Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545

2 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret, AUH, Eva Sejersdal Knudsen Direktør Psykiri og Social, RM, Gert Pilgaard Praktiserende læge Lise Høyer Konstitueret afdelingschef Nære Sundhedstilbud, RM, Jens Bejer Damgaard Chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, AAK, Sine Louise Iversen Direktør Sociale forhold og Beskæftigelse, AAK, Erik Kaastrup-Hansen Driftschef, Sociale forhold og Beskæftigelse, AAK, Anna Marie Mikkelsen Socialchef Sociale forhold og beskæftigelse, AAK, Lotte Henriksen Sundheds- og omsorgschef, Sundhed og Omsorg, AAK, Kirstine Markvorsen Chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, AAK, Hanne Linnemann Fuldmægtig, Planlægning, AUH, Louise Møller Under dagsordenens punkt 1 og 2: Koncerndirektør, RM, Christian Boel Cheflæge, Sundhedsplanlægning, Hans Peder Graversen Fuldmægtig, Nære Sundhedstilbud og fællessekretariet, Linda Bonde Kirkegaard Konsulent KKR og fællessekretariet Jonna Holm Pedersen Afbud Direktør Børn og Unge, AAK, Nils Petersen Direktør Sundhed og Omsorg, AAK; Hosea Dutschke Praktiserende læge Anna Visby Lunde Praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Ordstyrer: Erik Kaastrup-Hansen

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Input til stregi for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (13:00-13:35) 1 2 Ny organisering af sundhedssamarbejdet (13:35-14:10) 4 3 Opsamling fra udviklingsdøgnet (14:10-14:40) 6 4 Godkendelse af igangsætning af BorgerDesign Aarhus (14:40-14:50) 8 5 Gensidig orientering (14:50-14:55) 10 6 Eventuelt (14:55-15:00) 11

4 Input til stregi for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (13:00-13:35) Koordinionsgruppen indstiller, klyngestyregruppen drøfter fremlagte stregispor og indssområder og kommer med input til det videre arbejde med en stregi Sagsfremstilling Input til stregi for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet har med budgetaftale 2016 besluttet, der skal udarbejdes en Stregi for Region Midtjyllands indsser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der har været et forberedende arbejde internt i regionen både på administrivt og politisk niveau. Et indledende debpapir samt et sæt plancher med stregispor og indsser er udarbejdet. Disse er vedhæftet sammen med KLs udspil 'Sammen om sundhed', der beskriver kommunernes ambitioner for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionen ønsker input fra samarbejdspartnere, hvorfor kommuner og almen praksis dels inddrages administrivt via klyngestyregrupperne og dels inddrages politisk via formænd og næstformænd i social- og sundhedsudvalgene samt Kontaktudvalget. Sundhedsaftalen, Sundhedsplanen, Psykiriplanen og de nionale mål for sundhedsområdet er grundlag for en kommende stregi. Med afsæt i sundhedsaftalen har Region Midtjylland, kommunerne og praksissektoren et overordnet mål om, 'Vi vil have mere sundhed - og sundheden skal være for alle'. Det indebærer, kommuner, hospitaler og praktiserende læger arbejder tæt sammen for give borgeren det bedste forløb med integrerede sundhedsløsninger tæt på borgerens hverdag, og hvor alle, uanset sociale vilkår, får samme mulighed for få et sundt liv og blive behandlet for deres sygdom. Dette er udkrystalliseret i tre fælles visioner: Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser Sundhedsløsninger tæt på borgeren Mere lighed i sundhed. Med afsæt i en workshop i regionsrådet i marts 2016 er der foreløbigt beskrevet fem mulige spor for en stregi for Region Midtjyllands indsser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen: Fælles og integrerende samarbejdsformer på tværs af sektorer Regional understøttelse af kommunale sundhedsløsninger tæt på borgerne Regionale sundhedsløsninger tæt på borgerne Proaktiv og differentieret indss Fokus på strukturelle barrierer.

5 2 Punktet indledes med, en repræsentant fra hospitalsledelsen præsenterer de regionale overvejelser i forbindelse med stregien som afsæt for dialog i klyngen. På baggrund heraf ønskes klyngestyregruppens input til: Hvordan ser I den fremadrettede opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen? I hvor høj grad er den fælles? Hvilken rolle/opgaver varetager regionen? Hvilken rolle/opgaver varetager kommunen? Konkrete input til stregien? Hvilke udfordringer er I optaget af, og hvilke løsninger peger det på? Koncerndirektør i Region Midtjylland Christian Boel deltager under punktet. Herudover deltager repræsentant(er) fra Nære Sundhedstilbud og/eller Sundhedsplanlægning under punktet. Beslutning Mødet indledtes med et minuts stilhed for ære mindet om Kjeld Martinussen, vicedirektør for Nære Sundhedstilbud, og Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør ved AUH, som henholdsvis den 8. maj og den 11. juni 2016 gik bort. Oplæg til spor i ny stregi for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Christian Boel ridsede kort proces i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til ny stregi og fælles overordnet ramme for Region Midtjyllands indss i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen op. Høringssvar i forbindelse med forlig om Region Midtjylland spareplan i 2015, der forholdt sig til det nære sundhedsvæsen, herunder samarbejdet i forhold til sundhedshuse, gjorde indtryk på regionsrådet, som igangste en proces med udformning af oplæg til ny stregi. Der tages afsæt i det fælles gods; sundhedsaftalen. Der skal således ikke startes op fra bar bund, men blandt andet arbejdes videre med, hvordan implementeringen af sundhedsaftalen understøttes bedst muligt. I foråret 2016 offentliggjorde regeringen otte nye nionale mål for sundhedsvæsenet. Indfrielsen af flere af disse mål forudsætter et nært og integreret samarbejde mellem hospitaler, almen praksis, kommuner samt pienter/borgere og pårørende, og hænger således godt sammen med den retning, der allerede er udstukket for det tværsektorielle samarbejde i Region Midtjylland, som blandt andet omfter mere sundhed for pengene og et sundhedsvæsen på pientens præmisser. Den nye stregi er bygget op om fem delvist overlappende spor, der alle skal medvirke til understøttelse af implementering af sundhedsaftalen og den nye stregi. Fælles for sporene er, de alle fordrer samarbejde og sammenhængende indsser på nye måder på tværs af sektorer. Som en del af den nye stregi kan der også ses på, om der skal laves særlige delmål for de enkelte klynger.

6 3 Input fra Aarhus-klyngen Aarhus-klyngen kvitterer for fem spændende og gode spor, hvoraf der allerede er gode erfaringer med flere. Mere af det, der virker Det foreslås, stregioplægget - fremfor udelukkende fokusere på nye veje og nye samarbejdsformer - også bygger videre på de former for interaktion, samarbejde og sammenhæng, der allerede og med succes praktiseres. Som eksempel herpå nævnes dagligt samarbejde om borgerforløb mellem almen praksis og kommunen, herunder samarbejde i forhold til dårligt fungerende psykiriske pienter. Som en del heraf skal sektorerne blive endnu bedre til snakke sammen - særligt i forhold til disse borgerforløb, der ikke uden videre kan imødekommes med etablerede tilbud og ydelser. Mere sundhed for pengene I Aarhus-klyngen ønsker man på baggrund af resultmåling og uden skelen til indssens konkrete karakter, fokusere på de indsser, der virker bedst, mest effektivt og medfører mest sundhed og forebyggelse for pengene. Der udspandt sig en drøftelse af fremtidige perspektiver for udgående teams fra hospitaler. I Aarhus-klyngen ønsker man ikke lægge sig fast på et bestemt antal udgående funktioner, men snarere fokusere på de indsser, der virker bedst for pengene. Det blev bemærket, det for både almen praksis og kommune er vigtigt, hospitalet opleves som kontaktbart og tilgængeligt for sundhedsfaglig rådgivning og sparring. Det vurderes positivt og nødvendigt, der er mulighed for tilrettelægge tingene med forskel og fleksibilitet fra klynge til klynge, tilpasset de lokale forhold Det foreslås, man i stregien også tager højde for det fulde livsperspektiv - det levede liv: At pienter og borgere tilbringer langt størsteparten af det levede liv uden for både sundhedsvæsenets og det nære sundhedsvæsens rammer, og deres sundhed følgelig hovedsaglig skal varetages og opretholdes i sammenhænge og arenaer, der ligger udover det nære sundhedsvæsen. Det foreslås, der i stregioplægget rettes stærkere fokus på perspektiverne i borgeroplæring, og særlige indsser tilpasset afgrænsede sociodemografiske områder i Aarhus Kommune. Daunderstøttelse Det bemærkes, de indtil videre begrænse muligheder for dadeling mellem sektorer kan få en hæmmende effekt for implementering af stregien. Akutområdet vil muligvis kunne fungere som pilotområde for deling af da på tværs af sektorer. Bilag Debpapir end Klynger juni 2016 Præsention af stregispor KL-udspil-_Sammen_om_sundhed_ Oversigt sundhedshuse - stus RUNS (2)

7 Ny organisering af sundhedssamarbejdet (13:35-14:10) Koordinionsgruppen indstiller, klyngestyregruppen drøfter vedlagte bilag med forslag til ny organisering af sundhedssamarbejdet og kommer med input til udmøntning af den nye struktur Sagsfremstilling Ny organisering af sundhedssamarbejdet Flere kommuner og hospitaler har ønsket organiseringen af sundhedssamarbejdet justeret, og Sundhedsstyregruppen behandlede emnet på et seminar 22. februar På den baggrund er der i regi af sundhedsaftaleorganisionen udarbejdet vedhæftede forslag til en ny organisering af sundhedssamarbejdet. Sundhedsstyregruppen godkendte 2. maj 2016 nedenstående grundstruktur. Herudover besluttede Sundhedsstyregruppen, inddrage klyngerne/dassos i kvalificering og videre udmøntning af den nye struktur. På denne baggrund ønskes en drøftelse af, hvordan vi får en ny organisering til virke, og om der mangler noget i forslaget. Det skal fremhæves, nedenstående forslag til ny organisering gælder både for somik og psykiri, hvorfor klyngerne opfordres til sikre relevant repræsention. Konkret ønskes klyngernes input til: Er der bemærkninger til forslaget til fordeling af faste grupper og aktuelle centrale ad hoc grupper? Hvilke organisoriske overvejelser gør I på klyngeniveau? Hvordan styrker vi samspillet mellem klynger og det centrale niveau? Hvilke indsser/områder er jeres klynge på vej med inden for det næste år? Andre bemærkninger? Sundhedsstyregruppen forventes godkende endelig organisering 1. september 2016, med etablering af ny organisering hurtigst muligt herefter. Vedhæftede forslag har fokus på sikre en agil organision, der både kan sikre udviklingskraft og ejerskab lokalt (kommune-, hospitals- og klyngeniveau) samt beslutningskraft i forhold til fælles forpligtende aftaler på tværs, hvor der sikres udmøntning af én fælles sundhedsaftale. Den godkendte grundstruktur er: At fælles aftaler og skal-opgaver forts løftes i regi af Sundhedsstyregruppen. Der etableres efter behov opgavefokuserede ad hoc grupper og færre grupper samlet set

8 5 o temagrupperne nedlægges, men enkelte faste grupper bevares (fx psykiri voksne, psykiri børn, fødeplanudvalget, hjælpemidler og behandlingsredskaber, hjerneskadesamråd voksne, hjerneskadesamråd børn og teknisk-administrivt udvalg på tandområdet) At ad hoc grupperne i højere grad sammensættes af ressourcepersoner ud fra kompetence frem for geografisk repræsention At flere udviklingsopgaver placeres i klyngerne (frem for i temagrupper) med henblik på mulig spredning til øvrige klynger efterfølgende At den tværgående koordinering og opfølgning sker via et fællessekretari At der på udvalgte områder etableres faste støttefunktioner til Sundhedsstyregruppen eksempelvis ift. økonomi og kvalitetsopfølgning. Der ventes både kommunal og regional repræsention fra fællessekretariet under dette punkt og en af disse indleder med et kort oplæg. Beslutning Forslag til ny organisering af sundhedssamarbejdet Linda Bonde Kirkegaard og Jonna Holm Pedersen fra fællessekretariet præsenterede kort forslag til ny organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. Med den nye organisering lægges flere opgaver som udgangspunkt ud til klyngerne og temagrupperne nedlægges. Der lægges op til, man fremover primært arbejder med ad hoc-orienteret med arbejdsgrupper, der nedlægger sig selv, når opgaven er løst. Der vil dog være tale om enkelte lovgivningsfastste grupper, ex fødeplan-gruppe og hjerneskade-gruppe. Bemærkninger fra Aarhus-klyngen Psykirien bør eksplicit nævnes som del af Aarhus-klyngen Opmærksomheden rettes imod, implementering af sundhedsaftalen er et af mange fokusområder i Aarhus-klyngen Årlige erfa-møder mellem alle klynger efterspørges med henblik på gensidig læring og spredning af det, der virker Det hilses velkomment, man med den nye organisering vil vælge repræsentanter ud fra kompetencer, og ikke ud fra geografi Det bemærkes, den nye organisering skal tænkes ind i næste generions sundhedsaftale i 2018 I løbet af juni måned er forslag til ny organisering blevet drøftet i klyngerne. Klyngernes bemærkninger vil blive indarbejdet i justeret oplæg, som den 1. september forelægges Sundhedsstyregruppen til endelig godkendelse. Bilag Udkast Indssområder Sundhedsaftale endelig Arbejdsplan endelig Forslag til ny organisering af samarbejdet om sundhed

9 Opsamling fra udviklingsdøgnet (14:10-14:40) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum tager oversigten over de samlede mål på sundhedsområdet til efterretning direktørforum godkender, styregrupperne går i gang med reducere antallet af mål og sigtelinjer/indikorer til et mere overskueligt antal for det fælles arbejde med diabetes, KOL og angst sporene direktørforum godkender de principper for arbejdet med fælles mål, som styregrupperne har foreslået direktørforum på mødet i november 2016 får præsenteret et forslag til fælles mål, sigtelinjer/indikorer for diabetes, kol og angst Sagsfremstilling Siden udviklingsdøgnet har styregruppeformændene sammen med dagruppen udarbejdet en oversigt. Bilag vedlagt. Det drejer sig om: De nionale mål på sundhedsområdet Målene fra sundhedsaftalen Mål fra Region Midtjyllands sundhedsplan Mål fra Aarhus Kommunes sundhedspolitik I oversigten vises herudover de sigtelinjer og/eller indikorer, der knytter sig til hvert af målene. Sidst er der med en farve-kode angivet, hvor henholdsvis diabetes, KOL og angst sporet relerer sig til de enkelte mål. Merialet skal ses som første led i en længere proces. Styregruppeformændene foreslår, første led i den efterfølgende proces er få reduceret antallet af mål og indikorer til et mere overskueligt antal. Styregrupperne har allerede gjort sig nogle overvejelser herom. Det indstilles, direktørforum drøfter, om der er enighed om, antallet af mål og indikorer skal fokuseres og reduceres. Styregrupperne vil foreslå en række principper for arbejdet med fælles mål: Det overordnede mål er reducere social ulighed i sundhed

10 7 Der skal være tale om mål, der vedrører alle borgere (0-100 års perspektiv) Visionerne fra sundhedsaftalen; f.eks. på borgerens/pientens præmisser bliver ikke medtaget som selvstændige mål Der vil være tale om mål, hvor der kræves en særlig koordinering mellem sektorerne Der skal så vidt muligt arbejdes evidensbaseret Der skal arbejdes med differentieret indss Der prioriteres tidlig, forebyggende indss Det indstilles, direktørforum drøfter, om der er enighed om ovenstående principper for arbejdet. Efter sommerferien fortsætter styregrupperne arbejdet med reducere og konkretisere hvilke mål og sigtelinjer/indikorer, direktørforum med fordel kan arbejde videre med for henholdsvis angst-, diabetes-/-overvægt, og KOL-sporene. I løbet af 3. kvartal 2016 kan medlemmer af direktørforum efter ønske/behov deltage i møde i styregrupperne for drøfte forventninger/foreløbigt oplæg. Styregrupperne kan præsentere et forslag til mål, sigtelinjer/indikorer for direktørforum på mødet i november Beslutning Stusmelding fra styregrupperne Direktørforum godkendte, styregrupperne i den kommende tid i forbindelse med arbejdet med de tre spor så vidt muligt reducerer antallet af fælles mål og sigtelinjer/indikorer. De af styregrupperne opstillede principper for arbejdet med fælles mål blev godkendt. Kredsen kvitterede for et godt overblik over eksisterende mål, opstillet i bilaget. Oversigten over samlede mål på sundhedsområdet blev taget til efterretning. Det blev bemærket, den fælles forståelsesramme og den fælles plform i forbindelse med fælles mål er vigtig, herunder man er opmærksom på få kommunikeret viden om fælles mål ud i de enkelte dele af organisionerne på en sådan måde, målene kan omsættes i det daglige arbejde - ex hvordan man arbejder med forebyggelse. En repræsentant fra Direktørforum vil i tredje kvartal deltage på møder i styregrupperne, hvor fælles mål vil blive drøftet. Direktørforum tog orientering om, Direktørforum den 4. november vil blive præsenteret for forslag til fælles mål, sigtelinjer/indikorer for de tre spor til orientering. Bilag MÅL_endelig_sundhedsområdet_Direktørforum

11 Godkendelse af igangsætning af BorgerDesign Aarhus (14:40-14:50) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum godkender den i sagsfremstillingen beskrevne ramme for Borger- Design Aarhus' arbejde direktørforum godkender budget for- og finansiering af BorgerDesign Aarhus jævnfør bilag direktørforum godkender BorgerDesign Aarhus' første genstandsfelt; Unge med angst direktørforum godkender, BorgerDesign Aarhus' første opgave bliver med bistand fra koordinionsgruppen sætte det rette hold Sagsfremstilling BorgerDesign Aarhus Rammen for BorgerDesign Aarhus er siden møde i direktørforum den 1. april blevet justeret på en række områder. BorgerDesign Aarhus vil arbejde indenfor følgende ramme: BorgerDesign Aarhus skal afprøves i en periode på et år fra 1. august juli Marts/april 2017 tager direktørforum stilling til en eventuel forlængelse af projektperioden BorgerDesign Aarhus vil som udgangspunkt arbejde med problemstillinger, der relerer sig til de tre udvalgte spor for Aarhusklyngens arbejde: rygning/kol, overvægt/diabetes og angst. Heraf er unge med angst valgt som første genstandsfelt for BorgerDesign Aarhus' arbejde BorgerDesign Aarhus forankres under koordinionsgruppen og skal arbejde tæt sammen med styregruppen for voksenområdet og styregruppen for børn, unge og familien: BorgerDesign Aarhus vil blive knyttet særligt til styregruppernes formandskaber Magistrsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO), Magistrsafdelingen for Social og Beskæftigelse samt Magistrsafdelingen for Børn og Unge (MBU) bidrager med ressourcer svarende til to årsværk. Se bilag. Den første stilling er tilført projektet fra MSO (Trine Naldals stilling). Det andet årsværk vil komme fra Center for Innovion i Aarhus. Derudover er det en del af projektets arbejdsform,

12 9 BorgerDesign Aarhus samarbejder med innovionsprojektlederne fra de tre magistrsafdelinger og medarbejdere fra Aarhus Kommune i øvrigt Region Midtjylland (herunder praktiserende læger), Aarhus Universitetshospital samt Psykiri og Social bidrager med ressourcer svarende til to årsværk. Se bilag. Den ene stilling er tilført projektet fra AUH (Karen Ingerslevs stilling). Ressourcer svarende til det andet årsværk skal dække driftsudgifterne i BorgerDesign Aarhus. Derudover er det en del af projektets arbejdsform, BorgerDesign Aarhus samarbejder med regionale og decentrale innovionsmedarbejdere og medarbejdere i øvrigt. Koordinionsgruppen vil medvirke til sikre den rette besætning Som en del af afleveringen i slutningen af et gennemløb skal direktørforum forholde sig til en business case, som i et triple aim perspektiv vurderer værdien af en eventuel udbredelse og implementering af resulterne (se evt. Aarhus Kommunes innovionsskemaer og MBU s tilrettede skema) Det indstilles, igangsætning af BorgerDesign Aarhus ud fra den i sagsfremstillingen beskrevne ramme og den i bilaget opstillede finansiering godkendes. Beslutning Den i sagsfremstillingen beskrevne ramme for BorgerDesign Aarhus blev godkendt. Genstandsfelt blev ændret til psykisk sårbare børn og unge. I den videre proces skal BorgerDesign Aarhus præcisere og konkretisere rammen for det første gennemløb. Gert Pilgaard og Lise Høyer stillede sig til rådighed for bidrage til denne præcisering og konkretisering. Justeret rammeoplæg til første gennemløb vil blive forelagt Direktørforum til godkendelse på møde den 9. september. Budget for- og finansiering af BorgerDesign Aarhus blev godkendt, idet personnavne fjernes. BorgerDesign Aarhus starter op den 1. august Projektperioden løber frem til den 31. juli Bilag

13 10 Bilag til BorgerDesign Aarhus direktørforum Gensidig orientering (14:50-14:55) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum gensidigt orienterer hinanden om relevante emner, sager, møder etc. direktørforum tager en indledende drøftelse af henvendelsen vedrørende Sundhedsstyregruppens besøg hos Aarhusklyngen Sagsfremstilling Orientering v/jens Bejer Damgaard Sundhedsstyregruppen besøger Aarhusklyngen den 3. november. Nedenfor er et oplæg til rammen. Den primære hensigt er, Sundhedsstyregruppen får indsigt og viden om det arbejde, der foregår i klyngen og vi kan få en dialog om det. Det er intentionen bygge dialogen op om følgende spørgsmål. Der er afs ca. 50 minutter. Hvad er Aarhusklyngens største succes lige nu? Hvilket eller hvilke projekt(er)/initiiv(er) vil I helst dele ud af? Når I lykkes godt hvad er det, der gør, I så lykkes? Hvad er jeres største udfordring? Hvor er samarbejdet svært? Hvad har Aarhusklyngen af ønsker til Sundhedsstyregruppen? Beslutning Nedlæggelse af Nære Sundhedstilbud Jens Bejer Damgaard orienterede kort om den kommende nedlæggelse af Nære Sundhedstilbud. Med virkning fra 1. august flytter kontoret "Stregi og Planlægning" til afdelingen "Sundhedsplanlægning" med alle nuværende opgaver og medarbejdere. Øvrige funktioner lægges ud til Koncernøkonomi og Koncern Kvalitet. Jens Bejer Damgaard fortsætter indtil videre i Direktørforum. Sundhedsstyregruppens besøg hos Aarhus-klyngen den 3. november

14 11 Forberedelse af Sundhedsstyregruppens besøg hos Aarhus-klyngen den 3. november vil blive drøftet på møde i Direktørforum den 9. september. Der er møde i Direktørforum den 4. november Eventuelt (14:55-15:00) Beslutning Færdigbehandlede Kirstine Markvorsen foreslog, man i Aarhus-klyngen undersøger og analyserer udfordringer, eventuelle mønstre samt løsningsmuligheder forbundet med et stigende antal færdigbehandlede i sygehussenge. Opgaven placeres i styregruppen for samarbejdet om den voksen borger/pient. Kredsen sluttede op om forslaget.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen. Referat fra ekstraordinært klyngestyregruppemøde i Vestklyngen. Tid: 20.

Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen. Referat fra ekstraordinært klyngestyregruppemøde i Vestklyngen. Tid: 20. Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 1. marts 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 11. februar 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune, Rådhuset, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 15. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Lægefaglig

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016 Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Klyngerne juni 2016 Region Midtjyllands Sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed På patientens præmisser Sundhed og

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn.

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn. Århus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44, 1 DK-8000 Århus C Tel. +45 8949 4444 www.auh.dk fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen Tid: 19. maj 2015, 9.00-11.00

Læs mere

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Referat Emne: Til: Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 26. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune Referat Møde i Direktørforum fredag d. 27. juni 2014 (Det lokale sundhedsaftale-samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Almen praksis og Aarhus Kommune Side 1 af 6 Mødedeltagere:

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Referat Akutfagligt Råds møde d. 6. juni Deltagere:

Referat Akutfagligt Råds møde d. 6. juni Deltagere: Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Referat Akutfagligt Råds møde d. 6. juni 2016 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Deltagere: Hospitalsledelsesrepræsentanter

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 25. november 2015 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. marts 2013 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. marts 2013 Mødedeltagere:

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 11. december 2017 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Hvad er en sundhedsaftale?

Hvad er en sundhedsaftale? Hvad er en sundhedsaftale? Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Version 02 Godkendt i programstyregruppen 17. juni

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden

Region Midtjylland. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 28. april 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 2. maj 2016 kl. 14:00 i Regionshospitalet Horsens, SIC, Indgang R, Sundvej 30, 8700 Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan

Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan Den gældende fødeplan

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. fra mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 1. oktober 2012 kl. 15:00 i Konference 1

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat. fra mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 1. oktober 2012 kl. 15:00 i Konference 1 Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 9. oktober 2012 /krsteg Referat fra mødet i Sundhedskoordinationsudvalget 1. oktober 2012 kl. 15:00 i Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Viborg, den 21. november 2012 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 8. november 2012 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg - Konference 1

Viborg, den 21. november 2012 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 8. november 2012 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg - Konference 1 1 Viborg, den 21. november 2012 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 8. november 2012 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg - Konference 1 2 1-31-72-125-12 1. Temadrøftelse om Region Midtjyllands nye

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 29. november 2016 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 i Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 29. maj 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 29. maj 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere