Generalforsamling den 11. sept kl , Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde"

Transkript

1 2013 Generalforsamling den 11. sept kl , Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

2 Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen foregår på Hotel Arnbjerg, Varde, den 11. september 2013 kl Dagsorden (i henhold til vedtægternes 4, stk. 5) 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen kommer med forslag til dirigent Valg af stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning. Formandens beretning. Bilag 1 Beretninger fra udvalg m.v. Bilag 2 3. Forelæggelse af revideret regnskab Revideret regnskab Bilag 3 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgetforslag Bilag 4 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, der præciserer formandens tegnings- og dispositionsret. NORDEA, foreningens ene bankforbindelse, har bedt om, at det eksplicit står i vedtægterne, hvem der har kompetencen til at disponere over konti og foretage betalinger og give fuldmagt til, at andre gør det (fx kasserer og bogholder.) Det har betydning for arbejdsgange i driften fra dag til dag. Derfor foreslås følgende ordlyd som er godkendt af NORDEA Nuværende formulering i vedtægtens 6 stk. 10 : Stk.10 Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden eller ved fuldmagt. Forslag til ny 6 stk. 10 Stk.10 Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden eller ved fuldmagt. I økonomi-spørgsmål gælder dog, at det er bestyrelsen, der har bemyndigelsen til At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom. At meddele prokura Det indstilles, at foreningens vedtægter ændres som foreslået. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode: Thomas Thinghuus Flemming Kruse, næstformand Henriette Lunn Vonsbæk Tine Kierkegaard, kasserer Ikke villig til genvalg Ikke villig til genvalg Villig til genvalg Villig til genvalg 2

3 Bestyrelsen forslår valg af landskabsarkitekt Steen Himmer, Odense landskabsarkitekt Karsten Linding, Ballerup 7. Valg af 2 suppleanter Bestyrelsen foreslår landskabsarkitekt Kirsten Høi, Herlev Kommune landskabsarkitekt Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune villig til valg villig til valg. villig til valg villig til valg. 8. Valg af revisorfirma Bestyrelsen indstiller Allan Nielsen fra RDN Partner 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Fmd. Kirsten Lund Andersen 3

4 Bilag 1 Beretning Kommunale Park- og Naturforvaltere 1. september august 2013 v. Kirsten Lund Andersen Indledning Denne beretning dækker perioden fra 1, september 2012 til 31. august 2013 for derved at gøre indholdet mere nærværende og nutidigt for læserne. Det skal ses i sammenhæng med, at foreningens generalforsamling typisk ligger i september året efter. 1. Fokus på samarbejde Ved generalforsamlingen 2012 skete der en større udskiftning i KPNs bestyrelse og vi har i bestyrelsesperioden arbejdet på at finde en god arbejdsform. I udgangspunktet besluttede vi at gøre suppleanterne til aktive deltagere i bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at vi har lidt flere kræfter til at løfte opgaverne. På vores strategiseminar i januar måned blev det besluttet, at de medlemsrettede aktiviteter skal have høj prioritet, aktiviteterne skal have fat i flere medlemmer og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter går aktivt ind i arbejdet med at puste liv i denne del af foreningen. I perioden herefter har vi bl.a. afholdt et vintermøde, et pesticidseminar i samarbejde med Miljøstyrelsen, ligesom der har været aktivitet i staudenetværket. For nyligt er nedsat en arbejdsgruppe om samarbejdet med frivillige. De mange velkendte aktiviteter Danske Parkdage, Nordic Green Space Award m.m. og de mange repræsentationer som varetages af foreningens bestyrelse og foreningens medlemmer er stadig højt prioriterede, og der vil blive fortsat være fokus på, at opgaverne bliver synlige for medlemmerne. Information, erfaringsudveksling og vidensdeling skal i det hele taget fremmes gennem nyhedsbreve og fagbladene. Samarbejdet med andre er vigtigt for, at vi kan skabe de rette tilbud for medlemmerne og skabe udvikling i branchen. I perioden har vi igen haft glæde af samarbejdet med partnerne omkring Dansk Landskabspris, ligesom der i særdeleshed er tæt dialog og samarbejde med Friluftsrådet og Dansk Landskabsarkitektforening. Samarbejdet med de skandinaviske søsterorganisationer BPI i Norge og FSS i Sverige er også stærkt og styrket i perioden, bl.a. gennem samarbejdet i Nordic Green Space Award og igennem forberedelsen af Nordisk Parkkongres i En særlig samarbejdspartner er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skov og Landskab) på KU. Her er samarbejdet om Danske Parkdage blot én af mange aktiviteter. I perioden er to gode samarbejdspartnere på Skov og Landskab forsvundet til andre jobs, nemlig forskningschef Kjell Nilsson og professor Cecil Konijendijk,. Foreningen takker de to for et godt og langt samarbejde og ser frem til at få opbygget tilsvarende gode samarbejdsrelationer til efterfølgerne. I bilag findes oversigt over de mange sammenhænge, hvor foreningen også er repræsenteret; dette er også et udtryk for de mange samarbejdsflader vi har i foreningen. 2. Årets hovedaktiviteter Danske Parkdage 2012 i Aalborg For 13. år i træk arrangerede foreningen Danske Parkdage i et meget fint samarbejde med Skov & Landskab og Aalborg Kommune. Temaet var Fælleskaber for grønne byer bl.a. med hovedspørgsmål som: Hvordan omsætter vi visioner for planlægning og forvaltning af byens grønne områder med partnerskaber/samarbejder som et aktivt valg? Hvad er frivillighedens mulige rolle i park- og naturforvaltning? 4

5 Kan nye tiltag som f.eks. Nordic Green Space Award bidrage til bedre grønne områder? Hvordan kan partnerskab og bedre involvering bidrage til fastholdelse og udvikling af de grønne områder? Hvordan indretter vi fremtidens grønne byrum tidssvarende og til gavn for forskellige målgrupper herunder ungdommen? Omdrejningspunkt var Nordkraft i Aalborg og deltagerne fik gennem ture et godt indtryk af byen, havnen og de mange aktiviteter som Aalborg er i gang med. Der var ca. 150 deltagere til Danske Parkdage i Aalborg. Læs mere omtale af arrangementet på hjemmesiden. Aalborg Kommune og Østre Anlæg var også den første til at modtage en Nordic Green Space Award, hvilket fandt sted i forbindelse med Danske Parkdage. Tildelingen fik pæn presseomtale lokalt og regionalt. Foreningen ønsker fortsat, at Danske Parkdage udvikler sig til at blive et arrangement som både er interessant for fagfolk (såvel kommunale som private) og politikere at deltage i. Derfor gøres der en indsats for at sætte såvel faglige som mere politiske og holdningsprægede emner på dagsordenen. Det grønne i byerne vil i fremtiden både have sin traditionelle rolle at spille og vil i stigende grad blive sat i forbindelse med emner som klima, biodiversitet og sundhed. Årets grønne medlem blev også kåret i Aalborg prisen gik til afdelingsleder Marianne Jensen, Aalborg Kommune. Marianne har gennem sit arbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg siden 2003, og tidligere i Randers, sat sit tydelige præg på park- og naturområdet. Både i de pågældende kommuner og igennem engagement i en række projekter og samarbejder til glæde for hele sektoren. Danske Parkdage de næste år De kommende år planlægges Danske Parkdage følgende steder: 2014 Vordingborg 2015 Esbjerg 2016? 2017 Århus Interesserede byer er velkomne til at henvende sig vedrørende år Nordic Green Space Award Nordic Green Space Award er i perioden gået fra udviklingsfase til egentlig implementering. Repræsentanter for de tre skandinaviske lande har således i foråret underskrevet en tre-årig partnerskabsaftalen om Nordic Green Space Award. I forlængelse af partnerskabsaftalen er aftalt, at landene på skift har ordførerskabet for samarbejdet. Det betyder at ordførerskabet fordeles som følger: Norge ved BAD,PARK OG IDRETT har ordførerskabet nu og frem til Grøn Galla d november 2013 i Oslo Sverige ved Föreningen Sveriges Stadsträdgårdmästere fra 27/ frem til Nordisk Park Kongres august 2014 i Malmö Danmark ved Kommunale Park- og Naturforvaltere fra 22/ frem til formodentligt - Danske Parkdage i september 2015 I perioden har 25 dommere fra Norge, Sverige og Danmark gennemført den formelle dommeruddannelse. I april måned modtog det første hold dommere uddannet under ordningen Nordic Green Space Award-diplom som bevis på gennemført og bestået dommeruddannelse. Dommerne har været igennem en teoretisk og praktisk udannelse, hvor principper og kriterier i ordningen er gennemgået og afprøvet i praksis på nogle udvalgte anlæg i København, hvor det første kursus blev afholdt. De uddannede dommer er som nævnt fra alle tre skandinaviske lande, med 11 danskere, 8 svenskere 5

6 og 6 nordmænd. Når 2013-ansøgningerne er behandlet er alt 9 anlæg i Skandinavien bedømt af dommerne. Næste ansøgningsfrister er januar og maj I den kommende periode skal fokus på markedsføring og finansiering af ordningen. Den Grønne Tænketank genopstår Den Grønne Tænketank, der er oprettet af Danske Anlægsgartnere, Skov og Landskab og Kommunale Park- og Naturforvaltere, er det sidste år blevet drænet for centrale medlemmer, da både tidl. KPN-formand Lene Holm, forskningschef Kjell Nilsson og Palle Kristoffersen fra Skov og Landskab har fået andet arbejde. Den Grønne Tænketank var initiativtager til samarbejdet omkring Succesfulde udbud og revision af den fælles Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder. Der er nu afholdt et møde mellem interessenterne og der er enighed om, at arbejdet skal fortsætte. Det tilstræbes, at den Grønne Tænketank repræsenterer et bredt udsnit af alle som arbejder med grøn drift. Og gerne ildsjæle, som ønsker at udvikle og optimere området. I alt personer. Målet for Den Grønne Tænketank s arbejde vil være at arrangere et årligt seminar om grøn drift. Seminaret tilstræbes at have karakter af workshop, da denne arbejdsform engagerer deltagerne og giver mulighed for meningsudveksling, som gerne skulle skabe en bredere forståelse for de forskellige parters synspunkter. Derudover er det målet at afholde et årligt møde i Den Grønne Tænketank, hvor aktuelle faglige problemstillinger diskuteres, emner til fremtidige seminarer og områder med behov for yderlige udvikling udpeges og konkretiseres med henblik på at få iværksat forskning eller nedsat en arbejdsgruppe, som kan forestå udviklingen på området alternativt at få temaet præsenteret og sat til diskussion på det næste seminar. Københavns Universitet tager initiativ til, at revision af Kvalitetsbeskrivelserne for drift af grønne områder færdiggøres. Vintermøde 2013 Vintermødet 2013 blev til et forårsmøde med fokus på vand og klimatilpasning. Her var oplæg om strategiske og praktiske løsninger på klimaspørgsmålet; bl.a. om grønne regnvandsløsninger i Danmark og USA, samarbejde og holdninger fra forskellige faggrupper, landskabsarkitekter og ingeniører og om borgerinddragelse i grønne regnvandsprojekter. Vintermødet havde 35 deltagere og var et dagsmøde. Vintermødet skal fortsat være en fast aktivitet og vores ambition er, at få flere medlemmer til at deltage. Studieture 2013 Der har i 2013 været markedsført en studietur til Berlin. Den måtte dog aflyses pga. for få tilmeldinger. Foreningen har ligeledes anbefalet ture fra vores fast samarbejdspartnere. I 2014 vil der være fokus på at arrangere en tur i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere. Dansk Landskabspris Foreningen fortsætter samarbejdsaftalen med Danske Landskabsarkitekter (DL) og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR) om at udgive prisen Dansk Landskabspris. Og der er i budgettet for 2014 foreslået et beløb til prisen afsat. Den Danske Landskabspris har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Det er ligeledes en pris, der giver mulighed for at kunne hædre de personer, der gør et ekstraordinært arbejde inden for faget og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i hele dets bredde. 6

7 Sekretariatsfunktionen for Dansk Landskabspris går på skift mellem de 3 foreninger og i 2014 er det Kommunale Park & Naturforvaltere, der har opgaven. Se uddybende beskrivelse i afsnittet Beretninger fra Udvalg m.m 3. Netværksgrupper og møder I princippet er der følgende faste netværksgrupper om: Legepladssikkerhed og legepladsudvikling Naturvenlig parkdrift Vejtræer/gadetræer Beplantningselementer og oplevelser Reelt har der ikke været stor aktivitet i disse faste netværksgrupper i perioden. Til gengæld er to nye initiativer skudt op her beskrevet i det følgende. Ny staudegruppe Nyoprettet staudegruppe med Hans Ove og Karsten som nøglepersoner. Den 24. april afholdt KPNs staudegruppe i samarbejde med JAs Netværk for Haveentusiaster et fyraftensarrangement hos Anne Stine Stauder ved Stenlille på Vestsjælland. Ca. 30 deltagere havde på denne ikke alt for varme forårsdag fundet vej til planteskolen der er etableret i en tidligere grusgrav. Læs mere om netværket på Arbejdsgruppe om samarbejde med frivillige Senest har Steen Himmer og Martin Tranholm Frøst taget initiativ til dannelse af en arbejdsgruppe omkring samarbejdet med frivillige. Gruppen har foreløbigt holdt et møde og initiativet har afstedkommet, at der er oprettet et særligt menupunkt på foreningens hjemmeside. Initiativer er ligeledes udgangspunkt for artikler i nyeste udgave af Teknik og Miljø. Initiativtagerne er ligeledes oplægsholdere på Danske Parkdage Pesticidmøde i samarbejde med MST Foreningen har i perioden i perioden i samarbejde med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen arrangeret seminar om pesticidfri drift. Der var 70 deltagere og god debat som viste, at der er stort behov for vidensdeling og for at få synliggjort arbejdet med pesticidfri drift. Oprindeligt var planlagt tre seminarer, men interessen vest for Storebælt var begrænset. Nye medlemmer af foreningen Foreningen har desuden tidligere arrangeret et særligt arrangement målrettet foreningens nye medlemmer med henblik på at øge kendskabet til, hvad der foregår i foreningen, lytte til de nye medlemmers ønsker og ikke mindst bringe dem sammen m.h.p. netværksdannelse mellem de nye. Nye medlemmer er igen i år inviteret, men interessen var ikke stor nok til at afholde mødet. 4. Eksternt samarbejde Internationalt samarbejde med Ifpra Foreningen deltager i det internationale samarbejde i IFPRA, International Federation of Parks and Recreation Administartion. Læs mere på Nordisk samarbejde Foreningens formand kommer frem til 2014 til at indgå i planlægningen af den næste Nordiske Park- og Friluftskonference, som kommer til at finde sted i Malmø i

8 Samarbejde med KTC Der henvises til KTC s egen hjemmeside hvis du ønsker at skaffe dig overblik over, hvordan arbejdet er struktureret. Foreningen er repræsenteret i faggruppen Natur & Overfladevand. Foreningen benytter stadig KTCs fagblad Teknik & Miljø som medlemsblad og igen i 2013 er der et særligt temanummer om park og landskab op til Danske Parkdage. Samarbejde med Skov & Landskab Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Skov & Landskab og i Det rådgivende Udvalg for Park & Landskab. 5. Fakta om foreningen Bestyrelsen Bestyrelsen består af: Kirsten Lund Andersen formand Aalborg Kommune Flemming Kruse næstfmd Vordingborg Kommune Tine Meide Kierkegaard kasserer Kolding Kommune Hans Ove Pedersen medlem Pensioneret, tidl. LTK Thomas Thinghuus medlem Kolding Kommune Henriette Lunn Vonsbæk medlem Københavns Kommune Mette Esbjerg Jørgensen medlem Esbjerg Kommune Christina Kastrup Madsen, suppleant Furesø Kommune Karsten Linding suppleant Ballerup Kommune Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Økonomi og sekretariat Fyns Erhvervsrevision (Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for foreningens daglige økonomiske aktiviteter, herunder regnskabet. Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, der fremgår af foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen varetager opgaverne vedrørende medlemsadministration og er i øvrigt involveret i mange af foreningens aktiviteter. Sekretariatet drives for foreningen af Michael Nørgaard, der desuden udfører koordinerings- og kommunikationsopgaver i regi af Nordic Green Space Award. Kontingent Medlemskab af foreningen kan ske ved, at man er personligt medlem og betaler et personligt medlemskontingent. Medlemskab kan også have form af et kommunemedlemskab som omfatter flere læs mere om muligheden på foreningens hjemmeside. Information og erfaringsudveksling Aktiviteten med nyhedsbreve er fortsat, og der er i perioden udsendt 18 mail-nyhedsbreve, dels ved brug af Mailchimp dels som almindelige s (2 stk). Typisk henviser nyhedsbreve til hjemmesiden, hvor der kan findes yderligere informationer. Der efterlyses løbende indlæg fra medlemmerne til nyhedsbreve og hjemmeside og alle er velkomne til at indsende bidrag til kommende nyhedsbreve; det kan være stort og småt, debat og faglige indlæg, der kan have interesse for kollegaerne. Bestyrelsen vil i den kommende periode fortsat have fokus på, at foreningen få mest muligt relevant information ud til medlemmerne via nyhedsbreve, hjemmeside og medlemsbladet Teknik og Miljø. 8

9 Økonomi Regnskabet er revideret af registreret revisor Allan Nielsen. Regnskabet for 2012 viser et overskud på kr. Foreningens egenkapital er vokset til kr. Punktet vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Medlemsstatus Foreningen har i beretningsåret fået 20 nye medlemmer og 12 har meldt sig ud af foreningen. Dette giver et medlemstal på små 200, når alle kategorier medtælles. Medlemmerne er fordelt på kommunale medlemmer, pensionistmedlemmer, medlemmer fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, nordiske medlemskaber og et associeret medlemskab (Danske Landskabsarkitekter). Foreningen er repræsenteret i 72 ud af landets 98 kommuner. 9

10 Bilag 2 Beretninger fra udvalg m.v. 1. Beretninger fra diverse udvalg Dansk Byplanlaboratorium, beretning for 2012 v/ Pia Hertz Foreningen var repræsenteret på repræsentantskabsmøde den 30. maj 2013 I løbet af 2012 blev der udsendt 5 numre af Byplannyt, som mange læsere er rigtigt glade for, med korte aktuelle artikler samt 4 numre af Byplan. Begge udkommer i papirform, idet digitaliseringen af Byplan er udskudt på ubestemt tid. Udbuddet af kurser er en vigtig del af Dansk Byplanlaboratoriums arbejde. Der var i 2012 både de traditionelle med planlægningsredskaber, de aktuelle med klimatilpasning og håndtering af vand i byen, men også nye som f.eks. landskabsanalyse, planlægning og borgerinddragelse samt Innovation i en krisetid Desværre blev det også nødvendigt at aflyse en del pga. manglende tilmelding. Det kan mærkes, at kommunerne skal spare. Det vurderes internt om ændringer, f.eks. kortere kurser og skræddersyede kurser, kan være nye muligheder. Et meget aktuelt emne i 2012 har været Velfærdens nye geografi, og hvordan man skal håndtere, at folk flytter til byerne, og landdistrikterne befolkes med overvejende ældre. Dette stiller store krav til velfærdsydelserne, og hvordan velfærden kan opretholdes, og der er brug for planlægningsværktøjer, der kan være med til at skabe løsninger. Et andet nyt stort emne er Smart planlægning om, hvordan man kan udvikle nye redskaber til en bedre og billigere planlægning. Der var ikke en entydig stilling til, hvad det skal/kan omfatte, men handler om, hvordan man kan få mere for pengene, f.eks. gennem ny teknologi og gennem beboerinddragelse. Det bliver spændende at følge dette, og det vil også være temaet for den kommende byplandag i Dansk Byplanlaboratorium kom den 23. maj 2912 på Facebook. Det går godt og får fat i andre målgrupper, specielt yngre kvinder. I løbet af året blev der også arbejdet på at forny hjemmesiden. Den gik i luften i januar 2013 med bl.a. flere billeder og er bedre integreret med kalenderfunktionen, således at man her kan få et overblik over, hvad der sker. Årsberetning for Fonden for Træer og Miljø 2013 v/hans Ove Pedersen KPN er repræsenteret ved undertegnede på fondens årsmøde, der i 2013 afholdtes den 31. maj 2013 på Tersløsegaard, Holbergsvej i Dianalund hvor Holberg har boet. Stedet indeholder også Holberg Museet. Kathrine Richardson, professor, Leader Of Sustainability Science Centre, (tidligere formand for klimakommisionen i Danmark) aflagde beretning for det forgangne år. På grund af krisen har fonden afhændet den ejendom på Frederiksberg, som er blevet skænket fonden. Det er lykkedes at sælge den, hvorved man har undgået udgifterne til en omfattende renovering. Sekretariatet er flyttet til sekretærens private bopæl. Gerlevparken lidt udenfor Jægerspris er fortsat en tabsgivende have, idet roserne kræver pleje og træbestanden har behov for udtynding og pleje. Fonden har derfor anskaffet en græsslåmaskine og indkaldt fondens medlemmer til et lokalt opstartmøde til Gerlevparkens Venner. Man opfordrer medlemmer, venner og bekendte til at høre om og eventuelt deltage i vennernes projekt med at passe parkens samlinger og andre opgaver i den forbindelse. Det drejer sig ikke kun om de skønne roser, men også om træsamlingen og den gamle park. Der er opgaver både til dem, der kan bruge en rosensaks, og til dem, der kan bruge en motorsav. Der er opgaver til dem, der har kendskab til sam- 10

11 lingerne og til dem, der på fagligt vis kan være med til at planlægge driften og udviklingen i parken. Fonden støtter arbejdet med fornødenheder. Mødet er afholdt primo august Brandts Haves Venner har på repræsentantskabsmødet været nævnt som forbillede. Der er nu udsendt et hæfte fra Fonden for Træer og Miljø og beskriver fondens virke i Ud over beretningen fra formanden fra sidste år, indeholder hæftet de støtteprojekter der er gennemført for fondens midler. En beskrivelse af fondens fremtidige virke og om En af planterigets kronjuveler en rosenpark i Danmark (Gerlevparken), en artikel om Tempeltræet og om jubilæumsåret for parken i Fonden opfordrer alle til at støtte fondens arbejde. Årsskriftet og mere om fonden kan læses på: Karin og Georg Boye s fond v/peter Bjørno Jensen Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Landskabsarkitekterne skal have deres basis i landskabsarkitektuddannelsen fra Landbohøjskolen (KVL) nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet. Fonden blev oprettet i 2006 og egenkapitalen skal sammen med afkastet være totalt udloddet i løbet af en 15 års periode fra fondets stiftelse, hvorefter fondet skal ophøre. I 2011 var der udpegning af ny fondsbestyrelse for en 4 års-periode. Fondsbestyrelsen består således af Jette Abel (formand), Peter Bjørno Jensen fra Kommunale Park- og Naturforvaltere, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere. I år indkom der 9 ansøgninger hvoraf 4 har modtaget støtte efter fondets formål. Der er i alt ydet støtte for kr Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på Årsberetning for G. N. Brandts haves venner v/ Hans Ove Pedersen Brandts haves venner er en netværksgruppe som er dannet ved et indledende møde i haven i 2006 og hvor det efterfølgende viste sig, at mange fagfælder var interesseret i haven og dens opretholdelse. Der er nu 63 interesserede medlemmer, venner. På det seneste er der flere private nærvedboende blevet medlemmer. I februar måned blev vennerne inviteret til et opsamlingsmøde med kulturforvaltningen. Gentoftes borgmester takkede de fremmødte for deres indsats på Kultur og Festugen i 2012 og håbede, at de gode initiativer ville blive fortsat ved samme begivenhed i Borgmesteren har efterfølgende sendt takkeskrivelser for gennemførte arrangementer. Den store kastanje, der står ved adgangslågen er fældet i vinter på grund af mistrivsel. Der har i årets løb været flere besøg i Brandts arkiv, for at samle og koordinere materiale om Brandts arbejder i kommunen, herunder Brandts egen have. Der er i det forløbne år udplantet løgknolde som oprindeligt har været brugt i haven. Nogle er gået ud og nogle er stjålet. Der er også plantet stauder, som har været der før i tiden. I forsommeren blev 11

12 der genplantet et æbletræ, Transperent de Cronsel, som er aflægger af det træ der væltede i efteråret i opholdshaven. Fra foråret har grøftehaven været generet af nedtrampede brinker nær vandet. Urter, herunder bl.a. Eng-Kapeleje, har lidt skade. Det har vist sig, at nedtrædningen skyldes små børn, der ofte ledsaget af forældrene finder det interessant at fiske efter den store bestand af salamander der findes i grøftens vand. Bestanden menes at udgøre op til 50 vandsalamander. Der er i samarbejde med Gentofte Kommunes grønne folk udarbejdet en pjece der beskriver Brandts Have som en Arts and Craft have. Der har i årets løb været guided besøg fra havebrugshøjskolen Vilvorde, Jordbrugsakademikernes haveentusiaster og Havehistorisk Selskab. Ca. 50 borgere er vist rundt i forbindelse med kommunens arrangementer. Der har ca. 10 gange været foretaget nødvendig gartnerisk vedligeholdelse af bedene som vennerne forestår. Da haven i 2014 fylder 100 år, er der rettet henvendelse til Amalienborg, som vi har lovet at holde orienteret om arbejdet blandt havens venner. Dronningen er i den forbindelse anmodet om et besøg i haven. Der foreligger endnu ikke svar på henvendelsen. Beretning fra Frøkildeudvalget halvår 2013 v. Marianne Jensen I 2012 har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde, årsmødet i Randers og foretaget besigtigelse af følgende frøkilder hos Niels Arp-Hansen, Dyrelund. : Lonicera xylosterum, L.230 Cornus alba, L.229 Fraxinus pensylvanica, L231 Resultatet af disse besigtigelser og øvrige frøkilder kan ses i den opdaterede liste over kårede, udpegede og fremavlede frøkilder på Årsmødet blev afholdt d. 27. september i Randers, hvor der i tilknytning hertil var arrangeret en temadag, hvor andre end Frøkildeudvalgets medlemmer er velkommen. Vi var kun ca. 20 deltagere, men der var stort engagement omkring brugen af planter og Randers kommune viste nogle interessante eksempler en samling af gamle frugttræer plantet ved Regnskoven og nogle valnødder, der var plantet i Vestparken. På Årsmødet blev John Norrie valgt som formand. I første halvår af 2013 har vi afholdt et bestyrelsesmøde i juni måned, og der er meldt en række frøkilder ind til besigtigelse her i september måned. Årsmødet bliver afholdt i Aarhus d. 18. september og temaarrangementet i tilknytning hertil har overskriften: Hvad ved vi om planter - hvordan bruger vi den viden,. hvor der udover korte indlæg af bl. a. Jens Theisen fra Beder vil være besigtigelse af frøkilder på Naturstyrelsens arealer i Anneberg syd for Århus og hos Århus kommune. Du er meget velkommen til at deltage der er indbydelse på KPN s hjemmeside. Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på databasen, som Naturstyrelsen administrerer Her kan du få hjælp til ønskede planter udfra en given jordbundstype, og forhold som dræning, frostudsat, vindudsat samt formål. Der følger en artsbeskrivelse med, og hvilket kåret/udpeget materiale, der findes. Det er en meget fin database, der løbende opdateres efterhånden 12

13 som det kårede materiale udvides/reduceres. Brug denne hjemmeside og kom gerne med kommentarer til Naturstyrelsen så den bliver endnu bedre. Frøkildeudvalgets formål er at medvirke til at fremskaffe landskabsplanter fra sunde, dyrkningssikre og artskarakteristiske frøkilder. Udvalget besigtiger og udpeger velegnede frøkilder og arbejder for at udbrede kendskabet af dem. Frøkildeudvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra en meget stor del af den grønne sektor (uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervsinteresser og interesseforeninger m.fl). Beretninger fra Friluftsrådet v/ Thomas Thinghuus Danmarks Friluftskommune For 5. gang udpeger Friluftsrådet bl.a. sammen med KPN Danmarks Friluftskommune. Prisen uddeles for at sætte fokus på kommunernes planlægning og initiativer på Friluftsområdet. Vinderen i 2013 findes af 18 konkurrerende kommuner, under temaet Natur- og Miljøundervisning. Vinderen får kr til aktuelle friluftsprojekter. Kløverstierne Friluftsrådets koncept Kløverstier har fået godt fat i kommunerne. Der blev i 2012 indviet flere Kløverstier og kommuner har vist interesse for- eller er i gang med planlægningen af nye stier/ruter. Der er udarbejdet en manual for planlægningsarbejdet. Ny natur i byen I 2012 satte Friluftsrådet også fokus på at skabe ny natur i byer med en særlig pulje under Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Det er en tilskudsmulighed for projekter som skaber ny natur i byen, og dermed understøtter bybefolkningens muligheder for friluftsliv. Der kan eksempelvis være tale om storbyhaver, urbane dyrkningsprojekter, grønne områder, anvendelse af midlertidigt tomme byggegrunde til friluftsformål. Brugerbetaling af naturoplevelser? I 2012 har Friluftsrådet set behov for at argumentere imod brugerbetaling for naturoplevelser. Det er et fænomen, der ser ud til at brede sig, og det forbedrer ikke den sociale lighed i adgang til natur og friluftsoplevelser. Betaling vil blive endnu en barriere for, at flere kommer ud i naturen. Randzonedebat Friluftsrådet har været aktive i debatten om den nye natur i de 10 m dyrkningsfri bræmmer langs søer og vandløb, for at støtte en sikring af disse arealer som offentligt tilgængelige. Hold Danmark 2013 Rent v. Hans Ove Pedersen KPN er inviteret til at indgå i et Faglig Board i Hold Danmark Rent. KPN s interesse ligger i at følge med i, hvad der sker inden for affaldsområdet, herunder specielt hvorledes kommunernes grønne organisationer kan minimere udgifterne til opsamling og håndtering af affald i parker og grønne områder. De mange anvendte ressourcer burde kunne udnyttes bedre. Der har været afholdt møde i august, hvor organisationen redegjorde for de tiltag som er gjort. Kommissorium for Hold Danmarks Rent, Fagligt Board er: At yde støtte og rådgivning til Sekretariat og bestyrelse i Hold Danmark Rent At informere Hold Danmark Rent om nye initiativer på området henkastet affald At udvikle Hold Danmark Rents aktiviteter med et fagligt indhold At understøtte Hold Danmarks Rent`s indflydelse på arbejdet i udvalg, råd og nævn 13

14 Den nuværende direktør Anne Holm Hansen holder op i organisationen af økonomiske årsager. Man vil savne hendes vindende væsen og positive holdning. Derudover har organisationen opnået støtte til en Ren Strand kampagnedag 5. juni. Udlevering af kegleformede strandaskebægre. Firmaer kunne yde fra frivillige til opsamling af affald på stranden. Der er stor forskel på vestkystens affaldsproblem og nordkystens. Endvidere er der opnået støtte til udvidelse af affaldstragten ved motorveje til også at omfatte forsøg med personbiler, cykler, fodgængere (f.eks. i parker). Der er behov for at se på sortering af affald i parker ved opstilling af særlige beholdere. Der søges kommuner med parker til dette formål. Der er 20 kommuner der har meldt sig ind i Hold Danmark Rent og benytter sig at organisationens tilbud om organisering af lokale affaldsdage og det isenkram der hører til. Det er så op til kommunerne at påberåbe sig frivillighed for at øge opmærksomheden på affald i vores omgivelser. Der er to faglige møder om året, hvor de øvrige i Board`et er repræsenteret: Dansk Retursystem Fødevarer & Landbrug Dansk Skovforening Horesta Morten Asbjørn Jensen, Kommunikationsrådgivning Friluftsrådet Dansk Landskabspris 2012 v. Charlotte Horn, Varde Kommune Dansk Landskabspris uddeles af de tre foreninger: Kommunale Park- og naturforvaltere (KPN), Dansk lanskabsarkiektforening (DL) og Danske Arkitektvirksomheder (Danske ARK). De har nedsat en jury som i 2012 består af Ellen Brae (professor, Skov og Landskab KU - DL), Jacob Fisher (kreativ direktør, GHB Landskabsarkitekter Danske ARK) og Charlotte Horn (landskabsarkitekt Varde Kommune -KPN). Traditionen tro havde juryen i forhold til temaet suppleret sig med relevante faglige kompetencer, som dette år omfattede Søren Holgersen (redaktør Grønt Miljø) og Per Malmos (dir. P.Malmos A/S Anlægsgartnermestre). Dansk Landskabspris blev for 4. gang uddelt den 20. december 2012 i Gl. Dok i København. Der var inviteret til denne begivenhed, hvor tre nominerede projekter blev præsenteret og efterfølgende belønnet og hædret under årets tema: drift og pleje. Der var efterspurgt landskabsprojekter, som i særlig grad har fokus på de udfordringer, der følger efter at etablering har fundet sted. Der blev annonceret hen over sommeren efter forslag i to omgange, idet der indkom få forslag ved udløb af første tidsfrist. Juryen foretog en fælles besigtigelse af udvalgte projekter undervejs i arbejdet med at indkredse forslag til præmiering. Blandt de tre nominerede projekter blev Hjerting Strandpark, Esbjerg Kommune, tildelt prisen med præmiesummen på kr. Parken blev præmieret som et projekt, der forener anlæg og drift med natur og oplevelsesmæssige værdier. Parken er anlagt med udgangspunkt i de stedlige naturtyper, som med skarpe grænser fordrer varieret drift. Vordingborg Kommune blev nomineret for deres indsats for de grønne områder og grøn strategi og herunder for det vedholdende arbejde med udvikling af differentieret driftsstyring af meget forskellige natur- og parktype og den på alle niveauer ambitiøse planlægning af kommunens parker og naturområder. Den tredje nominering blev tildelt byudviklingsprojektet Sletten, Holstebro Kommune for den fremsynede visionære indfaldsvinkel til at etablere skov som en varieret, oplevelsesrig bynær skov- 14

15 type, der som driftsbillig landskabselement afgrænser byen mod det åbne land. Anlæg og drift er sammentænkt tidligt i planlægningen. Som forholdsvis ny pris kan vi konstatere en jævnt stigende presseomtale i forbindelse med prisuddelingen, men det er stadig svært at løfte interessen til de brede, landsdækkende aviser. Der kan tilsvarende kun opfordres til at flere medlemmer indsender forslag til bedømmelse, idet det stadig er forholdsvis få forslag. Netop i år burde emnet have affødt en interesse og medført flere forslag blandt foreningens medlemmer. Efter 4 meget interessante år som foreningens repræsentant i juryen har jeg valgt at overlade arbejdet til en ny repræsentant, nemlig Steen Himmer, som bestyrelsen har udpeget fra

16 Bilag 3 Regnskab for 2012, Den uafhængige revisors påtegning og Bestyrelsens regnskabspåtegning 16

17

18

19

20 Budgetforslag 2014 Forslag til Budget 2014 Forbrug pr. 7/8-13 Budget 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab Regnskab Indtægter Kontingenter Forventet indtægt - Green space Award Kurser, Konferencer, Vintermøde Indtægter Udgifter I alt Indtægter i alt Udgifter Rejser og Møder, bestyrelse Sekretariatsomkost. og revision Revision (RND Partner) Administrationsomkost. (KTC m.m.) Markedsføring (annoncer, foldere m.m.) Hjemmeside (hosting, abonnement) Filmklip hjemmeside (uploadafgift) Starthjælp netværksgrupper og medlemsaktiviteter i øvrigt DVD-projekt Genplant planeten Nordic GSA, opstart Dansk Landskabspris Partnerlandskab Udgifter i alt Resultat før Renter Renteindtægt Kursregulerering værdipap Resultat før skat Udlodning formue Have og Landskab Selskabsskat af Erhvervsindtægter årets resultat Kontingent 2014 Kontingent forslag 2014 Medlemmer i aug samlet Kontinget indtægt 2014 Kontingent 2013 Kontingent 2012 Kontingent medlem Flere, efterflg Pensionistmedlemmer Kommunemedlemsskab grundpris (incl. 3 medlemmer) Kommunemedlemsskab Supplerende medlemmer pr. stk.grundpris (incl. 3 medlemmer) I alt

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie

1. Beretning om Frøkildeudvalgets organisation og arbejde i årets løb v. John Norrie I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R VA L T N I N G D E T N AT U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T ET Referat af

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864)

Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) Vedtægter for den almennyttige selvejende institution Rodbjerggaard (CVR-Nr. 33680864) 1 Rodbjerggaard er en selvejende institution med hjemsted i Vejle Kommune, omfattende ejendommen Rodbjerggaard, Vorkvej

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere