Generalforsamling den 11. sept kl , Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde"

Transkript

1 2013 Generalforsamling den 11. sept kl , Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

2 Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen foregår på Hotel Arnbjerg, Varde, den 11. september 2013 kl Dagsorden (i henhold til vedtægternes 4, stk. 5) 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen kommer med forslag til dirigent Valg af stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning. Formandens beretning. Bilag 1 Beretninger fra udvalg m.v. Bilag 2 3. Forelæggelse af revideret regnskab Revideret regnskab Bilag 3 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgetforslag Bilag 4 5. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, der præciserer formandens tegnings- og dispositionsret. NORDEA, foreningens ene bankforbindelse, har bedt om, at det eksplicit står i vedtægterne, hvem der har kompetencen til at disponere over konti og foretage betalinger og give fuldmagt til, at andre gør det (fx kasserer og bogholder.) Det har betydning for arbejdsgange i driften fra dag til dag. Derfor foreslås følgende ordlyd som er godkendt af NORDEA Nuværende formulering i vedtægtens 6 stk. 10 : Stk.10 Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden eller ved fuldmagt. Forslag til ny 6 stk. 10 Stk.10 Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden eller ved fuldmagt. I økonomi-spørgsmål gælder dog, at det er bestyrelsen, der har bemyndigelsen til At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom. At meddele prokura Det indstilles, at foreningens vedtægter ændres som foreslået. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode: Thomas Thinghuus Flemming Kruse, næstformand Henriette Lunn Vonsbæk Tine Kierkegaard, kasserer Ikke villig til genvalg Ikke villig til genvalg Villig til genvalg Villig til genvalg 2

3 Bestyrelsen forslår valg af landskabsarkitekt Steen Himmer, Odense landskabsarkitekt Karsten Linding, Ballerup 7. Valg af 2 suppleanter Bestyrelsen foreslår landskabsarkitekt Kirsten Høi, Herlev Kommune landskabsarkitekt Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune villig til valg villig til valg. villig til valg villig til valg. 8. Valg af revisorfirma Bestyrelsen indstiller Allan Nielsen fra RDN Partner 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Fmd. Kirsten Lund Andersen 3

4 Bilag 1 Beretning Kommunale Park- og Naturforvaltere 1. september august 2013 v. Kirsten Lund Andersen Indledning Denne beretning dækker perioden fra 1, september 2012 til 31. august 2013 for derved at gøre indholdet mere nærværende og nutidigt for læserne. Det skal ses i sammenhæng med, at foreningens generalforsamling typisk ligger i september året efter. 1. Fokus på samarbejde Ved generalforsamlingen 2012 skete der en større udskiftning i KPNs bestyrelse og vi har i bestyrelsesperioden arbejdet på at finde en god arbejdsform. I udgangspunktet besluttede vi at gøre suppleanterne til aktive deltagere i bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at vi har lidt flere kræfter til at løfte opgaverne. På vores strategiseminar i januar måned blev det besluttet, at de medlemsrettede aktiviteter skal have høj prioritet, aktiviteterne skal have fat i flere medlemmer og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter går aktivt ind i arbejdet med at puste liv i denne del af foreningen. I perioden herefter har vi bl.a. afholdt et vintermøde, et pesticidseminar i samarbejde med Miljøstyrelsen, ligesom der har været aktivitet i staudenetværket. For nyligt er nedsat en arbejdsgruppe om samarbejdet med frivillige. De mange velkendte aktiviteter Danske Parkdage, Nordic Green Space Award m.m. og de mange repræsentationer som varetages af foreningens bestyrelse og foreningens medlemmer er stadig højt prioriterede, og der vil blive fortsat være fokus på, at opgaverne bliver synlige for medlemmerne. Information, erfaringsudveksling og vidensdeling skal i det hele taget fremmes gennem nyhedsbreve og fagbladene. Samarbejdet med andre er vigtigt for, at vi kan skabe de rette tilbud for medlemmerne og skabe udvikling i branchen. I perioden har vi igen haft glæde af samarbejdet med partnerne omkring Dansk Landskabspris, ligesom der i særdeleshed er tæt dialog og samarbejde med Friluftsrådet og Dansk Landskabsarkitektforening. Samarbejdet med de skandinaviske søsterorganisationer BPI i Norge og FSS i Sverige er også stærkt og styrket i perioden, bl.a. gennem samarbejdet i Nordic Green Space Award og igennem forberedelsen af Nordisk Parkkongres i En særlig samarbejdspartner er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skov og Landskab) på KU. Her er samarbejdet om Danske Parkdage blot én af mange aktiviteter. I perioden er to gode samarbejdspartnere på Skov og Landskab forsvundet til andre jobs, nemlig forskningschef Kjell Nilsson og professor Cecil Konijendijk,. Foreningen takker de to for et godt og langt samarbejde og ser frem til at få opbygget tilsvarende gode samarbejdsrelationer til efterfølgerne. I bilag findes oversigt over de mange sammenhænge, hvor foreningen også er repræsenteret; dette er også et udtryk for de mange samarbejdsflader vi har i foreningen. 2. Årets hovedaktiviteter Danske Parkdage 2012 i Aalborg For 13. år i træk arrangerede foreningen Danske Parkdage i et meget fint samarbejde med Skov & Landskab og Aalborg Kommune. Temaet var Fælleskaber for grønne byer bl.a. med hovedspørgsmål som: Hvordan omsætter vi visioner for planlægning og forvaltning af byens grønne områder med partnerskaber/samarbejder som et aktivt valg? Hvad er frivillighedens mulige rolle i park- og naturforvaltning? 4

5 Kan nye tiltag som f.eks. Nordic Green Space Award bidrage til bedre grønne områder? Hvordan kan partnerskab og bedre involvering bidrage til fastholdelse og udvikling af de grønne områder? Hvordan indretter vi fremtidens grønne byrum tidssvarende og til gavn for forskellige målgrupper herunder ungdommen? Omdrejningspunkt var Nordkraft i Aalborg og deltagerne fik gennem ture et godt indtryk af byen, havnen og de mange aktiviteter som Aalborg er i gang med. Der var ca. 150 deltagere til Danske Parkdage i Aalborg. Læs mere omtale af arrangementet på hjemmesiden. Aalborg Kommune og Østre Anlæg var også den første til at modtage en Nordic Green Space Award, hvilket fandt sted i forbindelse med Danske Parkdage. Tildelingen fik pæn presseomtale lokalt og regionalt. Foreningen ønsker fortsat, at Danske Parkdage udvikler sig til at blive et arrangement som både er interessant for fagfolk (såvel kommunale som private) og politikere at deltage i. Derfor gøres der en indsats for at sætte såvel faglige som mere politiske og holdningsprægede emner på dagsordenen. Det grønne i byerne vil i fremtiden både have sin traditionelle rolle at spille og vil i stigende grad blive sat i forbindelse med emner som klima, biodiversitet og sundhed. Årets grønne medlem blev også kåret i Aalborg prisen gik til afdelingsleder Marianne Jensen, Aalborg Kommune. Marianne har gennem sit arbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg siden 2003, og tidligere i Randers, sat sit tydelige præg på park- og naturområdet. Både i de pågældende kommuner og igennem engagement i en række projekter og samarbejder til glæde for hele sektoren. Danske Parkdage de næste år De kommende år planlægges Danske Parkdage følgende steder: 2014 Vordingborg 2015 Esbjerg 2016? 2017 Århus Interesserede byer er velkomne til at henvende sig vedrørende år Nordic Green Space Award Nordic Green Space Award er i perioden gået fra udviklingsfase til egentlig implementering. Repræsentanter for de tre skandinaviske lande har således i foråret underskrevet en tre-årig partnerskabsaftalen om Nordic Green Space Award. I forlængelse af partnerskabsaftalen er aftalt, at landene på skift har ordførerskabet for samarbejdet. Det betyder at ordførerskabet fordeles som følger: Norge ved BAD,PARK OG IDRETT har ordførerskabet nu og frem til Grøn Galla d november 2013 i Oslo Sverige ved Föreningen Sveriges Stadsträdgårdmästere fra 27/ frem til Nordisk Park Kongres august 2014 i Malmö Danmark ved Kommunale Park- og Naturforvaltere fra 22/ frem til formodentligt - Danske Parkdage i september 2015 I perioden har 25 dommere fra Norge, Sverige og Danmark gennemført den formelle dommeruddannelse. I april måned modtog det første hold dommere uddannet under ordningen Nordic Green Space Award-diplom som bevis på gennemført og bestået dommeruddannelse. Dommerne har været igennem en teoretisk og praktisk udannelse, hvor principper og kriterier i ordningen er gennemgået og afprøvet i praksis på nogle udvalgte anlæg i København, hvor det første kursus blev afholdt. De uddannede dommer er som nævnt fra alle tre skandinaviske lande, med 11 danskere, 8 svenskere 5

6 og 6 nordmænd. Når 2013-ansøgningerne er behandlet er alt 9 anlæg i Skandinavien bedømt af dommerne. Næste ansøgningsfrister er januar og maj I den kommende periode skal fokus på markedsføring og finansiering af ordningen. Den Grønne Tænketank genopstår Den Grønne Tænketank, der er oprettet af Danske Anlægsgartnere, Skov og Landskab og Kommunale Park- og Naturforvaltere, er det sidste år blevet drænet for centrale medlemmer, da både tidl. KPN-formand Lene Holm, forskningschef Kjell Nilsson og Palle Kristoffersen fra Skov og Landskab har fået andet arbejde. Den Grønne Tænketank var initiativtager til samarbejdet omkring Succesfulde udbud og revision af den fælles Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder. Der er nu afholdt et møde mellem interessenterne og der er enighed om, at arbejdet skal fortsætte. Det tilstræbes, at den Grønne Tænketank repræsenterer et bredt udsnit af alle som arbejder med grøn drift. Og gerne ildsjæle, som ønsker at udvikle og optimere området. I alt personer. Målet for Den Grønne Tænketank s arbejde vil være at arrangere et årligt seminar om grøn drift. Seminaret tilstræbes at have karakter af workshop, da denne arbejdsform engagerer deltagerne og giver mulighed for meningsudveksling, som gerne skulle skabe en bredere forståelse for de forskellige parters synspunkter. Derudover er det målet at afholde et årligt møde i Den Grønne Tænketank, hvor aktuelle faglige problemstillinger diskuteres, emner til fremtidige seminarer og områder med behov for yderlige udvikling udpeges og konkretiseres med henblik på at få iværksat forskning eller nedsat en arbejdsgruppe, som kan forestå udviklingen på området alternativt at få temaet præsenteret og sat til diskussion på det næste seminar. Københavns Universitet tager initiativ til, at revision af Kvalitetsbeskrivelserne for drift af grønne områder færdiggøres. Vintermøde 2013 Vintermødet 2013 blev til et forårsmøde med fokus på vand og klimatilpasning. Her var oplæg om strategiske og praktiske løsninger på klimaspørgsmålet; bl.a. om grønne regnvandsløsninger i Danmark og USA, samarbejde og holdninger fra forskellige faggrupper, landskabsarkitekter og ingeniører og om borgerinddragelse i grønne regnvandsprojekter. Vintermødet havde 35 deltagere og var et dagsmøde. Vintermødet skal fortsat være en fast aktivitet og vores ambition er, at få flere medlemmer til at deltage. Studieture 2013 Der har i 2013 været markedsført en studietur til Berlin. Den måtte dog aflyses pga. for få tilmeldinger. Foreningen har ligeledes anbefalet ture fra vores fast samarbejdspartnere. I 2014 vil der være fokus på at arrangere en tur i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere. Dansk Landskabspris Foreningen fortsætter samarbejdsaftalen med Danske Landskabsarkitekter (DL) og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR) om at udgive prisen Dansk Landskabspris. Og der er i budgettet for 2014 foreslået et beløb til prisen afsat. Den Danske Landskabspris har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Det er ligeledes en pris, der giver mulighed for at kunne hædre de personer, der gør et ekstraordinært arbejde inden for faget og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i hele dets bredde. 6

7 Sekretariatsfunktionen for Dansk Landskabspris går på skift mellem de 3 foreninger og i 2014 er det Kommunale Park & Naturforvaltere, der har opgaven. Se uddybende beskrivelse i afsnittet Beretninger fra Udvalg m.m 3. Netværksgrupper og møder I princippet er der følgende faste netværksgrupper om: Legepladssikkerhed og legepladsudvikling Naturvenlig parkdrift Vejtræer/gadetræer Beplantningselementer og oplevelser Reelt har der ikke været stor aktivitet i disse faste netværksgrupper i perioden. Til gengæld er to nye initiativer skudt op her beskrevet i det følgende. Ny staudegruppe Nyoprettet staudegruppe med Hans Ove og Karsten som nøglepersoner. Den 24. april afholdt KPNs staudegruppe i samarbejde med JAs Netværk for Haveentusiaster et fyraftensarrangement hos Anne Stine Stauder ved Stenlille på Vestsjælland. Ca. 30 deltagere havde på denne ikke alt for varme forårsdag fundet vej til planteskolen der er etableret i en tidligere grusgrav. Læs mere om netværket på Arbejdsgruppe om samarbejde med frivillige Senest har Steen Himmer og Martin Tranholm Frøst taget initiativ til dannelse af en arbejdsgruppe omkring samarbejdet med frivillige. Gruppen har foreløbigt holdt et møde og initiativet har afstedkommet, at der er oprettet et særligt menupunkt på foreningens hjemmeside. Initiativer er ligeledes udgangspunkt for artikler i nyeste udgave af Teknik og Miljø. Initiativtagerne er ligeledes oplægsholdere på Danske Parkdage Pesticidmøde i samarbejde med MST Foreningen har i perioden i perioden i samarbejde med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen arrangeret seminar om pesticidfri drift. Der var 70 deltagere og god debat som viste, at der er stort behov for vidensdeling og for at få synliggjort arbejdet med pesticidfri drift. Oprindeligt var planlagt tre seminarer, men interessen vest for Storebælt var begrænset. Nye medlemmer af foreningen Foreningen har desuden tidligere arrangeret et særligt arrangement målrettet foreningens nye medlemmer med henblik på at øge kendskabet til, hvad der foregår i foreningen, lytte til de nye medlemmers ønsker og ikke mindst bringe dem sammen m.h.p. netværksdannelse mellem de nye. Nye medlemmer er igen i år inviteret, men interessen var ikke stor nok til at afholde mødet. 4. Eksternt samarbejde Internationalt samarbejde med Ifpra Foreningen deltager i det internationale samarbejde i IFPRA, International Federation of Parks and Recreation Administartion. Læs mere på Nordisk samarbejde Foreningens formand kommer frem til 2014 til at indgå i planlægningen af den næste Nordiske Park- og Friluftskonference, som kommer til at finde sted i Malmø i

8 Samarbejde med KTC Der henvises til KTC s egen hjemmeside hvis du ønsker at skaffe dig overblik over, hvordan arbejdet er struktureret. Foreningen er repræsenteret i faggruppen Natur & Overfladevand. Foreningen benytter stadig KTCs fagblad Teknik & Miljø som medlemsblad og igen i 2013 er der et særligt temanummer om park og landskab op til Danske Parkdage. Samarbejde med Skov & Landskab Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen for Skov & Landskab og i Det rådgivende Udvalg for Park & Landskab. 5. Fakta om foreningen Bestyrelsen Bestyrelsen består af: Kirsten Lund Andersen formand Aalborg Kommune Flemming Kruse næstfmd Vordingborg Kommune Tine Meide Kierkegaard kasserer Kolding Kommune Hans Ove Pedersen medlem Pensioneret, tidl. LTK Thomas Thinghuus medlem Kolding Kommune Henriette Lunn Vonsbæk medlem Københavns Kommune Mette Esbjerg Jørgensen medlem Esbjerg Kommune Christina Kastrup Madsen, suppleant Furesø Kommune Karsten Linding suppleant Ballerup Kommune Der har i perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Økonomi og sekretariat Fyns Erhvervsrevision (Gitte Knudsen) har fortsat ansvaret for foreningens daglige økonomiske aktiviteter, herunder regnskabet. Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, der fremgår af foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmedlem Hans Ove Pedersen varetager opgaverne vedrørende medlemsadministration og er i øvrigt involveret i mange af foreningens aktiviteter. Sekretariatet drives for foreningen af Michael Nørgaard, der desuden udfører koordinerings- og kommunikationsopgaver i regi af Nordic Green Space Award. Kontingent Medlemskab af foreningen kan ske ved, at man er personligt medlem og betaler et personligt medlemskontingent. Medlemskab kan også have form af et kommunemedlemskab som omfatter flere læs mere om muligheden på foreningens hjemmeside. Information og erfaringsudveksling Aktiviteten med nyhedsbreve er fortsat, og der er i perioden udsendt 18 mail-nyhedsbreve, dels ved brug af Mailchimp dels som almindelige s (2 stk). Typisk henviser nyhedsbreve til hjemmesiden, hvor der kan findes yderligere informationer. Der efterlyses løbende indlæg fra medlemmerne til nyhedsbreve og hjemmeside og alle er velkomne til at indsende bidrag til kommende nyhedsbreve; det kan være stort og småt, debat og faglige indlæg, der kan have interesse for kollegaerne. Bestyrelsen vil i den kommende periode fortsat have fokus på, at foreningen få mest muligt relevant information ud til medlemmerne via nyhedsbreve, hjemmeside og medlemsbladet Teknik og Miljø. 8

9 Økonomi Regnskabet er revideret af registreret revisor Allan Nielsen. Regnskabet for 2012 viser et overskud på kr. Foreningens egenkapital er vokset til kr. Punktet vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Medlemsstatus Foreningen har i beretningsåret fået 20 nye medlemmer og 12 har meldt sig ud af foreningen. Dette giver et medlemstal på små 200, når alle kategorier medtælles. Medlemmerne er fordelt på kommunale medlemmer, pensionistmedlemmer, medlemmer fra forsknings- og undervisningsinstitutioner, nordiske medlemskaber og et associeret medlemskab (Danske Landskabsarkitekter). Foreningen er repræsenteret i 72 ud af landets 98 kommuner. 9

10 Bilag 2 Beretninger fra udvalg m.v. 1. Beretninger fra diverse udvalg Dansk Byplanlaboratorium, beretning for 2012 v/ Pia Hertz Foreningen var repræsenteret på repræsentantskabsmøde den 30. maj 2013 I løbet af 2012 blev der udsendt 5 numre af Byplannyt, som mange læsere er rigtigt glade for, med korte aktuelle artikler samt 4 numre af Byplan. Begge udkommer i papirform, idet digitaliseringen af Byplan er udskudt på ubestemt tid. Udbuddet af kurser er en vigtig del af Dansk Byplanlaboratoriums arbejde. Der var i 2012 både de traditionelle med planlægningsredskaber, de aktuelle med klimatilpasning og håndtering af vand i byen, men også nye som f.eks. landskabsanalyse, planlægning og borgerinddragelse samt Innovation i en krisetid Desværre blev det også nødvendigt at aflyse en del pga. manglende tilmelding. Det kan mærkes, at kommunerne skal spare. Det vurderes internt om ændringer, f.eks. kortere kurser og skræddersyede kurser, kan være nye muligheder. Et meget aktuelt emne i 2012 har været Velfærdens nye geografi, og hvordan man skal håndtere, at folk flytter til byerne, og landdistrikterne befolkes med overvejende ældre. Dette stiller store krav til velfærdsydelserne, og hvordan velfærden kan opretholdes, og der er brug for planlægningsværktøjer, der kan være med til at skabe løsninger. Et andet nyt stort emne er Smart planlægning om, hvordan man kan udvikle nye redskaber til en bedre og billigere planlægning. Der var ikke en entydig stilling til, hvad det skal/kan omfatte, men handler om, hvordan man kan få mere for pengene, f.eks. gennem ny teknologi og gennem beboerinddragelse. Det bliver spændende at følge dette, og det vil også være temaet for den kommende byplandag i Dansk Byplanlaboratorium kom den 23. maj 2912 på Facebook. Det går godt og får fat i andre målgrupper, specielt yngre kvinder. I løbet af året blev der også arbejdet på at forny hjemmesiden. Den gik i luften i januar 2013 med bl.a. flere billeder og er bedre integreret med kalenderfunktionen, således at man her kan få et overblik over, hvad der sker. Årsberetning for Fonden for Træer og Miljø 2013 v/hans Ove Pedersen KPN er repræsenteret ved undertegnede på fondens årsmøde, der i 2013 afholdtes den 31. maj 2013 på Tersløsegaard, Holbergsvej i Dianalund hvor Holberg har boet. Stedet indeholder også Holberg Museet. Kathrine Richardson, professor, Leader Of Sustainability Science Centre, (tidligere formand for klimakommisionen i Danmark) aflagde beretning for det forgangne år. På grund af krisen har fonden afhændet den ejendom på Frederiksberg, som er blevet skænket fonden. Det er lykkedes at sælge den, hvorved man har undgået udgifterne til en omfattende renovering. Sekretariatet er flyttet til sekretærens private bopæl. Gerlevparken lidt udenfor Jægerspris er fortsat en tabsgivende have, idet roserne kræver pleje og træbestanden har behov for udtynding og pleje. Fonden har derfor anskaffet en græsslåmaskine og indkaldt fondens medlemmer til et lokalt opstartmøde til Gerlevparkens Venner. Man opfordrer medlemmer, venner og bekendte til at høre om og eventuelt deltage i vennernes projekt med at passe parkens samlinger og andre opgaver i den forbindelse. Det drejer sig ikke kun om de skønne roser, men også om træsamlingen og den gamle park. Der er opgaver både til dem, der kan bruge en rosensaks, og til dem, der kan bruge en motorsav. Der er opgaver til dem, der har kendskab til sam- 10

11 lingerne og til dem, der på fagligt vis kan være med til at planlægge driften og udviklingen i parken. Fonden støtter arbejdet med fornødenheder. Mødet er afholdt primo august Brandts Haves Venner har på repræsentantskabsmødet været nævnt som forbillede. Der er nu udsendt et hæfte fra Fonden for Træer og Miljø og beskriver fondens virke i Ud over beretningen fra formanden fra sidste år, indeholder hæftet de støtteprojekter der er gennemført for fondens midler. En beskrivelse af fondens fremtidige virke og om En af planterigets kronjuveler en rosenpark i Danmark (Gerlevparken), en artikel om Tempeltræet og om jubilæumsåret for parken i Fonden opfordrer alle til at støtte fondens arbejde. Årsskriftet og mere om fonden kan læses på: Karin og Georg Boye s fond v/peter Bjørno Jensen Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er oprettet en fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Landskabsarkitekterne skal have deres basis i landskabsarkitektuddannelsen fra Landbohøjskolen (KVL) nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet. Fonden blev oprettet i 2006 og egenkapitalen skal sammen med afkastet være totalt udloddet i løbet af en 15 års periode fra fondets stiftelse, hvorefter fondet skal ophøre. I 2011 var der udpegning af ny fondsbestyrelse for en 4 års-periode. Fondsbestyrelsen består således af Jette Abel (formand), Peter Bjørno Jensen fra Kommunale Park- og Naturforvaltere, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere. I år indkom der 9 ansøgninger hvoraf 4 har modtaget støtte efter fondets formål. Der er i alt ydet støtte for kr Du kan læse mere om fonden og støttemuligheder på Årsberetning for G. N. Brandts haves venner v/ Hans Ove Pedersen Brandts haves venner er en netværksgruppe som er dannet ved et indledende møde i haven i 2006 og hvor det efterfølgende viste sig, at mange fagfælder var interesseret i haven og dens opretholdelse. Der er nu 63 interesserede medlemmer, venner. På det seneste er der flere private nærvedboende blevet medlemmer. I februar måned blev vennerne inviteret til et opsamlingsmøde med kulturforvaltningen. Gentoftes borgmester takkede de fremmødte for deres indsats på Kultur og Festugen i 2012 og håbede, at de gode initiativer ville blive fortsat ved samme begivenhed i Borgmesteren har efterfølgende sendt takkeskrivelser for gennemførte arrangementer. Den store kastanje, der står ved adgangslågen er fældet i vinter på grund af mistrivsel. Der har i årets løb været flere besøg i Brandts arkiv, for at samle og koordinere materiale om Brandts arbejder i kommunen, herunder Brandts egen have. Der er i det forløbne år udplantet løgknolde som oprindeligt har været brugt i haven. Nogle er gået ud og nogle er stjålet. Der er også plantet stauder, som har været der før i tiden. I forsommeren blev 11

12 der genplantet et æbletræ, Transperent de Cronsel, som er aflægger af det træ der væltede i efteråret i opholdshaven. Fra foråret har grøftehaven været generet af nedtrampede brinker nær vandet. Urter, herunder bl.a. Eng-Kapeleje, har lidt skade. Det har vist sig, at nedtrædningen skyldes små børn, der ofte ledsaget af forældrene finder det interessant at fiske efter den store bestand af salamander der findes i grøftens vand. Bestanden menes at udgøre op til 50 vandsalamander. Der er i samarbejde med Gentofte Kommunes grønne folk udarbejdet en pjece der beskriver Brandts Have som en Arts and Craft have. Der har i årets løb været guided besøg fra havebrugshøjskolen Vilvorde, Jordbrugsakademikernes haveentusiaster og Havehistorisk Selskab. Ca. 50 borgere er vist rundt i forbindelse med kommunens arrangementer. Der har ca. 10 gange været foretaget nødvendig gartnerisk vedligeholdelse af bedene som vennerne forestår. Da haven i 2014 fylder 100 år, er der rettet henvendelse til Amalienborg, som vi har lovet at holde orienteret om arbejdet blandt havens venner. Dronningen er i den forbindelse anmodet om et besøg i haven. Der foreligger endnu ikke svar på henvendelsen. Beretning fra Frøkildeudvalget halvår 2013 v. Marianne Jensen I 2012 har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde, årsmødet i Randers og foretaget besigtigelse af følgende frøkilder hos Niels Arp-Hansen, Dyrelund. : Lonicera xylosterum, L.230 Cornus alba, L.229 Fraxinus pensylvanica, L231 Resultatet af disse besigtigelser og øvrige frøkilder kan ses i den opdaterede liste over kårede, udpegede og fremavlede frøkilder på Årsmødet blev afholdt d. 27. september i Randers, hvor der i tilknytning hertil var arrangeret en temadag, hvor andre end Frøkildeudvalgets medlemmer er velkommen. Vi var kun ca. 20 deltagere, men der var stort engagement omkring brugen af planter og Randers kommune viste nogle interessante eksempler en samling af gamle frugttræer plantet ved Regnskoven og nogle valnødder, der var plantet i Vestparken. På Årsmødet blev John Norrie valgt som formand. I første halvår af 2013 har vi afholdt et bestyrelsesmøde i juni måned, og der er meldt en række frøkilder ind til besigtigelse her i september måned. Årsmødet bliver afholdt i Aarhus d. 18. september og temaarrangementet i tilknytning hertil har overskriften: Hvad ved vi om planter - hvordan bruger vi den viden,. hvor der udover korte indlæg af bl. a. Jens Theisen fra Beder vil være besigtigelse af frøkilder på Naturstyrelsens arealer i Anneberg syd for Århus og hos Århus kommune. Du er meget velkommen til at deltage der er indbydelse på KPN s hjemmeside. Jeg vil samtidig henlede opmærksomheden på databasen, som Naturstyrelsen administrerer Her kan du få hjælp til ønskede planter udfra en given jordbundstype, og forhold som dræning, frostudsat, vindudsat samt formål. Der følger en artsbeskrivelse med, og hvilket kåret/udpeget materiale, der findes. Det er en meget fin database, der løbende opdateres efterhånden 12

13 som det kårede materiale udvides/reduceres. Brug denne hjemmeside og kom gerne med kommentarer til Naturstyrelsen så den bliver endnu bedre. Frøkildeudvalgets formål er at medvirke til at fremskaffe landskabsplanter fra sunde, dyrkningssikre og artskarakteristiske frøkilder. Udvalget besigtiger og udpeger velegnede frøkilder og arbejder for at udbrede kendskabet af dem. Frøkildeudvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra en meget stor del af den grønne sektor (uddannelses- og forskningsinstitutionerne, erhvervsinteresser og interesseforeninger m.fl). Beretninger fra Friluftsrådet v/ Thomas Thinghuus Danmarks Friluftskommune For 5. gang udpeger Friluftsrådet bl.a. sammen med KPN Danmarks Friluftskommune. Prisen uddeles for at sætte fokus på kommunernes planlægning og initiativer på Friluftsområdet. Vinderen i 2013 findes af 18 konkurrerende kommuner, under temaet Natur- og Miljøundervisning. Vinderen får kr til aktuelle friluftsprojekter. Kløverstierne Friluftsrådets koncept Kløverstier har fået godt fat i kommunerne. Der blev i 2012 indviet flere Kløverstier og kommuner har vist interesse for- eller er i gang med planlægningen af nye stier/ruter. Der er udarbejdet en manual for planlægningsarbejdet. Ny natur i byen I 2012 satte Friluftsrådet også fokus på at skabe ny natur i byer med en særlig pulje under Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Det er en tilskudsmulighed for projekter som skaber ny natur i byen, og dermed understøtter bybefolkningens muligheder for friluftsliv. Der kan eksempelvis være tale om storbyhaver, urbane dyrkningsprojekter, grønne områder, anvendelse af midlertidigt tomme byggegrunde til friluftsformål. Brugerbetaling af naturoplevelser? I 2012 har Friluftsrådet set behov for at argumentere imod brugerbetaling for naturoplevelser. Det er et fænomen, der ser ud til at brede sig, og det forbedrer ikke den sociale lighed i adgang til natur og friluftsoplevelser. Betaling vil blive endnu en barriere for, at flere kommer ud i naturen. Randzonedebat Friluftsrådet har været aktive i debatten om den nye natur i de 10 m dyrkningsfri bræmmer langs søer og vandløb, for at støtte en sikring af disse arealer som offentligt tilgængelige. Hold Danmark 2013 Rent v. Hans Ove Pedersen KPN er inviteret til at indgå i et Faglig Board i Hold Danmark Rent. KPN s interesse ligger i at følge med i, hvad der sker inden for affaldsområdet, herunder specielt hvorledes kommunernes grønne organisationer kan minimere udgifterne til opsamling og håndtering af affald i parker og grønne områder. De mange anvendte ressourcer burde kunne udnyttes bedre. Der har været afholdt møde i august, hvor organisationen redegjorde for de tiltag som er gjort. Kommissorium for Hold Danmarks Rent, Fagligt Board er: At yde støtte og rådgivning til Sekretariat og bestyrelse i Hold Danmark Rent At informere Hold Danmark Rent om nye initiativer på området henkastet affald At udvikle Hold Danmark Rents aktiviteter med et fagligt indhold At understøtte Hold Danmarks Rent`s indflydelse på arbejdet i udvalg, råd og nævn 13

14 Den nuværende direktør Anne Holm Hansen holder op i organisationen af økonomiske årsager. Man vil savne hendes vindende væsen og positive holdning. Derudover har organisationen opnået støtte til en Ren Strand kampagnedag 5. juni. Udlevering af kegleformede strandaskebægre. Firmaer kunne yde fra frivillige til opsamling af affald på stranden. Der er stor forskel på vestkystens affaldsproblem og nordkystens. Endvidere er der opnået støtte til udvidelse af affaldstragten ved motorveje til også at omfatte forsøg med personbiler, cykler, fodgængere (f.eks. i parker). Der er behov for at se på sortering af affald i parker ved opstilling af særlige beholdere. Der søges kommuner med parker til dette formål. Der er 20 kommuner der har meldt sig ind i Hold Danmark Rent og benytter sig at organisationens tilbud om organisering af lokale affaldsdage og det isenkram der hører til. Det er så op til kommunerne at påberåbe sig frivillighed for at øge opmærksomheden på affald i vores omgivelser. Der er to faglige møder om året, hvor de øvrige i Board`et er repræsenteret: Dansk Retursystem Fødevarer & Landbrug Dansk Skovforening Horesta Morten Asbjørn Jensen, Kommunikationsrådgivning Friluftsrådet Dansk Landskabspris 2012 v. Charlotte Horn, Varde Kommune Dansk Landskabspris uddeles af de tre foreninger: Kommunale Park- og naturforvaltere (KPN), Dansk lanskabsarkiektforening (DL) og Danske Arkitektvirksomheder (Danske ARK). De har nedsat en jury som i 2012 består af Ellen Brae (professor, Skov og Landskab KU - DL), Jacob Fisher (kreativ direktør, GHB Landskabsarkitekter Danske ARK) og Charlotte Horn (landskabsarkitekt Varde Kommune -KPN). Traditionen tro havde juryen i forhold til temaet suppleret sig med relevante faglige kompetencer, som dette år omfattede Søren Holgersen (redaktør Grønt Miljø) og Per Malmos (dir. P.Malmos A/S Anlægsgartnermestre). Dansk Landskabspris blev for 4. gang uddelt den 20. december 2012 i Gl. Dok i København. Der var inviteret til denne begivenhed, hvor tre nominerede projekter blev præsenteret og efterfølgende belønnet og hædret under årets tema: drift og pleje. Der var efterspurgt landskabsprojekter, som i særlig grad har fokus på de udfordringer, der følger efter at etablering har fundet sted. Der blev annonceret hen over sommeren efter forslag i to omgange, idet der indkom få forslag ved udløb af første tidsfrist. Juryen foretog en fælles besigtigelse af udvalgte projekter undervejs i arbejdet med at indkredse forslag til præmiering. Blandt de tre nominerede projekter blev Hjerting Strandpark, Esbjerg Kommune, tildelt prisen med præmiesummen på kr. Parken blev præmieret som et projekt, der forener anlæg og drift med natur og oplevelsesmæssige værdier. Parken er anlagt med udgangspunkt i de stedlige naturtyper, som med skarpe grænser fordrer varieret drift. Vordingborg Kommune blev nomineret for deres indsats for de grønne områder og grøn strategi og herunder for det vedholdende arbejde med udvikling af differentieret driftsstyring af meget forskellige natur- og parktype og den på alle niveauer ambitiøse planlægning af kommunens parker og naturområder. Den tredje nominering blev tildelt byudviklingsprojektet Sletten, Holstebro Kommune for den fremsynede visionære indfaldsvinkel til at etablere skov som en varieret, oplevelsesrig bynær skov- 14

15 type, der som driftsbillig landskabselement afgrænser byen mod det åbne land. Anlæg og drift er sammentænkt tidligt i planlægningen. Som forholdsvis ny pris kan vi konstatere en jævnt stigende presseomtale i forbindelse med prisuddelingen, men det er stadig svært at løfte interessen til de brede, landsdækkende aviser. Der kan tilsvarende kun opfordres til at flere medlemmer indsender forslag til bedømmelse, idet det stadig er forholdsvis få forslag. Netop i år burde emnet have affødt en interesse og medført flere forslag blandt foreningens medlemmer. Efter 4 meget interessante år som foreningens repræsentant i juryen har jeg valgt at overlade arbejdet til en ny repræsentant, nemlig Steen Himmer, som bestyrelsen har udpeget fra

16 Bilag 3 Regnskab for 2012, Den uafhængige revisors påtegning og Bestyrelsens regnskabspåtegning 16

17

18

19

20 Budgetforslag 2014 Forslag til Budget 2014 Forbrug pr. 7/8-13 Budget 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab Regnskab Indtægter Kontingenter Forventet indtægt - Green space Award Kurser, Konferencer, Vintermøde Indtægter Udgifter I alt Indtægter i alt Udgifter Rejser og Møder, bestyrelse Sekretariatsomkost. og revision Revision (RND Partner) Administrationsomkost. (KTC m.m.) Markedsføring (annoncer, foldere m.m.) Hjemmeside (hosting, abonnement) Filmklip hjemmeside (uploadafgift) Starthjælp netværksgrupper og medlemsaktiviteter i øvrigt DVD-projekt Genplant planeten Nordic GSA, opstart Dansk Landskabspris Partnerlandskab Udgifter i alt Resultat før Renter Renteindtægt Kursregulerering værdipap Resultat før skat Udlodning formue Have og Landskab Selskabsskat af Erhvervsindtægter årets resultat Kontingent 2014 Kontingent forslag 2014 Medlemmer i aug samlet Kontinget indtægt 2014 Kontingent 2013 Kontingent 2012 Kontingent medlem Flere, efterflg Pensionistmedlemmer Kommunemedlemsskab grundpris (incl. 3 medlemmer) Kommunemedlemsskab Supplerende medlemmer pr. stk.grundpris (incl. 3 medlemmer) I alt

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere