Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003"

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 stadfæstes Oversigt Resumé af sagen side 2 Den påklagede afgørelse side 2 Klagen til Energiklagenævnet side 5 Energitilsynets bemærkninger til klagen side 10 Parternes yderligere brevveksling side 11 Supplerende oplysninger om Energitilsynets vejledninger og notater side 15 Supplerende oplysninger om Energitilsynets praksis side 31 Retsgrundlag side 33 Energiklagenævnets praksis side 37 Energiklagenævnets bemærkninger side 43 Energiklagenævnets afgørelse side 48

2 Sagen vedrører Energitilsynets regulering af Frederiksberg Forsyning A/S priser og avance for reguleringsåret 2003 i henhold til den dagældende elforsyningslovs 69 og 72. Frederiksberg Forsyning A/S oppebar i 2003 et overskud før skat på 43,13 DKK/MWh. Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 gik ud på, at Frederiksberg Forsyning A/S alene kunne oppebære et overskud på 5,00 DKK/MWh (svarende til DKK) for reguleringsåret 2003, idet et overskud af denne størrelse fandtes rimeligt, jfr. elforsyningslovens 72, stk. 1. Selskabets forsyningspligtspris i skulle derfor, uafhængigt af den fremtidige prisregulering, reduceres med et beløb svarende til 6,664 mio. kr. (7,538-0,874), jfr. elforsyningslovens 72, stk. 2. Det er denne avanceregulering, som Energiklagenævnet skal tage stilling til. Side 2 af 48 Ved brev af 31. maj 2005 og efterfølgende uddybende klage af 15. august 2005 har Frederiksberg Elforsyning A/S indbragt afgørelsen for Energiklagenævnet. Energitilsynets bemærkninger af 17. august 2005 har været forelagt Frederiksberg Forsyning A/S, som har kommenteret bemærkningerne ved brev af 12. oktober Frederiksberg Forsyning A/S fremsendte bemærkninger er forelagt Energitilsynet, som ikke er fremkommet med yderligere bemærkninger til klagen. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 fremgår følgende: [..] Energitilsynets sekretariat har i brev af 6. april 2005 til Frederiksberg Forsyning A/S foretaget en konkret vurdering af virksomhedens effektivitet for 2003, jf. elforsyningslovens 72, stk. 1 og pkt , 45, 88 m.fl. i Energitilsynets vejledning af 27. oktober Denne skrivelse skal således ses i sammenhæng med Energitilsynets brev til virksomheden af 6. april Det fremgik af Energitilsynets skrivelse af 6. april 2005, at Frederiksberg Forsyning A/S inden den 25. april 2005 kunne anmode Energitilsynet om, at særegne forhold for virksomheden evt. kunne inddrages i vurderingen, hvorefter Energitilsynet ville træffe endelig afgørelse. Frederiksberg Forsyning A/S har reageret herpå i brev af 23. april 2005.

3 Energitilsynets sekretariat skal i det følgende knytte sine kommentarer til Frederiksberg Forsyning A/S skrivelse af 23. april 2005, der ligesom virksomhedens skrivelse er inddelt i tre dele. Ad 1: Indkøbspriser for elektricitet: Frederiksberg Forsyning A/S skriver, at selskabet gennem en meget hensigtsmæssig indkøbsstrategi har opnået særdeles gunstige indkøbspriser for Energitilsynets sekretariat er for så vidt enig heri, idet virksomheden for 2003 havde den laveste salgspris ud af 10. forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark. Året før i 2002 havde Frederiksberg Forsyning A/S omvendt den næst højeste salgspris ud af 10. forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark, og virksomheden oppebar alligevel en avance på 1,54 DKK/MWh. Det skyldes, at elforsyningslovens 69 sikrer virksomheden dækning for nødvendige omkostninger. Men når en forsyningspligtig virksomhed på den ene side er sikret dækning for nødvendige omkostninger i år, hvor indkøbsstrategien har været dårlig, så kan Energitilsynets sekretariat på den anden side heller ikke ukritisk kompensere virksomheden i form af et meget højt overskud, når virksomheden ved held eller dygtighed har haft en fordelagtig indkøbsstrategi. Dette vil dels ikke være foreneligt med elforsyningslovens formål og endnu mindre foreneligt med et rimeligt hensyn til forbrugerne. Frederiksberg Forsyning A/S overskud for 2003 må således ikke være urimeligt højt, jf. også elforsyningslovens 72, stk. 1, uagtet det forhold, at virksomheden havde den laveste salgspris i Østdanmark i Ad 2 Øvrige omkostninger: Frederiksberg Forsyning A/S er af den opfattelse, at alle selskaber bør indgå i en sammenligning af de øvrige omkostningers effektivitet. Energitilsynets sekretariat skrev i sit brev af 6. april 2005, at: I gennemsnit udgør de øvrige omkostninger i Østdanmark 29,32 DKK/MWh, men det skyldes primært, at to større virksomheder i Østdanmark tillige afholder callcenterydelser for netvirksomheden i forsyningspligtselskabet. Når disse to virksomheder udeholdes af gennemsnittet for Østdanmark fås et gennemsnit for de øvrige omkostninger på 23,12 DKK/MWh, hvilket er på niveau med de øvrige omkostninger for Vestdanmark, hvor de udgør 23,19 DKK/MWh. Når Energitilsynets sekretariat ikke kan indregne de to konkrete virksomheders øvrige omkostninger i gennemsnittet for Østdanmark skyldes det, at virksomhederne ikke har udarbejdet et reguleringsregnskab ekskl. sideordnede aktiviteter (i dette tilfælde slag Side 3 af 48

4 af callcenterydelser til andre virksomheder). De to konkrete virksomheder har således fejlagtigt medtaget andre virksomheders omkostninger i opgørelsen af deres øvrige omkostninger, hvilket naturligvis ikke er retvisende. Frederiksberg Forsyning A/S skal i den sammenhæng være opmærksom på, at elforsyningslovens 47, stk. 4 stiller krav til, at sådan sideordnede aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra de forsyningspligtige aktiviteter, og de sideordnede aktiviteter kan derfor heller ikke med rimelighed øve indflydelse på en effektivitetsvurdering af Frederiksberg Forsyning A/S. Omvendt kan Energitilsynets sekretariat naturligvis ikke uden særlig begrundelse udeholde fx de to selskaber med laveste øvrige omkostninger fra en sammenligning, sådan som Frederiksberg Forsyning A/S foreslår i sit brev på side 2. Endelig er det værd at bemærke, at det af Energitilsynets sekretariat korrigerede tal for øvrige omkostninger for Østdanmark på 23,12 DKK/MWh ligger meget tæt selv samme tal i Vestdanmark på 23,19 DKK/MWh. Frederiksberg Forsyning A/S niveau for øvrige omkostninger på 27,86 DKK/MWh ligger i væsentligt omfang over niveauet for såvel Øst- som Vestdanmark. Omvendt må Energitilsynets sekretariat medgive Frederiksberg Forsyning A/S, at omkostningsdriveren for øvrige omkostninger i større omfang synes at være antallet af kunder og ikke nødvendigvis afsætningen (MWh). Frederiksberg Forsyning A/S øvrige omkostninger per kunde er således de tredje laveste ud af otte i Østdanmark, når de to virksomheder, som ovenfor nævnt, udeholdes af gennemsnittet for Østdanmark. På den baggrund kan Energitilsynets sekretariat tiltræde, at Frederiksberg Forsyning A/S øvrige omkostninger er effektive i Ad 3 Størrelsen af det opnåede overskud: Frederiksberg Forsyning A/S skriver i sit brev af 23. april 2005 på side 4, at selskabet har trods denne meget lave salgspris opnået et resultat før finansielle poster på 15,3 % af nettoomsætningen. Dette er et helt normalt og rimeligt niveau. Energitilsynets sekretariat er ikke enig heri, jf. også ad 1 ovenfor. Energitilsynet har tillige i pkt. 14 i sin afgørelse af 30. marts 2005 fastsat, at et rimeligt overskud før skat i 2003, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh. Af tabel 1 i samme afgørelse ses det, at elhandelsselskabernes resultat før skat i gennemsnit udgør 0,08% af nettoomsætningen. Energitilsynet er således ikke tilnærmelsesvist enig med Frederiksberg Forsyning A/S i det synspunkt, at et normalt og rimeligt overskud Side 4 af 48

5 kan ligge på det niveau, som virksomheden har oppebåret i 2003 dvs. 43,13 DKK/MWh eller 15,3% af nettoomsætningen. Samlet set: Det er således alene på baggrund af, at Energitilsynets sekretariat efter en fornyet vurdering af virksomhedens øvrige omkostninger har vurderet disse som effektive, jf. ad 2 ovenfor, at Energitilsynets sekretariat finder det rimeligt, at hæve niveauet for en rimelig avance for 2003 til 5,00 DKK/MWh fra 4,50 DKK/MWh. Det skyldes, at da avancen som udgangspunkt ikke kan være negativ, jf. elforsyningslovens 69, kan avancen for det mest effektive selskab som udgangspunkt omvendt heller ikke overstige 5,00 DKK/MWh. I modsat fald, er det Energitilsynets sekretariats klare opfattelse, at priskontrollen vil være asymmetrisk og til ensidig ulempe for forbrugerne. Afgørelse Det er Energitilsynets sekretariats afgørelse, at Frederiksberg Forsyning A/S er mere effektiv end markedet som helhed, og at et overskud på 5,00 DKK/MWh (svarende til DKK) for 2003 derfor synes rimeligt, jf. elforsyningslovens 72, stk. 1. Det er derfor Energitilsynets sekretariats afgørelse, at Frederiksberg Forsyning A/S efterregulering for 2003 udgør (minus) -6,664 mio. DKK (7,538-0,874), jf. elforsyningslovens 72, stk. 2. Frederiksberg Forsyning A/S forsyningspligtpris i skal således, uafhængigt af den fremtidige prisregulering, reduceres med et beløb svarende til 6,664 mio. DKK, jf. elforsyningslovens 72, stk. 2. Under hensyntagen til denne efterregulering kan Frederiksberg Forsyning A/S forsyningspligtpris for 2003 godkendes, jf. elforsyningslovens 72, stk. 2. Herefter betragtes prisreguleringen for 2003 som endeligt afsluttet. [..] Side 5 af 48 Klagen til Energiklagenævnet Frederiksberg Forsyning A/S indgav den 31. maj 2005 en foreløbig klage til Energiklagenævnet. Klagen er uddybet i Frederiksberg Forsyning A/S brev af 15. august Fra dette brev citeres: [..] Vedr.: Frederiksberg Elforsyning A/S - efterregulering af priser for 2003 Den 31. maj 2005 indbragte vi Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 om efterregulering af priserne for 2003 for Energiklagenævnet, idet det blev anført, at de nærmere økonomiske og juridiske

6 synspunkter, som klagen støttes på, fremsendes snarest. Fristen for denne fremsendelse er senere aftalt til den 15. august Energitilsynets afgørelse Energitilsynets sekretariat traf den 6. april 2005 en foreløbig beslutning om ikke at godkende Frederiksberg Elforsyning A/S " forsyningspligtpris for Bilag 1. Delelementerne i den foreløbige afgørelse var følgende: Overskuddet før skat på 7,538 mio. kr. blev vurderet at være urimeligt højt. Den samlede salgspris var den bedste ud af 10 forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark. Salgsprisen på 256,45 kr. er under Energitilsynets referencepris på 307,30 kr. pr. MWh. Indkøbsprisen for elektricitet blev vurderet at være effektiv. Selskabets "øvrige omkostninger" blev vurderet til ikke at være effektive. På dette grundlag traf Energitilsynets sekretariat en foreløbig beslutning om at selskabet skal tilbagebetale 6,751 mio. kr. til forsyningspligtkunderne, gennem en reduktion af tarifferne i Den 23. april 2005 meddelte vi Energitilsynets sekretariat, at vi ikke var enig i den foreløbige afgørelse. Vi fremhævede, at der var problemer med grundlaget for Energitilsynets sammenligning af de østdanske selskabers øvrige omkostninger, og at det kun var sagligt at vurdere omkostningerne ud fra et vægtet gennemsnit, idet omkostningerne hænger sammen med antallet af kunder. Vore synspunkter fremgår af vedlagte bilag 2, der også påberåbes over for Energiklagenævnet. Den 4. maj 2005 traf Energitilsynets sekretariat endelig afgørelse i sagen, vedlagt som bilag 3. I afgørelsen anerkender Energitilsynet, at selskabets øvrige omkostninger er effektive, og at tilbagebetalingskravet nedsættes fra 6,751 mio. kr. til 6,664 mio. kr. I afgørelsen anføres, at et overskud på 5,00 kr. pr. MWh synes rimeligt, idet selskabet efter Energitilsynets opfattelse er sikret imod et underskud, jf. elforsyningslovens 69. Tilsynet konkluderer, at vore priser har været urimelige. Denne klage handler om, hvorvidt det opnåede overskud kan siges at være "urimeligt." Formålet med Energitilsynets avanceregulering Efter den dagældende elforsyningslovs 72, stk. 1, kan selskabet i priserne indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet. Side 6 af 48

7 Selskabets salgspriser har ligget 50,85 kr. pr. MWh under den af Energitilsynet beregnede Referencepris på 307,30 kr., eller 16,5 % under hvad der kan betegnes som markedspris. Set med kundeøjne er dette endog meget gunstigt. Formålet med Energitilsynets pris- og avanceregulering er at sikre kunderne mod urimeligt høje priser. Således skriver Energitilsynet i sin Vejledning for Forsyningspligtige selskaber, 28. april 2003: Om pris- og avanceregulering: Den konkrete vurdering har til formål at sikre, at kun forhold, der kan tilskrives ineffektivitet, urimeligheder i øvrigt eller på anden måde strider imod Elforsyningslovens bestemmelser kan medvirke til krav om tilbagebetaling af avance I 2003 har Frederiksberg Elforsyning A/S solgt el til kunder til priser, der ligger under hvad der kan siges at være markedsprisen. Den effektivitet der har været i elindkøbet er kommet kunderne til gode i et meget stort omfang. I gennemsnit har en kunde i 2003 fået leveret elektriciteten mere end 100 kr. plus moms under markedsprisen. Det viser klart, at der ikke er belæg for at foretage pris- og avanceregulering af Frederiksberg Elforsyning A/S for Med den trufne afgørelse fraviges de kriterier som Energitilsynet selv anlagt, og som selskabet må forvente efterleves. Det opnåede overskud er rimeligt Selskabet har trods den meget lave salgspris opnået et resultat før finansielle poster på 15,3 % af nettoomsætningen (EBIT). Dette er et helt normalt og rimeligt niveau. Dette begrundes dels med andre selskabers overskud i sammenlignelige brancher, dels hensynet til den risiko for underskud, som den gældende pris- og avanceregulering medfører for selskaber med forsyningspligt. Overskud i sammenlignelige brancher: Energitilsynets sekretariat er ikke enig i, at et resultat før finansielle poster på 15,3% (EBIT) er normalt, og henviser til, at elhandelsselskabers resultat før skat ligger på 0,08 % af nettoomsætningen. Et resultat på 0,08 % af nettoomsætningen før skat er ikke normalt, og kan derfor ikke bruges som reference i denne sag. Vi har undersøgt EBIT i følgende brancher: Side 7 af 48

8 Elproducenter Sales EBIT EBIT margin 2003A 2003A 2003A Company Country (DKK mio) (DKK mio.) Elsam DK 7.482, ,0 20,8% Enerqi E2 DK 6.838,0 979,2 14,3% Producenter 17,6% Andre regulerede selskaber Sales EBIT EBIT margin Company Country 2003A 2003A 2003A (DKK mio) DKK mio.) Post Danmark DK ,0 722,0 6,8% TDC Totalløsninger DK , ,0 14,9% DONG Naturgas DK 9.978, ,8 18,5% DSB S-tog DK 2.413,0 475,0 19,7% Andre regulerede selskaber 15,0% Sources: Årsregnskaber for 2003 Det fremgår af oversigten, at Danmarks to største elproducenter i 2003 har et EBIT på 17,6 %. Vi har derudover undersøgt EBIT i 4 selskaber, som er underlagt regulering. Til orientering er der i det følgende kort redegjort for disse 4 selskabers forretningsområder. Post Danmark: Post Danmark leverer som Danmarks nationale postvirksomhed en universel postservice til alle nationale kunder. Post Danmark har dels en befordringspligt, der sikrer befolkningen adgang til postservice på fastlagte vilkår, dels eneret til at omdele indlandske breve og ankommende, udenlandske breve under 100 gram. Over halvdelen af den samlede omsætning skabes i fri konkurrence. TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af tale- og kommunikationsløsninger, herunder blandt andet fastnettelefoni, bredbåndsløsninger, systemintegration og servicetelefontjenester, datakommunikation og lejede kredsløb. Prisloftet for fastnettjenester blev medio 2003 ændret. Indtil 2003 var tjenesterne underlagt et prisloft, som indebar et årligt realprisfald på 4% - nu er prisloftet for indenlandsk trafik ophævet, men gælder dog fortsat for væsentlige priser som f. eks abonnementer samt installationsog opkaldsafgifter, der fastholdes på 2003-niveauet til udgangen af Side 8 af 48

9 DONG Naturgas DONG Naturgas er leverandør af naturgas. I september 2002 bestemte regeringen, at den fulde markedsåbning på naturgasmarkedet i Danmark allerede skulle have virkning fra den 1. januar Frem til 1. august 2003 havde 30% af markedet - målt i volumen - frit leverandørvalg. I den resterende del af 2003 havde 38% frit leverandørvalg. Efter 1. januar 2004 har alle danske gaskunder mulighed for frit at vælge gasleverandør. DSB S-tog DSB S-tog driver S-togsnettet, der er grundstammen i hovedstadsregionens kollektive trafiksystem. Desuden driver selskabet banen mellem Hillerød og Helsingør. Den største samlede kundegruppe er pendlere, der tager S-toget til og fra arbejde, uddannelse m.v. De 4 selskaber har et gennemsnitligt EBIT på 15,0 %. Oversigten bekræfter dermed, at et EBIT på 15,3 % ikke er urimeligt. Selskabet er ikke sikret dækning for sine omkostninger Såfremt et selskab bærer risikoen for tab i nogle år må det tilsvarende tillades, at det i mere gunstige år opnår et overskud. Dette er forudsætningen for at kunne drive en sund forretning. Omkring indkøbsprisen for el skriver Energitilsynets sekretariat, at selskabet i 2002 havde den næsthøjeste salgspris ud af 10 forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark, og alligevel oppebar en avance på 1,54 DKK/MWh. I 2002 opnåede selskabet et resultat før finansielle poster på 5,2 mio. kr. Heri er indregnet en ekstraordinær indtægt på 5,8 mio. kr. som i overensstemmelse med selskabets regnskabsprincipper er overført fra 2001 (jf. selskabets årsrapport 2002 note 1 og omtale i ledelsesberetningen side 6, bilag 4). Den ekstraordinære indtægt indgår ikke i avancereguleringen for 2002, og når indtægterne i 2002 er renset herfor, var der i 2002 et underskud på 0,6 mio. kr. Det er derfor ikke korrekt af Energitilsynet at lægge til grund, at selskabet i 2002 oppebar en avance på 1,54 DKK/MWh. Ligesom for 2003, var der også i 2002 en sag ved Energitilsynet omkring effektiviteten i "øvrige omkostninger". Her blev resultatet også, at disse blev vurderet at være effektive. Det afgørende er, at det grundlag, på hvilket Energitilsynet i 2002 godkendte Frederiksberg Elforsyning A/S, er uændret i forhold til tilsynets grundlag i Energitilsynet har i et notat af 30. marts 2005 vedrørende efterregulering for 2003 under pkt. 35 skrevet, at "Udfaldet... vil kunne afstedkomme en nedsættelse af den enkelte virksomheds avance for 2003 og evt. også medføre et egentligt underskud." Bilag 5. Side 9 af 48

10 Selskabet har ikke i 2002 fået dækket sine omkostninger, og andre selskaber vil i 2003 kunne blive udsat for, at avancereguleringen fører til underskud. Det er derfor ikke korrekt når det i afgørelsen anføres, at virksomheden er sikret dækning for sine omkostninger, dvs. ikke kan opnå en negativ avance. Der bør således tages hensyn til de forsyningspligtige virksomheders risiko for tab, når det skal afgøres, hvad der kan anses for at være et rimeligt overskud. Frederiksberg Elforsyning kan i øvrigt tilslutte sig de fra den øvrige branche fremkomne synspunkter vedrørende reguleringen af priserne for Påstand Frederiksberg Elforsyning A/S' påstand er, at efterreguleringen er 0, subsidiært et højere beløb efter nævnets skøn, idet Energitilsynets afgørelse hviler på en urigtig anvendelse af loven, eftersom: Selskabet er effektivt, selskabet har ikke handlet urimeligt i forhold til kunderne, og selskabet har ikke på anden måde udøvet sin virksomhed i strid med Elforsyningsloven. Det er derfor selskabets opfattelse, af det opnåede overskud ligger inden for elforsyningslovens 72's rammer, hvorfor vi skal anmode om at afgørelsen fra Energitilsynet underkendes. [..] Side 10 af 48 Energitilsynets bemærkninger til klagen Fra Energitilsynets af 17. august 2005 citeres: [..] Energitilsynet har modtaget Frederiksberg Elforsyning A/S klageskrift af 15. august 2005 over Energitilsynets afgørelse af 4. maj Det er vurderingen, at klageskriftet ikke indeholder væsentlige nye forhold, hvorfor Energitilsynet fastholder sin afgørelse. Frederiksberg nævner i klageskriftet, at en EBIT på 15,3% af omsætningen er et normalt overskud. Energitilsynet henholder sig til pkt. 14 og i Energitilsynets notat vedr. "Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2003" af 30. marts 2005, og anser på den baggrund virksomhedens overskud som værende urimeligt højt. Energitilsynet er videre af den opfattelse, at Frederiksberg Elforsyning naturligvis ikke kan sammenligne overskuddet i meget kapitalintensive brancher som fx produktion og distribution af el- og gas med en meget lidt kapitalintensiv salgs- /handelsvirksomhed som Frederiksberg Forsyning, der ikke har nævneværdige anlægsaktiver. På side 4 i klageskriftet skriver Frederiksberg Elforsyning, at "såfremt et selskab bærer risikoen for tab i nogle år må det tilsvarende

11 tillades, at det i mere gunstige år opnår et overskud. Dette er forudsætningen for at kunne drive en sund forretning". Dette er imidlertid en fejlslutning fra Frederiksberg Elforsynings side. Elforsyningslovens 69 sikrer virksomheden dækning for nødvendige omkostninger. Og, når virksomheden på den ene side er sikret dækning for sine nødvendige omkostninger, når det går mindre godt (fx i 2002), kan virksomheden på den anden side heller ikke forvente at opnå et urimeligt højt overskud, når det går mere godt (fx i 2003). Frederiksberg Elforsyning er den østdanske virksomhed, der blev tildelt det højereste overskud i Endvidere skriver Frederiksberg Elforsyning, at virksomheden havde et underskud før finansielle poster på 0,6 mio. DKK i Men som det også fremgår af pkt. 63 i Energitilsynets vejledning af 27. oktober 2000, så er det regulatoriske overskud defineret inklusive nettofinansieringsindtægter. Derfor var virksomhedens overskud også på 0,3 mio. DKK i 2002 inkl. nettofinansieringsomkostninger. Hvortil kommer, at Frederiksberg Elforsyning indregnede 5,8 mio. DKK fra 2001 og Energitilsynet skal her henvise til sin skrivelse af 12. juli 2004 vedr [..] Side 11 af 48 Parternes yderligere bemærkninger Fra Frederiksberg Forsyning A/S brev af 12. oktober 2005 citeres: [..] Vi har modtaget den som Energitilsynet har fremsendt til Energiklagenævnet den 17. august 2005, indeholdende Energitilsynets kommentarer til ankeskrivelse herfra af 15. august Energitilsynet skriver indledningsvis, at man ikke mener at der er fremkommet væsentlige nye forhold, hvorfor man fastholder sin afgørelse. Tilsynet forholder sig derefter til en række af de anbringender, som Frederiksberg Forsyning har fremført i klagen. Hertil har vi følgende bemærkninger: Formålet med Energitilsynets avanceregulering I klagen den 15. august 2005 har Frederiksberg Forsyning henvist til den i 2003 gældende Elforsyningslovs 72, stk. 1, hvori anføres, at selskabet i priserne kan indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet. Energitilsynet skriver i sin mail den 17. august 2005, at dette er en fejlslutning [fra] fra Frederiksberg Elforsynings side, idet Elforsyningslovens 69 efter Energitilsynets opfattelse sikrer virksomheden dækning for nødvendige omkostninger.

12 Efter Frederiksberg Forsynings opfattelse skal de to paragraffer derimod læses på den måde, at 69 regulerer hvilke omkostninger som kan indregnes i priserne, herunder forrentning som specifikt er nævnt, medens 72, stk. 1 er et supplement, som giver ret til, udover hvad der er indregningsberettiget efter 69, at indregne et rimeligt overskud. Det følger efter Frederiksberg Forsynings opfattelse allerede af 72, stk. 1's ordlyd: "kan i deres priser som nævnt i 69, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt" Denne forskel i opfattelserne er måske den dybereliggende årsag til den uenighed der omkring prisreguleringen for Vi skal gentage påstanden om at det opnåede overskud ligger inden for elforsyningslovens 72's rammer. Energitilsynet anfører i sin vejledning af 23. oktober 2000 om Energitilsynets godkendelse af priser bl.a. følgende: 7. I forarbejderne til elforsyningsloven underbygges lovens bestemmelser om de forsyningspligtige elvirksomheders opgaver og rammer på flere områder. I bemærkningerne til lovforslagets alm. del pkt. 2, fremgår det, at forsyningspligtselskaberne med forslaget skal ses som et led i en forbrugerbeskyttelse. Det hedder samme sted videre, at virksomhederne skal sikre forbrugerne elektricitet på rimelige vilkår og til konkurrencedygtige priser, så liberaliseringsgevinster ikke sker på bekostning af de småforbrugere. Det fremgår endelig, at rollen som forbrugerbeskytter gælder såvel før som efter en fuldstændig liberalisering af elmarkedet. I sit arbejde med at varetage rollen som den der skal beskytte forbrugerne imod urimelige vilkår og priser, har Energitilsynet gennem sine omfattende og detaljerede vejledninger skabt et meget komplekst sæt af regler, som alle indeholder muligheder for at Energitilsynet kan udøve individuelle subjektive skøn. Med dette regelsæt har Energitilsynet ikke fastsat sådanne rimelige og objektive kriterier, som selskaberne må forvente at en regulering baseres på. Frederiksberg Elforsyning A/S har i 2003 i høj grad levet op til lovens formål: At levere el på rimelige vilkår og til en konkurrencedygtig pris. Selskabet må derfor også have en berettiget forventning om at priserne for 2003 godkendes. Energitilsynet findes ikke at have hjemmel til at se bort fra 72, stk Vi skal i det følgende kommentere på Energitilsynets øvrige standpunkter, som de fremgår af den modtagne mail. Størrelsen af det opnåede overskud Energitilsynet anerkender ikke, at et EBIT på 15,3 % af omsætningen er et normalt overskud, og henviser til det notat af 30. Side 12 af 48

13 marts 2005 som tilsynet har skrevet vedrørende efterreguleringen for Hertil skal Frederiksberg Forsyning bemærke, at det anførte notat, som tilsynet har taget udgangspunkt i ved sin afgørelse, må karakteriseres som et partsindlæg. Det er ikke bindende for Energiklagenævnet. Dernæst mener Energitilsynet ikke, at man kan sammenligne Frederiksberg Elforsyning med kapitaltunge selskaber. Hertil har vi flere bemærkninger: 1. Selskabets egenkapital udgjorde primo ,6 mio. kr. og ultimo 2003 udgjorde den 19,2 mio, kr., i gennemsnit 29,4 mio. kr. Den godkendte avance efter skat udgør for ,612 mio. kr. Avancen fremkommer således: Overskud før skat iflg. selskabets reviderede årsrapport: 7,538 mio. kr. Reduktion i.h.t til Energitilsynets afgørelse: -6,664 mio. kr. Overskud før skat herefter: 0,812 mio. kr. Skat 30 %: -0,262 mio. kr. Nettooverskud herefter: 0,612 mio. kr. Det betyder at selskabet efter denne opgørelse kun har opnået en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 2,1 %, hvor Energitilsynet i sit notat af 30. marts 2005 pkt. 10 når frem til, at en forrentning på 4,95 % (7,07 % før skat) er rimelig. 2. Energitilsynets tal for forrentningen er et tal man er nået frem til som værende rimeligt, selskaberne set under et. Forrentningsbegrebet efter 69 ses ikke at rumme hjemmel til at anvende en generel forrentningssats for den samlede branche. 3. Det ovenfor opgjorte nettooverskud indeholder en finansiel nettoindtægt på 0,685 mio. kr. Uden de finansielle indtægter ser regnestykket ud således: Overskud før skat iflg. selskabets reviderede årsrapport: 7,538 mio. kr. Reduktion i.h.t til Energitilsynets afgørelse: -6,664 mio. kr. Overskud før skat herefter: 0,812 mio. kr. Heraf finansiel nettoindtægt -0,685 mio. kr. Overskud før finansielle indtægter 0,127 mio. kr. Skat 30 %: -0,038 mio. kr. Nettooverskud herefter: 0,089 mio. kr. Renset for finansielle indtægter udgør det reguleringsmæssige nettooverskud herefter 89 t.kr. Konsekvensen af Energitilsynets praksis er, at selskabet med de laveste salgspriser og med en om- Side 13 af 48

14 sætning på 45 mio. kr. kan få lov til at have et overskud på 89 t.kr. Dette er ikke rimeligt. Der ses ikke i elforsyningsloven at være hjemmel til Energitilsynets praksis med at indregne selskabets finansielle indtægter i opgørelsen af selskabets reguleringsmæssige overskud. Dette element er da også opgivet i prisreguleringen for ar Den under 1 anvendte omregning af forrentning til "efter skat" er foretaget, idet dette vil være nødvendigt når der sammenlignes med nøgletal fra andre selskaber. Som opfølgning på de selskaber, hvis EBIT-nøgletal er angivet i ankeskrivelsen, kan vi supplerende oplyse, at de nævnte virksomheder i 2003 havde følgende forrentning af egenkapitalen: Post Danmark 15 Elsam 18,2 Energi E2 6,9 TDC 13,6 DONG 12 DSB S-tog 8,9 Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning efter skat ligger på godt 12 eller ca. to en halv gang mere end hvad Energitilsynet finder rimeligt når der er tale om elselskaber med forsyningspligt. Flere af de nævnte selskaber er underlagt rammer, der kan minde om de der gælder for forsyningspligtselskaber. Energitilsynet begrunder sin lave forrentning med, at kapitaltunge virksomheder skal have en højere kapitalforrentning end mindre kapitaltunge. Frederiksberg Forsyning er ikke enig i en sådan unuanceret sammenstilling. Et afkastkrav baseres på en lang række faktorer. Eksempelvis kan nævnes, at forsyningspligtselskaberne i 2003 havde mistet monopolet på samtlige kunder, og var uden mulighed for at etablere nye kundeforhold til erstatning for de der blev mistet. Et selskab i den markedsposition ville sædvanligvis blive mødt med et større afkastkrav. Dette kun taget som et eksempel, mange flere forhold spiller ind. Det er Frederiksberg Forsynings opfattelse, at Energitilsynets forrentningsloft på 4,95 % er urimeligt lavt. Frederiksberg Elforsynings A/S underskud i 2002 Selskabets reviderede regnskab for 2002 udviser et overskud før finansielle poster på 5,2 mio. kr. Heri er inkluderet indtægter på 5,8 mio. kr. vedrørende justering af en regnskabspost i tidligere års regnskab. Det egentlige resultat af den forsyningspligtige aktivitet for 2003 uden hensyntagen til dels justeringer af tidligere år, dels finansielle poster udgør således et underskud på 0,6 mio. kr. Side 14 af 48

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 Fungerende nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN

(Elforsyning) 20. oktober 2008 J.nr.: 1011-240 Eksp.nr.: 41997 TML-EKN (Elforsyning) Hirtshals Elforsyningsselskab A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Viborg Forsyning A/S, Scanenergi Elsalg A/S, AKE Forsyning A/S, Korsør Forsyning A/S, Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Hillerød

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003

AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003 (Elforsyning) AKE Forsyning A/S over Energitilsynet af 30. december 2006 Prisregulering for 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm.

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker (Elforsyning) Energigruppen Jylland over Energitilsynet af 29. august 2002 Afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Næstformand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere