 fra Varde og meget mere er med i denne video om DSB s sidste og Arrivas første dage i det midt- og vestjyske. Kr. 185,- Bestillingsnummer 4125 Kr. 180,- Bestillingsnummer 4120 Ferrocarriles de Cuba Nr. 3 (59 min.) Denne tredje film fra Cuba handler om jernbaner i den midterste del af landet, bl.a. er der fokus på Cubas eneste elektrificerede jernbane, Hershey-banen, mellem Havana og Mantanzas. Byen Cienfuegos, hvor de russiske M62 er stationeret besøges. Sukkercentralerne Granma og Australia, hvor der i forårets sukkerkampagne udelukkende blev anvendt dampdrift, og meget mere er med i den sidste video i trilogien om jernbaner på Cuba. Kr. 190,- Bestillingsnummer 4124

6 6 1/2003 MY-bogen DSB litra MY Type 567 Af Torben Andersen LOKOMOTIVETs Forlag Uændret genoptryk Da denne bog blev udgivet i 1998, blev den ret hurtigt udsolgt. Forlaget har nu foretaget et Vognmandsruten Af Frederik Naumann 304 sider i kæmpeformat 24x32,5 cm, stift bind Illustreret i farver, udgivet af Forlaget Nautilus 2002 Storebælts grimme ælling Vognmandsruten er emnet for denne meget flotte bog i kæmpeformat. Bogen fortæller om rutens oprettelse, introduktionen af Superflexfærgerne, overgangen til Difko og driften på Storebælt frem til Desuden om VR-gruppens aktiviteter på Storebælt, Difko på Bagenkop-Kiel, Skagen Line og VR-gruppens økonomiske struktur. Endvidere afsnit med beskrivelse af alle skibene inkl. samtlige Superflexfærger. Gennemillustreret med generalarrangementer og utallige fotos. Dansk og engelsk tekst. Kr. 480,- genoptryk af bogen. Bestillingsnummer 1255

7 1/ Jernbanehistorisk årbog 03 Udkommer ultimo februar 2003 Traditionen tro kigger Jernbanehistorisk årbog tilbage på begivenheder, som ligger 25, 50, 75, 100 og 125 år før udgivelsesåret. 64 spændende sider med ca. 100 fortrinsvis ukendte illustrationer. 03-årbogen fortæller om: I 1878 fik vi det første moderne sikkerhedssystem på de danske baner, da der indførtes liniebloksystem på Klampenborgbanen. Her bringes også en oversigt over alle senere strækninger med mellembloksystemer var året, hvor en ny Langebro til Islands Brygge med jernbanespor på broen blev taget i brug. Artiklen fortæller om alle de tre sporbærende Langebroer til Amager og om de mange firmasporanlæg på Islands Brygge. I 1928 åbnedes Horns Herreds banen som en del af den aldrig fuldførte Midtsjællandske Jernbane. Mange nye oplysninger bl.a. om driften af banen. Et helt nyt internationalt godsvognssamarbejde så dagens lys i 1953, nemlig EUROP-samarbejdet, som DSB tilsluttede sig i Artiklen fortæller, hvordan det startede, og vil blive fulgt op i næste årgang. Endelig berettes om TEE-togenes historie og om Danmarks kortvarige medlemskab af den eksklusive TEE-klub, som ophørte i 1978, da TEE Merkur kørte for sidste gang. Bogladepris kr. 165,- BOGKLUBPRIS kr. 129,- (+porto) Bestillingsnummer 0265 Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge København V

8 8 1/2003 Fra Vestbanen til Arriva en lokalbane gennem 100 år Af Ole-Chr. M. Plum Format 23 x 24 cm, stift omslag 236 sider, ca. 400 illustrationer Udkommer i marts 2003 Den 15. marts 2003 fylder Vestbanen, Varde- Nørre Nebel Jernbane, 100 år, og Dansk Jernbane-Klub udgiver i forbindelse med jubilæet en bog om banen. Forfatter til bogen er Ole- Chr. M. Plum, der har specialiseret sig i de danske privatbaners historie. Foruden en beskrivelse af den 25 år lange forhistorie med mange forslag til linieføring skildres banens betydning for egnen. I bogen finder du endvidere kapitler om anlæg og åbning, en fyldig liniebeskrivelse, der beskriver banens opland og dens stationer, samt et afsnit om det rullende materiel. Historien om den vestjyske privatbane er uhyre spændende: Præget af en stadig kamp for at overleve og for at følge med i tiden. Dertil kommer banens rolle under 2. Verdenskrig med anlæg af spor til bl.a. Nymindegab og Oksby og Blåvand samt en større station ved Baunhøj. Efter krigen kom det danske forsvar til området, og en bane til Oksbøl Sydlejr blev anlagt i Vestbanen er fra midten af 1980 erne gennemgribende moderniseret med nyt rullende materiel, nyt strækningsspor og sikringsanlæg m.m., så banen i dag fremstår som en moderne lokalbane med tidssvarende infrastruktur og materiel. Om dette samt Arriva Togs overtagelse af driften i 2002 og meget mere vil du kunne læse i DJK s jubilæumsbog om Vestbanen. Bogladepris kr. 349,- BOGKLUBPRIS kr. 265,- (+porto) Bestillingsnummer 0054 Bestilling Antal Best. nr. Vare/Titel Pris 4120 Et sommerportræt af MHVJ 180, Ferrocarriles de Cuba Nr , Farvel DSB & Goddag Arriva 185,- Kunde nr. / DJK-medlems nr. Bestillingsdato Varerne bedes sendt til Modtagers navn og adresse 1255 Vognmandsruten 480, DSB litra MY Type , Jernbanehistorisk årbog , Fra Vestbanen til Arriva 349,- Bestillerens underskrift Jeg er indforstået med at betale varerne senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

2. sektion. Foreningsnyt. Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til:

2. sektion. Foreningsnyt. Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN 0107-3702 Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge 40 1560 København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere