ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug"

Transkript

1 ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug

2 Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station - DAB...7 Visning af funktioner - DAB...8 Find nye stationer - DAB...9 Sekundære tjenester - DAB...9 Manuel søgning - DAB...0 Signalkvalitet - DAB...0 Indstillinger af signalbehandling - DAB... Brug din radio - søgning - FM... Manuel søgning FM...3 Visning af funktioner FM...4 Yndlingsknap...5 Husk din yndlingsstation...5 Forudindstil stationer DAB og FM...6 FM stereo/mono...7 Scanningssensitivitet - FM...8 Softwareversion...9 Systemnulstilling...0 Stik til høretelefon... Aux-indgangsstik... Baggrundsbelysning af display...3 Lysdæmper...3 USB-stik til softwareopgradering...4 Generelt...5 Specifi kationer...6 Kredsløbsegenskaber...6 Garanti...Bagside

3 Knapper (Foran) Tuning down-knap. Lysdæmperknap 3. Favourite-knap 4. Preset-knap 5. Info-knap 6. Auto Tune-knap 7. DAB-/FM-knap 8. On-/Off-knap 9. Højttalere x 0. Indikator for lavt batteri. LCD-display. Select-knap 3. Tuning up-knap 4. Teleskopantenne 5. Lydstyrke

4 Knapper (Bagtil) USB-stik 7. Stik til høretelefon 8. Aux-indgangsstik 9. DC-indgangsstik 0. Batterirum 3

5 Batteridrift. Fjern batterilåget bagpå enheden ved at skubbe batteridøren en anelse ind og derefter nedad i pilenes retning på tegningen.. Sæt seks LR4 (størrelse C) alkaline-batterier på plads i rummet. Vær omhyggelig med at alle batterier isættes med den korrekte polaritet som vist bagpå radioen. Sæt derefter batterilåget på plads igen. Når batterierne er tomme, lyser batterilampen rødt i en kort periode. Derefter slukker radioen sig selv. Det er måske ikke muligt at tænde for radioen, før batterierne er udskiftet, eller før radioen kobles til en stikkontakt. Hvis ikke radioen bruges i længere tid, anbefales det, at fjerne batterierne fra radioen. Af sparehensyn anbefaler vi, at Classiclite bruges med strømadapteren, hvor det er muligt, og kun bruger batteriet ind imellem eller til stand-by. VIGTIGT: Batterierne bør ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Efter brug bør engangsbatterier om muligt bringes til et passende genbrugscenter. Batterier bør under ingen omstændigheder kasseres ved afbrænding. 4

6 Brug af strømadapteren. Sæt adapterstikket i strømstikket bagpå din radio mæket DC in.. Sæt adapteren i en almindelig stikkontakt. Hver gang adapteren sættes i radioen, og stikkontakten tændes, frakobles batterierne automatisk. Hvis adapteren sættes i radioen, men ikke tændes, kører radioen på batterierne, hvis de er sat i. Strømadapteren bør tages ud af stikkontakten og radioen, når den ikke er i brug. VIGTIGT: Strømadapteren er beregnet til at forbinde radioen til netstrømmen. Den stikkontakt, der bruges til radioen, skal forblive tilgængelig under normalt brug. For at afbryde radioen fuldstændigt fra strømmen, skal strømadapteren fjernes helt fra stikkontakten. 5

7 Brug din radio - DAB. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.. Tryk på On-/Off-knappen for at tænde for din radio. Displayet viser Welcome to Roberts. 3. Hvis radioen bruges for første gang, udføres der en hurtig scanning af Band III DAB-kanalerne. Hvis radioen er blevet brugt før, bliver den sidstbrugte station valgt. 4. Under scanningsprocessen viser den nederste linje på displayet et søjlediagram, der angiver scanningsfremgangen. 5. Når scanningen er gennemført, bliver den første station (i numerisk alfa-rækkefølge A... Z) valgt. 6. Hvis listen over stationer stadig er tom efter scanningen, viser din radio Service not available. 7. Hvis ikke der bliver fundet nogle signaler, kan det være nødvendigt at fl ytte din radio til et sted med bedre modtagelse. Derefter kan du enten slukke for din radio for så at tænde for den igen eller trykke på Auto Tune-knappen for at gentage scanningen. 6

8 Vælg en station - DAB. Den øverste linje på displayet viser navnet på den station, der er valgt i øjeblikket.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne for at rulle gennem listen over tilgængelige stationer på displayets nederste linje. Du skal stoppe med at trykke på tuningsknapperne, når du fi nder den station, du ønsker at lytte til. 3. Tryk og slip Select-knappen for at vælge stationen. Displayet kan vise Connecting..., mens din radio fi nder den nye station. 4. Juster Lydstyrken til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet, efter valg af en station, viser Service not available, kan det være nødvendigt at fl ytte din radio til et sted med bedre modtagelse. 3 Brugen af forudindstillede radiostationer til at vælge dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side

9 Visning af funktioner - DAB Din radio har et udvalg af funktioner:-. Tryk på Info-knappen for at køre gennem de forskellige funktioner. a. Scrolling Text Viser rulletekst med f.eks. kunstner/sangnavn, telefonnummer etc. b. Program Type Viser den type station, der lyttes til, f.eks. pop, klassisk, nyhede etc. c. Multiplex Name Viser navnet på DAB multiplex, som den aktuelle station tilhører. a b c d. Time and date Viser aktuelt klokkeslæt og dato. d e. Frequency Viser frekvensen på det DAB multiplex for den station, der lyttes til. f. Bit rate & audio type Viser den digitale bit rate & audiotype for den station, der lyttes til. g. Signal Strength Viser en graf, der viser signalstyrken på den station, der modtages. e f g 8

10 Find nye radiostationer - DAB Som tiden går, kan nye stationer blive tilgængelige. For at fi nde nye stationer skal du fortsætte som følger:-. Tryk og slip Auto Tune-knappen. Displayet viser Scanning..., og din radio foretager en scanning af Band III DAB -kanalerne. Som nye radiostationer bliver fundet, stiger stationtælleren til højre på displayet, og radiostationerne føjes til listen, der er lagret i radioen. Sekundære tjenester - DAB. Visse radiostationer har en eller fl ere sekundære tjenester tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær tjeneste tilknyttet, viser displayet >> ved siden af stationens navn på listen over radiostationer. Den sekundære tjeneste vises herefter umiddelbart efter den primære tjeneste, når du trykker på Tuning Up-knappen.. Tryk og slip Select-knappen for at vælge stationen. 3. Når den sekundære tjeneste lukkes, vender din radio automatisk tilbage til den primære radiostation (eller primære tjeneste), hvis den er tilgængelig. 9

11 Manuel søgning - DAB Manuel søgning lader dig stille direkte ind på de forskellige DAB Band III-kanaler.. Tryk og hold Info-knappen nede, indtil displayet viser Manual tune. Tryk og slip Select-knappen for at vælge denne funktion.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne for at vælge den ønskede DAB-kanal. 3. Tryk og slip Select-knappen for at vælge den ønskede kanal. Grafen angiver signalstyrken, og den nederste linje viser navnet på DAB Multiplexet (gruppe af radiostationer). Alle de stationer, der fi ndes, bliver føjet til den lagrede liste i radioen. 4. Tryk og slip Select-knappen for at vende tilbage til normal søgningstilstand. -4 Signalkvalitet - DAB. Tryk og slip Info-knappen gentagne gange, indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrken.. Anbring din radio, og forsøg at fl ytte antennen for at få det maksimale antal sorte fi rkanter på signalstyrkedisplayet. Den bedste modtagelse fi ndes som regel med antennen lodret og helt trukket ud. 3. De klare tomme fi rkanter angiver det minimale niveau nødvendigt for tilfredsstillende modtagelse. 0

12 Indstillinger af signalbehandling (Dynamic Range Control) - DAB Dynamic Range Control (også kendt som DRC) kan gøre sagte lyde lettere at høre, når din radio bruges i et støjende miljø.. Tryk på On-/Off-knappen for at tænde for din radio.. Tryk og hold Info-knappen nede. Displayet viser Manual tune. 3. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne, indtil displayet viser DRC. 4. Tryk og slip Select-knappen for at komme i justeringstilstand. 5. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne for at vælge den ønskede DRC-indstilling (standardindstillingen er 0). 3,5 DRC 0 - DRC er slukket, Broadcast DRC bliver ignoreret. DRC / DRC-niveauet er sat til ½ af det, der udsendes af radioen. DRC DRC-niveauet bruges som udsendt af radioen. 3,5 6. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen. Den valgte indstilling bliver markeret med en stjerne. Displayet vender tilbage til normal søgningstilstand. 4,6 Bemærk: Ikke alle DAB-udsendelser er i stand til at bruge DRC-funktionen. Hvis ikke udsendelsen understøtter DRC, har DRC-indstillingen i radioen ingen effekt.

13 Brug din radio - søgning - FM. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud.. Tryk på On-/Off-knappen for at tænde for din radio. 3. Tryk på DAB-/FM-knappen for at vælge FM-båndet. 4. Tryk og slip øjeblikkeligt Auto tune-knappen, din radio vil scanne i en opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og stopper øjeblikkeligt, når den fi nder en station med tilstrækkelig styrke. 5. Efter nogle få sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen på det signal, der blev fundet. Hvis signalet er stærkt nok, og der er RDS-data tilstede, så viser radioen stationens navn For at finde andre stationer skal du trykke og slippe Auto tune-knappen som før For at scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens) skal du trykke og holde Auto tune-knappen nede i 0,5 sekund og derefter give slip. 8. Når bølgebåndets slutning nås, begynder din radiosøgning igen fra den modsatte bølgebåndsende. 9. Juster Lydstyrken til den ønskede indstilling. 9 Brugen af de forudindstillede radiostationer til at vælge dine foretrukne radiostationer er beskrevet på side 6.

14 Manuel søgning - FM. Tryk på On-/Off-knappen for at tænde for din radio.. Tryk på DAB-/FM-knappen for at vælge FM-båndet. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud til FM-modtagelse.,6 3. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne for at stille ind på en station. Med hvert tryk skifter frekvensen op eller ned med 50 khz. 4. Når bølgebåndets slutning nås, begynder din radiosøgning igen fra den modsatte bølgebåndsende. 5. Indstil Lydstyrken til de ønskede indstillinger. 6. For at slukke for din radio skal du trykke på On-/Off-knappen

15 Visning af funktioner - FM I FM-tilstand kan den nederste linje på displayet indstilles til enhver af følgende displaymuligheder:-. Tryk på Info-knappen for at køre gennem hver af mulighederne. a. Scrolling text Viser rulletekst med f.eks. kunstner/sang navn, telefonnummer etc. b. Program type Viser den type station, der lyttes til f.eks. pop, klassisk, nyheder etc. c. Time and date Viser det aktuelle klokkeslæt og dato. a b c d. Frequency Viser frekvensen på den station, der lyttes til. e. Audio mode Displayet viser Auto (stereo) eller Mono. d Bemærk: Din radio viser NO RT på displayets nederste linje, hvis ikke der fi ndes nogen rulletekst og NO PTY, hvis ikke der er nogen programtypeinformation. e 4

16 Yndlingsknap Din radio er udstyret med en knap, som automatisk vælger det ønskede bølgebånd og stiller ind på din yndlingsradiostation, når der trykkes på den. Med denne knap kan du lagre en yndlingsstation fra enten DAB- eller FM-bølgebåndet. For at indstille din yndlingsstation skal du følge disse trin:. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud, og tænd for din radio.. Vælg det ønskede bølgebånd (DAB eller FM), og stil ind på den ønskede radiostation som beskrevet på de foregående sider. 3. Tryk og hold Favourite-knappen nede (i 5 sekunder), indtil displayet viser My Fav. saved. 3 Husk din yndlingsstation. Træk forsigtigt teleskopantennen helt ud, og tænd for din radio. Hvis din radio er i Auxiliary-indgangstilstand skal du trykke og slippe DAB-/FM-knappen for at vælge normal radiodrift.. Tryk momentant på Favourite-knappen, din radio vælger automatisk DAB- eller FM-bølgebåndet som behøvet, og stil så ind på den ratiostation, der er lagret i yndlingshukommelsen. 5

17 Forudindstillede stationer - DAB og FM For at gøre det lettere for dig at fi nde de stationer, du foretrækker, kan du lagre udvalgte radiostationer som forudindstillinger. Din radio gemmer forudindstillinger sepearat for DAB- og FM-radiotilstande. Du kan sætte så mange eller så få forudindstillinger, du ønsker, i hver tilstand. Du kan let skifte mellem at vise alle DAB-stationer (eller alle FM-frekvenser) og kun at vise dem, du har sat som forudindstillinger. Alle stationer eller frekvenser, der er blevet markeret som en forudindstilling, kan let få markeringen fjernet skulle dine præfenrencer eller behov ændre sig. Forudindstillinger bevares, når der slukkes for din radio.. For at sætte dine forudindstillede radiostationer, skal du søge efter den ønskede station.. Tryk og hold Preset-knappen nede, indtil displayet viser et fl ueben ved siden af radiostationens navn eller frekvens. Dette angiver, at radiostationen er markeret som en forudindstilling. For at annullere forudindstillingsmarkeringen, skal du trykke og holde Preset-knappen nede igen. 3. Gentag trin og efter behov for alle andre stationer, du ønsker som forudindstillinger. 4. For kun at se de forudindstillede stationer for det nuværende valgte bølgebånd under tuning skal du trykke og slippe Preset-knappen, så hjertesymbolet vises på displayet. 5. For at lytte til en af de forudindstillede radiostationer skal du trykke på Tuning Up- eller Down-knapperne, indtil den ønskede radiostation vises. Tryk og slip Select-knappen for at vælge og stille ind på den station. 6. For at annullere visningen af forudindstillede stationer skal du trykke og slippe Preset-knappen, så hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Herefter har din radio adgang til den komplette liste over radiostationer ved hjælp af Tuningsknapperne.,4 5,6 5,6 5 6

18 FM Stereo/Mono. Hvis en station, der modtages, er svag, kan båndsus være hørbart (især når der lyttes ved hjælp af høretelefoner). For at reducere dette skal du trykke og slippe Select-knappen, så displayet viser Switch to Mono. Din radio skifter til mono-tilstand.,. For at vende tilbage til stereo-tilstand skal du trykke og slippe Selectknappen, så displayet viser Switch to Auto. Din radio skifter til stereo-tilstand. 7

19 Indstilling af scanningssensitivitet - FM Din radio scanner normalt for udsendelser i FM, som er stærke nok til at give god modtagelse. Du kan imidlertid ønske, at Auto-scan-funktionen også er i stand til at fi nde svagere signaler, muligvis fra fjernere radiotransmittere. Din radio inkluderer en lokal-/fjern-mulighed for Auto-scan-funktionen.. Tryk på On-/Off-knappen for at tænde for din radio.. Hvis der er behov for det, skal du trykke på DAB-/FM-knappen for at vælge FM-båndet. 3. Tryk og hold Info-knappen, indtil displayet viser FM Scan Zone, tryk derefter på Select-knappen for at nå valgmenuen for scanningszone. 4. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne for at skifte mellem mulighederne Local og Distant på displayets nederste linje. Muligheden Distant lader radioen fi nde svagere signaler under scanning Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte dit valg. Den aktuelle indstilling bliver markeret med en stjerne. Radioen vender herefter tilbage til det normale informationsdisplay. Indstillingen Local eller Distant lagres i radioen og forbliver i kraft, indtil den ændres, eller indtil der foretages en systemnulstilling. Bemærk: Den første indstilling (fra æsken eller efter en systemnulstilling) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler. 3,

20 Softwareversion Softwaredisplayet kan ikke ændres og er kun beregnet som reference.. For at se softwareversionen på displayet skal du sørge for, at din radio er i DAB-tilstand og trykke og holde Info-knappen nede i sekunder.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knapperne, indtil DAB SW version kommer frem på displayet. 3. Tryk på Select-knappen. Softwareversionen kommer frem på displayet. 4. Efter nogle få sekunder vender displayet tilbage til den normale visningstilstand. 3 9

21 Systemnulstilling Hvis ikke din radio fungerer, som den skal, eller hvis nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, kan det være muligt at gendanne normal drift ved at udføre en systemnulstilling på din radio. Dette gendanner din radios indstillinger til fabriksindstillingerne. Ingen nulstillinger bliver lagret, og listen over DAB-radiostationer vil være tom. Hvis du er fl yttet til en anden del af landet, og du ønsker at slette lokale DAB-radiostationer, som ikke længere er tilgængelige, fra den lagrede liste, så kan du udføre denne procedure. Din radio genscanner automatisk for de DAB-stationer, der fi ndes i dit nuværende område, når den genstarter.. Tryk og hold Info-knappen nede i sekunder.. Tryk på Tuning Up- eller Down-knappen, indtil displayet viser Factory reset, og tryk og slip herefter Select-knappen. 3. Hvis du ønsker at udføre nulstillingsfunktioner skal du trykke og slippe Select-knappen endnu en gang. Der udføres en komplet nulstilling af din radio. Alle forudindstillinger og lister over radiostationer bliver slettet.,3 4. Efter en systemnulstilling udføres der en scanning af DAB-båndet. I tilfælde af en funktionsfejl som følge af elektrostatisk afl adning skal produktet nulstilles (midlertidig frakobling af strømadapteren eller udtagning af batterierne kan være nødvendig) for at genoptage normal drift. 0

22 Stik til høretelefon Der er et 3,5 mm stik til høretelefoner placeret bagpå din radio til brug sammen med enten hoved- eller øretelefoner. Når et stik sættes i, afbrydes den interne højttaler automatisk. VIGTIGT: Overdrevent lydtryk fra hoved- og høretelefoner kan medføre høretab.

23 Aux-indgangsstik. Forbind en stereo eller mono lydkilde (dvs. cd-afspiller, MP3-afspiller etc.) til Aux-indgangsstikket.. Tryk på On-/Off-knappen for at tænde for radioen. Tryk og slip DAB- /FM-knappen, indtil displayet viser AUX IN. Bemærk, at Aux-indganstilstand kun kan vælges, når der er sat et stik i stikket. 3. Juster Lydstyrken på din afspiller og på radioen for behagelig lytning. 4. Fjern ledningen fra Aux-indgangsstikket, eller tryk og slip DAB-/FMknappen for at annullere Aux-indgangstilstand.

24 Baggrundsbelysning af display. Når radioen bruges med batterier, tændes baggrundsbelysningen af displayet i cirka sekunder, når der trykkes på en vilkårlig knap.. Når din radio bruges med netstrøm ved hjælp af den medfølgende strømadapter, er baggrundsbelysningen af displayet tændt hele tiden, når radioen er tændt. Lysdæmper af displayet. For at tilpasse displayets intensitet, så det passer til den omgivende rumbelysning, skal du trykke på Dimmer-knappen på din radio.. Der er fi re lysdæmpningsniveauer tilgængelige såvel som en slukketindstilling, hvis du ønsker at slukke for lysdæmperen. 3

25 USB-stik til softwareopgradering Som softwareopdateringer bliver tilgængelige, kan information om, hvordan du opgraderer din radio, fi ndes på 4

26 Generelt Radioen må ikke udsættes for vand, damp eller sand. Din radio må ikke efterlades, hvor kraftig varme kan medføre skader, som f.eks. i en parkeret bil, hvor varmen fra solen kan blive meget kraftig, skønt udendørstemperaturen muligvis ikke virker særlig høj. Det anbefales, at DAB-båndet bruges, hvor det er muligt, da der som regel opnås bedre resultater med hensyn til kvalitet og frihed fra interferens end på FM-båndet. Mærkeskiltet sidder bagpå din radio. Din radio bør ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, som f.eks. vaser, bør stilles på radioen. Det anbefales at anbringe produktet i en fri afstand (0 cm anbefales) fra andre genstande for at sikre en god ventilation. Produktets ventilation bør ikke begrænses ved at dække det eller dets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. Ingen åbne fl ammekilder som f.eks. tændte stearinlys bør stilles på produktet. Det frarådes at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade apparatet i biler, i vindueskarme, i direkte sollys etc. 5

27 Specifikationer Kredsløbsegenskaber Strømkrav Netstrøm AC 00 40V 50/60Hz (adapter) Batterier 6 x LR4 (størrelse C) Højttaler 76 mm Udgangseffekt x,5 W Batteriernes levetid Op til 00 timers lytning fi re timer om dagen ved normal lydstyrke med alkaline-batterier. Stik til høretelefoner 3,5 mm i dia. Aux-indgangsstik 3,5 mm i dia. Antennesystem FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne Frekvensområde FM DAB 87,5-08 MHz 74,98 39,00 MHz Vi forbeholder os retten til at ændre de tekniske specifi kationer uden varsel. 6

28 Garanti Garantien for dette apparat gælder i tolv måneder fra leveringsdatoen og dækker driftssvigt som følge af defekt håndværk eller komponentsammenbrud, underlagt proceduren anført nedenfor. Skulle en komponent eller en del svigte i løbet af denne garantiperiode, bliver den repareret uden beregning. Garantien dækker ikke:. Skade som følge af forkert brug.. Følgeskader. 3. Modtagere, hvor serienumrene er blevet fjernet eller skamferet. N.B. Beskadigede eller brækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garantiperioden. Reklamation: Enhver reklamation under denne garanti bør foretages gennem forhandleren, hvor apparatet blev købt fra. Din Roberts-forhandler vil muligvis reparere eventuelle fejl og mangler hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt, vil forhandleren returnere apparatet til fi rmaets serviceafdeling for reparation. Ovenstående betingelser påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder. Issue DA 009 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE1500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Høresikkerhed 2 2 Din lommeradio

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Portable radio AE6790 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Gebruikershandleiding Manuale dell'utente Manual do usuário Brugervejledning 1 2 x 1.5V AAA/R03/UM4 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR Dette produkt og batterierne til det skal genanvendes eller bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Produkter med billedet af en skraldespand på hjul mærket med et kryds må ikke genbruges sammen med

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning Register your product and get support at AE5252 DA Brugervejledning A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found DA 1 Vigtigt Sikkerhed Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke.

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-4 Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... -4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at Brugervejledning

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at   Brugervejledning Pocket Radio AE1530 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning POCKET RADIO AE1530 A pleine puissance, I écoute prolongée du baladeur peut endommager I oreille de

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 1 Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugermanual AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 2 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ %

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Hvad er der i kassen 3

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

Portable radio. AE2790. Register your product and get support at

Portable radio.   AE2790. Register your product and get support at Portable radio AE2790 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Gebruikershandleiding Manuale dell'utente Manual do usuário Brugervejledning 1 1 2 3 4 7 6 5 8 9 @ 0! 2 5 Z 3 PRESET

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere