Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003"

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 stadfæstes Oversigt Resumé af sagen side 2 Den påklagede afgørelse side 2 Klagen til Energiklagenævnet side 5 Energitilsynets bemærkninger til klagen side 10 Parternes yderligere brevveksling side 11 Supplerende oplysninger om Energitilsynets vejledninger og notater side 15 Supplerende oplysninger om Energitilsynets praksis side 31 Retsgrundlag side 33 Energiklagenævnets praksis side 37 Energiklagenævnets bemærkninger side 43 Energiklagenævnets afgørelse side 48

2 Sagen vedrører Energitilsynets regulering af Frederiksberg Forsyning A/S priser og avance for reguleringsåret 2003 i henhold til den dagældende elforsyningslovs 69 og 72. Frederiksberg Forsyning A/S oppebar i 2003 et overskud før skat på 43,13 DKK/MWh. Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 gik ud på, at Frederiksberg Forsyning A/S alene kunne oppebære et overskud på 5,00 DKK/MWh (svarende til DKK) for reguleringsåret 2003, idet et overskud af denne størrelse fandtes rimeligt, jfr. elforsyningslovens 72, stk. 1. Selskabets forsyningspligtspris i skulle derfor, uafhængigt af den fremtidige prisregulering, reduceres med et beløb svarende til 6,664 mio. kr. (7,538-0,874), jfr. elforsyningslovens 72, stk. 2. Det er denne avanceregulering, som Energiklagenævnet skal tage stilling til. Side 2 af 48 Ved brev af 31. maj 2005 og efterfølgende uddybende klage af 15. august 2005 har Frederiksberg Elforsyning A/S indbragt afgørelsen for Energiklagenævnet. Energitilsynets bemærkninger af 17. august 2005 har været forelagt Frederiksberg Forsyning A/S, som har kommenteret bemærkningerne ved brev af 12. oktober Frederiksberg Forsyning A/S fremsendte bemærkninger er forelagt Energitilsynet, som ikke er fremkommet med yderligere bemærkninger til klagen. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 fremgår følgende: [..] Energitilsynets sekretariat har i brev af 6. april 2005 til Frederiksberg Forsyning A/S foretaget en konkret vurdering af virksomhedens effektivitet for 2003, jf. elforsyningslovens 72, stk. 1 og pkt , 45, 88 m.fl. i Energitilsynets vejledning af 27. oktober Denne skrivelse skal således ses i sammenhæng med Energitilsynets brev til virksomheden af 6. april Det fremgik af Energitilsynets skrivelse af 6. april 2005, at Frederiksberg Forsyning A/S inden den 25. april 2005 kunne anmode Energitilsynet om, at særegne forhold for virksomheden evt. kunne inddrages i vurderingen, hvorefter Energitilsynet ville træffe endelig afgørelse. Frederiksberg Forsyning A/S har reageret herpå i brev af 23. april 2005.

3 Energitilsynets sekretariat skal i det følgende knytte sine kommentarer til Frederiksberg Forsyning A/S skrivelse af 23. april 2005, der ligesom virksomhedens skrivelse er inddelt i tre dele. Ad 1: Indkøbspriser for elektricitet: Frederiksberg Forsyning A/S skriver, at selskabet gennem en meget hensigtsmæssig indkøbsstrategi har opnået særdeles gunstige indkøbspriser for Energitilsynets sekretariat er for så vidt enig heri, idet virksomheden for 2003 havde den laveste salgspris ud af 10. forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark. Året før i 2002 havde Frederiksberg Forsyning A/S omvendt den næst højeste salgspris ud af 10. forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark, og virksomheden oppebar alligevel en avance på 1,54 DKK/MWh. Det skyldes, at elforsyningslovens 69 sikrer virksomheden dækning for nødvendige omkostninger. Men når en forsyningspligtig virksomhed på den ene side er sikret dækning for nødvendige omkostninger i år, hvor indkøbsstrategien har været dårlig, så kan Energitilsynets sekretariat på den anden side heller ikke ukritisk kompensere virksomheden i form af et meget højt overskud, når virksomheden ved held eller dygtighed har haft en fordelagtig indkøbsstrategi. Dette vil dels ikke være foreneligt med elforsyningslovens formål og endnu mindre foreneligt med et rimeligt hensyn til forbrugerne. Frederiksberg Forsyning A/S overskud for 2003 må således ikke være urimeligt højt, jf. også elforsyningslovens 72, stk. 1, uagtet det forhold, at virksomheden havde den laveste salgspris i Østdanmark i Ad 2 Øvrige omkostninger: Frederiksberg Forsyning A/S er af den opfattelse, at alle selskaber bør indgå i en sammenligning af de øvrige omkostningers effektivitet. Energitilsynets sekretariat skrev i sit brev af 6. april 2005, at: I gennemsnit udgør de øvrige omkostninger i Østdanmark 29,32 DKK/MWh, men det skyldes primært, at to større virksomheder i Østdanmark tillige afholder callcenterydelser for netvirksomheden i forsyningspligtselskabet. Når disse to virksomheder udeholdes af gennemsnittet for Østdanmark fås et gennemsnit for de øvrige omkostninger på 23,12 DKK/MWh, hvilket er på niveau med de øvrige omkostninger for Vestdanmark, hvor de udgør 23,19 DKK/MWh. Når Energitilsynets sekretariat ikke kan indregne de to konkrete virksomheders øvrige omkostninger i gennemsnittet for Østdanmark skyldes det, at virksomhederne ikke har udarbejdet et reguleringsregnskab ekskl. sideordnede aktiviteter (i dette tilfælde slag Side 3 af 48

4 af callcenterydelser til andre virksomheder). De to konkrete virksomheder har således fejlagtigt medtaget andre virksomheders omkostninger i opgørelsen af deres øvrige omkostninger, hvilket naturligvis ikke er retvisende. Frederiksberg Forsyning A/S skal i den sammenhæng være opmærksom på, at elforsyningslovens 47, stk. 4 stiller krav til, at sådan sideordnede aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra de forsyningspligtige aktiviteter, og de sideordnede aktiviteter kan derfor heller ikke med rimelighed øve indflydelse på en effektivitetsvurdering af Frederiksberg Forsyning A/S. Omvendt kan Energitilsynets sekretariat naturligvis ikke uden særlig begrundelse udeholde fx de to selskaber med laveste øvrige omkostninger fra en sammenligning, sådan som Frederiksberg Forsyning A/S foreslår i sit brev på side 2. Endelig er det værd at bemærke, at det af Energitilsynets sekretariat korrigerede tal for øvrige omkostninger for Østdanmark på 23,12 DKK/MWh ligger meget tæt selv samme tal i Vestdanmark på 23,19 DKK/MWh. Frederiksberg Forsyning A/S niveau for øvrige omkostninger på 27,86 DKK/MWh ligger i væsentligt omfang over niveauet for såvel Øst- som Vestdanmark. Omvendt må Energitilsynets sekretariat medgive Frederiksberg Forsyning A/S, at omkostningsdriveren for øvrige omkostninger i større omfang synes at være antallet af kunder og ikke nødvendigvis afsætningen (MWh). Frederiksberg Forsyning A/S øvrige omkostninger per kunde er således de tredje laveste ud af otte i Østdanmark, når de to virksomheder, som ovenfor nævnt, udeholdes af gennemsnittet for Østdanmark. På den baggrund kan Energitilsynets sekretariat tiltræde, at Frederiksberg Forsyning A/S øvrige omkostninger er effektive i Ad 3 Størrelsen af det opnåede overskud: Frederiksberg Forsyning A/S skriver i sit brev af 23. april 2005 på side 4, at selskabet har trods denne meget lave salgspris opnået et resultat før finansielle poster på 15,3 % af nettoomsætningen. Dette er et helt normalt og rimeligt niveau. Energitilsynets sekretariat er ikke enig heri, jf. også ad 1 ovenfor. Energitilsynet har tillige i pkt. 14 i sin afgørelse af 30. marts 2005 fastsat, at et rimeligt overskud før skat i 2003, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh. Af tabel 1 i samme afgørelse ses det, at elhandelsselskabernes resultat før skat i gennemsnit udgør 0,08% af nettoomsætningen. Energitilsynet er således ikke tilnærmelsesvist enig med Frederiksberg Forsyning A/S i det synspunkt, at et normalt og rimeligt overskud Side 4 af 48

5 kan ligge på det niveau, som virksomheden har oppebåret i 2003 dvs. 43,13 DKK/MWh eller 15,3% af nettoomsætningen. Samlet set: Det er således alene på baggrund af, at Energitilsynets sekretariat efter en fornyet vurdering af virksomhedens øvrige omkostninger har vurderet disse som effektive, jf. ad 2 ovenfor, at Energitilsynets sekretariat finder det rimeligt, at hæve niveauet for en rimelig avance for 2003 til 5,00 DKK/MWh fra 4,50 DKK/MWh. Det skyldes, at da avancen som udgangspunkt ikke kan være negativ, jf. elforsyningslovens 69, kan avancen for det mest effektive selskab som udgangspunkt omvendt heller ikke overstige 5,00 DKK/MWh. I modsat fald, er det Energitilsynets sekretariats klare opfattelse, at priskontrollen vil være asymmetrisk og til ensidig ulempe for forbrugerne. Afgørelse Det er Energitilsynets sekretariats afgørelse, at Frederiksberg Forsyning A/S er mere effektiv end markedet som helhed, og at et overskud på 5,00 DKK/MWh (svarende til DKK) for 2003 derfor synes rimeligt, jf. elforsyningslovens 72, stk. 1. Det er derfor Energitilsynets sekretariats afgørelse, at Frederiksberg Forsyning A/S efterregulering for 2003 udgør (minus) -6,664 mio. DKK (7,538-0,874), jf. elforsyningslovens 72, stk. 2. Frederiksberg Forsyning A/S forsyningspligtpris i skal således, uafhængigt af den fremtidige prisregulering, reduceres med et beløb svarende til 6,664 mio. DKK, jf. elforsyningslovens 72, stk. 2. Under hensyntagen til denne efterregulering kan Frederiksberg Forsyning A/S forsyningspligtpris for 2003 godkendes, jf. elforsyningslovens 72, stk. 2. Herefter betragtes prisreguleringen for 2003 som endeligt afsluttet. [..] Side 5 af 48 Klagen til Energiklagenævnet Frederiksberg Forsyning A/S indgav den 31. maj 2005 en foreløbig klage til Energiklagenævnet. Klagen er uddybet i Frederiksberg Forsyning A/S brev af 15. august Fra dette brev citeres: [..] Vedr.: Frederiksberg Elforsyning A/S - efterregulering af priser for 2003 Den 31. maj 2005 indbragte vi Energitilsynets afgørelse af 4. maj 2005 om efterregulering af priserne for 2003 for Energiklagenævnet, idet det blev anført, at de nærmere økonomiske og juridiske

6 synspunkter, som klagen støttes på, fremsendes snarest. Fristen for denne fremsendelse er senere aftalt til den 15. august Energitilsynets afgørelse Energitilsynets sekretariat traf den 6. april 2005 en foreløbig beslutning om ikke at godkende Frederiksberg Elforsyning A/S " forsyningspligtpris for Bilag 1. Delelementerne i den foreløbige afgørelse var følgende: Overskuddet før skat på 7,538 mio. kr. blev vurderet at være urimeligt højt. Den samlede salgspris var den bedste ud af 10 forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark. Salgsprisen på 256,45 kr. er under Energitilsynets referencepris på 307,30 kr. pr. MWh. Indkøbsprisen for elektricitet blev vurderet at være effektiv. Selskabets "øvrige omkostninger" blev vurderet til ikke at være effektive. På dette grundlag traf Energitilsynets sekretariat en foreløbig beslutning om at selskabet skal tilbagebetale 6,751 mio. kr. til forsyningspligtkunderne, gennem en reduktion af tarifferne i Den 23. april 2005 meddelte vi Energitilsynets sekretariat, at vi ikke var enig i den foreløbige afgørelse. Vi fremhævede, at der var problemer med grundlaget for Energitilsynets sammenligning af de østdanske selskabers øvrige omkostninger, og at det kun var sagligt at vurdere omkostningerne ud fra et vægtet gennemsnit, idet omkostningerne hænger sammen med antallet af kunder. Vore synspunkter fremgår af vedlagte bilag 2, der også påberåbes over for Energiklagenævnet. Den 4. maj 2005 traf Energitilsynets sekretariat endelig afgørelse i sagen, vedlagt som bilag 3. I afgørelsen anerkender Energitilsynet, at selskabets øvrige omkostninger er effektive, og at tilbagebetalingskravet nedsættes fra 6,751 mio. kr. til 6,664 mio. kr. I afgørelsen anføres, at et overskud på 5,00 kr. pr. MWh synes rimeligt, idet selskabet efter Energitilsynets opfattelse er sikret imod et underskud, jf. elforsyningslovens 69. Tilsynet konkluderer, at vore priser har været urimelige. Denne klage handler om, hvorvidt det opnåede overskud kan siges at være "urimeligt." Formålet med Energitilsynets avanceregulering Efter den dagældende elforsyningslovs 72, stk. 1, kan selskabet i priserne indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet. Side 6 af 48

7 Selskabets salgspriser har ligget 50,85 kr. pr. MWh under den af Energitilsynet beregnede Referencepris på 307,30 kr., eller 16,5 % under hvad der kan betegnes som markedspris. Set med kundeøjne er dette endog meget gunstigt. Formålet med Energitilsynets pris- og avanceregulering er at sikre kunderne mod urimeligt høje priser. Således skriver Energitilsynet i sin Vejledning for Forsyningspligtige selskaber, 28. april 2003: Om pris- og avanceregulering: Den konkrete vurdering har til formål at sikre, at kun forhold, der kan tilskrives ineffektivitet, urimeligheder i øvrigt eller på anden måde strider imod Elforsyningslovens bestemmelser kan medvirke til krav om tilbagebetaling af avance I 2003 har Frederiksberg Elforsyning A/S solgt el til kunder til priser, der ligger under hvad der kan siges at være markedsprisen. Den effektivitet der har været i elindkøbet er kommet kunderne til gode i et meget stort omfang. I gennemsnit har en kunde i 2003 fået leveret elektriciteten mere end 100 kr. plus moms under markedsprisen. Det viser klart, at der ikke er belæg for at foretage pris- og avanceregulering af Frederiksberg Elforsyning A/S for Med den trufne afgørelse fraviges de kriterier som Energitilsynet selv anlagt, og som selskabet må forvente efterleves. Det opnåede overskud er rimeligt Selskabet har trods den meget lave salgspris opnået et resultat før finansielle poster på 15,3 % af nettoomsætningen (EBIT). Dette er et helt normalt og rimeligt niveau. Dette begrundes dels med andre selskabers overskud i sammenlignelige brancher, dels hensynet til den risiko for underskud, som den gældende pris- og avanceregulering medfører for selskaber med forsyningspligt. Overskud i sammenlignelige brancher: Energitilsynets sekretariat er ikke enig i, at et resultat før finansielle poster på 15,3% (EBIT) er normalt, og henviser til, at elhandelsselskabers resultat før skat ligger på 0,08 % af nettoomsætningen. Et resultat på 0,08 % af nettoomsætningen før skat er ikke normalt, og kan derfor ikke bruges som reference i denne sag. Vi har undersøgt EBIT i følgende brancher: Side 7 af 48

8 Elproducenter Sales EBIT EBIT margin 2003A 2003A 2003A Company Country (DKK mio) (DKK mio.) Elsam DK 7.482, ,0 20,8% Enerqi E2 DK 6.838,0 979,2 14,3% Producenter 17,6% Andre regulerede selskaber Sales EBIT EBIT margin Company Country 2003A 2003A 2003A (DKK mio) DKK mio.) Post Danmark DK ,0 722,0 6,8% TDC Totalløsninger DK , ,0 14,9% DONG Naturgas DK 9.978, ,8 18,5% DSB S-tog DK 2.413,0 475,0 19,7% Andre regulerede selskaber 15,0% Sources: Årsregnskaber for 2003 Det fremgår af oversigten, at Danmarks to største elproducenter i 2003 har et EBIT på 17,6 %. Vi har derudover undersøgt EBIT i 4 selskaber, som er underlagt regulering. Til orientering er der i det følgende kort redegjort for disse 4 selskabers forretningsområder. Post Danmark: Post Danmark leverer som Danmarks nationale postvirksomhed en universel postservice til alle nationale kunder. Post Danmark har dels en befordringspligt, der sikrer befolkningen adgang til postservice på fastlagte vilkår, dels eneret til at omdele indlandske breve og ankommende, udenlandske breve under 100 gram. Over halvdelen af den samlede omsætning skabes i fri konkurrence. TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af tale- og kommunikationsløsninger, herunder blandt andet fastnettelefoni, bredbåndsløsninger, systemintegration og servicetelefontjenester, datakommunikation og lejede kredsløb. Prisloftet for fastnettjenester blev medio 2003 ændret. Indtil 2003 var tjenesterne underlagt et prisloft, som indebar et årligt realprisfald på 4% - nu er prisloftet for indenlandsk trafik ophævet, men gælder dog fortsat for væsentlige priser som f. eks abonnementer samt installationsog opkaldsafgifter, der fastholdes på 2003-niveauet til udgangen af Side 8 af 48

9 DONG Naturgas DONG Naturgas er leverandør af naturgas. I september 2002 bestemte regeringen, at den fulde markedsåbning på naturgasmarkedet i Danmark allerede skulle have virkning fra den 1. januar Frem til 1. august 2003 havde 30% af markedet - målt i volumen - frit leverandørvalg. I den resterende del af 2003 havde 38% frit leverandørvalg. Efter 1. januar 2004 har alle danske gaskunder mulighed for frit at vælge gasleverandør. DSB S-tog DSB S-tog driver S-togsnettet, der er grundstammen i hovedstadsregionens kollektive trafiksystem. Desuden driver selskabet banen mellem Hillerød og Helsingør. Den største samlede kundegruppe er pendlere, der tager S-toget til og fra arbejde, uddannelse m.v. De 4 selskaber har et gennemsnitligt EBIT på 15,0 %. Oversigten bekræfter dermed, at et EBIT på 15,3 % ikke er urimeligt. Selskabet er ikke sikret dækning for sine omkostninger Såfremt et selskab bærer risikoen for tab i nogle år må det tilsvarende tillades, at det i mere gunstige år opnår et overskud. Dette er forudsætningen for at kunne drive en sund forretning. Omkring indkøbsprisen for el skriver Energitilsynets sekretariat, at selskabet i 2002 havde den næsthøjeste salgspris ud af 10 forsyningspligtvirksomheder i Østdanmark, og alligevel oppebar en avance på 1,54 DKK/MWh. I 2002 opnåede selskabet et resultat før finansielle poster på 5,2 mio. kr. Heri er indregnet en ekstraordinær indtægt på 5,8 mio. kr. som i overensstemmelse med selskabets regnskabsprincipper er overført fra 2001 (jf. selskabets årsrapport 2002 note 1 og omtale i ledelsesberetningen side 6, bilag 4). Den ekstraordinære indtægt indgår ikke i avancereguleringen for 2002, og når indtægterne i 2002 er renset herfor, var der i 2002 et underskud på 0,6 mio. kr. Det er derfor ikke korrekt af Energitilsynet at lægge til grund, at selskabet i 2002 oppebar en avance på 1,54 DKK/MWh. Ligesom for 2003, var der også i 2002 en sag ved Energitilsynet omkring effektiviteten i "øvrige omkostninger". Her blev resultatet også, at disse blev vurderet at være effektive. Det afgørende er, at det grundlag, på hvilket Energitilsynet i 2002 godkendte Frederiksberg Elforsyning A/S, er uændret i forhold til tilsynets grundlag i Energitilsynet har i et notat af 30. marts 2005 vedrørende efterregulering for 2003 under pkt. 35 skrevet, at "Udfaldet... vil kunne afstedkomme en nedsættelse af den enkelte virksomheds avance for 2003 og evt. også medføre et egentligt underskud." Bilag 5. Side 9 af 48

10 Selskabet har ikke i 2002 fået dækket sine omkostninger, og andre selskaber vil i 2003 kunne blive udsat for, at avancereguleringen fører til underskud. Det er derfor ikke korrekt når det i afgørelsen anføres, at virksomheden er sikret dækning for sine omkostninger, dvs. ikke kan opnå en negativ avance. Der bør således tages hensyn til de forsyningspligtige virksomheders risiko for tab, når det skal afgøres, hvad der kan anses for at være et rimeligt overskud. Frederiksberg Elforsyning kan i øvrigt tilslutte sig de fra den øvrige branche fremkomne synspunkter vedrørende reguleringen af priserne for Påstand Frederiksberg Elforsyning A/S' påstand er, at efterreguleringen er 0, subsidiært et højere beløb efter nævnets skøn, idet Energitilsynets afgørelse hviler på en urigtig anvendelse af loven, eftersom: Selskabet er effektivt, selskabet har ikke handlet urimeligt i forhold til kunderne, og selskabet har ikke på anden måde udøvet sin virksomhed i strid med Elforsyningsloven. Det er derfor selskabets opfattelse, af det opnåede overskud ligger inden for elforsyningslovens 72's rammer, hvorfor vi skal anmode om at afgørelsen fra Energitilsynet underkendes. [..] Side 10 af 48 Energitilsynets bemærkninger til klagen Fra Energitilsynets af 17. august 2005 citeres: [..] Energitilsynet har modtaget Frederiksberg Elforsyning A/S klageskrift af 15. august 2005 over Energitilsynets afgørelse af 4. maj Det er vurderingen, at klageskriftet ikke indeholder væsentlige nye forhold, hvorfor Energitilsynet fastholder sin afgørelse. Frederiksberg nævner i klageskriftet, at en EBIT på 15,3% af omsætningen er et normalt overskud. Energitilsynet henholder sig til pkt. 14 og i Energitilsynets notat vedr. "Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2003" af 30. marts 2005, og anser på den baggrund virksomhedens overskud som værende urimeligt højt. Energitilsynet er videre af den opfattelse, at Frederiksberg Elforsyning naturligvis ikke kan sammenligne overskuddet i meget kapitalintensive brancher som fx produktion og distribution af el- og gas med en meget lidt kapitalintensiv salgs- /handelsvirksomhed som Frederiksberg Forsyning, der ikke har nævneværdige anlægsaktiver. På side 4 i klageskriftet skriver Frederiksberg Elforsyning, at "såfremt et selskab bærer risikoen for tab i nogle år må det tilsvarende

11 tillades, at det i mere gunstige år opnår et overskud. Dette er forudsætningen for at kunne drive en sund forretning". Dette er imidlertid en fejlslutning fra Frederiksberg Elforsynings side. Elforsyningslovens 69 sikrer virksomheden dækning for nødvendige omkostninger. Og, når virksomheden på den ene side er sikret dækning for sine nødvendige omkostninger, når det går mindre godt (fx i 2002), kan virksomheden på den anden side heller ikke forvente at opnå et urimeligt højt overskud, når det går mere godt (fx i 2003). Frederiksberg Elforsyning er den østdanske virksomhed, der blev tildelt det højereste overskud i Endvidere skriver Frederiksberg Elforsyning, at virksomheden havde et underskud før finansielle poster på 0,6 mio. DKK i Men som det også fremgår af pkt. 63 i Energitilsynets vejledning af 27. oktober 2000, så er det regulatoriske overskud defineret inklusive nettofinansieringsindtægter. Derfor var virksomhedens overskud også på 0,3 mio. DKK i 2002 inkl. nettofinansieringsomkostninger. Hvortil kommer, at Frederiksberg Elforsyning indregnede 5,8 mio. DKK fra 2001 og Energitilsynet skal her henvise til sin skrivelse af 12. juli 2004 vedr [..] Side 11 af 48 Parternes yderligere bemærkninger Fra Frederiksberg Forsyning A/S brev af 12. oktober 2005 citeres: [..] Vi har modtaget den som Energitilsynet har fremsendt til Energiklagenævnet den 17. august 2005, indeholdende Energitilsynets kommentarer til ankeskrivelse herfra af 15. august Energitilsynet skriver indledningsvis, at man ikke mener at der er fremkommet væsentlige nye forhold, hvorfor man fastholder sin afgørelse. Tilsynet forholder sig derefter til en række af de anbringender, som Frederiksberg Forsyning har fremført i klagen. Hertil har vi følgende bemærkninger: Formålet med Energitilsynets avanceregulering I klagen den 15. august 2005 har Frederiksberg Forsyning henvist til den i 2003 gældende Elforsyningslovs 72, stk. 1, hvori anføres, at selskabet i priserne kan indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet. Energitilsynet skriver i sin mail den 17. august 2005, at dette er en fejlslutning [fra] fra Frederiksberg Elforsynings side, idet Elforsyningslovens 69 efter Energitilsynets opfattelse sikrer virksomheden dækning for nødvendige omkostninger.

12 Efter Frederiksberg Forsynings opfattelse skal de to paragraffer derimod læses på den måde, at 69 regulerer hvilke omkostninger som kan indregnes i priserne, herunder forrentning som specifikt er nævnt, medens 72, stk. 1 er et supplement, som giver ret til, udover hvad der er indregningsberettiget efter 69, at indregne et rimeligt overskud. Det følger efter Frederiksberg Forsynings opfattelse allerede af 72, stk. 1's ordlyd: "kan i deres priser som nævnt i 69, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt" Denne forskel i opfattelserne er måske den dybereliggende årsag til den uenighed der omkring prisreguleringen for Vi skal gentage påstanden om at det opnåede overskud ligger inden for elforsyningslovens 72's rammer. Energitilsynet anfører i sin vejledning af 23. oktober 2000 om Energitilsynets godkendelse af priser bl.a. følgende: 7. I forarbejderne til elforsyningsloven underbygges lovens bestemmelser om de forsyningspligtige elvirksomheders opgaver og rammer på flere områder. I bemærkningerne til lovforslagets alm. del pkt. 2, fremgår det, at forsyningspligtselskaberne med forslaget skal ses som et led i en forbrugerbeskyttelse. Det hedder samme sted videre, at virksomhederne skal sikre forbrugerne elektricitet på rimelige vilkår og til konkurrencedygtige priser, så liberaliseringsgevinster ikke sker på bekostning af de småforbrugere. Det fremgår endelig, at rollen som forbrugerbeskytter gælder såvel før som efter en fuldstændig liberalisering af elmarkedet. I sit arbejde med at varetage rollen som den der skal beskytte forbrugerne imod urimelige vilkår og priser, har Energitilsynet gennem sine omfattende og detaljerede vejledninger skabt et meget komplekst sæt af regler, som alle indeholder muligheder for at Energitilsynet kan udøve individuelle subjektive skøn. Med dette regelsæt har Energitilsynet ikke fastsat sådanne rimelige og objektive kriterier, som selskaberne må forvente at en regulering baseres på. Frederiksberg Elforsyning A/S har i 2003 i høj grad levet op til lovens formål: At levere el på rimelige vilkår og til en konkurrencedygtig pris. Selskabet må derfor også have en berettiget forventning om at priserne for 2003 godkendes. Energitilsynet findes ikke at have hjemmel til at se bort fra 72, stk Vi skal i det følgende kommentere på Energitilsynets øvrige standpunkter, som de fremgår af den modtagne mail. Størrelsen af det opnåede overskud Energitilsynet anerkender ikke, at et EBIT på 15,3 % af omsætningen er et normalt overskud, og henviser til det notat af 30. Side 12 af 48

13 marts 2005 som tilsynet har skrevet vedrørende efterreguleringen for Hertil skal Frederiksberg Forsyning bemærke, at det anførte notat, som tilsynet har taget udgangspunkt i ved sin afgørelse, må karakteriseres som et partsindlæg. Det er ikke bindende for Energiklagenævnet. Dernæst mener Energitilsynet ikke, at man kan sammenligne Frederiksberg Elforsyning med kapitaltunge selskaber. Hertil har vi flere bemærkninger: 1. Selskabets egenkapital udgjorde primo ,6 mio. kr. og ultimo 2003 udgjorde den 19,2 mio, kr., i gennemsnit 29,4 mio. kr. Den godkendte avance efter skat udgør for ,612 mio. kr. Avancen fremkommer således: Overskud før skat iflg. selskabets reviderede årsrapport: 7,538 mio. kr. Reduktion i.h.t til Energitilsynets afgørelse: -6,664 mio. kr. Overskud før skat herefter: 0,812 mio. kr. Skat 30 %: -0,262 mio. kr. Nettooverskud herefter: 0,612 mio. kr. Det betyder at selskabet efter denne opgørelse kun har opnået en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 2,1 %, hvor Energitilsynet i sit notat af 30. marts 2005 pkt. 10 når frem til, at en forrentning på 4,95 % (7,07 % før skat) er rimelig. 2. Energitilsynets tal for forrentningen er et tal man er nået frem til som værende rimeligt, selskaberne set under et. Forrentningsbegrebet efter 69 ses ikke at rumme hjemmel til at anvende en generel forrentningssats for den samlede branche. 3. Det ovenfor opgjorte nettooverskud indeholder en finansiel nettoindtægt på 0,685 mio. kr. Uden de finansielle indtægter ser regnestykket ud således: Overskud før skat iflg. selskabets reviderede årsrapport: 7,538 mio. kr. Reduktion i.h.t til Energitilsynets afgørelse: -6,664 mio. kr. Overskud før skat herefter: 0,812 mio. kr. Heraf finansiel nettoindtægt -0,685 mio. kr. Overskud før finansielle indtægter 0,127 mio. kr. Skat 30 %: -0,038 mio. kr. Nettooverskud herefter: 0,089 mio. kr. Renset for finansielle indtægter udgør det reguleringsmæssige nettooverskud herefter 89 t.kr. Konsekvensen af Energitilsynets praksis er, at selskabet med de laveste salgspriser og med en om- Side 13 af 48

14 sætning på 45 mio. kr. kan få lov til at have et overskud på 89 t.kr. Dette er ikke rimeligt. Der ses ikke i elforsyningsloven at være hjemmel til Energitilsynets praksis med at indregne selskabets finansielle indtægter i opgørelsen af selskabets reguleringsmæssige overskud. Dette element er da også opgivet i prisreguleringen for ar Den under 1 anvendte omregning af forrentning til "efter skat" er foretaget, idet dette vil være nødvendigt når der sammenlignes med nøgletal fra andre selskaber. Som opfølgning på de selskaber, hvis EBIT-nøgletal er angivet i ankeskrivelsen, kan vi supplerende oplyse, at de nævnte virksomheder i 2003 havde følgende forrentning af egenkapitalen: Post Danmark 15 Elsam 18,2 Energi E2 6,9 TDC 13,6 DONG 12 DSB S-tog 8,9 Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning efter skat ligger på godt 12 eller ca. to en halv gang mere end hvad Energitilsynet finder rimeligt når der er tale om elselskaber med forsyningspligt. Flere af de nævnte selskaber er underlagt rammer, der kan minde om de der gælder for forsyningspligtselskaber. Energitilsynet begrunder sin lave forrentning med, at kapitaltunge virksomheder skal have en højere kapitalforrentning end mindre kapitaltunge. Frederiksberg Forsyning er ikke enig i en sådan unuanceret sammenstilling. Et afkastkrav baseres på en lang række faktorer. Eksempelvis kan nævnes, at forsyningspligtselskaberne i 2003 havde mistet monopolet på samtlige kunder, og var uden mulighed for at etablere nye kundeforhold til erstatning for de der blev mistet. Et selskab i den markedsposition ville sædvanligvis blive mødt med et større afkastkrav. Dette kun taget som et eksempel, mange flere forhold spiller ind. Det er Frederiksberg Forsynings opfattelse, at Energitilsynets forrentningsloft på 4,95 % er urimeligt lavt. Frederiksberg Elforsynings A/S underskud i 2002 Selskabets reviderede regnskab for 2002 udviser et overskud før finansielle poster på 5,2 mio. kr. Heri er inkluderet indtægter på 5,8 mio. kr. vedrørende justering af en regnskabspost i tidligere års regnskab. Det egentlige resultat af den forsyningspligtige aktivitet for 2003 uden hensyntagen til dels justeringer af tidligere år, dels finansielle poster udgør således et underskud på 0,6 mio. kr. Side 14 af 48

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes

Energitilsynets afgørelse stadfæstes (Elforsyning) Viborg Forsyning A/S, Viborg over Energitilsynet af 15. september 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Den påklagede afgørelse Den 25. oktober 2002 meddelte Energitilsynet ELRO Forsyningspligt A/S følgende:

Den påklagede afgørelse Den 25. oktober 2002 meddelte Energitilsynet ELRO Forsyningspligt A/S følgende: (Elforsyning) ELRO Forsyningspligt A/S, Randers, over Energitilsynet af 25. oktober 2002 Efterregulering af overskud for 2001 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes

Energitilsynets afgørelse stadfæstes (Elforsyning) EnergiMidt Forsyning A/S, Silkeborg over Energitilsynet af 14. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Odense over Energitilsynet af 13. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002

Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Odense over Energitilsynet af 13. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) Energi Fyn Forsyningspligt A/S, Odense over Energitilsynet af 13. juli 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført:

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført: Jonas Bruun Advokfirma Att.: Advok Christine Jansby Bredgade 38 1260 København K Klage over Energitilsynets afgørelser af 30. november 2006 om efterregulering af NESA Forsyning A/S forsyningspligtpriser

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Viborg Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Viborg Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Viborg Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Energi Hobro Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Energi Hobro Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Energi Hobro Forsyning A/S af 13. juni 2005 over Energitilsynet af 17. maj 2005 Prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning.

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. (Elforsyning) SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse (Elforsyning) NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D.

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere